T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 "i ıtnetim vevasi itilen Kin Baüb th anlık *<e&rıaf»emuti eri not Genel Müdürlüğüne Un i vurulur. 25 MAYIS 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YıJRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Saj/ıst; 7/13331 Milletlerarası Andlaşma Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ikinci Malî Protokol çerçevesinde imzalanan Avrupa Yatırım Bankası tarafından Akdeniz Kraft SelUlozu, Kraft liner, Kraft Torba Kâğıdı ve Kereste Fabrikaları Entegre Tesisleri (SEKA- AKDENİZ) Projesi için verilen 5 milyon hesap birimi ve yatırım öncesi çalışmaları için tahsis olunan 1,015 milyon hesap birimlik kredilerle ilgili ilişik Finansman Mukaveleleri, Uygulama Protokolleri ve Ekleri'nin, onaylanması; Dışişleri Bakonlığımn 28/1/1976 tarihli ve UEAD : /129 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine goıe, Bakanlar Kurulunca 18/3/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHR' S KORUTURK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlot Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımrııı Barbakan Ya' rıimci" S. DEMIREL Prot. Dr N. EHBAKAN Prof DT T FEYZIOĞLU A TÜRKEŞ Devlet Bakanı Devlet Bakam D'vtot Sakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜHK H AKSAY M K ERKOVAN G KARACA Adalet Bak.-mı Millî Savunma Br.kanı içişleri Bakpm Dısh'eri Bakanı I MUFTUOGLU F MELEN O AS1LTURK' I S ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Pnç Dr Y ERGENEKON A N ERDEM F ADAK H BASOL Sağ Sos Y Bakanı Gum ve Tekel Bakanı Gıda-Tar ve Hay Bakanı Ulaştırrm Bakanı Dr K DEMİR 0 OZTRAK Prof K ÖZAL N MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek Bakanı En. ve Tabıt Kay Bakanı Turizm ve Tan Bakan Ş KAZAN A DOĞRU S KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köylslerl Bakanı Orman Bakanı Genç ve Spor Bakanı N. OK V POYRAZ T KAPANLİ A Ş EREK KıSlrür Bakanı R DANIŞMAN Sosyal Güvenlik Bakanı A M ABLUM Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 1629

2 Sayfa: 2 RESMÎ GA21ETE 25 Mayıs 1977 Sayı: Avrupa Yatırım Bankası özel Kısım önyatmm Harcamaları Finansmanı için II. Genel Ödünç Avrupa Yatırım Bankası üe Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Finansman Mukavelesi Brüksel 24 Kasım 197G Lüksemburg 25 Kasım 1976 Aşağıda imzaları bulunan 6 Haziran 1563 gün ve 244 sayılı kanun hükümlerine uygur, olarak ve Bakanlar Kurulunca verilen yetki (Ek-1) gereğince, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Türkiye Da'mî Temsilcisi, Büyükelçi, Tevfık Saraçoğlu tarafından temsil edilen ve bundan böyle «Devlet» diye anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan, 24 Kas:m 1970 gunlu yetki gereğince Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye devletler hesabına hareket eden, geçici olarak 2, Place de Metz - Luxembourg adresinde yerleşmiş bulunan, Başkan Yves Le Portz tarafından temsil olunan ve bundan böyle «Banka» diye anılacak olan Avrupa Yatırım Bankası, öte yandan : 23 Kasım 1970 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Mali Protokolü gozonünde bulundurularak, Devlet'in adıgeçen Malî Protokolün 2 nci maddesinde öngörülen seçilebilirlik şartlarına cevap veren kamu sektörü projelerinin tarif ve hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak, inceleme, teknik yardım işleri finansmanı için Bankanın desteğini talep ettiğini; Bankanın bu muameleyi uye Devletlerin 24 Kasım 1970'de kendisine verdikleri ödeme yetkisine uygun bularak, Devletin talebini karşılamaya karar verdiğini; Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirinin bu Mukavele'rün hükümlerini incelediğini ve uygun bir hukukî mütalâa verdiğini; Nazarı itibara alarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: MADDE 1 Ödünç Miktarı Banka, azamî (bırmılyononbeşbm hesap bııimu h,b.ne eşdeğer bir krediyi, döviz cinsinden borçlanma olarak kabul eden Devlet'e vermeyi kabul eder. MADDE 2 Faiz Oıanı Ödüncün yıllık nominal faizi '<ı 2 5'tur MADDE 3 Geri Ödeme Devlet fonları, birincisi 31 Ocak 1985 ve sonuncusu 31 Temmuz 2006 da olmak üzere 44 sömestrede ödeyecektir MADDE 4 Fonların Kullanılması Kn iı girişte belirtildiği şekilde inceleme ve/veya teknik yardım işlen finansmanına talisi edilecektir. Her tahsis talebi, Maliye Bakanlığı taıafmdan, ilgili Kamu kuruluşu veya kamu teşebbüsü hesabına, Banka'ya ibraz edilecektir Bankanın tasvibi halinde, Banka işleme tahsis edilen bu kredi miktarını Devlet'e tebliğ edecektir. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 1630

3 25 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 5 Uygulama Hükümleri Bu Mukavelenin hükümleri bir Uygulam Protokolüne konu teşkil MADDE 6 Yürürlüğe Giriş edecektir. Bu Mukavele, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince onaylandığına dair bildirinin Banka tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girer. Bu şekilde uyuşulmuş ve fransızca dört esas nüsha olarak imzalanmıştır, Brüksel, 24 Kasım 1976 Lüksemburg, 25 Kasım 1976 Türkiye Cumhuriyeti Tevfik Saraçoğlu Büyükelçi AET nezdinde Daimî Temsüci Avrupa Yatırım Bankası Yves Le Portz Başkan AVRUPA YATIRIM BANKASI Sayın Büyükelçi AET Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi 479, Avenue Louise Bruxelles Lüksemburg, 25 Kasım 1976 JU/No Konu : ön yatırım harcamaları finansmanı için Genel-Ödünç Projesi ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında bugün imzalanan Finansman Mukavelesi, Tahkim. Sayın Büyükelçi, Referanstaki Mukavelenin imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmeler sırasında herhangi bir sebeple, uygulama protokolünün yetkiu mercilerce tasdik edilmiş paragrafında, mezkûr mukavele ile Ugüi bir anlaşmazlığın halledilmesi imkanı bulunmazsa, bu anlaşmazlığı çözümleyecek bir tahkim şartının öngörülmesi üzerinde mutabakata varılmıştır. Bunun sonucu olarak, aşağıdaki şart üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin mutabakatının bize teyit edilmesini rica ediyoruz. 1. Eğer herhangi bir sebeple, sözü edilen Mukavelenin uygulama protokolünün paragrafında belirtilen hukuki mercilerde, projeye ait olup, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi ile ilgili bir ihtilafın halledilmesi mümkün olmazsa, ihtilaf, Zürih Kantonu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kurallarına uygun olarak Zurih'teki hakemlere tevdi edilecektir. Hakem sayısı 2 dir, buna ilâveten bir de Başkan olacaktır. Eğer taraflardan biri hakem tayin etmeyi reddeder veya hakemler başkan seçiminde anlaşamazlarsa, yukarıda bahsedilen kanunda gösterilen usullerle yetkili makam tayin yapacakta-. 2. Bu şartın uygulanması dolayısıyla verilen hakem kararı kesindir; Bu karar, taraflarca, hiçbir kısıtlama olmaksızın ve hiçbir ihtiyat kaydı bulunmaksızın, olduğu gibi kabul edilir. 3. Akid tarafların yararlandıkları muafiyetler ve diğer imtiyazlar, hangi devlete olursa olsun bu tahkim şartının tatbikatı dolayısıyla verilmiş bir hakem kararının icrasına mani teşkil etmezler Yürütme ve Idere BittOmD Sayfa : 1631

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı : Sayın Büyükelçi, en derin hürmetlerimizin kabulünü rica ederiz. Avrupa Yatırım Bankası Yves Le Portz Avrupa Yatırıra Bankan özel Kısım Akdeniz - Orman/Kâğıt Projesi Ek İkraz Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasmda Finansman Mukavelesi Brüksel, 24 Kasım 197«Lüksemburg, 25 Kasım 1976 Aşağıda imzaları bulunan : 6 Haziran 1963 gün ve 244 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ve Bakanlar Kurulunca verilen yetki (Ek.) gereğince Avrupa Ekonomik Topluluğu, nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Tevfik Saraçoğlu tarafından bu mukavele dolayısıyla temsil edilen ve bundan böyle «Devlet» diye anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan; ve 24 Kasım 1979 tarihli ödeme yetkisi gereğince Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye Devletler hesabına hareket eden ve geçici olarak 2, place de Metz-Luxembourg adresine yerleşmiş bulunan ve Başkan Yves Le Portz tarafından temsü edilen, bundan böyle «Banka» diye adlandırılacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, öte yandan, Devlet ve Bankanın 8 Aralık 1964'de, sayı ve 5 Mart 1965 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete'sinde yayımlanan, 12 Şubat 1973 tarihli ve bu Anlaşmanın uygulanmasını Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma'ya eklenmiş 23 Kasım 1970 tarihli Türkiye-AET İkinci Malî Protokolü ile öngörülmüş ödünçlere teşmil eden'bir Zeyüname ile tamamlanan bir Genel Anlaşma aktettiklerini (Genel Anlaşma ve Zeyilnamenin her ikisi birlikte bundan böyle «Sözleşme» olarak anılacak), Devlet ve Bankanın, Antalya - Orman/Kâğıt Projesinin finansmanına katkıda bulunmak üzere Bankanın Devlete 20 milyon hesap birimine (h. b.) eşit bir meblağda ikraz vermesini öngören bir Finansman Mukavelesini 29 Aralık 1973'de aktettiklerini; Devlet ve Bankanın, Finansman Mukavelesi'nin 6 ne maddesinde öngörüldüğü üzere, bunun Uygulama Protokolünü aynı tarihte akdettiklerini; Devlet ve Bankanın, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesindeki ormanların iyileştirilmesi ve Taşucu (Silifke) civarında Liner board, Kraft kağıt ve selüloz üretimi için bir fabrika kurulması programım içeren, Akdeniz Orman/Kâğıt projesi (bundan böyle «Proje» diye aıulacak) için, yukarıda da belirtildiği gibi, verilen hesap birimlik krediyi idame ettirmek bakımından Finansman Anlaşmasının Uygulama Protokolüne bir Zeyline meyi 2 Temmuz 1976 tarihinde ak' dettiklerini; Devletin Banka'dan projenin finansmanına katkıda bulunmak üzere İkinci Mail Protokol uyarınca 5 müyon hesap birimlik (h. b.) bir ek İkraz talep ettiğini; 39 milyonu Orman İyileştirme Programınla ve milyonu sanayi ünitesine ait olmak üzere projenin toplam maliyetinin milyon h. b. olarak tahmin edildiğini; Yürütme ve İdare MIOmQ Sayf» : 16»

5 25 Mavıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Projenin ormancılık programına ilişkin bölümünün Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, fabrikaya ilişkin bölümünün Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA) tarafmdan 440 sayılı Kanun uyarınca kurulan ve muhtar bir kurum olan SEKA Akdeniz Müessesesi tarafından gerçekleştirilip İşletileceğini: Bankanın bu muameleyi uye Devletlerin 24 Kasım 1970'de kendisine verdikleri vekâlete uygun bularak, Devletin talebini Sözleşme'de öngörülmüş şartlar ve usule göre yerme getirmeye karar verdiğini; Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirinin bu Mukavelenin hükümlerini incelediğini ve uygun bir hukuki mütalâa verdiğini; Gözönünde tutarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Sözleşmenin MADDE 1 Uygulanması Sözleşmenin hükümleri bu Mukavele*ye de uygulanır. MADDE 2 Ödünç Tutan Banka, bunu kabul eden Devlet'e h.b.ne (beş milyon hesap birimi) eşit tutarda bir döviz oduncu verir ödünce MADDE 3 Faiz Oranı 4.5 üzerinden yıllık nominal faiz ödenecektir. MADDE 4 Geri Ödeme Devlet, anaparayı, birincisi 31 Ocak 19<85 ve sonuncusu 31 Temmuz 2006 olmak üzere 44 sömestrede ödeyecektir. MADDE 5 Oduncun Kullanılışı Ödünç, Projenin ekonomik özellikleri esas alınarak saptanmış şartlarla ve aşağıda 6 ncı maddede öngörülmüş Protokol'de belirtilen hükümlere göre, sanayi ünitesinin gerçekleştirilmesi için Devlet tarafından SEKA Akdeniz Müessesesi'ne tahsis edilecektir. MADDE 6 Uygulama Hükümleri Bu Mukavelenin hükümleri bir Uygulama Protokolüne konu teşkil edecektir. MADDE 7 Yürürlüğe Giriş Bu Mukavele Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince onaylandığına dair budirinin Banka tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girer. Bu şeküde uyuşulmuş ve Fransızca dört esas nüsha olarak imzalanmıştır. Brüksel, 24 Kasım 1976 Lüksemburg, 25 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Yatırım Bankası Tevfik Saraçoğlu Yves Le Porte Büyükelçi, AET Nezdinde Başkan Daimi Temsilci Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa. f633

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 25 Mayıs 19T7 Sayı : Sayın Büyükelçi AET Nezdinde Türkiye Daimi Temsücisi 479, Avenue Louise 1050-Bruxelles Sayın Büyükelçi, AVRUPA YATIRIM BANKASI Lüksemburg, 25 Kasım 1976 JU/'No Konu : Akdeniz - Orman'K4*ıt Projesi ü» ilgili olarak Türkiye Cumhuriy*U ile Avrupa Yatırım Bankası arasına», bugün Unsal* nan Finansman Mukavataaİ; Tahkim. Referanstaki Mukavelenin imzalanması ile sonuçlanan görüşmater sırasında, herhangi bir sebeple, Uygulama Protokol"ünün yetkili mercilerce tasdik edilmiş It.BO paragrafında, mezkûr mukavele ile ilgili bir anlaşmazlığın halledilmesi imk&m bulunmazsa, bu anlaşmazlığı çözümleyecek bir tahkim şartının öngörülmesi timinde mutabakata varılmıştır. Sonuç olarak, aşağıdaki şart üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin mutabakatının bize teyit edilmesini rica ediyoruz : 1. Eğer, herhangi bir sebeple, sözü edilen Mukavelenin Uygulama Protokolünün paragrafında belirtilen hukuki mercıleıde projeye ait olup, Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi ile ilgili bir ihtilafın halledilmesi mümkün olmazsa, ihtilaf, Zürih Kantonu Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu kurallarına uygun olarak Zünh'teki hakemlere tevdi edilecektir. Hakem sayısı 2'dır, ayrıca bir de Başkan vardır Eğer taraflardan biri hakemi tayin etmeyi reddeder veya hakemler başkan tayininde anlaşamazlarsa, yetkili makam, yukarıda bahsedilen kanunda gösterilen usullerle tayin yapacaktır. 2. İşbu şartın uygulanmasında verilen hakem kararı kesindir; bu karar taraflarca hiçbir kısıtlama yapılmaksızın ve hiçbir ihtiyat kaydı bulunmaksızın olduğu gibi kabul edilir. 3. Akid tarafların yararlandıkları muafiyetler ve diğer imtiyazlar, hangi devlete olursa olsun, bu tahkim şartının uygulamasında verilmiş bir hakem kararının icrasına mani teşkil etmezler. Sayın Büyükelçi, en derin hürmetlerimizin kabulünü rica ederiz. Sayın Büyükelçi AET Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi 479, Avenue Louise Bruxelles Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1634 AVRUPA YATIRIM BANKASI Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yves Le Portz Lüksemburg, 25 Kasan 1878 JU/No Konu : Akdeniz-Orman/Kâğıt Projesi Ödeme Belgeleri.

7 25 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Sayın Büyükelçi, Yukarıda zikredilen projeye ait Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Finansman Mukavelesi Uygulama Protokolünün 2.04 paragrafına istinaden, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Yatırım Bankası ve Seka Akdeniz Müessesesi tarafından Bankaya temin edilecek ödeme evraklarının neler olduğunu aşağıda size belirtiyoruz: Türkiye'de yürürlükte olan Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde, Banka, kendisinin tasvibini almış olan ve Projenin icraatına ilişkin, Sipariş Mukaveleleri gereğince yapacakları ödemelerle ilgili nihaî lehdarların beyanlarını ödeme belgeleri olarak telakki edebilir. Bu Mukavelelerde öngörülen akreditiflerin açılış bildirilerinin almmasından hemen sonra, Nihaî Lehdar Bankaya onun kopyesini gönderecektir. Her akreditif kullanılır kullanılmaz, konşimentoların ciro edilemiyen bir kopyası veya nakliyeci makbuzları ya da depolama makbuzları dahil olmak üzere akreditiflerde kullanılan dokümanlarından tam bir takımı Bankaya gönderilecektir. Banka yukarıdaki hükümlerin pratik uygulanma şekillerini sonradan bildirme hakkım saklı tutar. Banka, aynı zamanda, düşünülen mekanizmanın fonların kullanıüşmı tesirli bir şekilde kontrol edemediği hükmüne varırsa, bu mektuplar öngörülen kolaylıklara son verme ve Uygulama Protokolünün 2.04/g paragrafındaki tam uygulamaya geçme imkanım da saklı tutar. Dağıtım : D G. F. (Orman Genei Müdürlüğü) D Y.B. SEKA SEKA Akdeniz Müessesesi Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yves Le Portz Banque Européenne D'Investissement Section Spéciale Prêt Global H Pour Le Financement De Depenses De Preinvestissement Contrat De Financement entre La République De Turquie et La Banque Européenne D'Investissement Bruxelles, 24 novembre 1976 Luxembourg, 25 novembre 1976 Entre Les Soussignées : La République de Turquie, représentée à l'effet du présent Contrat, conformément aux dispositions de la loi no. 244 du 6 juin 1963 et en vertu d'une autorisation du Conseil des Ministres (Annexe I) par Monsieur Tevfik Saraçoğlu, Ambassadeur, Délégué Permanent de Turquie auprès de la Communauté Economique Européenne, dénommée ci après l'etat d'une part, et La Banque Européenne d'investissement, provisoirement établie à Luxembourg, 2, Place de Metz, agissant pour le compte des Etats membres de la Communauté Economique Européenne en vertu d'un mandat du 24 novembre 1970 et représentée par Monsieur Yves Le Portz, son Président, dénommée ci - après La Banque Yüıut'ne ve Idaro Bolümü Sayfa

8 Sayfa: 8 d'autre part. RESMÎ GAZETF 25 Mayts 1977 Sayı : Vu le Protocole Financier Communauté Economique Européenne - Turquie du 23 novembre 1970 CONSIDERANT : que l'etat a demandé le concours de la Banque pour le financement d'études ou d'actions ^assistance technique afférant à la définition et à la préparation de projets du secteur public répondant aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 2 du susdit Protocole Financier; que la Banque, ayant estimé que la présente opération est conforme au mandat que les Etats membres lui ont donné le 24 novembre 1970, a décidé de donner suite à la demande de l'etat, que le Conseiller Juridique en Chef du Ministère des Finances a examiné les dispositions du présent Contrat et a émis un avis juridique favorable, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Montant La Banque accorde à letat, qui accepte, un crédit en devises d'un montant maximum équivalant à u. c (un million quinzemille unités de compte). ARTICLE 2 Taux d'intérêt L'Etat sera redevable d'un intérêt au faux nominal de 2,5 *>o l'an ARTICLE 3 Remboursement L'Etat remboursera les fonds en 44 semestnahtes, la première échéant le 31 janvier 1985 et la dernière le 31 juillet ARTICLE 4 Utilisation des fonds Le crédit sera affecté au financement d'études et/ou technique telles que définies dans la Préambule. d'actions d'assistance Chaque demande d'affectation sera présentée à la Banque par le Ministère des Finances pour le compte de l'administration ou de l'entreprise publique intéressée. En cas d'approbation par la Banque, celle-ci notifiera à l'etat le montant du présent crédit affecté à l'opération. Dispositions ARTICLE S d'application Les dispositions du présent Contrat feront l'objet d'un Protocole d'application ARTICLE 6 Entrée en vigueur Le présent Contrat entre en vigueur à la date à laquelle la Banque reçoit notification de sa ratification par le Gouvernement de la République de Turquie. 1 Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 16j6

9 25 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: «Ainsi convenu et signe en quatre originaux en langue Française. Bruxelles, le 24 novembre 1976 Luxembourg, le 25 novembre 1976 REPUBLIQUE DE TURQUIE L'Ambassareur Deiéqué Permanent de Turquie auprès de la C. E. E. Tevfik SARJCOÛLU BANQUE EUROPEENNE DTNVESnSSEMENT Le Président Yves LE PORTZ Monsieur, l'ambassadeur, Deiéqué Permanent de Turquie auprès de la C.E.E. 479, Avenue Louise Bruxelles BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT Monsieur l'ambassadeur, Luxembourg, le 26 Novembre 1976 JU/lio Objet: Contrat de Financement signé ce jour entre la République de Turquie et la Banque Européenne d'investissement, concernant le Projet Prêt Global pour le financement de dépenses de préinvestissement; arbitrage. Au cours des négociations qui ont abouti à la signature du Contrat sous rubrique, il a été convenu de prévoir une clause compromissoire destinée à être appliquée au cas ou, pour une raison quelconque, il ne serait pas possible d'obtenir le règlement d'un litige relatif audit Contrat par les juridictions compétentes visées au paragraphe du Protocole d'application. Eh conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer l'accord de la République de Turquie sur la clause suivante : 1. Si, pour une raison quelconque, il n'était pas possible d'obtenir le règlement d'un litige relatif au Contrat de financement entre la République de Turquie et la Banque Européenne d'investissement, concernant le Projet, par les juridictions compétentes visées au paragraphe du Protocole d'application dudit Contrat, le litige pourra être soumis à des arbitres à Zurich, conformément aux règles du Code de Procédure civile du Canton de Zurich. Les arbitres seront au nombre de deux, plus un président. Si l'une des parties se refuse à désigner un arbitre ou si les arbitres ne peuvent s'accorder sur la désignation du président, l'autorité compétente aux termes du Code précité le désignera. 2. La sentence arbitrale rendule en application de la présente clause est définitive; elle sera reconnue comme telle sans aucune restriction ni réserve par les parties. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 1637

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı : Les immunités et autres privilèges quelconques dont jouissent les parties contractantes ne seront pas opposées, dans quelque pays que ce soit, à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de la présente clause compromissoire. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de notre haute considération. BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT Yves LE PORTZ BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT SECTION SPECIALE PROJET AKDENIZ - FORET/PAPIER Prêt Additionnel CONTRAT DE FINANCEMENT entre LA REPUBLIQUE DE TURÇUIE et LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT Bruxelles, 24 Novembre 1976 Luxembourg, 25 Novembre 1976 ENTRE LES SOUSSIGNEES La République de Turquie, représentée a l'effet du présent Contrat, conformément aux dispositions de la loi no 244 du 6 juin 1963 et en vertu d'une autorisation du Conseil des Ministres (Annexe 1) par Monsieur Tevfik SARAÇOGLU. Ambassadeur, Délégué Permanent de Turquie auprès de la Communauté Economique Européenne, dénommée ci-après l'etat d'une part, et La Banque Européenne d'investissement, provisoirement établie a Luxembourg, 2, Place de Metz, agissant pour le compte des Etats membres de la Communauté Economique Européenne en vertu d'un mandat du 24 novembre 1970 et représentée par Monsieur Yves LE PORTZ, son President. dénommée ci - après LA BANQUE d'autre part, CONSIDERANT : que l'etat et la Banque ont conclu le 8 décembre 1964 une Convention Générale, publiée au Journal Officiel de la République de Turquie no du 5 mars 1965, complétée par un Avenant en date du 12 février 1973, étendant l'application de cette Convention aux prêts prévus par le deuxième Protocole Financiar CE.E. Turquie du 23 novembre 1970, annexe a l'accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, la Convention Générale et son Avenant étant ci-après dénommés conjointement «LA CONVENTION»; que l'etat et la Banque ont conclu en date du 29 décembre 1973 un Contrat de Financement prévoyant l'octroi par la Banque à l'etat d'un prêt d'un montant équivalant à 20 millions d'unités de compte (u.c.). destiné à contribuer au financement du Projet Antalya-Forêt/Papier; que l'etat at la Banque ont conclu à la même date le Protocole d'application du Contrat de Financement ainsi que prévu en son article t>: Yûrüıme ve UUre Bolümü Sayfa ıitjtt

11 25 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 que l'etat et la Banque ont conclu en date du 2 juillet 1976 un Avenant au Protocole d'application du Contrat de Financement pour maintenir le crédit de d'u.c. octroyé comme indiqué ci-dessus, en faveur du Projet Akdeniz-Forft/ Papier (dénommé ci-aprés «Le Projet») comprenant un programme d'amélioration forestière dans la région d'antalya, Mersin, Adana et Kahramanmaraş et de la consruction d'une usine pour la production de Liner board, papier kraft et bois d'ouevre près de Taşucu (Silifke); que l'etat a demandé à la Banque au titre du Deuxième Protocole Financier un prêt additionnel de 5 millions d'unités de compte (u.c.) pour contribuer au financement du Projet; que le coût total du Projet est estimé à 276,5 millions d'u.c. dont 39 millions pour le programme d'amélioration forestière et millions pour l'unité 'industrielle; que le Projet sera réalisé et exploité pour ce qui concerne le programme forestier, par la Direction Générale des Forêts du Ministère des Forêts et pour ce qui concerne l'usine, par «SEKA - Akdeniz Müessesesi», Etablissement autonome crée, en vertu de la loi no. 440, par Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA); que la Banque, ayant estimé que la présente opération est conforme au mandat que les Etats members lui ont donné 'e 24 novembre 1970, a décidé de donner suite à la demande de l'etat selon la procédure et les modalités prévues par la Convention; que le Conseiller juridique en chef du Ministère des Finances a examiné les dispositions du présent Contrat et a émis un avis juridique faborable, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Application ARTICLE 1 de la Convention Les dispositions de la Convention sont applicables au Présent Contrat. ARTICLE 2 Montant de prêt La Banque accorde à l'etat, qui accepte, un prêt en devises d'un montant équivalant à u.c (cinq millions d'unités de compte). ARTICLE 3 Taux d'intérêt Le prêt portera intérêt au taux nominal de 4.5 % l'an ARTICLE 4 Remboursement L'Etat remboursera le principal du prêt en 44 semestriahtés, la première le 31 Janvier 1985 et la dernière le 31 juillet ARTICLE 5 Utilisation du prêt Le prêt sera destiné par l'etat à SEKA Akdeniz Müessesesi pour la réalisation de l'imité industrielle, à des conditions fixées en fonction des carectéristiques économiques de celle-ci et belon les dispositions stipulées au Protocole prévu à l'article 6 ci-dessous. Yurolmt ve İdare Bolumu Sayta 1639

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 197? Sayı : Dispositions ARTICLE 6 d'application Les dispositions du présent Contrat feront l'objet d'un Protocole d'application. ARTICLE 7 Entrée en vigueur hc présent Contrat entre en vigueur à la date à laquelle la Banque reçoit notification de sa ratification par le Gouvernement de la République de Turquie. Ainsi convenu et signé en quatre originaux, en langue française. Bruxelles, le 24 novembre 1976 Luxembourg, le 25 novembre 1976 REPUBLIQUE DE TURQUIE l'ambassadeur Délégué Permanent de Turquie auprès de la C. E. E. TevfUc Saraçoğlu BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT Le Président Yves Le Portz Luxembourg, le 25 novembre 1976 Ju/no 7400 Monsieur l'ambassadeur, Délégué Permanent de Turquie auprès de la C. E. E. 479, Avenue Louise Bruxelles Objet : Contrat de Financement signé ce jour entre la République de Turquie et la Banque Europénne d'investissement, concernant le Projet Akdeniz - Foret/Papier; arbitrage. Monsieur l'ambassadeur, Au cours des négociations qui ont abouti à la signature du Contrat sous rubrique, il a été convenu de prévoir une clause compromissoire destinée à être appliquée au cas où, peur une raison quelconque, il ne serait pas possible d'obtenir le règlement d'un litige relatif audit Contrat par les juridictions compétentes visées au paragraphe du Protocole d'application. En conséquence, nous vous prions de bien vouloii nous confirmer l'accord de la Républiquie de Turquie sur la clause suivante : 1 Si, pour une raison quelconque, il n'était pas possible d'obtenir le règle ment d'un litige relatif au Contrat de Financement entre la République de Turquie et la Banque Europénne d'investissement, concernant le Projet, par les juridictions compétentes visées au paragraphe du Protocole d'application dudit Contrat, le litige pourra être soumis à des arbitres a Zurich, conformément aux règles du Code de Procédure civile du Canton de Zurich. Les arbitres seront au nombre de deux, plus un président. Si l'une des parties se refuse à désigner un arbitre ou si les arbitres ne peuvent s'accorder sur la désignation du président, l'autorité compétente aux termes du Code précité le désignera. 2. La sentence arbitrale rendue en application de la présente clause est définitive; elle sera reconnue comme telle sans aucune restriction ni réserve par les parties. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1640

13 25 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: Les immunités et autres privilèges quelconques dont jouissent les parties contractantes ne seront pas opposés, dans quelque pays que ce soit, à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de la présente clause compromissoire. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de notre haute considération BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT Le Président Yves Le Porta BANQUE EUROPEENNE D'INVESSEMENT Objet: Projet AKDENIZ POPET/PAPIER Justificatifs de paiment Monsieur l'ambassadeur, Luxembourg, le 25 novembre 1976 JU/no 7398 Monsieur l'ambasadeur, Délégué Permanent de Turquie auprès de la C. E. E. 479, Avenue Louise BRUXELLES Nous référant au paragraphe 2.04/g du Protocole d'application du Contrat de Financement entre la République de Turquie et la Banque Furopéenne d'investissement concernant le Projet sous rubrique, nous vous précisons ce qui suit au sujet des justificatifs de paiement qui devront être produits à la Banque par la Direction Générale des Forêts et par la Banque d'investissement de l'etat et SEKA Akdeniz Muessesesi. Dans!e cadre de la réglementation des changes en vigueur en Turquie, la Banque pourra considérer comme justificatifs de paiement leurs déclarations se rapportant aux paiements à effectuer par eux au titre des Contrats de fournitures et de services, relatifs à l'exécution du Projet et ayant reçu l'approbation de la Banque. Aussitôt après réception des avis d'ouverture des accréditifs prévus par ces Contrats, le Bénéficiaire final en enverra copie à la Banque. Un jeu complet des documents d'utilisation des accréditifs ouverts.y compris une copie non négociable des connaissements ou des reçus des transporteurs ou des reçus d'entrepôt, sera envoyé à la Banque dès que chaque accréditif aura été utilisé. La Banque se réserve de donner ultérieurement communication des modalités pratiques d'application des dispositions qui précédent. Elle se réserve également au cas où elle jugerait que le mécanisme envisagé ne permet pas un contrôle efficace de de l'utilisation des fonds, de mettre fin aux facilités prévues par la présente lettre et de revenir à l'application stricte du paragraphe 2.04/g du Protocole d'application. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de notre haute considération. BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT Le Président Yves Le Portz Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa. 1641

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı 1E947 -TEK Kurumundan: Yönetmelikler Türkiye Elektrik Kurumu Satın Alma ve İhale Ana Yönetmeliği I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Yönetmeliğin amacı, kapsamı, sorumluluk ve tarifler: A - YÖNETMELİĞİN AMACI. Madde 1 Kurum ve Kurum'a bağlı butun kuruluşların yıllık üretim, iletim, dağıtım ve yatırım faaliyetleri ıçm lüzumlu olan kendi bünyeleri dışından temin ve tedarik edilmesi gereken çeşitli malzeme ve hizmetlerle, her turlu inşaat, montaj ve tesis ihale işlerinde ve bilumum tamir, bakını, nakliye, sigorta, gumrük'eme ve bunlarla ilgili hizmetlerin tedarikinde uygulanacak kuralları gösteril B - YÖNETMELİĞİN KAPSAMI Madde 2 Bu Yönetmeliğin, satın alma, tesis ve tesis niteliğindeki isler konusunda koyduğu ana ilkeler ve müşterek hükümler TEK Topluluğundaki bütün Kuruluşlar için (özel statülerinde tasrih edilmiş olsun olmasın) geçerlidir. Tesis Kuruluş ve üniteleri, bu Yönetmeliğin ana ilkeleri çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla Genel Müdürlüğün tasvibi ve Yönetim Kurulunun tasdiki ile özel Yönetmelikler yapabilirler. Enerji üretiminde kullanılan yakıtların tedariki için de aynı usul ve esaslar dahilinde özel Yönetmelik yapılabilir Enerji üretiminde kullanılan yakıtların tedariki ıçm avıı bir özel Yönetmelik çıkarılıncaya kadar şimdiki uygulama şekli devam eder Ancak bu alımlara ilişkin yetki limitlerinde bu Yönetmelik esaslarına söre haıeket edilir Madde 3 özel anlaşmalarla yurt dışından sağlanan kredi ve yardımlardan yararlanarak yapılacak siparişlerde kredi anlaşmasını ö?el hükümleri, özel hüküm yoksa, işbu Yönetmelik hükümleri uygulanır Madde 4 Merkez, kuruluşa ve ünitelerin birbirinden yapacakları tedarikler ile Kurum atölyelerinde yaptırılacak imalât, bu Yönetmelik kapsamına girmez Bu gibi işlemlerde Kuruluşlar arasında yapılacak anlaşmalar ve ıl?ili Yönetmelikler hükümleri uygulanır. C - SORUMLULUK: Madde 5 Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki tatbikatçı ve yönetici, Yönetmelik esaslarının aynen uygularmasından sorumludur D - TARİFLER - Madde 6 Bu Yönetmelikte geçen bazı terimlerin anlamları, uygulamada herhangi bir yanlış anlamaya yeı vermemek için aşağıda açıklanmıştır 1 Satın alma Kurum'un kendi topluluğu dışından bir bedel ödemek suretiyle yaptığı mal tedariki ile gerekiyor ise münhasıran satın alınan mal ile ilgili olan ve aynı sözleşmede yer alan hizmetleri ve nakliye islerini kapsar Yönetmelikte geçen alım deyimi de satın alma anlamında kullanılmıştır. 2 Tesis ve tesis niteliğindeki işler Satın alma deyimi kapsamı dışında kalan ve mevcut bir tesis veya binanın tevsii, tadili ilâve bakım ve onarımları ile Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa

15 25 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 yeni tesis veya binanın yapılması ve bunlara bağlı nakliye işleri ile bilumum mühendislik, teknik müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini kapsar. 3 İhtiyaç maddeleri: İhtiyaç duyulan her türlü malzemelerin tümüdür. 4 Malzeme: Topluluğun normal faaliyetlerinin idamesi, tevsü, tadil ve idame yatırımlarının ikmali için gerekli ham, yarı mamul veya mamul emtea ile bu emceayı işletmekte kullanılan makina, araç ve gereçler ve bunların onarım ve bakımlarında kullanılan diğer araç ve gereçler malzeme anlamı içinde muteaala edilmiştir. 5 Prevü malzeme: Kuruluşların ve kuruluşlara bağlı ünitelerin normal faliyetlerinin idamesi için önceden tahmin edilebilen malzemedir. 7 Emprevü malzeme: Normal faaliyetlerin idamesi için önceden tahmin edilemiyen malzemedir. 7 Kuran malzeme: Normal faaliyetin idamesi için lüzumlu olan, tesis ve yatırım malzemesi dışında kalan, her çeşit malzemedir. 8 Komple malzeme: Mekanik, elektrik veya başka bir sistem içinde belirli bir fonksiyonu yerine getirecek tarzda parça ve mekanizmadan meydana gelen bir araçtır. (Meselâ su pompası dizel motoru transformatörü, generatör ve benzerleri komple malzemedir.) Q Aksesuvar malzeme: (Donotım malzemesi): Tezgâh, motor gibi araçların hizmetlerim yapabilmeleri için lüzumlu malzemedir. Bu malzemeye donatım malzemesi de denir. (Kontrol aletleri, tezgâh yağdanlığı vs. bu tür malzemeden sayılır.) 10 Alet: Bir işin yapılmasında kullanılan araçlara denir. Çoğunlukla bu aletler (Tornavida, testere, eğe ve benzerleri gibi) el aletleridir. 11 Avadanlık (Takım) : Bir sanat dalının icrasında lüzumlu aletler topluluğudur. (Marangoz, demirci avadanlığı gibi) Bazen avadanlık terimi yerme «Takım» da denilmektedir. (Kaynak takımı, tesisatçı takımı gibi) 12 Tesisler: Üretim, iletim ve dağıtım iaalıyetleri için kurulmuş birbiri de bağlantılı olarak çalışan makina grupları ile menkul ve gayrimenkul diğer ana ve yardımcı bina ve araçların tümüdür. 13 Ham madde (İlk madde): İşletmelerde mekanik, kimyasal veya başka bir metodla şekli, bazen bünyesi değiştirilerek mamul yapımında kullanılan maddelere denir. (Saç, bakır levhalar, kömür ve pik gibi) 14 Demirbaş: Sabit tesisler dışında kalan yönetim ve sosyal faaliyetlerin icrasıyla bu faaliyetlerin düzenlenmesi, korunması, bölünmesinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan malzemenin tümüdür. 15 Topluluk: Türkiye Elektrik Kurumu'nun merkez ve taşradaki bütün kuruluş ve üniteleridir. 16 Merkez. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ile merkezindeki kuruluş ve ünitelerin tümüdür. 17 Kuruluş Genel Müdürlüğe bağlı Merkez ve taşrada. Daire Başkanlıkları, müstakil müdürlükler, müstakil büro şeflikleridir. 18 Daire başkanlıkları: Genel Müdürlüğe bağlı taşrada teşkilâtı olan veya olmıyan kuruluşlardır. 19 Ünite: Daire Başkanlıkları İçerisinde yeralan veya ilişkili bulunan İşletme Grup Müdürlükleri İşletme Müdürlükleri, Tesis Grup Müdürlükleri, Tesis Müdürlükleri, Şantiye Şeflikleri veya Bölge Müdürlüklerinin benzer teşkilâtlan-. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1643

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı: Organ: Genel anlamı 11«bir işlemin sonuçlandırılması için görevlendi' rllmiş topluluğa mensup kimse, ekip, ünite veya kuruluştur. 21 Komisyon: Satın alma ve İhale Komisyonudur. 22 Alım teşkilâtı: Merkez dışı alım işleriyle görevli şube veya bürolardır. 23 İthal teşkilâtı: Merkez dışı ithal işleriyle görevli şube veya bürolardır. 24 Teklif tarihi: Teklifin son verilme gün ve saatidir. 25 İhale tarihi: Kurumun yetkili organlarının tasdik tarihidir. II. BÖLÜM Satınalma prensipleri ve ilgili organlarının işbirliği: Madde 7 Satın alma; iş icaplarına, topluluğu ilgilendiren mevzuata ve ticari teamüle uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesi içinde olmak üzere piyasa durumundan ve fiat dalgalanmalarmdanda imkân nispetinde faydalanılarak ihtiyaç maddelerinin, kalite ve standartlaştırma başta gelmek şartıyla en müsait fiyat ve şartlarla, mümkün ve faydalı olduğu oranda zamanında satın alınması ve ihtiyacı gösteren yerlere mümkün olan süratte ulaştırılmasıdır. Madde 8 Satm alma usullerinin uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticarî teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, tutulan bir alıcı sıfatı ile, piyasada her zaman aranan bir müşteri durumunun korunması, tesellüm ve ödeme işlerinin zamanında ve kolaylıkla yapılması lazımdır. Madde 9 Satm alma işleri bir çok İhtisas sahalarına ilişkin olması nedeniyle bu İşlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli organların İşbirliği ile kabildir. Bundan dolayı, bu Yönetmelikte yazılı olsun veya olmasın ilgili bütün organların satm alma organlarına gerekli yardımda bulunması şarttır. III. BÖLÜM Kuran malzeme ve makinalara ait ihtiyaçların tesbiti, incelenmesi ve ihtiyaç listelerinin düzenlenmesi: A - İHTİYAÇLARIN TESPİTİ VE BİLDİRİLMESİ: Madde 10 Üniteler, yıllık faaliyetlerinin idamesi için lüzumlu üıtiyaç maddelerini yıllık iş programlarında 440 sayılı Kanuna göre yıllık bütçelerindeki mubayaa bölümünde özel olarak bildirmekle beraber detaylı yıllık ihtiyaç listelerini hazırlıyarak en geç 15 Ağustos tarihine kadar altı nüsha olarak Genel Müdür ilkteki bağlı bulunduğu kuruluşa gönderilir. Bu kuruluşlarca ihtiyaç listeleri tevhid ve tetkik edildikten sonra 1 Eylül tarihine kadar Makina İkmal ve Satın Alma Dairesine verilir. İhtiyaçların tespit esasları, zamanında Makina İkmal ve Satm Alma Dairesi Başkanlığınca ilgili kuruluşlara bildirilir. Yatırım malzemeleri, yatırım programları ile talep olunur ve aynca yıllık ihtiyaç listelerine dahi! edilmez. B - İHTİYAÇ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ : Madde 11 Miktarı tespit edilen İhtiyaç maddeleri, listelere aşağıda belirtilen şekilde kaydedilir. a) İhtiyaçlar, normlarına göre, gruplandırılır. Her grup için ayrı listeler düzenlenir. Her ihtiyaç maddesi için norm numarası, malzeme cinsi ve eb'adı, miktarı. Yaratma ve İdare BSlOmO S»yf«: 1644

17 25 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 ölçüsü ve anbar fiyatlarına göre birim ve toplam fiatı cetvellerde mevcut hanelerine yazılır. Teslim müddetleri bakımından varsa istekler de belirtilir b) Norm dışı kalan aribar malzemesi ile makinalar içm her türlü tamamlayıcı bilgi ve lüzumu halinde resimler behemahal cetvellere eklenir. c) Yedek parça taleplerinde bunlara ait oldukları makinaları satmış olan firmanın ismi makinalarm karakteristikleri, makina etiketi üzerinde yazılı olan imal senesi, tip ve seri numaraları ve mevcut olduğu takdirde katoloklarmdaki yedek parça numaraları ve orjinal dildeki isimleri, yedek parça kayıt listelerine yazılarak bildirilir. d) Norm tali grupları olmayan ilaç, kırtasiye, basılı evrak gibi malzeme, ait olduları ana grup içinde birbirini izliyen sıra numarası ile yazılır. e) Gıda maddeleri ve belirli bir süresi olan ilaçlar gibi bozulmağa müsait malzemenin muhtelif partilerde temini arzu edildiği takdirde, listelere bu husus için gerekli açıklama yazılır. Madde 12 Emprevü ihtiyaçlar içm aynı talep cetvelleri kullanılmakla beraoer bu ihtiyaçlar ünitelerin bünye ve durumlarına göre prevü ihtiyaç tutarlarının global bir tahsisat yüzdesi olarak merkezce saptanır. Madde 13 Kuruluşlar, ıç piyasa ihtiyaçlarını Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı veya alını teşkilâtı kanalı ile temin ederler. Ancak çok zaruri ve müstacel ihtiyaçları ile mahalli piyasalardan daha müsait şartlarla temini kabil olan ihtiyaç maddelerini, ödeneği bulunmak veya yetkili limitleri içinde kalmak kaydıyla bulunduğu bölge veya bu bölge dışındaki yerlerden res' en alabilirler. C - İHTİYAÇ LİSTELERİNİN İLGİLİ KURULUŞLARCA İNCELENMESİ: Madde 14 İhtiyaç listelen ilgili kuruluşlarca : a) İhtiyaç listelerinin iş programlarında kabul edilen mubayaa ödeneğine uygun olup olmadığı, b) Makina ve aletler için verilen ana vasıfların doğru ve yeterli olup olmadığı, s) Genellikle taleplerde göze batan bir aykırılık bulunup bulunmadığı (mahalline gidilerek veya ünitelerden açıklama istenerek), yönlerinden ayrı ayrı incelenir. Kuruluşlar kendi ihtisası dışında kalan ihtiyaç maddeleri için ilgililerden bilgi istiyebilirler. İnceleme sonucu ihtiyaç listelerinde yapılacak değişiklikten ilgiü üniteye bilgi verilir. Madde 15 Merkezin ihtiyaç listelen, ilgililer tarafından 1 Eylül tarihine kadar doğrudan doğruya Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilir. Merkezde yıllık ihtiyaç listelerine dahil edilemiyen ve ani olarak meydana gelen ihtiyaçlar, Makina İkmal ve Satm Alma Dairesinde toplanıp tasnif edilir ve stoktan karşılanır. Stokta olmayanlar 3 ayda bir toptan mubayaa edilerek ilgili kuruluş ve ünitelere dağıtılır. Derhal mubayaasında zaruret olan ihtiyaç maddeleri, ancak, ilgili Genel Müdür Muavininin oluru ile hemen' mubayaa edilir. Sonradan zuhur edecek demirbaş ihtiyacının temini için ödeneğinin bulunması kaydıyla Genel Müdifrlüğün olurunun alınması şarttır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1645

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı: IV. BÖLÜM ödenek işlemleri, ihtivaçlarm piyasalara göre ayarlanması: A - ÖDENEK İŞLEMLERİ: Madde 16 Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi, bütün kuruluşlardan gelen ihtiyaç listelerinin tevhidini yapar ve mubayaa ödeneğim almak üzere 1 Ekim tarihine kadar Muhasebe ve Malî îşler Dairesi Başkanlığına intikâl ettirir. B - DOSYA İŞLEMLERI : Madde 17 Makina ikmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı ihtiyaç listele rinin üzerine yatıran, dış sipariş, iç sipariş dosya işareti ve numarası koyarak ait oldukları kuruluşlara, ilgili alım organlarına, birer nüsha gönderir, ilgiü kuruluşların talebi üzerine, iç piyasa ihtiyaçları, mahallî mubayaaya çevrilebüir, c - ALIM İŞLEMLER!. a) Teknik niteliği olan ihtiyaçlar: Madde 18 Ilıgili kuruluşlar teminine karar ve ödeneği verilmiş bulunan malzeme ve makinalara ait teknik spesifikasyon ve şartnameleri hazırlar, teklif istenecek firmaların isim ve adreslerini belirterek teklif temini için Makina İkmal ve Satın Alma Dairesine gönderir. Makina ikmal ve Satın Alma Dairesi gelen teknik spesifikasyon ve şartnameleri, ticarî şartname ile birlikte, teklif istemek üzere, ilgili firmalara gönderir. Firmalardan temin edilen teklifleri yetki limiti dahilinde olmak kaydıyla açarak bir tutanakla tespit edip ilgili kuruluşa gönderir, ilgili kuruluş gelen teklifleri mukayeseli olarak inceliyerek netice ve kanatını, Makina ikmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına bildim Bu teklifler Makina ikmal ve Satın Alma Dairesince sonuçlandınhr Teknik spesifikasyon ve şartnamelerin hazırlanması ve gelen tekliflerin incelenmesi toplulukta standartlaşma anlayışı içinde yürütülür. b) Teknik niteliği olmayan ihtiyaçlar Madde 19 Teknik niteuği olmayan veya normlaşmış malzeme mubayaası için teklif toplama, yetki limitlerine göre teklifleri değerlendirme ve gereken işlemi sonuçlandırma muameleleri doğrudan doğruya Makina İkmal ve Satın Alma Dairesince yürütülür. Madde 20 Mahalli mubayaalar dışında iç piyasadan sağlanarak ihtiyaçlar, kuruluşların istekleri üzerine, Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi veya atan tefkimtı kanalı ile mubayaa edilir. c) ödenek takipleri: Madde 21 Mahallî ve iç piyasa emprevi mubayaa ödenek hesaplan, mubayaayı talep eden kuruluş veya üniteler tarafından tutulur ve takip edütr. Madde 22 Kuruluşlar dış, iç, mahallî ve emprevü alım şektderine göre, bir ay içinde ambarlarına giren malzeme tutarlarını; alım teşkilâtı aylık mubayaa tutarlarını, müteakip ayın yirmisine kadar birer cetvel halinde Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına büdiririer. Madde 23 Yönetim Kurulunca verilmiş olan mubayaa ödeneklerinde aşım yapılamaz, ödeneğin yetersizliğinde gerekçesi gösterilerek önceden ek ödenek istenir. Yürütme ve İdare BölOmO Sayfa - 1S48

19 25 Uvyıs 1S77 - Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 I. BÖLÜM Satıcıların tanınması piyasaların takibi: A - SATICILARIN TANINMASI: a) İç piyasa satıcılarının tanınması: Madde 24 Genel Müdürlük Makina İkmal ve Satm Alma Dairesi ve buna bağlı alım teşkilâtı ve ayrıca yatınmcı ve işletmeci kuruluşların satın alma işiyle görevli organları satm alınması kendi yetkilerine bırakılan maddelerin her biri için, satışları ile iştigal eden firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunların (ithalâtçı, müstahsil, toptancı veya acenta ilh.) olma durumlarıyla, münasebette bulundukları banka ve firmalar nezdinde itibar ve ticarî ilişkilerini, sermeye ve iş kabiliyetlerini, taahhütlerine sadakat bakımından durumlarım, özel ve resmî kaynaklardan (Ticaret ve Sanayi Odaları, Bankalar gibi) bilgi alarak inceledikten sonra bu hususlarda her firma için duzenliyecekleri satıcı kartlarına bu bilgileri geçirerek klâse gizli olarak muhafaza ederler. Madde 25 Yukarıda yazılı organlar, firma adlarına göre alfabetik olarak klâse edilen bu kartlara dayanarak referansları uygun olan firmaların isim ve adreslerini, norm ana grupları esasma göre, düzenleyecekleri bir listeye kaydederler. Madde maddede yazılı satıcı listelerine konulmamış olan firmaların bu hususta vaki olacak müracaatları 24. madde hükmüne göre tetkik edilerek referansları uygun görüldüğü takdirde bunlar için de satıcı kartı tenzim edilir ve satıcı listelerine eklenir. b) Dış piyasa firmalarının tanınması: Madde 27 Dış piyasa alımlarım yapacak olan Makina ikmal ve Satm Alma Dairesi ile yatınmcı daireler Hükümetin akdettiği ticaret ve ödeme anlaşmalarım inceleyerek, gerek bu anlaşmaların yapıldığı ülkelerin ve gerekse dış ticareti serbest mübadele esasma dayalı ülkelerin ihtiyaç maddelerimizin satışı ile ilgili piyasa ve firmalarını ve varsa, bunların ülkesindeki mümessillerini (vekil acenta), 24. maddede yazılı şekilde tespit ve 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı şekilde listelerine kaydederler. Madde 28 Uluslararası ün yapmış firmalar, haklarında referans alrnmadan, kendi imalât programlarına uygun olan satıcı listelerine kaydedilirler. B - İÇ VE DIŞ PİYASA HAREKETLERİNİN TAKİBİ : Madde 29 Alım Organları, Satın alacakları maddelerin iç piyasasına ait fiyat hareketlerini takip etmeye, bilhassa toptan fiyatlardaki farkarın hakiki nedenlerini incelemeye, fiyat dalgalanmalarının yönlerini tayine ve bu hususta mümkün olduğu kadar sıhhatli etüdler yapmaya ve mubayaaları yaparken alım fiyatlarını da bu etüdlerle kontrola mecburdurlar. İç piyasa alımlarında alım organları: a) Sanayi ve Ticaret Odaları yayınlarını, b) Borsa ve Banka Bültenlerini, c) Devlet Yayınlarım, d) Piyasa hareketlerine dair diğer haberleri (akıp ederek satm alma politikasına verilecek yönü tespit ederler. Lüzumlu gördükleri hususda edindikleri bügüerden birbirlerini haberdar ederler. Dış piyasa alımlarında alım organları: a) Ekonomik dergi ve bültenlerden, Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 1647

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 1977 Sayı: b) Banka ve diğer hususî kaynaklardan, c) Borsalardan, Ticaret ve Sanayi Odalarından, d) Memlekette mevcut diğer ekonomik ve ticarî misyonlardan, e) Ticaret ateşelerinden ve Devlet Yayınlarından mubayaa konuları ile ilgili maddelerin Hatlarını öğrenir ve alımlarda bunlardan faydalanırlar. VI. BÖLÜM Teklif alma işleri: A - TEKLİF ALMA : Madde 30 Enformatif mahiyette talep edilenler dahil, bilcümle kuran malzeme teklifleri, Merkezde Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi, kuruluş ve ünitelerde satın alma organları tarafından istenir. Madde 31 Iç piyasalardan yapılacak alımlar için gazete veya belediyeler vasıtasıyla veya mahallî usullere göre ilân yapılabilir. Yahut da satıcı listelerinde yazılı en az üç firmadan yazı ile teklif istenir. Piyasada aynı konu ile ilgili daha fazla firma varsa diğer parti alımlarda onlardan da teklif almak suretiyle (özel nitalik gösteren makinalar hariç) mubayaa durumu ayarlanır. Ancak aşağıda ya/.ılı hususlarda üçten az teklif ile iktifa eduebilir. a) Satınalır.E"&k malzeme üçten az satıcı veya âmili mütehassıs elinde bulunursa, b) Değeri 5.000, liradan aşağı ise, c) Gerek montaj ve gerekse işletme esnasında vuku bulacak acil ihtiyaçların, normal prosedür ile temini zaman kaybı bakımından Kurumumuza büyük zararlar verecek ise, bu durumda işletme veya tesisin en büyük yetkilisi tarafından vaki talep üzerine , T L sına (ellıbın lira dahil) kadar olan ihtiyaçlar yazılı teklif alınmadan fiyat tahkiki yapılmak ve bir protokola bağlanmak suretiyle satm alınır ve ihtiyaç konusu malzemenin en kısa zamanda mahalline şevki sağlanır. C0.0O0, TL smı aşan bu gibi acil alımlarda Genel Müdürlüğün onayı alınır. d) Devlet veya İktisadı Devlet Teşekküllerince üretilen patlayıcı madde, demir, çelik, her nevi inşaat malzemesi ile kimyevi maddede, giyecek ve yiyecek gibi maddelerin bu teşekküllerden satınalınmasında teklif alma zorunluğu yoktur. Madde 32 İlânlarda veya teklif taleplerinde yazılı tarihlere kadar üçten az teklif geldiği takdirde, teklif vermeyen firmaların önemine, teklif vermek için isteyecekleri süre uzatılmasının ihtiyaç maddesinin tedarikindeki ivedilik derecesine, mevcut tekliflerdeki fiyatların haddi lâyıkinde olup olmadığına gore merkez kuruluş veya ünitelerin alım organları durumu inceler ve karar verirler. Madde 33 Yabancı memleketlere verilecek siparişlerde, muhtelif memleketlerde o işle meşgul olan en az uç firmadan teklif istenmesi esastır. Satınalınacak ma İm belirli bir memleket veya firma ile tröst elinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle belirli fir firmadan tedariki gerekmekte ise yalnız bundan teklif alınır ve bu husustaki gerekçeler sipariş emrine kaydolunur. Madde 34 Hayati mahiyette olup müstacelen dış piyasadan tedariki zaruri olan ihtiyaç maddeleri için, Genel Müdürlüğün oluru ile teklif istemeden de sipariş verilebilir. B TEKLİF İSTEMEDE BELİRTİLECEK HUSUSLAR ; Madde 35 Teklif istemede işin özelliğine göre, aşağıdaki hususlar belirtilir: a) Yaptırılacak hizmet veya satın alınacak malın ismi, miktarı ve mevcut ise beynelmilel normu ve gerekmekte ise tahmini bedeli, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1648

Res Gazet e ÇARŞAMBA. Kuruluş tarm : 7 Eikim 1336-1920. Sayı: 13881 30 HAZİRAN 1971

Res Gazet e ÇARŞAMBA. Kuruluş tarm : 7 Eikim 1336-1920. Sayı: 13881 30 HAZİRAN 1971 T.C. Res Gazet e Kuruluş tarm : 7 Eikim 36-19 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Oenel Müdürlüğüne başvurulur HAZİRAN 1971 ÇARŞAMBA Sayı: 1 ıı J K A N U N L A R Deniz Kuvvetlerine

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim M KASİM PKRŞliMBli KARARNAMELER. Barbakan S. ÜEMlREL. Devirt Bakanı S- T.

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim M KASİM PKRŞliMBli KARARNAMELER. Barbakan S. ÜEMlREL. Devirt Bakanı S- T. T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 ^ 1! ^ Yönelim ve yazı işleri için i Başbakanlık Genel NeşriyatveMüdevvenat Müdürlüğüne Başvurulur 1 M KASİM 1968 PKRŞliMBli E R Ş E B E 11 KASIM 1968

Detaylı

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VEHİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDENÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURTDIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VEEĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONELHAKKINDA KANUN

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26927 DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ 2006 2007 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II UYGULAMA ESASLARI... 3 5. YETKİLİ

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı