"MECMUA-I FÜNON" ÜZERINE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""MECMUA-I FÜNON" ÜZERINE..."

Transkript

1 "MECMUA-I FÜNON" ÜZERINE... Tevfik ÇAVDAR * Giriş Ülkemizde yayınlanan bilim dergilerinin ilki olarak niteleyebileceğimiz «Mecmua i Fünun», 1860 lı yılların başlarında kurulan "Cemiyet i tlmiye.i Osmaniye»nin yayın organı olarak 1863 de yayınlamaya başlamıştır. Gerek Derneğin kurulmasında, gerekse söz konusu derginin yayınlanmasında Mü nif Paşa önderlik etmiştir. Dergi yayınlanmaya başladığı yıllarda Münif Efendi Tercüme Bürosunda çalışmaktaydı. Başta kendisi olmak üzere, büyük bir bölümü batı Avrupanın gelişme-;inden ve aydınhkçı düşün ",kım larından esinlenen aydınlar bu gelişmelerin Osmanlı ülkesine ve toplumu na da anlatılmasının yararına inanmışlardı. «Cemiyet i tımiye» bı. işlevi gerçekleştirmek için kurulmuştu. «Cemiyet»in yayın organı olan «Mecmua i Fünun» da bir okul dergisi titizliği ile bir çok bilim alanını Osmanlı ay dınlarına, hatta kamu oyuna, tanıtmağa çalışıyordu. Mecmua i Fünun'un boyutları günümiizün cep kitaplarına eşdeğerdil. Genellikle üç ya da dört forma olarak yayınlanmıştır. Kapak mavi, sarı ve kırmızı renkli kağıttandır. Dışında dergin:n. adı, sayısı ve yayınlandığı ta rihe ilişkin bilgiler vardır. Bunlar ç.ok sade bir hatla yazılmışlardır. Arka sayfada ise genellikle abone koşull",rına ilişkin bilgiler verilmektedir. Der gi tüm sayılarında bilgi aktarıcı niteliğini korumuş, bu arada son sayfalar da ayın siyasalolaylarını (ki bunlar daima dış olaylar olmuştur) sınırlı yorumlarla özetlemiştir. ı - «Mecmua İ Fünun'wı İncelenehilen Sayılannın İçeriği Derginin Milli Kütüphane'de bulunan kolleksiyonundaki otuz sayısınt incelediğimizde: i - Sayılara göre ve, ii - Önemleri itibarıyla başlıca yazıları şöyle sıralayabilmekteyiz. Sayı 1 (1279/1863) - Cemiyet Nizamatı (Dernek kuralları ya da tüzüğü) - Mukaddeme (Başlangıç ya da Giriş'... Münif Efendi. - Eski Mısır kavimleri tarihi... Halil (Petersburg sefiri) ve Mehmet Cemi! (Paris Sefiri). * Tevfik Çavdar, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde öğretim görevlisidir.

2 84 TEVFİK ÇAVDAR - Gök Olaylan... Kadri Bey. - Tasvir-i Efkar'ın çıkışı... Münif Efendi. Sayı 2 (1279) - İltifatname... Ali Paşa. - Jeoloji ilmine giriş... Ethem Paşa. - İlm-i Servet-i Milel (Uluslann zenginliği yani iktisat bilimi)... Oh annes Efendi. Bu arada Mısır Tarihi ve Gök Olaylan adlı yazılar bu sayıda da devam etmektedir. Sayı 3 (1279) - Avrupa Kıt'ası coğrafya ve tarihi... Kadri Bey. - Kağıt paranın kaldırılması... Münlf Efendi. Sayı 4 (1279) - Derginin kamu oyunca iyi k,abulünden ötürü teşekkürname.:. Münif Efendi. Bu arada Mısır tarihi, Jeoloji bilimi'1e giriş gibi yazıı ar devam et mektedir. S~yı 5 (1279/1863) - Çocuk Eğitiminin önemi... Münif Efenllı.. - Yollann yaran... Said Efendi. - Kağıt Paranın tarihi... Münif Efendi. Sayı 6 (1279) - İnsan Soyunun yayılması... Hayrullah Efendi. - Dar-ül Fünun'da Dersi Dlum küşadı... Münif Etendi. Bu arada İktisat, yollann yaran ve K::tğıt paranın tarihi gibi yazılarda devam etmektedir. Sayı 7 (1279) - İlm-i Kimya... Edhem Paşa. - Amerika Meselesi... Münif Efendi. Bu arada dünyanın yedi harikasından söz eden bir yazı ile. suda boğulanların kurtanlması ve ilk yardım konularında bir yazının da bu sayıda yer aldığı görülmektedir. Sayı 8 (1279) - Çinde bulunan islam halklan... MUnif Efendi. - Emek ve iş'in gerekliliği... Mehmet Şerif Efendi. - Şirketin yararlan... Vahan Efendi. Darülfünun~daki derslerle ilgili yazı da bu sayıda dikkati çekmektedir.

3 MECMUA t ltlnün üzerine 85 Sayı 9 (1279) - Osmanlı Genel Sergisinin açılışı... Münif Efendi. - Teori ve pratik arasındaki birleşme... Said Efendi. - Sergilerin tarihçesi... Kadri Bey. - Ümid Burnunda bulunan islam halkı... Münif Efendi. Sayı 10 (1279) - Osmanlı Sergisi hakkında... Münif Efendi. - Suyun mahiyeti, çeşitleri, fiziki ve kimyevi özellikleri... Saffet Efendi. Ümid burnundaki müslümanlara, Mısır tarihine ve Osmanlı sergisine ait yazılar da gene bu sayıda yer almaktadır. Sayı 11 (1279) - Telgraf'ın tarihi... Münif Efendi. - Jeoloji ilmine giriş... Edhem Paşa. Diğer yazılar arasında; Suyıın içeriği, Gök olaylan dikkati çekiyor. Sayı 12 (1279) - Aydınlanma vasıtalan... Münif Efe'ldi. - Banka-i Osmani... Kadri Bey. Sayı 13 (1280/1864) - Bilimlerin tasnifi ve mahiyeti... Münif Efendi. - Genelolarak Banka Tarihi. Bu son yazıda belirli bir imzaya rastlanmamıştır. Kadri Bey ya da Ohannes Efendi tarafından yazılmış olması düşünüıebilir. Sayı 14 (1280) - Ulum-u sarf ve nahiv. (Bir anlamda dil bilgisi)... Münif Efendi. Banka tarihi ve diğer biliwsel ya'~ılar dev am etmekte. Bu arada «Usul-ü Resmi Hatta dair bazı tasavvura1» adlı bir yazıda bu sayı da yer almaktadır. Bu yazıda o güne kadar kullanılan harflerin yazım ve okunmasında sağlanacak kolaylaştıncı düzeltmelere değinilmektedir. Sayı 15 (1280) - Yunan düşünce tarihi (Solon), bu yazıda da imza bulunmamaktadır. Sayı 16 (1280) - Britanya adalan tarihi ve coğrafya'>!... Kadri Bey. - Sırbistan tarihi ve coğrafyasi... Rafet Bey. 17. nci sayıda dikkate değer bir yazı bulunmamakta, genellikle daha önceki sayılarda başlayan inceleme ve yazılar devam etmektedir. Sayı 18 (1280) - Yunan Düşünce Tarihi... Münif Efendi. İmzasız olan ilk yazınında Münif Efendiye ait olduğu böylece ortaya çıkmaktadır. - İngiliz a tlannın aslı... Münlf Efendi;

4 86 TEVFİK ÇAVDAR Sayı 19 (1280) - Yunan Düşünce Tarihi... Miinif Efendi. - ilm-i Maadin... Edhem Paşa. - Sigorta yöntemi... Aleksandr Efendi. Diğer yazıların büyük bir bölümü eskilerin devamı biçiminde. Sayı 20 (1280) - Süveyş Kanalı... MÜllif Efendi. Diğer yazılar eski incelernelerin devamı. Sayı 21 (1280) - Tanzim-i İstanbul (İstanbulun düze.1lenmesi)... Münif Efendi. - Tekaüd sandıklan... Kadri Bey. Diğer yazılar arasında Jeoloji bilimine giriş, Süveyş kanalı konulannın devam ettiğini göriiyoruz. Gene bu sayıda «Cemiyet-i İlmiye» ye armağan edilen bazı kitap ve araçların!ıstesi de bulunmaktadır. Sayı 22 (1280) Bu sayı da hemen bütün eskilerinin devamı niteliğindedir. Yalnız «Cemiyet merkezinde kıraathane» adlı ilginç bir bildiri de yer almaktadır. Sayı 23 (1280) - Yunan Düşünce Tarihi... Münif Efendi. - Süveyş Kanalı... Münif Efendi. - Jeoloji bilimine giriş... Edhem Paşa gibi devam eden yazılar bulunmaktadır. Sayı 24 (1280) - Cemiyetin durumu... Münif Efendi. - KUVve-i Elektrikiye... Daniş Bey. - Dünyanın günlük hareketinin maddi olarak kanıtlanması... İskender Bey. - Okullar Genel Yönetimi... Bu yazı imzasız. Sayı 26 (1281) - Malatya dolaylarında buğdayekimi ıle ilgili bir yazı bu sayıda dikkati çekiyor. Bu yazı, alınan bazı haberlere göre Malatyada, buğdayın yağmur gibi yağdığına ilişkin rivayetler üzerine yazılmış, bu olayın gerçek olması halinde nedenlerini bilimselolarak açıklamaya çalışan bir inceleme. Önemli ola.., nokta, Mecmua-ı FÜllfın'da ilk defa Anadoluya ilişkin bir araştırmanın yer almasıdır. Sayı 28 (1281) - İstanbul Yangınlan... Münif Efendi. Daha Önce başlayan bazı yazıların devamını görmekteyiz.

5 MECMUA l I'ÜNÜN DZERİNI> 87 Sayı 30 (1281) -- tstanbulun havasına egemen olan niteliklere ilişkin bir yazı ile Mü nif Efendi tarafından yazılmış «Karıncaların zanaat ve uygarlığı» başlıklı bir başka yazı ilgiyi çekmekt~dir..' Mccmua ı Fünun'un incelediğimiz sayılarında yer alan önemli yazılaı ve yazarları hakkmda bu bilgiyi verdikten sonra dergiyi çıkaran Osmanlı Bilim Derneğinin faaliyetlerine, ilişkin bazı önemli bilgileri vermekte de yarar vardır.. 2-0smanll Billm Derneği (Cemiyet-i İlmiye-i Osmanlye)nin Bazı Faaliyetleri a) Derginin Desteklenmesi Söz konusu derneğin çıkarttığı ve içeriğine bir önce değindiğimiz derginin abone koşulları aşağıdaki gibiydi: Bir Yıllık 6S Kuruş. Altı Aylık 3S Kuruş Bir nüsha 6 Kuruş. Dergi dönemin yönetiminden geniş öı ;üde destek görmüştür. Bunu 4. sayısının arkasında (Bir nüshamızdan ziyade müşteri olanların isimleri) başlığı altında verilen listeden anlamakt'lylz. Aslında bu liste dergi ve dernek girişiminin hangi çevreler tarafından desteklendiğini anlamamızda büyük yararı olan bir listedir. Listr-de dikkati çeken isim ya da kurumlar şunlardır: - Sadaret (Başbakanlık) - Umuru Hariciye Nazın, thetlü, D ~vletlü Ali Paşa. - Meclisi Aliyeye memur İffet;ü Mustafa Nai1i Paşa. - Meclisi Vala Reisi DevletıÜ Kamil Paşa., - Meclisi Vala azasından Devlctlü Mustafa Paşa. - Meclisi Vala azasından Devkllü Edhem Paşa. - Paris Sefiri DevIetlü M. Cemil Paşa. - Girid Valisi Devletlü İsmail Paşa. - Ticaret Nazın Atıfetlü Saffet Efendi. - Maarif Nazın Afıfetlü Kemal Efendi. - Londra Sefiri Atıfetlü Kost aki Efendi. - Tophane Meclisi Reisi Saadetlü Halil Paşa. - Petersburg Sefiri Saadetlü Haydar Efendi. - Tahran Sefiri Saadetlü Haydar Efendi. - Berlin Sefiri Saadetlü Aristaki Efendi. - Tuna Komisyonu Reisi Saadetlü Ömer Paşa. - Maarif Nezareti. - Mühendishane i Berr-i HümayUn. - Beyoğlu Kışlasında tstihkam Alayı. - Kışla i Mezkurda (aynı kışlada) ihtiyat alayı.

6 88 TEVFİK ÇAVDAR Listeden izleneceği gibi başta sadaret (Başbakanlık) olmak üzere mülki ve askeri bütün kurumlarca dergi, dolayısıyle dernek desteklenmektedir. Bu durum bilimsel ve teknik ilerlemenin osmanlı yönetici kadroları tarafından ne denli. benimsendiğini göstermektedir. Dernek bu destekten de cesaret alarak Yenicami arkasındaki merkezinde konferanslar ve dersler düzenlemiş, böylece bilim ve teknikteki son gelişmelerin yayılmasına katkıda bulunmak istemiştir. Derneğin faaliyetlerinden en ilginç olanı Demek merkezinde açılan bir «kıraathane» dir. b) Cemiyet Merkezindeki Kıraathane Kıraathane'nin açıldı~na ilişki'l duyuru dedginin 22 nci sayısında yayınlanmıştır. Kıraathane deyimini biz okuma odası olarak da çevirebiliriz. Ne ki dernek merkezinde açılan bu kıraathaneden sonra, bugün kahvehane diye nitelediğimiz yerlerin büyük bir çoğunluğu kendilerini kıraathane olarak nitelemişler, hatta Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde bu yaklaşım genel bir moda haline gelerek kab nı görmüştür. Derginin yaptığı duyuruya göre bu kıraathane dernek merkezinde açılmıştır. Bu kıraathaneden yararlanmak için bir üyelik gerekmektedir ki bu üyeliğin altı aylık peşin 30 kuruşluk bir ücreti vardır. Kıraathane salı günleri dışında hergün açıktır. Duyuruda verilecek bu üyelik aidatıyla yılda 8-9 bin kunışa elde edilebilecek bir çok yerli ve yabancı süreli yayınlardan yararlanılabileceği üyelerin çeşitli sorunları kendi aralarında tartışabilecekleri vurgulanmaktadır. Ayrıoo kıraathane üyelerine haftada iki defa ingilizce ve fransızca dersleri de verilmektedir. Bu konuda dergi «Daha şimdiden yirmi kadar öğrenci toplanmıştır» demektedir. Üyeler bu hizmetlerden yukarda değindiğimiz miktarda bir aidat ödemekle yararlandıkları halde öğrencilerin her hangi bir ücret vermesi söz konusu değildir. Dergideki duyurudan öğrendiğimize görekıraathanede okuyuculara arzedilen dergi ve günlükler şunlardır: Türkçe Süreli Yayınlar: - Takvim-i Vakai (Dersaadette yayınlanır) - Ceride-i Askeriye (Dersaadette yayınlanır) - Ceride-i Havadis (Dersaadette yevmi olarak yayınlanır) - Tercüman-ı Ahval (Dersaadette haft.ıda üç kere yayınlanır) - Tasvir-i Efkar (Dersaadette haftada iki kere y.ayınlanır) - Mecmua-i Fünlln (Dersaadette aylık yayınlanır) Fransızoo Süreli Yayınlar: - Journal du Costantinople (Dersaatte günlük olarak yayınlanıt) - Courier D'orient (Dersaadette günlük olarak yayınlanır) - Petit (Pariste günlük olarak yayınl'<!:nır) - Monde (Pariste günlük olarakyayı;ılanır) - Patrie (Pariste günlük olarak yayınıanır)

7 MECMUA-İ FtlNUN ÜZERİNE 89.L. Natian (pariste günlük olarak yayınlanır) - Nord (P.ariste günlük olarak yayınlanır) - İndependence Belgique (Brükselde günlük olarak yayınlanır). İngilizce Süreli Yayınlar: - Alyans «okunamadı» (Pariste günlük olarak yayınlanır) - Morning Post (Londrada günlük olarak yayınlanır) - Daily (Londrada günlük olarak yayınlanır) - Levant Herald (Dersaadette haftalık olarak yayınlanır) - Atinium (Londrada aylık olarak yayınlanır). Ermenice Süreli Yayınlar: - Mecmua-i Havadis (Dersaadc,tte haftada iki yayınlanır) - Varak-ı Havadis (Dersaadette haftada iki yayınlanır) - Oydapur (Dersaadette aylık olarak yayınlanır) - J.amanak (Dersaadette haftada iki yayınlanır). Rumca Süreli Yayınlar: - Bizantis (Dersaadette haftalık olarak yayınlanır) - Anatolikon Astir (Dersaadete haftalık yayınlanır) - Rum Cemeatı Mecmuası (DErsaadette haftalık olarak yayınlanır). Bunların dışında aşa~ıda sayılan dergi ve günlüklerede sipariş verildi~i gene aynı duyııruda bildirilmektedir _. İllustration Française (Pariste haftalık olarak yayınlanır) - Revue de monde (Parista onbeş gü'1lük olarak yayınlanır) - Empire (okunamadı)(x) (İzmirde haftalık olarak yayınlanır) - Ruzname-i İran (Tahranda haftalık olmak yayınlanır) - Vaka-i Mısırıye (Kahirede haftalık olarak yayınlanır). Cemiyet merkezinde açılan bu kıraathane adeta osmanlı aydınlarının dünyaya açılan bir penceresi görevinide gnrmektedir. O günün siyasal,kosullan düşünüldü~nde dernek kıraathanesinin işlevinin önemi daha bir ortaya çıkmaktadır. İzlediği yıırt dışındaki yayınlarla cemiyet sadece bilimsel ve teknik ilerlemeyi de~i1, kaçınılmaz bir biçimde siyasal gelişmeleri de takip etmekte, hatta bunların etldlerinin yıırt aydınlan arasında yayılmasına bir köprü başı görevi yapmaktadır. Fakat, di~er faaliyetlerinin etkinli~i ne olursa olsun dergideki yazılan yazıların özellikle aydın kesiu üzerindeki tesiri büyüktür. Bu yazıların toplumsal bilimlere ilişkin olanlarını daha bir ayrıntılı biçimde ince1~mekte bu açıdan yarar vardır. 3. Toplumsal Bilimler Açısından ilgi Çeken Yazılar a) Ekonomiyle ilişkili Yazılar Bu nitelikteki yazıların başında «Kaime» yani kağıt para ile ilgili yazılar gelmektedir. Bilindi~i gibi 1860'h yıllann başında daha önce çıkanlmış

8 90 TEVFİK ÇAVDAR ve kıymeti hemen hemen sıfıra indırgenmiş ilk Osmanlı kağıt par ası tedavülden kaldırılmış, hatta bununla i~giii bir yakma merasimi de yapılmıştı. Gerçekten de bu değersiz kağıt para Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yapmaktaydı. Bu nedenle kaldırılması sevinçle karşılanmış, hatta şiirle bu konuda tarih bile düşürü'müştü. «Kaime»nin yürürlükten kaldırılması kağıt para üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirilmiş, en azınd2n kamu oyunda bu konuda belirli bir ilgi uyanmıştı. İşte başta Münif Efendinin yazısı olmak üzere «Kaime» ve kağıt para tarihçesi ile ilgili araştırmalar bu ilginin sonucu deı gide yer almıştır. Bu yazılarda geniş ölçüde kağıt paraya karşı görüşlere yer v~rilmiştir. Fakat bu arada klasik banknot ile kağıt para arasındaki f..lrk da vurgulanmıştır. Münif Efendi'nin «çav» makalesi bu bakımdan ilgi çekicidir. "çav» handa çıkarılan bir nev'i kağıt paranın adıdır. Münif Efendi bunu L;ul1anarak karşılıksız kağıt para basmanın getireceği z-ararları açık bir biçimde anıatmakt~, bu arada bankaların, bilhassa emisyon bankalarının gördüğü hizmete değinmektedir. Yazıların bütününden anlaşıldığına göre yazarların hepsi hükümetlerin para işine karışmasına karşıdırlar. Piyasaya kağıt da olsa para sürmenin accak bankalar kanalıyla yapılabileceği vurgulanırak, bu konuda «Devlet-i Aliye» yöneticilerine bir nev'i üstü kapalı ders vermektedirler. «Kaime»nin yürürlükten kaldınlması dolayısıyl-a yayınlamin bu yazılara bakıldığında para değeri sorununun, iktisat bilgisi gelişmiş sayılamayacak Osmanlı aydınları ve hatta kamu oyu açısından da ne kadar hass-rs ve korkulu bir konu olduğu anlaşılmaktadır. İktisat konuları içersinde ilgi çeken bir başka nokta da sigorta olayıdır. Tkaretin geliştirilmesi, kaza Vi:' yangı'jlara karşı güvence yaratılması gibi açılardan konu ele alınmaktadır. Bu arada birde doğrudan doğruya sigorta olarak ele alınmasa da Emekli Sandıklan meselesi de bir nev'i yaşlılık sigort-ası biçiminde anlatılmaktadır. Ekonomi kuramına değinen yazılar S1lnzlı Ohannes Efendi tarafından yazılmıştır. Bir kaç sayı devam eden bu kuramsal yazı Sakızlının bu konudaki ilk incelemesini meydana ge1irmektedir. İktis-Rt deyimi yerine «İlm-i Servet-i Milel» yani «ulusların zenginliği bilimi» deyimi kullanılmaktadır. Bu deyim yirminci yüzyılın başına kadar küçük bir değişiklikle kullanılmıştır. İktisat deyiminin ancak yirminci :;üzyılın başlarında kullanıldığını görmekteyiz. Bunu ilk kullananlardan biri de Cavid Beydir.Ohannes'in ilik yazısı derginin ikinci sayısında çıkmıştır. Bu yazda iktisad'ın genel bir tanımı verilmektedir. Bu tarife sanayinin doğuşu ile girilmiştir. Sanayinin doğuşu ile çağdaş iktisat arasındaki birebir ilişki üzerinde durulmuştur. Yazının devamınd-r ise servet ve kı)met kj!1ulan geniş bir yer işgal etmektedir. St'-vet tanımı açısınd-an şunıar söylenmektedir: "Servet çoğu kere zannedildiği gibi konut, arsa, dükkan vesaire gibi maddi şeylerden oluşmamakta manen kıymeti olan şeyleri de kapsamaktadır». Bu arada iş bölümü ve katma değer,kavramlan da ele alınarak özellikle katma değer şu örnekle -anlatılmaktadır: «... Bu sıra dahilinde tanmcılar ürettikleri buğdayın miktarını çoğaltırlar ve değirmenci buğdayı una v,~ e~mekçi unu ekmeğe dönüştürür. Tüc

9 MECMUA İ fünün UZERİNE 91 earlarda buğday ve unu ihtiyaç s"hiplerinin bulundukları yere götürgrek herbiri o ürünebir miktar değer ilave eder. Ohannes Efendinin yazıl arı klasik ekocıominin temel konularının nakle dildiği ve bir orarnda da basite indirgendi ği kurams al nitelikli yazılar özel liğini taşımaktadır. Ohannes Efendinin dışında dergide şirketlerin yararı ve emek konularında da birer inceleme çıkmıştır. Tam anlamıyla ekonomik bir ~azı niteliğinde olmasa bile ticari sergi lerin yararları üzerinde açtıkları tertışmadan ötürü Osmanlı Ulusal Ser gisi dolayısıyle yazılan yazılarla, bunu vesile bilip yapılan «Sergi tarihi» incelenmesi de üzerinde durulması gereken makalelerden bir bölümünü meydana getirmektedir. Osmanlı Sergisi bugünkü Su] tanahmet parkında, Dikilitaşların bulunduğu yörede 1893 ramazamnda açılmıştır. Serginin ramazanın birinde açılması gerekirken ülkenin çeşitli yerlerinden gelmesi bekle nen sergilenecek ürün ve malların vaktinde İstanbula ulaşmaması nedeniyle açılış 9 ramazan cuma günü yapılabilmiştir. Sergi iki pavyondan meydana gelmişti. Bunlardan biriııcisi sadece yerli ürünlere tahsis edilmiş, diğerinde ise yabancı ürünleı de sergilenmiştir. Yerli ürünlerin sergilendiği bölüm daha önce açılmışlır. Bu pavyonu yapılan hesaplara göre günde üç bin dolaylarında insan gezdiği halde yabancı ürünlerin sergilendiği bölümü bunun ancak yarısı kadar ziyaretçi izlemiştir. Yabancı ürünler pavyonunda sergilenen tek tekerlekli demir el arabasının bile ilgi çektiği düşünülürse o günlerdeki Osmanlı sanayii ve üretim araçlarının gelişme düzeyi daha iyi anlaşılmış olacaktır. Sergide Tersane-i Amirede yapılmış dörtte bir büyüklükte bir lokomotif modeli ilgiyle seyredilmiştir. Yazıda belirtildiğine göre İstanbulIul ar "Demiryollarında kullanılan bu arabayı» ilk defa görmekteydiler. Sergi de ilgi çeken noktalardan biride girişte kullanılan, basit bir yöntemle çalı5an. otomatik nümeratörlü turnikelerdir. Bu turnikeler vasıtasıyla sergiyi ziyaret edenlerin miktilrı saptanabilmiştir. Yabancı ülke ürünleri içersinde en fa ~la ilgi çekenler buharla çalışan harman makinalarıdır. Bunlar deneme kabilinden başlarında bulunan operatörleri tarafından zaman zaman çalıştırılarak ziyaretçilere nasıl çalıştıkları gös'terilmiştir. Şurası açıktır ki 1863 Osmanlı Sanayi Sergisi ülkemizde açılan ilk sergi ya da daha doğru bir dey:mle fuar olarak çok önemli bir aşamadır ve Mecmua ı Fünun bu olayın önemini kavrayacak tarzda bir yayın yapmıştır. b) Eğttim ve Eğitim Kurumlarına İlişkin Yazılar O günlerin deyimiyle «usulü talim» denilen bu nitelikteki yazılar da dergide çeken bir yer almaktadır. Bunların içersinde en önemlileri «Darülrunun»daki derslere ilişkin olanlar!dır. Bir anlamda Mecmua-i Fünununu bir çeşit üniversite dergisi olarak da adlandırabiliriz. Çünkü Darülfünun'da verılen derslerin bir bölümü bu dergide de yayınlanmıştır. Darülfünun, fizik ve kimya gibi fen derslerini içerrnek üzere recep (1863) ayında açılmıştır. O tarihte Darülrunun olarak kullanılan bina bugün Sultan Mahmut

10 92 TEVFİK ÇAVDAR türbesinin yanında, belediye tarafınuan kullanılan binadır. 13urasının açılışı dergi tarafından en küçük ayrıntılarına kadar değerlendiriliniştir. Okuduklarımıza göre bu dersleri takip için belirli bir kayıt sistemi yoktu. Adeta halka açık konferanslar biçiminde düzenknmişti. Açılıştaki fizik dersi ile ilgili olarak Münif Efendinin yazdıkları bunu ortaya koyacak niteliktedir. «Üniversitede bilim derslerinin açılması» başlığı altındaki bu yazıda verilen ilk derste yapılan elektrik deneyimi uzun uzun yansıtılmaktadır. Bu konferans ya da ders anlatılırken: «... Havanın mahiyeti ve elektrlğin meydana gelişi vb. gibi konulara ilişkin bazı fizik kuralları anlatıldıktan soma herkesin gözüönünde, gerekli aletler kullanılarak hemen deneyimlerde yapılmıştır» denmekte ve ilk elektrik deneyimi şöyle anlatılmaktadır: «Yapılan deneyler garip olaylarıian olu:') hazır bulunanların büyük çoğunluğu tarafından da ilk defa görüldüğünden genel bir hayreti doğurmuştur. Özellikle elektrik gücüne ilişkin deneyde kullanılan özel aletten ateşten ışınlar meydana geldikten b.:şka bir ince tel vasıtasıyla bu elektrik gücü bir adamın vücuduna nakilolunup, el ya da başka bir şeyle vücudun hangi tarafına dokunulsa orada mavi renkli kıvılcımlar oluşması ve bazı kimyasal bileşimlerle demir telin adeta yanabilir bir madde gibi ısınıp kızılıaşması olağanüstü ilgi çekmiştir.» Aynı yıl içersinde açılan sanayi sergi'5inde demirden yapılmış tek tekerlekli, inşaatlarda kullanılan el arabasını bile hayretler içersinde izle yen osmanlılar için bu elektrik deneyinin nasıl bir etki meydana getirdi ğini tasavvur etmek mümkündür. Jeoloji, kimya ve benzeri bilim dallarında anlatılanlar zaman zaman dergide, bizzat o dersleri anlatanlar tarafından yaz~larak yer almıştır. c) Keııtlere ve Özelikle İstanbul'a ait Yazılar Mecmua-i Fünun'da ilk defa kent sorunlarına ilişkin önemli yazıların yer aldığını da görmekteyiz. Bunların içersinden ikisi dikkati çekmektedir : «Tanzim-i İstanbul» ve «Harik-i İstanbul». Her iki yazı İstanbul kentinin yaşamsal sorunlarına değinen niteliktedir. Bu iki yazıda gene Münif Efendi' tarafından yazılmıştır. «Harik-i İstanbul» yani İstanbul yangınları adlı yazıda İstanbuldaki yagınların adeta bir afet özelliği taşıdığı belirtildikten sonra bunun doğal bir afet olmadığı nedenlerinin ve önlenmesinin insanların elinde bulunduğu kaydedilmektedir. Dergiye göre bu yangınların temel nedeni İstanbuldaki binaların büyük çoğunluğu itibariyle ahşap oluşudur. Yangınların sebep,olduğu zararlar, sayısal bulgular biçiminde şöyle sergilenmektedir: «Resmi incelemelere göre 1275 yılı (1859) yılı başlangıcından 1281 yılı (1864) rebimahın sonuna kadar beş yıl dört ay zarfında Dersaadette 160 kere yangın meydana gelip 2844 konut, 1246 dükkan ve mağaza, 23 han ve hamam ve mesçit ve benzeri yerlerle bir sürii «hümayfın» ki hemen hepsi 4114 yer yanmıştır. Şu hesaba göre Dersaadette biri biri üzerine yaklaşık

11 MECMUA-İ H'NUN üzerine 93 olarak her on bir günde bir yangın meydaiıa gelip, her keresinde 24 konut ve saire yanmıştır. Bu yanan yerler taksim olunduğunda da yaklaşık olarak yıllık 771, aylık 64 ve günlük iki yanık isabet eder. Konutlar birbiri üzerine elli beşer, mağaza ve dükkanlar müstakil olmak üzere kırkar, han.hamam vb.leri ikişer yüz kese kıymetinde itibar olunduğu halde yanan yerlerin değerleri kese ve bunıarın içindeki yanan ve kaybolan menkul eşya dahi birbiri üzerine on beş keseden kese ki menkul ve gayri menkulolarak söz konusu süre içe. dnde yangın münasebetiyle Dersaadettte meydana gelen hasarın toplam olar ak keseye ulaştığı görülür. Aynı süre içersinde yanan Topkapı sarayının yangından hasara uğrayan binalan ve kaybolan eşyasıda 130 bin kese tahmin olunarak yukardaki miktara eklendiğinde bütün zayiatın keseye çıktığı tesbit edilir. Bu taksim olunduğunda yıllık 75 bin aylık 7250 ve günlük de 240 keselik bir zarar ortaya çıkar.» Bu sayısal bulgular o dönemde İstarıbulun yangınlardan ne denli zarar gördüğünü tüm çıplaklıgı ile crtaya koymaktadır. Münif Efendi yangınlardaki en önemli nedenin bina~arın ahşap oluşu oldugunu ileri sürerken, İstanbullulann ahşap bina yapmalanndaki sebebieri de iki noktada toplamaktadır: ahşap binaların brgirlere oranla daha kolaylıkla yapılması ve daha ucuza mal edilmesi. Ne ki İstanbulluIarın bu eğilimini eleştirerek şunları da ileri sürmekten kendini alamaktadır: «Kolaylık ve ucuzluk bahsine gelince. Gerçekten ahşap binalar daha az zaman zarfında meydana gelir. Maliyet açısından ikisi arasında önemli bir fark vardır. Fakat ahşabın kargire nisbetle çok dayanmaması ve sık sık tamire muhtaç olması karşısında bu farkın dahi tercih nedeni olamayacağı deney sahibi kişiler ve araştıranlar tarafından kabul edilme~:tedir.» Ahşap inşatın daha başka zararlannı da tek tek sergileyen Münif Efendi «Türkçesi görünen belasıdır» diyerek ol ıyı kesip atmakta. sonra da yangın söndürme örgütlerinin yetersizliği olayına el atmaktadır. İstanbuldaki itfaiye örgütün geriliği açıklandıktan sonra bu konuda bir örnek olmak üzere batıdaki yangın söndürme örgütleri ve tekniklerine değinilmektedir: «Avrupada bütün binalar kargir olduğu ve dolayısıyla burası kadar yangın tehlikesine maruz kalmadığı halde itbiyeleri pek düzenlidir. Bizimkilerden daha büyük ve kuvvetli tulumbalardan başka yangından insan ve eşyalarınkurtanlmasına yarayan çeşitli alet ve edavat1an bulunmaktadır. Bu işte kullanılan neferler maharetlerini artırmak için her gün talim eder. ler. Bir de şehrin her tarafındaki zabıta merkezleri arasında telgraf. bağlantısı kurulduğu için yangımn meydana gelişinde gerekli merkezlere hemen ihbar edilir ve hazır bulunan tulumba ve tulumbaçılar, gerekli aletleriyle birlikte özel arabalanna binmiş olar,ak yangın mahalline yetişirler. Arabalardan hangisi önce vanrsa bir miktar ödül de ahr...» Dergide çıkan ve kent sorunlanyla ilgili en önemli yazı İstanbuluD düzenlenmesi diye günümüz diline çevirebil.>ceğimiz «Tanzim-i İstanbul» yazısıdır.

12 94 TEVFtK ÇAVDAR Bu yazı nazım plan kavramına değinen, bu arada yerel yönetimlerin gerekliliğini vurgulayan belki de ilk yazıdır. Yazının girişinde Münif Efendi şunları söylemektedir: «Galiba padişah tarafından gelen teşviklerden ötürü, Dersaadetin düzenlenmesi ve ıslahı için bugünlerde ileri gelen tüccar ve bankerlerden oluşan bir kumpanyanın Babı.aliye bir öneri paketi sunduğu öğreniimiştir. İstanbulun ıslah ve düzenlemeye olan ihtiyacı açık olduğundan bu girişim memnuniyetle karşılanmıştır. Bu arada bir yandan verilen önerilere bir katkı olması, bir yandan da kamunun bu konuda dikkatini çekmek için bazı düşüncelerin yazılması yoluna gidilm.iştir.» İstanbulun bulunduğu yer ıtiba::yle ne kadar seçkin bir konuma sahip olduğu belirtildikten sonra «şimdiye kadar eski usül üzere çoğu binası ahşap, sokakları dar ve kaldırımlar uygunsuz olarak kalmasının üzüntü verici bir olayolduğu» na değinilmektedir. İstanbulda yaşayanlar kentin içindeki bu içler acısı durumu göremezler. bunu tesbit edebilmek için dün yadaki diğer büyük kentleri şöyle bir gezmek yeterlidir denerek olay bir çağdaş kent yaratma arzusu olarak günd~me getirilmek istenmektedir. Bir çok insanın, kentle ilgili sorunları şu anda düşünülemeyecek kadar önemsiz ve ikinci derecede sorunlar olduğuna inandığını belirten Münif Efendi, yazısında, bu konuda kent insanının vakit geçirilmeden aydınlaı!ıması gereğini vurgulamaktadır. Yazı kenl insanın kırsal alandaki insandan farklı bazı özelliklere sahip olduğunu söylerken bu özellikleri ~öyle Sıralamaktadır: - Kentlerde insanlar toplu olarak yaıarlar ve bu yüzden birbirleriyle olan ilişkileri yoğundur. - İnsanların pek çok vakti konutunu~ dışında geçer. Bu özelliklerden ötürü «Bütün şehir, halkın ortak kullanımına açık bir hane gibidir. Bundan ötürü herkesin sadece oturduğu konutun düzenlenmesine değil genel kentin ıslah ve düzenlemesine de yardımcı olması zorunludur.» Kent insanının ömrünün yarısı ~ecede geçtiği için bu geceleri n aydınlatılması; işe geliş gidişierin, ticare1jn vb. gibi kent içi faaliyetlerin daha da kolaylaştırılması amacıyla yolların da düzenli bir hale getirilmesi gereğine de değinilen yazıda şu yargılara da yukarda değindiğimiz konularla İlgili olarak yer verilmektedir: - Yolların yapılmasıyl a «eşyanın naklinde pek çok kolaylık ve ucuzluk sağıanıldiktan başka bugün DersaadeHe bulunan şu kadar hammalın lüzumu kalmayarak memleketlerine avdet ederler ve bu durum hem burasının bir takım süfliden kurtulmasına hem de bunlar memleketlerinde tarım ve zanaatla uğraşarak arasının mamuriyetine neden olurlar.» - Bozuk kaldırımlar kışın çamur, ya~ın tozları bir yana üç ay dayanacak ayakkabıların bir buçuk ay dayanmasına neden oluyorlar. «... Böy

13 MECMUA İ FONUN tlzerine 95 Iece en azından on beş kuruş kazarılır ki bu miktar vatandaşın kent harcamalarına katılma payı olarak alınahilir».. - «Zenginlerseyis, ahır, beygir ve b'!nzeri konularda harcamalar ya- / pıyorlar... Oysa yollar düzgün olsa ulaşım için kira arabalarını kullanırlaı ve bütün bu masraflardan tasatruf eder!.::r». - Sokaklar muntazam olmadığı gibi isimsiz ve hanelerinde numara yok Bu durum düzeltilirse mektupların yerine ulaşması da~a da kolaylaşır. - Oturulan kentlerin düzenlenmesi ve ısl ahı halkın davranış ve ahla da olumlu yönde etki yapar. kına - Bu işleri kim yapacaktır, nasıl yapa~'aktır sorusunun her zaman akla gelmesi beklenir. Oysa bu konuda ciltlerle kitaplar yazılmış, hatta bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. - «Devletler önemli memleket sorunl arı ile meşgulolduklarından, bu gibi ayrıntıda sayılabilecek işlere bakamayacaklarından, şehrin büyük)üğüne göre bölgeler oluşturularak (Devair i belediye) her daire için emlak sa hipleri ve ülke ileri gelenlerinden seçilen üyelerden bir meclis meydana getirilip ve düzenlemeler onların ihtimamlarma bırakılır.» - "Saltanatı seniye de bu yolu tercih ederek De,rsaadeti ondört daireye ayırmıştır. Bunla,dan yalnız Beyoğlu, Gal"cta,ve Tophaneden ibaret olan altıncı daire nümune olmak üzere kurulmuş; diğerleri hangi nedenlere da yanıldıysa gelecekte bir vakte bırakılmıştır.» bu düşünceler böylece. sergilendikten sonra Dersaadetin düzen!enmesi için en kısa zamanda belediye örgütünün kurulmasının tamamlanması padişahtan rica ediliyor. - «Bu belediye meclisleri kendi iç işl~rinde_ masraf, gelir vb. gibi ko nularda bağımsız olarak ve çoğunlukla kanr verirler.» - Altıncı daire bazı ıslahat yapmış ama bu arada bazı süistimal:erde görülmüş ve bu kötü yönetim belediyeye karşı eleştirilerin yükselmesine neden olmuştur. Eleştiriler ne kadar haklı olursa olsun belediye yöntemi kentler açısmdan."zat i usühden daha yeğlenecek bir idare tarzıdır. Bu yargı üstü kapalı olarak bireysel yönetimlerin yani yazıdaki deyimle "Zat-i usü!»lerin toplumların sorunlarını çözmede ne koşullarda olursa olsun tercıh edilmemelerini ileri sürmektediı' ki o günün koşunarı içersinde hayli cüretkar sayılabilir. - Dersaadet halkı ne Osmanlı ülkesinde, ne de diğer ülkelerde görül-' meyen bir tarzda vergi vermemektedir. Sokakları süpürmek, çöpleri kaldırmada harcam alara katılmaları kaçınılmaz oimalıdır. Genelolarak kent yönetimi konusunda İstanbulu örnek olarak söylt!nenler bunlar. Bundan sonra yazıda ilginç ve sonr adan her nasılsa bir bölümü ile gerçekleşen bir öneri yer almaktadir. Kent bilimcilerin ilgisini çekeceğini tahmin ederek bu önerinin ge1el hatlarını yazımıza aktarıyo ruz. Münif Efendi söz konusu kumpanya tarafından Bab! Aliye,-erilen öneriler paketinin içinde neler olduğunu bilmediklerini bu bakımdan belki

14 96 TEVFİK ÇAVDAR bir katkı olur nedeniyle kendilerinin de bazı düşünceleri olduğunu söyleyerek önerilerini şöyle sıralıyor: a - «Karaköy köprüsünden Bab-ı aliye, oradan Aksaraydan geçerek Topkapıya kadar doğru biçiminde bir Divanyolu caddesi açılarak bunun iki yakasına kumpanya ya da arsaların sahipleri tarafından ıpünasip biçim ve büyüklükte kargir olarak muntazam binaların yapılmalı; gerekli l.ağım, su yolu ve gaz borulan dahi en yeni yöntemler uygulanarak düzenıenmelidir.» b - Böyle bir yolun yapımı ticaret merkezinin oraya toplanması sonucunu vereceği için hem ulaşımı kolaylaştıraook, hemde gece aydınlatmasının yapılmasından ötürü ticari faaliyet gecenin belirli saaatlerine kadar devam edecektir. c - Bunun dışında söz konusu kumpanya Ayasofya vb. gibi yapıtların ve camilerin çevresindeki ahşap binalan ortadan kaldırmalıdır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır: - Yangın tehlikesini büyütmektedir. Bu konuda Nuruosmaniye yan örnek olarak verilmektedir. gını - Bu gibi binalar söz konusu yapıtların manzarasını bozmaktadır. d - Halkın yararlanacağı bahçelerin i.urulması, böylece tatil ve diğer boş zamanlarda İstanbullulann temiz hava almalarının sağlanması. e - Gazla sağlanan modem aydınlatmanın sadece Beyoğlu tarafına inhisar etmemesi, diğer büyük caddelerede yaygınlaştınlması gerekmektedir. "Zulmet Dersaadete yakışmıyor». Be.yoğluyu ıslah edenler İstanbulu da ıslah etmelidir. Aksi durum ele güne karşı bizlerin boynunu büküyor yargısı ile yazı bitiyor. Gerek bu yazı, gerekse daha önce değ;ndiğimiz İstanbul yangınları konusu işlenirken çağdaş kent kavramının özlendiği her biçimde belli olm.aktadır. Batılı uygar kentlere özlem daha da artacak, Namık Kemal'in Londra adlı makalesinde en somut ve çarpıcı örneğini bulacaktır. Ne ki böyle bir yazının çıkması için, Münif Efendinin yazısı üzerine bir on yılın geçmesi gerekmektedir. d) Dış Politika Yazılan Derginin, bir kaç sayısı dışında hemen bütün sayıl-anmn arkasında «Hülasa-i Politika» başlıklı dış politika yazıları yer almaktadır Bu yazılarda geride bırakılan ay içersinde önemli dış olaylar özetlenmekte bunlar hakkında genel bilgiler verilmektedir. YOrlı.ill yapılmamasına özel bir dikkat sarfedildiği gözden kaçmamaktadır. Yapılmak zorunluluğunda kalitian yoruınlarda da genellikle düzeydeki bir takım nedenler üzerinde şöylesine durulmaktadır. Bu yazılarda çoğunlukla o günlerde gündemde olan Lehistan (Polonya) ihtilalci hareketi, Meksika ve Amerika iç swaşı belirli bir ağırlığa sahiptir.

15 MECMUA İ FeNÜN OZERİNE Bu arada İtalyadaki Garibaldi hareketinden bahseden yazılara rastlanmıştır. Örneğin altıncı sayının 261 inci sayfasında İta1ya olayları özetlendikten sonra Garibaldinin amaçlarıda vernlmektedir. Aynı sayfada Prusya olayları lie Lehistan ihtilalci hareketine değinilmektedir. Lehistan olayları anlatılırken şu satırlara rastlamaktayız: "Polonyada iki yıldan beri isyan ve h:'!yecanın ön izleri görülmektedir. Bunun değişik neden1eri olsa bile başlıcası devletleri yıkıldıktan sonra da ulusçu bilinçlerini kaybetmemiş ol an bir halkın direniş arzusudur. -Ger çektende Polonyanın Rusyayla birleşmesinden bu yana Polonyalılar Rusya devleti hakkındaki karşı durma d 1ıyguları gittikçe artmakta ölen İmparator Nikola Pavloviçin zamanında Polonyanın içine düştüğü yoksulluk ve baskı bu eğilimi daha da güçlendirmekteilir.» Bu arada silahlanma harcamaları' ko.:ıusunda da ilginç bilgiler verilmiştir. Bu konudaki yazının aktarılması gereken bölümü aynen şöyledir: «Devletlerin mevcut borçları için verdikleri faiz ve taksitler bir yana bırakıldığında genel harcamalarının ne kadarının kara ve deniz kuvvetlerine gittiği konusundaki bilgiler aşağıdaki gibidir: Devletin Adı Oran (% olarak) Devleti Aliye 48.1 İngiltere 73.1 İsveç 66.3 Avusturya 50.5 Rusya 49.0 Yunanistan 48.9 Felemenk 47.4 Portekiz 45.7 Fransa 38.0 Bavyera 31.6 Danimarka 31.9 İspanya 30.4 Belçika 38.4 Würtenberg 682 Prusya 27.8 Hanover 15.3 Bu tablönun Alman birliğinden önce diizenlenmiş olduğuna dikkati çekmek isterim. Öte yandan savunma harcamalarına ilişkin oranların bugünkülere kıyasla böylesine yüksek olmasına temel neden devlet hizmetleri. nin o tarihlerde çok sınırlı oluşundan, hatta hemen hemen kolluk kuvvetleriyle sınırlandırılmış olmasından ileri gelmektedir. Amerika iç savaşının nasıl algılandığını ise şu satırlarda bulmaktayız: «... Söz konusu ülkede (Amerikada) diğer ulaşım araçlarından başka demiryolları o kadar çoğalmıştır ki Avrupanın pek çok memleketlerin de

16 98 TEVFİK ÇAVDAR bulunan adi yolların uzunluğuna eşit hale gelmiştir denilse abartma ola maz». «Bugün savaşan taraflardan birisi eski düzenli hükümet olup kuzey tarafında yer aj..an yirmibir hükümetten oluşmaktadır. Diğer tarafda güneyde bulunan onbir hükümetten ibaret olup daha önce sözü edilen siyah kölelerin buyük çoğunluğu bunların hizmetiudedir. Kuzeydeki yirmi bir hükümet ıı milyon nüfusa sahip olup bunlardan yalnız 100 bini köledir. Güneyde ise on milyon nüfus yaşamakta olup bunun üç buçuk milyonu köledir». «Bu devletin (yani ABD.nin) örgütlenmesinde esaret usülü kabul olunmuş ise de bu ülkekuzeyde 48 deıece enlerne kadar uzandıgı için bu enlemdeki iklim nedeniyle zenciler yaşayamadığından çok sürmeyecek bu esaret usü!ü.kaldırılmış tır. Oysaki güney yörelerinin havası zencilerin yaşa~ ortamlarına uygun olup, bu yöreye mahsus prinç, p-amuk ve tütün zıraatı için köle işçilerinin kullanılması zorunlu olduğundan Afrikadan çok miktarda zenci getirilip bu işlerde kullanılmaya başlanmıştır.» Görüldüğü gibi kuzeyin esaretc karşı oluşu sanayileşme vb. gibi ekonomik gelişmenin zorunlu bir sonucu olduğuna bağlanmamakta sadece basit bir biçimde iklim nedenleriyk açıklanmaktadır. Değindiğimiz bu konuların dışında da Mecmua i Fünun'da ilgi çeken bir dizi yazı yayınl anmıştır. Bunlc.rın içersinde M. Said Efendi'nin Teori ile Pratik arasındaki uyuma ilişkin felsefe yazısı, Münif Efendinin Süveyş Kanalının yapımı ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler içeren incelemesi, Ethem Paşanın Jeoloji yazıları değinmeğe değer. Vargı «Mecmua-i Fünun» ile ilgili yaptığımız bu kısa tanıtıcı e-raştırma şunları ortaya çıkarmıştır: 'lı yıllar Tanzimatın kültiir ve bilgi birikimi alanında ilk somut sonuçlarının alındığı, Osmanlı ülke&ınde bir anlamda aydınlanma dönemi nin başladığı yıllar olarak kabul edileblir. - Bu aydınlanma döneminde bilimsel ve teknik ilerlemeyi yurt içersinde tanıtacak faaliyetlere, despotik kam1(terli bir yönetime sahip olmasına rağmen başta padişah olmak üzere tüm bürokratik kademeler arka çıkmaktadırlar. - Dergideki yazıların içeriğinden anlaşılacağı gibi bugün için bizlere çok ilkel gelen, o gün için batı ülkelerinde de doğal karşılanan bir çok bilgi hayretle karşılanmaktadır. Yani Osmanlı aydınlarının bilgi düzeyi çağının çok gerisindedir. İncelemem süresince şu noktaya daha bir inanarak bağlandığımı söyleyebilirim. Bugünkü kültür ve bilim tarihi.mizi aydınlatmak, Osmanlı Türk aydınının bilgi düzeyini ve bırikimi anlay::ıbilmek yönünden 1860 lı yıllar başta «Mecmua i Fünun» olmak üzere büdin yayın organları, yönetsel ka rarları ve davranışlarıyla ayrıntılı bir biçimde incelenmelidir. Bu inceleme nin bir çok eğilimin ve etkisi günümüze kadar süren değer yargısının kaynağını ortaya çıkaracaktır ine-ncındayım.."

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) 9 17 Temmuz 2011 (Çanakkale) FİZİK Türkçede bilimsel

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ KUYUMCULUK PROJESİ- JCK LAS VEGAS FUAR ZİYARETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU 30 MAYIS-2 HAZİRAN 2014 HAZIRLAYAN:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İran BIE Delegesi Mr. Kazem Akbarpour, 16 Mayıs 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiş, heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO Sertifika Kataloğu Biz Kimiz? Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahipliği yapan sektöründe

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 27 30 Kasım 2014 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 333 katılımcı

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı