Trakeoözefageal Fistüller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakeoözefageal Fistüller"

Transkript

1 Trakeoözefageal Fistüller Prof. Dr. lker ÖKTEN, Dr. Sinan ISSI Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, ANKARA Konjenital ve edinilmifl olmak üzere ikiye ayr l r. Biz burada edinilmifl trakeoözefageal fistülden bahsedece iz. Edinilmifl trakeoözef a geal fistül ender görülür. Klinikte uzam fl trakeal entübasyon, malignite, granülomatöz mediastinal infeksiyonlar, immün yetmezlik sendromlar, aç k ve kapal gö üs travmas ile iatrojenik travmalar edinilmifl trakeoözef a geal fistülün en s k seb e b l e r i d i r. Beslenmenin engellenmesi, akci er komplikasyonlar trakeoözefageal fistülün hayat tehdit edici yönleridir. Trakeoözefageal fistüllerin tedavisine cerrahi ilk s rada gelir. Çok nadiren spontan kapanma izlenebilir. TAR HÇE 1960 y l ndan önce, trakeoözefageal fistülün en s k sebebi granülomatöz mediastinal infeksiyonlar veya travma idi. Flege 1967 y l nda endotrakeal tüp kaf na ba l hasardan do an ilk trakeoözefageal fistül vakas n rapor etti. Thomas 1972 ve 1973 y l nda, ço u kafa ba l trakeoözefageal hasardan geliflen 46 postentübasyon trakeoözefageal fistül vakas bildirdi. Trakeoözefageal fistülü onarmak için ilk çal flmalar Flege, Thomas ve Braithwaite taraf ndan yap ld. Grillo ve arkadafllar bu fistüllerin s kl kla hasar görmüfl veya daralm fl bir trakeal segmentle alakal olduklar n ortaya att lar. Ve anterior servikal yaklafl mla, efl zamanl özefagusun iki tabakas n n kapat lmas, dairesel trakeal rezeksiyon ve primer trakeal anastomozdan oluflan tek aflamal bir tekni i tan mlad lar. 1. Uzam fl ventilasyon, ETYOLOJ 2. Maligniteler: Özefagus, akci er ya da tiroid tümörleri, mediastinal non-hodgkin ve Hodgkin lenfoma, 3. Künt ve delici boyun ve gö üs travmalar, 4. yatrojenik yaralanmalar: Özefagus rezeksiyonu, larenjektomi, kostik hasar sonras özefagus dilatasyonu, inhalasyon hasar için trakeal entübasyon, özefagus stenti ve bronflial arter infüzyon tedavisine ba l, 5. Granülomatöz mediastinal infeksiyonlar (tüberküloz, mediastinal aktinomiçes, herpes özefajiti), 6. Di er: AIDS, yabanc cisimler, Zenker divertikülü, ön boyun servikal füzyon prosedürlerinin komplikasyonlar ve lazer tedavisi. En önemli ve s k uzam fl mekanik ventilasyona ba l bir komplikasyondur. Kaf bölgesindeki hasar oluflumu: kaf n bas nc na ba l üç-befl gün içerisinde mukozal ülserler oluflur, derinleflir ve kartilaj halkalar n n ortaya ç kmas n sa lar. Kaf n yüksek bas nc yla k sa süreli karfl karfl ya kalma, her ne kadar kartilaj halkay destrükte etmeden mukozal hasar yaratsa da, sonuç belirgin lüminal bir daralman n eflli indeki dairesel proliferatif bir skar oluflumudur. Maruziyet süresi art nca kaf trakeal mukoza ve halkalar nekroze eder, yumuflat r ve parçalar, sonuçta dairesel fibrotik striktür veya trakeomalaziye giden fibröz skar dokusu geliflir. Özellikle fliflmifl trakeostomi balonunun sert bir nazogastrik tübe bast durumlarda, membranöz y k m membranöz trakea ile anterior özefageal duvar n tam kat perforasyonuna ve trakeoözefageal fistüle kadar ilerleyebilir. Risk faktörleri ise tüpün afl r hareketli olmas, infeksiyonlar, hipotansiyon, steroidler ve diyabettir. Otopsiler ve deneysel çal flmalar göstermifltir ki ço u postentübasyon veya trakeotomi sonras trakea stenozu ve trakeoözefageal fistüller yüksek bas nçl kaflar n direkt bas nekrozuna ba l d r. Modern yüksek volüm-düflük bas nçl kaflar n geliflimiyle kafa ba l trakeoözefageal fistül insidans %0.5 e gerilemifltir. Ancak hala kaf n fazla fliflirilmesine veya küçük ölçülü kaf kullan l p afl r fliflirilmesine ba l olarak, uzun süreli entübasyonlar edinilmifl malign olmayan trakeoözefageal fistül gelifliminden sorumludur. Direkt tümör invazyonu, herpes infeksiyonunda özefagus duvar nda transmural invazyon oluflmas, vaskülit ile iliflkili sitomegalovirüs infeksiyonu, bronflial arter infüzyonunu takiben trakeal ve özefageal duvarda nekroz di- er trakeoözefageal fistül nedenleridir. TANI Anamnezde en s k karfl lafl lan uzun süreli mekanik ventilasyon deste i alan nazogastrik tüplü bir hasta fleklindedir. Bu tür hastalarda, ani ve afl r bat n distansiyonu geliflti inde, trakeobronflial aspirasyon s ras nda mide içeri i elde edildi i veya afl n sekresyon oldu u durumlarda, tekrarlayan ve aç klanamayan pnömoni gelifl- 410

2 ti i hallerde (özellikle sa alt lob) trakeoözefageal fistülden flüphelenilmelidir. Bu durumda maksimal havalanmayla bile hava gerginli i sa lanamamakta ve ventilatörden aç klanamayan kaçak olmaktad r. Uzun süren bir mekanik ventilasyon döneminden kurtulan hastalar n, trakeal sekresyonlar nda art fl olup k vam tükrü e benzer ve trakeoözefageal fistülden ay rtedilmesi için ileri inceleme yap lmal d r. Trakeozofageal fistülü, hava yolunun aspirasyonu gibi indirekt iliflkilerden ay rmak gerekir. Bu anatomik ya da fonksiyonel özefageal obstrüksiyonlar sonras olabilir. Bunlar benign ve malign özefagus striktürleri, özefagusun primer ve sekonder motor bozukluklar, nörojenik ya da miyojenik krikofarengeal hastal klar ile akalazya ve gastroözefageal reflü gibi fonksiyonel hastal klard r. Düz grafilerde kayda de er anormallikler yoktur. Radyoloji distal özefagus dilatasyonu veya kaf n trakeadan herniyasyonu gibi nonspesifik baz iflaretleri ortaya koyabilir. Bilgisayarl tomografi ve boynun üç boyutlu spiral bilgisayarl tomografisi trakeoözefageal fistül teflhisinde yard mc olur, bronkoskopi de flüpheyi kesinlefltirir. Trakeostomi tüpü ç kart ld ktan sonra yap lan fleksibl bronkoskopi ile defekt ve nazogastrik tüp görülerek trakeoözefageal fistül tan s kesinleflir. Bronkoskopi fistülün tam yerini ve vokal kordlar, karina ve trakeotomi deli iyle iliflkisini gösterir. Ayr ca, kaf seviyesindeki dairesel stenoz, inflamasyon ve trakeal duvar hasar n n varl n aç a ç kar r. Özefagoskopi daha az tan sald r; kaf fliflik haldeyken stoman n 1-2 cm alt ndaki ön özefagus duvar ndaki fistülü gösterebilir. Küçük fistüllerin araflt r lmas nda, bronkoskopi esnas nda, özefagusa metilen mavisi veya suda çözünen maddelerin verilmesi önerilmektedir. TEDAV Trakeoözefageal fistülün spontan kapanmas oldukça nadirdir, literatürde belirtilen vakalar düz, küçük boyutlu ve servikal seviyedeki trakeoözefageal fistüllerdir. Hepsinde gastroözefageal bileflke geçici olarak ifllem d fl b - rak lm fl ve beslenme jejunostomisi uygulanm flt r. Cerrahi kapatma tüm vakalarda göz önüne al nmal d r. Malesef baz hastalar, hastal klar n n ölümcül olmas ve fistülü çevreleyen dokular n durumunun baflar l bir iyileflme gösteremeyecek olmas sebebiyle mekanik ventilatörden ayr lamazlar. Bu flartlar alt nda cerrahi kapatma söz konusu olmamaktad r. Yap lmas gereken fistül seviyesinin alt na yeni bir kal c yüksek volüm-düflük bas nçl trakeostomi kanülü tak lmas, nazogastrik tüpün ç kart lmas ve kombine beslenme jejunostomisi ile aspirasyon gastrostomisi uygulanmas n kapsayan konservatif bir yaklafl md r. Bunlar yeterli ventilatör deste ini, bronflial aspirasyonu, beslenmeyi ve akci er infeksiyonlar ndan korunmay sa lar. Bunlar olas de ilse, video destekli torakoskopik yaklafl mla özefagusun fistül hatt alt ndan stapler ile bölündü ü sol uç-servikal özefagostomi tedavide kullan labilir, ancak mortalite ve morbiditesi yüksektir ve sonuçlar genelde ölümcüldür. Trakeoözefageal fistülün küratif cerrahi onar m akci er infeksiyonunun kontrol alt nda oldu u, beslenmenin yeterli seviyede bulundu u, fistül çevresi dokular n iyileflmeyi sa layacak kapasiteye sahip oldu u ve sürekli ventilatör deste ine ihtiyac olmayan hasta gruplar nda düflünülmelidir. Operabl trakeoözefageal fistülü olan ventilatöre ba ml hastalarda cerrahinin uygulanmas için: Öncelikle ventilatör gereksinimi bitene kadar onar m ertelenmelidir. Bu zaman aral nda hasta stabilize edilir; trakeostomi ve nazogastrik tüpleri aras ndaki trakeözefageal duvarda iskemi artmas ve gastroözefageal reflüye izin vermesi nedeni ile nazogastrik tüp ç kart l r; trakeobronfliyal a aç hasar, öksürük-yutma sendromu ve tekrarlayan akci er infeksiyonlar n azaltmas nedeni ile trakeal tüp kaf fistül seviyesinin alt nda kalacak flekilde yeni bir yüksek volüm-düflük bas nçl tüp yerlefltirilir. Bu önlemler ile y k c akci er komplikasyonlar ndan hasta korunur. Gastroözefageal reflüyü önlemek için boflalt c gastrostomi ve yeterli beslenme sa lanmas için de beslenme jejunostomisi tüpleri yerlefltirilmelidir. ntratorasik bölgedeki trakeoözefageal fistüller için karinan n hemen üstüne gelen uzun trakeotomi tüpleri kullan labilir.bunlar uyguland nda ventilatör ba ml l k süresi azalmakta, tek aflamal onar m mümkün olmakta, özefagus diversiyonuna gerek kalmamakta ve fistül marjinindeki doku dikifl tutacak kadar sa lamlaflmaktad r. Tedavi edilemeyen malignitesi olan hastalarda stent kullan m pulmoner kontaminasyonu azaltmak ve yutkunmay korumak amac ile kullan l r. Seçilmifl hastalarda, özefagus diversiyonu ya da bypass ayn amaç için yap - l r. Baz olgularda ilerlemifl maligniteye ba l olarak baflka bir tedaviye gerek olmamaktad r. Endoskopik elektrokoter, doku yap flt r c lar ve kemoradyoterapi sonras ender olarak trakeozofageal fistül iyileflmeleri bildirilmiflse de, klinik pratikte bunlar genelde kullan lmamaktad r. Anestezi Operasyon s ras nda spontan ventilasyona ve erken ekstübasyona yard mc olan k sa süreli kas gevfleticilerin sürekli infüzyonu ve h zl metabolize edilen IV anestetik maddeler ile k sa süreli opioidler tercih edilen anestetiklerdir. Ventilasyonu sa lamak için çeflitli metodlar kullan labilir. Trakeostomisiz ve trakeal rezeksiyon gerektirmeyen küçük trakeoözefageal fistüllü hastalarda lezyonun distaline küçük bir orotrakeal tüp ilerletilebilir. Trakeoözefageal fistül biraz daha geniflse, stenotik bölümden ventilasyon mümkünse standart orotrakeal tüp lezyonun 411

3 proksimaline yerlefltirilir, ancak ventilasyonu sa lamak için küçük volümler kullan lmal d r, aksi takdirde bu flekildeki bir entübasyon ile hava intratorasik özefagusa geçerek dilatasyon oluflturur. Bir alternatif metod trakeostomi a z kullan larak veya endotrakeal tüpün hastal kl segmentin distaline yerlefltirilmesiyle ventilasyonun sa lanmas fleklinde olabilir. Hava yolu aç ld nda, önceki trakeobronflial tüpler distal trakeaya yerlefltirilen steril tüplerle de ifltirilir ve ventilatöre steril ba lant tüpüyle ba lan r. Tam karinan n üzerindeki trakeoözefageal fistüllerde çift lümenli tüpler uygun ventilasyonu sa lamaz ve trakeal rezeksiyonu güçlefltirir. Stenotik hava yolundan veya kesilen trakeadan her iki bronfla do ru geçirilen küçük çapl endotrakeal tüpler yerlefltirilerek yüksek frekansl jet ventilasyon (YFJV) kullan labilir. YFJV ile ilgili problemler kateterin yerinden ç kabilmesi ve karbondiyoksitin yeterli temizlenmesinin sa lanamamas d r. Sol akci ere yap lan YFJV yeterli oksijenasyonu ve ventilasyonu sa layabilir (fiekil 1). Cerrahi Teknik Trakea ve özefagustaki defektlerin direkt kapat lmas : Bu teknik, ventilasyon deste i gerektirmeyen, uygun beslenme deste i alan ve infeksiyon durumlar kontrol alt ndaki hastalarda uygulan r. Hastalar n genelde küçük fistülleri ve morfolojik olarak normal trakealar vard r. fiekil 1. A: Lateral sol presternokleidomastoid insizyon, B: Fistül traktusu, C: Primer tamir. Karinan n en az üç cm üstündeki tüm lezyonlara yaklafl m lateral sol la olur. Karinan n hemen üzerinde olan ve servikal insizyonla eriflilemeyen lezyonlarda ise azigos veninin ligasyonunun da eklendi i, dördüncü interkostal aral ktan sa posterolateral torakotomi gereklidir. Trakeoözefageal olukta bulunan rekürren larengeal sinir ortaya ç kar l r ama kesilmez, zaten oradaki lokal infeksiyonun sekeli yüzünden görülmesi güç olmaktad r. Bu durumda sinirin ortaya ç kar lmas fistülün daha uzak bir bölgesinde yap lmal ve retraktör hasar ndan kaç n lmal d r. Presternokleidomastoid insizyonda fistül traktusunun ortaya ç kar lmas o kadar da basit olmaz ve umulandan daha genifl bir diseksiyon gerektirir. Trakean n laterale rektrakte edilmesine (trakean n mobilizasyonu endotrakeal tüpün sertli iyle s n rl d r) ve parsiyel üst sternotomi yap lmas na ra men bu insizyon s n rl bir operasyon alan yarat r. Fistül traktusu diseke edilip ortaya ç - kart l nca kesilir. Bu ifllem özefageal seviyeye göre trakeal seviyede daha risklidir, çünkü trakeal membran dehisensi preoperatif endoskopik evalüasyona göre genelde daha uzun ve genifltir. Ço unlukla trakeal ayr m yerinde mediastinal skarlar bulunur. Afl r ve geri dönüflümsüz bir trakeal divizyondan korunman n yolu, çevreleyen özefagustan küçük bir otolog yamay trakeal divizyon hatt nda tutmakt r. Membranöz trakeal defektin kapat lmas, özefageal yamay da içine alan sütürlerle yap l r. Bunun bir alternatifi, civar strap kaslar n transpoze edip (kleidomastoid, sternotiroid, sternohiyoid veya deltopektoral) trakeal defektin üzerine dikmektir. Kas transpozisyonu yap lan bölgelerde bir dereceye kadar stenoz veya granülasyon görmek kaç n lmazd r. Hatta bunlar ilerde trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon gerektirecek geç stenozlara yol açabilir. Fistül kenarlar n n debridman n takiben özefagustaki defekt iki katla kapat l r, iç özefageal mukozal kat kapat l r, sonras nda d fl özefageal kaslar mukosal tabakan n üzerinde kapat l r, özefagusun kapat lmas kolayl kla yap l r ve stenoz geliflmesi çok nadirdir. ki dü üm hatt n n temas n ve dolay s yla rekürrensi ortadan kald rmak için strap kastan bir pedikül özefagus ile trakea aras na yerlefltirilir. Ancak bu teknik trakeal defektin onar ld alanda kas bas s na sebep olabilir, çünkü direkt kapamadan sonra trakeal ve özefageal hatlar ayn hizadad r. Kas uygun de ilse ve özefagus defekti Killian üçgeninden yeterince uzaktaysa, sütür hatlar n n birbirinden ayr lmas özefagusun prevertebral planda mobilizasyonu, rotasyonu ve sabitlenmesiyle sa lanabilir. Bu da rekürrens riskini azalt r, ama özefagusun diseksiyonunu ve devaskülarizasyonunu gerektirir. nsizyon anatomik olarak kapat l r (fiekil 2). Primer özefagus onar m ile trakeal rezeksiyon ve anastomozu: Bu teknik, lateral direkt yaklafl m ve ona- 412

4 fiekil 2. A: Anterior insizyon, B: Trakeal rezeksiyon sonras özefagustaki fistül a z ve distale yerlefltirilmifl endotrakeal tüp, C: Özefagusun primer tamiri, D: Trakean n rekonstrüksiyonu r mla ayn endikasyonlara sahiptir, ancak baz avantajlar vard r: Anterior insizyon yap ld için trakeal devaskülarizasyon gerektirmez. Operasyon sahas daha genifltir, böylece lateral yaklafl mla görülemeyen intratorasik trakeal ve özefageal defektlere tam ulafl m sa lar. Trakeal defektin sadece segmenter rezeksiyonla tedavisini öngörmesine ra men lateral yaklafl mda karfl lafl lan trakeal komplikasyonlardan uzak durur. Özefagus boyu de iflmedi i trakea boyu ise k salt ld için özefageal ve trakeal anastomoz hatlar birbirleriyle kontak halinde ayn hatta de ildir. Özefagus rotasyonu ve kas interpozisyonu gerekli olmayabilir. Bu özelliklerinden dolay özellikle afl r ve çembersel trakeal hasar n oldu u trakeoözefageal fistül vakalar nda tercih edilir. Anterior mediasteni gösteren bir parsiyel sternotomi yap labilir. Trakea, sadece fistülün üst ve alt noktalar nda çembersel olarak serbestlefltirilir, trakean n d fl yüzünde rezeksiyon yaparken rekürren larengeal sinirlere ve kalan trakean n kan ak m n bozmamas amac yla lateral trakeal beslenmeye dikkat edilir. Daha sonra trakea, hasarl dokunun hemen alt ve üstündeki sa l kl dokudan kesilir. Trakean n kesilen ucunun normal mukoza ve çapa sahip olmas gereklidir. Distal hava yolu kesilince ventilasyon distale yerlefltirilen ya tek bir endotrakeal tüple ya da YFJV kullan lan iki kateterle sa lan r. Hava yolunun aç lmas özefagus defektinin tam görülmesini sa lar. Özefagus defektinin uçlar debride edilir ve iki tabakal özefagus onar m gerçeklefltirilir. Rekürrensi önlemek amac yla pediküllü bir strap kas flebi özefagus sütür hatt üzerine konabilir. Özefagus onar m ndan sonra trakean n rekonstrüksiyonu yap l r. Sol kartilajinöz-membranöz bileflkeden sa bileflkeye do ru devaml dikifl konur, ba lan r ve sabitlenir. Daha sonra, anterior trakeal anastomoz bölgesine birkaç sütür konur. Boyut uyumu sa land nda bu sütürler ba lan r. Anastomoz tamamland ktan sonra distal havaland rma gereçleri ç kart l r ve endotrakeal tüp anastomoz hatt - n n ilerisine itilir. Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksionu iflleminin baflar - l olmas için arteriel beslenme bozulmamal (damarlar lateralden girdi i için rezeke edilecek k s ma sirkumferensiyal diseksiyon yap lmamal d r), anastomoz hatt nda gerginlik kabul edilebilir olmal d r (maruz kal nan gerginlik en fazla g olmal ). Bunlara ba l olarak trakean n yar s n n rezeksiyonu mümkündür. Trakeal rezeksiyon boyunu limitli tutarak ve trakeal mobilizasyon veya larengeal serbestlefltirme yaparak afl r anastomoz geriliminden sak n l r. Süperior larengeal sinir hasar ve dolay s yla yutma bozuklu u yaratmad için supratiroid serbestlefltirme tercih edilir. Daha sonra anastomozu kontrol etmek için yaraya steril salin dökülür. Anastomoz hatt n n üzeri tiroid istmusla kaplanarak hat kapat l r. Vokal kordlar n hareketleri kontrol edilir ve hasta postoperatif hemen ekstübe edilir. Koruyucu distal trakeostomi genelde kullan lmaz, ancak gerekirse anastomoz hatt n n en az iki trakeal halka kadar üst veya alt na aç labilir. Subglottik bölgedeki trakeoözefageal fistüllere özel önem verilmelidir. Burada çembersel rezeksiyon uygulanamaz, çünkü bu, rekürren larengeal siniri hasarlayaca- ndan subglottik seviyede hava yolunun kollaps na sebep olur. Bu durumlarda, Pearson ve arkadafllar n n tarifledi i larengeal fonksiyonlar ve rekürren larengeal sinirleri koruyan operasyon tekni inin büyük avantajlar vard r ve bu teknik vokal kordlar n 1 cm yak n na kadar uzanabilen subglottik lezyonlarda uygulanabilir. Bu teknik, etkilenen servikal trakea ve subglottik larenksin anterior krikoid arkusun total ve posterior krikoid plate in parsiyel (subperikondral) olacak flekilde ç kar lmas ve larengotrakeal devaml l n tirotrakeal (anterior) ve krikotrakeal (posterior) anastomozlarla sa lanmas fleklindedir. 413

5 Membranöz posterior duvardaki defektin ve hasar gören trakean n boyunun güvenli trakea rezeksiyon boyundan fazla olmas halinde, Mathisen ve arkadafllar gerekirse bir miktar da özefagus duvar ndan alarak posterior trakeadaki defektin longitüdinal olarak kapat lmas n önermektedirler. Bu flekilde, rezeke olacak olan trakea boyuna limit getirilir ve rekonstrüksiyona imkan tan n r. Ancak sadece kartilagenöz trakeal duvar sa l kl ysa bu uygulanabilir. Trakeal hasar boyunun rekonstrüksiyon s n r - n aflt durumlarda, hala fistülün tamiri endikasyonu vard r ve onar m strap kaslar kullan larak güçlendirilir. Özefagus diversiyonu: Özefagus diversiyonu ve fistülle devaml l olan bir özefagus segmentinin ç kart lmas, ciddi olarak kötü ve ventilatöre ba l trakeoözefageal fistüllü hastalara önerilmifltir. Barlett trakeoözefageal fistüle yaklafl m servikal ve torakal ortaya ç karma, özefagus divizyonu, posterior trakeal defektin primer kapat lmas ndan sonras için (gerekirse onar m n önceden haz rlanan özefagusun serbest arka duvar yla desteklenmesi) laparatomi ve gastrik drenaj fleklinde tan mlam flt r; trakeal sütür hatt ndaki bas nc düflürmek için akci erde negatif-bas nçl ventilasyon uygulanm flt r. Utley, torakotomiye gerek kalmadan servikal özefagostomi ve gastroözefageal bileflkenin kesilmesini veya fistülün hemen üst ve alt ndan özefagusun diversiyonunu, böylece de özefagusun servikal ve transabdominal olarak devre d fl b rak lmas n önermifltir. Tekni inin amaçlar trakeal sütür hatlar n koruyup geç trakeal stenozu önlemek ve akci er fonksiyonlar n korumakt r; ana dezavantaj ysa daha sonradan pulmoner sepsise sebep olabilen ve ölü boflluk ventilasyonunu artt ran, ba rsa n kullan l p kör bir özefagus ucunun yarat ld ikinci bir özefagus rekonstrüksiyonuna gerek duyulmas d r. Ancak daha yak n seriler, özefagus diversiyonunun flu ana dek görülen en komplike, riskli ve baflar s z cerrahi tedavi flekli oldu unu aç kça göstermektedir. Buna ra men karinan n hemen üstünde veya yak n nda olan trakeoözefageal fistüllerde, tüm konservatif denemelere ra men trakeözefageal kaça n devam etti i durumlarda, iyileflmeyi engelleyecek nekrotik ve infektif boyun lezyonlar n n varl nda ve ifllemden sonra ekstübe edilemeyecek hastalarda kullan lmak üzere bu teknik kullan lmaktad r. Bu endikasyonlardan birinin varl nda, trakeobronflial a ac n tükürük sekresyonlar ndan ve gastroözefageal reflüden kirlenmesini önlemek amac yla özefagus diversiyonu uygulan r. Ayn zamanda, beslenme gastrostomisi veya jejunostomisi ile yeterli beslenme deste i sa lan r. Diversiyon için çeflitli teknikler mevcuttur; ama seçilen teknik ilerde özefagus rekonstrüksiyonunu engellememelidir. Tükürük sekresyonlar n n trakeobronflial a ac kirletmesinden sak nmak için transservikal divizyon veya özefagusun kapat lmas yap labilir. En agressif teknik özefagusun fistülün hemen alt ndan divizyonu, absorbabl sütürlerle güdü ün güçlendirilmesi ve proksimal özefagusun boyun derisine uç-servikal özefagostomisi fleklindedir; sadece fistülün üst s n r n n krikoid plate ten en az dört santim mesafede oldu u durumlarda bu teknik kullan labilir; membranöz trakeay devaskülarize etmesi ve mide, kolon veya jejunum interpozisyonu gerektirmesi baflta gelen dezavantaj d r. Hastan n bafl n n kald r lmas, oral sekresyonlarm aspirasyonu ve nazofarengeal kateterle özefagusun sürekli aspirasyonu ayn flekilde efektif olabilir. Tükürük sekresyonlar yla trakeobronflial a ac n kirlenmesi pulmoner fonksiyonlar gastroözefageal reflüden daha az flekilde azalt r. Bundan dolay, özefagus diversiyonu tükürük sekresyonlar n ndan çok gastroözefageal reflüyü süprese etmeyi amaçlamal d r. Hava yolunun gastroözefageal reflüden korunmas standart antireflü teknikleriyle (örne in; Nissen fundoplikasyonu) veya alt özefagusun devre d fl b rak lmas yla sa lanabilir. kinci teknik aspirasyon gastrostomisi ve beslenme jejunostomisidir. Gastrostomi-jejunostomi kateteri ile ayn jejunal loop a yap labilir ve midenin içine geriye do ru ilerletilir. Özefagusun gastrointestinal bileflkeden eksklüzyonu çeflitli yollarla yap labilir. Fistül devre d fl b rak lam yor ve pulmoner sepsise, ölü boflluk ventilasyonunun art fl - na sebep olan, trakeayla devaml l k gösteren kör bir pofl yarat yorsa, masif dilatasyona veya intratorasik özefagusun rüptürüne sebep olabilece inden dolay transabdominal nonnekrotik ligasyondan (nonabsorbabl sütür kullanmak), stapler divizyonundan (irreversibl) veya özefagogastrik bileflkenin kapat lmas ndan (reversibl) kaç n lmal d r. Gastrointestinal traktus ile hava yolu aras ndaki her türlü ba lant n n devre d fl b rak lmas n n en iyi çözümü uç-servikal özefagostomi, fistülün hemen alt nda özefagusun stapler ile kapat lmas, drenaj gastrostomisi ve beslenme jejunostomisi uygulanmas d r. Bu yaklafl m n ana avantajlar devre d fl kalan özefagus segmentinin artm fl inspiratuar bas nçla durabilmesi, yeni ve solid bir arka trakeal duvar n yarat lmas, kör özefagus ucundan ve ölü boflluk ventilasyonundan kaç n lmas ve geç dönem özefagus ve trakea rekonstrüksiyonunun engellenmemesidir. Nadiren servikal yaklafl mla tek bafl na yap labilmesi ve posterolateral torakotomi veya VATS yaklafl m gerektirmesi ana dezavantaj d r. Stent Kullan m Entübasyon ve obstrükte özefagus tümöründe stent kullan m ile fistül kapat larak hava yolu kontaminasyonu engellenir ve yutkunma sa lan r. Bu palyatif yaklafl m ileri devre tümör hastalar nda yaflam kalitesini artt rmak amac ile kullan l r. Endoözefageal protezler morbiditeyi azaltmal ve tümör geliflimine izin vermemelidir. Endoskopik ya da radyolo- 414

6 jik olarak yerlefltirilen, kendili inden aç lan kapl stentlerin kullan m yayg nlaflm flt r (Resim 1). SONUÇLAR Trakeoözefageal fistülün cerrahi onar m sonuçlar dünya çap nda belli merkezlerin sonuçlar yla s n rl d r. Dartevelle nin 24 hastal k serisinde 11 hastaya primer tamir, 10 hastaya trakeal rezeksiyon-rekonstrüksiyon ve primer özefageal onar m, üç hastaya özefageal diversiyon uygulanm fl. ki hastada nüks, üç hastada mortalite izlenmifl. Mathisen in 38 hastal k serisinde dokuz hastaya primer tamir, 29 hastaya trakeal rezeksiyon-rekonstrüksiyon ve primer özefageal onar m uygulanm fl. Üç hastada nüks izlenirken dört hastada mortalite izlenmifl. Couraud un 16 hastal k serisinde dokuz hastaya primer tamir, befl hastaya trakeal rezeksiyon-rekonstrüksiyon ve primer özefageal onar m ve iki hastaya özefageal diversiyon uygulanm fl. Bu seride nüks izlenmezken bir hastada mortalite izlenmifl. Bu serilerde hasta ventilatörden ayr lana kadar konservatif yaklafl m n seçilmesi, daha sonra tek aflamal operasyon yap lmas ile ço u vakada iyi sonuçlar al nmaktad r. Özefageal kapatma ve trakeal rezeksiyon ile rekonstrüksiyon basit divizyon ve kapatmaya göre daha az trakeal komplikasyona (trakeal granülom, lazer veya reoperasyon gerektiren stenoz) yol açmaktad r. Bu serilerin ortak sonucu düflük rekürrens (< %6) ve mortalite (< %11) dir. Bu nedenle operatif kapatma mükemmel sonuçlara sahiptir diyebiliriz. Resim 1. Bronkoskopi s ras nda fistülden özefagusa yerlefltirilmifl stent izleniyor. KAYNAKLAR 1. Ökten. Özefagus Kanserleri. Ökten, Güngör A (editörler). 1. Bask. Ankara: Gö üs Cerrahisi, 2003: Kutlay H. Trakean n Cerrahi Hastal klar. Akay H (editör). 1. Bask. Ankara: Gö üs Cerrahisi, 2003: Sak nc Ü. Özefagusun Kanser D fl Hastal klar nda Cerrahi Te - davi. Yüksel M, Baflo lu A (editörler). 1. Bask. stanbul: Öze - fagus Hastal klar n n T bbi Ve Cerrahi Tedavisi, 2002: Dartevelle P, Y ld zeli B. Edinilmifl Trakeoözofagial Fistülün Tedavisi. Yüksel M, Baflo lu A (edi t ö r l e r). 1. Bask. s t a n b u l: Özofagus Hastal klar n n T bbi ve Cerrahi Tedavisi, 2002: Coraud L, Ballester MJ, Delaisement C. Acquired Tracheoe - sophagial Fistula And Its Management. Semin Thorac Cardio - vasc Surg 1996; 8: Dartevelle P, Macchiarini P. The Management Of Acquired Tracheoesophagial Fistula. Chest Surg Clin N Am 1996; 6: Mathissen DJ, Grillo HC, Wain JC, Hilgenberg AD. Manage - ment Of Acquired Nonmalignant Tracheoesophagial Fistula. Ann Thorac Surg 1991; 52:

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok Bölüm 1: Trakeostomi Giriş: Trakeostomi cerrahi pratikte en çok uygulanan prosedürlerden birisidir. Bu kadar sık

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Cerrahi Hava Yolu. Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Cerrahi Hava Yolu. Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Cerrahi Hava Yolu Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Plan Giriş Endikasyon Kontrendikasyon Anatomi Uygulama Komplikasyon Giriş Entübasyonların yaklaşık %3 ü zor entübasyon

Detaylı

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır.

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır. TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ Dr. Sema Karadağ Mora Bursa Sigarayı Bıraktırma Merkezi HASTANIN ANAMNEZİ: Z.G.C, kadın,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bildirdi. Ekstraplevral Pnömonektomi Sarot, 1940 larda ilk kez tanımladı.

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sezai Çubuk. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Sezai Çubuk. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Sezai Çubuk Duktus Torasikus ve Şilotoraks Tanım: Duktus torasikus; baş, boyun, göğüs duvarının sağ kısımları, sağ akciğer ve

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı