2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU"

Transkript

1 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi bazı gelir unsurlarının 2015 yılı Mart ayında yapılacak beyanıyla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmektedir. Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle elde edilen gelirlerin beyanı konusu ise bu çalışmamız kapsamına girmemektedir. 2. ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI: Beyan Edilecek ve Edilmeyecek Ücretler: Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Bunun dışındaki aşağıdaki ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi gerekecektir. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı TL yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler, Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç), İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar, Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler. Öte yandan dar mükellef gerçek kişiler, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir Birden Fazla işverenden Elde edilen Ücretlerin Beyanı: Birden fazla işverenden alınan ücretler aşağıdaki şartlar çerçevesinde yıllık beyana tabidir.

2 Birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri birinci işveren ve sonraki işverenler olarak iki grupta toplanır. Birinci ücret olarak, mükellefin serbest takdir hakkı uyarınca bir işverenden aldığı en yüksek tutar tercih edilecektir. Bunun dışındaki ücret gelirleri kaç işverenden elde edilirse edilsin, belirlenen limitin geçilip geçilmediği hesabında toplu olarak nazara alınır ve sonraki işveren veya işverenlerden alınan ücretler toplamı TL yi geçmiş ise yıllık beyan yapılması gerekir ve alınan ücretlerin tamamı matraha dahil edilir. Bu durumda; Beyana tabi gelirin sadece tek işverenden alınmış ücret geliri olması ( tutarı ne olursa olsun), Sonraki işverenlerden alınmış, stopaja tabi tutulmuş ücretlerin toplamının GVK nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (2014 yılı için TL) tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye de stopaja tabi tutulan ücretler beyan edilmeyecektir. Örnek-1 : Mükellef (A), 2014 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret TL TL TL Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 ncü işverenden alınan ücretler toplamı ( = TL), TL lik beyan sınırını aşmadığı için ücret beyanı yapılmayacaktır. Örnek-2: Mükellef (A), 2014 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret TL TL TL Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 ncü işverenden alınan ücretler toplamı ( = TL), TL lik beyan sınırını aştığı için TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

3 2. 3. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yıllık beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi"ni doldurarak ekleyeceklerdir. Kesintiye tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolayısıyla ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde, yıl içinde işveren aracılığıyla asgari geçim indiriminden yararlanılması nedeniyle, yıllık beyannamede asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün değildir. Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme sırasında ücretliye ödenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarının, yıllık beyanname üzerinden yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması sağlanmış olacaktır. 3. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI: Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması: Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2014 yılı için istisna tutarı TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Örnek: Bay (B), 2014 yılında meskenini aylık 250 TL den kiraya vermiş ve yıllık TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan TL nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir. Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur yılında TL nin altında mesken kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecektir. Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.

4 Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar TL lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2014 yılı için TL yi aşanlar, istisnadan yararlanamazlar. Örneğin, Bay (C), 2014 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş TL işyeri kira geliri ve TL ücret geliri elde etmiştir. Bay (C) nın elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2014 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının TL yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Elde edilen gelir toplamının ( = TL), 2014 yılı bakımından belirlenen tutarı ( TL) aşması nedeniyle, TL lik konut kira gelirine ilişkin olarak TL lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2014 yılı için) TL lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır Beyan Edilecek Kira Gelirleri: İstisna tutarının üzerinde elde edilen konut kira gelirleri ve tevkif suretiyle vergilendirilmemiş olan iş yeri kira gelirleri ile tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan iş yeri kira gelirlerinden yıllık brüt tutarı lirayı aşan kira gelirleri, yıllık beyanname ile beyan edilmek zorundadır. Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanına ilişkin olarak dikkat edilmesi gerekenler hususlar aşağıdaki gibidir yılında elde ettiği konut (mesken) kira geliri, istisna tutarı olan TL sini aşanlar, aşan kısmı beyan edeceklerdir. Gelir, bu tutarın altında ise beyan söz konusu olmayacaktır. İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, 2014 yılında elde ettiği kira gelirlerinin brüt tutarı TL sini aşanlar kazançlarının tamamını beyan edecekler ve kesilen vergileri hesaplanacak vergilerden mahsup edeceklerdir.

5 Beyan haddinin ( TL) aşılıp aşılmadığının tespitinde; elde edilen tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratları, birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve menkul sermaye iratları (Örn: Hazine Bonosu, Euro Bond faizi, şirket temettü geliri) birlikte dikkate alınarak, bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. İşyerini, vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan basit usulde vergiye tabi mükelleflere kiralayanlar, kira geliri TL sini geçerse, elde ettikleri bu kira gelirini beyan edeceklerdir. Bu durumda, bu tutar TL lik beyan sınırı hesabında da dikkate alınacaktır TL aşılmadığı takdirde bu tutar beyan sınırı hesabında da dikkate alınmayacaktır TL lik sınırın tespitinde, işyeri ve konut kira gelirleri, TL lik konut istisnası düşüldükten sonra birlikte dikkate alınacaktır. Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir. Üzerinden vergi stopajı yapılan işyeri kira gelirinin beyanı halinde, yapılan kesintinin mahsup edilebilmesi için kesinti yapandan (kiracıdan) vergilerin ödendiğine ilişkin bir yazı alınarak beyannameye eklenecektir. Beyannamede iade çıkması halinde ise, buna ilaveten kesilen vergilerin yatırıldığına ilişkin vergi tahsil alındıları da, verilecek beyannameye eklenecektir. Konut kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, TL lik istisna hakkı kaybedilir Emsal Kira Bedeli Esası: Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan veya kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde, mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10 udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10 udur. Aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esası uygulanmaz: Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet

6 gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar Kira Gelirlerinde Vergi Matrahı Kira gelirlerinin yıllık beyanname ile bildirilecek olması durumunda vergiye tabi matrahın (net gelirin) hesaplanması konusunda özellikli konular ile dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Safi irada ulaşmak için, kira gelirinden indirilecek giderler konusunda mükellefler, götürü gider veya gerçek gider usulü seçme bakımından serbest bırakılmışlardır. Buna göre; Götürü gider usulü seçenler, elde ettikleri kira hasılatının %25 ini gider karşılığı olarak gelirden indirebilirler. Hakları kiraya verenler götürü gider yönteminden faydalanamazlar. Bu usulü seçenler 2 yıl geçmeden, gerçek gider esasına dönemezler, Gayrimenkullerin bir kısmı için götürü, bir kısmı için gerçek gider esası uygulanamaz, Mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, giderlerin kiraya verilen kısmına ait olanı hasılattan indirilecektir, Gerek götürü, gerekse gerçek gider esası uygulamasında, istisnaya isabet eden gider kısmı, gider olarak dikkate alınmaz. Bir başka ifade ile istisna gelir tutarı düşüldükten sonra %25 götürü gider hesaplanır veya gerçek gider esasında da oranlama yapılarak istisnaya isabet eden gider tutarı giderlerden düşülür. Kişiler, götürü gider usulü yerine, gerçek gider usulü de tercih edilebilir. Bu durumda; brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri, Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri, Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5 i (İktisap bedelinin % 5 i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.

7 Buna göre, 2010 yılından önce iktisap edilen konutlar için 2014 yılında bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) İktisap bedelinin % 5 i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5 lik gider indiriminden yararlanamayacaktır. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, Amortismanlar, Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri, Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 4. MENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI: Gerçek kişilerce 2014 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı hiçbir şekilde beyan edilmeyecek, bir kısmı TL yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için TL yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez. a) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan; Mevduat faizleri

8 Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları Repo Kazançları b) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları, c) Kurumlar vergisi mükelleflerince ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları, d) Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları TL lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları a) Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, b) Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller ( tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), c) İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, d) Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, e) Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.), f) Her çeşit alacak faizleri. Türkiye de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye iratları TL lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir. Burada bahsedilen TL lik tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınacak bir haddir. Buna göre, menkul sermaye iradı olarak elde edilen gelir TL yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamı beyan edilecektir. Bu had yukarıda belirtilen gelirlerin her biri için ayrı ayrı uygulanmayacak olup, bu gelirler ile vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarının toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanacaktır TL lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

9 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları. Elde edilen gelirin TL yi aşması halinde bu gelirlerin tamamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Menkul sermaye iratları toplamının TL yi aşıp aşmadığının tespitinde, indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekmektedir İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Gelir Vergisi Kanununda bazı menkul sermaye iratlarının enflasyondan arındırıldıktan sonra kalan tutarlarının vergilendirilmesi öngörülmüştür. Enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı 2014 yılı için % 103,8 olarak belirlenmiştir. İndirim oranının birden büyük çıkması dolayısıyla, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler beyan edilmeyecektir Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler tarihinden önce ihraç edilmiş olan, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirlerinde gelir vergisi tevkifat oranı % 0 olup, oranın sıfır olması bu gelirlerin tevkifata tabi olma özelliğini etkilememektedir. Buna göre, 2014 yılında elde edilen Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Eurobondlardan elde edilen gelirlerin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır. Gelirin Cinsi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Geliri (TL Cinsinden) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Geliri (Dövize, altına veya başka bir değere endeksli) Beyan Durumu tarihinden önce ihraç edilenlerden elde edilenler, İndirim oranının birden büyük çıkması dolayısıyla beyan edilmeyecektir tarihinden sonra ihraç edilenlerden elde edilenler, Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi olduğundan beyan edilmeyecektir tarihinden önce ihraç edilenlerden elde edilenler, TL yi aşıyorsa beyan edilecektir tarihinden sonra ihraç edilenlerden elde

10 edilenler, Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi olduğundan beyan edilmeyecektir. Eurobond Faiz Gelirleri TL yi aşıyorsa beyan edilecektir Özel Sektör Tahvilleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre, tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler % 0 ila % 10 arasında vadeye göre değişen oranlarda, tarihinden önce ihracı gerçekleştirilen diğer özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise % 10 oranında tevkifata tabi tutulmaktadır yılında elde edilen ve TL yi aşan söz konusu faiz gelirleri beyan edilecektir. Kira sertifikaları dahil olmak üzere tarihinden sonra yurtiçinde ihraç edilen tüm özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ise geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilmekte olup, bu gelirler için beyanname verilmeyecektir Temettü Gelirleri (Yurt içi-yurt dışı): Kar payı (temettü geliri) elde eden gerçek kişiler belli hadleri geçtikleri zaman beyanname vermek zorundadır. Gelir Vergisi Kanunu na göre; tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmekte ve toplam temettü üzerinden yapılan stopajın tamamı, beyan edilen temettü üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisinden mahsup edilmektedir. (G.V.K madde 22/2). Buna göre; 2014 yılında %50 istisna sonrası kar payı tutarı TL yi aşıyorsa bu gelir için beyanname verilecektir. Beyannamede, kar dağıtan şirketçe yapılan %15 stopaj dikkate alınarak net temettüden brüte gidilmeli ve brüt temettü gelirinin yarısı dikkate alınmalıdır. Yıllık beyan haddinin ( TL) aşılıp aşılmadığının tespitinde; brüt temettü gelirlerinin, tevkifata tabi tutulmuş birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin, diğer menkul sermaye iratlarının (Örnek: Hazine Bonosu veya Euro Bond Faizi) ve gayrimenkul sermaye iratlarının birlikte toplam tutarının dikkate alınması gerekmektedir yılı içinde elde edilen gelir sadece hisse senedi kar payından ibaret ise, 2014 yılı içinde yıllık beyan haddi olan TL sının iki katı olan TL sinden daha fazla brüt temettü geliri elde edilmediği sürece yıllık beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka deyişle beyan yapabilmek için, 2014 yılında tahsil edilen net kar payının TL sini aşmış olması gerekir.

11 Beyan haddi olan TL yi aşan kar payı elde edildiğinde yapılacak vergilemeye örnek aşağıda verilmiştir. Örnek: Alınan NET Temettü TL Kar Dağıtan Şirketçe Yapılan Vergi Stopajı TL Brüt Temettü TL % 50 İstisna (-) TL Vergiye Tabi Gelir TL Hesaplanan Vergi TL Mahsup ( Stopajın tamamı) (-) TL Ödenecek Vergi TL Görüldüğü üzere yıllık beyannamede TL ödenecek vergi çıkmaktadır. Bir başka örnekte ise kişiye vergi iadesi çıkmaktadır: -Brüt temettü -Vergi Stopajı (15% ) -Alınan Net Temettü : TL : TL : TL -% 50 istisna : ( TL) -Kalan -Vergiye tabi gelir -Hesaplanan vergi -Mahsup : TL : TL : 7.089,38 TL : (10.588TL) -Ödenecek Vergi : - -İade konusu Vergi : 3.498,62 TL Görüldüğü üzere, kişi burada aldığı TL net kar payına ilave olarak, 3.498,62 TL tutarında Devletten vergi iadesi de alacaktır. Öte yandan, yurt dışı şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin de TL yi geçmesi halinde tamamının beyanı gerekmektedir. Yurt dışı şirketlerden elde edilen kar paylarında, Türkiye deki şirketlerden alınan kar paylarından farklı olarak, yukarıda belirtilen %50 vergi istisnası imkânı yoktur. Ancak yurt dışında, kar payı ile ilgili bir vergi ödenmiş ise bu tutar Türkiye de hesaplanan vergiden mahsup edilir.

12 5. SAİR KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANI: Bu Kazançların Kapsamı ve İstisnalar: Sair kazanç ve iratlar, GVK nun mükerrer 80, 81, mükerrer 81 ve 82 nci maddeleri hükümlerine göre değer artışı kazançları ve arızî kazançlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmış bulunmaktadır. GVK nun mükerrer 80 inci maddesine göre, değer artış kazançlarının 2014 yılı için 285 no.lu GV Genel Tebliğine göre TL lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için yararlanılamaz. GVK nun arızi kazançlara ilişkin 82 nci maddesi uyarınca da, bazı arızi kazançların belli bir tutarı gelir vergisinden istisna edilmiş olup, istisnanın 2014 yılı için geçerli tutarı TL dir. (285 seri no.lu GV Genel Tebliği). Söz konusu tutarlar, mutlak istisna olup, elde edilen kazanç veya iradın bu tutarları aşmaması halinde beyanı söz konusu olmayacak, aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise sadece aşan tutarlar beyan edilecektir. Kanunda sair kazanç ve irat kapsamına giren kazanç türleri çok çeşitli olmakla birlikte uygulamada en çok karşılaşılan kazançlar, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan hisse senedi, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile aynı maddenin (6) numaralı bendinde yer alan gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar olduğu için, bu çalışmamızda sadece söz konusu kazançların beyanına ilişkin düzenlemeler ele alınacaktır. Ayrıca menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların bir kısmının, GVK nun geçici 67 nci maddesi uyarınca beyan edilme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, anılan madde kapsamına giren kazançlar da dikkate alınmayacaktır Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerin Alım-Satım Kazançlarının Beyanı : a) Tarihinden Önce İktisap Edilmiş Hisse Senetlerinin Satışına Ait Kazançlar: Bunlardan; - İvazsız iktisap edilenlerin, - BİST de işlem görüp 3 aydan fazla elde tutulanların ve - BİST de işlem görmemekle beraber tam mükellef kurumlara ait olup, 1 yıldan fazla elde tutanların

13 elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi değildir. Bunların dışındaki menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, ÜFE ye göre enflasyondan arındırılarak beyan edilir. b) Tarihinden Sonra İktisap Edilmiş Olan Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar: - İvazsız olarak iktisap edilenlerin, - Tam mükellef kurumlara ait olup, 2 yıldan fazla elde tutulanların, - BİST de işlem gören tam mükellef kurumlara ait olanların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar beyana tabi değildir. BİST de işlem gören hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlarda nihai vergileme yerine geçen %10 stopaj da den itibaren %0 a indirilmiştir. - Banka ve aracı kurum vasıtası dışında elde edilen hisse senetlerinin 2 yıldan önce elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için, ( ÜFE nin %10 u aşması kaydıyla ) ÜFE oranında maliyet revizesi yapılır. c) dan Önce İhraç Edilmiş Olan Eurobondların Alım Satım Kazançları: Burada stopaj söz konusu olmadığı için elde edilen kazancın diğer alım satım kazançlarıyla birlikte TL yi 1 aşan kısmı beyan edilecektir. Kazancın hesabında iktisap bedeli menkulün elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE oranında arttırılabilir. Bu maliyet revizesi herhangi bir şarta tabi değildir. d) dan Sonra İhraç Edilmiş Olan Eurobondların Alım Satım Kazançları : Burada herhangi bir istisna söz konusu olmayıp, kazancın tamamı beyana tabidir. Maliyet revizesi ÜFE ye göre yapılır ancak, ÜFE nin %10 u geçmiş olması şartı vardır. e) Tarihinden Önce İhraç Edilmiş Olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarına Ait Alım Satım Kazançları: Alım satım kazancı hesaplanırken iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir. Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir. Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte 2014 yılı için TL'si vergiden müstesnadır. İstisnayı aşan kısmı beyan edilir. İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değildir. 1 Söz konusu istisna tutarı, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesinin 5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki üçüncü fıkrasına göre hesaplanmakta ve yeniden değerleme oranında güncellenmektedir.

14 f) Tarihinden Sonra İhraç Edilmiş Olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarına Ait Alım Satım Kazançları: Bunlar stopaja tabi olduklarından beyannameye dahil edilmezler. g) Ortak Hükümler: Yurt dışında kurulmuş şirketlere ait hisse senetlerinin alım-satımında herhangi bir süre söz konusu değildir. Alım-satım kazancı vergiye tabidir. İvazsız olarak iktisap edilen hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerinin elden çıkarılmasındaki kazançlar vergiden istisnadır. Yıl içinde hisse senedi ve/veya kamu kâğıdı gibi birden fazla menkul kıymetin alınıp satılması halinde bunların kazancının birlikte hesaplanması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, kar ve zararlar mahsup edilerek net kazanç bulunur. Hisse senedi ve kamu kâğıtlarının alım-satım kazançlarında, kazancın enflasyondan arındırılması; Maliyetin arttırılması=üfe endekslemesi yöntemi ile yapılmaktadır. Burada enflasyon indirimi oranı uygulaması söz konusu değildir. (Hisse senetlerinin maliyeti, menkul kıymetin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere satın alındığı aydan itibaren, her ay için ÜFE oranında artırılır.) (G.V.K mükerrer madde 81). ÜFE endekslemesinin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır Gayrimenkul ve Diğer Malların Alım-Satım Kazançları: 5 yıldan daha kısa süre elde tutulan gayrimenkullerin satışı halinde elde edilen kazanç TL yi aşıyorsa bu kazanç vergiye tabi tutulacak olup, kazancın lirası vergiden istisnadır. 5 yıl içinde alış-satış var ise kazanç vergiye tabi olacaktır tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkuller için elde tutma süresi 4 yıldır. Gayrimenkul satışlarında devamlılık ve sıklık söz konusu ise burada ticari kazanç olarak değerlendirme söz konusu olabilir ve bu açıdan yıllık gelir vergisi beyanına tabi olabilir. Gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç tutarı; satış hâsılatı ile maliyet bedeli arasındaki fark olarak dikkate alınacak ve maliyet bedeli ilgili kıymetin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü nce belirlenen ÜFE oranında artırılarak tespit edilecektir tarihinden sonra iktisap edilen gayrı menkullerde endeksleme yapılabilmesi için artış oranının %10 nu geçmesi şarttır. Gayrimenkullerin yanı sıra, ayrıca; Gelir Vergisi Kanunu 70 inci maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı bendlerinde yazılı haklar, Telif hakları ve ihtira beratlarının,

15 Ortaklık hakları ve hisselerinin, elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da gelir vergisine tabi bulunmaktadır TL lik istisna, her bir işlem için ayrı ayrı uygulanmayacak olup, G.V.K mükerrer madde: 80 kapsamındaki bütün işlemler nedeniyle ortaya çıkan vergiye tabi kazancın toplamına uygulanacaktır. 6. YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI : Bilindiği üzere, vergi mevzuatımıza göre; tam mükellef statüsündeki gerçek kişilerce yurt dışında elde edilen gelirlerin Türkiye de yıllık beyan esasında beyan edilmesi ve ilgili yıllardaki tarifeye göre vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Yurt dışında elde edilen hangi gelirler yıllık vergi beyanı kapsamındadır? Yurt dışı finansal piyasalardan elde edilen aşağıdaki gelirler Türkiye de yıllık esasta gelir vergisine tabidir. Yurt dışındaki Bankalardan mevduat faizi, repo faizi, Yabancı ülkelerin çıkardığı bonoların faiz ve satış kazançları, Türkiye Hazinesi nin çıkardığı Euro Bond faiz gelirleri ve satış kazançları Türk özel sektör şirketlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvillerin faiz gelirleri ve alım satış kazançları, Yabancı devletler ile yurt dışında kurulmuş şirketlerin çıkardığı bonoların faiz ve satış kazançları, Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetlerinden elde edilen kar payları ile hisse satış kazançları, Yabancı ülkelerde kurulmuş olan yatırım fonları gelirleri, Yabancı ülkelerdeki vadeli işlemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler (Yurt dışındaki finansal kuruluşlarda yapılan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Yurtdışı Fark Kontratları ve benzeri diğer vadeli işlem/türev ürün kazançları), Yabancı ülkelerdeki yapılandırılmış ürünlerden elde edilen gelirler, Kontrol hisseleri Türkiye de yerleşik kişilere ait olan ve vergi cenneti olan ülkelerde kurulu şirket veya fonlardan temettü dağıtılmamış olsa dahi elde edilmiş sayılan kazançlar (Kontrol Edilen Yabancı Kurum=CFC uygulaması), Yukarıda belirtilen, faiz ve kar payı gibi gelirler(menkul Sermaye İradı) açısından mevzuatımızda bir beyan haddi vardır. Buna göre bir takvim yılı içinde yurt dışındaki banka

16 hesaplarından faiz geliri veya yurt dışındaki şirketlerden temettü gelirleri toplamı TL yi geçmiyor ise beyan yapılmaz, bu tutarı geçtiğinde de gelirlerin tamamı vergiye matrah olur. Yurt dışında elde edilen gelirler Türkiye ye getirilsin veya getirilmesin, eğer yurt dışı kazanç kişinin o ülkedeki banka hesabına geçmişse Türkiye de yıllık gelir vergisi beyanına tabi olacaktır. Çünkü yurt dışında tasarruf meydana gelmiştir ve kişi bunu istediği zaman yurda transfer edebilir. Örneğin, ABD Hazine Bono faiz kupon tahsilatı kişinin yabancı ülkedeki banka hesabına geçmiş ise bu para Türkiye ye transfer edilmese dahi vergiye konu olacaktır. Ancak, kişinin iradesi dışındaki sebeplerden Türkiye deki hesaplara intikal yapılamıyor ise gelirin elde edilmesi kişinin bunlara tasarruf edebildiği yıl itibariye gerçekleşir. Türkiye de vergilendirme safhasında varsa yurt dışında ödenen vergiler var ise, bu tutarlar Türkiye de çıkan vergiden mahsup edilir. Böylece mükerrer vergileme yapılmamış olur. 7. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 1- Şahıs sigorta primleri (GVK Md. 89/1), 2- Eğitim ve sağlık harcamaları (GVK Md. 89/2), 3- Bağış ve yardımlar (GVK Md. 89/4, 5, 6, 7), 4- Sponsorluk harcamaları (GVK Md. 89/8), 5- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar (GVK Md. 89/10), 6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar (GVK Md. 89/11), 7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (GVK Md. 89/12), 8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları (GVK Md. Geçici 83), 9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. (Örneğin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

17 Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar gibi.)

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı