STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I KURULUŞ MADDE 1 KURULUŞ Bu Ana Sözleşme de adları, unvanları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 25 Nisan 1985 tarihli, 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla, Bakanlar Kurulu nun 1 Eylül 1989 tarihli, 89/14502 sayılı kararnamesi ile verilen izin üzerine bir Anonim Şirket (Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır) kurulmuştur. MADDE 2 KURUCULAR Banka nın kurucuları, aşağıda adları, uyrukları ve adresleri yazılı kişilerdir. Kurucunun Adı/Unvanı Uyruğu Adresi a) BANQUE INDOSUEZ S.A. Fransa b) GENERALE BANK S.A. Belçika c) AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V. Hollanda d) SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A. Belçika e) YAVUZ CANEVİ T.C. 96 Boulevard Haussman, Paris Fransa 3 Montagne du Parc, B-1000 Brüksel/Belçika Foppinadreef 22, Amsterdam Zuidosst, Hollanda 30 Rue Royale 1000 Brüksel/Belçika Köybaşı Caddesi 28/1 Yeniköy, Istanbul, Türkiye MADDE 3 TİCARET ÜNVANI Banka nın ticaret unvanı Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketi dir. Bu Ana Sözleşme de kısaca Banka olarak anılacaktır. MADDE 4 MERKEZ VE ŞUBELER Banka nın merkezi İstanbul dadır. Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, acentalar, sabit ve seyyar veya bölge büroları ile irtibat büroları açabilir ve muhabirler ile ilişki kurabilir. MADDE 5 AMAÇ VE KONU Banka, bir yatırım bankası olarak faaliyet göstermek ve aşağıda yazılı konular da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Bankacılık Kanunu nun öngördüğü konularda her türlü yatırım bankacılığı hizmetleri yapmak amacıyla kurulmuştur. A. Bankalararası Para Piyasaları Yatırım Bankalarından, bankalardan ve finans kuruluşlarından, genel esasları dahilinde, Türk Parasını ve döviz cinsinden her türlü para vermek veya almak ve piyasa oluşturucu işlemleri gerçekleştirmek amacı ile yatırımcı ve aracı olarak faaliyet göstermek.

2 B. Menkul Kıymet Aracılığı ve Kredili Finansman Hizmetleri Müşterilerin menkul kıymet alımlarına ve satımlarına aracılık etmek, bu hizmetleri yaparken müşterilere finansman sağlamak. C. Menkul Kıymet Alım Satımı Tek başına veya başkaları ile; hisse senetleri, tahvilleri, kıymetli evrak ve diğer finansman vasıtaları dahil olmak üzere çeşitli menkul kıymetleri tanzim ve bunlara garanti vermek veya garanti verenlere garanti vermek, bunları doğrudan veya en iyi gayret bazında yüklenim (underwrite) veya alt yüklenim (underwrite) ederek, yöneticilik hizmetleri yapmak. Ticari bankalar, yatırım bankaları, ihtisas bankaları, yatırım şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte sendikasyon kredileri ve plasman sözleşmelerine katılmak, özel ve kamu sektörüne ait her çeşit menkul kıymetleri almak veya satmak, bütün kanuni hakları kullanmak, rehin vermek ve almak, Sermaye Piyasası Kanunu na göre Menkul Kıymetler Yatırım Fonu kurmak ve aynı Kanun a göre aracı kuruluş olarak aracılık faaliyetlerinde bulunmak. D. Satıcılık Faaliyetleri Her türlü menkul kıymetlerin alım satım işlemlerinin geliştirilmesi amacıyla özel hukuk ve kamu hukuku kişilerinin kısa ve uzun vadeli borç, alacak, hisse senetleri ve sair menkul kıymetlerini almak ve satmak ve piyasa geliştirici faaliyetlerde bulunmak. E. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlık Hizmetleri a) Gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara, vakıflara, meslek kuruluşlara kamu hukuku tüzel kişilerine ve resmi kuruluşlara profesyonel yatırım danışmanlık hizmetleri sağlamak b) Sigorta şirketlerinin, yatırım bankalarının ve yatırımcı sair ve gerçek ve tüzel kişilerin fonlarını ve emeklilik fonlarını mevzuatın öngördüğü doğrultuda yönetmek. c) Her türlü Yatırım Fonları ve Portföy Yönetim Şirketi kurmak geliştirmek ve yönetmek. d) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları kurmak veya bunlara katılmak. e) Müşterilerine, yönetim, kayıt tutma, saklama ve emanet hizmetleri vermek. F. Danışmanlık Hizmetleri Fizibilite etütlerinin, izahnamelerin veya plasman raporlarının hazırlanmasında her türlü yardım da dahil olmak üzere özel hukuk ve kamu hukuku kişilerine, uygun sermaye yapısı, özel plasmanlar, borç ertelemesi kredi paketleri, şirket birleşmeleri ve tahsilat konularında danışmanlık hizmetleri vermek. G. Proje Finansmanı ve Diğer Finansman Hizmetleri Müşterileri temsilen, finansal kiralama ve mal varlıklarına dayalı diğer finansman konularında düzenleyici ve aracı olarak faaliyet gösterilmesinde rücu hakkı bulunmayan sendikasyon kredilerin Yönetimi ve diğer ilgili projelerin Yönetimi de dahil olmak üzere kredi paketleri sağlanmasında, ücret mukabili, finansman konularında vekil veya danışman olarak müşterilerine hizmet etmek. H. Teçhizat Kiralaması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği ölçüde, teçhizat kiralaması (ilgili mercilerden izin almak kaydıyla finansal ve diğer kiralamalar) konularında faaliyet göstermek. I. Ticaretin Finansmanı ve Ticaret ile İlgili Faaliyetler a) Akreditifler açmak, b) İhracatçıların aldıkları dış kredilere garanti vermek, c) İhracat öncesi krediler açmak, d) İhracatçılar ve ithalatçılar için teminatlı akreditifler açmak, e) Yabancı para ile ilgili bütün işlemleri yapmak, f) İthalat ve ihracatçılar için uluslararası ödeme ve tahsilat işleriyle iştigal etmek. 2

3 J. Teminat Karşılığı Kredi Müşterilerine, her türlü teminat karşılığı kredi sağlamak. K. Menkul Kıymetlerin Garanti Edilmesi Müşterilerin ihraç edeceği tahvillerin, ticari senetlerin ve sair menkul kıymetlerin ödemelerini mevzuat uyarınca garanti etmek. L. Yatırım bankacılığı işlemleri ile ilgili ve sınırlı olmak kaydı ile; Ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk, uluslararası bankacılık işlemleri ile iştigal etmek. M. Yatırım bankası hüviyeti ile mevduat ve katılım fonu toplama hariç Bankacılık Kanunu nun 4 üncü maddesinde yazılı faaliyetleri, gerekli izinleri almak kaydıyla yerine getirmek. N. Yatırım bankacılığı ile ilgili, ekonomik organizasyon, eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak. O. Yatırım bankacılığı işlemlerinin gerektirdiği ve bu işlemlerle ilgili ihtira haklarını, lisans ve imtiyazları, marka model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. Banka yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Bankacılık Kanunu na uygun olarak: a) Para ve sermaye piyasalarından finansman sağlayabilir ve bu piyasalarda borç verebilir. b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir. c) Sermaye Piyasası Kanunu nda öngörülen şekilde hisse senedi, tahvil vesair her türlü menkul kıymet ihracı yapabilir ve Banka gerekli gördüğü her türlü krediyi alabilir. d) Banka ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde, banka bonosu, banka garantili bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir. e) Kefaletler, garantiler, banka teminat mektupları, akreditifler, cirolar, avaller, alacak temlikleri ticari senetler ve diğer kambiyo senetleri üzerine her türlü işlemler de dahil olmak üzere bilumum rehin ve ipotek ve her türlü şahsi ve ayni teminat alabilir ve bunları serbest bırakabilir. f) Menkul veya gayrimenkul mallar ile gayrimaddi hakları iktisap edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, bu tür malları yönetim kurulu kararı ile devredilebilir, rehnedebilir veya ipotek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis ve fek edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir ve üzerinde sair her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. g) Banka Yönetim Kurulu nda temsil edilenler de dâhil olmak üzere kendi hissedarlarıyla yönetim hizmetleri sözleşmeleri yapabilir ve uygulayabilir. h) Burada tanımlanan amaçları yerine getirmek amacıyla tüm hukuki faaliyet ve işlemleri yapabilir. MADDE 6 SÜRE Banka süresiz olarak kurulmuştur. Ancak, Banka genel kurulu sınırlı bir süre tayin edebilir. Bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır. MADDE 7 KURULUŞ Banka her türlü kuruluş masraflarını ve bunlarla ilgili vergi, resim ve harçları beş yıldan fazla bir süre ile amorti edebilir. 3

4 KISIM II MADDE 8 ESAS SERMAYE Banka nın sermayesi TL (kırkmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmış Türk Lirası) dir. Bu sermaye beheri 0,10 (On Kuruş) TL itibari değerde (dörtyüzbirmilyonikiyüzelliyedibinaltıyüz) adet nama muharrer hisseye bölünmüştür. Banka nın önceki TL (otuzyedimilyonaltıyüzbin Türk Lirası) sermayesinin tamamı hissedarlarca, her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Banka nın bu kez arttırılan TL (ikimilyonbeşyüzyirmibeşbinyediyüzaltmış Türk Lirası) nın tamamı Credit Agricole Corporate and Investment Bank tarafından, her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Banka nın sermayesini temsilen çıkarılmış nama muharrer hisseler, hissedarlar arasında, şöylece paylaşılmıştır. Hissedar Hisse Adedi Hisse Bedeli (TL) Standard Chartered Bank ,60 Standard Chartered UK Holdings Limited 1 0,10 SCMB Overseas Limited 1 0,10 Standard Chartered Overseas Holdings Limited 1 0,10 Standard Chartered (GCT) Limited 1 0,10 Toplam ,00 MADDE 9 HİSSE SENETLERİ Hisse senetleri nama muharrer olup, Türk Ticaret Kanunu nun 413. maddesine belirtilen hükümlere tabidirler. Yabancı hissedarların hisselerini temsil eden hisse senetleri 6224 sayılı kanunun veya bu kanuna uygun olarak yürürlükteki ilgili mevzuatın korumasındadır; 6224 sayılı kanunun 5. maddesinde veya yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen sermayeyi geri götürme garantisi taşıyacaktır. Yönetim Kurulu, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden hisse senedi ihracına yetkilidir. MADDE 10 HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ Geçerli bir hisse devri için Yönetim Kurulu nun onayı ve Banka nın pay defterine kaydedilmesine gerek vardır. Hisseler, Banka nın sermayesini temsil eden tüzel kişi hissedarların tamamının onayı olmadan üçüncü şahıslara devredilemez. Hisse senetlerinin her türlü devri hisse senedinin devreden tarafından devralana ciro ve temlik edilmesi suretiyle yapılacaktır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 418. maddesinin 2. fıkrası uyarınca herhangi bir neden göstermeksizin kayıttan imtina edebilir. Yönetim Kurulu; böyle bir kayıt halinde ortakların sayısı beş (5)ten aşağı inecek ise ve hissedarlar arasında akdedilen Banka nın taraflı bulunduğu veya olacağı her türlü sözleşmeyi ihlal edici nitelikteki devirleri pay defterine kayıttan imtina edecektir. MADDE 11 HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ Her hisse senedi Bankaya karşı bölünemeyen bir bütündür. Bir hisse senedine birden fazla hissedarın sahip olması halinde, bu hissedarlar Banka nezdindeki haklarını sadece ortak bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Ortak temsilci tayin edilmedikçe bu tür hissedarlardan herhangi birine yapılan tebligat, tüm hissedarlara yapılmış sayılır. Hisse senedinin intifa hakkının hissedar dışındaki bir kişiye ait olması halinde oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından veya aynı hisse senedi için birden fazla intifa hakkı sahibinin bulunması halinde ise tayin edilmiş ortak temsilci tarafından kullanılacaktır. 4

5 MADDE 12 BANKA NIN YETKİLİ ORGANLARI Banka nın yetkili organları şunlardır: A. Genel Kurul B. Yönetim Kurulu C. Genel Müdür D. Murakıplar KISIM III BANKA NIN ORGANLARI Yönetim Kurulu, Banka nın yönetimi için gerekli görevleri görmek üzere, hazırlık işlemlerini üstlenmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasına nezaret etmek ve belirli projeleri uygulamak amacıyla her türlü komite ve komisyonlar kurabilir ve/veya bunları fesih edebilir. Bu komite ve komisyonlar Türk Ticaret Kanunu nun 318. maddesi hükmü uyarınca görev görür ve Yönetim Kurulu na rapor verir. BÖLÜM 1. GENEL KURUL MADDE 13 GENEL KURUL UN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI Banka nın hissedarları yılda en az bir kere Genel Kurul halinde toplanacaktır. Bu esas sözleşme ve Türk Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul tüm hissedarları temsil edecektir. Genel Kurul tarafından usulüne uygun olarak alınan kararlar muhalif olan ve toplantıda hazır bulunmayan pay sahiplerini bağlayıcı olacaktır. Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları, Banka nın yıllık hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde yapılacaktır. Olağan toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369. uncu maddesinde belirtilen konular müzakere edilecek ve karara bağlanacaktır. Olağan Genel Kurul toplantıları Banka işleri gerektirdiği takdirde yapılabilir. MADDE 14 GENEL KURUL TOPLANTILARI Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplantısını akdetmek üzere Yönetim Kurulu tarafından davet edilir. Ortaklardan herhangi birinin talebi üzerine de Yönetim Kurulu, Genel Kurul u olağanüstü toplantıya davet eder. Genel Kurul un toplantı günü ve gündemi bütün hissedarlara taahhütlü mektupla bildirilecektir. Toplantıya davet ile ilgili ilanlarda ve mektuplarda, toplantının akdedileceği yer, gün saat ile toplantı gündemi belirtilecektir, ayrıca temsil belgesinin örneği ve Türk Ticaret Kanunu nun 362. maddesinde belirtilen hususlar da yazılacaktır. Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, toplantı yeri, günü, saati ve gündemi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na yazılı olarak bildirilecek ve komiserin toplantıda hazır bulundurulması istenecektir. MADDE 15 TOPLANTI YERİ Genel Kurul banka merkezinde veya banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. 5

6 MADDE 16 TOPLANTI VE KARAR NİSABI Genel Kurulun toplantı nisabı ve oy çoğunluğu Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacaktır. MADDE 17 GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ Genel Kurulu toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak toplantıda hazır bulunan sermayenin en aşağı yüzde onunu (%10) temsil eden hissedarların talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. MADDE 18 GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL VE TUTANAKLAR Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkan veya vekili toplantıya şahsen veya vekilleri aracılığı ile katılan hisse senedi sahiplerinin isimlerini ve oylarını gösteren bir liste hazırlayacak ve imzalayacaktır ve bu liste Genel Kurul toplantısında nisabı oluşturmak için toplantı başlamadan önce toplantıya katılacak olan hisse senedi sahipleri tarafından imzalanacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri toplantı nisabının bulunduğunu tespit ettikten sonra Genel Kurul toplantısı açılır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bulunamadığı takdirde vekili veya her ikisinin birden hazır bulunamadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık edecektir. Toplantıda en fazla oyu temsil eden hisse senedi sahibi (veya temsilcileri) iki kişi oy toplamak ile görevlendirilecektir. Başkan oy toplayıcıları ve sekreter birlikte toplantı divanını oluştururlar. Genel Kurul kararlarının geçerli olması için, alınan kararların mahiyet ve oy toplama sonuçları ile usûlüne göre muhalif görüştekilerin muhalefet sebeplerini gösteren toplantı tutanakları tanzim edilmelidir. Toplantı tutanakları toplantıya katılan hissedarlar tarafından veya hissedarlar tarafından yetkili kılınmışsa toplantı divanı tarafından imzalanır. Tutanaklar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserince imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Hissedarların Türk Ticaret Kanunu nun 361. ve 381. maddelerine göre Genel Kurul kararlarına karşı dava açma hakları saklıdır. BÖLÜM 2. YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ MADDE 19 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ Banka yı temsil ve idare edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür de dahil olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Bir üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu kanuni şartları haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi uyarınca geçici olarak seçerek ilk toplanacak Genel Kurul un tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. 6

7 MADDE 20 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEMİNAT GÖSTERMELERİ VE YEMİN ETMELERİ Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, Türk Ticaret Kanunu nun 313. maddesi hükmü uyarınca Esas Sermayesi nin %1 ni temsil eden hisse senedine sahip olmak ve bu göreve seçilmelerinden sonra Esas Sermayesi nin %1 i oranında hisse senetlerini Banka ya makbuz karşılığında tevdi etmek zorundadır. Şu kadar ki Esas Sermaye nin %1 i Türk Ticaret Kanunu nun öngördüğü asgari miktarı aşarsa fazlasının tevdii mecburi değildir. Tüzel kişiliği temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri tüzel kişi tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu nun muvafakati ile hisse senetleri üçüncü kişiler tarafından da tevdi edilebilir. Yukarıdaki hükümler uyarınca tevdi edilen bu hisse senetleri Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul tarafından ibrasına kadar görevinden doğan sorumluluklarına karşı rehinli olup, başkalarına devredilemezler, Banka dan geri alınamazlar, borç ödemek için verilemezler veya adlarına tevdi edilen üyelerin görevlerinden doğan iktisadi yükümlülükleri haricinde diğer bir yükümlülük için müsadere edilemezler. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet eden kar payı, karın dağıtılması halinde, ibra beklenmeksizin maliklerine tediye edilir. Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, teminat olarak tevdi edilen hisse senetleri, Genel Kurul un o üye ile ilgili ibra kararı tarihinden itibaren en çok üç ay sonra malikine iade edilir. Ancak aleyhine sorumluluk davası açılan üyenin teminat olarak tevdi edilmiş hisse senetleri, Mahkeme nin kesin kararına kadar muhafaza edilir. Banka Yönetim Kurulu üyelerini mahkûmiyetine dair karar doğrultusunda o üye için teminat olarak tevdi edilmiş hisse senetlerini paraya çevirmek hakkını haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Kanunu nun 27. maddesi hükmü uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. MADDE 21 YÖNETİM KURULU TUTANAKLARI, GÖREV TAKSİMİ, KARARLAR Yönetim Kurulu seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan ve başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçecektir. Yönetim Kurulu bankanın işlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin daveti üzerine Banka nın merkezinde toplanır. Aksine karar vermedikçe yönetim kurulu yılda en az üç defa toplanır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı ihbar gönderilmesi koşulu ile toplantı, bankanın merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya Türkiye Cumhuriyeti nin diğer bir şehrinde veya Türkiye dışında yapılabilir. Kurul kararları için toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu gerekir. Yönetim Kurul u üyelerinden herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak sureti ile de karar verilebilir. MADDE 22 BANKA NIN TEMSİLİ Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Türk Ticaret Kanunu nun 318 ve 319. maddeleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin kâğıtların, kambiyo senetlerinin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka yı ilzam edebilmesi için; Yönetim Kurulu nca derecesi, yer, şekil ve sorumlulukları kararlaştırılarak, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen imza yetkililerinin Banka nın kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri imzaları taşıması zorunludur. 7

8 Yönetim Kurulu bir kararla, imza yetkililerinin isimlerini ve derecelerini onaylayarak isim, soyadı, unvan, imza yetkililerinin imza örneklerini ve lüzumlu görülecek diğer hususları ihtiva eden bir imza sirküleri çıkaracaktır. İmza sirküleri ve daha sonra bunda yapılacak değişiklikler tescil ve ilan edilir. MADDE 23 YÖNETİM KURULU NUN GÖREV SÜRESİ Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. BÖLÜM 3 GENEL MÜDÜR MADDE 24 GENEL MÜDÜR ÜN ATANMASI VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir Genel Müdür seçilecektir. Genel Müdür ün görev süresi Yönetim Kurulu nun süresiyle sınırlandırılmamıştır. Genel Müdür ün görev ve yetkilileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu nun ilgili hükümlerine göre belirlenir. MADDE 25 GENEL MÜDÜR ÜN MAL BEYANI Birinci derecede imza yetkisini haiz Genel Müdür ün Bankacılık Kanunu nun 27. maddesine göre mal beyanında bulunması zorunludur. BÖLÜM 4 DENETÇİLER MADDE 26 DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Ana Sözleşme ve Ticaret Kanunu ndaki hükümlere uygun görev yaparak Banka yı denetlemek üzere her seçim döneminde bir ila beş arasında Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen vasıflara haiz denetçi, Genel Kurul tarafından, üç yıl için seçilir. Denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul her zaman denetçileri değiştirebilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yıllık raporu, diğer mevzuatın öngördüğü raporları tanzim etmek ve tanzim ettikleri raporları ait oldukları dönemi takip eden bir ay içinde Yönetim Kurulu na sunmakla görevli ve yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu nun denetçilerle ilgili diğer hükümleri saklıdır. Denetçilerin ücretleri her yıl Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçiler dışında Bankayı denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir uluslararası denetim kuruluşu dış denetçi olarak atanır. BÖLÜM 5 DİĞER HÜKÜMLER MADDE 27 DENETİM KOMİTESİ VE BANKA MÜFETTİŞLERİ Bankacılık Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu nca bir Denetim Komitesi oluşturulur. Bankanın işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş görevlendirilir. 8

9 MADDE 28 HESAP DÖNEMİ Banka'nın hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. MADDE 29 BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, Kar-Zarar Hesabı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları düzenlenir. Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden onbeş gün önce hissedarların tetkikine amade tutulur. MADDE 30 SAFİ KARIN TESBİTİ Bankanın ödenen veya tahakkuk eden her türlü giderleri ve tahdidi olmamak kaydıyla amortismanları, belirli karşılıkları, çeşitli karşılık talepleri Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakları, Murahhas Üyenin, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, memur ve müstahdemlerin, denetçilerin ve sair ücretlilerin ücretleri, hissedarlar tarafından sağlanan teknik yardım ücretleri, faizler, primler, risturnlar, kazanç payları ve sair giderleri, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra kalanı Bankanın safi karıdır. MADDE 31 SAFİ KARIN TAHSİS VE TEVZİİ Esas sözleşmenin 34. maddesi ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca tespit olunan safi karın: a) %5'i yedek akçe olarak ayrılacaktır. b) Kalandan ödenmiş sermayenin en az %5'i hissedarların kar payı olarak ayrılacaktır. c) Yukarıda sıralanan miktarlar ayrılıp ödendikten sonra kalan karın %2.5ü Murahhas Üyeye tahsis edilecektir ve kalan kardan belirlenecek bir miktar da, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek esaslara göre personelin bir kısmına veya tamamına dağıtılabilir. d) Bütün bunlardan sonra karı kalan kısmının ikinci, temettü payı olarak dağıtılıp, dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise oranı ve tutarı ve ödeme tarihi, dağıtılmayacak ise yedek akçe olarak muhafaza edileceği Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır. MADDE 32 YEDEK AKÇELER Banka tarafından, Esas Sermaye'nin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Esas Sermaye'nin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenden azalacak olursa noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi hükmü saklıdır. Kanuni yedek akçe (umumi yedek akçe) Esas Sermaye'nin yarısını aşmadıkça, özellikle, zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliği önlemeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle Kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uyarınca ayrılan kanuni yedek akçelere tekabül eden meblağın, bilançonun Genel Kurul'ca onaylanmasını izleyen onbeş gün içinde kanuni karşılık olarak T.C.Merkez Bankası nezdinde açılacak ilgili hesaba yatırılması zorunludur. Zararların kanuni yedek akçelere karşılanmasının gerektirdiği hallerde zararların kapatılması için kullanılan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar T.C.Merkez Bankası'nca Banka'ya iade edilir. 9

10 MADDE 33 İLANLAR Ana Sözleşme, güncel olarak, bankanın internet sayfalarında yayımlanır. Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak koşulu ile İstanbul da neşredilen günlük gazetelerden en az ikisinde en az 15 gün önce yayınlanır. Türk Ticaret Kanununun ilanları şekil ve diğer hususları ile ilgili hükümleri saklıdır. Bankacılık Kanunu nun, finansal raporlama hükümlerine (Md ) ve konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerine aynen uyulur ve öngörülen ilânlar BDDK nın düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. MADDE 34 YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve bilanço ve kar-zarar hesabından, hissedarlar hazirun cetvelinden üçer nüsha T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'ne de tevdi edilmesi mümkündür. Bilanço ve kar-zarar hesabının Denetçiler'ce onaylı birer örneğinin, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile birlikte, Genel Kurul toplantısının tarihinden itibaren bir ay içinde BDDK, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile öngörülebilecek sair mercilere tevdi edilmesi zorunludur. MADDE 35 BANKA'NIN FESHİ VE TASFİYESİ Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle Banka'nın feshi ve tasfiyesi veya devam etmesi konusu müzakere etmek ve bu konuda karar vermek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması, yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından karar vermesi veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesi uyarınca fesih kararı alması hallerinde Banka münfesih olur sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 46. maddesi hükmü saklıdır. MADDE 36 TASFİYE MEMURLARI Banka nın tasfiye işlemleri, İcra ve İflas Kanunu nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı iflas hali hariç olmak üzere, hissedarlar veya hissedar olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilerek üç veya daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yönetilecektir. MADDE 37 ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ Banka bu ana sözleşmeyi bastırarak, kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni hissedarlara dağıtılacak ve basılı ikişer nüshayı da BDDK ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na tevdi edecektir. MADDE 38 KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu nun, Türk Ticaret Kanunu nun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve sair mevzuatta değişiklik yapılması halinde, değiştirilen mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir. 10

11 GEÇİCİ MADDELER GEÇİCİ MADDE 1 Banka nın kesin kuruluşundan itibaren üçüncü olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev görmek üzere aşağıda isimleri yazılı şahıslar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. 1. Pierre STRUB BANQUE INDOSUEZ S.A. yı temsilen, 2. Henri GUILLEMIN BANQUE INDOSUEZ S.A. yı temsilen, 3. Michel BERGES GENERALE BANK S.A. yı temsilen, 4. Andre DIRCKX GENERALE BANK ı temsilen, 5. Rinhard VAN TETS AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V. yi temsilen 6. Maarten REUCHLIN AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V. yi temsilen 7. Etienne DAVIGNON SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A. yı temsilen 8. Yavuz CANEVİ 9. Stanislas de HAUSS Genel Müdür GEÇİCİ MADDE 2 Banka nın kesin kuruluşundan itibaren birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki şahıslar denetçi olarak seçilmiştir. a) Turhan YETKİN Erenköy General Necmi Öktem Sok. No. 12/2, Kadıköy/Istanbul b) Yücel EDİL Cengiz Topel Caddesi No. 21/8 Etiler/Istanbul GEÇİCİ MADDE 3 Bu anasözleşme ile ilgili olarak 10.-YTL (on Yeni Türk Lirası) tutarındaki damga vergisi, anasözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. 11

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU 2/216 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİN 26 NİSAN 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2006 31.12.2006 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America

c. Nostro Investment Corporation (U.S.A.) New Castle Corporate Commons, One Penn s Way, New Castle, Delaware, United States of America CİTİLEASE FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Yeni Hali) KURULUŞ VE KURUCULAR Madde.1 Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında ilgili mevzuat hükümleri ve

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ)

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Kuruluş Madde.1 CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Bu Esas Sözleşmede unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8 Aralık 2003 tarihli,

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 7/8/1991 tarih ve 91/2066

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 7/8/1991 tarih ve 91/2066

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1: KURULUŞ,UNVAN, MERKEZ,AMAÇ,KONU VE SÜRE KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları, ticaret unvanları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında,

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

FİBABANKA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME FİBABANKA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME Madde 1 : Kuruluş Bakanlar Kurulu nun 22 Ekim 1990 Tarihli 90/1067 sayılı Kararı, 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde 1- Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Ana Sözleşmesi 4603 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Bu Ana Sözleşme de ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu nun 13 Mart 1990 tarihli 90/256 Sayılı Kararı nın, 3182

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda ticaret unvanları, ad ve soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TİCARET UNVANI Madde 1: Bu Ana Sözleşme nin ikinci maddesinde ticaret unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı