OEKO-TEX Standard 100

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OEKO-TEX Standard 100"

Transkript

1 OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Test ve Araştırma Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Turkish / English)

2 2 Oeko-Tex Standardı 100 işaretinin kullanımına yönelik yetkinin verilmesine ilişkin genel ve özel koşullar İçindekiler General and special conditions for the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Contents 1 Amaç 1 Purpose 2 Uygulanabilirlik 2 Applicability 3 Terimler ve tanımları 3 Terms and definitions 3.1 Zararlı maddeler 3.1 Harmful substances 3.2 OEKO-TEX Standardı 100 İşareti 3.2 mark 3.3 İmalatçı 3.3 Manufacturer 3.4 Distribütör 3.4 Distributor 3.5 Ürün tanımı 3.5 Designation of product 3.6 Ürün gru 3.6 Article group 3.7 Ürün sınıfları 3.7 Product classes 3.8 Kimyasal aktif ürünler 3.8 Active chemical products 4 Koşullar 4 Conditions 4.1 Ürün gruplarına özel gereklilikler 4.1 Product specific requirements 4.2 Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin gerekli- 4.2 Requirements regarding the use of biological ac- likler 4.3 Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler 4.4 Başvuru 4.4 Application 4.5 Numuneler 4.5 Sample material 4.6 Taahhüt Beyanı 4.6 Declaration of commitment 4.7 Test 4.7 Testing 4.8 Kalite kontrolü 4.8 Quality control 4.9 Kalite güvencesi 4.9 Quality assurance 4.10 Uygunluk 4.10 Conformity 5 İşaretleme 5 Marking 5.1 Yetkinin verilmesi 5.1 Granting of authorisation 5.2 Yetkinin sınırları 5.2 Limit of authorisation 5.3 Yetkinin geri alınması 5.3 Withdrawal of authorisation 5.4 İşaret türleri 5.4 Type of marking tive products 4.3 Requirements regarding the use of flame retardant products A1 Adresler A1 Adresses A2 İşareti A2 Mark A3 Test edilecek numune için ambalaj talimatları A3 Packing instructions A4 Sınır değerler A4 Limit values A5 Özgün maddeler A5 Individual substances

3 3 Baskı Medya sahibi ve yayıncı: Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği (OEKO-TEX ) Impressum Editor: Splügenstrasse 10 Splügenstrasse 10 Posta Kutusu 2156 P.O. Box 2156 CH Zürih (İsviçre) International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) CH-8027 Zurich (Switzerland) Yayın yeri: Zürih (İsviçre) Place of origin: Zurich (Switzerland) Yayın evi+baskı: Münhasır baskı sistemi Printing: Own copy system Yayın: 01/2015 Edition: 01/ / CHF 70.- / SEK / DKK / NOK / 34.- / Ft Satış Fiyatı / selling price

4 4 1 Amaç Purpose Oeko-Tex Standardı 100, Ek 1 deki listede yer alan enstitülerin belirtildiği, Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği (OEKO-TEX ) tarafından yayınlanmış olan normatif bir dokümandır. Bu belgede iki dilin yorumlanmasında bir tutarsızlık varsa, o zaman Almanca (veya İngilizce) dilindeki yorum önceliğe sahiptir. Bu dokümanın konusu olan standart, tekstil ürünlerinde, Ek 2 de gösterilen Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanma yetkisinin verilmesi ile ilgili genel ve özel koşulları ortaya koymaktadır. 2 Uygulanabilirlik Applicability Bu standart, tekstil ve deri ürünler ile tekstil ve tekstil olmayan aksesuarlar da dâhil olmak üzere bütün imalat aşamalarındaki eşyalar için geçerlidir. Bu standart ayrıca yataklar, kuş ve kaz tüyleri, yastık malzemeleri ve benzer özelliklere sahip diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu standart, kimyasallar, yardımcı maddeler ve boyar maddeler için geçerli değildir. 3 Terimler ve tanımları Terms and definitions 3.1 Zararlı maddeler Harmful substances Bu standart kapsamındaki zararlı maddeler bir tesktil ürününde ya da aksesuarında belirtilen miktardan fazla bulunan ya da normal, amaçlanan kullanım sırasında belirtilen miktardan fazla bulunan ve normal, amaçlanan kullanım sırasında insanlara herhangi bir şekilde etkisi olabilen ve mevcut bilimsel koşullar altında insan sağlığına zararlı olabilecek maddelerdir. Oeko-Tex Standard 100 is a normative document, published by the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (OE- KO-TEX ) to which the institutes listed in Appendix No. 1 belong to. If there is a discrepancy in interpretation of the two languages in this document, then the German (or English) language has priority. This Standard specifies the general and special conditions for granting authorisation to mark textiles with the Oeko-Tex Standard 100 mark as shown in Appendix No. 2. This standard is applicable for textile and leather products and articles of all levels of production, including textile and non-textile accessories. This standard is also applicable to mattresses, feathers and downs, foams, upholstery and other materials with similar characteristics This standard is not applicable for chemicals, auxiliaries and dyes. Harmful substances within the context of this standard refer to substances which may be present in a textile product or accessory and exceed a maximum amount or which evolve during normal and prescribed use and exceed a maximum amount, and which may have some kind of effect on people during normal and prescribed use and may, according to current scientific knowledge, be injurious to human health. 3.2 OEKO-TEX Standardı 100 İşareti mark Oeko-Tex Standardı 100 İşareti, Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir ibaresini taşımakta olup, bir tekstil ürününde ya da aksesuarda bu işaretin kullanım izni ile ilgili genel ve özel şartların karşılanması halinde bu etiket kullanılabilir. Ürünü bu işaretle etiketleme izni, Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitü veya yetkili başka bir sertifikasyon kuruluşu (Ek 1) tarafından verilir. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir ibaresi, işaretlenen ürünün bu standartta ön görülen koşulları karşıladığını, ürünün ve yine bu standardın ön gördüğü ilgili uygunluk testinin Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitünün kontrolü altında gerçekleştiğini ifade eder. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir işareti kalite The Oeko-Tex Standard 100 mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" refers to marking which may be applied to a textile product or to an accessory if the general and special conditions for granting authorisation are fulfilled and if authorisation to use this mark on a product has been granted by an institute or an authorised certification agency (Appendix 1) belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko- Tex ). The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" states that the marked product fulfils the conditions specified in this standard, and that the product and its conformity test, as specified in this standard, are under the supervision of an institute belonging to the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ). The mark "Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100" is

5 5 damgası değildir. Bu işaret, yalnızca test edilmiş olan tekstilin ilk bitmiş hali ile ilgili olup, kullanıma uygunluk, temizlik prosedürlerine reaksiyon, giyim ile ilgili fizyolojik davranış, konutlarda kullanım ile ilgili özellikler, yanma davranışı, vs. gibi ürünün diğer özellikleri hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz. Ayrıca işaret, hiçbir koşulda ürün güvenliği gibi diğer kalite özellikleri ve yasal gereklilikler veya diğer karakteristikler (yapı, teller, elektrikli parçalar vs. gibi) hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz. İşaret ayrıca nakliye ya da depolama sırasında (tehlikeli maddelerin uygunsuz biçimde temizlenmesi gibi nedenlerle) işaretli ürünlerin münferit numunelerinin maruz kaldığı zararlı maddeler, satışı teşvik edici manipülatif eylemler (parfümleme gibi) ve uygunsuz satış teşhiri (örn. sokakta teşhir) sonucu oluşan kontaminasyon hakkında da beyanda bulunmaz. Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir etiketinin, anlamının da gösterdiği üzere, tescil hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bu etikete yönelik olarak dünya genelinde patent başvuruları ve gerekli tesciller yapılmıştır. Yasal korumanın güçlendirilmesi amacıyla yalnızca etiket değil birçok farklı teşhir unsuru (örn. yer küre işareti) ile Oekotex, Oeko-Tex ya da OEKO- TEX kelimeleri de ayrı ayrı tescil edilmiştir. not a quality label. The mark relates only to the asproduced state of the textile and says nothing about other properties of the product such as e.g. fitness for use, reaction to cleaning processes, physiological behaviour in respect of clothing, properties relating to use in buildings, burning behaviour etc. Furthermore the mark does not declare anything regarding other quality or legal aspects, such as product safety, and other characteristics (construction, cords, electrical wiring ). The mark does not declare anything about harmful substances affecting single specimens of the marked textile as a result of damage during transportation or storing (and improper cleaning procedures thereafter), contamination caused by packaging, manipulation for sales promotion (e.g. perfuming) and inadequate sales display (e.g. outdoor presentation). In line with its importance the sign Confidence in Textiles Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 is protected comprehensively as a trademark. On a worldwide basis there are applications or registrations of the label as a trademark. To strengthen its legal protection not only the label as such, but also various device elements (e.g. the globe device element) and the words Oekotex, Oeko-tex, or OEKO-TEX are registered as separate trademarks. 3.3 İmalatçı Manufacturer Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının imalatçısı, ürünü imal eden ya da imalatın kendi talimatıyla gerçekleştiği şirkettir. The manufacturer of a textile product and/or of accessories for the textile product is the company producing the product or the company on behalf of which the product is being manufactured. 3.4 Distribütör Distributor Bir tekstil ürününün ve/veya aksesuarlarının distribütörü, toptancı ya da perakendeci (satış mağazaları, postayla sipariş alan mağazalar vs. yoluyla) olarak ürünü satan şirket anlamına gelir. The distributor of a textile product and/or of accessories for the textile product refers to the company selling the product as wholesale dealer or retailer (department stores, mail-order houses, etc.). 3.5 Ürün tanımı Designation of product Ürün tanımı, imalatçının ya da distribütörün işaretlenecek ürün için kullandığı her türlü tanımdır. The designation of the product is the name given by the manufacturer or distributor on his labelling of the product. 3.6 Ürün gru Article group Bir ürün grubu, esas itibariyle, bir ürün grubunda tek bir sertifikaya dâhil edilebilecek münferit ürünlerin toplamıdır. Örn. Belirli ham maddelerden yapılmış olan ve sadece fiziksel farklılıklara sahip tekstiller Yalnızca sertifikalı ürünlerden meydana getirilmiş olan ürünler Aynı tür elyaftan yapılmış olan bitmiş tekstiller (örn. selüloz elyaflardan, PES ve CO karışımından, sentetik liflerden vs. yapılmış tekstil ürünleri) An article group is basically a combination of several articles in a group which may be covered in the same certificate, e.g. Textiles with physical differences only, made from well defined basic materials Articles which are physically composed of certified products only Finished textiles from the same kind of fibre material (for example those made from cellulosic fibres, mixtures of PES and CO, of synthetic fibres, etc.)

6 6 3.7 Ürün sınıfları Product classes Bu standart kapsamındaki ürün sınıfları, farklı ürünlerin (gelecekteki) kullanım amaçlarına gruplandırılması anlamına gelir. Farklı ürün sınıflarında hem satışa hazır ürünler hem de bunların imalat aşamalarındaki ön ürünleri (lifler, iplikler, kumaşlar) ile aksesuarları yer alabilir. Farklı ürün grupları genel olarak ürünlerin karşılaması gereken gereklilikler ile uygulanan test yöntemleri bakımından farklılık gösterir. A product class in the context of this standard is a group of different articles categorised according to their (future) utilisation. In the different product classes not only may finished articles be certified but also their components at all stages of manufacture (fibres, yarns, fabrics) and accessories. The product classes differ generally in the requirements that the products have to fulfil and by the test methods applied Bebeklere yönelik ürünler (Ürün Sınıfı I) Products for babies (Product Class I) Bu standart kapsamındaki bebek ürünleri, bebeklere ve 36 aydan küçük çocuklara yönelik eşyaların üretimi için ön görülmüş olan, deri kıyafetler hariç olmak üzere bütün eşyalar, ön ürünler ve aksesuarlardır. Products for babies in the context of this standard are all articles, basic materials and accessories, which are provided for the production of articles for babies and children up to the age of 36 months with the exception of leather clothing Ciltle doğrudan temas eden ürünler (Ürün Sınıfı II) Büyük bir parçası doğrudan ciltle temas edebilen ürünler bu sınıfa dâhildir (bluzlar, gömlekler, iç çamaşırları, şilteler, vs.) Ciltle doğrudan temas etmeyen ürünler (Ürün Sınıfı III) Yalnızca küçük bir parçası ile ciltle doğrudan temas eden ürünler, ciltle temas etmeyen ürünler sınıfına dâhildir (vatkalar, vs.) Products with direct contact to skin (Product Class II) Articles with direct contact to skin are those, which are worn with a large part of their surface in direct contact with the skin (e.g. blouses, shirts, underwear, matressses etc.). Products without direct contact to skin (Product Class III) Articles without direct contact to skin are those, which are worn with only a little part of their surface in direct contact with the skin (e.g. stuffings, etc.) Döşemelik malzemeler (Ürün Sınıfı IV) Decoration material (Product Class IV) Bu standart kapsamındaki döşemelik malzemeler, masa örtüleri, tekstilden mamul duvar kaplamaları, tekstilden mamul dekorasyon malzemeleri ve perdeler, mobilyalar ve tekstilden mamul zemin döşemeleri gibi dekorasyon amaçlarıyla kullanılan tüm ürünler, başlangıç ürünleri ve aksesuarlardır. Decoration material in the context of this standard are all articles including initial products and accessories which are used for decoration such as table cloths, wall coverings, furnishing fabrics and curtains, upholstery fabrics, and floor coverings. 3.8 Kimyasal aktif ürünler Active chemical products Bu standart kapsamındaki kimyasal aktif ürünler, lifle birleştirilmiş ya da daha sonraki bir zaman diliminde tekstil ürününe uygulanmış olan tüm preparatlardır. Bu tür ürünlerin kullanımına ilişkin özel kurallar aşağıda açıklanan ifadelerde yer almaktadır. Active chemical products in the context of this standard are all preparations that are incorporated into the fibre material or are applied in a later processing step to the textile product. Special requirements for the use of this kind of products exist for following definitions Biological active products Bu standart kapsamındaki biyolojik aktif ürünler, organizmaları kimyasal ya da biyolojik olarak ortadan kaldırma, zararsız hale getirme, zararlarını engelleme ya da başka bir şekilde onlarla mücadele etme amacı taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir. Biological active products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect of any organism by chemical or biological means Alev geciktirici ürünler Flame retardant products Bu standart kapsamındaki alev geciktirici ürünler, alev alma ve/veya yanma özelliğini azaltma amacını taşıyan kimyasal aktif ürünlerdir. Flame retardant products in context of this standard are those active chemical products that are used with the intention to reduce the flammability and/or combustibility.

7 7 4 Koşullar Conditions 4.1 Ürün gruplarına özel gereklilikler Product specific requirements Oeko-Tex Standardı 100 sertifikasyonuna ilişkin genel ve geçerli koşulların yanı sıra Ek 4 te listelendiği üzere her bir bileşenin ürüne özel gereklilikleri karşılaması gerekir. Bu prensip, mobilyalar, beşikler, bebek arabaları, yataklar vs. gibi tipik olmayan tekstil ürünleri için de geçerlidir. Yeni veya daha sıkı gereklilikler için 1 Nisan 2015 tarihinde sona erecek olan bir geçiş süresi verilmiştir. In addition to the general requirements for certification according to Oeko-Tex Standard 100, the product specific requirements, given in Appendix 4, have to be fulfilled by each component. This approach is also valid for untypical textile products such as furniture, cradles, pushchairs, beds, and so on. For new or more severe requirements an interim arrangement is valid until 1 st of April Biyolojik aktif ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler Biyolojik olarak aktif ürünlerin kullanımı, biyolojik aktif ürünlerin liflere eklendiği ve tekstillerin sonraki bir işlem basamağında biyolojik aktif ürüne tabi tutulduğu süreçler olarak ikiye ayrılır Biyolojik aktif özelliklere sahip lifli malzemeler Biyolojik aktif özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex tarafından yürütülen testler sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi halinde Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. Requirements regarding the use of biological active products When using biological active products it is distinguished between fibre materials where the biological active agents are incorporated into the fibres and a treatment of textiles with biological active products in a later processing step. Fibre materials with biological active properties Fibre materials with biological active properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a humanecological point of view without any restrictions Biyolojik aktif ürünler içeren apreler Finish with biological active products Biyolojik aktif ürünler içeren apreler, Oeko-Tex in insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu, ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstil ürünlerinin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit edilmesi halinde Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. Finishes with biological active products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100 when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.3 Alev geciktirici ürünlerin kullanımına ilişkin gereklilikler Alev geciktirici ürünlerin kullanımı, eğirme işleminde alev geciktirici özelliklerin uygulandığı (kopolimerler, katkı maddeleri) ve sonradan aprelerde alev geciktirici ürün uygulamasının yapıldığı lifler olmak üzere ikiye ayrılır Alev geciktirici özelliklere sahip lifli malzemeler Alev geciktirici özelliklere sahip lifler, Oeko-Tex testi sonucu, söz konusu liflerin insan ekolojisi bakımından kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğinin tespit edilmesi durumunda Ürün Sınıfları I ila IV için OekTex Standardı 100 sertifikası alır. Requirements regarding the use of flame retardant products When using flame retardant products it is distinguished between fibre materials which receive the flame retardant properties in the spinning mass already (copolymers, additives) and a finish with flame retardant products in a later processing step. Fibre materials with flame retardant properties Fibre materials with flame retardant properties are accepted for a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when an assessment by Oeko-Tex reveals, that these fibres may be used from a human-ecological point of view without any restrictions Alev geciktirici özelliklere sahip apreler Finish with flame retardant products Alev geciktirici özelliklere sahip apreler, Oeko-Tex in insan ekolojisi bakımından değerlendirmesi sonucu, ürün imalatçısının önerilerine göre aprelenmiş tekstillerin insan sağlığına zararsız olduğunun tespit edilme- Finishes with flame retardant products are accepted within a certification according to Oeko-Tex Standard 100, product classes I to IV, when a thorough assessment by Oeko-Tex from a human-ecological

8 8 si halinde, Ürün Sınıfları I ila IV için Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası alır. point of view has shown that the finish carried out according to the recommendations of the manufacturer of the product are harmless to the human health. 4.4 Başvuru Application Bir ürünün OekTex Standardı 100 ile etiketlenmesine yönelik yetkinin alınması için bu dokümanda sunulan başvuru formu yazılı olarak doldurulmalı ve Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği ne (Oeko-Tex ) üye bir enstitüye veya sertifikasyon kuruluşuna gönderilmelidir (bkz. Ek 1). 4.5 Numuneler Sample material Test için ve referans ürün olarak başvuru sahibi etiketlenecek olan ürüne ilişkin yeterli ve temsili bir numune sunmalıdır. Aynı şekilde, sertifikanın uzatılması amacıyla yapılan başvurular için de bu koşul geçerlidir. Ambalajlama talimatlarına ilişkin talimatlar (bkz. Ek 3) de ibraz edilmelidir. The application for the granting of authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark has to be made in writing on the respective application form to an institute or a certification agency of the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology (Oeko-Tex ). (See Appendix 1). For test purposes and as a reference the applicant should provide a sufficient and representative sample of the product submitted for certification. This is also the case for an application for renewal of the certificate. The packing instruction should be observed (see Appendix 3). 4.6 Taahhüt Beyanı Declaration of commitment Başvuru sahibinin yasal olarak bağlayıcılığa sahip olacak şekilde imzaladığı taahhüt beyanı bu başvurunun ayrılmaz bir parçası olup aşağıdakileri içerecektir: Başvuruda sunulan detaylı bilgilere ilişkin yükümlülük. Ham madde kullanımı, işleme teknikleri ve formüllere ilişkin her bir değişikliği derhal yetkiyi tanıyan kuruluşa bildirme taahhüdü İşareti kullanma yetkisinin sona ermesinden ya da geri alınmasından sonra ürünün etiketlenmeyeceğine ilişkin taahhüt 4.7 Test Testing Başvuru sahibi tarafından sunulan numune tıpkı imalat yerinden alınan numunelerde olduğu gibi yetkili enstitü tarafından test edilir. Bu testin türü ve kapsamı test edilen ürüne ve başvuru sahibinin ürünle ilgili beyanlarına bağlı olup, enstitü tarafından belirlenir. Uygunsuz bir imalata delalet edecek şekilde, ürünün mahiyeti ile ilgisi olmayan bir kokuya sahip test numuneleri test çalışması dışında bırakılacak olup, bu ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketlenmesine ilişkin yetki verilmeyecektir. Esas itibariyle bir ürünün bütün münferit bileşenleri teste tabi tutulmalıdır. Sunulan numunelerin lif bileşimleri kalitatif olarak başvuruda, evraklarda ve beyanda belirtilen verilere göre denetlenir. Bu testlerin masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır. Üründe yer alan miktarın sınırlı olması nedeniyle ağırlık payı %1 in altında olan parçalarda bileşen ağırlık testinin yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu ürünün türüne ve kullanım alanına bağlı olarak, enstitü, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak The applicant's declaration of commitment together with the application form are to be duly signed and must contain the following points: Liability for the details specified in the application. Commitment to notify the body, who granted the authorisation to use the mark, of any alteration regarding raw materials, technical procedures and recipes. Commitment to ensure that no further marking of the product takes place after the expiration or withdrawal of the authorisation to use the mark. The sample material provided by the applicant, and likewise specimens taken at the place of manufacture, are tested by the institute concerned. Type and scope of testing are determined by the institute and depend on the type of product and on the information about the product, provided by the applicant. Test specimens having an odour extraneous to the product, indicating faulty manufacture, will be excluded from testing and no authorisation to mark these products with the Oeko-Tex Standard 100 mark will be granted. In general all individual components of an article have to be tested. Fibre compositions of samples may be cross-checked qualitatively against information from the application, related documents and declarations. These tests are charged to the applicant. If the test of a component weighing less than 1 % of the total article is not possible due to the limited amount contained in the article, then the institute decides on its own competence, taking into consideration the kind of article and its use, whether additional testing material has to be sent in or whether the test

9 9 üzere ilave numunelerin gerekli olup olmadığına veya bir testin iptal edilip edilemeyeceğine karar verir. can be dropped. The decision of the institute is not contestable. 4.8 Kalite kontrolü Quality control Başvuru sahibi, Tekstilde Güven- Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca zararlı maddelere karşı test edilmiştir işaretinin verildiği, imal edilen veya satılan ürünlerinin, enstitüye sunulan ve test sonucu Oeko- Tex Standardı işaretinin kullanım izninin verildiği numuneler gibi Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerini karşılamasını garanti etmek amacıyla şirket genelinde hangi önlemleri aldığını enstitüye bildirecektir. Başvuru sahibi ayrıca ISO uyarınca imal ettiği ve/veya sattığı ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerini karşıladığını belirten bir uygunluk beyanında bulunacaktır. 4.9 Kalite güvencesi Quality assurance Başvuru sahibi imal edilen ve/veya satılan ürünlerin test numunelerine uygunluğunu temin etmek ve işaretin geçerlilik süresi boyunca bunu korumak amacıyla etkili bir kalite güvence sistemi yürütmelidir. Bu sistem kapsamında örneğin farklı işlemlerden geçmiş parçalardan mamul veya farklı renklerdeki ürünlerin rastgele örnekleme yoluyla test edildiğini ve Oeko-Tex Standardı 100 ün koşullarının karşılanıp karşılanmadığını tespit edilecek ve Oeko-Tex Birliği nin ilgili enstitüsüne beyan edilecektir. Sertifikanın geçerlilik süresi boyunca enstitünün sertifikalı ürünlerde iki rastgele kontrol testi yürütme hakkı vardır. Bu testlerin masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu testlerle ön görülen sınır değerlerden sapma tespit edilmesi durumunda, diğer numuneler üzerinde, masrafları yine sertifika sahibi tarafından karşılanmak üzere ek bir test daha yürütülür. Ayrıca sapma tespit edilmesi durumunda test enstitüsü ürünlerin Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketlenmesi yetkisini derhal geri alabilir. İlk sertifikanın düzenlenmesinden önce ya da kısa bir süre sonra Enstitü, Oeko-Tex Standardı 100 sertifikası bakımından alınan kalite güvence önlemlerini işyerinde denetlemelidir. Enstitü bu denetim sonucuna göre sertifikanın düzenlenmesini reddedebilir ya da düzenlenmiş olan bir sertifikayı geri alabilir. Sahaya ziyaret masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanır. Oeko-Tex sertifikasına sahip şirketler her üç yılda bir bu şekilde denetlenir. Ayrıca Oeko-Tex Standardı 1000/STeP by OEKO-TEX sertifikasına sahip şirketler ise düzenli olarak daha kısa zaman aralıkları içerisinde denetime tabidir. Bu nedenle söz konusu ek kontrollerden muaftırlar. Başvuru sahibi, Oeko-Tex Birliği nin sertifika sahibi şirketi ziyaret ederek Oeko-Tex Standardı 100 uyarınca sertifikasyon sürecini denetleyebileceğini kabul eder. Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerine uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sertifika sahibi The applicant shall describe to the institute the precautions he has taken within his company to ensure that all products manufactured and/or sold for which the authorisation to use the mark Confidence in Textiles - Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 has been granted fulfil the conditions of the Oeko-Tex Standard 100 in the same way as the samples that have been sent to the institute and based on those tests the authorisation has been granted. The applicant shall issue a declaration of conformity in accordance with ISO stating that the products manufactured and/or sold by him fulfils the conditions in the Oeko-Tex Standard 100. The applicant shall operate and maintain an effective quality assurance system to ensure that products manufactured and/or sold conform with the test sample, thereby ensuring and proving to the Oeko-Tex institute that the products, e.g. from different lots or of different colours, are spot-checked for compliance with the Oeko-Tex Standard 100. During the certificate s period of validity, the institute is authorised to undertake two random tests on certified products. The testing costs are chargeable to the certificate holder. If random testing reveals a deviation from the limit values on which the tests are based, an additional test will be undertaken on a different sample as a check. The relevant costs are likewise charged to the certificate holder. If further deviations are found, the testing institute may withdraw the authorisation to label products with the Oeko-Tex Standard 100 mark with immediate effect. Before or shortly after issuing the first certificate the institute will check on-site the quality assurance measures in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. The institute is entitled to refuse or withdraw the certificate based on the results from this audit. The charges of this package are charged to the certificate holder. Each company needs to be checked at least in a three year frequency. Companies being certified according to Oeko-Tex Standard 1000/STeP by OEKO-TEX are audited regularly and in a shorter frequency in the context of this certification scheme and are therefore exempted from these additional checks and contributions. The applicant acknowledges, that auditors from the Oeko-Tex Association are allowed to visit and audit the certified company in reference to the certification process according to Oeko-Tex Standard 100. In case of non-compliance with the Oeko-Tex Standard 100 requirements, the cost for the analytical testing

10 10 yürütülmüş olan testlerin (kontrol testlerinin) masraflarını karşılayarak ek bir denetim ücreti öder. (control tests) and an audit fee have to be paid by the certificate holder Uygunluk Conformity Oeko-Tex Standardı 100 işaretiyle tanıtılan bir ürün imal eden ya da satan başvuru sahibi, bütün sorumluluk kendine ait olmak üzere, imal edilen ya da satılan ürünün zararlı maddelere ilişkin sınır değerler bakımından Oeko-Tex Standardı 100 e uygun olduğunu beyan eder. Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanım hakkının verilmesi için başvuru sahibinin işletmesinde yürütülen kalite güvence sisteminin güvenilirliğinin tanınması gereklidir. Başvuru sahibi işaretli ürünün kalite güvencesinden sorumludur. Kalite güvence sorumluluğunun bir kısmını imalatçıya, tedarikçiye ya da ithalatçıya devredebilir. Söz konusu denetimde kalite güvencesinin etkinliği test enstitüsüne beyan edilmelidir. Uygunluk beyanı, Oeko-Tex Birliği nin ilgili formuna yapılmalıdr. The applicant who is either manufacturing or selling goods with an Oeko-Tex Standard 100 mark must take sole responsibility in declaring that the product manufactured or sold complies with the limit values for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100. Acknowledgement of the reliability of the quality assurance system of the applicant is a requirement for granting permission to use the Oeko-Tex Standard 100 mark. The applicant is responsible for assuring the quality of the certified product. He may delegate parts of the quality assurance to manufacturers, suppliers and importers. If he does so, again the effectiveness of the quality assurance system should be notified to the testing institute. The declaration of conformity must be on the conformity declaration form provided by the Oeko-Tex Association. 5 İşaretleme Marking 5.1 Yetkinin verilmesi Granting of authorisation Bu standardın tüm koşullarının yerine getirilmesi ve testlerde başvuru sahibinin beyanlarından hiçbir sapma ve belirtilen sınır değerlerini aşma durumunun tespit edilmemesi halinde, başvuru sahibi için bir sertifika düzenlenecek olup, bu sertifika başvuru sahibine yetki süresi boyunca ilgili ürünü Oeko-Tex Standardı 100 işaretiyle etiketleme hakkı tanıyacaktır. Sınır değerlerinde veya test kriterlerinde değişiklik meydana gelmesi halinde, bunlara göre sertifikalandırılmış ürünlerin geçerliliği sertifikanın sona ermesine dek korunacak olup, bu sürenin bitmesinden sonra ise sertifika süresinin uzatılması için yürürlükteki mevcut koşulların karşılanması gerekmektedir. If all the conditions of this standard are satisfied, if the tests do not demonstrate any deviations from the details provided by the applicant and if the test values do not exceed the given limit values, a certificate will be issued, entitling the applicant to label his products during the period of validity with the Oeko-Tex Standard 100 mark. In the case of the limiting values and/or the examination criteria altering, the validity of the respective certified products will remain effective for a transition period until the expiration date of the certificate. Once this period has elapsed, the prevailing conditions of renewal must be fulfilled. 5.2 Yetkinin sınırları Limit of authorisation Sertifikalandırılmış bir ürünün, profesyonel yöntemlerle kimyasal işleme tabi tutulması durumunda söz konusu ürünün Oeko-Tex işaretleriyle etiketlenmesine yönelik yetki kendiliğinden geçerliliğini kaybeder. Bir ürünü Oeko-Tex Standardı 100 ile etiketleme yetkisinin süresi en fazla bir yıl ile sınırlanmıştır. Yetki süresi boyunca, yetkinin verildiği dönemde yürürlükte olan test kriterleri ve sınır değerleri geçerlidir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, işaret kullanım yetkisinin başlangıcı, test raporunun düzenlenmesinden itibaren en geç üç ay için ertelenebilir. Oeko-Tex Standardı 100 işaretini kullanım yetkisi süresinin sonra ermesinden sonra sertifika sahibi bir yıl için daha süre uzatımı talep edebilir. 1., 2., 4., 5. vs. yenilemeden sonra enstitü daha hafifletilmiş bir test programı hazırlamaya başlar. A certified article immediately loses its authorisation to be marked with the Oeko-Tex mark whenever any professional physical or chemical (incl. washing and cleaning) transformation of the product is performed. The authorisation to mark a product with the Oeko- Tex Standard 100 mark is limited to a maximum of one year. During the period of validity of the certificate the test standards and limiting values relevant at the time of granting the authorisation are valid. On request of the applicant the starting of the authorisation can be postponed for at most three months from the date of the test report. After the authorisation period of the Oeko-Tex Standard 100 labelling has expired, the certificate holder is entitled to apply for a renewal of the authorisation for another year. The institute determines a re-

11 11 Uzatılmış sertifika da, önceden alınan sertifikanın sona erme süresinden bir yıl sonra sona erer. Başvuruda sunulan koşulların artık karşılanmaması durumunda, ürünü Oeko-Tex Standardı 100 ile işaretleme yetkisi geçerliliğini kaybeder. Enstitünün değişikliklerden haberdar edilmemesi ve Oeko-Tex Standardı 100 ün gerekliliklerinin hala karşılanıp karşılanmadığı konusunda bilgilendirilmemesi durumunda da aynı iptal geçerli olacaktır. duced testing programme for the 1st, 2nd, 4th, 5th etc. renewal. The expiry date of the renewed certificate is exactly one year after the expiry date of the previous one. As soon as the conditions stated in the application form are no longer correct, the authorisation to mark the product with the Oeko-Tex Standard 100 labelling expires. This is the case, when the institute has not been informed about modifications and cannot confirm whether the requirements of the Oeko-Tex Standard 100 are still satisfied. 5.3 Yetkinin geri alınması Withdrawal of authorisation İmalat ve piyasa kontrolleri ya da başka şekilde yürütülen kontroller sonucu, yapılan beyanların doğru olmadığı ya da doğruluğunu kaybettiği tespit edilirse ya da teknik ve/veya imalat koşullarında ön görülen bir değişikliğin derhal bildirilmemiş olduğu fark edilirse işareti kullanma yetkisi geri alınır. İşaretin bu standardın koşullarına göre kullanılmaması durumunda da yetki geri alınır. Mevcut reklam malzemelerinin, ürün işaretlerinin, etiketlerin vs. kullanımı, yetkinin geri alınmasından itibaren iki ay içerisinde sonlandırılacaktır. Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği, hak ihlaline ilişkin yaptığı ikinci bir ihtardan sonra yetkinin geri alınmasından itibaren şirketin, ürünü yetki olmaksızın işaretlemeye devam etmesi durumunda yetkinin çekildiğini makul şekilde kamuya duyurma hakkına sahiptir. Geri alınan sertifikalar yalnızca, sertifikanın geri alınma gerekçesinin düzeltilmesi ve alınan önlemlerin sertifika kuruluşuna belge halinde sunulması durumunda tekrar yürürlüğe girecektir. Alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanışı, sertifikanın yeniden yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra işyerinde denetlenir. Bu denetimin masrafları sertifika sahibi tarafından ayrıca karşılanacaktır. 5.4 İşaret türleri Type of marking Yetkinin verilmesinden sonra başvuru sahibi ürünü, Ek 2 de gösterilen bir ya da daha fazla Oeko-Tex Standardı 100 İşareti ile etiketleyebilir. Sertifika numarası ve test enstitüsüyle ilgili verilerin bildirilmesi zorunlu olup, ilgili sertifikaya uygunluk göstermelidir. İşaretin başka şekilde kullanımı yasaktır. İşaretlemede aşağıda tanımlanan renkler kullanılmalıdır. CMYK Renk Modeli: Yeşil: 92C/0M/100Y/7K Sarı: 0C/43M/100Y/0K Gri: 0C/0M/0Y/60K Siyah: 0C/0M/0Y/100K The authorisation to use the mark will be withdrawn if it is determined by means of production controls, market controls or other methods that the details given by the applicant are not or no longer correct or that amendment of the applied technical and/or manufacturing conditions was not reported immediately. Authorisation will also be withdrawn when the mark does not comply with the conditions of this standard. The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is limited to two months from the time of withdrawal. If a product continues to bear an unauthorised mark after withdrawal of authorisation, the International Association for Research and Testing in the field of Textile Ecology is after a second warning to abstain from marking authorised to publish the withdrawal in a suitable form. Withdrawn certificates can be re-instated only after the cause of the withdrawal has been corrected and measures taken are documented to the certifying institute. These measures and their implementation are verified by a separate audit within short period after reinstatement. This audit will be charged to the certificate holder separately. After authorisation has been granted, the applicant is entitled to mark the product with one or more of the Oeko-Tex Standard 100 marks illustrated in Appendix 2. The declarations with respect to the certificate number and to the testing institute are obligatory and must correspond to the respective certificate. The use of any other form of inscription is not allowed. In the design of the mark the following colours must be used: CMYK colour model: green: 92C/0M/100Y/7K yellow: 0C/43M/100Y/0K grey: 0C/0M/0Y/60K black: 0C/0M/0Y/100K

12 12 RGB Renk Modeli: yeşil: R0/G140/B50 sarı: R255/G145/B0 gri: R112/G112/B112 siyah: R0/G0/B0 İşaret kullanımında işaretin hangi ürünle ilgili olduğu belirtilmelidir. Bu işaret koleksiyonlarda, kataloglarda, broşürlerde vs. kullanılabilir. İşaretin yalnızca iki renkli kullanılabildiği özel durumlarda, işaret yalnızca yetkili enstitünün izni alındıktan sonra kullanılmalıdır. Farklı renklerin kullanımında, kullanılacak rengin miktarı aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: yeşil: %70 sarı: % 44 gri: % 60 siyah: % 100 Baskıda ve yazışmalarda noktalı harflerin kullanıldığı dillerde, Oeko-Tex ve Oeko-Tex Standardı 100 ifadesi ile ilgili olarak Öko-Tex ya da "Øko-Tex " ifadesinin kullanımı serbesttir. İşaretler, sertifika sahibi tarafından oluşturulabilir. Fakat bu işaretler için sertifikasyon kuruluşuna başvurulması ve onay alınması gereklidir. İşaretler için kullanılan filmlerin Oeko-Tex tarafından yetkilendirilmiş bir reklam ajansı tarafından sipariş edilmesi durumunda, bu işaretler için onay alınmasına gerek yoktur. İlgili ajanslar, enstitülerden öğrenilebilir. RGB colour model: green: R0/G140/B50 yellow: R255/G145/B0 grey: R112/G112/B112 black: R0/G0/B0 It must be clear in each use of the mark to which product the mark refers to. The mark may appear in collections, catalogues, etc. If, for particular reasons, the label can only be in two colours, the mark may be reproduced dichromatic with extra authorisation from the testing institute. In case the print Is done in grey scales the following values have to be used: green: 70 % yellow: 44 % grey: 60 % black: 100 % If in a particular language the use of umlaut is in use for printing or writing, it is permissible to use, for example, "Öko-Tex " or "Øko-Tex " instead of "Oeko- Tex " and in reference to "Oeko-Tex Standard 100". The marks can be produced by the certificate holders on their own, but have to be shown to the certifying institute for approval. This approval is not necessary if the films for the labels are directly ordered from an advertising agency authorised by Oeko-Tex. Further information is available from the institutes.

13 13 Ek / Appendix 1 Ayrıntılı adres bilgilerine ve yetkili kişi isimlerine her zaman OEKO-TEX Birliği nin (www.oeko-tex.com) ana sayfasından ulaşılabilir. OEKO-TEX Enstitüleri Aşağıdaki enstitüler, hâlihazırda Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Enstitüsü (OE- KO-TEX ) üyesidir: Detailed address information and the name of contact persons can be retrieved at any time and up to date from the web site of the OEKO-TEX Association (www.oeko-tex.com). OEKO-TEX Institutes The following institutes currently belong to the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ): AR AT AU BD BE BG BR BY CA CH CL CN CN CO CZ DE DK DO EC EG ES ET FR GR CITEVE Argentina Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Level 6, Suite 601, 1 Queens Road, VIC 3004 Melbourne, Australia Hohenstein Institute Bangladesh House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh CENTEXBEL Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium Hohenstein Institute Bulgaria FPI Business Center, 51 B Cherni Vrah blvd., 1407 Sofia, Bulgaria CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda. Parque Cultural Paulista, Av. Paulista, 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil Hohenstein Institute Belarus Pritytskogo str, , Minsk, Belarus TESTEX Vancouver #3, Avenue, V3R 8P8 Surrey, BC, Canada TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland CITEVE Chile Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 1318, 13F, Hitech Plaza, 831 Changshou Road, Shanghai, China TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, Beijing, China Hohenstein Institute Colombia Carrera 11 No , Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia OETI Czechia - Institute for Ecology, Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG Schloss Hohenstein, Bönnigheim, Germany DTI Tekstil Teknologisk Institut Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark Hohenstein Institute Dominican Republic Calle 3 Esq. 18A, Residencial FG16, Cerro Hermoso, Santiago, Dominican Republic Hohenstein Institute Ecuador Av. 10 de Agosto y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador OETI - Austrian Textile Research Company Ltd 24 El Atebaa St., Dokki, Giza, Egypt AITEX Instituto Tecnológico Textil Plaza Emilio Sala, 1, Alcoy (Alicante) España, Spain Hohenstein Institute Ethiopia Sub City Bole Kebele 06/04, P. O. Box 3107, Addis Ababa, Ethiopia IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'habillement Avenue Guy de Collongue, Ecully Cédex, France MIRTEC S.A. (CLOTEFI Athens Division) Eleftheriou Venizelou 4, Kallithea, Athens, Greece

14 14 GT HK HN HU ID ID IE IN IN IN IN IT JP KE KH KR LA LK LT MA MM MX MY NO PE PH Hohenstein Institute Guatemala Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong Hohenstein Institute Honduras ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co. Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary PT. TESTEX Testing and Certification Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, Bandung, Indonesia PT. TESTEX Testing and Certification Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, Jakarta, Indonesia TESTEX Swiss Textile-Testing 4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland Hohenstein India Pvt. Ltd. 604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross Roads, 100 Feet Road, Satellite, Ahmedabad, India Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, Mumbai, India Hohenstein India Pvt. Ltd. 20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam, Mangalam Road, Tirupur, India Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, Noida, India CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. Piazza Sant' Anna 2, Busto Arsizio VA, Italy Nissenken Quality Evaluation Center OEKO-TEX Laboratory, Kuramae, Taito-ku, Tokyo, Japan Shirley Technologies Ltd 6th Floor Delta Corner PWC Tower, Chiromo Road Westlands, PO Box , Nairobi, Kenya Hohenstein Institute Cambodia #113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. 3Fl, Hoyse Building, 5, Samseong-Ro 108-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea, South Hohenstein Institute Laos Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane Capital, Laos Hohenstein Institute Sri Lanka 424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka AITEX Lithuania Vytauto av , Kaunas, Lithuania Hohenstein Institute Marocco 16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco Hohenstein Institute Myanmar Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone Township, Yangon, Burma, Myanmar Hohenstein Institute Mexico Picagregos No. 154 Bis, Col. Lomas de Las Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón, Mexico, D.F., Mexico TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd. S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, Subang Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia Swerea IVF AB Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway Hohenstein Institute Peru República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru TESTEX Philippines Representative Office 1504A Richville Corporate Tower, 1107 Alabang-Zapote Road, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines

15 15 PK PL PT RO RU SE SG SK SV SY TH TN TR TW UA UK US UZ VN ZA AITEX Pakistan Al-Hafeez Mall, 82-D-1, Suite # 418, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore 54660, Pakistan Instytut Włókiennictwa ul. Gdańska 118, Łódź, Poland CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, Vila Nova de Famalicão, Portugal Hohenstein Institute Romania Rodniciei Str. 53/7, Tirgu-Mures, Jud. Mures, Romania Hohenstein Institute RUS Twerskaja 20, Office 418, Moskau, Russia Swerea IVF AB Argongatan 30, Box 104, Mölndal, Sweden Shirley Technologies Ltd. 18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, Singapore, Singapore VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Rybniky 954, P.O. Box B-78, Žilina, Slovakia Hohenstein Institute El Salvador 52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador Hohenstein Institute Syria Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria Hohenstein Institute Thailand 801/301 (3rd Floor), Moo 8, Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, Pathum Thani, Thailand CITEVE Tunisie Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi Cumhuriyet Mah Sok. No. 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5, Esenyurt, Istanbul, Turkey TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, Taipei City, Taiwan OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation Pavlova str. 11, Mariupol, Donetsk Region, Ukraine Shirley Technologies Ltd Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS Manchester, United Kingdom Hohenstein Institute America, Inc Westbrook Ave, NC Burlington, United States Hohenstein Institute Uzbekistan Zarafschon Str. 17, Taschkent, Uzbekistan Hohenstein Institute Vietnam 69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa

16 16 OEKO-TEX Sertifika Kuruluşları Certification agencies for OEKO-TEX Sertifikalar bir OEKO-TEX Enstitüsü veya aşağıdaki sertifika kuruluşları tarafından düzenlenebilir: The certificates may be issued by one of the OEKO- TEX institutes or by one of the following certification agencies: DE OEKO-TEX Zertifizierungsstelle GmbH Kaiserstrasse 39, Frankfurt am Main, Germany Müdüriyet Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği nin (OEKO-TEX ) resmi merkezi aşağıdaki adreste yer almaktadır. Secretariat The official secretariat of the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX ) can be contacted at the following address: CH OEKO-TEX Association Secretariat Splügenstrasse 10, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland Phone: Fax: Web:

17 17 Oeko-Tex Standardı 100 İşareti Özellikle de İskandinav ülkelerinde, ülke çapında kabul görmüş olan işaretin kullanılması tavsiye edilmektedir. Diğer ülkeler için, işaret biçimi başvuru sahibinin kendi sorumluluğu altındadır. Aşağıda işaret kullanımlarına bir kaç örnek verilmiştir: Tek Dilli İşaretleme Ek / Appendix 2 Oeko-Tex Standard 100 mark Marking may be nationally recommended, especially in Scandinavian countries. For the rest, marking is the applicant's own responsibility. The following examples show some possible marks: Single language marking Tek dilli işaretleme birden fazla dilde yapılabilir. Çok dilli işaretleme Single language marking is possible in several languages. Multiple language marking Çok dilli işaretlemede farklı dil kombinasyonları mümkündür. Fakat işaretteki kemerin altında yalnızca Almanca Textiles Vertrauen ya da İngilizce çevirisi Confidence in Textiles kullanılmalıdır. In case of multilingual marking several languages may be combined. However, below the arch only the German text "Textiles Vertrauen" or the English translation "Confidence in Textiles" may be added.

18 18 Ek / Appendix 3 Test edilecek numune için ambalaj talimatları Test numunesinin ambalajı, numunenin korunması ve test sonuçlarının doğruluğunun ve yeniden elde edilebilirliğinin sağlanması için bir takım kalite gerekliliklerine tabidir. Test numunesinin nakliyesi sırasında kontaminasyonların önlenmesi için, numuneler ayrı ayrı kopmaya dayanıklı polietilen bir folyoya veya polietilen torbaya konmalıdır. Ambalaj, mümkünse iki kere sarılmalı ve yapışkan bir bantla kapatılmalıdır. Numunelerin karton kutulara konması ve/veya kâğıda sarılması yasaktır. Packing instructions for sample material The packing of test samples should satisfy specific requirements in order to protect the samples and to guarantee exactness and reproducibility of the test results. Individual samples must be packed in polyethylene foil or polyethylene bags of high tensile strength to avoid contamination during the transport of the goods. The packing should if possible be placed in a second wrapping closed with adhesive tape. Packing of samples in cardboard boxes and/or paper only is not allowed.

19 ph değeri / ph value Ek / Appendix 4 Sınır değerler ve haslıklar, Bölüm 1 / Limit values and fastness, part 1 (Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document) Ürün Sınıfı / Product Class I ürünleri / Baby II III Doğrudan ciltle temas Ciltle doğrudan temas eden ürünler / in direct etmeyen ürünler / with contact with skin no direct contact with skin IV Döşemelik malzemeler / Decoration material Formaldehit / Formaldehyde [mg/kg] 112 sayılı kanun / Law 112 n.d Özütlenebilir ağır metaller / Extractable heavy-metals [mg/kg] Sb (Antimon / Antimony) As (Arsenik / Arsenic) Pb (Kurşun / Lead) Cd (Kadmiyum / Cadmium) Cr (Krom / Chromium) Cr(VI) tespit limitinin altındakiler / under detection limit 5 Co (Kobalt / Cobalt) Cu (Bakır / Copper) Ni (Nikel / Nickel) Hg (Cıva / Mercury) Digest edilmiş örnekte Ağır metaller / Heavy metals in digested sample [mg/kg] 10 Pb (Kurşun / Lead) Cd (Kadmiyum / Cadmium) Pestisitler / Pesticides [mg/kg] 11,12 Toplam / Sum Klorlu fenoller / Chlorinated phenols [mg/kg] 12 Pentachlorophenol (PCP) Tetrachlorophenols (TeCP), Toplam / Sum Trichlorophenols (TrCP), Toplam / Sum Ftalatlar / Phthalates [w-%] 13 DINP, DNOP, DEHP, DHxP, DIDP, DIHxP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Toplam / Sum DEHP, BBP, DBP, DHxP, DIBP, DIHP, DIHxP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, Toplam / Sum Müteakip ıslak işlemleri tabi tutulması zorunlu ürünler için istisna , Köpüklü plastikler için ; Ürün Sınıfı IV ten deri ürünleri için (kaplamalı ya da cilalı) ) / Exceptions for products which must be treated wet during the further processing: ; for foams: ; for leather products in product class IV (coated or laminated): n.d. Japonya Kanunu 112 uyarınca absorpsiyon biriminin 0.05 veya <16 mg/kg olduğu test yöntemini ifade eder / n.d. corresponds according to Japanese Law 112 test method with an absorbance unit less than 0.05 resp. <16 mg/kg Camdan mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from glass Deri ürünler için 10.0 mg/kg / For leather articles 10.0 mg/kg Tayin sınırları: Cr(VI) için 0.5 mg/kg, deride Cr(VI) için 3 mg/kg, arilaminler için 20 mg/kg, boyar maddeler için 50 mg/kg / Quantification limits: for Cr(VI) 0.5 mg/kg, for Cr(VI) in leather 3.0 mg/kg, for arylamines 20 mg/kg, for dyestuffs 50 mg/kg Anorganik malzemelerden mamül aksesuarlar için gereklilik yoktur / No requirement for accessories made from inorganic materials 1907/2006 EC Avrupa komisyonu direktifinin gereklilikleri dahildir. / Including the requirement by EC-Regulation 1907/2006 Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 0.5 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 0.5 mg/kg Metalik aksesuarlar ve metalize edilmiş yüzeyler için: 1.0 mg/kg / For metallic accessories and metallized surfaces: 1.0 mg/kg eğirme yoluyla renklendirilmiş iplikler ve pigment içeren maddeler gibi tekstilden olmayan bütün aksesuarlar ve bileşenler için geçerlidir. / Applicable to all non textile accessories and components as well as for spun dyed fibres and articles containing pigments Yalnızca doğal elyaflar için geçerlidir / For natural fibres only Münferit maddeler Ek 5 te liste halinde verilmiştir / The individual substances are listed in Appendix 5 Kaplanmış ürünler, plastisol baskılar, esnek plastikli köpükler ve plastikten mamül aksesuarlar için / For coated articles, plastisol prints, flexible foams, and accessories made from plastics

20 20 Sınır Değerler ve haslık, Bölüm 2 / Limit values and fastness, part 2 (Test yöntemleri ayrı bir dokümanda açıklanmıştır / The testing procedures are described in a separate document) Ürün Sınıfı / Product Class Organokalay bileşikleri / Organic tin compounds [mg/kg] 12 I Bebek Ürünleri / Baby II Ciltle doğrudan temas eden ürünler / in direct contact with skin III Ciltle doğrudan temas etmeyen ürünler / with no direct contact with skin IV Döşemelik malzemeler / Decoration material TBT TPhT DBT DOT Diğer kimyasal atıklar / Other chemical residues OPP [mg/kg] Arilaminler / Arylamines [mg/kg] 12,14 yoktur / none 5 SCCP [w-%] TCEP [w-%] DMFu [mg/kg] Boyar maddeler / Colorants bölünebilir arilaminler / Cleavable arylamines 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Kanserojenler / Carcinogens 12 kullanılmamaktadır / not used Alerjenler / Allergens 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Diğerleri / Others 12 kullanılmamaktadır / not used 5 Klorlu benzenler ve tolüenler / Chlorinated benzenes and toluenes [mg/kg] 12 Toplam / Sum Polisiklik ve aromatik hidrokarbonlar (PAH) / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) [mg/kg] 15 Benzo(a)piren / Benzo[a]pyrene Benzo(e)piren / Benzo[e]pyrene Benzo[a]anthracene Chrysene Benzo[b]fluoranthene Benzo[j]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Dibenzo[a,h]anthracene Toplam / Sum Biyolojik aktif ürünler / Biological active products Alev geciktirici ürünler / Flame retardant products yoktur / none 16 Genel / General yoktur / none 16,17, Poliüretan içeren bütün materyaller veya serbest kanserojenik arilamin ihtiva edebilen diğer materyaller için / For all materials containing polyurethane or other materials which may contain free carcinogenic arylamines Bütün sentetik elyaflar, iplikler ya da pamuklu iplikler veya plastik malzemeler için / For all synthetic fibres, yarns, or threads and for plastic materials Oeko-Tex in kabul ettiği işlemler hariç (güncel listeye adresinden erişilebilir) / With exception of treatments accepted by Oeko-Tex (see actual list on Sadece ürün sınıfı IV için dan itibaren / For product class IV only after Kabul edilen alev geciktirici ürünler aktif ajan olarak Ek 5' te listelenen yasaklı alev geciktirici maddelerin hiçbirini içermez / Accepted flame retardant products do not contain any of the banned flame retardant substances listed in Appendix 5 as active agent.

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu DSL-N12U 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi TR7218 Ikinci Baskı Şubat 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı