ULUSLARARASI FIRSATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI FIRSATLAR"

Transkript

1 ULUSLARARASI FIRSATLAR Đkili ve Çok Taraflı Đşbirliği Programları Ayşe SAYIN ÜKE Bilimsel Programlar Uzmanı 24 Mart 2011

2 Uluslararası Đşbirlikleri Đkili Đşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde devam eden ilişkiler) Ortak Araştırma projeleri Ortak Bilimsel Toplantılar Uzman Değişimleri Çalışma Ziyaretleri Çok Taraflı Đşbirliği (Ülkemizin uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılması ve burada devam eden programların izlenmesi) Çeşitli Avrupa araştırma programları (COST, ESF, ESA vb.) Bölgesel Örgütler (KEĐ, EĐT vb.) Uluslararası Kuruluşlar (NATO, OECD, UNESCO vb.) AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI 2

3 ĐKĐLĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ

4 ĐKĐLĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ PROGRAMLARI ÇERÇEVESĐNDE TÜBĐTAK DESTEKLERĐ 4

5 Ortak Proje Yürütme Esasına Dayalı Anlaşmamızın Olduğu Ülkeler Toplam 23 Ülke/27 Kuruluş

6 Ortak Proje Yürütme Esasına Dayalı Đkili Anlaşmamız Olan Kuruluşlar ABD - NSF (Ulusal Bilim Vakfı) ALMANYA - DFG (Alman Araştırmalar Kurumu) - BMBF (Alman Eğitim ve Araştırma Bak.) ARNAVUTLUK - Eğitim ve Bilim Bakanlığı* BELARUS - Bilimler Akademisi BULGARĐSTAN BAS (Bilimler Akademisi) ÇĐN MOST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) ÇEK CUMHURĐYETĐ Bilimler Akademisi FRANSA - CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) - Dışişleri Bakanlığı HĐNDĐSTAN - CSIR (Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi) ĐTALYA - CNR (Ulusal Araştırma Konseyi) - Dışişleri Bakanlığı KORE NRF (Kore Ulusal Araştırma Vakfı) MACARĐSTAN - NKTH (Ulusal Araştırma ve Teknoloji Ofisi) MAKEDONYA - Eğitim ve Bilim Bakanlığı MOĞOLĐSTAN MAS (Bilimler Akademisi) PAKĐSTAN MoST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) ROMANYA ANCS (Romanya Ulusal Bilimsel Araştırma Kurulu) RUSYA RFBR (Temel Araştırmalar Vakfı) SLOVAKYA SAS (Bilimler Akademisi) SLOVENYA Yüksek Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bak. SURĐYE Yüksek Öğretim Bakanlığı TUNUS - Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı UKRAYNA - NASU (Bilimler Akademisi) - Eğitim ve Bilim Bakanlığı YUNANĐSTAN - GSRT (Araştırma ve Teknoloji Genel Sekr.) * Yakın zamanda ortak proje çağrısına çıkılacaktır. TOPLAM 23 ülke / 27 kuruluş Proje başvuru çağrı tarihlerine adresinden ulaşabilirsiniz. 6

7 Đkili Đşbirliği Proje Süreçleri TÜBĐTAK ve ilgili kuruluş işbirliği anlaşmasını imzalar ĐÇĐM kendisine iletilmiş olan projeleri şekilsel kontrolün ardından Araştırma Destek Programları Dairesine (ARDEB) iletir Projeler Araştırma Gruplarında panel sistemi ile değerlendirilir ve sonuç ARDEB tarafından ĐÇĐM e bildirilir Đki kuruluş aynı anda ortak proje çağrısına çıkar Türk araştırmacılar TÜBĐTAK tan temin ettikleri proje formlarını doldurup TÜBĐTAK Đkili ve Çoklu Đlişkiler Müdürlüğü ne (ĐÇĐM) teslim ederler ĐÇĐM, karşı kuruluşa proje sonuçlarını iletir, karşı kuruluş da ĐÇĐM e sonuçlarını iletir Sadece her iki kuruluş tarafından da desteklenmesine karar verilen projeler desteklenir Ortak projeler yürütülmeye başlanır 7

8 Đkili Đşbirliği Projeleri Projeler kapsamında; Kurumumuz Türk proje ekibine seyahat desteğine ilave olarak ayrıca araştırma desteği de verebilmektedir. Đkili işbirliği projeleri için araştırma desteği de talep edilmesi durumunda, TÜBĐTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (1001 kodlu projeler) için uygulanan kurallar geçerlidir. Söz konusu araştırma desteği, yıllık maksimum TL olmaktadır. Projelerin süresi ise iki yıllıktır.

9 TÜBĐTAK Đkili Đşbirliği Programları hakkında ayrıntılı bilgi, başvuru koşulları ve proje öneri formlarına erişim için internet adresimiz: 9

10 ÇOK TARAFLIĐŞBĐRLĐĞĐ PROGRAMLARI

11 Çok Taraflı Đşbirliği TÜBĐTAK Avrupa araştırma programlarının; bölgesel örgütlerin ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımını desteklemekte veya izlemektedir. Hükümet veya Kurum düzeyinde üye olunan uluslararası kuruluşlara katkı payı ödemektedir.

12 Çok Taraflı Đşbirliği - OECD - NATO - UN - ICSU KÜRESEL KURULUŞLAR - ICGEB - ECO - IEA AVRUPA KURULUŞLARI BÖLGESEL KURULUŞLAR - EU FP (AB ÇP) - ESA - COST - ESF - EuroHORCS - EUREKA - EMBC - BSEC (KEĐ) - OIC (ĐKÖ) 12

13 COST- European Cooperation in Science and Technology Bilim ve Teknolojide Avrupa Đşbirliği

14 COST HAKKINDA COST 1971 yılında kurulmuştur. Ülkemiz kurucu üyeler arasındadır. COST un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş networke dahil olmalarını sağlamaktadır. COST, 35 üye ülkeden oluşmaktadır. Bunlar 27 AB üyesi ülke,türkiye, Hırvatistan, Đsviçre, Đzlanda, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Bosna Hersek tir. Đsrail, işbirliği ortağı (cooperating partner) statüsünde üyedir.

15 COST UN YAPISI Council COST Secretariat COMMITTEE OF SENIOR OFFICIALS (CSO) COST OFFICE COST National Coordinators 9 COST Domain Committees FPS F&A CMST ESSEM. (from 01/06/2006) COST Actions (~200 ün üzerinde) Türkiye 105 Aksiyon MC Action WGs Scientific Domain WORKING GROUPS (NETWORKS) MC = Management Committee

16 ALANLAR 1. Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (Biomedicine and Molecular Biosciences- BMBS) 2. Gıda ve Tarım (Food and Agriculture-FA) 3. Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (Forests, their Products and Services - FPS) 4. Malzemeler, Fizik ve Nanobilimler (Materials, Physical and Nanosciences - MPNS) 5. Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies - CMST) 6. Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (Earth System Science and Environmental Management - ESSEM) 7. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies - ICT) 8. Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (Transport and Urban Development - TUD) 9. Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (Individuals, Society, Culture and Health - ISCH)

17 COST AKSĐYONLARI COST aksiyonları: - Araştırma projeleri ağı - Ortak Niyet Beyanı (MoU) - Süresi 4 yıl. COST: COST: - Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) toplantıları - bilimsel çalıştay ve seminerler - kısa süreli bilimsel ziyaretler - kurslar ve araştırma konferansları - yayım için maddi destekler sağlamaktadır.

18 COST AKSĐYONLARI Sadece koordinasyon ve ilgili masraflar (toplantı katılım masrafları) COST'un bütçesinden karşılanırken, araştırma faaliyetlerinin bütçesi Ulusal Fonlama Kuruluşları (Türkiye de TÜBĐTAK) tarafından karşılanır. COST, her ülkeden 2 MC ve 2WG üyesinin MC ve WG toplantılarına katılım masraflarını karşılamaktadır. COST aksiyonlarının faaliyetleri, AB ÇP tarafından finanse edilmektedir.

19 COST Aksiyon Web Sayfası

20 COST Aksiyonlarına Katılım Katılım iki şekilde mümkündür: 1. Yeni bir COST Aksiyonu önerisinde bulunmak: Bir proposer ülkenin yanına en az 4 farklı ülkeden araştırmacıları da alarak doğrudan COST a yaptığı öneri. (Bu başvuruda TÜBĐTAK gibi ulusal kuruluşlar devrede değildir.) 2. Mevcut bir COST Aksiyonuna katılmak: COST un mevcut 200 den fazla aksiyonundan araştırmacının konusuyla ilgili olan bir tanesi altında TÜBĐTAK a araştırma desteği de talep edebildiği bir proje önerisi vermek.

21 YENĐ COST AKSĐYONLARIĐÇĐN ÇAĞRI (OPEN CALL) SĐSTEMĐ (1. katılım şekli) Yılda iki kez yapılan Đki aşamalı çağrı (open call) Ön başvuru son tarihi:25 Mart 2011 On-line başvuru (www.cost.eu/o pencall) max kelime, ön değerlendirme (COST Ofis-Brüksel) ve DC lerin önerileri değerlendirmesi Tam tekliflerin oluşturulan External Expert Panellerde, DC ve JAF ta değerlendirilmesi, CSO ya sunulması ve onaylanması. En yüksek puanı alan 75 öneri sahibine tam teklif (full proposal) için davet

22 ÜLKEMĐZDEKĐ COST YAPILANMASI COST Üst Düzey Türkiye Temsilci (CSO): Prof. Dr. Ömer Z. CEBECĐ COST Ulusal Koordinatörü (CNC): Prof. Dr. M. Arif COST Alan Komite Temsilcileri (DCs) COST Ofisi: TÜBĐTAK Uluslararası Đşbirliği Daire Başkanlığı- Đkili ve Çoklu Đlişkiler Müdürlüğü Tel: /2780 Faks:

23 Rakamlarla COST ta Türkiye COST Alan Komiteleri COST Proje sayısı Katıldığımız Yürürlükteki COST Aksiyonları BMBS (Biyo.&Molek.) 18 CMST(Kimya&Molek.) 28 BM0601,BM0602, BM0607, BM0701, BM0703, BM0801, BM0802, BM0805, TD0901, BM0901,BM1001, BM1005 D36, D38, D39,D40, D43, CM0601,CM0602, CM0603, CM0701,TD0802,CM0802, CM0804, CM0902, CM0903, CM0905, CM1001, TD1003, CM1005 ESSEM(Yer&Çevre) 8 735, ES0603, ES0901, ES0903, ES1003 FA (Gıda ve Tarım) 26 FPS(Orman Ürün.&Hiz) 13 FA0602, FA0603, FA0604, FA0605, FA0801, FA0802, FA0803, FA0805, FA0806, FA0807, FA0905, FA1001, FA1005, 864, 867,869, 870, 873 FP0601, FP0602, FP0701, FP0801, FP0802, FP0803, FP0804, FP0901, FP0902, FP0903, FP1004 ISCH (Sosyal&Beşeri) 10 IS0602, IS0603, IS0604, IS0801, IS0803, IS0804, IS0905, IS0906 ICT(Bilgi&Đletişim Tek.) 12 IC0603, IC0702, IC0803, IC0804, IC0805, IC0806 IC0902, IC0903, IC0904, IC0906 MPNS(Malz&Fiz&Nano 25 TUD(Ulaştırma&Şehir) 12 IE0601, MP0602, MP0701, MP0702, MP0801, MP0803, MP0804,MP0805, MP0901, MP0902, MP0903, MP0905, TD0906, MP1005, MP1004 TU0601, TU0602, TU0701,TU0702, TU0803, TD0804, TU0901, TU0902 TOPLAM

24 TÜRKĐYE NĐN KAT ETTĐĞĐ AŞAMA Türkiye tamamlanan aksiyonlardan 98 ine 114 proje ile katılmıştır. Mart 2011 itibariyle Türkiye nin katıldığı Yürürlükteki Aksiyon Sayısı: 105, Proje sayısı: 152 dir. Ayrıca biten 3 aksiyonda, 3 projemiz devam etmektedir. Değerlendirme sürecinde olan 27 proje ile katılım işlemlerimizin başlatıldığı 2 Aksiyon mevcuttur.

25 COST AKSĐYONLARINA KATILIM GENEL KURALLAR: Bir aksiyon en az 5 ülke ya da CSO kararıyla daha az ülkenin katılımı ile yürürlüğe girmektedir. CSO onayından itibaren ilk 1 yıl içerisinde koşulsuz katılım. 1 yıldan sonra Aksiyonun MC ile onay almak için proje yürütücüsünün yazışma yapması gerekmektedir.

26 COST PROJESĐ ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI Program Kodu: 2515 Bu programın ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu ve finansmanı TÜBĐTAK tarafından yürütülmektedir. Türkiye nin ülke olarak belirli bir aksiyona katılımı söz konusu aksiyonla ilgili TÜBĐTAK tarafından desteklenmiş bir araştırma projesiyle mümkündür.

27 COST PROJESĐ ÖNERME VE DESTEKLEME SÜRECĐ (2. katılım şekli) adresli COST web sayfasından araştırmacının kendi konusuyla ilgili bir COST aksiyonunu seçerek MoU sunu incelemesi Đlgili MoU çerçevesinde COST Proje Öneri Formunun doldurulması Formlar için erişim; Fon Mekanizması, Başvuru ve Değerlendirme Süreci içinde Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu Resmi katılım işlemlerinin başlatılması ve proje sözleşmesinin imzalanması Formların TÜBĐTAK UĐDB- ĐÇĐM e teslim edilmesi Proje önerisinin ARDEB/Araştırma Gruplarında değerlendirilmesi (3 ay) Desteklenen projenin yürütücüsünün MC temsilcisi olarak atanması

28 COST PROJESĐ ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI Ülke olarak katıldığımız aksiyonlarda, proje önerisi verip araştırma desteği almak ya da MC temsilcisi olarak atanmak istemeyen kişiler; doğrudan ilgilendikleri aksiyonun yetkilileriyle temasa geçerek COST tarafından uygun bulunması durumunda Çalışma Grupları nda (Working Group-WG) yer alabilirler. WG toplantılarına her ülkeden iki kişinin masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır.

29 ULUSAL PROJENĐN COST PROJESĐNE ÇEVRĐLMESĐ Mevcut ulusal projesini COST projesine çevirmek isteyen proje yürütücülerinin izlemesi gereken kurallar ve sürece ilişkin bilgiler: Ulusal projesinin konusunun ilgi duyduğu COST aksiyonu MoU su ile uyumlu olduğunun ve Aksiyon süresinin/bitiş tarihinin kontrol edilmesi Yürütücünün Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) ile temasa geçmesi Ulusal projenin yürütüldüğü TÜBĐTAK Araştırma Grubuna, projesinin ilgili aksiyon çerçevesinde COST projesine çevrilmesini talep eden dilekçe iletmesi Ulusal projenin Araştırma Grubu tarafından COST projesine çevrilebilirliğinin değerlendirilmesi Uygun görülmesi durumunda projenin COST a çevrilmesi ve yürütücünün ilgili aksiyonun Yönetim Komitesine (MC), Türkiye ye tanınan kotanın dolmaması durumunda, MC üyesi olarak atanması.

30 COST PROJESĐ SUNARAK COST A KATILIM SONUCUNDAKĐ KAZANIMLAR TÜBĐTAK tarafından proje araştırma desteği MC temsilciliği ve MC ve WG toplantılarına katılım Toplantıya katılım harcamalarının (uçak bileti ve gündelik) COST tarafından kişiye geri ödenmesi MC toplantılarında benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacılarla oluşturulan network e katılım Ülkemiz bilim insanlarının kendi alanlarında Avrupa'nın en iyileri ile bir araya gelerek daha başka konularda ve özellikle Çerçeve Programlar için ortak proje hazırlama fırsatı

31 European Science Foundation (ESF) Avrupa Bilim Vakfı

32 ESF 1974 te kurulan ve 30 Avrupa ülkesinden 80 kuruluşun üye olduğu ESF in amacı; bilim adamlarını ve kuruluşları bir araya getirerek yüksek düzeyde bilimin Avrupa da gelişmesini teşvik etmektir. TÜBĐTAK 1977 yılında ESF e üye olmuştur. Üyeleri: Araştırma Yapan Kuruluşlar, Araştırma Destek Kuruluşları, Akademik Kuruluşlar ESF Üye Kuruluşları ve Avrupa Bilim Topluluğu adına her yıl yüzlerce araştırma önerisini değerlendirmekte, ödüller vermekte, birçok konuda görüş bildiren yayınlar yapmakta, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar organize etmektedir. Bütün bu aktivitelerin amacı önemli politika alanlarında ve Avrupa Bilim dünyasını etkileyecek konularda Avrupa Biliminin sesini duyurmaktır.

33 ESF Aktiviteleri Forward Looks Member Organisation Fora Exploratory Workshops EUROCORES Research Networking Programmes Research Conferences ERA-NETs Bilim Stratejisi Bilim Sinerjisi Bilim Yonetimi

34 NATO - North Atlantic Treaty Organization TÜBĐTAK; SPS (Committee on Science for Peace and Security) HSD (Human Social Dynamics) Panel ICS (Information & Communication Security) Panel faaliyetlerine katılmaktadır. Barış ve Güvenlik için Bilim (SPS) Komitesi, sivil bilim ve yenilik alanında uygulamalı işbirliğini destekleyen birincil NATO komitesidir ve güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve partner ülkelerin önceliklerine odaklanmaktadır. 34

35 Resim görüntülenemiyor. Bilgisayarınızda resmi açmak için yeterli bellek olmayabilir veya resim bozulmuş olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sonra dosyayı yeniden açın. Kırmızı x yine görünürse, resmi silip yeniden eklemeniz gerekebilir. EMBO - AVRUPA MOLEKÜLER BĐYOLOJĐ ÖRGÜTÜ EMBO (European Molecular Biology Organization) 1964 yılında Avrupa nın Yaşam Bilimleri alanında öncü Bilim Adamları tarafından oluşturulmuş, bundan 5 yıl sonra ise EMBO yu desteklemek üzere 24 ülkenin katılımıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı (EMBC) adı verilen hükümetlerarası bir yapı kurulmuştur. EMBO Topluluğu nda ; 1500 Bireysel Üye 90 Asosye Üye (üye olmayan ülkelerden) NOBEL Ödüllü 55 EMBO Üyesi bulunmaktadır.

36 EMBO ETKĐNLĐK ALANLARI Burslar Kurs, Çalıştay ve Konferanslar Elektronik Bilgi Bilimde Kadın Programı Bilim ve Toplum Programı Bilimsel Yayınlar Dünya Etkinlikleri 36

37 EMBO - AVRUPA MOLEKÜLER BĐYOLOJĐ ÖRGÜTÜ 3 ay 2 yıl 6-12 ay Kısa Dönemli Burslar Uzun Dönemli Burslar Akademik Đzindeki Araştırmacılar için (Sabbaticals) EMBO Moleküler Tıp Burs Programı 3 yıl Genç Araştırmacı Programı Yerleşim Desteği Programı 3-5 yıl 37

38 BAŞVURU ĐÇĐN: Başvurular doğrudan web sayfasında adresi belirtilen EMBO/EMBC Sekretaryasına yapılmaktadır. Daha fazla bilgi ve başvuru formları için:

39 ICGEB International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (ICGEB),1984 Belgrat Konferansı nda önerilen, 1987 de Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) tarafından başlatılan bir özel proje halinde doğmuştur da UNIDO dan ayrılarak yönetsel ve ekonomik olarak bağımsız bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 39

40 MAM-GMBAE TÜBĐTAK, Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü (GMBAE), bir bağlaşık merkez olarak, 1989 yılından bu yana TÜBĐTAK ı ve ülkemizi bu organizasyonda temsil etmektedir. Kuruluşta merkezler; Trieste (Đtalya) ve Yeni Delhi (Hindistan) 2007 yılında 3. Merkez Cape Town (Güney Afrika) 40

41 ICGEB - Faaliyetler ICGEB in Faaliyetleri üç ana başlık altında toplanabilir : 1 Araştırma Merkezlerinde yapılan çalışmalar 2 Burslar 3 Ortak Araştırma Programları (Collaborative Research Programmes-CRPs 41

42 TÜM BURSLAR ĐÇĐN SON BAŞVURU TARĐHĐ HER YIL 31 MART 42

43 Başvuru için: Başvurular doğrudan aşağıda adresi verilen ICGEB temsilcimize yapılmaktadır. Dr. Ahmet Tarık BAYKAL ICGEB Türkiye Temsilcisi TÜBĐTAK/ GMBE - Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü TÜBĐTAK Gebze Yerleşkesi P.K , Gebze/KOCAELĐ, TURKEY Tel: +90(262) Faks: +90(262) E-posta: Daha fazla bilgi ve başvuru formları için: 43

44 Đletişim Bilgileri: UĐDB Đkili ve Çoklu Đlişkiler Müdürlüğü Adres: Tunus Cad. No. 80 Kavaklıdere Ankara Tel : Faks : E-posta: Internet: 44

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

ULUSLARARASI ATOM ENERJ S AJANSI (UAEA)

ULUSLARARASI ATOM ENERJ S AJANSI (UAEA) STRATEJ K ARAfiTIRMALAR DERG S Dr. Necmi DAYDAY* ULUSLARARASI ATOM ENERJ S AJANSI (UAEA) ÖZET 1950 lerden itibaren uluslararas ticaretin, özellikle de nükleer malzeme ticaretinin ve nükleer yak t sanayisinin

Detaylı

Aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katkı yapan, aksiyonu öneren uluslararası grup içinde yer alan araştırmacı iseniz:

Aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katkı yapan, aksiyonu öneren uluslararası grup içinde yer alan araştırmacı iseniz: COST AKSİYONLARINA KATILIM SÜRECİ Türkiye nin ülke olarak belirli bir aksiyona katilimi (ilgili aksiyonun MoU'sunun kabul edilmesi) söz konusu aksiyonla ilgili desteklenen bir araştırma projesiyle mümkündür.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Avrupa Đçi Dolaşım Bursu

Avrupa Đçi Dolaşım Bursu AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Burs ve Destekleri Avrupa Đçi Dolaşım Bursu (Intra-European Fellowship-IEF) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) Marie Curie Burs ve Destekleri Ar-Ge insan kaynağını güçlendirmek

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI 1. NATO NEDİR? 2. NATO YA ÜYE ÜLKELER 3. NATO NEZDİNDEKİ TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 4. NATO NE SATIN ALIR? 5.

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI*

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR Madde 1 Amaç Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı