HAVELSAN EHSIM A YILI FAALIYET RAPORU. MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. 1 e-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVELSAN EHSIM A.9 2014 YILI FAALIYET RAPORU. MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. 1 e-posta: ehsim@ehsirn.corn."

Transkript

1 MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. HAVELSAN EHSIM A YILI FAALIYET RAPORU ODTij Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 26 Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

2 HAVEL5AN EH~IM Hava Elektronlk Harp Sisternleri MOh. Tic. A$. 1- GENEL BILGILER 5- FINANSAL DURUM 6- RISKLER VE YONETIM ORGANININ DEGERLENDIRMESI ODTiJ Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 2 e-posta:

3 HAVELSAN EH5IM Hava Elektronik Harp Sisternleri MOh. Tic. A$. HAVELSAN EHSIM, Nisan 1998 tarihinde Elektronik Harp, Taktik Komuta Kontrol Sistemleri ve ~ l g ~ l a Entegrasyonu ~ ~ c ~ alanlar~nda Turk Silahl~ Kuvvetleri'nin ihtiyac~n~ karg~lamak, milli sistemler geli~tirmek ve muhendislik yogun cal~~malar yapmak uzere kurulmu~tur. HAVELSAN EHSIM, call~ma alan~na sahiptir. HAVELSAN EHSIM HAVELSAN A.5. tesislerinde ve ODTU Teknokent'te seemis oldugu faaliyet alan~nda, yuksek katma degerli milli urun geli~tirmeye odakll AR-GE kurulu$u olma hedefine uygun olarak geli~imini sijrdurmektedir. HAVELSAN EHSIM a~aglda s~ralanan projelerde gorev alm~~ veya almaktadlr: A.5. faaliyet alan~nda bugune kadar 1. Elektronik Harp (EH) Simulasyon Yaz~l~m~ Geli~tirilmesi Projesi (TUBITAK TEYDEB), 2. SPEWS-I Elektronik Harp Sistemi Yaz~l~m Guncellemesi (HAVELSAN A.S.), 3. ACMI Pod Entegrasyonu Projesi (HAVELSAN A.S.), 4. Chaff / Flare Salma Sistemi Geli~tirilmesi Projesi (T~IBITAK TEYDEB), 5. Turk Bogazlar~ Gemi Trafik Yonetim Sistemi Projesi (Lockheed Martin Company), 6. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HAVELSAIV A.S.), 7. MEL-rEM Projesi Deniz Karakol Ucag~ Elektronik Harp Suiti Entegrasyonu (THALES), 8. EHSiM Kary Tedbir Salma Sistemi Geliytirilmesi Projesi (Milli Savunma ~akanl~~~), 9. Elektronik Harp Programlama ve Simulasyon Merkezi Projesi (MILSOFT A.S.), 10. Helikopter Elektronik Harp Sistemi Radar 1kaz A~ICISI ve Kar~~t~rlclsl Geli~tirilmesi Projesi (ASELSAN A.S.), 11.SPEWS-I Elektronik Harp Sistemi ile F16 Radar1 Entegrasyonu Projesi(Hava Lojistik Komutanl~g~), 12. Kore Hava Kuvvetleri Elektroni k Harp Analiz Yaz~l~m~ Geli~tirilmesi Projesi (HAVELSAN A.S.), 13. Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi Yazll~rnlar~ Geliytirilmesi Projesi (MIKES A.s.), ODTiJ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+go31 2) ANKARA 3 e-posta:

4 WELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sistemleri MOh. Tic. A$ Radyo Frekans~ Sinyal Analiz Sistemi Geli~tirilmesi Projesi (Savunma Sanayii, Muste~arllij~) 15. Kara Konu~lu Uzaktan Karl~tlrlc~ Tehdit Programlama Projesi (ASELSAN A.S.), 16.EHSiM Kary Tedbir Salma Sistemi Depo Seviyesi Bakrm~ (Hava Lojistik Komutanl~&), 17. EHSiM Karq Tedbir Salma Sistemi Malzeme Allml (Hava Lojistik Komutanl~ij~), 18. RadarIMuhabere Karl~t~rma Simulatoru Geli~tirilmesi Projesi (MIKES A.S.), 19. Pasif Bile~ik Alg~lama Sistemi (T~JB~TAK+MSB), 20. Elektronik Harp Pod'u Geli~tirilmesi projesi (T~IB~TAK+MSB) ve 21. EHSiM KTSS ile AIDEWS (V)9 EH sistemi Entegrasyonu projesi (EXELIS). ODTij Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 4 e-posta:

5 HAVELSAN EHSIM Hala Elektronik Harp Sisternieri MBh. Tic. A$. 1 - GENEL BILGILER 1.2 Sirket Ticaret Unvan~ HAVELSAN EHSIM HAVA ELEKTRONIK HARP SIST.M~~H.TIC.A.$ Ticaret Sicil Numaras~ : fleti~im Bilgileri : HAVELSAN EHSiM A.$., / Faks: ODT~J Teknokent Gumu~ Bloklar Suit 28, TEL: 0312 Organizasyon Yapm I YSnetim i 1 Kurulu I Mudur L -, icra Kurulu ' i Sistern Muhendisligi GuvenliE Yaz~l~rn Muhendisligi Satln Alr Donan~rn Muhendisligi RF Muhendisligi Mekanik Muhendisligi Test Muhendisligi ODTiJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go312) Faks: (+go312) ANKARA 5 e-posta:

6 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronlk Harp Sisternleri Miih. Tic. A$ Sermaye Yapls~ ve detji9iklikleri : Sermaye tutar~ TL olup, tamam~ odenmi~tir ylllnda allnan say111 Yonetim Kurulu Karar~ ile TL olan sermaye TL arttlrilarak TL1ye qikarilm~$~r. Sermaye'nin arttlr~lan kisrnl'n~n ,14 TL'si tarihli bilanqonun pasifinde yer alan Sermaye Duzeltmesi olumlu farklarlndan, geriye kalan ,86 TL olaganustu yedeklerden kar~~lanml~tir. Havelsan EHSiM A.S. pay sahipleri, pay sayllarl ve tutarlari a~agida verilmi~tir PAY SAHIBI PAY SAYISI TUTARI HAVELSAN A.S Mehmet Recep KITIS Huseyin Ali AYDO~MUS Ali Tevfik DENGIZEK Ertuijrul Altay ZORKUN mtiyazl1 Paylar : Yoktur 1.5 Yonetim organ^, list Diizey Yoneticileri ve Personel say~larl: Yonetim Kurulu 3 ki~iden oluy-naktadlr. 21 Mart 2014 tarihinde 14. OlaGan Genel Kurul Toplantlsl yap~lm~~ ve Yonetim Kurulu yaplsl a ~ai~da veri lmi~tir. HAVELSAN EHSiM A.5. Yonetim Kurulu (21.Mart Mart.2015) Baskan Yard~rnc~sl: ErtuGrul Altay ZORKUN ijye : Murat SARAL ODTlj Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+go31 2) ANKARA 6 e-posta:

7 HAVELSAN EHS~ M TicARi Hava Elelctronlk Harp Sistemlerl Mih. Tic. A$. GiZLi Sirketimiz ust duzey yoneticileri a~ag~da srralanmr$t~r. Genel Mudur: Huseyin Ali AYDO~MUS 1cra Kurulu: Ali Tevfik DEIVGIZEK Ertugrul Altay ZORKUIV Yaz~l~m Grup Lideri: Donan~m Grup Lideri Mekanik Grup Lideri Test ve Entegrasyon Grup Lideri RF Grup Lideri Finans ve Muhasebe Yoneticisi 1nsan Kaynaklar~ ve fdari f~ler Sorumlusu Esma TURNA Selma DURAN Ali KAYA 1brahim K~vanq CIHAN Enver Tolga ARTAN Merve AYDIN OZKESKIN Hande SATIRO~LU Personel saylmlz y~l iqerisinde projelerin ihtiyaq duydugu eleman say~lar~na gore degi~iklik gostermi$tir y111 baynda 47 olan personel saylmlz 31 Aralrk 2014 itibariyle 46 ki~idir. Personel da41lrmr a~ag~daki gibidir: Genel Mudur: 1 Sistem/Yaz~l~m/Donan~m Muhendisi : 32 Proje Yoneticisi Teknisyen : 4 Idari Personel: 7 SAGLANAN MALi HAKLAR Yonetim Kurulu uyelerine odenen 2014 y111 ucret toplamr ,99 TL'dir. ijst Duzey Yoneticilere odenen 2014 y111 ucret toplam TL'dir. ODTiJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+90312) ANKARA 7 e-posta:

8 WEL5AN EHSIM Hava Elektronik Harp Sistemleri Milh. Tic. A$. 2.2 Ayni ve Nakdi Yard~mlar: Yoktur y111 iqerisinde halen yurutulmekte olan projelere ilaveten T~~BITAK SAVTAG kaynakll AR-GE projelerine teklif verme qall~malar~ yapllrnl$zlr. Bu batjlamda: a. TUBITAK SAVTAG taraflndan aq~lan ve Milli Savunma Bakan11tj1 / Hava Kuvvetleri Komutanl~tj~ ihtiyacl olan Elektronik Harp Pod'u geli~tirmesi projesine TUB~TAK'I~ 4 enstitusu ile birlikte ortak teklif verilmi~tir. 2. A~ama teklifimiz 31.Arallk.2013 tarihinde teslim edilmi~tir. Bu projede kazanan taraf olarak aq~klanmam~zdan sonra mu~teri istetji dotjrultusunda guncellenmi!j teklifler bilahare verilmi~tir. Proje 01.Arallk 2014 tarihinde ba~lam~$z~r. b. TUBITAK SAVTAG taraf~ndan aqllan ve Milli Savunma Bakan1141 / Hava Kuvvetleri Komutanl~tj~ ihtiyacl olan Sahte Hedef Elektronik Harp Teqhizatl geli~tirmesi projesine teklif verilmi~tir. Teklifimiz 1. A~ama detjerlendirmesini geqmi~ ve 2. ASama teklifimiz 31.Mart.2014 tarihinde teslim edilmi~tir. Bu projede kazanan taraf olarak aq~klanmam~zdan sonra mu~teri istetji dotjrultusunda guncellenmi!j teklifler bilahare verilmi$zir. Projenin 2015 Mayls ayl iqerisinde ba~lamasl beklenmektedir. AR-GE insan kaynaklar~ yonetimi konusunda, HAVELSAN EHSiM personelinin yuksek lisans ve doktora yapmasl, qe~itli bilgi ~olenlerine bildiri sunmalarl te~vik edilmektedir. 4.1 Mevcut Projeler: HAVELSAN EHSIM, alanlarlndaki faaliyetini EHSIM 2014 y~l~nda Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol sistemleri Teknokent tesislerinde ve HAVELSAIV merkez binada kiralanan donan~m uretim alanlnda surdurmu~ ve a~atjlda detaylarl verilen projelerde gorev alm~!jtlr. ODTij Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 8 e-posta:

9 HAVELSAN EHSIM TiCARi GiZLi Hava Elektronlk Harp Slsternleri MUh. Tic. AS RF Sinyal Analiz Sistemi (RFSAS) Geli~tirmesi (KILAVUZ) Projesi Savunma Sanayii Mustegarlrtjr (SSM) tarafrndan Hava Kuvvetleri Komutanlrtj~ (Hv.K.K.) ihtiyac~ dotjrultusunda yurutulen (bir) adet Radyo Frekans Sinyal Analiz Sisteminin tedariki iginde urun geligtirme faaliyetleri devam etmig, 2012 y~lr sonunda tamamlanmasl planlanan projede fg Ortaklar~ tedarik problemleri ve entegrasyon faaliyetlerinin uzamasl nedeniyle gecikme yaganm~~tlr. Proje 2014 y~ll Mart ay~nda tum testlerini bagarr ile geqmesinden sonra kabul edilmigtir. Proje suresinde yaganan gecikmenin ig orta klarrnca mugterinin ilave istekleri kargrlanarak yapllmas~ SSM.11tjlna teklif edilmig ve bunun neticesinde gecikmeden dotjan cezaya karglllk ilave sozlegme imzalanmlgtlr. Ilave sozlegme Temmuz 2015 de bitecektir HEWS HEHDM Yazlllm Geli~tirme Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi (HEHDM), Helikopter Elektronik Harp Sistemleri (HEWS) Projesi kapsamrnda SSM tarafrndan tedarik edilen HEWS Alt Sistemlerine yonelik destek merkezi teqhizatlarin~n konu$land~r~l~p igletmeye al~nacatj~ yer destek merkezidir. HEHDM Alt-sistem Yazlllmlar~, HEWS Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSIS) kullanrm etkinlitjinin artlrllrnas~ amac~yla agatj~da listelenen yaz~l~mlar geligtirilmigtir: 1. Test ve Doirulama Yazrllml (TDY), 2. Uqug Verileri Geri Oynatrm Yazrlrmr (UVGOY) ve 3. Etjitim Planlama Yaz~l~mr (EPY). Ancak, mijgterimizin talebi dotjrultusunda sozlegme detjigiklitjine gidilmi~ ve proje siiresi 2016 yrlrna uzatrlm~gtrr. Bunun neticesinde yaz~lrmlarrn teslim tarihleri de detjigmigtir y~lrnda sadece daha onceden teslim edilen yazrlrmlarln testi s~rasrnda mugteriden gelen detjigiklik talepleri ve uygunsuzlu klar giderilmigtir Helikopter Elektronik Harp Sistemleri (HEWS) Bu projede 2012 yllrnda herhangi bir faaliyet olmamrgtlr. Projenin tamamlanabilmesi iqin ASELSAN A.S1nin Helikopter Elektronik Harp Sistemini tam am lamas^ ve uqug testlerinin baglamas1 beklenmektedir. ODTU Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 9 e-posta:

10 HAVELSAN EHSlM Hava Elektronlk Harp Slstemleri Mih. Tic. A$. GiZLi KARA Konu~lu Uzaktan ED ET Kabiliyeti Kazan~m~ Projesi Kapsam~nda Radar Elektronik Harp Simulatorune Veri Giri~i (KSOJ) Bu proje kapsamlnda Radar Elektronik Harp Simulatorune veri giri~i, kabul testleri, dotjrulama faaliyetleri (tum proje faaliyetleri) tamamlanmlgtlr EHSIM KTSS Hizmet Al~rn~ Hava Lojistik Komutanl~tj~ ve HAVELSAN EHSIM araslnda imzalanan sozle~me 28 Mart 2012 tarihinde yururlutje girmi~ olup sozle~me suresi 36 aydrr. Sozle~me faaliyetleri 3 ana bolumden olugmaktadlr: a. Onarrm Hizmetleri: Mu~teri tarafrndan garantisi bitmi5 EHSIM baklm onarlm faaliyetleri bu kapsamda gerqekle~tirilmektedir. KTSS birimlerinin b. Modifikasyon Hizmetleri: Gerek EHSIM KTSS birimlerine mu~teri istekleri dotjrultusunda ek kabiliyetler kazandrrma, gerekse EHSIM KTSS'nin kullanlmr iqin gerekli uqak malzemelerinin modifikasyonu bu kapsamda gerqekle$irilmektedir. c. Muhendislik Hizmetleri: EHS:'[M KTSS'nin omur devri boyunca etkinlitjini korumak, artlrmak amacryla yapllan Konfigurasyon Yonetimi, Azalan 1malatq Kaynaklarr Yonetimi ve Entegre Lojistik Destek Yonetimi faaliyetleri bu kapsamda gerqekle~tirilmektedir. Sozle~me kapsamlnda HvKK.11tjlndan gelen arrzalr, modifikasyon gerektiren malzemenin bakrm/onar~m faaliyeti gerqekle~tirilmi~tir RAKAS/MUKAS Projesi Genelkurmay Ba~kanlrijl ihtiyacl olan RAKAS (Radar Karr~tlrma ve Aldatma Simulatoru) ile MUKAS (Muhabere Karl~tlrma ve Aldatma Simulatoru) sistemlerinin tedariki kapsamlnda MIKES A.S. ile HAVELSAN EHSIM A.5. araslnda 3 Ekim 2012'de Alt Yuklenici Sozle~mesi imzalanmlgt~r. Sozle~me kapsaml; Sinyal ljreteci Donanlml ile, Gorev Bilgisayarl ve Gorev Planlama Bilgisayarl uzerinde ko~acak dort ayrr yazlllm uretiminin gerqekle~tirilmesi ~eklindedir. 9 Kasrm 2012'de ba~laml~ olan projede sistem gereksinim analizi ve sistem tasar~m fazlarl tamamlanm~gtrr. Ayrlca yuklenditjimiz yazlllm modullerinin birinci ve ikinci suriimleri teslirn edilrni~tir. Proje kapsamlnda teslim edilmesi gereken bir ditjer kalem olan Radar Sinyal Simulatoru tasar~mr tamamlanmq ve gerqekle~tirme faz~nrn ba~lamasl iqin tamamlanan fazln odemesinin yap~lrnasl ile MIKES/ASELSAN A.S. teknik girdileri beklenmektedir. ODT~~ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go312) Faks: (+90312) ANKARA 10 e-posta:

11 HAVELSAN EHSIM Tj~ARjGjZLi Hava Elektronik Harp Sistemleri Mih. Tic. A$. MIKES A.S.'nin ve dolaylslyla projenin 20 Ocak 2015 tarihi itibariyle ASELSAN A.S.'ye devredilmi~ olmasl, teknik ve idari (odeme) faaliyetlerde aksamaya neden olmaktadlr PASIF BILESIK ALGILAMA SISTEMI Projesi 15 Agustos 2013 tarihinde TUB~TAK (finansor/sozle~me sahibi), Milli Savunma Bakanllgl (mu~teri kurum) ve HAVELSAN EHSIM yururluge girmi~tir. (yuklenici) taraflndan imzalanarak sozle~me Proje kapsamlnda oncelikle 1 adet Sinyal Toplama ve Kay~t Sistemi'nin (STKS) gerqekle~tirilmesi, bununla toplanacak verilerin i~lenerek sistem algoritmalar~n~n geli~tirilmesi ve nihayet 1 adet sistemin uretilerek planlanml~tlr. mu~teriye teslim edilmesi 2014 y111 iqerisinde bir adet ticari araq allnrnl~ ve araq modifiye edilerek STKS araclna donu~turulmu~, FM ve DAB bantlarl iqinde antenler uretilmi~, anten huzme olu~turma birimleri ve almaqlar geli~tirilmi~tir. Bunlarln tamaml STKS araclna entegre edilerek veri toplanml~tlr. Toplanan verinin offline analizleriyle sistem algoritmalarl test edilmi~tir ylllnda 1. Ve 2. Donem tamamlama raporlarl T~JB~TAK'~ sunulmu$tur. Birinci donem raporu kabul edilmi~, 2. Donem raporunun ise incelemesi devam etmektedir AIDEWS (V)9 Entegrasyonu Projesi Temmuz 2014 aylnda F-16 Blok 50 D uqaklarl iqin tedarik edilmekte olan AIDEWS (V)9 Elektronik Harp Pod'u ile aynl uqakta kullanllan EHSiM Kar~l Tedbir Salma Sistemi (KTSS) entegrasyonu projesi ba~larnl~tlr. Projede ana yuklenici ABD.'Ii EXELIS firmasldlr. EHSiM iki sistemin entegrasyonu konusunda EXELIS firmas~na destek vermektedir. Ayrlca ayn1 kapsamda bir adet KTSS test cihazl da EXELIS firmas~na Kaslm 2014 aylnda teslim edilmi~tir. Entegrasyon destegi devam etmektedir Elektronik Harp Podu Projesi T~IBITAK SAVTAG taraflndan aqllan ve Milli Savunma Bakanllgl / Hava Kuvvetleri Kornutanllgl ihtiyacl olan Elektronik Harp Pod'u geli~tirmesi projesine -~~JBITAK'I~ 4 enstitusu (ILTAREN, BTE, UZAY) ile birlikte ortak teklif verilmi~tir. Projenin kazanllmasl neticesinde sozle~me goru~meleri tamamlanm~~ ve 01.Arallk.2014 tarihinde proje ba$larnl~t~r. Bu donem iqerisinde proje ekibi kurulmu~ ve proje planlarl hazlrlanml~tlr. Projenin altl~ar ayllk 10 a~amaslndan 1. Asamas1 iqerisinde proje ekibi kurulmu~ ve proje planlarl hazlrlanml~tlr. Sistem gereksinim analizi faaliyeti 4 kurum araslnda ortak qall~ma ile tamamlanarak Sistem ~sterleri Belirtim Dokumanl (SIBD) haz~rlanm~gt~r. ODT~~ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

12 MVELSAN EHSIM TicARi Hava EleMronlk Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. GiZLi Proje planlama dokumanlar~ ile SIBD edilmig olacakt~r Mart ayl i~erisinde Mugteri Kurum'a teslim 4.2 Potansiyel Projeler: T~~BITAK SAVTAG'a verilen ve HAVELSAN-EHSiM'in kazandlg~ Sahte Hedef Elektronik Harp te~hizat~ projesinin 2015 mayls ayl i~inde baglamas1 ongorulmektedir. Bunun dlglnda potansiyel projelerimiz gunlard~r: 1. F-16 Fiize 1kaz Sistemi Tedariki Projesinde ASELSAN firmasln~n alt yuklenicisi olarak Fuze fkaz Sistemi ile KTSS entegrasyonunun ger~eklegtirilmesi. 2. F- 16 Fuze Ikaz Sistemi Tedariki Projesinde tedarik edilecek ilave S~ralama Anahtarlar~ 3. KIZII 0tesi Fuze 1kaz Sistemi (KOFIS) Geligtirilmesi projesinde T~~BITAK ~LTAREN'~~ alt yuklenicisi olarak KOFIS-KTSS entegrasyonunun ger~eklegtirilmesi. 4. Elektronik Destek Pod'u Geligtirilmesi projesi. Yoktur s Kontrol Sistemi ve 1~ Denetim Faaliyetleri hakklnda bilgiler: Sirketin ku~uk ve personel saylslnln az olmas~ sebebiyle girket bunyesinde IS: Tegkilat~ Kurulmarnlgt~r. Denetim 4.4 fqtirakler ve Pay Oranlar~: HAVELSAN TEKNOLOJI RADAR A.5. O/o 0, tarihinde imzalanan protokol ile HTR hisseleri HAVELSAIV A.$'ye devredilmigtir ktisap edilen Paylar: Yoktur zel-~amu Denetimi Bilgileri: Sirketimiz y~llar~ aras~nda DRT YPIM A.5 firmas~ndan tam tasdik denetimi almlgt~r y~l~nda ise aynl hizmet kapsam~nda Grant Thornton firmas~ ile anlagma saglamlgt~r. 4.7 Davalar: Yoktur. ODTO Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

13 HAVELSAN EHSI M TicARi Hava Eiektronik Harp Sisternieri M&. Tc. A$ dari ve Adli Yaptlrlmlar (Yonetim Organl): Yoktur. 4.9 Gesmi9 Donem Hedefleri: HAVELSAN EHSiM 2014 y111 iqin yaklayk TL sat19 hedeflemigtir. Ancak 1007 SAVTAG projelerinde yasanan tlkanlkllktan oturu bu hedef gerqekle~tirilememi~tir SAVTAG projelerinde i~qilik harcamalarlnrn KDV'nin T~~BITAK taraflndan kabul edilmemesinden dolay1 fatura kesilememektedir. Bu konunun qozume ulagmasl iqin qall~malar devam etmektedir OlaQanustu Genel Kurul: 2014 y111 iqinde olaganustu genel kurul yapllmamlgtlr ylllnda kurban bayramlnda Mehmetqik Vakflna 600,OO TL bagl~ta bulunulmugtur. 5 - FINANSAL DURUM 51.1 Yonetim Organ1 Analizi ve Planlanan Faaliyetlerin gersekle~me derecesi: Sirketimiz 2014 y111 Mali verilerinde yukarlda an~lan 1007 SAVTAG projelerinden kaynaklanan sapmalar yagaml~tlr. Karl1 bir yaplya sahip olan HAVELSAN EHSIIY igleyigini gelecek ylllarda da surdurecegine inanmaktadlr. bu 2014 yllr ciro rakaml TL dir. Bir onceki yll ile kar~lla~tlr~ldlglnda satl~larda d u ~ meydana u ~ geldigi gorulmektedir. Butqe verileri ile karg~la$tir~ldiqinda olu~an farkln sebebi ise daha once de anllan 1007 SAVTAG projelerinden kaynaklanmaktadlr. Sirketimiz 2014 ylllnl ,50 TL net kar ile kapatmlgtlr y111 kar~lla$~rmal~ bilanqo ve gelir tablosu rapor ekinde sunulmaktadlr. ODT~J Teknokent Gijmii~ Blokiar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 13 e-posta:

14 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. 5.3 fleriye doniik beklentiler: HAVELSAN EHSIM yenilikqi yaplsl ile karlll~k hedeflerini yukselterek faaliyetlerine devam etmektedir. Bir yandan ~irket iqi verimliliijin arttlr~lrnas~na yonelik qall~malar devam ederken diijer yandan da is geli~tirme ve tanltlm faaliyetine de aij~rl~k verilmigtir y~llnda Sahte Hedef EH Teqhizatl projesinin al~narak alt yaplmlzln geli~tirilmesi ve qok onemli bu AR-GE projesinin ustlenilmesi hedeflenmektedir. AR-GE (1007) projelerinin allnmas~ onemli olmaslna raijmen, bunlar~ destekleyecek ve ~irketin kar edebileceiji projeler allnmas~ da onemlidir. Bu baijlamda EHSiM tam kapasite ile qall~arak yeni projelerin allnmas~ iqin uijra~larlna devam edecektir. Ayrlca EHSiM urunlerinin yurt dlgnda tanltlml ve pazarlanmasl faaliyeti de baglatllmlgtlr. ASELSAIV A.S.'nin sahibi olduiju MIKES A.Safni kapatma kararl almasl sonucu EHSilY sadece Elektronik Harp alan~nda uzmanla~m~g ve faaliyet gosteren tek girket kalmlgttr. Bu hususun vurgulanarak EHSiMfin de Elektronik Harp projelerinden pay almaslnln saijlanmasl hedefimizdir. 5.4 Sirket Sermayesi durumu Sermayemiz 2011 y111 Genel kurulunda TL arttlrllarak TLfden rlfye q~kar~lrn~~t~r.... GEL1 ODTlJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 14 e-posta:

15 WELSAN EHSIM Hava Elektronlk Harp Sistemlerl Mih. Tic. A$. 5.5 Finansal Yaplyl iyile~tirme ~nlemleri Finansal durum ile ilgili her gun yap~lan Mali Durum rap or lamas^ ve her ay yonetim kuruluna ve icra kuruluna verilen Mali Durum bilgileri ile olas~ riskler onceden tayin edilerek onlem alrnmaktad~r. 5.6 Kar Pay1 dagltlm politikasl Dag~t~lmayan girket kar~ bilancoda gecmig y~llar karlar~ hesabrnda gorulmektedir. Sirketi nakdi anlamda srkrntrya sokmayacak bir kar dagrttm politikasr izlenmektedir. 6. I Risk Yonetim Politikas~: HAVELSAN EHSiM A.S. Yonetim Kurulunun ayl~k mutat toplantrlarrnda girketin maruz kalacagr riskler ve bunlarrn onem derecesi, girkete etkileri ve bunlarrn nasrl yonetilerek etkisiz hale getirilecegi tart~g~lrr. Bunun sonucunda Yonetim Kurulu tarafrndan Genel Mudur ve diger ust yoneticilerin almas~ gereken onlemler ve yapacaklarr faaliyetler tespit edilerek, kararlar al~n~r ve bunlarrn takibi yap~l~r leriye Doniik Riskler HAVELSAN-EHSiM A.S. iein; a-) yurutulmekte olan projeler ve b-) insan kaynaklarr alanlar~nda agaglda ayr~nt~larr verilen riskler mevcuttur. Yurutulmekte olan projelerde ana yukleniciden dolay1 proje suresinin uzamasl (ornegin HEHDM projesi 2016 y~l~na uzamlgt~r) ve ana yuklenicilerden odemelerimizin al~namamas~ (ornegin RAKAS/MUKAS projesi) en buyuk risk kalemidir. Teknokent alanrnda faaliyet gosteren firmalarda qalrgan personel ig imkdn~n~n qok fazla olmas~ nedeni ile s~k ig degigtirmektedir. Personel kayrplar~n~n yurutulmekte olan projelerimize ve girketimize zarar vermesini onlemek gereklidir. ODTLJ Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 15 e-posta:

16 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. 7- DI~ER HUSUSLAR 7.1 Hesap Donemi Sonrasl onemli geli~meler: Yoktur. Mu ra t SARAL Ynt.~rl.iJyesi L Ertugrul Altay ZORKUN EKLER : EK-1 HAVELSAN-EHSIIY 2014 y~ll Bilanqosu ve Gelir Tablosu ODTlJ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 26 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 16 e-posta:

17 HAVELSAN EHSIM HAVELSAN EH5IM Hava Elek-ironik Harp Sistemleri Mih. Tic. A$ GELIR TABLOSU ODT~J Teknokent Giimiig Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA e-posta:

18 HAVELSAN EHSIM A Isletme Bilanco Tablosu 02. Donem Karlnln Pegin Odenen Vergi ve

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Silah / Savaş Sistemleri Çalıştayı ANKARA 15 Mayıs 2008 15 Mayıs 2008 1 Kuruluş HAVELSAN EHSİM, Nisan 1998 tarihinde Elektronik Harp, Taktik Komuta Kontrol Sistemleri ve Sensör

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT Firma Tanıtımı Kuruluş Tarihi : 1998 Paydaşlar : 100% Özel Türk Şirketi Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Faaliyet Alanı : Sistem Entegrasyonu

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Organizasyon YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU DİREKTÖRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR BİLİM VE TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU STRATEJİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 10 Haziran 2015 Milli Savunma Bakanı SAVUNMA

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem:

Detaylı

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Kasım 2016 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur. Sunum İçeriği ASELSAN Ar-Ge Faaliyetleri ve Organizasyonu Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yol

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalamış ve dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Sözkonusu performansın sürdürülebilirliği

Detaylı

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Serhan GÖKÇEBAĞ HAVELSAT Proje Yöneticisi HAVELSAN A.Ş. 1/14 Kapsam Motivasyon Uydu Uzay alanındaki HAVELSAN

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA 1- GENEL BİLGİLER KAZOVA VASFİ DİREN TARIM İŞLETMESİ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KAZOVA VASFİ DİREN TAR.

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE BTYK Sunumu Murad BAYAR Savunma Sanayii MüsteM steşarı 22 Haziran 2010, Ankara SUNUM PLANI I. Savunma Sanayiinin Geldiği

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur.

01.07.2015. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. 01.07.2015 ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Temmuz 2015 Ortaklarımız ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı %84.58 %15.42 2 Organizasyon

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI

KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART TASNİF DIŞI KURUMSAL ŞİRKET SUNUMU MART 2016 www.yaltes.com Şirket Profili Tarihçe Hisse Yapısı (Eylül 2011) Thales Nederland 40% 2002 Yaltes in Kuruluşu 2004 Uzun Ufuk Sözleşmesi 2005 Genesis Sözleşmesi OPCON, CSDN,

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

Yatırımcı Sunumu Kasım 2012

Yatırımcı Sunumu Kasım 2012 Yatırımcı Sunumu Kasım 2012 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. İÇERİK 1. Küresel Savunma Sektörü 2. ASELSAN Hakkında 3. Bakiye Siparişler 4. Marjlar & Oranlar 5. Yatırımcı

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü

Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprüüstü Sistemleri Endüstri Günü YALTES A...Bu sunuda yer alan tüm bilgiler YALTES A.. ne ait olup YALTES A.. nin yazılı izni alınmaksızın başka amaçla kullanılamaz,

Detaylı

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret unvanı :REEL KAPİTAL MENKUL

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Atilla GÜÇLÜ Uzman Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Ön Söz... iii Şekil Listesi... xii Tablo Listesi... xiv Sembol Listesi...xv Giriş...1. Dünden Bugüne Elektronik Harp ve Elektronik Harp Teknolojileri

Ön Söz... iii Şekil Listesi... xii Tablo Listesi... xiv Sembol Listesi...xv Giriş...1. Dünden Bugüne Elektronik Harp ve Elektronik Harp Teknolojileri İçindekiler Ön Söz... iii Şekil Listesi... xii Tablo Listesi... xiv Sembol Listesi...xv Giriş...1 Birinci Bölüm Dünden Bugüne Elektronik Harp ve Elektronik Harp Teknolojileri 1. Nereden Nereye...7 1.1

Detaylı

SAVUNMA SANAYĠĠNDE PROJE YÖNETĠMĠ

SAVUNMA SANAYĠĠNDE PROJE YÖNETĠMĠ T.C. MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI SAVUNMA SANAYĠĠNDE PROJE YÖNETĠMĠ Murad Bayar Savunma Sanayii Müsteşarı 28 Mayıs 2010, Ankara 1 SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 3238 SAYILI KANUNUN

Detaylı

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : ÇOLAK

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 01.01.2014 31.03.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir. Ortaklığın Ünvanı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 18825/23244 Merkez

Detaylı

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Göknur PİLLİ Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ Birleşme nedeniyle Borsa ya başvuru yapılmamıştır.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ Birleşme nedeniyle Borsa ya başvuru yapılmamıştır. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni,

Detaylı

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Mayıs 2008, Gebze Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Mayıs 2008, Gebze Organizasyon Başbakanlık TÜBİTAK Ar-Ge Elektronik ve Kriptoloji Marmara Araştırma Merkezi Metroloji Savunma Sanayi Uzay Teknolojileri

Detaylı

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı

ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı ALICIA Projesi ve SDT A.Ş. nin Katılımı 3 Mart 2010 TÜBĐTAK Havacılık Bilgi Günü Gündem SDT A.Ş. Şirket Profili Đlgi Alanları ve Kabiliyetler Proje ve Ürünler ALICIA Projesi Genel Bilgiler Konsorsiyum

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ AR-GE YÖNETİMİ SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ASELSAN A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ VE

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Mart 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Mart 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Mart 2011 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında Genel Bilgi : Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket), 12 Şubat

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-13:42:18 Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU SAYI 2013/042 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU: Şirketlerin Yıllık Faaliyet

Detaylı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARINDA MKEK İN ROLÜ Evren ERKEK Memur Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 28 ŞUBAT 2012 2

Detaylı

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler: Hesap dönemi Ticaret Unvanı Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası 412434 Merkez Adresi İrtibat

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA

II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. II. TEDARİK LOJİSTİĞİ KURULTAYI ROKETSAN A.Ş. SUNUMU 28 ŞUBAT 2012 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ANKARA ROKETSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007 5420 Kuruluş

Detaylı

EH Kendini Koruma Sistemleri.

EH Kendini Koruma Sistemleri. EH Kendini Koruma Sistemleri www.aselsan.com.tr EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ EH KENDİNİ KORUMA SİSTEMLERİ ASELSAN Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri (HEHSİS), görev

Detaylı

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir.

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir. HAVELSAN FAALİYET ALANLARI Eğitim, Simülasyon, Test ve Değerlendirme Bilişim ve Güvenlik Sistemleri Komuta Kontrol Mühendislik Çözümleri TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ 2012/ GVDS İLE YENİLİKÇİLİĞİN

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında Genel Bilgi: Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket), 12 Şubat

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- AR-GE ÇALIŞMALARI III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER IV-ÖZET

Detaylı

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KARMEN ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.

Detaylı

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2012-31.12.2012 Ticaret unvanı :BURCU GIDA KONSERVECİLİK

Detaylı

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara KURULUŞ Kuruluş Tarihi: 16 Nisan 2012 Tel : (0312) 485 17 66 Faks: (0312) 485 17 67 www.ekinoks-ag.com.tr iletisim@ekinoks-ag.com.tr Gazi Üniversitesi

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

2013 yılı toplam cirosu ,53 TL, net karımız ise ,88 TL olmuştur.

2013 yılı toplam cirosu ,53 TL, net karımız ise ,88 TL olmuştur. Sayın Ortaklarımız, 2013 yılı çalışmalarımızın esasını yine ağırlıklı olarak üretim faaliyetleri oluşturmuştur. Yeni bazı ürün çeşitlerinin ilavesi ve mevcut imalat kalemlerinin daha da geliştirilmesi,

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu Rapor Tarihi: 28 Şubat 2015 İçindekiler Sayfa I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...2 1.1. Raporun İlgili Olduğu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : SOYTEK ELEKTRIK

Detaylı

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 2 3 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER... 6 I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:... 6 I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili

Detaylı