HAVELSAN EHSIM A YILI FAALIYET RAPORU. MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. 1 e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVELSAN EHSIM A.9 2014 YILI FAALIYET RAPORU. MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. 1 e-posta: ehsim@ehsirn.corn."

Transkript

1 MVEL5AN EHSIM TiCARiGiZLi Hava Elektronlk Harp Sistemleri Mih. TIC. A$. HAVELSAN EHSIM A YILI FAALIYET RAPORU ODTij Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 26 Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

2 HAVEL5AN EH~IM Hava Elektronlk Harp Sisternleri MOh. Tic. A$. 1- GENEL BILGILER 5- FINANSAL DURUM 6- RISKLER VE YONETIM ORGANININ DEGERLENDIRMESI ODTiJ Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 2 e-posta:

3 HAVELSAN EH5IM Hava Elektronik Harp Sisternleri MOh. Tic. A$. HAVELSAN EHSIM, Nisan 1998 tarihinde Elektronik Harp, Taktik Komuta Kontrol Sistemleri ve ~ l g ~ l a Entegrasyonu ~ ~ c ~ alanlar~nda Turk Silahl~ Kuvvetleri'nin ihtiyac~n~ karg~lamak, milli sistemler geli~tirmek ve muhendislik yogun cal~~malar yapmak uzere kurulmu~tur. HAVELSAN EHSIM, call~ma alan~na sahiptir. HAVELSAN EHSIM HAVELSAN A.5. tesislerinde ve ODTU Teknokent'te seemis oldugu faaliyet alan~nda, yuksek katma degerli milli urun geli~tirmeye odakll AR-GE kurulu$u olma hedefine uygun olarak geli~imini sijrdurmektedir. HAVELSAN EHSIM a~aglda s~ralanan projelerde gorev alm~~ veya almaktadlr: A.5. faaliyet alan~nda bugune kadar 1. Elektronik Harp (EH) Simulasyon Yaz~l~m~ Geli~tirilmesi Projesi (TUBITAK TEYDEB), 2. SPEWS-I Elektronik Harp Sistemi Yaz~l~m Guncellemesi (HAVELSAN A.S.), 3. ACMI Pod Entegrasyonu Projesi (HAVELSAN A.S.), 4. Chaff / Flare Salma Sistemi Geli~tirilmesi Projesi (T~IBITAK TEYDEB), 5. Turk Bogazlar~ Gemi Trafik Yonetim Sistemi Projesi (Lockheed Martin Company), 6. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HAVELSAIV A.S.), 7. MEL-rEM Projesi Deniz Karakol Ucag~ Elektronik Harp Suiti Entegrasyonu (THALES), 8. EHSiM Kary Tedbir Salma Sistemi Geliytirilmesi Projesi (Milli Savunma ~akanl~~~), 9. Elektronik Harp Programlama ve Simulasyon Merkezi Projesi (MILSOFT A.S.), 10. Helikopter Elektronik Harp Sistemi Radar 1kaz A~ICISI ve Kar~~t~rlclsl Geli~tirilmesi Projesi (ASELSAN A.S.), 11.SPEWS-I Elektronik Harp Sistemi ile F16 Radar1 Entegrasyonu Projesi(Hava Lojistik Komutanl~g~), 12. Kore Hava Kuvvetleri Elektroni k Harp Analiz Yaz~l~m~ Geli~tirilmesi Projesi (HAVELSAN A.S.), 13. Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi Yazll~rnlar~ Geliytirilmesi Projesi (MIKES A.s.), ODTiJ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+go31 2) ANKARA 3 e-posta:

4 WELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sistemleri MOh. Tic. A$ Radyo Frekans~ Sinyal Analiz Sistemi Geli~tirilmesi Projesi (Savunma Sanayii, Muste~arllij~) 15. Kara Konu~lu Uzaktan Karl~tlrlc~ Tehdit Programlama Projesi (ASELSAN A.S.), 16.EHSiM Kary Tedbir Salma Sistemi Depo Seviyesi Bakrm~ (Hava Lojistik Komutanl~&), 17. EHSiM Karq Tedbir Salma Sistemi Malzeme Allml (Hava Lojistik Komutanl~ij~), 18. RadarIMuhabere Karl~t~rma Simulatoru Geli~tirilmesi Projesi (MIKES A.S.), 19. Pasif Bile~ik Alg~lama Sistemi (T~JB~TAK+MSB), 20. Elektronik Harp Pod'u Geli~tirilmesi projesi (T~IB~TAK+MSB) ve 21. EHSiM KTSS ile AIDEWS (V)9 EH sistemi Entegrasyonu projesi (EXELIS). ODTij Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 4 e-posta:

5 HAVELSAN EHSIM Hala Elektronik Harp Sisternieri MBh. Tic. A$. 1 - GENEL BILGILER 1.2 Sirket Ticaret Unvan~ HAVELSAN EHSIM HAVA ELEKTRONIK HARP SIST.M~~H.TIC.A.$ Ticaret Sicil Numaras~ : fleti~im Bilgileri : HAVELSAN EHSiM A.$., / Faks: ODT~J Teknokent Gumu~ Bloklar Suit 28, TEL: 0312 Organizasyon Yapm I YSnetim i 1 Kurulu I Mudur L -, icra Kurulu ' i Sistern Muhendisligi GuvenliE Yaz~l~rn Muhendisligi Satln Alr Donan~rn Muhendisligi RF Muhendisligi Mekanik Muhendisligi Test Muhendisligi ODTiJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go312) Faks: (+go312) ANKARA 5 e-posta:

6 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronlk Harp Sisternleri Miih. Tic. A$ Sermaye Yapls~ ve detji9iklikleri : Sermaye tutar~ TL olup, tamam~ odenmi~tir ylllnda allnan say111 Yonetim Kurulu Karar~ ile TL olan sermaye TL arttlrilarak TL1ye qikarilm~$~r. Sermaye'nin arttlr~lan kisrnl'n~n ,14 TL'si tarihli bilanqonun pasifinde yer alan Sermaye Duzeltmesi olumlu farklarlndan, geriye kalan ,86 TL olaganustu yedeklerden kar~~lanml~tir. Havelsan EHSiM A.S. pay sahipleri, pay sayllarl ve tutarlari a~agida verilmi~tir PAY SAHIBI PAY SAYISI TUTARI HAVELSAN A.S Mehmet Recep KITIS Huseyin Ali AYDO~MUS Ali Tevfik DENGIZEK Ertuijrul Altay ZORKUN mtiyazl1 Paylar : Yoktur 1.5 Yonetim organ^, list Diizey Yoneticileri ve Personel say~larl: Yonetim Kurulu 3 ki~iden oluy-naktadlr. 21 Mart 2014 tarihinde 14. OlaGan Genel Kurul Toplantlsl yap~lm~~ ve Yonetim Kurulu yaplsl a ~ai~da veri lmi~tir. HAVELSAN EHSiM A.5. Yonetim Kurulu (21.Mart Mart.2015) Baskan Yard~rnc~sl: ErtuGrul Altay ZORKUN ijye : Murat SARAL ODTlj Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+go31 2) ANKARA 6 e-posta:

7 HAVELSAN EHS~ M TicARi Hava Elelctronlk Harp Sistemlerl Mih. Tic. A$. GiZLi Sirketimiz ust duzey yoneticileri a~ag~da srralanmr$t~r. Genel Mudur: Huseyin Ali AYDO~MUS 1cra Kurulu: Ali Tevfik DEIVGIZEK Ertugrul Altay ZORKUIV Yaz~l~m Grup Lideri: Donan~m Grup Lideri Mekanik Grup Lideri Test ve Entegrasyon Grup Lideri RF Grup Lideri Finans ve Muhasebe Yoneticisi 1nsan Kaynaklar~ ve fdari f~ler Sorumlusu Esma TURNA Selma DURAN Ali KAYA 1brahim K~vanq CIHAN Enver Tolga ARTAN Merve AYDIN OZKESKIN Hande SATIRO~LU Personel saylmlz y~l iqerisinde projelerin ihtiyaq duydugu eleman say~lar~na gore degi~iklik gostermi$tir y111 baynda 47 olan personel saylmlz 31 Aralrk 2014 itibariyle 46 ki~idir. Personel da41lrmr a~ag~daki gibidir: Genel Mudur: 1 Sistem/Yaz~l~m/Donan~m Muhendisi : 32 Proje Yoneticisi Teknisyen : 4 Idari Personel: 7 SAGLANAN MALi HAKLAR Yonetim Kurulu uyelerine odenen 2014 y111 ucret toplamr ,99 TL'dir. ijst Duzey Yoneticilere odenen 2014 y111 ucret toplam TL'dir. ODTiJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go31 2) Faks: (+90312) ANKARA 7 e-posta:

8 WEL5AN EHSIM Hava Elektronik Harp Sistemleri Milh. Tic. A$. 2.2 Ayni ve Nakdi Yard~mlar: Yoktur y111 iqerisinde halen yurutulmekte olan projelere ilaveten T~~BITAK SAVTAG kaynakll AR-GE projelerine teklif verme qall~malar~ yapllrnl$zlr. Bu batjlamda: a. TUBITAK SAVTAG taraflndan aq~lan ve Milli Savunma Bakan11tj1 / Hava Kuvvetleri Komutanl~tj~ ihtiyacl olan Elektronik Harp Pod'u geli~tirmesi projesine TUB~TAK'I~ 4 enstitusu ile birlikte ortak teklif verilmi~tir. 2. A~ama teklifimiz 31.Arallk.2013 tarihinde teslim edilmi~tir. Bu projede kazanan taraf olarak aq~klanmam~zdan sonra mu~teri istetji dotjrultusunda guncellenmi!j teklifler bilahare verilmi~tir. Proje 01.Arallk 2014 tarihinde ba~lam~$z~r. b. TUBITAK SAVTAG taraf~ndan aqllan ve Milli Savunma Bakan1141 / Hava Kuvvetleri Komutanl~tj~ ihtiyacl olan Sahte Hedef Elektronik Harp Teqhizatl geli~tirmesi projesine teklif verilmi~tir. Teklifimiz 1. A~ama detjerlendirmesini geqmi~ ve 2. ASama teklifimiz 31.Mart.2014 tarihinde teslim edilmi~tir. Bu projede kazanan taraf olarak aq~klanmam~zdan sonra mu~teri istetji dotjrultusunda guncellenmi!j teklifler bilahare verilmi$zir. Projenin 2015 Mayls ayl iqerisinde ba~lamasl beklenmektedir. AR-GE insan kaynaklar~ yonetimi konusunda, HAVELSAN EHSiM personelinin yuksek lisans ve doktora yapmasl, qe~itli bilgi ~olenlerine bildiri sunmalarl te~vik edilmektedir. 4.1 Mevcut Projeler: HAVELSAN EHSIM, alanlarlndaki faaliyetini EHSIM 2014 y~l~nda Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol sistemleri Teknokent tesislerinde ve HAVELSAIV merkez binada kiralanan donan~m uretim alanlnda surdurmu~ ve a~atjlda detaylarl verilen projelerde gorev alm~!jtlr. ODTij Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 8 e-posta:

9 HAVELSAN EHSIM TiCARi GiZLi Hava Elektronlk Harp Slsternleri MUh. Tic. AS RF Sinyal Analiz Sistemi (RFSAS) Geli~tirmesi (KILAVUZ) Projesi Savunma Sanayii Mustegarlrtjr (SSM) tarafrndan Hava Kuvvetleri Komutanlrtj~ (Hv.K.K.) ihtiyac~ dotjrultusunda yurutulen (bir) adet Radyo Frekans Sinyal Analiz Sisteminin tedariki iginde urun geligtirme faaliyetleri devam etmig, 2012 y~lr sonunda tamamlanmasl planlanan projede fg Ortaklar~ tedarik problemleri ve entegrasyon faaliyetlerinin uzamasl nedeniyle gecikme yaganm~~tlr. Proje 2014 y~ll Mart ay~nda tum testlerini bagarr ile geqmesinden sonra kabul edilmigtir. Proje suresinde yaganan gecikmenin ig orta klarrnca mugterinin ilave istekleri kargrlanarak yapllmas~ SSM.11tjlna teklif edilmig ve bunun neticesinde gecikmeden dotjan cezaya karglllk ilave sozlegme imzalanmlgtlr. Ilave sozlegme Temmuz 2015 de bitecektir HEWS HEHDM Yazlllm Geli~tirme Helikopter Elektronik Harp Destek Merkezi (HEHDM), Helikopter Elektronik Harp Sistemleri (HEWS) Projesi kapsamrnda SSM tarafrndan tedarik edilen HEWS Alt Sistemlerine yonelik destek merkezi teqhizatlarin~n konu$land~r~l~p igletmeye al~nacatj~ yer destek merkezidir. HEHDM Alt-sistem Yazlllmlar~, HEWS Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSIS) kullanrm etkinlitjinin artlrllrnas~ amac~yla agatj~da listelenen yaz~l~mlar geligtirilmigtir: 1. Test ve Doirulama Yazrllml (TDY), 2. Uqug Verileri Geri Oynatrm Yazrlrmr (UVGOY) ve 3. Etjitim Planlama Yaz~l~mr (EPY). Ancak, mijgterimizin talebi dotjrultusunda sozlegme detjigiklitjine gidilmi~ ve proje siiresi 2016 yrlrna uzatrlm~gtrr. Bunun neticesinde yaz~lrmlarrn teslim tarihleri de detjigmigtir y~lrnda sadece daha onceden teslim edilen yazrlrmlarln testi s~rasrnda mugteriden gelen detjigiklik talepleri ve uygunsuzlu klar giderilmigtir Helikopter Elektronik Harp Sistemleri (HEWS) Bu projede 2012 yllrnda herhangi bir faaliyet olmamrgtlr. Projenin tamamlanabilmesi iqin ASELSAN A.S1nin Helikopter Elektronik Harp Sistemini tam am lamas^ ve uqug testlerinin baglamas1 beklenmektedir. ODTU Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 9 e-posta:

10 HAVELSAN EHSlM Hava Elektronlk Harp Slstemleri Mih. Tic. A$. GiZLi KARA Konu~lu Uzaktan ED ET Kabiliyeti Kazan~m~ Projesi Kapsam~nda Radar Elektronik Harp Simulatorune Veri Giri~i (KSOJ) Bu proje kapsamlnda Radar Elektronik Harp Simulatorune veri giri~i, kabul testleri, dotjrulama faaliyetleri (tum proje faaliyetleri) tamamlanmlgtlr EHSIM KTSS Hizmet Al~rn~ Hava Lojistik Komutanl~tj~ ve HAVELSAN EHSIM araslnda imzalanan sozle~me 28 Mart 2012 tarihinde yururlutje girmi~ olup sozle~me suresi 36 aydrr. Sozle~me faaliyetleri 3 ana bolumden olugmaktadlr: a. Onarrm Hizmetleri: Mu~teri tarafrndan garantisi bitmi5 EHSIM baklm onarlm faaliyetleri bu kapsamda gerqekle~tirilmektedir. KTSS birimlerinin b. Modifikasyon Hizmetleri: Gerek EHSIM KTSS birimlerine mu~teri istekleri dotjrultusunda ek kabiliyetler kazandrrma, gerekse EHSIM KTSS'nin kullanlmr iqin gerekli uqak malzemelerinin modifikasyonu bu kapsamda gerqekle$irilmektedir. c. Muhendislik Hizmetleri: EHS:'[M KTSS'nin omur devri boyunca etkinlitjini korumak, artlrmak amacryla yapllan Konfigurasyon Yonetimi, Azalan 1malatq Kaynaklarr Yonetimi ve Entegre Lojistik Destek Yonetimi faaliyetleri bu kapsamda gerqekle~tirilmektedir. Sozle~me kapsamlnda HvKK.11tjlndan gelen arrzalr, modifikasyon gerektiren malzemenin bakrm/onar~m faaliyeti gerqekle~tirilmi~tir RAKAS/MUKAS Projesi Genelkurmay Ba~kanlrijl ihtiyacl olan RAKAS (Radar Karr~tlrma ve Aldatma Simulatoru) ile MUKAS (Muhabere Karl~tlrma ve Aldatma Simulatoru) sistemlerinin tedariki kapsamlnda MIKES A.S. ile HAVELSAN EHSIM A.5. araslnda 3 Ekim 2012'de Alt Yuklenici Sozle~mesi imzalanmlgt~r. Sozle~me kapsaml; Sinyal ljreteci Donanlml ile, Gorev Bilgisayarl ve Gorev Planlama Bilgisayarl uzerinde ko~acak dort ayrr yazlllm uretiminin gerqekle~tirilmesi ~eklindedir. 9 Kasrm 2012'de ba~laml~ olan projede sistem gereksinim analizi ve sistem tasar~m fazlarl tamamlanm~gtrr. Ayrlca yuklenditjimiz yazlllm modullerinin birinci ve ikinci suriimleri teslirn edilrni~tir. Proje kapsamlnda teslim edilmesi gereken bir ditjer kalem olan Radar Sinyal Simulatoru tasar~mr tamamlanmq ve gerqekle~tirme faz~nrn ba~lamasl iqin tamamlanan fazln odemesinin yap~lrnasl ile MIKES/ASELSAN A.S. teknik girdileri beklenmektedir. ODT~~ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+go312) Faks: (+90312) ANKARA 10 e-posta:

11 HAVELSAN EHSIM Tj~ARjGjZLi Hava Elektronik Harp Sistemleri Mih. Tic. A$. MIKES A.S.'nin ve dolaylslyla projenin 20 Ocak 2015 tarihi itibariyle ASELSAN A.S.'ye devredilmi~ olmasl, teknik ve idari (odeme) faaliyetlerde aksamaya neden olmaktadlr PASIF BILESIK ALGILAMA SISTEMI Projesi 15 Agustos 2013 tarihinde TUB~TAK (finansor/sozle~me sahibi), Milli Savunma Bakanllgl (mu~teri kurum) ve HAVELSAN EHSIM yururluge girmi~tir. (yuklenici) taraflndan imzalanarak sozle~me Proje kapsamlnda oncelikle 1 adet Sinyal Toplama ve Kay~t Sistemi'nin (STKS) gerqekle~tirilmesi, bununla toplanacak verilerin i~lenerek sistem algoritmalar~n~n geli~tirilmesi ve nihayet 1 adet sistemin uretilerek planlanml~tlr. mu~teriye teslim edilmesi 2014 y111 iqerisinde bir adet ticari araq allnrnl~ ve araq modifiye edilerek STKS araclna donu~turulmu~, FM ve DAB bantlarl iqinde antenler uretilmi~, anten huzme olu~turma birimleri ve almaqlar geli~tirilmi~tir. Bunlarln tamaml STKS araclna entegre edilerek veri toplanml~tlr. Toplanan verinin offline analizleriyle sistem algoritmalarl test edilmi~tir ylllnda 1. Ve 2. Donem tamamlama raporlarl T~JB~TAK'~ sunulmu$tur. Birinci donem raporu kabul edilmi~, 2. Donem raporunun ise incelemesi devam etmektedir AIDEWS (V)9 Entegrasyonu Projesi Temmuz 2014 aylnda F-16 Blok 50 D uqaklarl iqin tedarik edilmekte olan AIDEWS (V)9 Elektronik Harp Pod'u ile aynl uqakta kullanllan EHSiM Kar~l Tedbir Salma Sistemi (KTSS) entegrasyonu projesi ba~larnl~tlr. Projede ana yuklenici ABD.'Ii EXELIS firmasldlr. EHSiM iki sistemin entegrasyonu konusunda EXELIS firmas~na destek vermektedir. Ayrlca ayn1 kapsamda bir adet KTSS test cihazl da EXELIS firmas~na Kaslm 2014 aylnda teslim edilmi~tir. Entegrasyon destegi devam etmektedir Elektronik Harp Podu Projesi T~IBITAK SAVTAG taraflndan aqllan ve Milli Savunma Bakanllgl / Hava Kuvvetleri Kornutanllgl ihtiyacl olan Elektronik Harp Pod'u geli~tirmesi projesine -~~JBITAK'I~ 4 enstitusu (ILTAREN, BTE, UZAY) ile birlikte ortak teklif verilmi~tir. Projenin kazanllmasl neticesinde sozle~me goru~meleri tamamlanm~~ ve 01.Arallk.2014 tarihinde proje ba$larnl~t~r. Bu donem iqerisinde proje ekibi kurulmu~ ve proje planlarl hazlrlanml~tlr. Projenin altl~ar ayllk 10 a~amaslndan 1. Asamas1 iqerisinde proje ekibi kurulmu~ ve proje planlarl hazlrlanml~tlr. Sistem gereksinim analizi faaliyeti 4 kurum araslnda ortak qall~ma ile tamamlanarak Sistem ~sterleri Belirtim Dokumanl (SIBD) haz~rlanm~gt~r. ODT~~ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

12 MVELSAN EHSIM TicARi Hava EleMronlk Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. GiZLi Proje planlama dokumanlar~ ile SIBD edilmig olacakt~r Mart ayl i~erisinde Mugteri Kurum'a teslim 4.2 Potansiyel Projeler: T~~BITAK SAVTAG'a verilen ve HAVELSAN-EHSiM'in kazandlg~ Sahte Hedef Elektronik Harp te~hizat~ projesinin 2015 mayls ayl i~inde baglamas1 ongorulmektedir. Bunun dlglnda potansiyel projelerimiz gunlard~r: 1. F-16 Fiize 1kaz Sistemi Tedariki Projesinde ASELSAN firmasln~n alt yuklenicisi olarak Fuze fkaz Sistemi ile KTSS entegrasyonunun ger~eklegtirilmesi. 2. F- 16 Fuze Ikaz Sistemi Tedariki Projesinde tedarik edilecek ilave S~ralama Anahtarlar~ 3. KIZII 0tesi Fuze 1kaz Sistemi (KOFIS) Geligtirilmesi projesinde T~~BITAK ~LTAREN'~~ alt yuklenicisi olarak KOFIS-KTSS entegrasyonunun ger~eklegtirilmesi. 4. Elektronik Destek Pod'u Geligtirilmesi projesi. Yoktur s Kontrol Sistemi ve 1~ Denetim Faaliyetleri hakklnda bilgiler: Sirketin ku~uk ve personel saylslnln az olmas~ sebebiyle girket bunyesinde IS: Tegkilat~ Kurulmarnlgt~r. Denetim 4.4 fqtirakler ve Pay Oranlar~: HAVELSAN TEKNOLOJI RADAR A.5. O/o 0, tarihinde imzalanan protokol ile HTR hisseleri HAVELSAIV A.$'ye devredilmigtir ktisap edilen Paylar: Yoktur zel-~amu Denetimi Bilgileri: Sirketimiz y~llar~ aras~nda DRT YPIM A.5 firmas~ndan tam tasdik denetimi almlgt~r y~l~nda ise aynl hizmet kapsam~nda Grant Thornton firmas~ ile anlagma saglamlgt~r. 4.7 Davalar: Yoktur. ODTO Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 28 Tel: (+90312) Faks: (+90312) e-posta: ANKARA

13 HAVELSAN EHSI M TicARi Hava Eiektronik Harp Sisternieri M&. Tc. A$ dari ve Adli Yaptlrlmlar (Yonetim Organl): Yoktur. 4.9 Gesmi9 Donem Hedefleri: HAVELSAN EHSiM 2014 y111 iqin yaklayk TL sat19 hedeflemigtir. Ancak 1007 SAVTAG projelerinde yasanan tlkanlkllktan oturu bu hedef gerqekle~tirilememi~tir SAVTAG projelerinde i~qilik harcamalarlnrn KDV'nin T~~BITAK taraflndan kabul edilmemesinden dolay1 fatura kesilememektedir. Bu konunun qozume ulagmasl iqin qall~malar devam etmektedir OlaQanustu Genel Kurul: 2014 y111 iqinde olaganustu genel kurul yapllmamlgtlr ylllnda kurban bayramlnda Mehmetqik Vakflna 600,OO TL bagl~ta bulunulmugtur. 5 - FINANSAL DURUM 51.1 Yonetim Organ1 Analizi ve Planlanan Faaliyetlerin gersekle~me derecesi: Sirketimiz 2014 y111 Mali verilerinde yukarlda an~lan 1007 SAVTAG projelerinden kaynaklanan sapmalar yagaml~tlr. Karl1 bir yaplya sahip olan HAVELSAN EHSIIY igleyigini gelecek ylllarda da surdurecegine inanmaktadlr. bu 2014 yllr ciro rakaml TL dir. Bir onceki yll ile kar~lla~tlr~ldlglnda satl~larda d u ~ meydana u ~ geldigi gorulmektedir. Butqe verileri ile karg~la$tir~ldiqinda olu~an farkln sebebi ise daha once de anllan 1007 SAVTAG projelerinden kaynaklanmaktadlr. Sirketimiz 2014 ylllnl ,50 TL net kar ile kapatmlgtlr y111 kar~lla$~rmal~ bilanqo ve gelir tablosu rapor ekinde sunulmaktadlr. ODT~J Teknokent Gijmii~ Blokiar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 13 e-posta:

14 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. 5.3 fleriye doniik beklentiler: HAVELSAN EHSIM yenilikqi yaplsl ile karlll~k hedeflerini yukselterek faaliyetlerine devam etmektedir. Bir yandan ~irket iqi verimliliijin arttlr~lrnas~na yonelik qall~malar devam ederken diijer yandan da is geli~tirme ve tanltlm faaliyetine de aij~rl~k verilmigtir y~llnda Sahte Hedef EH Teqhizatl projesinin al~narak alt yaplmlzln geli~tirilmesi ve qok onemli bu AR-GE projesinin ustlenilmesi hedeflenmektedir. AR-GE (1007) projelerinin allnmas~ onemli olmaslna raijmen, bunlar~ destekleyecek ve ~irketin kar edebileceiji projeler allnmas~ da onemlidir. Bu baijlamda EHSiM tam kapasite ile qall~arak yeni projelerin allnmas~ iqin uijra~larlna devam edecektir. Ayrlca EHSiM urunlerinin yurt dlgnda tanltlml ve pazarlanmasl faaliyeti de baglatllmlgtlr. ASELSAIV A.S.'nin sahibi olduiju MIKES A.Safni kapatma kararl almasl sonucu EHSilY sadece Elektronik Harp alan~nda uzmanla~m~g ve faaliyet gosteren tek girket kalmlgttr. Bu hususun vurgulanarak EHSiMfin de Elektronik Harp projelerinden pay almaslnln saijlanmasl hedefimizdir. 5.4 Sirket Sermayesi durumu Sermayemiz 2011 y111 Genel kurulunda TL arttlrllarak TLfden rlfye q~kar~lrn~~t~r.... GEL1 ODTlJ Teknokent Gumus Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 14 e-posta:

15 WELSAN EHSIM Hava Elektronlk Harp Sistemlerl Mih. Tic. A$. 5.5 Finansal Yaplyl iyile~tirme ~nlemleri Finansal durum ile ilgili her gun yap~lan Mali Durum rap or lamas^ ve her ay yonetim kuruluna ve icra kuruluna verilen Mali Durum bilgileri ile olas~ riskler onceden tayin edilerek onlem alrnmaktad~r. 5.6 Kar Pay1 dagltlm politikasl Dag~t~lmayan girket kar~ bilancoda gecmig y~llar karlar~ hesabrnda gorulmektedir. Sirketi nakdi anlamda srkrntrya sokmayacak bir kar dagrttm politikasr izlenmektedir. 6. I Risk Yonetim Politikas~: HAVELSAN EHSiM A.S. Yonetim Kurulunun ayl~k mutat toplantrlarrnda girketin maruz kalacagr riskler ve bunlarrn onem derecesi, girkete etkileri ve bunlarrn nasrl yonetilerek etkisiz hale getirilecegi tart~g~lrr. Bunun sonucunda Yonetim Kurulu tarafrndan Genel Mudur ve diger ust yoneticilerin almas~ gereken onlemler ve yapacaklarr faaliyetler tespit edilerek, kararlar al~n~r ve bunlarrn takibi yap~l~r leriye Doniik Riskler HAVELSAN-EHSiM A.S. iein; a-) yurutulmekte olan projeler ve b-) insan kaynaklarr alanlar~nda agaglda ayr~nt~larr verilen riskler mevcuttur. Yurutulmekte olan projelerde ana yukleniciden dolay1 proje suresinin uzamasl (ornegin HEHDM projesi 2016 y~l~na uzamlgt~r) ve ana yuklenicilerden odemelerimizin al~namamas~ (ornegin RAKAS/MUKAS projesi) en buyuk risk kalemidir. Teknokent alanrnda faaliyet gosteren firmalarda qalrgan personel ig imkdn~n~n qok fazla olmas~ nedeni ile s~k ig degigtirmektedir. Personel kayrplar~n~n yurutulmekte olan projelerimize ve girketimize zarar vermesini onlemek gereklidir. ODTLJ Teknokent Gumug Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 15 e-posta:

16 HAVELSAN EHSIM Hava Elektronik Harp Sisternleri Mih. Tic. A$. 7- DI~ER HUSUSLAR 7.1 Hesap Donemi Sonrasl onemli geli~meler: Yoktur. Mu ra t SARAL Ynt.~rl.iJyesi L Ertugrul Altay ZORKUN EKLER : EK-1 HAVELSAN-EHSIIY 2014 y~ll Bilanqosu ve Gelir Tablosu ODTlJ Teknokent Gurnu~ Bloklar B Blok Suit 26 Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA 16 e-posta:

17 HAVELSAN EHSIM HAVELSAN EH5IM Hava Elek-ironik Harp Sistemleri Mih. Tic. A$ GELIR TABLOSU ODT~J Teknokent Giimiig Bloklar B Blok Suit 2B Tel: (+90312) Faks: (+90312) ANKARA e-posta:

18 HAVELSAN EHSIM A Isletme Bilanco Tablosu 02. Donem Karlnln Pegin Odenen Vergi ve

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı, Dönem İçinde Yönetim Ve Denetleme Kurullarında

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu 1 Ocak 31 Mart 2015 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu Sayfa No: 1 A GENEL BİLGİLER 1. Raporun Dönemi 01.01.2015-31.03.2015 2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler - Ticaret Unvanı: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI

Detaylı

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI)

EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) EIJRO (AVRUPA PARA BIRIMI) Nevirz ATA KAN Sayrjtav Uzman Derletpsl 1 Ocak 1999'da 290 milyon niifusu, ortak para birimi,tek merkez bank as^, ortak para ve faiz politikas~yla yeni bir Avrilpa yaratllmas~

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1 GENEL MÜDÜRLÜK Halaskargazi Caddesi No:33 HARBİYE 34373 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : 0 212 / 368 22 00 (Pbx) Faks : 0 212 / 232

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ING Bank A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Hesap ine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler

Detaylı