T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)"

Transkript

1 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN ( ) ŞIRNAK Haziran

2 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde tüm öğretim elemanlarının katılımıyla bir taslak şeklinde başlamıştır. Tüm paydaşların bu sürece katılımlarını sağlamak amacıyla öğrenci temsilcilerinin de katılımıyla ortak bir grup çalışması yapılmıştır. Yüksekokulumuz dışındaki kurumların da görüşlerini almak maksadıyla, Şırnak Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve Şırnak Meslek Yüksekokul sekreteri ile toplantılar yapılmak suretiyle stratejik planlama ile ilgili görüş ve katkıları alınmıştır. Bunun sonucunda da Yüksekokulumuzun stratejik planı taslak olarak ortaya çıkarılmıştır. Şırnak Meslek Yüksekokulu için hazırlanan stratejik plan bir yandan Yüksekokulumuzun mevcut durumunu ve imkânlarını ortaya koyarken, diğer yandan bu durum ve imkânlardan hareketle, Yüksekokulumuzun önümüzdeki beş yılda ( ) hedeflenen gelişim stratejisini çizmeyi amaçlamaktadır. Şırnak Meslek Yüksekokulu 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Tanımlar ve Kavramlar DURUM ANALİZİ Tarihçe Organizasyon Şeması Fiziki Durum STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLAN Misyon Vizyon Değerler-İlkeler Stratejik Amaçlar ve Hedefler SONUÇ

4 Yönetici Özeti (Sunuş). Birim Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAER 4

5 1. GİRİŞ 1.1 Stratejik Planın Amacı Bu stratejik planlanın amacı, Şırnak Meslek Yüksekokulunun misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Şırnak Meslek Yüksekokulu için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Üniversite misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluşturmasını sağlamaktır. 1.2 Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan, dönemi için Şırnak Meslek Yüksekokulu faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Üniversiteyi/Birimi ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları ile Üniversiteye/Birime bağlı birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 1.4 Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu: Üniversitedeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kurulu (ADEK) nu, Ana Bilim Dalı: Her anabilim dalı kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. Birey Hedefleri: Şırnak Üniversitesinin birimlerinin belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, Birim Hedefleri: Şırnak Üniversitenin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaşmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, Bölüm: Her bölüm kendi birim/alt birimine uygun olarak tanımlayacaktır. 5

6 Bütçe: Şırnak Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve kanunlaşarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: Şırnak Üniversitesinin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: Şırnak Üniversitesinde kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, Üniversite veya kurullarını, Dış Değerlendirme: Şırnak Üniversitesinin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, Enstitü: Her Enstitü kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Eylem Planı: Şırnak Üniversitesinin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: Şırnak Üniversitesinin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, Fakülte: Fakülteler kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Gelir: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, transferler ile diğer giderleri, GZFT Analizi; Şırnak Üniversitesinin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi Harcama Birimi: Şırnak Üniversitesinin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, İç Değerlendirme: Şırnak Üniversitesinin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: Şırnak Üniversitesinde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalarını, İyileştirme Eylem Planları: Şırnak Üniversitesinin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Belgesi: Üniversitenin, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgeyi, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Şırnak Üniversitesinden bağımsız kurum veya kurulların, Üniversitede akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, 6

7 Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, Kalite Onayı ve Tanınma: Üniversitenin, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili Üniversiteleri tarafından kalitesinin tanınmasını, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kaynak Planlaması: Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler: Şırnak Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Malî Yıl: Takvim yılını, Meslek Yüksek Okulu: Meslek Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Şırnak Üniversitesi öğrenci birliğini, Özdeğerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini, Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Politika: Şırnak Üniversitesinin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük: Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünü, Saha Ziyareti: Dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve değerlendirmeleri yerinde yapmasını, Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımları, 7

8 Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Üniversite: Şırnak Üniversitesini, Üniversite Senatosu: Şırnak Üniversitesi Üniversite Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, İfade eder. 8

9 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihçe Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu, Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu ilk binası 1994 Yılında Şırnak Valiliğinin Vakfı olan ŞİRGEV tarafından Yeşilyurt Mahallesinin İlköğretim İhtiyacı için 12 Derslikli Okul olarak inşa edildi. Yüksekokul binası Öğretime açılmadan dönemin Şırnak Valisi tarafından Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu için Rektörlüğe teklifte bulunuldu yılında Valilikçe Meslek Yüksekokulumuza metrekare arsa satın alınıp okul sahası olarak yeniden çevre düzenlemesi yapılarak hizmete konuldu. Meslek Yüksekokulumuz Eğitim Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Makine ve Elektrik Programı ek kontenjanla 55 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Tarih ve D30.OEÜB /20900 Sayılı yazılan ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d 2. Maddesi uyarınca Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak Elektrik ve Makine Programların açılmasına karar verilmiştir. Daha sonra 2002 yılında Muhasebe Programı ve 2006 yılında Çocuk Gelişimi Programı Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılmıştır. Şırnak Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 101. maddesi uyarınca kurulmuştur. Şırnak Meslek Yüksekokulu Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, Şırnak Üniversitesinin açılması ile Şırnak Meslek Yüksekokulu adı ve bağlantısı değiştirilerek Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. Şırnak Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi, Elektrik, Makine ve Muhasebe Programları olmak üzere dört programda öğretimi sürdürmektedir eğitim-öğretim dönemi itibariyle, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı ve Mekatronik Bölümleri açılmıştır. 9

10 2.2 Organizasyon Şeması ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI İDARİ KADRO AKADEMİK KADRO YÜKSEKOKUL SEKRETERİ SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMI BAŞKANI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER PROGRAMI BAŞKANI TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANI PERSONEL ve ÖĞRENCİ İŞLERİ Çocuk Gelişimi Muhasebe Elektrik Makine _ 10

11 2.3 Fiziki Durum Meslek Yüksekokulumuza ait henüz müstakil bir hizmet binası bulunmamaktadır. Ancak, 2012 yılında yapımına başlanacak olan Üniversite kampüsünde Meslek Yüksekokulumuza ait bir bina tahsis edilmesi planlanmaktadır yılı itibari ile Şırnak Meslek Yüksekokulu 6100 m 2 kullanılabilir kapalı alan olarak inşa edilen Rektörlük binasında Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 400 öğrenci kapasiteli eğitim bloklarında; 5 adet teknolojik araç gereçlerle donatılmış derslik, 2 adet laboratuar ve ortak kullanıma açık; kütüphane, kantin, yemekhane ve öğretim elamanları için çalışma odaları bulunmaktadır. 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 3.1. Durum Analizi Eğitim-Öğretim Bölümler Tablo 1. Bölümler ve Öğrenci Sayıları BÖLÜMLER PROGRAMLAR ÖĞRENCI SAYISI Kız Erkek Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İktisadi ve İdari (Birinci Öğretim) Programlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim) Sağlık Bilimleri Programı Çocuk Gelişimi(Birinci Öğretim) 38 - Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) 76 2 Teknik Programlar Elektrik - 60 Makine 2 52 Toplam Genel Toplam Akademik Personel Durumu Tablo 2. Akademik Personel Durumu Unvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Arş.Gör TOPLAM

12 Şırnak Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla kadrosunda 11 adet öğretim görevlisi ve 1 adet okutman bulundurmaktadır İdari Personel Durumu Tablo 3. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 4. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 2 3 Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 5. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı 4 1 Yüzde

13 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 6. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 4 1 Yüzde Öğrenci Sayıları Tablo 7. Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. ŞIRNAK MYO Birimin Adı Tablo 8. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı YGS Kontenjanı YGS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı ŞIRNAK MYO % Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Sektörün talep ve beklentileri doğrultusunda eğitim-öğretimin yürütülmesi amacıyla, birçok alandan uzman kişilerin öğrencilerimize ders vermeleri sağlanmaktadır. Mali Müşavir ve Muhasebeciler, Sosyal Eğitim Uzmanları, Yabancı Dil Uzmanları, Mühendisler ve Girişimciler, Meslek Yüksekokulumuzda uzmanlık alanları ile ilgili dersleri vermektedirler. Uygulama ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi amacıyla bilgisayar, elektrik, elektronik laboratuarları ile makine atölyesi ve drama salonu mevcuttur. Tablo 9. Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 13

14 Cinsi Tablo 10. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon 4 4 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Diğer (Yazıcı) Toplam IC Entegre Devre Test Cihazı (Dijital) Endüstriyel Sistemler Simülasyon Yazılımı Elektronik laboratuarı ışıklı büyüteci Baskı Devre Laboratuar Eğitim Seti 5 5 Lehim İstasyonu Dijital Elektronik Eğitim Seti Laboratuvar Öğrenci Masası Servo Motor Deney Seti Elektrik Makinesi ve Kumanda Eğitim Seti İleri Seviye Nesne Tanıma Sensörleri 2 2 Endüstriyel Elektronik

15 Deney Seti Elektrikçinin Alet Çantası Ölçüm Laboratuarı Seti Elektriksel Güç Sistemi Seti Asansör Eğitim Seti Görüntülü İnterkom Eğitim Seti Tesisat Eğitim Seti DC Elektrik Elektronik Eğitim Seti Pnömatik Elektropnömatik Eğitim Seti 2 2 Otomasyon Eğitim Seti Kompanzasyon ve Enerji Panosu Eğitim Seti Yalıtım Transformatörü İleri Seviye Dijital Elektronik Eğitim Seti Güneş Paneli Enerji Üretim Seti İletişim Deney Seti Güç Elektronik Eğitim Seti Fiber Optik Eğitim Seti Bobin Sarma Eğitim Seti Ayarlı Simetrik Güç Kaynağı

16 AC Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti Toprak Direnci Ölçüm Cihazı (Meger) 2 2 Osilaskop Tablo 11. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM 6 6 Panel Eğitim Semineri Seminer Turnuva 2 2 Teknik Gezi 3 3 Toplam Tablo 12. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim Elemanları Başına Düşen Yayın Sayıları Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam

17 3.2 Paydaşlar Stratejik planı hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bir husus da paydaş analizidir. Paydaş analizi yapılırken, katılımcılık ilkesi esas alınarak, öncelikle Üniversitenin etkileşim içinde bulunduğu paydaşlar belirlenmeli, daha sonra da söz konusu paydaşların görüş ve önerileri alınmalıdır. Paydaşlar, Meslek Yüksekokulumuzun sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya Meslek Yüksekokulumuzu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. Paydaşlar temel olarak iç ve dış paydaşlar şeklinde ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşları temel ortak ve stratejik ortak olarak ayırmakta fayda vardır. a. Temel Ortaklar, Meslek Yüksekokulun faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, işbirliği yapmak zorunda olduğu paydaşlarıdır. b. Stratejik Ortak, Meslek Yüksekokulun vizyonuna ulaşabilmesi için gönüllü olarak işbirliği yaptığı paydaşlarıdır. 17

18 PAYDAŞLAR İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Akademik Personel Temel Ortak Stratejik Ortak İdari Personel YÖK Sağlık Bakanlığı Diğer Çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı Enerji ve Tabii İşler Bakanlığı Araştırma Merkezleri Maliye Bakanlığı Patent Enstitüsü Öğrenciler Veliler DPT Basın İlan Kurumu TÜBİTAK Türkiye İstatistik Kurumu Mezunlar Diğer Sivil Toplum Örgütleri Diğer Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer Birimler Yerel Yönetimler KOBİLER Sanayi Kuruluşları Tedarikçiler Bankalar Türkiye İş Kurumu 18

19 3.3. SWOT Analizi (GZFT Analizi) İç Çevre Analizi Güçlü Yanlar Yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışına sahip olmak, Mevcut programların sektörün ara eleman ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması, Öğrenci Bilgi Sistemi ile öğrencilerle internet üzerinden ders kayıt ve iletişiminin sağlanması, Kütüphanedeki kaynak sayımızın sürekli artması, Farklı yöntemlerle eğitimin verilmesi, Eğitimin laboratuarla desteklenmesi, Uygulamaya yönelik derslerin bir bölümünün sektörden uzman kişiler tarafından verilmesi, sektörün dinamiklerinin yakından elde edilmesine imkân tanınması, Meslek Yüksekokulun açılmasına katkıda bulunan meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerini devam ettirmeleri, Eğitim amaçlı teknik gezilerin ve sportif-kültürel faaliyetlerin Meslek Yüksekokulda istenilen seviyede olması, Zayıf Yanlar Fiziki yetersizliklerden dolayı, akademik ve idari personelin yeterli çalışma ortamının olmaması, Öğrenci başına düşen eğitim-öğretim araç-gereç oranının düşük olması, Yüksekokulun akademik, idari, teknik ve hizmet personelinin yetersiz olması, Sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği ortamların yetersiz olması, Yüksekokulun her konuda ihtiyaçlarının fazla olması, buna karşılık bu ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilecek bütçenin az olması, Öğrenciye yönelik burs olanakların yetersizliği, Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması, Üniversite - sanayi işbirliğinin yetersizliği, Ders yükünün fazlalığı, Mezun takip sisteminin yeterli düzeyde olmaması, 19

20 Bilimsel nitelikli toplantı, konferans vb. etkinliklerin yetersizliği, Mevcut bilgisayar laboratuarlarının ve bilgisayarların teknolojik açıdan yetersizliği, Öğrencilerin vakit geçirebilecekleri yeterli alanların bulunmaması, Sınavsız geçişle gelen öğrencilerdeki bilgi ve donanım eksikliği, Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı Mesleki Eğitim kurumlarıyla yeteri kadar bağlantılarının bulunmaması, Dış Çevre Analizi Fırsatlar Meslek Yüksekokulunun bölgedeki tüm sektörlerle yakın ve samimi ilişkilerinin bulunması, sektörlerin taleplerini ve bu taleplerden meydana gelecek değişimleri yakından takip etme imkânı bulunması, Bölgedeki meslek odalarıyla ortaklaşa mesleki eğitim kursları düzenleme imkânları, Meslek Yüksekokulda açılması planlanan yeni programlar için gereken öğretim elemanların şimdiden temin edilmesi için araştırmalara başlanması ve bu programlar için laboratuarlarının kurulmaya başlanması için tekliflerin toplanmaya başlanması, Yerel Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle ortak çalışma olanakları, Şırnak il genelinin artan nüfusuna paralel olarak açılan yeni iş sahalarında kalifiye ara eleman ihtiyacının olması, Proje ve eğitim için çevreden gelen destek taleplerinin artması, Tehditler Ülkede yaşanan genel işsizliğin mezunlarımız tarafından da yaşanabilecek olması, Sınavsız Geçiş Sisteminin olması, Öğrencilerin kendilerini geliştirme motivasyonlarının düşük olması, 20

21 4. STRATEJİK PLAN 4.1. Misyon Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ön lisans eğitimi vermek. Sektörün beklentilerine cevap verebilecek evrensel düşünce ve değerlere sahip ara elemanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası projeler üretmektir Vizyon İş dünyasının talep ettiği meslek elemanı ve teknikerler yetiştiren, yenilikçi, evrensel düzeyde saygın bir meslek yüksekokulu olmaktır Değerler-İlkeler 1) Şeffaflık 2) Bilimsellik 3) Üretkenlik 4) İşbirliği ve katılımcılık 5) Yenilikçilik 6) Çevrecilik 7) İç ve dış paydaşlarla uyum 8) Etik değerlere bağlılık 4.4. Stratejik Amaçlar Ve Hedefler Stratejik Amaç 1: Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek Stratejik Hedef 1.1: yıllarında ders araçlarını ve dokümanlarını nicelik ve nitelik olarak artırmak, Faaliyet Öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarını sağlayacak araç ve gereçlerin satın alınması (projeksiyon, bilgisayar v.b), Faaliyet Yeni gelişmeler takip edilerek yeni programların satın alınması ve/veya güncellenmesi, Performans Göstergesi: Yeni araçların satın alınması, Stratejik Hedef 1.2: Stratejik Plan sürecinde öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini artırmak, 21

22 Faaliyet Yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılımın desteklenmesi, Faaliyet Öğretim elemanı sıkıntısı çekilen program veya alanlarda idare tarafından öğretim elemanı kadrosu istenmesi, Faaliyet Öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarının teşvik ve motive edilmesi. Performans Göstergesi: Eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılım sayısı, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, akademik kariyer yapan öğretim elemanı sayısı, öğretim elemanı değerlendirme anketi sonuçları. Stratejik Hedef 1.3: Öğrencilerin stajlarını bilgi elde edebilecekleri kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak. Faaliyet Program koordinatörleri vasıtasıyla uygun işletmelerin belirlenip listelenmesi, Performans Göstergesi: Bu işletmelerde staj yapan öğrenci sayısı. Stratejik Amaç 2: Teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi Stratejik Hedef 2.1: Yeni açılan bölümlerle ilgili laboratuarların kurulması ve donanımı. Faaliyet İdare tarafından laboratuarın yapılması için yer ve bütçe temin edilmesi, Faaliyet İlgili öğretim elemanlarınca laboratuarda olması gereken cihaz ve donanımın belirlenmesi. Performans Göstergesi: Yeni Laboratuarların kurulması, gerekli ve yeterli donanımın sağlanmış olması. Stratejik Amaç 3: Öğrencilerimizin KPSS ve DGS Sınavlarındaki başarılarını artırmak Stratejik Hedef 3.1: Öğrencilere bu sınavlara yönelik ders zamanlarının dışında kurs açılması, Faaliyet Kurs zamanlarının, yerinin ve ders verecek öğretim elemanının tespit ve temin edilmesi, Faaliyet Öğrencilerin bu sınavlara katılmaları ve başarılı olacakları konusunda motive edilmeleri. 22

23 Performans Göstergesi: Kamu Personeli Seçme Sınavı nda yüksek not alıp, işe yerleştirilen öğrenci sayısı, Dikey Geçiş Sınavı nda başarılı olup geçiş yapan öğrenci sayısı. Stratejik Amaç 4: Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını ve niteliğini artırmak Stratejik Hedef 4.1: Öğretim elemanlarının ulusal-uluslararası hakemli dergide yılda en az bir makale veya bir ulusal-uluslararası kongrede bir bildiri sunması, Faaliyet Öğretim elemanlarının bölümler bazında bilimsel araştırma konularında akademik tartışma ortamının yaratılması, Faaliyet Yüksekokul idaresi ve bölüm başkanlıklarınca öğretim elemanlarını motive edici uygulamaların yapılması (hediye, ödül, teşekkür belgesi v.b). Performans Göstergesi: Ulusal-uluslararası yayın sayısındaki artış. Stratejik Amaç 5: Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada sürekliliği sağlamak Stratejik Hedef 5.1: 2017 yılı sonuna kadar güncel olan 2 yeni programın açılması Faaliyet Bölge ve ülke genelinde istihdam olanağı bulunan meslek dallarının belirlenmesi. Performans Göstergesi: Yeni açılan program sayısı. Stratejik Hedef 5.2: Eğitim-Öğretim yılları içerisinde güncel olan programların açılması; Elektronik Teknolojisi Programı, Metal İşleri Programı, Faaliyet Mevcut programlar incelenerek en fazla tercih edilen programları belirlemek, Faaliyet Açılması düşünülen programlarının Üniversite Senatosunca kabul edilmesinin sağlanması. Performans Göstergesi: Açılan yeni programlar. Stratejik Amaç 6: Yüksekokulumuzun kurumsallaşmasını gerçekleştirmek ve kurumsal gelişimine katkıda bulunabilecek etkinlik ve düzenlemeler yapmak 23

24 Stratejik Hedef 6.1: Bürokratik işlemleri ve kırtasiyeciliği rasyonel hale getirmek. Faaliyet 6.1.1: İş, görev ve yetki tanımlarının yapılması. Performans Göstergesi: İş akışının düzenli yürümesi. Stratejik Hedef 6.2: Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin kültürel ve teknik gelişiminin sağlanması. Faaliyet Çalışanların öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek ve gerçekleştirmek Faaliyet Öğrencilerin Meslek Yüksekokulundan beklentilerini belirlemek ve gerçekleştirmek. Performans Göstergesi: Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyet oranı. Stratejik Amaç 7: Paydaşlarımızla ilişkilerin güçlendirilmesi Stratejik Hedef 7.1: Topluma yönelik seminer, panel ve konferansların sayısının artırılması. Faaliyet Toplumun ihtiyaç duyduğu konuların belirlenmesi, Faaliyet Seminer, panel ve konferansları verecek bilim/ilim adamlarının belirlenmesi. Performans Göstergesi: Seminer, panel ve konferans sayısı. Stratejik Hedef 7.2: Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile her yıl en az 1 ortak proje yürütmek. Faaliyet Öğrenciler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar ile toplum için uygun proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi. Performans Göstergesi: Yürütülen proje sayısı. 24

25 5. SONUÇ Hazırlanan bu Stratejik Plan Şırnak Meslek Yüksekokulu nun yılları arasında uygulayacağı stratejileri ve hedeflerini göstermektedir. Çalışmanın temel amacı Üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında faydalı olabilecek bazı temel bilgilerin aktarılması ve belirli başlıklar altında faaliyetlerimizin değerlendirilmesi seklinde özetlenebilir. Meslek Yüksekokulumuzun performansı periyodik olarak izlenecek ve hedeflerden sapmaların nedenleri belirlenerek gerekli iyileştirme ekipleri oluşturulacaktır. Planda, Meslek Yüksekokul olarak ihtiyaç duyulan değerler, fiziksel altyapı eksiklerinin giderilmesi, nitelikli idari ve akademik personel açıklarının kapatılması ve teknolojik altyapıda yapılacak olan iyileştirmeler verilmiştir. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun daha kaliteli ve çağdaş bir eğitim sunabilmesi adına paydaşlarımızın katkılarının devam etmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 25

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme yeteneğinde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı