Osm sman. Jeol. eol Ders

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osm sman. Jeol. eol Ders"

Transkript

1 n aat M çin eoloji Prof ProfG BÖLÜM 6- ÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE MÜHEND SL K ÖZELL KLER Giri - Kayaçlar n tan mlanmas ve fland rmas - Kayaçlar n davran lar sman sm S VR eol Ders 6.1. G : Jeol.)YA Yerkabu unu olu turan kayaçlar, mühendislik i lerinde de ik amaçlar için (yap temelleri, malzeme vb.) kullan lmaktad r. Temel olma durumunda; do abilecek çe itli olaylara (oturma, kabarma, s ma, kayma vb.) malzeme olarak kullan lmalar halinde; kaz labilme, lenebilme, parlat labilme gibi özellikleri; kayaçlar n jeolojik (petrografik, mineralojik, yap sal), mekanik (direnç, elastisite) ve fiziksel (sertlik, özgül a rl k, porozite vb.) özellikleriyle yak ndan ilgilidir. Not tlar e,t 1

2 Kayaçlar n yap lara ve kaz lara etkiyen özellikleri Jeolojik özellikler: Zaman (stratigrafi, paleontoloji), Ortam (homojenlik, heterojenlik), Ta (litoloji, mineraloji), Doku ve yap (süreksizlik), Jeohidroloji. Kimyasal özellikler: Bile im, Erime, Ayr ma, Suya kar davran. Fiziksel özellikler: Birim hacim a rl k (özgül a rl k), Do al su muhtevas, Su emme, Porozite, Permeabilite, Kapilarite, Doygunluk derecesi. Mekanik özellikler: Bas nç-çekme-kesme-burulma-nokta yük-e ilme direnci ve Elastik modülleri Prof. Dr. Teknolojik özellikler: Kesilebilme, K labilme, Delinebilme, Patlat labilme, lenebilme, Tünel aç labilme Ekonomik özellikleri Deneylerden elde edilen sonuçlara göre; Çe itli kayaçlar n temel olma yönünden, sa laml klar, durayl klar ve depremeeme kar dayan kl k derecesi, Çe itli kayaçlar n yeralt sular depolama ve verme özellikleri sman Kayaçlar n yap malzemesi olma de erleri ve endüstride kullan lma nitelikleri belirlenir. M çin eoloji sm S VR Jeol ji eol D tlar 6.2. ÇLARIN TANIMLANMASI 1. Kaya malzeme özellikleri Renk Doku Dane boyu Di er dokusal özellikler ve fabrik Ayr ma durumu Dayan m Not 2. Kaya kütle özellikleri Yap Süreksizlikler Ayr ma profili 2

3 Prof. YAPISAL ÖZELL KLER 1. K vr mlar Katmanlar (yatay-dü ey-e imli) k k vr m Geni k vr m Antiklinal Senklinal 2. Faylar Bindirmeler Ters faylar Normal faylar Enine boyuna kesenler Dayklar 3. Süreksizlik düzlemleri Tabaka Eklem k Foliasyon istozite 4. Aktif faylar Depremsellik SÜREKS ZL K DURUMU * Masif Kayaçlar * Kal n tabakal kayaçlar * Laminal kayaçlar * Mikro çatlakl kayaçlar * Çatlakl kayaçlar * Fayl kayaçlar * K vr ml kayaçlar AYRI MA PROF P Dr. sman M çin Jeol sm S VRSI eol tlar 6.3. ÇLARIN SINIFLANDIRILMASI I. L TOLOJ K SINIFLANDIRMA A) OR NLER NE GÖRE a) Sedimanter kayalar b) Magmatik kayalar c) Metamorfik kayalar B) B LE MLER NE GÖRE C) YAPISAL ÖZELL KLER NE GÖRE a) Tabaka kal nl klar na göre b) Çatlak ara uzakl klar na göre c) Çatlak aral na göre d) Çatlak yüzeyi pürüzlülü üne göre eoloji II. ÇLARIN AYRI MA DERECELER NE GÖRE SINIFLANMASI III. KAL TES NE GÖRE SINIFLAMA (RQD) IV. F KSEL ÖZELL KLER NE GÖRE SINIFLAMA A) POROZ TEYE GÖRE B) GEÇ RGENL E GÖRE C) SERTL E GÖRE a) Çizme deneyi ile b) z b rakma deneyi ile c) S çrama (geri tepme) deneyi (SCHM DT çekici) ile V. MUKAVEMET ÖZELL KLERE GÖRE SINIFLAMA A) TEK EKSENL BASINÇ D RENC NE GÖRE B) NOKTA YÜK D RENC NE GÖRE VI. ELAST K ÖZELL KLERE GÖRE YA t 3

4 KSEL ÖZELL KLER NE GÖRE SINIFLAMA a- Kayaçlar n poroziteye göre s flanmas Prof. P sman S VR M çin eoloji eol De Jeol ji b- Kayaçlar n geçirgenli ine göre s flanmas De tlar Not 4

5 c- Kayaçlar n sertli ine göre s flanmas P sman Prof üh S VR M çin ji Jeol eol Ders eoloj MEKAN K ÖZELL KLER NE GÖRE SINIFLAMA a- Kayaçlar n mukavemet özelliklerine göre s fland lmas as YA ÇLARIN D RENC NE ETK YEN FAKTÖRLER * Bile im ve doku, * Kristallenme derecesi, * Kenetlenme derecesi, * Çimentolanma derecesi ve çimentonun türü, * Süreksizlikleri, * Porozitesi, * Doygunluk derecesi, * Anizotropisi, * Kayac n ayr ma derecesi. Not türü,t tlar 5

6 P sman S VR M çin eoloji Jeol loj eol Der AYA er tlar ot 6

7 Pro P. sman Kayaçlar için tek eksenli Osenli bas nç dayan s flanmas n kar la lmas sm S VR çin eoloj Jeoloj eol s tlar YA Not 7

8 Prof. P Dr. M çin Jeol D sman sm S V YA eol tlar YA t 8

9 b- Kayaçlar n Modül oran na göre s flanmas P sman Prof Müh. M çin oji sm S VR eol s82 Jeol eoloj ji Kayaçlar n baz fiziko-mekanik özelliklerineerine göre s fland lmas SINIFLAMA V mas PARAMETRE M Çok dü ük Dü ük Orta yüksek çok yüksek REFERANS Birim A rl k kn/m3 2,4 2,4-2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3 NBG 1985 Tek eksenli bas nç MPa ISRM, 1981 Tek eksenli bas nç MPa < >200 Deer ve Miller, 1966 Nokta yükleme MPa 0,1 0,1-03 0,3-1, ISRM, 1982 Nokta yükleme MPa < >8 Bienniawski, 1975 E modülü GPa ISRM, 1983 Modül oran Esta/tek NBG 1985 Porozite % 0,5 0,5-2, NBG 1985 Porozite % çok kompakt az bo luklu orta bo. oldukça bo. çok bo. çok fazla bo. Porozite % <1 1-2,5 2, >20: Moos-Guervain,1948 Mineral boyutu mm 0,02 0,02-0,6 0, NBG 1985 Sismik h z km/s 2,5 2,5-3,5 3, NBG 1985 kat toprak çok yum ak kaya yumu ak sert kaya çok sert De Beer, 1967 Ders rs Not tlar DeSRM, 1981 Schmidt sertlik çekici geri tepme fevkalade sert >60 9

10 Pro P sman M çin Jeol sm S VR eol Ders 6.4. ÇLARIN DAVRANI LARI: ANI LAR Sedimanter Kayaçlar eoloji YA Sedimanter kayaçlar n lmaya ve bas nca kar gösterdikleri direnç, konsolidasyon derecesine ve içerlerinde bulunan minerallerin suya kar olan hassasiyetine ba r. Buna göre kil, marn, jips ve kalker çimentolu gre ve konglemeralar, bilhassa sulu ortamlarda bas nca kar az direnç gösterirken, silis çimentolu kuvarsitler dayan kl olup, granit ve bazalt kadar sa lamd r. Kil ve eyller, içerlerindeki kil minerallerinin cinsine göre, az veya çok miktarda, su emdi inde gev er ve ayr rlar; dirençleri ve ta ma güçleri azal r. Kuru iken sahip olduklar sa laml k kaybolur. Bundan dolay, temel in aat nda bu gibi kütleler, suya kar tecrit edilmeli, gelmesi muhtemel suyun drenaj dü ünülmelidir. Kalkerler; yap ta, kireç, agrega ve m r olarak kullan r. Bu i lerde kullan lacak kalkerlerin, porozitelerinin, su emmelerinin (en çok % 3) ve nmalar n az;bas nca kar dirençlerinin 20MPa dan fazla olmas gerekir. Temel ve baraj in aatlar nda kalkerlerdeki çatlak sistemleri ve erime bo luklar,detaylar bir ekilde ara lmal r. Not tlar erit 10

11 Ma matik Kayaçlar Derinlik ma matik kayaçlar, umumiyetle çatlak ve fisürleri ihtiva ederlerse de taze ve ayr mam olduklar zaman k lmaya ve bas nca kar yüksek bir direnç ( MPa) gösterirler. Bu takdirde her türlü mühendislik i lerine elveri lidir. Beton ve di er yap malzemesi için iyi bir kaynakt r. Bu gibi kayaçlar n üzerindein aat yaparken, içerlerindeki minerallerin ayr ma derecesine, çatlak ve faylara, bilhassa çatlak ve faylar boyunca minerallerin ayr p ayr mad na dikkat edilmesi gerekir. Direnç, ayr ma derecesi ile orant olarak de ir. Yüzey veya yüzeye yak n ma matik kayaçlar n fiziksel özellikleri çok de ken oldu undan kullan lmadan ve üzerinde in aat yapmadan evvel detayl bir ekilde incelenmelidir. Bir çok lavlar ve baz aglomeralarar derinlik kayaçlar kadar sa lamd r. Fakat volkanik tüfler ve bre ler; bo luklu, killi ve cürufumsu olduklar zaman güvenilmemelidir. nce volkanik Dvolkanik malzemeden olu mu tüfler, kolayca ayr klar ndan ve bentonit killeri meydana getirdiklerinden dolay, ta ma güçleri ve d etkilere kar dirençleri çok azd r. Prof. Dr. M çin eoloji sman sm S VR Jeol eol Ders Metamorfik Kayaçlar Metamorfik kayaçlardan, bilhassa ayr istler istiyet düzlemleri YA boyunca, kolayca parçaland ndan mühendislik i lerinde malzeme olarak kullan lmaz. Mermerler, en önemli in aat ve kaplama ta lar ndan biridir. Temel bak ndan metamorfik kayaçlar, ayr mam olmak art ile çok sa lamd r. Büyük kaz lerinde, ayr mlar istiyet düzlemleri boyunca kayabilir. Bundan dolay tahkim edilmelidir (desteklenmelidir). N). Ayr ma yoksa ve kayma yüzeyleri kille dolmam sa, deste e gerek yoktur. Bu tip kayaçlardaki kaz larda, bilhassa iklim uygun oldu u zaman, k sa zamanda, ayr ma dolay yla hacim de mesi ve bas nç artmas meydana gelmektedir. Tünel ve baraj in aat nda bu hususlara dikkat edilmelidir. Not tlar 11

12 P Dr. sman Prof. EKLER: ÇLARIN MUKAVEMET DENEYLER M çin eoloji sm V S VRe nç Tek Eksenli Bas nç Direnci Jeol eol Ders Bu deney, kayaç numunelerinin k lmaya kar gösterdikleri direnç olarak ak tan mlanmaktad r. Ba ka bir deyi le kayac n sa laml hakk nda da bir bilgi verir ve kayac n ta yabilece i yüklerin hesaplanmas için yap r. Deneyde boy / çap ( L/D ) oran 2,5-3,0 aras nda olacak ekilde haz rlanm, alt ve üst yüzeyleri birbirine paralel, yan yüzeyleri pürüzsüzdür ve herhangi bir k k ve çatlak içermeyen karot örnekleri kullan r. YA c = P f /A f P f : Yenilme an nda kaydedilen yük A f : Silindirik örne in kesit alan TA C NS BASINÇ D RENC c MPa Bazalt Granit Mermer Trakit- Andezit 130 Kumta - Çak lta Kireçta 5-35 Tüf, Lav Traverten Yumu ak ta lar 5-15 Not tlar 12

13 Nokta Yükü Dayan ndeksi Deneyi Bu deney, kayaçlar n özelliklerini belirlemek, s flamas yapmak ve kayan n do al durumunu daha iyi anlamak için yap lan indeks deneylerden biridir. Deney sonuçlar ndan dolayl olarak kaya maddesinin basma ve çekme dayan da hesaplanabilmektedir. Bu deney; a) Çapsal deney (L/ D>1; tercihen L/D ) b) Eksenel deney (W/D oran ) c) Blok ve düzensiz örneklerde deney (D ve W oran 0.3 ile 1.0, tercihen 1 e yak n) olmak üzere, üç farkl ekilde yap labilmektedir. Prof. P Dr. sman I s = P / De 2 M çin eoloji sm S VR Jeol eol Ders tlar YA Not Anizotropi gösteren kayaçlarda 26 13

14 Çekme direnci deneyi: ç c =k. c 0,1<k<0,25 1. Do rudan (direkt): c =P/A 2. Dolayl (En direkt) (Brasilian deneyi): ç =2P/ DL P D sman Prof f. üh. S VR M çin Jeol eol Ders Kesme (Kayma) direnci eoloji Laboratuvarda; a) Kesme kutusu b) Üç eksenli bas nç deneyi Arazide; Hidrolik krikolarla yatay kuvvet uygulanarakyap r. Üç eksenli bas nç deneyi f=c+ tgø (Mhor-Coulomb, 1776) YA Not tlar 28 14

15 Burulma Direnci S 0 =16M c D 3 S 0 : Kayan n burulma direnci (kg/cm 2 ) M c : Numuneye uygulanan moment (kg.cm) D: Numunenin çap Prof. Dr sman M çin Jeoloji Ders Notlar sm S VR 29 15

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE 27 ŞUBAT 2010 ŞİLİ DEPREMİNDE BETONARME PERDE DUVARLI ÇOK KATLI YAPI HASARI... Derleyen: Nejat BAYÜLKE Güney Amerika da Büyük Okyanus k y s nda fiili de 8.8 büyüklü ündeki 27 Mart 2010 depreminden çok

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik

imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik imar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerle İlgili Yönetmelik 17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2 Eylül 1999gün 23804 Sayılı resmi Gazete'de "3030 Sayüı Kanun kapsmm dışında

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı