TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR"

Transkript

1

2 Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde birikerek tortul kayaçlarý ya da yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda deðiþime uðrayarak baþkalaþmýþ kayaçlarý oluþturmuþtur. Püskürük kayaç % 64.7 Dýþ püskürük KAYAÇLAR Mekanik Tortul Tortul (Sedimanter) Kayaçlar Organik Tortul Kimyasal Tortul Metamorfik % 27.4 Yer kabuðundaki kayaçlarýn yaklaþýk oranlarý Metamorfik (Baþkalaþmýþ) Kayaçlar Tortul kayaç % 7.9 KAYAÇLAR (TAÞLAR) OLUÞUMUNA GÖRE 3 e AYRLR Magmatik (püskürük) Taþlar Magma, erimiþ veya yarý erimiþ kayaç malzemesidir. Kimyasal olarak karmaþýk bir yapýya sahiptir ve bileþim, sýcaklýk ve uçucu madde miktarlarý farklýlýklar gösterir. Magmatik (katýlaþým) kayaçlar magmanýn yeryüzüne çýkarak veya yer kabuðu içinde yükselerek yeryüzüne çýkmadan soðumasý sonucunda oluþmuþtur. Magmatik kayalar Soðumanýn gerçekleþtiði ortama göre 2 ye ayrýlýr Ýç püskürük kayaçlar: Yer kabuðu içinde yükselen magmanýn yeryüzüne ulaþamadan kabuk içinde herhangi bir derinliðe yerleþmesi ve yavaþ yavaþ soðuyup katýlaþmasý sonucunda iç püskürük kayaçlar oluþur. Bu kayaçlarda soðuma derinde ve yavaþ olduðu için kayacý oluþturan unsurlar rahatça geliþme imkaný bulmuþtur ve iri unsurludur. Baþlýca iç püskürük kayaçlar granit, siyenit, diyorit ve gabrodur. Levha hareketlerinin kayacý tekrar magmaya taþýmasý Magma Soðuma ve katýlaþma Metamorfik Kayaç Püskürük Kayaç Granit Gabro Metamorfizm (Yüksek sýcaklýk ve basýnç) Tortul Kayaç Tortullarýn normal sýcaklýk ve basýnç altýnda üst üste birikmesi Tortul Çözünme, taþýnma ve depolanma Granitlerin fiziksel ve kimyasal aþýnma sonucu ayrýþmasý sonucu yer yer birbiri üzerinde yer alan irili ufaklý ve köþeleri yuvarlaklaþtýrýlmýþ bloklardan oluþan topografyaya tor topografyasý denir. Kayaç döngüsü Dýþ püskürük kayaçlar: Magmanýn yeryüzüne çýkarak soðumasý sonucunda oluþur. Magma hava ile temas ettiði için soðuma hýzlý oluþur. Bu yüzden dýþ püskürük kayaçlar ince unsurlu ve camsýdýr. Magmanýn sýcaklýðý yeryüzüne çýkýnca aniden düþtüðü için erime derecesi farklý unsurlar hemen hemen ayný anda ve kýsa aralýklarla katýlaþmýþ büyüme olanaðý bulamamýþtýr. 10

3 BÖLÜM: 1 Baþlýca dýþ püskürük kayaçlar bazalt, obsidyen, andezit, süngertaþý, trakittir. Tortul kayaçlar genellikle tabakalar halinde çökelir. Örneðin, buzullarla beslenen bir akarsu yazýn kuvvetlenir, kýþýn zayýflar. Bu yüzden buzullarla beslenen bir akarsuyun getirdiði maddeler yazýn daha büyük, kýþýn daha küçük maddelerden oluþan tabakalar þeklinde çökelir. Bazalttan oluþan sütunlar Fosil Fosil Obsidyen (Volkan camý) Andezit Tortul (Sedimanter) kayaçlar Eskiden var olan kayalarýn akarsu, buzul, rüzgâr, dalgalar gibi dýþ kuvvetler tarafýndan aþýndýrýlmasý ve sürüklenen maddelerin yeryüzünde veya yeraltýnda normal basýnç ve sýcaklýk altýnda doðal bir çimento maddesi yardýmýyla birleþmesi sonucu tortul kayaçlar oluþur. Tortul kayaçlar içerisinde bulunan belirli devirlerde yaþamýþ ve ortadan kalkmýþ fosiller farklý jeolojik zamanlarý aydýnlatýr. Anahtar fosil olarak adlandýrýlan bu fosiller jeolojik zamanlarýn çeþitli devrelere ayrýlmasýna ve canlýlarýn evrimine ýþýk tutar. Tortul kayaçlarýn oluþma süreci 11

4 BÖLÜM: 1 Tortul taþlar oluþumuna göre 3 e ayrýlýr: a. Mekanik (kýrýntýlý) Tortul taþlar Akarsu, rüzgâr, buzul gibi dýþ kuvvetlerin aþýndýrdýklarý maddeleri yeryüzünün çukur yerlerinde biriktirmeleri ve bu maddelerin arasýna giren doðal bir çimento maddesinin bu unsurlarý bir araya tutturmasý sonucu oluþurlar. Baþlýca mekanik tortul kayaçlar kiltaþý, Çakýl taþý (konglomera), kum taþý ve breþ tir. Traverten Breþ Konglomera b. Organik Tortul Taþlar Bitkisel ve hayvansal maddelerin yeryüzünün çukur yerlerinde üst üste birikmesi sonucu oluþurlar. Antrasit, taþ kömürü, linyit, turba, mercan kalkeri baþlýca organik tortul kayaçlardandýr. Sarkýt Sarkýt, dikit, sütun ve travertenler kimyasal tortul oluþumlardýr. Antrasit Taþ kömürü c. Kimyasal Tortul Kayaçlar Ýçinde erimiþ halde kalker, jips, kayatuzu gibi maddeler bulunan sularýn basýnç azalmasý, buharlaþma ya da bir alanda durgunlaþmasý sonucu içlerindeki maddelerin çökelmesiyle oluþurlar. Kalker (kireç taþý), jips (alçý taþý), kaya tuzu, dolomit, kimyasal tortul taþlardýr. Metamorfik (Baþkalaþmýþ) kayaçlar Tortul, püskürük veya yine bir metamorfik kayaçlarýn yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kalmasý sonucu kayaçlarýn yapýlarýnda kimyasal ve mekanik deðiþikliklerin meydana gelmesiyle metamorfik kayaçlar oluþur. Kayaç Granit Kalker Kuvars Kömür Baþkalaþmýþ hali Gnays Mermer Kuvarsit Elmas Kireçtaþý Dolomit Yer kabuðu içinde yükselen magmanýn etkili olduðu yerlerde veya tektonik hareketler sonucunda yer kabuðunun bir bölümünün derin kýsýmlara doðru alçaldýðý bölgelerde bulunan kayaçlar hem yüksek sýcaklýk hem yüksek basýnç altýnda kalýnca bu bölgedeki kayaçlarda metamorfizma olaylarý oluþur. 12

5 BÖLÜM: 1 Volkanik faaliyetler hem iç hem de dýþ püskürük kayaçlarý oluþturur. Ayrýca magmanýn yeryüzüne doðru hareketi sýrasýnda temas ettiði bölgelerdeki kayaçlar baþkalaþmaya da uðrayabilir. Bir çöl bölgesinde kayaçlara küreye benzer bu þekli rüzgârýn her yönden taþýdýðý maddelerin çarpmasý vermiþtir. Daðlarýn eteklerinde sellerin ve akarsularýn getirdiði maddelerin üst üste birikmesi tortul kayaçlarý oluþturur. Ýç püskürük kayaçlarýn sürekli yer altýnda bulunmasý gerekmez. Bu kayaçlarý örten katmanlar aþýnarak ortadan kalkýnca iç püskürük kütleler yeryüzüne de çýkabilirler. Organik tortul kayaç olan kömür karasal ortamlarda veya kýyýya yakýn bataklýklarda yerinde veya taþýnarak gelmiþ bitkisel malzemenin çökelmesi sonucu oluþur. En yaþlý ve en çok basýnç etkisinde kalmýþ kömür damarýnýn kömürleþme derecesi daima daha yüksektir. Kömürleþme için çökelen bitkisel malzemenin havadaki oksijen ile temas etmemesi gerekir. 13

6 BÖLÜM: 1 ETKÝNLÝK Metamorfizmaya uðrayan aþaðýdaki kayaç örneklerinin gösterildiði aþaðýdaki fotoðraflarýn altýndaki boþluklarý doldurunuz. Granit... Kömür Yüksek sýcaklýk + basýnç Yüksek sýcaklýk + basýnç Yüksek sýcaklýk + basýnç. Mermer. 14

7 BÖLÜM: 1 ETKÝNLÝK Magmanýn, yeryüzüne kadar çýkarak veya yer kabuðu içinde belli bir yere kadar yükselerek orada soðumasý sonucu oluþan kayaçlara denir. Eskiden var olan kayaçlarýn akarsular, rüzgârlar, dalgalar gibi dýþ etkenler tarafýndan aþýndýrýlarak, sürüklenen kýrýntýlarýn ve diðer çözülme ürünlerinin ya da kimyasal yolla meydana gelen maddelerin normal basýnç ve sýcaklýk altýnda birikmesiyle oluþan kayaçlardýr. Tortul ya da püskürük kayalarýn yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kimyasal ve fiziksel özelliklerinin deðiþmesi sonucu oluþan kayaçlardýr. kayaçlar kayaçlar... kayaçlar...tortul kayaçlar Baþlýca örnekler...tortul kayaçlar Baþlýca örnekler...tortul kayaçlar Baþlýca örnekler Baþlýca örnekler

8 ÖLÇME ve DEÐERLENDÝRME TESTÝ Aþaðýda verilen boþluklarý uygun kelimelerle doldurunuz ayrýþmasý sonucu yer yer irili ufaklý ve köþeleri yuvarlaklaþtýrýlmýþ bloklardan oluþan tor topografyasý oluþur. 2. Ayný özellikteki iki kayaçtan... yapýya sahip olanda ayrýþma þiddeti artar. Çünkü bu özellik donma-çözülme olaylarýnýn kayaçtaki etkisini artýrýr kömürün yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda baþkalaþým geçirmesi sonucu oluþmuþtur kayaçlar magmanýn yeryüzüne çýkarak veya yeryüzüne yaklaþtýðý yerlerde soðumasý sonucu oluþur. Topoðrafya ve kayaçlar ile ilgili olarak verilmiþ aþaðýdaki durumlarý doðru ( ) ve yanlýþ ( )þeklinde gruplandýrýnýz. 8. Yer kabuðunda en fazla bulunan kayaçlar püskürük kökenli, en az bulunanlar ise tortul kökenlidir. 9. Gnays, mermer ve kuvarsit kayaçlarý dýþ kuvvetlerin aþýndýrdýklarý maddeleri yeryüzünün çukur yerlerinde biriktirmesi ve biriken maddelerin arasýna giren doðal çimento maddesinin birikmiþ unsurlarý bir arada tutmasý sonucu oluþmuþ mekanik tortul kayaçlardýr. 5. Daha önce bulunan kayaçlarýn akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalgalar gibi dýþ kuvvetler tarafýndan aþýndýrýlarak oluþan çözülme ürünlerinin ya da kimyasal yolla oluþan maddelerin normal basýnç ve sýcaklýk altýnda birikmesiyle... (...) kayaçlar oluþur. 10. Bitkisel ve hayvansal maddelerin yeryüzünün çukur alanlarýnda üst üste birikmesi sonucu organik tortul kayaçlar oluþur. 6. Püskürük veya tortul kayaçlarýn yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kalmalarý sonucu yapýlarýnda kimyasal ve mekanik deðiþikliklerin gerçekleþmesi sonucunda... (...) kayaçlar oluþur. 7. Aþaðýdaki tabloda verilen kayaçlarýn yanýna püskürük, tortul veya magmatik kayaçlardan hangisine dahil olduðunu ve eðer var ise alt grubunu yazýnýz. Kayaç Türü Kayaç Türü Taþ kömürü... Mermer... Konglomera (Çakýltaþý)... Granit... Kalker... Linyit Ýç püskürük kayaçlarýn yer kabuðu içinde herhangi bir derinlikte yerleþmesi ve yavaþ yavaþ soðuyup katýlaþmasý, bu kayaçlarýn dýþ püskürük kayaçlara göre daha iri unsurlu olmasýný saðlamýþtýr. 12. Yeryüzüne doðru yükselen magmanýn etkisiyle ya da tektonik hareketler sonucunda yer kabuðunun bir bölümünün derin kýsýmlara doðru alçaldýðý bölgelerde kayaçlar metamorfizmaya uðrar. Turba... Breþ... Kil taþý... Elmas... 16

9 BÖLÜM 1 TEST 1 1. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi magmatik kökenli deðildir? A) Granit B) Bazalt C) Obsidyen D) Andezit E) Kalker 5. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi, oluþtuðu döneme ait bitki ve hayvan kalýntýlarýný daha fazla bulundurur? A) Bazalt B) Breþ C) Granit D) Andezit E) Obsidyen 2. Dört kayaç ve bu kayaçlarýn baþlamýþ hali doðru olarak, bir tanesini yanlýþ olarak verilmiþtir. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin baþkalaþmýþ hali doðru verilmemiþtir? Kayaç Baþkalaþmýþ hali A) Granit Gnays B) Kalker Mermer C) Bazalt Volkan tüfü D) Kuvars Kuvarsit E) Kömür Elmas 6. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi, magmanýn yeryüzüne çýkmasýyla oluþan dýþ püskürük kayaçlar arasýnda deðildir? A) Granit B) Andezit C) Bazalt D) Volkan camý E) Volkan tüfü 7.. Kireç taþý. Traverten. Konglomera V. Jips 3. Bitkisel ve hayvansal maddelerin yeryüzünün çukur yerlerinde üst üste birikmesi sonucu organik tortul kayaçlar oluþur. Aþaðýda verilen kayaçlardan hangisi yukarýda açýklanan þekilde oluþmamýþtýr? Sularýn içindeki eriyik malzemelerin çökelmesiyle oluþan kayaçlar arasýnda yukarýdakilerden hangileri yoktur? D) ve E) ve V A) Taþ kömürü B) Linyit C) Turba D) Konglomera E) Mercan kalkeri 8.. Bir kayacýn çatlaklý olmasý ayrýþma þiddetini artýrýr. 4.. Kayacýn özellikleri. Ýklim þartlarý. Günlük sýcaklýk farklarý Tor topoðrafya þekillerinin oluþmasýnda yukarýdakilerden hangileri etkilidir? A) Yalnýz B) Yalnýz C) ve D) ve E), ve. Dýþ püskürük kayaçlarda soðuma, iç püskürük kayaçlara göre daha yavaþtýr.. Ayný yörede granitin olduðu araziler, jipsin olduðu arazilere göre yüksek ve belirgin yüzey þekillerini oluþturur. Kayaçlarýn özellikleri ile ilgili olarak yukarýda verilenlerden hangileri doðru deðildir? D) ve E) ve 17

10 TEST: 1 9. Metamorfizma geçirmiþ kayaçlarýn sertlik ve dayanýklýklarý yüksektir. 13. Buna göre, aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisinin sertlik ve dayanýklýlýk derecesi diðerlerinden daha düþüktür? V V A) Jips B) Mermer C) Gnays D) Elmas E) Þist 10. Türkiye de Nevþehir-Ürgüp-Göreme yöresinde karakteristik yüzey þekillerinin geliþmesinde aþaðýdaki kayaç gruplarýndan hangisi etkili olmuþtur? A) Ýç püskürük kayaçlar B) Dýþ püskürük kayaçlar C) Baþkalaþmýþ kayaçlar D) Kimyasal tortul kayaçlar E) Organik tortul kayaçlar Haritada numaralanmýþ yörelerden hangisinde dýþ püskürük bir kayaç olan obsidyene rastlanma olasýlýðý daha düþüktür? A) B) C) D) V E) V 14. Akdeniz Bölgesi nde bulunan karstik oluþumlu maðaralarda oluþan sarkýt, dikit ve sütunlar aþaðýdaki kayaç gruplarýndan hangisine örnektir? A) Organik tortul kayaç B) Kimyasal tortul kayaç C) Kýrýntýlý tortul kayaç D) Ýç püskürük kayaç E) Dýþ püskürük kayaç 11. Lavlarýn kristalleþmeye yetecek kadar zaman bulamadan hýzlýca soðumasý sonucu oluþan ve volkan camý olarak adlandýrýlan kayaçtýr. Kýrýldýðýnda býçak gibi keskin köþeler verdiði için, eski çaðlarda ok ve mýzrak ucu yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Yukarýda baþlýca özellikleri verilen kayaç aþaðýdakilerden hangisidir? A) Mermer B) Gnays C) Obsidyen D) Andezit E) Granit 15.. Granit. Gnays. Kalker V. Jips Yukarýdaki kayaçlarýn bulunduðu yerlerde sýcaklýk ve yaðýþ koþullarýnýn ayný olduðu kabul edilirse hangilerinin bulunduðu alanda kimyasal çözülme daha fazladýr? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 12. Yeryüzünü oluþturan kayaçlar dýþ kuvvetler tarafýndan ufalanýr ve taþýnýr. Taþýnan maddeler akarsu, göl, deniz ve okyanus tabanlarý ile karasal ortamlardaki çukur alanlarda tabakalar halinde biriktirilir. Buna göre, yeryüzünün çukur bölgelerinde biriken tabakalarýn zaman içinde normal sýcaklýk ve basýnç altýnda sýkýþmasý sonucu oluþan kayaçlar arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Konglomera B) Jips C) Kömür D) Siyenit E) Traverten 16. Aþaðýdaki olaylardan hangisinde levha hareketlerinin etkisi yoktur? A) Jeotermal bölgelerin oluþmasýnda B) Okyanus dökülen akarsu aðýzlarýnda haliçlerin oluþmasýnda C) Sýradaðlarýn oluþmasýnda D) Okyanus ortalarýnda volkanik ada yaylarýnýn oluþmasýnda E) Kýtalar arasýndaki iç denizlerin jeolojik devirler boyunca yüzölçümlerinin deðiþmesinde 18

11 BÖLÜM 1 TEST 2 1. Aþaðýdaki yer þekillerinden hangisinin bulunduðu yörelerde püskürük kayaçlara rastlamak daha kolaydýr? A) Peribacasý B) Traverten C) Vadi D) Polye E) Kanyon vadi 4. Magma, yer kabuðunda zayýf direnç zonlarýný izleyerek yeryüzüne çýkar.. Levhalar arasýndaki sýnýrlar. Faylar. Paleozoik yaþlý araziler V. Derin deniz çukurlarý 2.. Bazý kara ve deniz canlýlarýnýn ölümünden sonra zýrh ve iskeletlerinin birikmesiyle oluþabilir.. Tebeþir, kömür ve mercan kaya organik tortul kayaçlardandýr.. Bitkisel kalýntýlarýn kalýn ve geçirimsiz tortul kütleler altýnda uzun bir süreç kalmasý sonucu organik tortul kayaçlardan kömür oluþur. V. Karbon içeren organik tortul kayaçlarýn oluþumu yeryüzündeki farklý bölgelerde ayný þartlar altýnda gerçekleþir. Organik tortul kayaçlarla ilgili yukarýdaki bilgilerden hangileri doðrudur? A) ve B) ve C) ve D), ve E), ve V 3. Tüfler volkanlardan çýkan ince boyutlu malzemelerin (özellikle küllerin) oluþturduðu açýk renkli ve çok kolay aþýnan kayaçlardýr. V V Buna göre, yukarýda verilen yerlerden hangileri magmanýn yeryüzüne daha kolay çýkabileceði yerlerdir? A) ve B) ve C) ve D), ve V E), ve V 5.. Yer kabuðuna doðru yükselen magmanýn yeryüzüne eriþemeden kabuk içinde herhangi bir derinlikte yerleþmesi ve katýlaþmasý ile oluþan kayaçlara iç püskürük kayaçlar denir.. Eskiden var olan kayaçlarýn akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalgalar gibi dýþ etkenler tarafýndan ya da kimyasal yolla normal basýnç ve sýcaklýk altýnda su üstünde veya su altýndaki ortamlarda birikmesi tortul (sedimanter) kayaçlarýn oluþumunu baþlatýr.. Yüksek sýcaklýk ve basýncýn etkisiyle sedimanter ve magmatik kayaçlarýn kimyasal ve mekanik deðiþikliklere uðramasý organik tortul kayaçlarý oluþturur. Kayaçlar ve oluþum özellikleriyle ilgili olarak verilen yukarýdaki ifadelerden hangileri doðru deðildir? D) ve E) ve Türkiye de volkanik tüfler haritada numaralandýrýlmýþ yörelerden hangisinde karakteristik yüzey þekillerinin geliþmesine neden olmuþtur? A) B) C) D) V E) V Bir yörede aþaðýdaki yer þekillerinden hangisinin yaygýn olarak bulunmasý bu yörede kimyasal tortul kayaçlarýn yaygýn olduðunu kanýtlar? A) Polye B) Delta C) Peribacasý D) Dev kazaný E) Mantar kaya

12 TEST: 1 7. Günlük sýcaklýk farklarýnýn fazla olduðu, fiziksel parçalanmanýn ön plana çýktýðý yüksek daðlýk sahalarda yüzey þekilleri keskin kenarlý, köþeli dikliklerden oluþan sarp bir görünüm alýr Genellikle tabakalýdýr.. Yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda oluþurlar.. Genellikle oluþtuklarý dönemlere ait bitki ve hayvan kalýntýlarý içerirler. V V Tortul kayaçlarla ilgili yukarýdakilerden hangileri söylenemez? D) ve E) ve Buna göre, haritada numaralandýrýlmýþ yörelerden hangilerinde yüzey þekillerinin keskin kenarlý, köþeli olma durumu daha fazladýr? A) B) C) D) V E) V 11.. Gnays. Kalker. Mermer V. Elmas Yukarýdaki kayaç örneklerinden hangileri oluþum yönünden diðerlerinden farklýdýr? 8. Aþaðýda verilenlerden hangisinde bulunan kayaçlarýn birbirine dönüþmesi beklenemez? D) ve E) ve V Kayaç Dönüþmüþ hali A) Kalker Mermer B) Kömür Elmas C) Granit Gnays D) Bazalt Andezit E) Kum taþý Þist Püskürük kayaçlar Soðuma ve katýlaþma. Tortul kayaçlar Sýkýþma ve çimentolaþma. Baþkalaþým kayaçlar Ayrýþma ve aþýnma Yukarýda verilen püskürük, tortul ve baþkalaþmýþ kayaçlarý oluþturan faktörlerden hangileri doðrudur? D) ve E) ve 20 Aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisinin oluþumunda yukarýdaki durum etkili olmuþtur? A) Mermer B) Konglomera C) Kömür D) Granit E) Tüf

13 TEST: Dýþ kuvvetler tarafýndan taþýnan malzemelerin akarsu, göl, deniz ve okyanus tabanlarý ile çukur alanlarda tabakalar halinde birikip, zaman içinde sýkýþmasý sonucu oluþan kayaçlardýr. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlardan hangisi yukarýda açýklandýðý gibi oluþmuþtur? 16. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisinde oluþduklarý döneme ait bitki ve hayvan kalýntýlarý olan fosillere rastlanma olasýlýðý daha yüksektir? A) Kum taþý B) Gnays C) Mermer D) Andezit E) Bazalt A) Kömür B) Granit C) Mermer D) Bazalt E) Andezit 17.. Erime 14. Aþaðýdaki fotoðraf volkanik kayaçlarýn fiziksel ve kimyasal ayrýþmaya uðradýklarýnda deðiþik þekil ve boyutta bloklara dönüþümünü gösteren tor topoðrafyasýna aittir.. Aþýnma. Baþkalaþma Karstik bölgelerdeki yüzey þekillerinin oluþmasýnda yukarýdakilerden hangileri etkili olmamýþtýr? D) ve E) ve Tor topoðrafyasýnýn oluþumu aþaðýda verilen kayaçlardan hangisinin fiziksel ve kimyasal ayrýþmasýyla oluþur? A) Tüf B) Granit C) Obsidyen D) Andezit E) Bazalt 18. Denizli Pamukkale deki traverten taraçalarýnýn oluþumunda aþaðýdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuþtur? A) Kalker B) Granit C) Andezit D) Bazalt E) Jips 15. Püskürük kayaçlar magmanýn soðumasý sonucu oluþurlar. Eðer magmanýn soðumasý yavaþ bir þekilde olursa, oluþan kayaçlar iri unsurlu olur. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlardan hangisi iri unsurludur? A) Andezit B) Tüf C) Obsidyen D) Granit E) Bazalt 19. Bir ülkede aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin yaygýn olarak bulunmasý bu ülkenin geçmiþinde volkanik olaylarýn yaþandýðýna kanýt olamaz? A) Andezit B) Obsidyen C) Bazalt D) Granit E) Kireç taþý 21

14 BÖLÜM 1 TEST Her tarafta ayný olan basýnca hidrostatik basýnç denir. Belli bir yönde daha þiddetli olan basýnca yönlü basýnç denir. Yönlü basýnç daha çok yeryüzüne yakýn kýsýmlarda söz konusudur ve derine doðru inildikçe azalýr. Buna karþýlýk derinlere doðru inildikçe hidrostatik basýnç egemen olur. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlarýn oluþum ortamlarý dikkate alýnýrsa hangisinin oluþtuðu ortamda daha çok hidrostatik basýnç etkisinde kalmaktadýr? A) Andezit B) Bazalt C) Obsidyen D) Granit E) Tüf Yukarýdaki þekilde verilen oluþumun yaygýn olduðu bir yöre için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Karstik bir alandýr. B) Karbonlu organik tortullarca oluþturulmuþtur. C) Tor topoðrafyasýnýn yaygýn olduðu bir yöredir. D) Günlük sýcaklýk farklarýnýn fazla olduðu alanlarda oluþur. E) Sýcaklýk ve basýnç kayaçlarý baþkalaþmaya uðratmýþtýr Kimyasal tortul kayaçlarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi doðru deðildir? A) Sulardaki eriyik tuzlarýn ve minerallerin kimyasal süreçler sonucunda çökelmesiyle oluþur. B) Traverten kimyasal tortul kayaçlardandýr. C) CaCO 3 bakýmýndan zengin yer altý sularýnýn yeryüzüne çýkmasý buharlaþma, basýnç azalmasý ve CO 2 in uçmasýna neden olarak kimyasal tortul kayaçlarý oluþturur. D) Yuvarlaklaþmýþ çakýllarý birbirine baðlayan doðal çimentoyla oluþan konglomeralar daha çok akarsu yataklarý çevresinde görülen kimyasal tortul kayaçlardandýr. E) Kimyasal tortul kayaçlardan jips, kireç taþýna göre daha kolay çözünür. Bir bölgede yukarýdaki oluþumlardan hangilerinin yaygýn olmasý bu bölgede tortul kayaçlarýn yaygýn olduðunu kanýtlar? D) ve E) ve 22

15 TEST: 1 5. Magmanýn yeryüzüne kadar çýkarak soðumasý sonucu oluþan kayaçlara dýþ püskürük kayaçlar denir. 8. Konglomera Andezit V Yukarýdaki haritada numaralandýrýlmýþ yörelerden hangilerinde dýþ püskürük kayaçlar daha yaygýn görülür? Obsidyen A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 6. Geçmiþ jeolojik dönemlerde yaþamýþ bitki ve hayvanlarýn kayaçlar içinde korunmuþ kalýntýlarýna fosil denir. Fosilleþme olabilmesi için ölen canlýnýn havasýz bir ortamda ve basýnç altýnda kalmasý gerekir. Yukarýda fotoðraflarý verilen kayaçlardan hangileri magmanýn yeryüzüne çýkýp soðumasý sonucu oluþmuþtur? D) ve E) ve Aþaðýda verilen kayaç türlerinden hangisinde fosil bulunma olasýlýðý daha yüksektir? 9. Aþaðýdaki haritada yeryüzündeki baþlýca aktif volkanlarýn bulunduðu alanlar noktalarla gösterilmiþtir. A) Mermer B) Gnays C) Granit D) Andezit E) Tebeþir 7. Eriyebilen kayaçlarýn geniþ yer tuttuðu alanlarda oluþan yer þekillerine karstik þekiller denir. Buna göre, aþaðýdaki yeryüzü þekillerinden hangisinin oluþmasý için eriyebilen kayaçlar gerekmez? A) Lapya B) Dolin C) Peribacasý D) Uvala E) Polye 23 Bu alanlarla aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi paralellik taþýmaz? A) Granit B) Andezit C) Bazalt D) Obsidyen E) Jips

16 TEST: Petrol. Kömür. Jeotermal enerji V. Doðal gaz Yukarýda verilen enerji kaynaklarýndan hangileri organik tortulanma yoluyla oluþmamýþtýr? 13. Bir bölgede aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygýn olarak bulunmasý bu bölgedeki aktif veya sönmüþ volkanik faaliyetlerin varlýðýna kanýt olamaz? A) Granit B) Andezit C) Bazalt D) Gabro E) Tebeþir D) ve E) ve V 11. Bir bölgedeki volkanik faaliyetlerin aþaðýdakilerin hangisine yol açmasý beklenemez? A) Kayaçlarda metamorfizmaya B) Gayzerlerin oluþumuna C) Depremlere D) Tarýmsal verimliliðin artmasýna E) Kömür yataklarýnýn oluþumuna 14.. Ayný canlýya ait fosilin sadece Güney Afrika nýn batý kýyýlarý ile Brezilya kýyýlarýnda görülmesi. Grönland Adasý nda palmiye aðaçlarýna ait fosillerin bulunmasý. Amazon ve Kongo havzalarýnda görülen iklim þartlarýnýn benzer olmasý Yukarýda verilen durumlardan hangileri levhalarýn hareket ettiðine kanýttýr? D) ve E) ve Aþaðýdaki haritada, yeryüzündeki volkanlarýn daðýlýþý gösterilmiþtir. V Bir yörede yukarýdaki yapý türleri veya yer þekillerinden hangilerinin olmasý bu yörenin depremsellik derecesini artýrýr? D) ve E) ve V Buna göre, aþaðýdaki ülkelerden hangisinde volkanik etkinlikler görülmez? A) Japonya B) Endonezya C) Ýtalya D) Norveç E) Þili 24

17 BÖLÜM 1 TEST 4 1. Aþaðýdaki fotoðrafta granitlerin fiziksel ve kimyasal olaylar sonucu ayrýþmasý sonucu yer yer birbiri üzerinde yer alan irili ufaklý ve köþeleri yuvarlaklaþtýrýlmýþ bloklardan oluþan bir yöreye ait fotoðraf verilmiþtir. 3. Yer kabuðundaki kayaçlarýn yaklaþýk oranlarýný gösteren daire grafikte numaralanmýþ yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir? Buna göre, baþlýca özellikleri açýklanan bu topoðrafya aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tor topoðrafyasý B) Karstik topoðrafya C) Akarsu topoðrafyasý D) Buzul topoðrafyasý E) Badlands topoðrafyasý A) Püskürük Tortul Metamorfik B) Püskürük Metamorfik Tortul C) Metamorfik Püskürük Tortul D) Metamorfik Tortul Püskürük E) Tortul Püskürük Metamorfik 4. Eskiden bulunan kayaçlarýn akarsu, buzul, dalgalar gibi dýþ kuvvetler tarafýndan aþýndýrýlmasý ve sürüklenen maddelerin yeryüzünde veya yer altýnda normal sýcaklýk ve basýnç altýnda doðal bir çimento maddesi yardýmýyla birleþmesi sonucu tortul kayaçlar oluþur. Aþaðýdaki ülkelerden hangisinde buzul aþýndýrmasý ve sürüklemesi sonucu oluþmuþ tortul kayaçlara daha fazla rastlanabilir? A) Norveç B) Ýtalya C) Mýsýr D) Brezilya E) Fransa 2. Aþaðýdaki tortul taþ çeþitlerinden hangisi diðerlerinden farklý bir oluþuma sahiptir? A) Konglomera B) Breþ C) Turba D) Kil taþý E) Kum taþý 5. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi fosil örneklerini daha fazla barýndýrmasýndan dolayý jeolojik zamanlarýn çeþitli devrelere ayrýlmasýna ve canlýlarýn evrimine ýþýk tutmaktadýr? A) Granit B) Kil taþý C) Bazalt D) Andezit E) Obsidyen 25

18 TEST: 1 6. Yer kabuðu içinde yükselen magmanýn etkili olduðu yerlerde veya tektonik hareket sonucunda yer kabuðunun bir kýsmýnýn Yer in derin kýsýmlarýna doðru alçaldýðý bölgelerde bulunan kayaçlarýn hem yüksek sýcaklýk, hem yüksek basýnç altýnda kalmalarý aþaðýdakilerden hangisine yol açar? 9. Aþaðýdaki fotoðrafta bir kayaç üzerinde lapya oluþumlarý görülmektedir. 7. A) Tortullaþmaya B) Fosil oluþumuna C) Metamorfizmaya D) Sedimanter kayaç oluþumuna E) Tor topoðrafyasý oluþumuna Akdeniz Bölgesi nde lapya, dolin, uvala, polye, düden gibi yeryüzü þekillerinin yaygýn olduðu Teke ve Taþeli platolarýnda aþaðýdaki kayaç türlerinden hangileri yaygýn olarak bulunur? A) Kalker B) Bazalt C) Tüf D) Andezit E) Granit Yukarýda fotoðrafý verilen kayacýn adý ve oluþumuna göre bulunduðu grup aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? Kayacýn adý Oluþumuna göre grubu A) Gnays Metamorfik B) Granit Magmatik C) Bazalt Magmatik D) Traverten Sedimanter E) Konglomera Sedimanter 10. Tortul taþlar; fiziksel tortul, kimyasal tortul ve organik tortul taþlar olmak üzere 3 e ayrýlýr. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde üç tortul taþ grubuna ait örnekler vardýr? A) Kil taþý - Kum taþý - Kalker B) Kum taþý - Kalker - Tebeþir C) Kalker - Jips - Linyit D) Linyit - Tebeþir - Alçý taþý E) Tebeþir - Kaya tuzu - Kalker 8. Türkiye de aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygýn olarak bulunmasý ülkenin önemli bölümünün genç oluþumlu olduðunun kanýtýdýr? A) Kalker B) Linyit C) Bazalt D) Andezit E) Granit 11. Aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi sularda eriyik tuzlarýn ve minerallerin kimyasal süreçler sonucunda çökelmesiyle oluþmaktadýr? A) Kalker B) Bazalt C) Konglomera D) Taþ kömürü E) Tebeþir 26

19 TEST: Aþaðýdaki fotoðrafta daðlýk alandan etek düzlüðüne ulaþan sel sularýnýn oluþturduðu bir yerþekli görülmektedir. 14. Aþaðýdaki fotoðrafta Akdeniz Bölgesi nde yaygýn olarak bulunan karstik maðaralardan Dim Maðarasý görülmektedir. Bu yer þeklinin oluþtuðu alanda normal sýcaklýk ve basýnç altýnda aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi yaygýn olarak bulunur? A) Metamorfik kayaçlar B) Fiziksel tortul kayaçlar C) Dýþ püskürük kayaçlar D) Organik tortul kayaçlar E) Kimyasal tortul kayaçlar Karstik maðaralarda oluþan sarkýt, dikit, sütun, maðara incileri, maðara þelaleleri aþaðýdaki kayaç gruplarýndan hangilerine örnektir? A) Organik tortul kayaç B) Fiziksel tortul kayaç C) Kimyasal tortul kayaç D) Ýç püskürük kayaç E) Metamorfik kayaç 15. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin oluþumunda yüksek sýcaklýk ve yüksek basýnç etkili olmamýþtýr? A) Kaya tuzu B) Mermer C) Gnays D) Þist E) Elmas 13. Kayaçlarýn sertlik ve dayanýklýlýklarýnýn yüksek olmasý genel olarak aþýnmaya karþý dirençlerini artýracaðý için bu tür kayaçlarýn bulunduðu alanlar çevresine göre yüksek ve belirgin yeryüzü þekilleri meydana getirir. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin bulunduðu alanlarda çevresine göre yükseltisi daha fazla yeryüzü þekilleri oluþabilir? A) Kalker B) Tüf C) Tebeþir D) Jips E) Gnays Van Gölü kuzeyi. Tuz Gölü kuzeyi. Taþeli Platosu V. Menteþe yöresi V. Kapadokya yöresi Yukarýdaki yörelerden hangilerinde dýþ püskürük kayaçlara daha fazla rastlanýr? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V

20 ... ANADOLU LÝSESÝ EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YL 10. SNFLAR 1. DÖNEM 2. YAZL SNAV SORULAR AD SOYAD :... SNF-NO :... Aþaðýdaki ifadelerde boþluk býrakýlan yerlere uygun kelimeleri yazýnýz geçirmiþ olan kayaçlarýn sertlikleri ve dayanýklýlýklarý yüksektir. 9. Bir yöredeki kayaç türlerini klimatoloji haritalarýndan faydalanarak bulabiliriz dýþ püskürük kayaçlar içinde kolay aþýnabilenlerdendir. 10. Kömür, organik tortullarýn en tipik örneðini oluþturur. 3. Granitlerin ayrýþmasý sonucu yer yer birbiri üzerinde irili ufaklý ve köþeleri yuvarlaklaþtýrýlmýþ bloklardan oluþan topoðrafyaya... topoðrafyasý denir. 11. Kömürün metamorfizmaya uðramasý sonucu aþaðýdaki kayaçlardan hangisi oluþur? A) Mermer B) Elmas C) Gnays D) Granit E) Kalker kayaçlarýn en önemli özelliði, oluþtuklarý dönemlere ait bitki ve hayvan kalýntýlarýna sahip olmasýdýr Granit, andezit ve bazalt gibi kayaçlar... sonucu oluþmuþtur. Aþaðýdaki ifadeleri doðru ( ) ya da yanlýþ ( ) olarak belirleyiniz. 6. Tortul kayaçlar genellikle tabakalýdýr. V V Kireç taþlarýnýn çözülmesi sonucu oluþan karstik maðaralar haritada numaralandýrýlmýþ yörelerden hangilerinde yaygýn olarak görülür? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) V ve V 7. Bir kayacýn çatlaklý olmasý ayrýþma þiddetini artýrýr. 8. Polyeler, karstik bölgelerde görülen tor topoðrafyasýna ait karakteristik bir yüzey þekillerindendir. 13. Magmanýn; yer kabuðunun farklý derinliklerindeki tabakalarýn arasýnda yavaþ yavaþ soðumasýyla aþaðýdaki kayaçlardan hangisi oluþur? A) Andezit B) Bazalt C) Obsidyen D) Volkan tüfü E) Granit 28

21 BÖLÜM: Sarkýt ve dikitlerin oluþumu ile aþaðýdaki yüzey þekillerinden hangisinin oluþumu benzerdir? A) Travertenlerin B) Peribacalarýnýn C) Tüf platolarýnýn D) Delta ovalarýnýn E) Tor topoðrafyasýnýn 17. Tortul kayaçlarýn oluþtuðu ortamlar arasýnda aþaðýdakilerden hangisi söylemek daha zordur? A) Akarsu vadileri B) Göl tabanlarý C) Okyanus tabanlarý D) Tektonik ovalar E) Sýrtlar 15. Bir bölgede aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin yaygýn olmasý bu bölgede volkanik faaliyet sonucu yeryüzüne madde çýkýþý olduðunu kanýtlar? A) Granit B) Siyenit C) Obsidyen D) Gabro E) Diorit 16. Tor topoðrafyasýný oluþturan þekiller günlük sýcaklýk farklarýnýn fazla olduðu, fiziksel parçalanmanýn ön plana çýktýðý daðlýk sahalarda kesin kenarlý, köþeli dikliklerden oluþan sarp bir görünümler meydana getirir. V V Buna göre, haritada numaralandýrýlmýþ yörelerden hangisinde yukarýda açýklanan oluþum gösterilmiþtir? A) B) C) D) V E) V NOT BAREMÝ 1-10 arasý sorular : 5 puan 11. soru : 4 puan arasý sorular : 6 puan Sýnav süresi 20 dakikadýr. Coðrafya Öðretmeni Veysel Boynueðri 29

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ Bu başlık altında, bölümün en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONULAR: KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? TORTUL KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? BAŞKALAŞIM KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? EK NOTLAR VE SORULAR 1. ve 2. BÖLÜM 1

Detaylı

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR BÖLÜM 1 TO A VE K A AFY Y A ĞR Ç PO R LA Doğal yollarla oluşmuş, inorganik, karakteristik bir kristal yapısı ve belli bir kimyasal bileşimi (formülü) olan, sabit veya belli sınırlar içinde değişebilen,

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR BÖLÜM 1 Sosyal Bilgiler Akademik Ders Notları Sayfası Paylaşımıdır.. (İbrahim Ulaş Baldemir) TO A VE K A AFY Y A ĞR Ç PO R LA BÖLÜM 1 COĞRAFYA Doğal yollarla oluşmuş, inorganik, karakteristik bir kristal

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 1. DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 11 1. ÜNİTE Doğal Sistemler Mantodan kaynağını alan mağma yeryüzünde katılaşarak dış püskürük kayaçları oluşturur. 1. Topoğrafya ve Kayaçlar KAYAÇLAR YERKABUĞUNUN MALZEMESİ

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR

KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR - Püskürük (Katılaşım - Volkanik) Kayaçlar. İç Püskürük Kayaçlar. Dış Püskürük Kayaçlar - Tortul Kayaçlar. Fiziksel (Kırıntılı) Tortul Kayaçlar. Kimyasal

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

İçindekiler. TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR...5 LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ... 11. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ... 17

İçindekiler. TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR...5 LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ... 11. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ... 17 İçindekiler 1. Ünite TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR....5 2. Ünite LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ.... 11 3. Ünite DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ.... 17 4. Ünite NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI ve NİTELİKLERİ...

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK) KAYAÇLAR

PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK) KAYAÇLAR KAYAÇLAR Kayaçlar, yerkabuğunu oluşturan ve içerisinde çeşitli minareller bulunan taş ve kayalardır. Aslında baktığımızda bütün canlılar için çok önemli yeri olan ve incelemeye değer özellikleri bulunan

Detaylı

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 10. SNF C Yerşekilleri ve Kayaçlar 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Dünya nın günlük hareketi B) Kayaçların sertlik derecesi C) Mutlak

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR? KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET Kayaçları birbirinden farklı yapan nedenlerden birisi yapısındaki minerallerdir.

Detaylı

Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz?

Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz? Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz? Bilindiği gibi dünya iç içe geçmiş kürelerden oluşmakta ve en dıştaki küreyi katı olan kabuk veya litosfer (= Taşküre) meydana getirmektedir. Bu kürenin yapısını

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

YERKÜRE VE YAPISI. Çekirdek (Ağır Küre) Manto (Ateş Küre (Magma)) Yer Kabuğu (Taş Küre) Hidrosfer (Su Küre) Atmosfer (Hava Küre)

YERKÜRE VE YAPISI. Çekirdek (Ağır Küre) Manto (Ateş Küre (Magma)) Yer Kabuğu (Taş Küre) Hidrosfer (Su Küre) Atmosfer (Hava Küre) YERKÜRE VE YAPISI Dünya iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bu katmanların kalınlıkları, yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden çok farklıdır. Yoğunlukları dışarıdan Dünya nın merkezine doğru artar.

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar. BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1. Dünya nın iç yapısı hakkında en kapsamlı bilgileri... verir. Bu bilgilere göre, Dünya, iç içe bir kaç küreden oluşmuştur. Buna göre, yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar Tekonik Yükselme 03.11.2014 GİRİŞ KAYAÇLAR Yerkabuğunu oluşturan kayalar, çeşitli minerallerin veya tek bir mineralin, kayaç parçacıklarının ya da hem mineral hem de kayaç parçacıklarının birlikte oluşturdukları

Detaylı

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYAÇLAR I en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi KAYAÇ DÖNGÜSÜ VE METAMORFİK KAYAÇLAR METAMORFİZMA Metamorfizma; Yunanca değişme anlamına gelen meta ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. ZEMİN MEKANİĞİ Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. Yakın çevrenizdeki yerleşim alanlarında mevcut zemini inceleyerek; Renk, tane yapısı, biçim,

Detaylı

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt http://www.mryorke.com/agriscience/earth Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt Granit Riyolit 14. Bu iki kayaç hangi yönüyle benzer? Her ikisi de ergimiş kayadan yapılmıştır. Bunların bileşimi aynıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, KVK201 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları Ders Notu DERS 3 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, KVK201 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları Ders Notu DERS 3 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim 1. Tabakalanmış tortul kayaçlar, Erzurum-Tortum Gölü: (). 1.2. TORTUL (SEDİMENTAL) KAYAÇLAR Tortul kayaçlar, 1. derste kayaçların oluşumu anlatırken bahsettiğimiz

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

2-Karstik kayaların kalın tabakalı olması: Karstik kayalar ne kadar kalın olursa üzerlerinde oluşacak karstik şekillerde o derece büyük olmaktadır.

2-Karstik kayaların kalın tabakalı olması: Karstik kayalar ne kadar kalın olursa üzerlerinde oluşacak karstik şekillerde o derece büyük olmaktadır. 4-KARSTLAŞMA Suda kolaylıkla eriyebilen kayalara karstik kayalar denir ve karstik kayaların yer altı ve yerüstü suları tarafından şekillendirilmesi sonucu oluşan şekillere karstik şekiller denir. Suyun

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA 3 DERS NOTU YAZAR Mecit Mümin POLAT ANKARA 2014 MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER JEOLOJİ İÇ KUVVETLER Enerjisini yerin içindeki mağmadan alan güçlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler meydana gelir. İç kuvvetlerin oluşturduğu

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

salınımlar yaparak akmasına. .denir.

salınımlar yaparak akmasına. .denir. ADI SOYADI: İÇ VE DIŞ KUVVETLER ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. İç kuvvetler 4 gruba ayrılır. Bunlar.,.,. ve. 2. Esnek yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. sert yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. Olur.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA 16. MERMER 16.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma)

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER 289 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 4. BÖLÜM İÇ ve DIŞ KUVVETLER 1. Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci... 104 2. İç Kuvvetler... 107 3. Dış Kuvvetler... 112 Konu Değerlendirme Testi - 9... 127 103 Yerin Yapısı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ AYINDIRLIK VE İSKAN AKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 12 DERS SAATĐ: 6 KONU: Kimyasal maddelerin kaynağı olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve mineraller Kayaç çeşitleri Mineraller Maden Yatakları Metallerin

Detaylı

YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER)

YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER) YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER) Enerjisini Güneş ten alan ve yeryüzünü aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendiren güçlere Dış Kuvvetler denir. Dış kuvvetler, iç kuvvetler tarafından

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN JEOLOJİNİN TANIMI, KONUSU, GELİŞİMİ ÖNEMİ Jeoloji, geniş anlamı ile 1. yerküresinin güneş sistemi içindeki konumundan, 2. fiziksel özelliğinden ve

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA

A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA... 7-14 2.BÖLÜM: YERYÜZÜNÜN ÖRTÜSÜ:SU, TOPRAK, BİTKİ... 17-46 B. BEŞERİ SİSTEMLER 3.BÖLÜM: YERYÜZÜNDE NÜFUS VE NÜFUSUN NİTELİKLERİ... 49-60 4.BÖLÜM:

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim.

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim. Değerli Öğrenciler, İzleyen sayfalarda 2000 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde Genel Jeoloji dersinin sınavlarında sorulan soruları bulacaksınız. Ümit ederim mesleki gelişiminizde sizlere

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

AKARSU HAVZASI NEDİR?

AKARSU HAVZASI NEDİR? AKARSU Dünya yüzeyinin şekillenmesi açısından en önemli pay hiç şüphesiz akarsulara aittir. Yüzeydeki sularının bir yatak içinde toplanıp akmasıyla oluşurlar. Akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı, döküldüğü

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR? KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET Kayaçları birbirinden farklı yapan nedenlerden birisi yapısındaki minerallerdir.

Detaylı

Zemin Mekaniğine Giriş

Zemin Mekaniğine Giriş Zemin Mekaniğine Giriş Zeminlerin; Tanımı Oluşumu Zemin Mekaniği ve inşaat Mühendisliğindeki Yeri Genel Özellikleri Zemin; Kayaların farklı (mekanik ve kimyasal) etkenlerle ayrışması ve parçalanması sonucu

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ Jeomorfoloji Dünya nın Oluşumu ve İç Yapısı Güneş Sistemi nin Oluşumu Güneş Sistemi nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM

Detaylı

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN)

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) YER KABUĞUNUN TARĠHĠ DÖRDÜNCÜ ZAMAN KUATERNER ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) SÜRE- YIL 2,5 Milyon BAŞLICA OLAYLAR İklimin giderek ısınarak bugünkü şartlara geçişi.

Detaylı

İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR. Kayaç nedir?

İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR. Kayaç nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 24.03.2015 MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Kayaç nedir? Kayaç, çeşitli minerallerin veya bir tek mineralin;

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR. Veli&Sümeyra YILMAZ

DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR. Veli&Sümeyra YILMAZ DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR 1 2 3 4 Dünyadaki Su Tatlı Su Tatlı Yüzey Suları 5 Su ihtiyacının karşılanması için alınabilecek önemler: a) Baraj yapma b) Suların kirlenmesini engelleme c) Her alanda su tüketiminde

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ

YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ Eğitimde

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ COĞRAFYA TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJĠK DEVĠRLER I. Jeolojik Zaman (Paleozoik) Masif (sert) kütleler oluģmuģtur (Bitlis, Yıldız Dağları, Saruhan-MenteĢe, KırĢehir, Mardin ve Kastamonu-Daday) TaĢkömürü

Detaylı

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 21-22 Nisan 1995 Yapı ve Kaplama Taşı larak Kullanılan Endüstriyel Kayaçlara Teknik Bir Bakış A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. Kayaçlar oluşumuna göre üçe ayrılır: a. Püskürük (magmatik) kayaçlar b. Tortul (sedimenter) kayaçlar c. Başkalaşım (metamorfik) kayaçlar 2. Granit Kalker Taş kömürü

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi DOĞAL TAŞLAR Dünya üzerinde her yerde görülen, elle dokunulunca sertlik gösteren ve yer kabuğunun yapısında bulunan

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ JEOFİZİK K MÜHENDM HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKTONİK IV-V. V. DERS Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Fayları Arazide Tanıma Kriterleri Fay düzleminin karakteristik özellikleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YER BİLİMİ, ASTRONOMİ, ÇEVRE BİLİMİ, ALAN EĞİTİMİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/

Detaylı

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz 2 3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz SU KAYNAKLARI A. Okyanuslar ve Denizler: Atmosferdeki su miktarında artış ya da azalış olmaz sadece yer değiştirme olur. Okyanuslar büyüklüğüne göre Pasifik, Atlas

Detaylı

YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER)

YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER) YERYÜZÜNÜN BİÇİMLENMESİ (DIŞ KUVVETLER) Enerjisini Güneş ten alan ve yeryüzünü aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendiren güçlere Dış Kuvvetler denir. Dış kuvvetler, iç kuvvetler tarafından

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir. İç Kuvvetler Enerjisini yerin içinden (magma) alan güçlerdir. İç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır. İç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir.

Detaylı

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? SNF Yerşekilleri ve Kayaçlar 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Dünya nın günlük hareketi B) Kayaçların sertlik derecesi ) Mutlak nem miktarı

Detaylı

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu TOPRAK OLUŞUMU Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu şekildedir: 1. İklim (su, sıcaklık, oksijen ve karbondioksit) 2. Ana materyal 3. Bitki ve hayvanlar (organik faktörler)

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ ve İKLİMİ. 18. Hafta ( 12-16 Ocak ) Hoş Geldiniz

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ ve İKLİMİ. 18. Hafta ( 12-16 Ocak ) Hoş Geldiniz TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ ve İKLİMİ 18. Hafta ( 12-16 Ocak ) Hoş Geldiniz 6 Merhabalar. Akıllı Tahta uyumlu slaytlarımız güncel bir şekilde sevgili meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Animasyonlu

Detaylı