İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?"

Transkript

1 Yıl: 3 Saye 12 EYLÜL 1992 İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? > 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesinin uygulanması bu konudaki "İmar Yasasının 18 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" olmasına karşın değişik şekillerde uygulanmakta ve çelişkiler doğurmaktadır. Yayın Yönetmeni Reşat ÜNAL Dikili Temsilcimiz ve Dikili Belediyesi Harita Müh. Afi UYGAN ile bu konuyu görüştü. Bu konuda daha geniş bir araştırma ve ilgilerle görüşmeyi zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle yapamadık. Ancak bu konuda bir tartışma açmak amacıyla ilk görüşmemizi yaptık. Sayın Uygan deniz kıyısında Dikili gibi bir yerde görev yapıyorsunuz görüldüğü gibi yapılaşma oldukça yoğun dolayısıyla imar hareketleri de yoğun oluyor. * Saza ilk sorum 18. madde genelde nasıl uygulanıyor? A, UYGAM Sayılı İmar Yasası'nın 18. madde uygulamalarında Bayındırlık Müdürlükleri ve Belediyeler ce kullanılan en yaygın yöntem; vatandaşların istemi doğrultusunda geçirilen Düzenleme Sınırına göre serbest çalışan bir harita mühendisine, istemde bulunan kişilerce parselasyon planlarının yaptırılması şeklindedir Bunun da yasaya uygun olduğu söylenemez. ^ «_» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, mühendis ve mimarların özlük hakları, ücret durumları, sendikalaşma ve işyeri temsilciliklerinin kurulması için bir dizi çalışma içerisine girerek bir de kısa çalışma programı hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Mühendis ve mimarların özlük hakları, hükü metin ücret politikaları ve sendikalaşma ile ilgili gelişmeleri tartışmak, hükümetin yaklaşımlarını değerlendirmek ve TMMOB eğilimini belirlemek amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu, tarihinde Oda Başkanları ile birlikte bir toplantı yapmıştır.. (^Devamı Sayfa 4'de)

2 OKUR İ. A. & A Yazıya bu başlıkla başlamamın nedeni, Bültenimizin okurlarının yalnızca üyelerimizle sınırlı kalmayıp daha geniş kesimin ilgisini çekmesidir. Yayıncılıkta en büyük sıkıntı yayın için yazı gelmemesidir. Nedense meslek grubumuzda yazma alışkanlığı yok, olsa bile çok az. Gerek Oda, gerekse istanbul ve İzmir Bültenlerine baktığımızda, yalnızca yayında yada komisyonlarda görev alanların katkılarının alınabildiği görülür. Halbuki yaşadığımız, incelediğimiz olaylar geniş bir kesimi ilgilendirebilir. İçimizde böylesi konulara el atan kişiler var.bu kişiler Harita - Kadastro Mühendisi dışındaki kişiler de olabileceği gibi hazırlanacak yazılar kültür, sanat, deneme, magazin, mesleki, toplumsal vb. konular da olabilirler. Bu yazılar değerlendirilir ve yayın programına alınabilirler. Bültenimize övgüleriyle, vergileriyle katkıda bulunanlardan yazılarıyla da katkı bekliyor şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Reşat ÜNAL İMAR YASASINDA UYGULAMA KARMAŞASİ MI VAR? (^(Baştarafı Sayfa 1 'de) J *Bunu biraz açarmısın? Â. UYGÂN sayılı imar yasası ve ilgili yönetmelikleri incelendiğinde bu konu çok net olarak görülmektedir. Şu anki var olan imar yasası içinde en uygun plan uygulama yöntemi olan ve planı uygulayıcı idareye özel mülkiyete dokunma hakkını vererek plan içinde toplumun kullanımına açılması gereken yol, yeşil alan vb. tesislerin en ucuz yöntemle yani sadece planı uygulama masrafları ile elde etme yolunu açan 18 nci maddesi İmar hududu-içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve araziler malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil hisseli, veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler Belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler YaJükjge. kullanılır." hükmünü içermektedir. * Yani 18 nci madde uygulamasının yapılması için imar mevzuatına vs imar planına uygun olma dışında, yaptıkları 18 nci madde uygulamalarında ve bunların tescilinde Belediye yada Valiliğin re'sen yetkili olduğu kanunla açık hükmemi bağlanmış oluyor? A.UYGAN - Evet bilindiği gibi 3194 sayılı imar yasasından önce uygulanmakta olan 6785 sayılı imar yasasının 42 nci maddesi (ki bu şu an uygulanan 18 nci maddeye denk düşmektedir.) zayiat oranı olarak taşınmazlardan % 25 oranında bedelsiz olarak pay alınmasını içermişti. Ancak bu anayasının özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesine aykırı bulunarak anayasa mahkemesince iptal edilmiştir ki bu da kentsel alanlarda tartışılması gerekli bir konudur. Çünkü özel mülkiyetin olduğu bir alanda uygulanacak imar planlarının getireceği rantlar hiç bir zaman topluma dönmemiş olup günümüzde rant ekonomisi diye adlandırılan üretime dönük olmayan bir ekonomi biçimini yaratmıştır. Daha sonra getirilen bir yöntem değişikliği ile alınan bu zayiat oranı Düzenleme Ortaklık Payı Oranı olarak adlandırılarak Hamurlaştırma yöntemi de denilen kural ile günümüzde uygulanan 18 nci madde de hem de oran % 35'e çıkarılarak aynen yer almıştır. Buradan ise şu sonuç çıkmaktadır. 18 nci madde uygulamaları tıpkı Kamulaştırma işleminde de olduğu gibi özel mülkiyete müdahale hakkını, hem de hiçbir maddi karşılık ödemeden vermektedir. * Yalnız buradaki maddi karşılık herhalde planın geti receği rantlarla karşılanmakta. A. UYGAN - Elbette hem de fazlasıyla karşılanmakta. Ancak bu iki taraflı olmakta, planın uygulanması sırasında ortaya çıkan toplumun kullanımına açık donatıların eldesinde idareler Kamulaştırma yöntemine başvursa herhalde hiç bir

3 Baştaraf11. sayfada İMAR YASASINDA UYGULAMA KARMAŞASI MI VAR? idarenin buna bütçesi yeterli olmaz. Tabi Ankara Belediyesinin yaptığı gibi tahvil satışları yapmazlarsa [Bu bir espri] Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi Anayasa maddelerinden de anlaşılacağı gibi özel mülkiyete rnüdahele ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde ve idarelerce yapılabilmektedir. Oysa hal böyle iken yapılan uygulamalara baktığımızda bu yetkinin özel kişilere devredildiğini görmekteyiz. * Ne gibi,bu nasıl oluyor? A.UYGÂN - İmar Yasasının 18 nci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik bu uygulamanın nasıl yapılacağını açıklamıştır. Buna göre yönetmeliğin 5 nci maddesi ilgili idareye (Burada ilgili idare Belediyeler ya da Valilikler olmaktadır.) 5 yıllık imar programında olmak koşulu ile beldenin gelişme ve gereksinme durumuna göre yeterli miktarda arsayı konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahasını tesbit etmek ve uygulamasını yapmak zorunluluğunu vermiştir. Bunda miktar olarak bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatlarını baz almıştır. Aynı yönetmeliğin 13 nci maddesi ise yapılan uygulama masraflarının karşılanması konusunda idarelere kolaylık getirmeye çalışmıştır. Buna göre; imar programına alınmış alanlarda arsa yapı oranı ile çoğunluğun istemi üzerine de düzenleme sahaları belirlenebilir. Bu tür uygulamalarda parselasyon masraflarının talepte bulunan mal sahipleri tarafından karşılanması gerekmektedir. İşte uygulamalarda tam burada ilgili idarelerin yetkileri özel kişilere devredilmektedir. Herhangi bir A şahsı sahibi bulunduğu parselinde uygulama yapılmasını istemekte ve ilgili idareye başvurmaktadır. İlgili idare (ki uygulamalarda arsa payı çoğunluğu da aranmamakta) hazırladığı ve Ercümene ya da İl İdare Kuruluna onaylattığı düzenleme sınırını şahısa vermekte. Şahıs dışarıda serbest olarak çalışan bir Harita ve Kadastro Mühendisine bu düzenleme sınırına göre 18 nci madde uygulamasını yaptırarak ilgili idareye sunmakta, ilgili idare çoğunlukla da Harita Mühendisine sahip olmamasına rağmen yetkili olmayan teknik elemanlarınca; yapılan bu uygulamayı inceleterek Encümenin ya da İl İdare Kurulunun onayına sunmakta ve daha sonra da 1 ay süre boyunca askıya çıkarmaktadır. Herhangi bir itiraz olmaması durumunda da planların tescili için ilgili Tapu ve Kadastro teşkilatına göndermekterdir. Tabi hal böyle olunca da A şahsi işveren olarak verdiği işi yaptırdığı Harita Mühendisinden de kendi beklentileri doğrultusunda bir plan beklemekte ve hatta yaptırmaktadır. Bu durumda da geçtiğimiz yıllarda meclise kadar giden yakınma ve şikayetler ortaya çıkmaktadır. * Ve tabii böyle ûiunea da yapılan parselasyon planları idare mahkemelerinde sonuca bağlanmakta değil mi? A. UYGAN - Evet iyi bir noktaya değindiniz. Şimdi idari mahkemeler denince, bu davaların görüldüğü idare mahkemelerinde birtakım yanlışlıklar yapılmakta. * Ne gibi? A. UYGÂN - Şöyle; dava konusu plan şu veya bu şekilde Harita Mühendisi tarafından yapılmış olmasına rağmen genelde bilirkişi olarak mahkemelerce Şehir Plancıları ya da Mimarlar seçilmektedir. Böylece bizlerin yaptığı planlar yada uyguladığı demek daha doğru olacak bizlerin dışındaki meslek disiplinlerince denetlenmekte ve idare mahkemelerinin verdiği kararlarda, genelde bu görüşler doğrultusunda olmaktadır. Tabiri caizse doktorun uyguladığı tedavi veteriner tarafından denetlenmektedir. Oysaki İmar Yasasının 44. ncü maddesinin J bendi uyarınca hazırlanan yönetmelik bu konuda kesin hükümler içermektedir. Halihazır harita alımı ve zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının ehliyet durumlarına ait esaslar olarak adlandırılan yönetmeliğe göre bu işi yapacak meslek adamları Harita Kadastro Mühendisleridir. * O halde Harita - Kadastro Mühendislerinin yaptığı işi yine Harita Kadastro Mühendisleri denetleme duru mundadırlar. Peki Sayın Uygan müellif kuruluşlar diyor sunuz, kamu kurumları imar uygulaması yapabilir mi, ya da hangileri yapabilir. A. UYGAN - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ilgili birimleri yapabilir. Bunu yaparken de gözettiği sadece imar olayıdır, gecekondu önleme bölgelerinde olduğu gibi. * Şöyle desem; TKS, TCK, DSİ, MTA gibi daha da sa yabileceğim kamu kurumları imar uygulaması yapmaya yetkili midir? A. UYGAN - Hayır, kesinlikle. Böylesi kamu kurumları ancak yaptıkları hizmet ile ilgili harita yapabilir ya da yaptıfebilir. Böyle de yaptıklarını sanıyorum. * Maalesef, yönetmeliğe rağmen bazı kurumlarca bu yapılmak isteniyor. Â. UYGAN - Bu yapılıyorsa yanlış bir uygulamadır. Yasa ve yönetmelik açıktır, iptali yoluna gidilmelidir. * Bu gibi konularda Oda Yönetimi olarak çalışmaları mız var. Ancak bizim beklediğimiz, meslektaşlarımızın böylesi konularda duyarlı olmasıdır. A. UYGAN - Tabiiki öyle olması gerekiyor. * Söyleşimizi her Harita - Kadastro Mühendisi mesle ğimizin temsilcisidir ve onu yüceltmek görevidir diyerek kapatalım mı? A. UYGAN - Katılıyorum. * Teşekkürler, dilerim meslektaşlarımız bu konuda görüşlerini gönderirler. A. UYGÂN - Evet, ben teşekkür ederim.

4 Baştarafı 1. sayfada Toplantı sonucunda; gerek TMMOB Yönetim Kurulu'nun son günlerde yaptığı görüşmelere, gerekse Odalarımızın gözlemlerine göre önümüzdeki kısa dönemde mühendis ve mimarların özlük haklarının ve ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik ciddi bir çalışmanın gündeme gelmeyeceğinin belirlenmesinin yanısıra, Hükümetin Kamu'da çalışan memurların grevli ve toplusözleşmeli sendika hakkı ile ilgili beklentilere cevap verecek bir girişimininin de bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kamu'da çalışan dolayındaki üyemizi doğrudan ilgilendiren bu durum karşısında, TMMOB'nin Eylül ayını hedefleyen ve bir dizi eylemi içeren bir platform yaratması gerektiği ortak bir eğilim olarak belirlenmiştir. Hazırlıkları belirli bir zaman dilimini gerektiren ve bu nedenle Eylül ayında oluşturulması düşünülen böylesi bir eylem platformu için; 1- Başta Odalarımız olmak üzere tüm TMMOB bi rimlerinin, üyelerinin konuyla ilgili potansiyelleri ni belirlemesi ve geliştirmesi, 2- Bu belirlemeler doğrultusunda, oluşturulacak eylem platformu ile ilgili görüş ve önerilerin TMMOB Yönetim Kuruluna tarihine kadar iletilmesi, 3- TMMOB Yönetim Kurulunun belirlemeleri ve ko ordinasyonu ile eylem platformunun örgütlen mesi ve üyelerin hazırlanması, 4- Böylesi bir çalışmaya önemli katkıları bulunaca ğına inanılan işyerleri bazında TMMOB örgütlü lüğünün geliştirilmesi için, birden fazla mühen dislik ve mimarlık disiplininin çalıştığı büyük işyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilcilikleri ve/ veya işyeri komitelerinin, diğer birimlerde Oda işyeri temsilciliklerinin seçiminin hızla gerçekleş tirilmesi, 5- İKK'ların illerindeki Oda Şubeleri ve temsilcilikle ri, işyeri temsilcilikleri ile bu konu özelinde te maslarını arttırarak ildeki durumun belirlenmesi ve organizasyonda etkin bir rol alrmsı, 6- a) TMMOB tarafından belirlenmesi bnklenen Sendikalaşma çizgisinin oluşturulmuş 1 Miresince, sendikal örgütlenme konusunda İJÜÇ kalma mak için 657 sayılı Yasa'ya bağlı cnlışan üyeleri mizin var olan "Memur Sendikîiîanfıdn", 1475 sayılı Yasa kapsamında çalış*'" uyolonmizin yi ne var olan işçi sendikalarında örgütlenmesinin teşvik edilmesi, b- Sendikalaşma konusunda TMMOB organlarınca yürütülen her türlü çalışmanın hızlandırılması, gelişmelerden TMMQB Yönetim Kurulunun haberdar edilmesi, 7- Olağanüstü Genel Kurul sürecimizde TMMOB Yasa Tasarısı" için tüm TMMOB organlarınca görüş oluşturulması, uzman kişilerin de yer aldığı Komisyonlar kurulması, oluşturulan görüş ve önerilerin üst birimlere ve TMMOB'ye 1. Eylül. 1992'ye kadar aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu saptamalar doğrultusunda TMMOB Yönetim Kurulu aşağıdaki "Kısa Süreli Çalışma Programını" hazırlamıştır. KISA SÜRELİ TMMOB PROGRAMI Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, üyesi mühendis ve mimarların mesleki saygınlık sorununu, bugüne değin halkımızdan sürekli esirgenen demokratik hak ve özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Her alanda, bilgisi ve emeği ile yaşama katkı koyan ve biçimlendiren mühendis ve mimarlar hak ettikleri saygınlığa kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorlar. iktisadi refahı, mesleki saygınlığın doğal bir uzantısı olarak gören TMMOB, üyelerinin bu yöndeki haklarını kendi özgür istençleriyle katılacakları ya da oluşturacakları sendikal örgütleriyle elde edebileceklerinin bilincindedir. Bunun ön koşulu ise ülkemizin gerçekten demokratik bir yapıya kavuşmasıdır. Bunun ilk adımı olarak, koalisyonu oluşturan partilerin vaat ettikleri demokratik açılımı hiçbir ödün vermeksizin ve daha çok zaman geçirmeksizin gerçekleştirilmesini istiyoruz. istanbul, İzmir, adana ve Bursa illerinde 17. Ağustos-1. Eylül tarihleri arasında ön toplantılar yapılacak. Bu toplantılara Yönetim Kurulunun unvanlı üyeleri mutlaka katılacak. Eylül 1992'nin ikinci yansında Ankara, İstanbul, izmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Trabzon,

5 Başîarafı 1. sayfada Samsun, Antalya ve Şanlıurfa il merkezlerinde TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar ile toplantılar yapılacak. Genel toplatılar için adet afiş bastırılarak, bu afişlerin en eîkin biçimde kullanılması sağlanacak (Maliyeti yaklaşık 10 Milyon TL.) Temmuz 1992'nin son haftasında diğer Meslek Birlikleri ile ilişki kurularak destek sağlanacak. Gerek ön toplantılar, gerekse genel toplantılarda yerel basında en geniş şekilde yararlanılacak. Her toplantı öncesinde basın toplantısı yapılacak. TMMOB Merkez, Oda Merkez, Şube ve Temsilcilikleri ile tüm İKK'larda Eylül ayının ilk haftasında aynı gün ve saatte, aynı mesajı veren basın toplantıları yapılacak, basın bildirisi dağıtılacak. Eylül ayının ikinci haftası içinde hükümet ile görüşme yapılması ve istemlerimizin yazılı ve sözlü olarak iletilmesi sağlanacak. En geç Eylül ayının ikinci haftası başında tüm Odaların dergi isimlerini taşıyan ve eylemin hedef ve amaçlarını, mühendis ve mimarların istemlerini işleyen tek sayılık TMMOB dergisi yayımlanmış olacak. İl merkezlerindeki îoplatılar büîünlendiğinde, Eylül sonu ya da Ekim başında tüm il merkezlerinde (76 ilde) miting başvurusu yapılacak. (Ancak, yalnızca Ankara'da ya da İstanbul'da miting gerçekleştirilecek). Tüm bu çalışmalar, Odalarımızdan yeterli destek gördüğünde, bir Mühendis ve Mimar Kurultayı gerçekleştirilmesi ile sonuçlandırılacaktır. Daha sonra TMMOB İşyeri Temsilcilikleri kurulması konusunda, örgütümüzden yeterli başvuru gelmediğinden, Cuma Oda Başkanları ve Genel Sekreterleri ile birlikte yapılan toplantıda, her Odanın kendi üyelerinin yoğun olarak çalıştığı işyerlerinde koordinatörlüğü üstlenerek, temsilciliklerin kurulması çalışmalarının hızlandırılması konusunda eğilim geliştirilmiştir. Buna göre üye sayısı olan Odaların, diğer Oda birimleri ve üyeleri ile görüşülerek, TMMOB İşyeri Temsilcilikleri kuruluş çalışmalarını koordine etmesi önerilen işyerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: ELEKTRİK M.O. TEK, PTT, TRT, TESTAŞ, ASELSAN, TELETAŞ, NETAŞ İNŞAAT M. O. DSİ, TCK, Bayındırlık Bakanlığına bağlı işyerleri, (Yapı İşleri, Afet İşleri vb.), DHMİ KİMYA M.O. TÜGSAŞ, Kimya ağırlıklı MKE fabrikaları, ALİAĞA, ALPET, YARPET, ÇİTOSAN, SEKA, PETKİM, ÇİNKUR, TÜPRAŞ, PETLAS, T. Şeker Fab. A.Ş. MAKİNA M. O. Makina ağırlıklı MKE fabrikaları, makina ağırlıklı TDÇİ fabrikaları, SÜMERBANK, TEMSAN, BOTAŞ, ÇAYKUR, TEKEL, DMO, TCDD, TAKSAN, TÜMOSAN, USAŞ, THY MADEN M. O. PETROL M. O. JEOLOJİ M. O. MİMARLAR O. METALÜRJİ M. O. ZİRAAT M. O. TKİ, TTK, ETİBANK TPAO MTA, EİEİ İller Bankası Metalürji ağırlıklı TDCI fabrikaları ASİLÇELİK, KBİ, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı işyerleri (TİGEM, TMO, TZDK vb.) TSEK, Yapağı-Tiftik, İGSAŞ, T. Gübre Sanayii, Et ve Balık Kurumu, YEMSAN T.Â.Ş. Orman Bakanlığına bağlı işyerleri, GERKONSAN, ORÜS ORMAN M. O. Alınan kararlar doğrultusunda, TMMOB işyeri Temsilcilikleri, işyerlerinde çalışan üyelerin gönüllü birliktelikleri teşvik edilerek ve üyelerin ortak örgütlenmesinde koordinasyon görevi üstlenen Odalara, diğer tüm birimlerce azami yardım sağlanacaktır. Çalışmaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için, koordinasyon görevi üstlenen Odalarca toplantı yer ve zamanı belirlenerek tüm mühendis ve mimarlara açık işyeri toplantıları düzenlenecek, bu işyeri toplantılarının eğilimi, o işyerinde TMMOB işyeri temsilciliği kurulması düşüncesine uygun düşüyor ise, o üye toplantısında hemen işyeri temsilciliği seçimi yapılması için seçimin yer ve zamanı belirlenecek ve durum hemen Gözlemci belirlenmesi için TMMOB'ye bildirilecektir. TMMOB ve Oda yöneticileri hem üye toplantılarına ve hem de seçim toplantılarına olanakların elverdiği ölçüde katılacaklardır.

6 KONYA ŞÜBESİMİM CEMEL KURULU TAPILDI Konya Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu günüy yapıldı. Şube Başkanı Mustafa TARTAR konuşmasında Valilik ve Belediyenin yer tahsisi için tüm mühendis ve mimar odalarına yardımcı olacağını, İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla büroya sahip il olduklarını belirtmiş ve yapılan çalışmaları özetlemiştir. Genel Başkan Atilla AYDIN yaptığı konuşmada, Konya Şubesinin oluşturulma düşüncesinin çok eskilere dayandığını, ancak o günün koşullarında hemen kurulamadığını, bu olayın olgunlaşa olgunlaşa bugünlere gelindiğini belirttikten sonra, gecekondusu olmayan nadir illerden birisinin Konya olduğunu, bunda belediyelerin harita mühendisliğine verdiği öneme, imar planlarının zamanında yapılıp haritacılara tesliminin katkısının olduğunu belirtmiş ve Konya'nın kentleşme alanında örnek bir görüntü verdiğini söylemiştir. Genel Başkan Atilla AYDIN Meslek Odalarının günümüzde demokrasinin dayandığı payandalardan olduğunu vurguladıktan sonra sendikalaşma konusuna değindikten sonra konuşmasını tamamlamıştır. Konuk konuşmacılar Karatay Belediye Başkanı Müh. Mustafa ÖZKAFA ve Arguthanı Belediye Başkanı Müh. Tekin KÂVLAK'ın konuşmalarından sonra adayların belirlenmesi ve konuşmalardan sonra da akşam bir yemek düzenlenmiştir günü yapılan seçim sonucunda seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaparak çalışmalara başlamıştır. İHALELERDE AŞIRI İNDİRİME YAPTIRIM UYGULANMASİ Yönetim Kurulumuz son yıllarda, ihalelerde üyelerimizce aşırı indirimlerin yapılması dolayısıyla sağlıklı hizmetin verilemeyeceği, ayrıca meslek topluluğumuzun kamu oyunda güvenilirliğinin zedelenmesi vb. nedenlerle, bunu önleyici çalışmalar yürütmektedir. Yapılacak indirimin yüklenici kâr payının üstüne çıkmamasını, etüd-proje işleri ile ilgili ihalelerde uygun bedel uygulamasına geçilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar bağlamında üyelerin görüş ve önerilerini almak için Kasım 1992'de bir panel-forum düzenlenecektir. KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Muammer EKER : 1954 Kadınhanı doğumlu. Liseyi Konya'da bitirdi. Selçuk Üniversitesi Mezunu. Bir süre Aydın Belediyesinde çalıştı. Halen serbest çalışır. Evli ve 3 çocuklu. BAŞKAN Yrd. Mehmet KOCAÖZ : 1960 Ortaköy doğumlu. Liseyi Konya'da bitirdi. Selçuk Üniversitesi mezunu. Halen serbest çalışır. Evli. YAZMAN Mustafa TARTAR : 1958 Erdemli doğumlu. Liseyi Erdemli'de bitirdi yılında I.T.Ü. mezunu. Evli 2 çocuklu. Halen Konya - Karatay Kadastro Müdürü. SAYMAN Yaşar KÖKLÜ : 1958 Konya - Cihanbeyli doğumlu. Liseyi Konya'da bitirdi. Selçuk Üniversitesi mezunu. Halen serbest çalışır. Evli ve 1 çocuklu. ÜYE Mehmet DURUKAN : 1960 Konya doğumlu olup liseyi Konya'da bitirdikten sonra 1984 yılında Yıldız Üniversiîesi'nden mezun oldu. Halen Konya Meram Kadastro Müdürlüğü'nde Müdür Vekili olarak çalışmakta olup evli 2 çocukludur. ÜYE Ferruh YILDIZ : 1962 Bozkır doğumlu. Liseyi Konya'da bitirdi. Selçuk Üniversitesi Mezunu. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini I.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Yayınlanmış iki kitap çok sayıda bildiri ve makalesi vardır. Halen Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli. ÜYE Hasan BULUT: 1965 Yeşildere doğumlu. Liseyi Karaman'da bitirdi. Selçuk Üniversitesi mezunu. Halen serbest çalışır. Evli ve bir çocuklu.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı