ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA"

Transkript

1 ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA Yrd. Doç.Dr. Emrah ÖZKUL Akçakoca Tur. Đşl ve Otel. Y.O. Uzman Hasan GÖKÇE Akçakoca M.Y.O. Mensure ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET Teknoloji alanındaki gelişmeler tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Bu sektörde internetin pazarlama aracı olarak kullanılması tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirmiştir yılı Avrupa kıtasında Đstanbul un, Kültür Başkenti olması ve Đstanbul a olan turistik talebin artacağı ile beklentiler, Đstanbul daki otel işletmelerinin önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Đstanbul da faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı 80 otel işletmesinin web sitelerini çeşitli özelliklere göre değerlendirmek, böylelikle işletmelerin müşterilerinin bilgi ihtiyaçlarını karşılama yolunda teknolojiden hangi ölçüde yararlandıklarını belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak 55 kontrol noktasından oluşan internet sitesi değerlendirme formu kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre otel işletmeleri web sitelerinin kullanılabilirlik ve pazarlama açılarından yeterli; içerik, kurumsal bilgi, bilgi güvenliği, yönlendirme ve tüketici hizmetleri açılarından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Otel işletmeleri, Avrupa Kültür Başkenti, Đstanbul, web siteleri 1. GĐRĐŞ Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sosyal ve ekonomik yaşamda son derece önemli değişimlere yol açmış durumdadır. Bu değişimden dolayı günümüzde internetin pazarlama aracı olarak kullanılması, işletmelerin ve tüketicilerin davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi teknolojisinin gelişimiyle birlikte turizm endüstrisinde işletmeciliğin yapılış biçimi de önemli ölçüde değişmeye başlamıştır (Ho ve Lee, 2007:1434). Teknolojinin, otel işletmeleri için stratejik rekabette ve örgütsel performansı arttırmada önemli stratejik bir değer olarak görüldüğü anlaşılmaktadır (Wang ve Qualls, 2007: 560). Bilindiği üzere, dayanıklı tüketim mallarının aksine, turizm hizmetleri fiziksel olarak satın alınmadan önce incelenemez ya da gösterilemez. Kullanım zamanından önce ve tüketim yerlerinden uzakta satın alınırlar. Bu nedenle, turizm sektörü, bilgi teknolojisinin en yoğun ve yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi durumundadır (Sarı ve Kozak,2004:170). Turizm sektöründe teknoloji, hem sürdürülebilir bir rekabet avantajının sağlanması hem de stratejik bir silah olması nedeniyle; bilgi toplanması, tanıtım yapılması, turizm ürününün organizasyonu ve dağıtımı açısından çok büyük önem arz etmektedir (Birkan, 1998: 26). Dünyada bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve internetin yaygınlaşması zaten dinamik bir özelliğe sahip olan turizm sektörünü de bu alanda gelişmeye itmektedir (Hançer ve Ataman, 2006: 193). Her yönü ile daha bilinçli, eğitim düzeyi daha yüksek, talep ve beklentileri daha yoğun olan tüketicilerin, tüketim alışkanlıkları, yaşam tarzları ve davranış biçimlerinde meydana gelen değişiklikler turizm politika ve planlamacılarınca yakından izlenerek işletme faaliyetlerinin bu hususlar doğrultusunda tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Tüketicilerin artan entelektüel ve titiz davranışlarından dolayı, en iyi fiyat ve en kısa sürede teslim edilebilen mal ve hizmetlerden oluşan doğru bileşen tüketicilerin tercihlerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, çok sayıda tüketici geleneksel dağıtım kanallarını geçerek rezervasyonlarını doğrudan otellere yapmaktadır (Jeong vd., 2003: 161). Internetin yaygınlaşması ile birlikte kurumlar için web sitelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Web siteleri kurumların dünyaya açılan penceresini oluşturmakta ve bu sayede geniş kitlelere gerekli bilginin iletilmesini sağlayabilmektedirler (Ateş ve Karacan, 2009). Bir otelin web sitesi sadece hizmet ve ürünler hakkında bilgi sunan çevrimiçi bir kanal değil, aynı zamanda müşterilere yararlı bilgiler ve ekstra avantajlar sunan bir platformdur (Bayram ve Yaylı, 2009:351). Đşletmeler bu yolla daha etkili ve daha

2 verimli reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebilmektedirler (Sarı ve Kozak, 2005: ). Bu çalışmada, yukarıda önemi açıklanan teknolojinin otel işletmeleri tarafından kullanılması web siteleri temelinde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, kültür başkenti hakkında bilgi verilmiş, yine aynı bölümde otel işletmelerinde web sitelerinin kullanılması yer almıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise araştırmanın yöntemi ve araştırma bulguları sunularak, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 2. LĐTERATÜR TARAMASI 2.1. Kültür Başkenti Olarak Đstanbul Avrupa Kültür Başkenti fikri ilk kez 1985 yılında ortaya atılmış, yine aynı yıl Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından projenin kapsamını belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Avrupa Birliği Konseyi 13 Kasım 2006 tarihinde Đstanbul un, Peç (Macaristan) ve Essen (Almanya) kentleriyle birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasını karar vermiştir(http://www.istanbul.gov.tr).bu gelişmenin ardından Đstanbul un tarihi birikimi yanı sıra kültürel-sanatsal aktiviteleri ve çeşitliliği ile önemli bir kültür turizmi destinasyonu olmasına katkı sağlamak, Đstanbul a gelen ziyaretçi sayısını artırmak ve kentin ekonomik anlamda bu süreçten daha fazla yararlanmasını sağlamak hedefleriyle Đstanbul un kültür ve sanat ile tanıtılması yaklaşımı geliştirilmiş ve bu yönde çok çeşitli projeler, çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Köroğlu, 2009:1339). Đstanbul un kültür başkenti olmasıyla birlikte, kültürlerin kaynaşması, yeni kültür mekanlarının ortaya çıkması, farklı sanat disiplinlerinin bir arada sunulması, iletişimden organizasyona, eğitimden sanata pek çok yeni iş sahalarının açılması, kültürel tanıtım, uluslar arası bir marka olmak yolunda ilerleme, değerlerinin keşfedilmesi yolunda önemli gelişmelerin sağlanması beklenmektedir. Hiç şüphesiz bu amaçlara ulaşma sistemli bir çalışmayı gerekli kılmaktadır ve 2003 yılları arasında Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehirlerin ziyaretçi sayıları göz önüne alındığında; ortalama %12,7 lik artış tespit edilmiştir. (Palmer Report, 2004:111). Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasını, yenilenen Avrupa kenti yüzüyle destekleyen Đstanbul un bu proje kapsamında Đstanbul da yapılacak etkinliklerin artması sonucu ziyaretçi sayısında artış olacağı öngörülmektedir. Bu amaçla Đstanbul a gelecek ziyaretçilerin gerek şehir gerekse konaklayacakları otel işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyecekleri düşünülmektedir. Bu varsayımdan hareketle, otel işletmeleri ile ilgili detaylı, güncel, etkili ve kısa zamanda bilgi almak açısından web sitelerinin rolü burada da önem kazanmaktadır Otel Đşletmelerinde Web Sitelerinin Kullanımı Otel işletmelerinde web sitelerinin kullanım düzeyi ve amaçları hakkında gerek yabancı gerekse yerli yazında az sayıda araştırmaya rastlamaktadır. Đnternetin kullanım alanının genişlemesi ve kullanım sıklığının sürekli artması ile bu alandaki araştırmalarında artacağı düşünülmektedir. Otel işletmelerinin web site tasarımları ve internette pazarlama uygulamalarının değerlendirildiği pek çok çalışmada değerlendirme ölçütü olarak kullanım kolaylığı, içerik, kurumsal bilgi, pazarlama, yönlendirme, tüketici hizmetleri başlıkları kullanılmıştır (Bayram ve Yaylı, 2009; Boylu ve Tuncer, 2008; Baloğlu ve Pekcan, 2006; Karamustafa, vd., 2002). Đstanbul daki otel işletmelerinin web sitelerinin incelendiği bu çalışmada da aynı ölçek geliştirilerek kullanılmıştır. Web site tasarımının en önemli parçalarından biri olan kullanım kolaylığı, web sitesinin gerçek özelliği yazıların, grafiklerin ve animasyonların kullanımıyla birlikte tüketicilerle iletişim kurmaya imkan vermesidir. Ayrıca bağlantılar ve aramalar ile de kullanıcıya yardımcı olmasıdır (Cox ve Dale, 2002). Bir web sitesinin içeriği ise gerçekte bir web sitesinin bilgi anlamında ne sunduğu ile ilgili bir kavramdır. Đçerik sadece web sitesinin hangi ürün ve hizmetleri sunduğuyla ilgili değil; aynı zamanda tüketici bilgilerinin kullanımı ve site politikalarıyla da ilgilidir (Cox ve Dale, 2002). Web sitesinin üçüncü değerlendirme ölçütü olan içerik; şirket bilgisi, şirketin satışa sunduğu veya organizasyonun tüm faaliyetlerini içeren, sağladığı hizmetlerin gerçekte ne olduğu hakkında bilgi verilmesi olarak tanımlanabilir (Gehrke ve Turban, 1999). Đnternette pazarlama, hedef pazarlara yönelik olarak internet ortamında ürünlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin stratejik süreçleri içermektedir. Yeniliklerden, yeni tip bir yazılımdan veya yeni bir e-pazar fırsatından yararlanmak bu konuya örnek verilebilir (Mucuk, 2007). Tüketicilerin web sitelerini kullanımlarında ön plana çıkan diğer bir özellik ise tüketicilerin aradıklarını kolayca bulabilmeleri için yönlendirip yönlendirmediğidir (Bayles, 2001). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yönlendirmelerin tüketicilerin bilgi ihtiyacını karşılama amacıyla yapılmasıdır. Đnternetin tüketicilerle etkileşiminde çok önemli bir rolü olan tüketici hizmetlerinde e-postaların cevaplanması, sorunların çözülmesi ve herhangi bir gecikme olmadan ihtiyaçların tamamının

3 karşılanması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Örneğin bir alışveriş sürecinde alıcıya sipariş vermesini sağlayacak gerekli bilgilerin verilmesi, ödeme, teslimat tercihleri ve satış sonrası beklenmedik ürün ve hizmetlerde geri dönüşüm hakkında teknoloji tabanlı çözümlerin üretilmesi bu başlık altında incelenebilir. 3. ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN ĐÇERĐK ANALĐZĐ 3.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı Đstanbul da faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin web sitelerini çeşitli ölçütlere göre değerlendirmek ve web sitelerinde kullanılan özellikleri tespit etmektir. Ayrıca, otel işletmelerinin teknoloji tabanlı pazarlama araçları hakkında bilgi edinmek ve araştırmaya konu olan otel işletmelerinin türleri ile web site içerikleri arasında ilişki olup olmadığı araştırmaktır. Bu araştırmada Đstanbul ilinin seçilme nedeni, Türkiye nin en fazla turist kabul eden ikinci destinasyon olması ve 2010 yılı AB kültür başkenti olarak ilan edilmesiyle web sitelerinin öneminin artması, bununla birlikte Đstanbul un evren örnek olarak yer aldığı bir çalışmaya literatürde rastlanmamış olunmasıdır Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları Araştırmanın kapsamını, Hotel Guide 2009 Türkiye Otel Rehberinde yer alan ve Đstanbul da faaliyet gösteren 83 adet 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı sırada 1 adet 3 yıldızlı ve 2 adet 4 yıldızlı otelin web adresine erişim sağlanamadığından, bu oteller değerlendirmeye alınmamıştır. Böylelikle, araştırmada Đstanbul da faaliyet gösteren ve web sitesi bulunan toplam 80 otel işletmesi yer aldığından örneklem seçimine gidilmemiş ana kütlenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Đnternet üzerinden gerçekleştirilen bu çalışmada analizler zaman kısıtlığı nedeniyle işletme web sitelerini ziyaret sayısı sadece bir defa ile sınırlandırılmıştır. Web sitelerinin günlük, haftalık veya aylık olarak güncellenebilir olması ve bu çalışmadaki değerlendirmelerin sadece Kasım 2009 tarih aralığında gerçekleştirilmesi başka bir kısıttır. Bu tarih aralığından önce çeşitli nedenlerle bir işletmenin web sitesi kapatılmış olabileceği gibi tarih aralığından sonra çeşitli güncelleştirmeler yapılmış olabilir Araştırma Yöntemi Araştırmada, otel işletmelerinin web sitelerinde bulunan özellikler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Bir metindeki değişkenleri ölçmek amacıyla sistematik ve tarafsız olarak yapılan içerik analizi, verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, özetlenmesi ve yorumlanması işlemlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir (Şahin, 2008:53). Otel işletmelerinin web siteleri araştırmacı tarafından Kasım 2009 tarihleri arasında, teknik özellikleri günün şartlarına uygun kişisel bir bilgisayar ile internete bağlanılarak (3.2 mbps ortalama hız) oluşturulan 7 başlık altında ( kullanılabilirlik, içerik, kurumsal bilgi, bilgi güvenliği, pazarlama, yönlendirme ve tüketici hizmetleri) 55 kontrol noktasından oluşan değerlendirme formu ile incelenmiş ve 1(var), 0(yok) olarak kodlama yapılmıştır. Yapılan bu kodlamalar tanımlayıcı istatistik çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma ayrıca bu başlık ve kontrol noktalarının değerlendirilmesinin otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir Araştırmanın Bulguları Đstanbul da faaliyet gösteren ve web siteleri araştırma konusu olan 80 otel işletmelerinin 13 ü üç yıldızlı (%16,3), 36 sı dört yıldızlı (%45), 31 i (%38,8) ise beş yıldızlıdır. Yıldız sayısına bakılmaksızın tüm otel işletmeleri için ölçütlere göre değerlendirme yapıldığında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Kullanabilirlik açısından web sitelerinin kullanışlı menü, dosyaların hızlı indirilmesi, siteye kolay ulaşım, ana sayfanın ekranı kaplaması, sistemin hızlı açılması, ana sayfaya kolay ulaşım konularına ağırlık verdikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte, web sitelerinde ekran kişiselleştirme ile ilgili bir bilgi yer almadığı tespit edilmiştir. Đçerik açısından incelendiğinde web sitelerinin tamamı ulaşım bilgisine yer vermiştir. Đşletmelerin ağırlık verdiği diğer noktalar otelin harita gösterimi, dil seçeneği, banner, yerel bölge bilgisi olarak tespit edilmiştir. Hareketli banner, site haritası, fiyat bilgisi, farklı dillerde fiyat bilgisi, hava durumu bilgisi, aktivite takvimi ve üyelik imkanı daha az yer almaktadır. Bunun yanında, döviz bilgisi, döviz çevirici, güncelleme tarihi, e-broşür, özet bilgi akışı (RSS) çok az yer alırken hiçbir otel web sitesinde arama motorunun bulunmadığı belirlenmiştir. Kurumsal bilgi açısından hakkımızda, kariyer bilgisi ve vizyon/misyon bilgileri az sayıdaki otel işletmesinde yer alırken sadece bir otel işletmesinde Kalite Yönetim Sistemi (ISO) bilgisi belirtmiştir. Bilgi güvenliği açısından bakıldığında işletmelerin web sitelerinde bilgi güvenliği konusuna ağırlık vermedikleri görülmektedir. 9 web sitesi kullanım koşulları ve 6 web sitesi güvenlik/gizlilik bilgisine yer verirken hiçbir web sitesinde farklı ödeme seçeneklerinin olmadığı görülmüştür.

4 Pazarlama açısından 14 kontrol noktasında değerlendirilen web sitelerinin tamamında otel fotoğrafları, oda fotoğrafları ve hareketsiz fotoğraflar bulunduğu belirlenmiştir. Ağırlık verilen diğer noktalar online rezervasyon, online ödeme, promosyon bilgisi, hareketli fotoğraflar ve yenilik duyurusudur. Elektronik posta ile rezervasyon, e-posta bülteni, otel videosu ve online misafir defteri çok az bulunurken, 360 derece sanal tur web sitelerinin yalnızca 8 inde yer almaktadır. Hiçbir otel işletmesi web sitesinde eğlence (oyun vb.) bölümüne yer vermemiştir. Yönlendirme başlığı altında incelenen noktalara bakıldığında otel işletmelerinin sadece bağlı kuruluş linklerine önem verdikleri belirlenmiştir. Diğer noktalar olan araç kiralama linkleri, havayolu linkleri, kültür sanat linkleri ve sosyal sitelere bağlantı linkleri çok az bulunurken hiçbir otel web sitesinde yiyecek içecek işletmelerine link verilmediği tespit edilmiştir. Tüketici hizmetleri bölümü incelendiğinde web sitelerinin tamamında iletişim bilgisinin bulunduğu görülmüştür. Geri bildirim formu, online destek, rezervasyon hattı ve birimlerin e-postaları çok az yer alırken sadece 2 web sitesinde sık sorulan sorular (SSS) ve bir web sitesinde yardım menüsü bulunduğu tespit edilmiştir. Otel işletmeleri web sitelerinde 55 kontrol noktasının yıldız sayılarına bağlı olarak yapılan değerlendirilmede; üç yıldız otel işletmelerinin dosyaların hızlı indirilmesi konusunda dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri web sitesine göre daha kullanışlı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, site haritası, dil seçeneği, yerel bölge bilgisi, aktivite takvimi, yenilik duyurusu, promosyon bilgisi, online rezervasyon ve online ödeme bilgilerinin üç yıldızlı otel işletmelerine göre dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri web sitelerinde daha fazla yer aldığı belirlenmiştir. Bu bilgilerden hareketle yüksek teknoloji tabanı gerektirmeyen kontrol noktalarında üç yıldızlı otel işletmeleri web sitelerinin daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, özellikle ödeme, tanıtım ve pazarlama sürecinde ileri teknoloji tabanına ihtiyaç duyulan kontrol noktalarında dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin üstün oldukları söylenebilir. Sonuç ve Öneriler Araştırmanın sonuçlarına göre, Đstanbul daki otel işletmelerinin web siteleri kullanılabilirlik açısından değerlendirildiğinde; ana menüye kolay ulaşım, kullanışlı menü ve sistemin hızlı açılması özelliklerinin çoğu otel işletmesinin web sitesinde bulunduğu ancak ekran kişiselleştirme özelliğinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ekran kişiselleştirme özelliği sayesinde siteyi ziyaret edenler ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşabilirler. Đçerik açısından değerlendirildiğinde ise, web sitelerinde ulaşım bilgisi, yabancı dil seçeneği ve banner bilgisi bulunmasına rağmen döviz bilgisi, döviz çeviricisi, güncelleme bilgisi, e-broşür ve özet bilgi akışı (RSS) yetersiz düzeydedir. Döviz bilgisi ve döviz çeviricisi özellikle yabancı ziyaretçiler açısından önemli bir özelliktir. Otel işletmelerinin web sitelerinde güncelleme bilgisi ve özet bilgi akışının (RSS) bulunması işletmelerin müşterilerine doğru ve güvenilir bilgiler verdiklerinin göstergesi olabilir. Bunun yanında otel işletmelerine ait e-broşür aracılığıyla işletmeler bilgilendirme ve tanıtım konusunda avantaj sağlayabilirler. Web siteleri kurumsal bilgi açısından yeterli seviyede değildir. Hakkımızda, vizyon-misyon ve kariyer bilgilerinin web sitelerinde verilmesi siteyi ziyaret edenler üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilir. ISO kalite standardıyla ile bilgiler, işletme kalitesinin belli bir standardın üzerinde olduğunu göstererek ziyaretçi gözünde işletmenin daha farklı algılanmasını sağlayabilir. Bilgi güvenliği açısından değerlendirildiğinde web sitelerinde gizlilik ve güvenilirlik açısından yeterli uyarıların yer almadığı görülmektedir. Sitenin güvenilir olduğuna ikna olan müşteriler online rezervasyon ve online ödeme seçeneklerini daha fazla kullanabilirler. Otel işletmelerinin web siteleri pazarlama açısından değerlendirildiğinde otel işletmelerinin online rezervasyon, online ödeme, promosyon bilgisi ve yenilik duyurularına ağırlık verdikleri, buna karşın online misafir defterine yer vermedikleri belirlenmiştir. Diğer yandan, web sitelerinde otel ve oda fotoğraflarının bulunduğu ancak bu fotoğrafların genellikle durağan oldukları görülmüştür. Otel işletmeleri tanıtım ve pazarlama sürecinde web sitelerinde video ve 360 derece sanal turdan yararlanabilirler. Ancak bu özelliklerin, sitenin kullanımını yavaşlatacak büyüklükte olmamasına dikkat edilmelidir. Yönlendirme açısından değerlendirildiğinde otel işletmeleri web sitelerinin yetersiz oldukları, sadece bağlı kuruluşlara link verdikleri görülmüştür. Ziyaretçilerin, ihtiyaç duyabilecekleri havayolu, araç kiralama, yiyecek içecek, kültür sanat vb. linklerin olması zaten kısıtlı zamanı olan müşterilere zaman tasarrufu sağlayabilir. Otel web sitelerinin tamamında iletişim bilgisi bulunmaktadır. Buna karşılık rezervasyon hattı, online destek, birimlerin e-postaları, SSS (sık sorulan sorular) ve yardım menüsünün web sitelerinin çok azında bulunduğu görülmüştür. Yalnızca rezervasyon imkanı sağlayan bir telefon numarasının ilgili web sitesinde bulunması rezervasyon işlem süresini kısaltabilir. Geri bildirim formları, beklenti ve isteklerin

5 neler olduğunu belirlemek ve müşteriler ile daha etkin iletişim içinde bulunmak açısından önem taşıdığından otel web sitelerinde yer alabilir. KAYNAKÇA Ateş, V. ve Karacan H. (2009).Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2 (2):33-38 Baloğlu, Ş. ve Pekcan Y.A. (2006). The Website Design and Internet Site Marketing Practices of Upscale and Luxury Hotels in Turkey, Tourism Management, 27: Bayles, D.L. (2001). E-Commerce Logistics & Fullfillment Delivering The Goods. London: P. Hall Int. Bayram, M., Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerin Đçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27: Birkan, Đ. (1998). Bilgisayar Teknolojilerindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerine Etkileri, Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 9:26-32 Boylu, Y. ve Tuncer, A. (2008). Konaklama Đşletmelerinin Yönetim Yapılarının Web Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Đstanbul Ticaret Üni. Sosyal Bilimler Dergisi 7 (13): Cox, J. ve Dale, B.G. (2002). Key Quality Factors in Web Site Design and Use, an Examination, International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (7): Gehrke, D. ve Turban, E. (1999). Determinants of Successful Web Site Designers Perspective, Journal of Consumer Marketing, 18 (6): Hancer, M. ve Ataman, C. (2006). Seyahat Acentalarında Đletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği, Dokuz Eylül Ün.i Sos. Bilimler Dergisi 8 (3): Ho, C.I. ve Lee, Y.L. (2007). The Development of An E-Travel Service Quality Scale, Tourism Management, 28: Jeong, M., Oh. H. ve Gregoire, M. (2003). Conceptualizing Web Site Quality And its Consequences in The Lodging Industry, Hospitality Management, 22: Karamustafa, K., Biçkes, D.M. ve Ulama, Ş. (2002). Türkiye deki Konaklama Đşletmelerinin Đnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma, Erciyes Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, 19: Köroğlu, Ö. (2009). Đstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Uygulamaları Kapsamında Turist Rehberliği Eğitim Programları, 10.Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 2009, Mersin Law, R. ve Cheung, T. (2006). A Study of Percived Importance of The Overall Website Quality of Different Classes of Hotels, International Journal of Hospitality Management, 25 (3): Mucuk, Đ.(2007). Pazarlama Đlkeleri, 16. Basım, Đstanbul: Türkmen Kitabevi. Sarı, Y. ve Kozak M. (2005). Turizm Pazarlamasına Đnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri Đçin Bir Model Önerisi, Akdeniz Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9: Şahin Başfırıncı, Ç. (2008). Bir Pazarlama Đletişim Medyası Olarak Web Ortamında Đçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri Ve Olası Çözüm Önerileri, Yönetim Dergisi, 61: Wang, Y. ve Qualla, W. (2007). Towards a Theoretical Model of Technology Adoption in Hospitality Organizations, Hospitality Management, 26: Wu,J.J. (2004). Influence of Market Orientation and Strategy on Travel industry Performance: An Empiricalstudy Of E-Commerce in Taiwan, Tourism Management, 25: hhtp://www.hotelguide.com.tr/hotellist.aspx?result=b34_istanbul_otelleri ( ) ( ) ( )

OTEL İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN, TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

OTEL İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN, TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ OTEL İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN, TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Tuba ŞAHİN* ÖZET Bu araştırmada, otel işletmeleri web sitelerinin Türkiye de faaliyet gösterdikleri

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Hizmet üretimi ve işletmeler arası bilgi paylaşımı temelinde çalışan turizm işletmeleri, karlılıklarını, verimliliklerini,

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE E-TİCARET UYGULAMALARI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE E-TİCARET UYGULAMALARI Bilişim

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Çözüm İş Ortakları Kendi ticaret çözümlerinin entegre bir parçası olarak PayPal ödeme yöntemini sunan şirketlerdir.

Çözüm İş Ortakları Kendi ticaret çözümlerinin entegre bir parçası olarak PayPal ödeme yöntemini sunan şirketlerdir. CEMEA PayPal İş Ortağı Programı, sizler gibi ticaret ortaklarının, mağazaların artan iş ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Program üyeliğinin faydaları ve şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak

Detaylı

BĐR ĐLETĐŞĐM ARACI OLARAK WEB SĐTELERĐ: TÜRKĐYE DEKĐ OTEL WEB SĐTELERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA

BĐR ĐLETĐŞĐM ARACI OLARAK WEB SĐTELERĐ: TÜRKĐYE DEKĐ OTEL WEB SĐTELERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Öneri.C.9.S.33. Ocak 2010.17-32. BĐR ĐLETĐŞĐM ARACI OLARAK WEB SĐTELERĐ: TÜRKĐYE DEKĐ OTEL WEB SĐTELERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Solmaz Filiz KARABAĞ 1, Hande MĐMAROĞLU ÖZGEN 2, Hüseyin ÖZGEN

Detaylı

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi Kısa Tanıtım Kılavuzu Sistem Hakkında Sisteme Giriş Akademik Çalışmalara Yönelik Veri Alanlarının Detaylı Olarak Tasarlanmasının Nedeni Kişisel Verilerin Girilmesi

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği

Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği Ufuk Ateş 1, Mustafa Boz 2 Abstract Bilgi teknolojilerindeki gelişme ile birlikte, internet kullanımının giderek yaygınlaşması,

Detaylı

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Çoklu Dil Desteği Panelden Dil Özelliği Açma/Kapama Dil Dosyaları Editleyerek Farklı Dillere Çevirebilirsiniz.Kendiniz Dil Dosyası Yapabilirsiniz. Tek

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

UniTravel Sistem Yapısı

UniTravel Sistem Yapısı UniTravel Sistem Yapısı 1. UniTravel Sistemi 2. Müşteriler 3. Tedarikçiler Modüller 1. Web Sitesi 2. Satış ve Tedarik Modülleri 2.1. Uçak Modülü 2.2. Otel Modülü 2.3. Tur Modülü 2.4. Transfer Modülü 2.5.

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Blok Yapısı Sitede Sağ Altta Bulunan Kampanyalı Araçlar-En Çok Kiralananlar-Bizim Seçtiklerimi Alanlarını Silebilir Yerine Yenisini Oluşturabilirsiniz Açtığınız

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. DÜZCE ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı S.NO YAZARIN ADI SOYADI 1 Muammer MESCİ 2 Yetkin GÜLLER 3 4 İdil SAKAOĞULLARI Yunus Emre TAŞGİT 5 Buket SUBAŞI 6 Yalçın KESKİN 7 Cenk Murat KOÇOĞLU 8 Hakan TUNA 9 Mustafa IŞKIN 10 Elif DABANLI 11 Caner

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Türkiye gelişiyor... dünya değişiyor... ticaret online dünyada büyüyor... değişime ayak uydurun... yeniliğe açık olun...

Türkiye gelişiyor... dünya değişiyor... ticaret online dünyada büyüyor... değişime ayak uydurun... yeniliğe açık olun... Türkiye gelişiyor... dünya değişiyor... ticaret online dünyada büyüyor... değişime ayak uydurun... yeniliğe açık olun... farklı uzmanlıkları keşfedin... dünyaya bağlanın... Sektörel etkileşimin kalbi olan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TURİZM PAZARLAMASI Ders No : 0050030017 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

OCT Organisation Congress Travel

OCT Organisation Congress Travel OCT Organisation Congress Travel OCT müşterilerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olma hedefini 1996 yılından bu yana tutkuyla sürdürmektedir. Bu dinamizm ve butik hizmet anlayışı ile OCT imza attığı yüzlerce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN YÖNETİM YAPILARININ WEB TABANLI PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN YÖNETİM YAPILARININ WEB TABANLI PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s. 11-30 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN YÖNETİM YAPILARININ WEB TABANLI PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yasin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

Hazırlayan: EMRAH HAS

Hazırlayan: EMRAH HAS Hazırlayan: EMRAH HAS Eşzamanlı ya da eş zamansız, metin, grafik, animasyon, ses, video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı işlenmiş ya da ham veri şeklinde dijital ortamda verinin toplanması, veriye

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

AVM ve mağazalar için

AVM ve mağazalar için AVM ve mağazalar için Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artıyor. Buna paralel olarak işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için de yeni bir kanal şekillenerek yaygınlaşıyor.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI AMAÇ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde turizm sektörünün

Detaylı

Türkiye de Konaklama İşletmelerinin. Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı

Türkiye de Konaklama İşletmelerinin. Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı Türkiye de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı Kurtuluş KARAMUSTAFA Doç. Dr,. Erciyes Üniversitesi Türkan Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÜNTEKİN ŞİMŞEK

Yrd.Doç.Dr. GÜNTEKİN ŞİMŞEK Yrd.Doç.Dr. GÜNTEKİN ŞİMŞEK Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1988-1992 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

Detaylar ilerleyen sayfalarda!

Detaylar ilerleyen sayfalarda! Detaylar ilerleyen sayfalarda! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Profesyonel veya Premium üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Detaylı

Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri

Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri 1 Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri MAPIC 2013 Ödül Töreni 2 Ödül Töreni Kategorileri - En İyi Moda ve Ayakkabı Perakende Satış Konsepti - En İyi Yiyecek ve İçecek Perakende Satış Konsepti -

Detaylı

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? Yazar Peter Lewis Yayınlanan Ağustos 2016 Konular Hareketli Perakende Tüketim maddeleri İşaretçi teknolojisi, cihazları daha faydalı hale

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI

SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI SEYAHAT VE TURİZM İLE İLGİLİ RUS LIFESTYLE PORTALI COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Tüm hakları saklıdır. Russian Traveller tescilli markadır. RUSSIAN TRAVELLER NEDİR? RUSSİAN

Detaylı

EXPEDIA İLE ÇALIŞMAK FİYATLARIN VE MÜSAİTLİĞİN YÖNETİMİ

EXPEDIA İLE ÇALIŞMAK FİYATLARIN VE MÜSAİTLİĞİN YÖNETİMİ EXPEDIA İLE ÇALIŞMAK FİYATLARIN VE MÜSAİTLİĞİN YÖNETİMİ GİRİŞ Bu kılavuzda, fiyat ve müsaitlik bilgilerinizi güncel tutmanız için Expedia PartnerCentral'da bulunan önemli özelliklerden bazılarını ele alınacaktır.

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yeni Nesil Mobil Katalog Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım KataloX ile Online Kataloglar Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı