Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik"

Transkript

1 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Ayşe Güler Eroğlu Özet Çok sayıda klinik çalışmada, beta adrenerjik blokerlerin erişkinlerde konjestif kalp yetersizliği tedavisinde hastalık ve ölüm oranını önemli derecede azalttığı gösterilmiştir. Kalp yetersizliği sempatik sinir sisteminin ve diğer nörohümoral sistemlerin etkinliğini artırır. Kısa dönemde, sempatik sinir sisteminin etkinliğinin artması koruyucu etki gösterir. Uzun dönemde bu koruyucu mekanizmaların miyokarda zararlı etki yaptığı ve erişkinlerde kalp yetersizliğinde klinik tablonun bozulmasına önemli katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Çalışmalarda beta-adrenerjik blokerlerin sempatik sinir sisteminin etkilerini ortadan kaldırdığı ve yararlı etkileri gösterilmiştir. Sonuç olarak beta-adrenerjik blokerler erişkinlerde süreğen konjestif kalp yetersizliği tedavisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çocuklarda kalp yetersizliği kardiyomiyopatiden çok doğuştan kalp hastalıklarına bağlıdır. Bundan dolayı, cerrahi düzeltme çocuklardaki kalp yetersizliğinin tedavisinin en önemli kısmını oluşturur. Ek olarak, çocuklar (özellikle süt çocukları) fizyoloji ve gelişimsel değişiklikler açısından erişkinlerden önemli farklılıklar gösterir. Çocuklarda kalp yetersizliğinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Bununla birlikte, bu çalışmalarda kalp yetersizliği olan çocuklarda belirtilerin ve ventrikül sistolik fonksiyonlarının düzeldiği gösterilmiştir. Çocuklarda kalp yetersizliği tedavisinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili soruları yanıtlamak için prospektif ve randomize çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar kelimeler: beta-adrenerjik bloker, çocuk, kalp yetersizliği, karvedilol Summary A new approach to treatment of heart failure: beta-adrenergic blockers In multiple clinical trials, beta-adrenergic blockers have been shown to significantly decrease morbidity and mortality in adults with chronic congestive heart failure. Heart failure increases activation of the sympathetic nervous system and other neurohumoral systems. In the short term, activation of the sympathetic nervous system is a compensatory protective mechanism. These compensatory mechanisms have been shown to cause myocardial damage with chronic activation, which has been hypothesized to be a major contributing factor to the clinical deterioration of adults with heart failure. Studies have shown inhibition of sympatetic nervous system activity and concominant benefits with beta-adrenergic blockers. Consequently, beta-adrenergic blockers have evolved to become an important part of medical therapy for chronic congestive heart failure in adults. Pediatric heart failure is usually due to congenital heart disease than cardiomyopathy. Therefore, surgical correction is most important part of pediatric heart failure therapy. Additionally, children (especially infants) have important differences from adults in physiology and developmental changes. There is limited reported experience regarding the use of beta-adrenergic blockers in pediatric patients with heart failure. Nevertheless, these reports show improvement in symptoms and ventricular systolic function in children with heart failure. Prospective, randomized trials are necessary to answer the questions about beta-blocker therapy in pediatric heart failure. Key words: beta-adrenergic blocker, carvedilol, children, heart failure İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL Yazışma adresi: Ayşe Güler Eroğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa/İSTANBUL Tel: Alındığı tarih: , kabul tarihi:

2 Ayşe Güler Eroğlu. Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Beta-adrenerjik blokerler uzun yıllardır yüksek kan basıncı, koroner arter hastalığı ve ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Otuz yıl öncesine kadar kalp yetersizliği tedavisinde kullanılmaması gerektiği belirtilen bu ilaç, günümüzde erişkin hastaların süreğen kalp yetersizliği tedavisinde yerini almıştır (1-13). Kalp yetersizliği tedavisindeki bu ani değişim öncelikle kalp yetersizliğinin patojenezinin daha iyi anlaşılmasına bağlıdır. Kalp yetersizliğinde sempatik sinir sistemi uyarılmaktadır. Sempatik sinir sisteminin uyarılması kısa dönemde miyokardın kasılmasını ve kalp hızını artırarak yararlı etki göstermektedir. Ancak uzun dönemde miyokarda ve periferik dolaşıma zararlı etkileri oluşmakta ve kalp yetersizliğinin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Sempatik sinir sistemi Sempatik sinir sistemi deneysel olarak ve kalp yetersizliği olan hastalarda ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır (8, 10, 14). Beta-adrenerjik reseptörler 3 tiptir: β1, β2 ve β3. Konjestif kalp yetersizliğinde β1 reseptörlerin yoğunluğu azalırken, β2 reseptörlerde değişiklik olmaz ve böylece β1/β2 oranı normal kalpte 70-80/30-20 den, yetersizlik olan kalpte yaklaşık olarak 60/40 a düşer. Kalp yetersizliğinde β1 adrenerjik reseptörlerin yoğunluğunun yanısıra duyarlılıkları da azalır. β3 reseptörlerin kalp yetersizliğinde direkt rolü gösterilememiştir. Alfa-adrenerjik sistemde 2 ana reseptör vardır: α1 ve α2. Periferik α1 reseptörlerin uyarılması damarların daralmasına, α2 reseptörlerin uyarılması ise damarların genişlemesine yol açar. Miyokarddaki α reseptörler daha az incelenmiştir, ancak ventrikül hipertrofisi ve ventrikül şekil değişikliğinde önemli rol oynadıkları ileri sürülmektedir. Norepinefrin miyositler üzerine direkt toksik etki göstererek ve β reseptörlerin duyarlılığını bozarak, dinlenme ve egzersiz sırasında miyokard fonksiyonunun azalmasına neden olur. Miyokardın enerji gereksiniminin artmasına yol açarak sadece koroner arter hastalığına bağlı kalp yetersizliğinde değil, iskemi dışındaki kalp yetersizliği olgularında da iskemik alanların oluşumuna neden olabilir. Diyastolik fazın kısalması subendokardiyal kan akımını bozarak iskeminin daha da artmasına yol açar. Artmış sempatik uyarı aritmilere neden olabilir. Ayrıca sempatik uyarıda artma ve vagal uyarıda azalma kalp hızı değişkenliğinin azalmasına yol açarak ani ölüm riskini artırır. Beta-adrenerjik blokerlerin etki mekanizmaları Beta-adrenerjik blokerler etki mekanizmalarına göre 3 gruba ayrılır (8, 10). Birinci kuşak beta-blokerler (örneğin: propranolol) hem β1 hem de β2 reseptörlere etki eder, başka bir etkisi yoktur. İkinci kuşak β-blokerler (örneğin: metoprolol ve bizoprolol) seçici bir şekilde β1 reseptörlere etki eder, başka bir etkisi yoktur. Metoprololün β1 reseptörler üzerine etkisi B2 reseptörlerden 75 kat fazladır, bizoprololun etkisi ise 120 kat fazladır. Üçüncü kuşak beta-blokerler (örneğin: karvedilol ve buzindolol) β1 ve β2 reseptörler için seçici olabilir veya olmayabilir, önemli ek özellikleri vardır. Karvedilol düşük dozlarda β1 reseptörlere biraz daha fazla etkilidir (7 kat), ancak yüksek dozlarda β1 ve β2 reseptörlere eşit etkilidir. Karvedilol aynı zamanda güçlü bir α1-blokerdir, periferik damarlarda genişlemeye yol açar. Buzindolol β reseptörler için seçici değildir ve hafif direkt damar genişletici etkisi vardır. Konjestif kalp yetersizliğinde beta-adrenerjik blokerlerin etki mekanizması tam olarak anlaşılmamakla birlikte birincil mekanizmanın sempatik sistemin aşırı uyarılması sonucu oluşan ventrikül fonksiyon bozukluğu ve şekil değişikliğinin (genişleme ve yuvarlaklaşma) önlenmesi veya yeniden normale dönüştürülmesi ile olduğu ileri sürülmektedir (8, 10). Beta-adrenerjik blokerlerin diğer yararlı etkilerinin: β reseptörlerin yoğunluğunun ve duyarlılığının düzenlenmesi, diğer nörohümoral sistemlerin uyarılmasının azalması, antiaritmik etki, koroner arterlerde genişleme, kalp hızında azalma, antioksidan etki ve miyokard fonksiyonlarında artma olduğu ileri sürülmüştür. Her beta-adrenerjik blokerin kalp yetersizliğinde farklı bir yararlı etkisi olabilir. Örneğin karvedilol kuvvetli antioksidandır ve kalp yetersizliğinde katekolaminlerin miyokardda oluşturduğu serbest oksijen radikallerinin toksik etkisini önler. Bu antioksidan etki aritmi riskini azaltabilir. Erişkinlerde süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı Erişkinlerde süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili erken çalışmalar tek bir merkezde yapılan ve az sayıda olgu içeren çalışmalardır (8, 10). Bu konuda yapılan ilk çok merkezli, plasebo kontrollü, randomize çalışma Metoprolol in Dilated Cardiomyopathy (MDC) çalışmasıdır (1). Bu çalışmada 142

3 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: idiyopatik dilate kardiyomiyopatili, ejeksiyon fraksiyonu < %40 olan süreğen kalp yetersizliğindeki hastada metoprolol ve plasebo verilmiştir. Metoprolol alan hastalarda ejeksiyon fraksiyonu ve egzersiz süresi plasebo alan gruptan daha fazla bulunmuş, ancak metoprolol kullanan grupta sağkalım artmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,058). Bunun ardından Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) çalışması yapılmış, iskemik ve iskemik olmayan sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan 641 erişkin hastada bizoprolol ve plasebonun etkileri karşılaştırılmıştır (2). Bizoprolol kullanan grupta ölüm oranında %20 azalma saptanmış, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu iki çalışmada da beta-adrenerjik blokerlerin süreğen kalp yetersizliği tedavisinde yaşam süresini uzattığı gösterilememiştir yılında, iki çok merkezli, plasebo kontrollü, randomize, çift kör çalışmada üçüncü kuşak beta-bloker olan karvedilolun sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna bağlı hafif-orta kalp yetersizliği olan hastalarda submaksimal egzersiz üzerine etkisi araştırılmıştır (3, 4). Bu çalışmalarda karvedilolun egzersiz üzerine etkisi gösterilememiş ancak çalışmaların birinde plasebo ile karşılaştırıldığında mortalitede %65 azalma saptanmıştır (p<0,001) (3). Diğer çalışmada; karvedilol düşük, orta ve yüksek dozda kullanılmış ve karvedilolun plasebo ile karşılaştırıldığında doz ile ilşkili olarak sol ventrikül fonksiyonunu ve yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir (4). Bunun üzerine 1997 yılı başlarında FDA karvedilolun süreğen konjestif kalp yetersizliği olan erişkin hastalarda kullanımını onaylamıştır. Bu çalışmalar sonucu erişkinlerdeki kalp yetersizliğinin tedavisinde şu ortak sonuca varılmıştır. İskemik veya iskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili, NYHA sınıf II ve III belirtileri olan, diüretikler ve ACE inhibitörleri ile tedavi edilen, beta-adrenerjik bloker kullanımında sakınca olmayan, hafif-orta kalp yetersizliği olan hastalar beta-adrenerjik bloker kullanımına adaydır. Yakın zamanda tamamlanan Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) çalışmasında istirahatte veya hafif egzersiz ile belirtileri ortaya çıkan (NYHA III ve IV), ejeksiyon fraksiyonu <%25 olan ağır kalp yetersizliğindeki 2289 hastada 10 aylık izlemde karvedilolun etkisi araştırılmış ve ölüm oranının %34, kalp yetersizliğinden hastaneye yatış süresinin %40, tüm nedenlerden hastaneye yatış süresinin %27 azaldığı gösterilmiştir (11). Kalp yetersizliğinde kötüleşme, ani ölüm, kardiyojenik şok, ventriküler taşikardi gibi ciddi yan etkiler plasebo grubundan düşük bulunmuştur (12). Ayrıca karvedilolün yararlı etkilerinin tedavinin erken döneminde doz yükseltme aşamasında başladığı gösterilmiştir (13). Bu çalışmanın sonuçları erişkinlerde ağır kalp yetersizliği tedavisinde de beta-adrenerjik blokerlerin kullanımına yeşil ışık yakmaktadır. Beta-adrenerjik blokerlerin farmakokinetiği Süreğen kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan betaadrenerjik blokerlerin verilme şekli ve dozu kullanılan betablokere bağlıdır. Ancak bütün beta-blokerlerin kullanımındaki en önemli nokta: tedaviye çok düşük doz ile başlanmalı ve doz yavaş yavaş artırılarak (genellikle 2 haftada bir) birkaç haftada tedavi dozuna çıkılmalıdır. Hastalar ilk birkaç haftada belirtilerin artabileceği olasılığına karşı uyarılmalıdır. Betablokerlerin yan etkileri genellikle doz yükseltme döneminde görülür, kendiliğinden düzelir ve az sayıda hastada ilacın kesilmesini gerektirir (8, 10). Karvedilolun en sık yan etkileri doza bağlı olarak α bloker etkisine (başdönmesi ve kan basıncı düşüklüğü) ve doza bağlı olarak β-bloker etkisine (sıvı tutulması, kalp yetersizliğinde kötüleşme ve bradikardi) bağlıdır (9, 15-18). Karvedilol tedavisi sırasında başdönmesi veya kan basıncı düşüklüğü gelişirse karvedilol veya ACE inhibitöründen biri verilmez, ACE inhibitörü azaltılabilir, karvedilol dozu azaltılabilir veya artırılmaz. Sıvı tutulması veya kalp yetersizliğinde kötüleşme hemen tedavi edilir. Sıvı tutulmasında diüretik dozu artırılır. Bradikardi gelişirse genellikle geçici değildir. Belirti verirse veya ciddi bradikardilerde karvedilol dozunu azaltmak gereklidir (10). Çocuklarda karvedilol digoksinin etkisini artırır, digoksin zehirlenmesinden korunmak için karvedilol başlandığında digoksin dozu azaltılmalıdır (19). Çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı Çocuklarda kalp yetersizliği erişkinlerden çok farklı bir hastalık grubunda ortaya çıkmaktadır, kardiyomiyopatiden çok doğuştan kalp hastalıklarının seyrinde görülmektedir. Çocuklardaki kalp yetersizliğinin tedavisinde cerrahi tedavi tedavinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çocuklardaki nörohümoral uyarı sistemi erişkinlere benzemektedir. Ancak özellikle süt çocuklarında fizyoloji ve gelişimsel değişiklikler erişkinlerden farklıdır. Konjestif kalp yetersizliği olan 143

4 Ayşe Güler Eroğlu. Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler çocuklarda beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır ve genellikle az sayıda olguda yapılmıştır. Kalp yetersizliğinde ve yaşları ortalama 8,6+1,3 (dağılım 2,5-15 yaş) olan 15 olguda (9 olgu idiyopatik dilate kardiyomiyopati, 3 olgu antrasiklin kardiyomiyopatisi, birer olgu Duchene müsküler distrofi, miyokardit sonrası kardiyomiyopati, cerrahi sonrası kardiyomiyopati) metoprolol kullanılmıştır (15). Bütün olgular metoprolol başlanmadan önce 22,5+9 aydır digoksin, diüretik ve ACE inhibitörleri ile tedavi edilmekteyken, 0,1-0,2mg/kg/doz günde 2 kez verilmiş ve birkaç haftada yavaş yavaş artırılarak 1,1+0,1mg/kg/gün (0,5-2,3mg/kg/gün) dozuna çıkılmıştır. Kalp yetersizliğinin geleneksel tedavi ile kontrol altına alınmasından metoprolol başlanmasına kadar geçen sürede kısalma fraksiyonu (%13,1+1,2, %15+1,2) veya ejeksiyon fraksiyonunda (%25,6+2,1, %27+3,4) önemli değişiklik olmamıştır. Ancak 23,2+7 aylık metoprolol tedavisi sonrası kısalma fraksiyonu (23,3+2,6) ve ejeksiyon fraksiyonunda (%41,1+4,3) önemli artış saptanmıştır (p<0.05). Bu çalışmada metoprololun konjestif kalp yetersizliği olan dilate kardiyomiyopatili çocuklarda ventrikül fonksiyonunu düzelttiği sonucuna varılmıştır. Diğer bir çalışmada soldan sağa şantı ve konjestif kalp yetersizliği olan 6 süt çocuğunda propranolol kullanılmıştır (20). Tanıları 3 olguda tam atriyoventriküler septal defekt, 2 olguda triküspit atrezisi ve 1 olguda çift çıkışlı sağ ventriküldür. Propranolol tedavisi solunum ve kalp hızının azalmasına ve kilo alımının artmasına neden olmuştur. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte bu klinik tabloda beta-blokerler yararlı bulunmuştur. Ancak bu konuda başka çalışmalara gereksinim vardır. Azeka ve arkadaşları (16) geleneksel tedaviye rağmen ağır kalp yetersizliğinde olan yaşları 3,2 ay ile 10 yaş arasında değişen, ejeksiyon fraksiyonu <%30 olan 22 olguda prospektif, randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışma yapılmıştır. Karvedilol 0,01mg/kg/gün başlanıp haftada bir artırılarak 0,2mg/kg/gün e çıkılmış ve bu dozda 6 ay izlenmiştir. Karvedilol grubundaki 4 olgu ölmüş, 1 olgu kalp nakline gitmiştir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %17,8 den %34,6 ya çıkmış, fonksiyonel sınıfları düzelerek kalp nakli listesinden çıkmışlardır. Plasebo grupta 2 olgu ölmüş, 2 olguya kalp nakli uygulanmıştır. Kısalma fraksiyonu ve ejeksiyon fraksiyonunda önemli değişiklik saptanmamıştır. Çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin yerini, gerekçelerini, dozlarını belirlemek için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır (21). Shaddy ve arkadaşları (22) yaşları 1 gün ile 17 yaş arasında değişen, sistemik ventrikül fonksiyon bozukluğu sonucu kalp yetersizliği gelişen 150 olguda randomize, plasebo kontrollü bir çalışma planlamışlardır. Bu çalışmada karvedilolun kalp yetersizliği belirtilerine etkisi, kalp yetersizliğinden hastaneye yatış, bütün nedenlere bağlı ölüm, ekokardiyografi ile ilacın ventrikül fonksiyonlarına ve şekline etkisi, nörohümoral sistemler üzerine etkisi ve karvedilol dozu araştırılacaktır. Bu çalışma ve yapılacak diğer prospektif, randomize, plasebo kontrollü çalışmalar çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımına ait sorularımızı cevaplandırmaya yardımcı olacaktır. Kaynaklar 1. Waagstein F, Bristow MR, Swedberg K, et al. Beneficial effects of metoprolol in idipathic dilated cardiomyopathy. Lancet 1993; 342: CIBIS investigators and Comittees. A randomized trial of beta-blockade in heart failure: the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). Circulation 1994; 90: Packer M, Bristow MR, Cohn JN. The effect of carvedilol on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. N Engl J Med 1996; 334: Bristow MR, Gilbert EM, Abraham WT, et al. Carvedilol produces dose-related improvements in left-ventricular function and survival in subjects with chronic heart failure. MOCHA Investigators. Circulation 1996; 94: Gheorghiade M, Benatar D, Konstam MA, Stoukides CA, Bonow RO. Pharmacotherapy for systolic dysfunction: a review of randomized clinical trials. Am J Cardiol 1997; 80: 14-27H. 6. Waagstein F. Efficacy of beta blockers in idiopathic dilated cardiomyopathy and ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 1997; 80: 45-9J. 7. Goldstein S. Clinical studies on beta blockers and heart failure preceding the MERIT-HF trial. Am J Cardiol 1997; 80: 50-3J. 8. Teerlink JL, Massie BM. Beta-adrenergic blocker mortality trials in congestive heart failure. Am J Cardiol 1999; 84: R. 9. Maack C, Elter T, Nickenig G, et al. Prospective crossover 144

5 141 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: comparison of carvedilol and metoprolol in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2001; 38: Brisrow MR. Beta-adrenergic receptor blockade in chronic heart failure. Circulation 2000; 588: Fowler MB. Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) trial: carvedilol in severe heart failure. Am J Cardiol 2004; 93: 35-9B. 12. Packer M, Fowler MB, Roecker EB, et al. Effect of carvedilol on the morbidity of patients with chronic heart failure: results of the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) Study. Circulation 2002; 106: Krum H, Roecker EB, Mohaassi P, et al. Effects of initiating carvedilol in patients with severe chronic heart failure: results from the COPERNICUS Study. JAMA 2003; 289: Cody RJ. The sympathetic nervous system and the reninangiotensin-aldosterone system in cardiovascular disease. Am J Cardiol 1997; 80: 9-14J. 15. Shaddy RE, Tani LY, Gidding SS, et al. Beta-blocker treatment of dilated cardiomyopathy with congestive heart failure in children: a multi-institutional experience. J Heart Lung Transplant 1999; 18: Azeka E, Ramirez JAF, Valler C, Bocchi EA. Delisting of infants and children from the heart transplantation waiting list after carvedilol treatment. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Bruns LA, Chrisant MK, Lamour JM, et al. Carvedilol as therapy in pediatric heart failure: an initial multicenter experience. J Pediatr 2001; 138: Williams RV, Tani LY, Shaddy RE. Intermediate effects of treatment with metoprolol or carvedilol in children with left ventricular systolic dysfunction. J Heart Lung Transplant 2002; 21: Ratnapalan S, Griffiths K, Costei M, et al. Digoxin-carvedilol interactions in children. J Pediatr 2003; 142: Buchorn R, Bartmus D, Siekmeyer W, et al. Beta-blocker therapy of severe congestive heart failure in infants with leftto-right shunts. Am J Cardiol 1998; 81: Shaddy RE. Beta-adrenergic blockers in the treatment of pediatric heart failure. Progress in Pediatric Cardiology 2000; 12: Shaddy RE, Curtin EL, Sower B, et al. The pediatric randomized trial in children with chronic heart failure: rationale and design. Am Heart J 2002; 144:

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:29-44 29 Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension:

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension

Pediyatrik pulmoner hipertansiyon. Pediatric pulmonary hypertension Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:153-164 153 Pediyatrik pulmoner hipertansiyon Pediatric pulmonary hypertension Dr. D. Dunbar Ivy,* Dr. Steven H. Abman, Dr. Robyn J. Barst,

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010; 2(1):26 51 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium Özlem Donat Eker

Detaylı

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 7:5-14 5 Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması What is renin inhibition? Mechanism of action Dr. Timur Timurkaynak Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI T.C. Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI Tez Danışmanı: Doç Dr. Neşe ÇAM KARDİYOLOJİ

Detaylı

GENÇ BİREYLERDE SİGARANIN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENÇ BİREYLERDE SİGARANIN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GENÇ BİREYLERDE SİGARANIN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. CIMBIZ a & Ü. MANİSALIGİL b K. KESGİN c & F.BEYDEMİR d & V. BAYAZIT e Özet Sigara kardiopulmoner hastalıklarda önlenebilir en önemli

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 4 KIŞ 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION. Özet I Abstract. Murad Başar, Fatih Bal

EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION. Özet I Abstract. Murad Başar, Fatih Bal 85 EREKTİL DİSFONKSİYON I ERECTILE DYSFUNCTION Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörlerinin Günümüzdeki Yeri Current Status of Phosphodiesterase Type 5 Therapy in the

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Derleme / Review DO I: 10.4274/jtsm.08 Türk Uyku Tıbbi Dergisi 2014;2:38-42 Journal of Turkish Sleep Medicine 2014;2:38-42 Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Pediatric Age Group Gülçin Benbir, Derya Karadeniz

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Sepsis, infeksiyon nedeniyle başlayan ve sistemik inflamasyon yanıtı ile karakterize, karmaşık bir sendromdur. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı