Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik"

Transkript

1 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Ayşe Güler Eroğlu Özet Çok sayıda klinik çalışmada, beta adrenerjik blokerlerin erişkinlerde konjestif kalp yetersizliği tedavisinde hastalık ve ölüm oranını önemli derecede azalttığı gösterilmiştir. Kalp yetersizliği sempatik sinir sisteminin ve diğer nörohümoral sistemlerin etkinliğini artırır. Kısa dönemde, sempatik sinir sisteminin etkinliğinin artması koruyucu etki gösterir. Uzun dönemde bu koruyucu mekanizmaların miyokarda zararlı etki yaptığı ve erişkinlerde kalp yetersizliğinde klinik tablonun bozulmasına önemli katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Çalışmalarda beta-adrenerjik blokerlerin sempatik sinir sisteminin etkilerini ortadan kaldırdığı ve yararlı etkileri gösterilmiştir. Sonuç olarak beta-adrenerjik blokerler erişkinlerde süreğen konjestif kalp yetersizliği tedavisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çocuklarda kalp yetersizliği kardiyomiyopatiden çok doğuştan kalp hastalıklarına bağlıdır. Bundan dolayı, cerrahi düzeltme çocuklardaki kalp yetersizliğinin tedavisinin en önemli kısmını oluşturur. Ek olarak, çocuklar (özellikle süt çocukları) fizyoloji ve gelişimsel değişiklikler açısından erişkinlerden önemli farklılıklar gösterir. Çocuklarda kalp yetersizliğinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Bununla birlikte, bu çalışmalarda kalp yetersizliği olan çocuklarda belirtilerin ve ventrikül sistolik fonksiyonlarının düzeldiği gösterilmiştir. Çocuklarda kalp yetersizliği tedavisinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili soruları yanıtlamak için prospektif ve randomize çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar kelimeler: beta-adrenerjik bloker, çocuk, kalp yetersizliği, karvedilol Summary A new approach to treatment of heart failure: beta-adrenergic blockers In multiple clinical trials, beta-adrenergic blockers have been shown to significantly decrease morbidity and mortality in adults with chronic congestive heart failure. Heart failure increases activation of the sympathetic nervous system and other neurohumoral systems. In the short term, activation of the sympathetic nervous system is a compensatory protective mechanism. These compensatory mechanisms have been shown to cause myocardial damage with chronic activation, which has been hypothesized to be a major contributing factor to the clinical deterioration of adults with heart failure. Studies have shown inhibition of sympatetic nervous system activity and concominant benefits with beta-adrenergic blockers. Consequently, beta-adrenergic blockers have evolved to become an important part of medical therapy for chronic congestive heart failure in adults. Pediatric heart failure is usually due to congenital heart disease than cardiomyopathy. Therefore, surgical correction is most important part of pediatric heart failure therapy. Additionally, children (especially infants) have important differences from adults in physiology and developmental changes. There is limited reported experience regarding the use of beta-adrenergic blockers in pediatric patients with heart failure. Nevertheless, these reports show improvement in symptoms and ventricular systolic function in children with heart failure. Prospective, randomized trials are necessary to answer the questions about beta-blocker therapy in pediatric heart failure. Key words: beta-adrenergic blocker, carvedilol, children, heart failure İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL Yazışma adresi: Ayşe Güler Eroğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa/İSTANBUL Tel: Alındığı tarih: , kabul tarihi:

2 Ayşe Güler Eroğlu. Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Beta-adrenerjik blokerler uzun yıllardır yüksek kan basıncı, koroner arter hastalığı ve ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Otuz yıl öncesine kadar kalp yetersizliği tedavisinde kullanılmaması gerektiği belirtilen bu ilaç, günümüzde erişkin hastaların süreğen kalp yetersizliği tedavisinde yerini almıştır (1-13). Kalp yetersizliği tedavisindeki bu ani değişim öncelikle kalp yetersizliğinin patojenezinin daha iyi anlaşılmasına bağlıdır. Kalp yetersizliğinde sempatik sinir sistemi uyarılmaktadır. Sempatik sinir sisteminin uyarılması kısa dönemde miyokardın kasılmasını ve kalp hızını artırarak yararlı etki göstermektedir. Ancak uzun dönemde miyokarda ve periferik dolaşıma zararlı etkileri oluşmakta ve kalp yetersizliğinin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Sempatik sinir sistemi Sempatik sinir sistemi deneysel olarak ve kalp yetersizliği olan hastalarda ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır (8, 10, 14). Beta-adrenerjik reseptörler 3 tiptir: β1, β2 ve β3. Konjestif kalp yetersizliğinde β1 reseptörlerin yoğunluğu azalırken, β2 reseptörlerde değişiklik olmaz ve böylece β1/β2 oranı normal kalpte 70-80/30-20 den, yetersizlik olan kalpte yaklaşık olarak 60/40 a düşer. Kalp yetersizliğinde β1 adrenerjik reseptörlerin yoğunluğunun yanısıra duyarlılıkları da azalır. β3 reseptörlerin kalp yetersizliğinde direkt rolü gösterilememiştir. Alfa-adrenerjik sistemde 2 ana reseptör vardır: α1 ve α2. Periferik α1 reseptörlerin uyarılması damarların daralmasına, α2 reseptörlerin uyarılması ise damarların genişlemesine yol açar. Miyokarddaki α reseptörler daha az incelenmiştir, ancak ventrikül hipertrofisi ve ventrikül şekil değişikliğinde önemli rol oynadıkları ileri sürülmektedir. Norepinefrin miyositler üzerine direkt toksik etki göstererek ve β reseptörlerin duyarlılığını bozarak, dinlenme ve egzersiz sırasında miyokard fonksiyonunun azalmasına neden olur. Miyokardın enerji gereksiniminin artmasına yol açarak sadece koroner arter hastalığına bağlı kalp yetersizliğinde değil, iskemi dışındaki kalp yetersizliği olgularında da iskemik alanların oluşumuna neden olabilir. Diyastolik fazın kısalması subendokardiyal kan akımını bozarak iskeminin daha da artmasına yol açar. Artmış sempatik uyarı aritmilere neden olabilir. Ayrıca sempatik uyarıda artma ve vagal uyarıda azalma kalp hızı değişkenliğinin azalmasına yol açarak ani ölüm riskini artırır. Beta-adrenerjik blokerlerin etki mekanizmaları Beta-adrenerjik blokerler etki mekanizmalarına göre 3 gruba ayrılır (8, 10). Birinci kuşak beta-blokerler (örneğin: propranolol) hem β1 hem de β2 reseptörlere etki eder, başka bir etkisi yoktur. İkinci kuşak β-blokerler (örneğin: metoprolol ve bizoprolol) seçici bir şekilde β1 reseptörlere etki eder, başka bir etkisi yoktur. Metoprololün β1 reseptörler üzerine etkisi B2 reseptörlerden 75 kat fazladır, bizoprololun etkisi ise 120 kat fazladır. Üçüncü kuşak beta-blokerler (örneğin: karvedilol ve buzindolol) β1 ve β2 reseptörler için seçici olabilir veya olmayabilir, önemli ek özellikleri vardır. Karvedilol düşük dozlarda β1 reseptörlere biraz daha fazla etkilidir (7 kat), ancak yüksek dozlarda β1 ve β2 reseptörlere eşit etkilidir. Karvedilol aynı zamanda güçlü bir α1-blokerdir, periferik damarlarda genişlemeye yol açar. Buzindolol β reseptörler için seçici değildir ve hafif direkt damar genişletici etkisi vardır. Konjestif kalp yetersizliğinde beta-adrenerjik blokerlerin etki mekanizması tam olarak anlaşılmamakla birlikte birincil mekanizmanın sempatik sistemin aşırı uyarılması sonucu oluşan ventrikül fonksiyon bozukluğu ve şekil değişikliğinin (genişleme ve yuvarlaklaşma) önlenmesi veya yeniden normale dönüştürülmesi ile olduğu ileri sürülmektedir (8, 10). Beta-adrenerjik blokerlerin diğer yararlı etkilerinin: β reseptörlerin yoğunluğunun ve duyarlılığının düzenlenmesi, diğer nörohümoral sistemlerin uyarılmasının azalması, antiaritmik etki, koroner arterlerde genişleme, kalp hızında azalma, antioksidan etki ve miyokard fonksiyonlarında artma olduğu ileri sürülmüştür. Her beta-adrenerjik blokerin kalp yetersizliğinde farklı bir yararlı etkisi olabilir. Örneğin karvedilol kuvvetli antioksidandır ve kalp yetersizliğinde katekolaminlerin miyokardda oluşturduğu serbest oksijen radikallerinin toksik etkisini önler. Bu antioksidan etki aritmi riskini azaltabilir. Erişkinlerde süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı Erişkinlerde süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili erken çalışmalar tek bir merkezde yapılan ve az sayıda olgu içeren çalışmalardır (8, 10). Bu konuda yapılan ilk çok merkezli, plasebo kontrollü, randomize çalışma Metoprolol in Dilated Cardiomyopathy (MDC) çalışmasıdır (1). Bu çalışmada 142

3 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: idiyopatik dilate kardiyomiyopatili, ejeksiyon fraksiyonu < %40 olan süreğen kalp yetersizliğindeki hastada metoprolol ve plasebo verilmiştir. Metoprolol alan hastalarda ejeksiyon fraksiyonu ve egzersiz süresi plasebo alan gruptan daha fazla bulunmuş, ancak metoprolol kullanan grupta sağkalım artmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,058). Bunun ardından Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) çalışması yapılmış, iskemik ve iskemik olmayan sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan 641 erişkin hastada bizoprolol ve plasebonun etkileri karşılaştırılmıştır (2). Bizoprolol kullanan grupta ölüm oranında %20 azalma saptanmış, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu iki çalışmada da beta-adrenerjik blokerlerin süreğen kalp yetersizliği tedavisinde yaşam süresini uzattığı gösterilememiştir yılında, iki çok merkezli, plasebo kontrollü, randomize, çift kör çalışmada üçüncü kuşak beta-bloker olan karvedilolun sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna bağlı hafif-orta kalp yetersizliği olan hastalarda submaksimal egzersiz üzerine etkisi araştırılmıştır (3, 4). Bu çalışmalarda karvedilolun egzersiz üzerine etkisi gösterilememiş ancak çalışmaların birinde plasebo ile karşılaştırıldığında mortalitede %65 azalma saptanmıştır (p<0,001) (3). Diğer çalışmada; karvedilol düşük, orta ve yüksek dozda kullanılmış ve karvedilolun plasebo ile karşılaştırıldığında doz ile ilşkili olarak sol ventrikül fonksiyonunu ve yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir (4). Bunun üzerine 1997 yılı başlarında FDA karvedilolun süreğen konjestif kalp yetersizliği olan erişkin hastalarda kullanımını onaylamıştır. Bu çalışmalar sonucu erişkinlerdeki kalp yetersizliğinin tedavisinde şu ortak sonuca varılmıştır. İskemik veya iskemik olmayan dilate kardiyomiyopatili, NYHA sınıf II ve III belirtileri olan, diüretikler ve ACE inhibitörleri ile tedavi edilen, beta-adrenerjik bloker kullanımında sakınca olmayan, hafif-orta kalp yetersizliği olan hastalar beta-adrenerjik bloker kullanımına adaydır. Yakın zamanda tamamlanan Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) çalışmasında istirahatte veya hafif egzersiz ile belirtileri ortaya çıkan (NYHA III ve IV), ejeksiyon fraksiyonu <%25 olan ağır kalp yetersizliğindeki 2289 hastada 10 aylık izlemde karvedilolun etkisi araştırılmış ve ölüm oranının %34, kalp yetersizliğinden hastaneye yatış süresinin %40, tüm nedenlerden hastaneye yatış süresinin %27 azaldığı gösterilmiştir (11). Kalp yetersizliğinde kötüleşme, ani ölüm, kardiyojenik şok, ventriküler taşikardi gibi ciddi yan etkiler plasebo grubundan düşük bulunmuştur (12). Ayrıca karvedilolün yararlı etkilerinin tedavinin erken döneminde doz yükseltme aşamasında başladığı gösterilmiştir (13). Bu çalışmanın sonuçları erişkinlerde ağır kalp yetersizliği tedavisinde de beta-adrenerjik blokerlerin kullanımına yeşil ışık yakmaktadır. Beta-adrenerjik blokerlerin farmakokinetiği Süreğen kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan betaadrenerjik blokerlerin verilme şekli ve dozu kullanılan betablokere bağlıdır. Ancak bütün beta-blokerlerin kullanımındaki en önemli nokta: tedaviye çok düşük doz ile başlanmalı ve doz yavaş yavaş artırılarak (genellikle 2 haftada bir) birkaç haftada tedavi dozuna çıkılmalıdır. Hastalar ilk birkaç haftada belirtilerin artabileceği olasılığına karşı uyarılmalıdır. Betablokerlerin yan etkileri genellikle doz yükseltme döneminde görülür, kendiliğinden düzelir ve az sayıda hastada ilacın kesilmesini gerektirir (8, 10). Karvedilolun en sık yan etkileri doza bağlı olarak α bloker etkisine (başdönmesi ve kan basıncı düşüklüğü) ve doza bağlı olarak β-bloker etkisine (sıvı tutulması, kalp yetersizliğinde kötüleşme ve bradikardi) bağlıdır (9, 15-18). Karvedilol tedavisi sırasında başdönmesi veya kan basıncı düşüklüğü gelişirse karvedilol veya ACE inhibitöründen biri verilmez, ACE inhibitörü azaltılabilir, karvedilol dozu azaltılabilir veya artırılmaz. Sıvı tutulması veya kalp yetersizliğinde kötüleşme hemen tedavi edilir. Sıvı tutulmasında diüretik dozu artırılır. Bradikardi gelişirse genellikle geçici değildir. Belirti verirse veya ciddi bradikardilerde karvedilol dozunu azaltmak gereklidir (10). Çocuklarda karvedilol digoksinin etkisini artırır, digoksin zehirlenmesinden korunmak için karvedilol başlandığında digoksin dozu azaltılmalıdır (19). Çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin kullanımı Çocuklarda kalp yetersizliği erişkinlerden çok farklı bir hastalık grubunda ortaya çıkmaktadır, kardiyomiyopatiden çok doğuştan kalp hastalıklarının seyrinde görülmektedir. Çocuklardaki kalp yetersizliğinin tedavisinde cerrahi tedavi tedavinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çocuklardaki nörohümoral uyarı sistemi erişkinlere benzemektedir. Ancak özellikle süt çocuklarında fizyoloji ve gelişimsel değişiklikler erişkinlerden farklıdır. Konjestif kalp yetersizliği olan 143

4 Ayşe Güler Eroğlu. Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler çocuklarda beta-adrenerjik blokerlerin kullanımı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır ve genellikle az sayıda olguda yapılmıştır. Kalp yetersizliğinde ve yaşları ortalama 8,6+1,3 (dağılım 2,5-15 yaş) olan 15 olguda (9 olgu idiyopatik dilate kardiyomiyopati, 3 olgu antrasiklin kardiyomiyopatisi, birer olgu Duchene müsküler distrofi, miyokardit sonrası kardiyomiyopati, cerrahi sonrası kardiyomiyopati) metoprolol kullanılmıştır (15). Bütün olgular metoprolol başlanmadan önce 22,5+9 aydır digoksin, diüretik ve ACE inhibitörleri ile tedavi edilmekteyken, 0,1-0,2mg/kg/doz günde 2 kez verilmiş ve birkaç haftada yavaş yavaş artırılarak 1,1+0,1mg/kg/gün (0,5-2,3mg/kg/gün) dozuna çıkılmıştır. Kalp yetersizliğinin geleneksel tedavi ile kontrol altına alınmasından metoprolol başlanmasına kadar geçen sürede kısalma fraksiyonu (%13,1+1,2, %15+1,2) veya ejeksiyon fraksiyonunda (%25,6+2,1, %27+3,4) önemli değişiklik olmamıştır. Ancak 23,2+7 aylık metoprolol tedavisi sonrası kısalma fraksiyonu (23,3+2,6) ve ejeksiyon fraksiyonunda (%41,1+4,3) önemli artış saptanmıştır (p<0.05). Bu çalışmada metoprololun konjestif kalp yetersizliği olan dilate kardiyomiyopatili çocuklarda ventrikül fonksiyonunu düzelttiği sonucuna varılmıştır. Diğer bir çalışmada soldan sağa şantı ve konjestif kalp yetersizliği olan 6 süt çocuğunda propranolol kullanılmıştır (20). Tanıları 3 olguda tam atriyoventriküler septal defekt, 2 olguda triküspit atrezisi ve 1 olguda çift çıkışlı sağ ventriküldür. Propranolol tedavisi solunum ve kalp hızının azalmasına ve kilo alımının artmasına neden olmuştur. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte bu klinik tabloda beta-blokerler yararlı bulunmuştur. Ancak bu konuda başka çalışmalara gereksinim vardır. Azeka ve arkadaşları (16) geleneksel tedaviye rağmen ağır kalp yetersizliğinde olan yaşları 3,2 ay ile 10 yaş arasında değişen, ejeksiyon fraksiyonu <%30 olan 22 olguda prospektif, randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışma yapılmıştır. Karvedilol 0,01mg/kg/gün başlanıp haftada bir artırılarak 0,2mg/kg/gün e çıkılmış ve bu dozda 6 ay izlenmiştir. Karvedilol grubundaki 4 olgu ölmüş, 1 olgu kalp nakline gitmiştir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %17,8 den %34,6 ya çıkmış, fonksiyonel sınıfları düzelerek kalp nakli listesinden çıkmışlardır. Plasebo grupta 2 olgu ölmüş, 2 olguya kalp nakli uygulanmıştır. Kısalma fraksiyonu ve ejeksiyon fraksiyonunda önemli değişiklik saptanmamıştır. Çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde betaadrenerjik blokerlerin yerini, gerekçelerini, dozlarını belirlemek için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır (21). Shaddy ve arkadaşları (22) yaşları 1 gün ile 17 yaş arasında değişen, sistemik ventrikül fonksiyon bozukluğu sonucu kalp yetersizliği gelişen 150 olguda randomize, plasebo kontrollü bir çalışma planlamışlardır. Bu çalışmada karvedilolun kalp yetersizliği belirtilerine etkisi, kalp yetersizliğinden hastaneye yatış, bütün nedenlere bağlı ölüm, ekokardiyografi ile ilacın ventrikül fonksiyonlarına ve şekline etkisi, nörohümoral sistemler üzerine etkisi ve karvedilol dozu araştırılacaktır. Bu çalışma ve yapılacak diğer prospektif, randomize, plasebo kontrollü çalışmalar çocuklarda süreğen kalp yetersizliği tedavisinde beta-adrenerjik blokerlerin kullanımına ait sorularımızı cevaplandırmaya yardımcı olacaktır. Kaynaklar 1. Waagstein F, Bristow MR, Swedberg K, et al. Beneficial effects of metoprolol in idipathic dilated cardiomyopathy. Lancet 1993; 342: CIBIS investigators and Comittees. A randomized trial of beta-blockade in heart failure: the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). Circulation 1994; 90: Packer M, Bristow MR, Cohn JN. The effect of carvedilol on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. N Engl J Med 1996; 334: Bristow MR, Gilbert EM, Abraham WT, et al. Carvedilol produces dose-related improvements in left-ventricular function and survival in subjects with chronic heart failure. MOCHA Investigators. Circulation 1996; 94: Gheorghiade M, Benatar D, Konstam MA, Stoukides CA, Bonow RO. Pharmacotherapy for systolic dysfunction: a review of randomized clinical trials. Am J Cardiol 1997; 80: 14-27H. 6. Waagstein F. Efficacy of beta blockers in idiopathic dilated cardiomyopathy and ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 1997; 80: 45-9J. 7. Goldstein S. Clinical studies on beta blockers and heart failure preceding the MERIT-HF trial. Am J Cardiol 1997; 80: 50-3J. 8. Teerlink JL, Massie BM. Beta-adrenergic blocker mortality trials in congestive heart failure. Am J Cardiol 1999; 84: R. 9. Maack C, Elter T, Nickenig G, et al. Prospective crossover 144

5 141 Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: comparison of carvedilol and metoprolol in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2001; 38: Brisrow MR. Beta-adrenergic receptor blockade in chronic heart failure. Circulation 2000; 588: Fowler MB. Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) trial: carvedilol in severe heart failure. Am J Cardiol 2004; 93: 35-9B. 12. Packer M, Fowler MB, Roecker EB, et al. Effect of carvedilol on the morbidity of patients with chronic heart failure: results of the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) Study. Circulation 2002; 106: Krum H, Roecker EB, Mohaassi P, et al. Effects of initiating carvedilol in patients with severe chronic heart failure: results from the COPERNICUS Study. JAMA 2003; 289: Cody RJ. The sympathetic nervous system and the reninangiotensin-aldosterone system in cardiovascular disease. Am J Cardiol 1997; 80: 9-14J. 15. Shaddy RE, Tani LY, Gidding SS, et al. Beta-blocker treatment of dilated cardiomyopathy with congestive heart failure in children: a multi-institutional experience. J Heart Lung Transplant 1999; 18: Azeka E, Ramirez JAF, Valler C, Bocchi EA. Delisting of infants and children from the heart transplantation waiting list after carvedilol treatment. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Bruns LA, Chrisant MK, Lamour JM, et al. Carvedilol as therapy in pediatric heart failure: an initial multicenter experience. J Pediatr 2001; 138: Williams RV, Tani LY, Shaddy RE. Intermediate effects of treatment with metoprolol or carvedilol in children with left ventricular systolic dysfunction. J Heart Lung Transplant 2002; 21: Ratnapalan S, Griffiths K, Costei M, et al. Digoxin-carvedilol interactions in children. J Pediatr 2003; 142: Buchorn R, Bartmus D, Siekmeyer W, et al. Beta-blocker therapy of severe congestive heart failure in infants with leftto-right shunts. Am J Cardiol 1998; 81: Shaddy RE. Beta-adrenergic blockers in the treatment of pediatric heart failure. Progress in Pediatric Cardiology 2000; 12: Shaddy RE, Curtin EL, Sower B, et al. The pediatric randomized trial in children with chronic heart failure: rationale and design. Am Heart J 2002; 144:

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİNDE BETA BLOKER KULLANIMI BETA-BLOCKER USE IN THE MANAGEMENT OF CONGESTIVE HEART FAILURE Engin BOZKURT, Mahmut AÇIKEL Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE ESKİ DÜŞMAN, YENİ DOST: BETA BLOKERLER

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE ESKİ DÜŞMAN, YENİ DOST: BETA BLOKERLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayıl, 2000 43-47 KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE ESKİ DÜŞMAN, YENİ DOST: BETA BLOKERLER Ahmet Alpman* ÖZET Yapılmış çalışmaların ortaya çıkardığı gerçek;

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Vazodilatatör Beta Blokerler

Kardiyovasküler Hastalıklarda Vazodilatatör Beta Blokerler Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:26-30 Derleme / Review Kardiyovasküler Hastalıklarda Vazodilatatör Beta Blokerler Vasodilatator Beta Blockers in Cardiovascular Disease Bülent MUTLU Marmara Üniversitesi

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Poliklinikte Kalp Yetersizliği Hastası Takibi ve Tedavisi

Poliklinikte Kalp Yetersizliği Hastası Takibi ve Tedavisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:57-62 Derleme / Review Poliklinikte Kalp Yetersizliği Hastası Takibi ve Tedavisi Follow-up and Treatment of Patients with Heart Failure in Policlinic Meryem AKTOZ

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler

2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler 301 2001 Y l nda Kalp Yetersizli indeki Geliflmeler Dr.Tu rul Okay International Hospital, stanbul 2001 y l nda uzun zamand r beklenen kalp yetersizli- inin tan ve tedavisi ile ilgili iki ayr k lavuz yay

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine Kalp Yetmezlikli Hasta Serap Erdine Epidemiyoloji (ESC Kılavuzu) Avrupa da 10 milyon hasta Prevalans: % 0.4 -% 2 (erkeklerde daha yüksek) Prevalans yaşla artar (55-64 yaşlarında % 0.9 dan >85 yaş %17.4)

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TİGED 2013, Çeşme, İzmir Dünya nüfusu ve yaşlı nüfus giderek artmakta Sağlık hizmetine gereksinim artmakta

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KARVEDİLOL KULLANIMININ GÜVENLİK, ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN İZLENDİĞİ FARMAKOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KARVEDİLOL KULLANIMININ GÜVENLİK, ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN İZLENDİĞİ FARMAKOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KARVEDİLOL KULLANIMININ GÜVENLİK, ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN İZLENDİĞİ FARMAKOEPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA (A Pharmacoepidemiological Study to Follow Safety, Efficiency and Tolerability

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA DİGOKSİN KULLANIMI

YAŞLI HASTALARDA DİGOKSİN KULLANIMI 26 YAŞLI HASTALARDA DİGOKSİN KULLANIMI Dr. Sevgi Aras, Dr. Murat Varlı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, ANKARA GİRİŞ Kalp yetersizliği (KY) yaşlılarda

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji

ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ. Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji ATRİAL FİBRİLASYONUN DOĞAL SEYRİ ve PRONOZ Dr. Ahmet Vural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Aritmi-Elektrofizyoloji Atriyal Fibrilasyon (AF) Tanım Etkili ve koordineli atriyal kasılma

Detaylı

Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler

Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler Deniz Kaya, Atike Gül, Damlasu Selcen Bağcaz, Ezgi Sümer, Mehmet Emre Peker, Ceren Yapar Danışman: Doç.

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi -13- Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Kalp Yetmezliğinin Tanısında ve Tedavi Sonrası Takibinde Brain Natriüretik Peptidin Önemi ve Karvedilol Tedavisinin Etkinliği The Importance

Detaylı

Kalp yetersizliği, kalbin yapısal veya fonksiyonel bozukluğundan kaynaklanan

Kalp yetersizliği, kalbin yapısal veya fonksiyonel bozukluğundan kaynaklanan DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:69-81 Kalp yetersizli i tedavisi Alper Kepez 1, Giray Kabakc 2 1Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Prof.

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Ani Kardiyak Ölüm (SCD) VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon Dr. Melek Güryay Kent Hastanesi Acil Servis Kasım Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması

KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması Prof. Dr. Mehdi Zoghi Ege Üniversitesi, Kardiyoloji AD Dünya Kalp Yetersizliği Derneği Başkan

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hastalarda Klasik Endikasyonlar Dışındaki Farklı Gruplarda Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Yeri

Kalp Yetmezlikli Hastalarda Klasik Endikasyonlar Dışındaki Farklı Gruplarda Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Yeri Kalp Yetmezlikli Hastalarda Klasik Endikasyonlar Dışındaki Farklı Gruplarda Kardiyak Resenkronizasyon Dr. Remzi KARAOĞUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET

Detaylı

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 1-7 ARAÞTIRMA Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Mehmet Kayrak, Kurtuluþ Özdemir, Nazif

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Son Kılavuzlar Işığında Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği

Son Kılavuzlar Işığında Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği DERLEME Son Kılavuzlar Işığında Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği In the Light of Recent Guides Heart Failure Preserved Ejection Fraction Dr. Samim Emet 1, Uzm. Dr. Ali Elitok 1, Uzm. Dr.

Detaylı

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Mİ Sonrası Seyir Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Prof. Dr. Adnan Abacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 25 2 15 1 5 Ölüm/1 hasta ta/ayay Akut Mİ Unstabil angina Stabil angina 1 2 3

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Beta Bloker Tedavisinde arı ve Hasta Uyumu. Dr Ömer Kozan İzmir

Beta Bloker Tedavisinde arı ve Hasta Uyumu. Dr Ömer Kozan İzmir Beta Bloker Tedavisinde Başar arı ve Hasta Uyumu Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Tedavide başar arı: 1- Etkinliği i kanıtlanm tlanmış ilaç - ilacın n etkisi nasıl l? - aynı grup ilaçlardan lardan farkı var mı?

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Kalp Yetersizliği ve Tedavisi

Çocuk ve Adolesanlarda Kalp Yetersizliği ve Tedavisi Çocuk ve Adolesanlarda Kalp Yetersizliği ve Tedavisi Elif GÜNAY, Figen AKALIN Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul Tanım Periferik dokuların ihtiyacı olan 0 2

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA

HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA HASTANELERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, TEMİNİ VE SATINALMA Uzm.Ecz. ÖZLEM KALSIN Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 3-6 Nisan 2014, Girne-KKTC

Detaylı

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr. TANSEL YILDIRAN UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Yaşlıda Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi

Yaşlıda Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi Yaşlıda Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi Hüsniye YÜKSEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Giriş Kronik kalp yetersizliği progresif, karmaşık bir klinik sendromdur.

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Konjestif Kalp Yetersizliği olan Süt Çocuklarında Serum Karnitin Düzeyleri. Carnitine Levels in Infants with Congestive Heart Failure

Konjestif Kalp Yetersizliği olan Süt Çocuklarında Serum Karnitin Düzeyleri. Carnitine Levels in Infants with Congestive Heart Failure ÖZET Konjestif Kalp Yetersizliği olan Süt Çocuklarında Serum Karnitin Düzeyleri Tevfik DEMİR 1, Gülay AHUNBAY 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 2 İstanbul

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavi Endikasyonları Konusunda Son Kılavuzların Önerileri

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavi Endikasyonları Konusunda Son Kılavuzların Önerileri Kardiyak Resenkronizasyon Tedavi Endikasyonları Konusunda Son Kılavuzların Önerileri Dr. Özlem ÖZCAN ÇELEBİ, Dr. Erdem DİKER Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL ALTĠZEM SR 60 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜL Bir Altizem SR 60 mg Kapsül 60 mg Diltiazem HCl ve kapsül boyar maddesi olarak da titanyum dioksit, indigotin ve kinolin sarısı içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

KARDİYAK SENKRONİZASYON TEDAVİSİ ve EKOKARDİYOGRAFİ. Ergün Topal 1, Jülide Yağmur 2, Ertan Yetkin 3

KARDİYAK SENKRONİZASYON TEDAVİSİ ve EKOKARDİYOGRAFİ. Ergün Topal 1, Jülide Yağmur 2, Ertan Yetkin 3 KALP YETERSİZLİĞİNDE KARDİYAK SENKRONİZASYON TEDAVİSİ ve EKOKARDİYOGRAFİ Ergün Topal 1, Jülide Yağmur 2, Ertan Yetkin 3 Özet Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT, veya biventriküler pacing), dilate

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati Tedavisindeki Gelişmeler

İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati Tedavisindeki Gelişmeler İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati Tedavisindeki Gelişmeler Dr. Esra Sarıbacak izm. Dr. Zahide Şimşek SSK Ankara Eğilim Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği Idiyopatik dilate kardiyomiyopati (IDK) ventriküllerin

Detaylı

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Yazar Ad 61 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Ülkemizde kalp damar hastalıkları erişkinlerde en önemli ölüm ve hastalık nedeni olup kanser veya trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha sık görülmektedir. Halkımızda

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı