AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:"

Transkript

1 1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik streptokokların M 1,3,5,6,18,19,24 serotipleri sorumlu tutulmuştur. İnsidansı gelişmiş ülkelerde / , gelişmekte olan ülkelerde ise / olarak bildirilmektedir. Sıklığı tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş streptokoksik üst solunum yolu infeksiyonlarında %3, geçirilmiş romatizmal ateş varlığında %50'dir. Üst solunum yolları infeksiyonlarının yaygın olduğu kış ve ilkbahar aylarında hastalığın görülme sıklığı artar. Akut farenjitin uygun tedavisinin yapılmaması ve bakteri virulansı epidemiyolojide önemli rol oynar.hastalık 5-15 yaşlarında görülür, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmez ancak ailesel eğilim önemlidir. PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı patogenezde önemli rol oynar. (Şekil) Streptokok virulansı: Streptokokların hücre içi ürünleri; Hücre sitoplazması lipoproteinlerden oluşan üç tabakalı bir hücre duvarı ile çevrilidir. Hücre duvarı üç yapısal bileşenden oluşur. İlk bileşen peptidoglikan hücre duvarının sertliğinden sorumludur ve artrit gelişiminde önemli rol oynar. İkinci bileşen, polisakkarit veya grup spesifik karbohidratlardır ve kardit gelişiminden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Üçüncü bileşen ise M, R ve T proteinleridir. M proteininin miyokard hücreleri ile çapraz reaksiyonu gösterilmiştir. Streptokokların hücre dışı ürünleri; Streptolizin (hemolizin), pirojenik ekzotoksin ve streptokinazdır. Streptolizinlerin oksijen labil O ve oksijen stabil S olmak üzere iki alt grubu vardır ve streptokokların hemoliz etkisinden sorumludurlar. Pirojenik ekzotoksinler eritrojenik toksinler salgılarlar, deri döküntüleri ve kızıldan sorumludur. Başlıcaları Spe-A, -B, -C ve -F (mitojenik faktör) dir. Ekzotoksinler, süperantijen gibi hareket ederek; T lenfositlerin in-vitro proliferasyonunu (tümör nekrozis faktör-, interlökin-1, interlökin-6) ve nitrik oksit sentetaz gibi çeşitli sitokinlerin salınımını uyarırlar. Streptokinaz ise; fibrinolitik sistem, nikotinamid adenin dinükleotidaz, proteinaz, amilaz ve esterazın aktivasyonunu sağlar. İnfeksiyon sırasında hastada hücre dışı ürünlere karşı antikorlar gelişir. Streptokoksik antikor testleri, bu ürünlerin immünitesinden yararlanılarak, geçirilmiş streptokok infeksiyonunu saptamada kullanılır. Duyarlı kişi: ARA'lı hastaların lenfositlerinde spesifik B- hücre alloantijenleri tanımlanmış, hastaların %99'unda spesifik monoklonal antikorlar saptanmıştır. İnsan lökosit antijenleri (HLA) ile yapılan çalışmalarda HLA DR2 ve DR4 pozitif olan kişilerin hastalığa daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise; HLA DR3, DR7, B16; HLA A10, HLA B35 ve HLA A2, DR4 ile hastalık gelişimi arasında ilişki bildirilmiştir. Doku hasarı: A grubu beta hemolitik streptokok ve doku hasarı gelişimi arasında latent bir dönemin olması olayın immünolojik mekanizma ile geliştiğini

2 2 desteklemektedir. M proteini ile miyokard sarkolemması arasında çapraz reaksiyon gösterilmiştir. Streptokok infeksiyonuna karşı gelişen antikorların hastanın çeşitli dokuları ile çapraz reaksiyonlara girerek doku hasarı oluşturduğu düşünülmektedir. Grup A Streptokok Duyarlı kişi Romatojenik ajanlar Serotip M3, M18 Mukoid koloniler HLA DR DRB1*16 allel Allotip D 8/17 Doku/Organ İnflamasyonu Eklemler Kalp Beyin Damar Bağ dokusu İmmün Reaksiyon Çapraz reaksiyon veren antikor ve/veya Hücresel immünite AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Şekil. Akut romatizmal ateş patogenezini etkileyen faktörler (Ayoub EM. Acute rheumatic fever. In: Moss and Adams: Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ (eds). Philadelphia, Lipincott Williams Wilkins 2001: ) PATOLOJİ: Akut romatizmal ateşte bağ dokusunda başlıca iki lezyon oluşur. Erken dönemde gelişen lezyon eksudatif, dejeneratif ve inflamatuvardır, kollajen liflerde parçalanma ve ödem oluşur. T lenfositler, makrofajlar, B lenfositler ve mast hücreleri tutulmuştur. Erken dönem lezyonları ARA'in geçici bulgularını oluşturur, iyileşme döneminde tümüyle kaybolur ve anti-inflamatuvar tedaviye iyi yanıt verir. Geç dönemde gelişen lezyon ise proliferatiftir ve ''Aschoff'' cisimcikleri (ortada damarsız fibrinoid bölge ve çevresinde rozet şeklinde polimorf nükleuslu ve bazofilik sitoplazmalı hücre infitrasyonu) nden oluşur. Geç dönem lezyonları aylarca ya da yıllarca sürer. Özellikle kalpte sekel bırakır. ARA'de miyokard tutulumu ile Aschoff cisimcikleri, endokard tutulumu ile valvüler lezyonlar, perikard tutulumu ile serofibrinöz perikardit oluşur.

3 3 KLİNİK BULGULAR: Eklemler, kalp, deri ve sinir sistemini tutulur. Latent dönem artritte 3 hafta, kardit ve kore (Sydenham chorea) de 3 ay kadar sürebilir. Tanıda modifiye Jones kriterleri kullanılır. MAJÖR KRİTERLER Kardit, poliartrit, kore, eritema marginatum ve deri altı nodülleridir. Kardit: % oranında görülür. Erken dönemde mortaliteden, geç dönemde ise cerrahi düzeltmeye kadar giden kapak tutulumları ile morbiditeden sorumludur. Romatizmal kardit genellikle miyokardit, endokardit ve perikardit olmak üzere pankardit şeklindedir.pankardit bulguları taşikardi, üfürüm, frotman ve kalp yetmezliği bulgularıdır. Miyokardit ; Hastaların % 5-10'unda görülür ve genellikle kapak tutulumları ile birliktedir. Ateşsiz dönemde ve uykuda taşikardi, kalpte hızlı büyüme ve konjestif kalp yetersizliği bulguları vardır.geçici aritmiler ve kalp blokları görülebilir.endokardit ; Sıklıkla mitral (%90-95) ve aort kapağı (%20) tutulur, pulmoner ve triküspit kapak tutulumu seyrektir. Mitral kapak tutulumu kızlarda, aort kapağı tutulumu ise erkeklerde daha sıktır. Mitral yetmezlik geliştiğinde apikal, yüksek frekanslı, yumuşak, pansistolik bir üfürüm duyulur. Ağır mitral yetmezliğinde ''Carey Coombs'' adı verilen orta veya geç diyastolik üfürüm duyulabilir. Mitral darlığı ilerleyen yıllarda gelişebilir. Aort yetmezliği, geliştiğinde sol üçüncü interkostal aralıkta, yüksek frekanslı, erken diyastolik dekresendo bir üfürüm duyulur. Ağır aort yetmezliğinde Austin Flint adı verilen orta veya geç diyastolik üfürüm duyulabilir.perikardit ; Serofibrinöz perikardit, karditli hastaların % 5-10'unda görülür ve genellikle efüzyon hafif veya hiç yoktur. Tanıda, perikardiyal sürtünme sesi -frotman- patognomoniktir ve efüzyon varsa ekokardiyografi yardımcıdır. Romatizmal perikardit sekel bırakmaz. ARA ne kadar erken yaşta görülürse kardit olasılığı o kadar fazla ve karditin derecesi o kadar ağırdır. Poliartrit: Romatizmal artrit hastaların % 70'inde görülür, genellikle diz, dirsek, ayak ve el bilekleri eklemlerini tutar.eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık vardır.artrit asimetrik ve gezicidir, hastaların çoğunda bir hafta içinde geriler ve anti-inflamatuvar tedaviye çok iyi yanıt verir. Tedavi verilmeyen olgularda eklem bulguları ortalama 1 2 hafta sonra kaybolur. Kore (Sydenham chorea, St. Vitus dansı, chorea minör) : Kore, hastaların % 15'inde görülen, özellikle bazal ganglionlar ve nukleus kaudatusun inflamasyonu sonucu gelişen santral sinir sistemi tutulumudur. Kızlarda ve adolesanlarda daha sık görülür. Latent periyod ortalama 3 aydır,kore geliştiğinde hastada inflamatuvar bir kanıt saptanmaz. Klinik olarak emosyonel dengesizlik, karekteristik istemsiz, uyumsuz, düzensiz, amaçsız ve sürekli koreoatetoik hareketler ve kaslarda koordinasyon bozukluğu görülür.korenin prognozu iyidir. Koreli hastaların %27'sinde romatizmal kalp hastalığı saptanmıştır.

4 4 Eritema marginatum: Hastaların % 5'inde görülür. Genellikle göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde görülen deriden hafif kabarık, ağrısız, kaşıntısız, kenarları belirgin, ortası soluk, bastırılınca solan lezyonlardır. İlaç reaksiyonu ve glomerülonefritte de bildirilmiştir. Deri altı nodülleri : Sıklığı % 5'den azdır Dirsek, diz ve ayak bileklerinin ekstansör yüzlerinde, hareketli, ağrısız, cm çapında lezyonlardır. Romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozusda da bildirilmiştir. MİNÖR KRİTERLER Ateş, artralji, geçirilmiş akut romatizmal ateş veya romatizmal kalp hastalığı, akut faz reaktanlarında yükselme ve EKG'de PR süresinin uzamasıdır. Ateş. Erken dönemde hastaların % 53'ünde görülür. Artralji. Eklemde başka bir bulgu olmadan ağrı hissedilmesidir. Geçirilmiş ARA veya romatizmal kalp hastalığı öyküsü Akut faz reaktanlarında yükselme.( sedimantasyon, C-reaktif protein, lökositoz) Akut infeksiyonu gösteren laboratuvar testleri spesifik olmamakla birlikte önemlidir EKG'de PR süresinin uzaması (1. derece AV-blok) DESTEKLEYİCİ BULGULAR Geçirilmiş A grubu streptokok infeksiyonunu kanıtlayan destekleyici bulgular boğaz kültürü veya hızlı streptokok antijen testi pozitifliği ve streptokok antikor titrelerinde yükselme ile gösterilebilir.streptokokların hücre dışı ürünlerine karşı geliştirilmiş antikor testlerinden Anti-streptolizin O (ASO) en çok kullanılan ve bu konuda en geçerli test gibi görünmektedir. Akut dönemde ASO titreleri hastaların % 80'inde 1. haftada yükselmeye başlar, 1 ayda pik yapar ve 6. aydan sonra düşmeye başlar. Anti-deoksiribonükleaz B, ASO'ya eşit değerde bir testtir, ancak kullanımı daha azdır. Streptokokların hücre içi ürünlerine karşı geliştirilmiş tipe özgü antikor ve anti-a karbohidrat testleri son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır..antikorların infeksiyondan bir ay sonra kanda arttığı ve genellikle iki yıl süre ile yüksek olduğu gösterilmiştir. Geliştirilmiş tüm antikor testleri yalnızca geçirilmiş streptokok farenjitini gösterir. TANI: Modifiye Jones kriterleri kullanılır. İki majör veya bir majör ve iki minör kriterin bulunması, ek olarak geçirilmiş A grubu streptokok kanıtının varlığı (geçirilmiş kızıl, streptokok antikor titrelerinde yükselme, boğaz kültürü veya hızlı streptokok antijen testi pozitifliği) tanıyı doğrulamakta yeterlidir. Ekokardiyografinin romatizmal kardit tanısında dinleme bulgusundan daha spesifik olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Doppler ekokardiyografi, subklinik veya hafif kardit tanısında yardımcıdır AYIRICI TANI: Sıklıkla jüvenil romatoid artrit(jra) ile karışır. JRA da geçirilmiş üst solunum yolu infeksiyonu öyküsü bulunmaz, genellikle eklemler simetrik olarak tutulur ve salisilat tedavisine yanıt iyi değildir.poststreptokoksik reaktif artrit, sistemik lupus eritematozus, mikst

5 5 konnektif doku hastalığı, septik artrit,serum hastalığı, akut lösemi, Kawasaki hastalığı, konjenital koreatetoz ayırıcı tanıda düşünülmelidir. TEDAVİ: Streptokok infeksiyonunun tedavisi, anti-inflamatuvar tedavi ve destek tedavisi uygulanır. PROFİLAKSİ: Primer profilaksi: Amaç; A grubu streptokok infeksiyonunun tanınması ve uygun tedavi ile ilk romatizmal ateş atağının önlenmesidir. Tek doz uzun etkili intramüsküler Benzathine penicillin G önerilir. Penisilin allerjisi olanlarda ise makrolidler, oral sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotikler kullanılabilir. Sekonder profilaksi: - Amaç; ARA tekrarlarınının önlenmesidir..intramüsküler Benzathine penicillin G 3-4 haftada bir uygulanmalıdır.penisilin allerjisi olanlarda ise sulfadiazine ve eritromisin önerilir. Sekonder profilaksi kardit geçiren hastalarda yaşam boyu, izole artritde ise 21 yaşına kadar sürdürülmelidir.izole artritte son hastalık atağından sonra en az 5 yıl süre ile profilaksi uygulanmalıdır İnfektif endokardit profilaksisi: Romatizmal kapak hastalığı gelişen hastalara, infektif endokardit riskini önlemek için diş ve cerrahi girişimler öncesinde kısa süreli antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır PROGNOZ: Yaşın küçüklüğü ve karditin ağırlığı ile birlikte hastalığın tekrarlama olasılığı artar ve prognoz kötüdür. Düzenli profilaksi ile romatizmal kapak hastalıklarının %70-80 oranında azaldığı gösterilmiştir. İyi prognoz uygun profilaksiye bağlıdır.

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir?

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir? Perikardit Kılavuzu PERİKARDİT KILAVUZU Perikard Perikard; kalbin dış yüzeyini kaplayan ince, iki tabakalı ve sıvıyla dolu bir kesedir. Kalbi enfeksiyon ve maligniteden korur ve kalbin göğüs duvarı içinde

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı