T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji ve Oyun Teorisi. IKT1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. IKT1005 MUHASEBE I (3 0) AKTS:4 Muhasebe prensipleri, finansal tabloların analizi, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları. IKT1007 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I (3 0) AKTS:4 Sayılar, Denklemler ve Eşitlikler, Fonksiyonlar, Lineer ve Doğrusal Olmayan Foknsiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Seriler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Diferansiyeller, Matrisler, İntegral ve Doğrusal Programlama. IKT1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 0) AKTS:4 Hukukun temel kavramları ve genel bilgiler, hukukun kollara ayrılması, hukukun kaynakları, hukuk ilişkileri ve haklar, özel hakların çeşitli açılardan incelenmesi, hukuki eylem ve işlemler, hakların edinilmesi, iyi niyet kuralları ve hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri II. YARIYIL DERSLERİ IKT1002 GENEL İKTİSAT II (3 0) İktisat ve Iktisadi Problemler, Kapitalizm ve Piyasa Mekanizması, Arz ve Talep, Tüketici Davranışları ve Talep, Üretim Teknolojileri ve Maliyetler, Mal Piyasalarında Üretim ve Fiyatlandırma Stratejisi, Girdi Fiyatlandırması, Etkinlik ve Piyasa Başarısızlığı. IKT1004 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ (3 0) AKTS:4 Ekonominin sosyolojik analizi, sosyolojide ekonomi, politik iktisat, ekonominin k ültürel yönleri, ekonomi felsefesi, ekonomi ve sosyal system, modernite, ahlaki meseleler, postmodern ekonomi, tüketicilik, ekonomi ve ideoloji, yüksek modernite, rasyonalite ve itimat.

2 SAYFA:2/7 II. YARIYIL DERSLERİ IKT1006 MUHASEBE II (3 0) Bilanço Tanımı, Denkliği hazırlanması,çift taraflı kayıt sistemine göre muhasebe aktif ve pasif hesapların özelliklerine tanıtılması, kayıtların yapılması, dönem sonu bilançosu ve gelir tablosunun düzenlenmesi. IKT1008 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II (3 0) Sayılar, Denklemler ve Eşitlikler, Fonksiyonlar, Lineer ve Doğrusal Olmayan Foknsiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Seriler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Diferansiyeller, Matrisler, İntegral ve Doğrusal Programlama. IKT1010 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (3 0) AKTS:4 Sosyolojiye giriş ve yöntemi sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, toplumsal gruplar,aile kurumu,suç kuramsal yaklaşımları ve suç türleri,teknoloji ve Çevre, psikoloji bilimlerine giriş ve Yöntem,psikolojinin yöntemi,yaşam boyu gelişim psikolojisi, duyum ve algı, öğrenme, kişilik psikolojisi,kişilik kuramları,ruh sağlığı ve uyum, davranış üzerine sosyal etkiler,tutumlar, psikolojinin uygulama alanları ve psikolojide kullan ılan bazı ölçme araçları TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ IKT2001 İSTATİSTİK I (3 0) Sigma işaretinin kuralları, Betimsel istatistiğin temel kavramları, grafikler ve tablolar, olasılık, varyans, kovaryans, standart sapma, rassal değişkenler, hipotez testleri, basit korelasyon analizi. IKT2003 KAMU MALİYESİ (3 0) Devlet bütçesi, kamu gelirleri ve kamu giderleri ve vergi. IKT2005 MİKRO İKTİSAT I (3 0) İktisat ve Iktisadi Problemler, Kapitalizm ve Piyasa Mekanizması, Arz ve Talep, Tüketici Davranışları ve Talep, Üretim Teknolojileri ve Maliyetler, Mal Piyasalarında Üretim ve Fiyatlandırma Stratejisi, Girdi Fiyatlandırması, Etkinlik ve Piyasa Başarısızlığı. IKT2007 MAKRO İKTİSAT I (3 0) Milli gelir muhasebesi, işsizlik ve enflasyon, klasik ve Keynesyen istihdam teorileri, maliye politikası ve dış ticaretin dahil edilmesi, para, para politikası ve ekonomik istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük, ödemeler dengesi ve döviz kurları. IKT2009 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3 0) Parasal Entegrasyon Ekonomisi,Türkiye nin AB ye Girmesinin Muhtemel Ekonomik Etkileri,Gümrük Birliği ne Girmesinin Etkileri, Üye Ülkelerin Ekonomileri. IKT2011 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, pazarlamanın diğer bilim dalları ile ilişkisi, pazarlama karması, pazarlamanın mikro ve makro fonksiyonları, Pazar çeşitlendirmesi, hedef pazarlar, niş pazarlar.

3 SAYFA:3/7 IV. YARIYIL DERSLERİ IKT2002 İSTATİSTİK II (3 0) Uyum iyiliği testleri ve olumsallık tabloları, Lineer Korelasyon ve Regresyon, Varyans Analizi, Bazı Parametrik Olmayan Testler, İndeks Sayılar. IKT2004 TÜRK İKTİSAT TARİHİ (3 0) Klasik okul, tarihçi okul, Türk iktisat tarihinin temelleri, Selçuklularda sosyal, ekonomik ve politik yapı, Osmanlı İmparatorluğunun devlet yapısı, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik, parasal ve mali yapısı. IKT2006 MİKRO İKTİSAT II (3 0) Ekonomi teorisinde metod, ekonomik problemin çözümünde alternatif çözüm yolları, tüketici tercihleri ve fayda, tüketici talebi ve piyasa talebi, üretim ve firma teorisi, maliyetler, piyasa dengesi, tam rekabet firması, eksik rekabet firması, oyun teorisi. IKT2008 MAKRO İKTİSAT II (3 0) Milli gelir muhasebesi, işsizlik ve enflasyon, klasik ve Keynesyen istihdam teorileri, maliye politikası ve dış ticaretin dahil edilmesi, para, para politikası ve ekonomik istikrar, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük, ödemeler dengesi ve döviz kurları. IKT2010 MALİYE POLİTİKASI (3 0) Maliye politikasının hedefleri, maliye politikasının hedefleri arasındaki çatışmalar, enflasyona karşı bütçe politikası, enflasyonla mücadelede vergi politikası, maliye politikasının gelir dağılımına etkileri. IKT2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ (3 0) Üretim faktörleri talebi, üretim faktörleri arzi, üretim faktörlerinin fiyatının belirlenmesi, işgücü piyasası, ücret ve ücret teorileri. V. YARIYIL DERSLERİ IKT3001 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ (3 0) Uluslararası ticaret teorileri analizi, döviz piyasaları, geleceğe dönük döviz piyasaları, ödemeler dengesi. IKT3003 PARA TEORİSİ (3 0) Paranın fiyatı, parasal sektör, servet ve toplam harcamalar, aktarım mekanizması, para talebi ve para arzı. IKT3005 EKONOMETRİ I (3 0) Ekonometrinin Unsurları, En Küçük Kareler Yöntemi, Hipotez Testleri, Korelasyon Katsayısı, Determinasyon Katsayısı, EKK nın Standart Hataları, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri. IKT3007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0) Hukuk ve Vergi Arasındaki İlişkiler, Vergilendirme İle İlgili Temel Kavramlar, Türk Vergi Sisteminin Yapısı, Türk Vergi Usul Kanununun Detaylı Analizi, Türk Gelir Vergisi Kanununun Detaylı Analizi. IKT3035 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0) AAAAAAAAAAAA 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER IKT3013 GÜMRÜKLEME VE LOJİSTİK (3 0) Dış ticaret kavramı, ticari engeller ve gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkileri, dampingler, tarifeler, sübvansiyon politikaları. IKT3015 ENERJİ EKONOMİSİ (3 0) Ekonomik kalkınmanın bir lokomotifi olan enerji kullanımının öneminin anlatılması. IKT3017 MATEMATİKSEL İKTİSAT I (3 0) Matematiksel iktisat ve matematiksel model iktisatta genel denge çözümlemeleri, doğrusal modeller ve matris matematiği, türev ve karşılaştırmalı durağanlık, genel fonksiyon modellerinde karşılaştırmalı durağansallık çözümlemesi. IKT3019 TARIM EKONOMİSİ (3 0) Tarımın artan önemi, tarım reformu,tarımsal faaliyetler, tarımsal gelişmede görülen çelişkili durumlar, üretim faktörleri ve fonksiyonu, tarım piyasaları ve fiyatları, tarım işletmleri ve kooperatifleri, tarım kredileri, dış ticaret ve tarım politikası, avrupa birliği tarım politikası. IKT3021 STRATEJİK PLANLAMA (3 0) Stratejik planlamanın iktisat, politika, kamu yönetimi ve işletmecilikte kullanılması, stratejik planlama teknikleri, işletme planlarının hazırlanması teknikleri ve uygulamaları

4 SAYFA:4/7 V. YARIYIL DERSLERİ IKT3023 STRATEJİK EKONOMİ (3 0) Oyun teorisine giriş, sıfır ve pozitif toplamlı oyunlar, minimaks teoremi, denge kavramları, baskın strateji, nash dengesi, tam bilgili statik oyunlar, eksik bilgili statik oyunlar, eksik bilgili dinamik oyunlar, tekrarlanan oyunlar, Cournot ve Bertrand Duopl ü, seçim paradoksu, deterministik ve stokastik türevsel oyunlar, deteministik ve stokastik fark oyunları, işbirliğine ve çatışmaya dayanan oyunlar ve çözümler. Firmalar arası uyum ve sürtüşmenin sebep olduğu yapı farklılıkları ve sonuçları, piyasada izlenen farklı stratejiler. IKT3025 ANAYASA HUKUKU (3 0) Osmanlı ve cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukuki statüsü, TBMM nin içyapısı ve çalışma düzeni yasama fonksiyonu TBMM nin görev ve yetkileri yürütme, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri, yargı organı,anayasa yargısı,anayasanın değiştirilmesi konularına değinilecektir. IKT3027 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3 0) Finansal Tabloların ve Finansal Analizin Tanımı ve Amacı, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Ek Finansal Tabloların Tanıtımı. IKT3029 BORÇLAR HUKUKU (3 0) Borç kavramı ve kaynakları, borcun sona ermesi, alacaklı ve borçlunun hak ve yükümlülükleri öğretilecektir. IKT3031 LİDERLİK VE MOTİVASYON (3 0) Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştırmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon. IKT3033 İKTİSADİ VE SOSYAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (3 0) Klasik okul, fizyokratlar,keynesyen iktisat, yeni iktisadi akımlar işlenecektir. VI. YARIYIL DERSLERİ IKT3002 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI (3 0) Uluslararası ticaret teorileri analizi, döviz piyasaları, geleceğe dönük döviz piyasaları, ödemeler dengesi. IKT3004 PARA POLİTİKASI (3 0) Para politikasının amaçları, para politikasının araçları, açık piyasa işlemleri, para ve bankacılık sistemi, parasal aktarma mekanizması, merkez bankacılığı, enflasyon ve nominal gelir hedeflemesi. IKT3006 EKONOMETRİ II (3 0) Zaman serileri analizinin bilgisayar uygulamalarının farklı konulara uygulanmasını kapsar. Bu dersin sonunda öğrenciler zaman serileri hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaklar, özellikle dinamik modellerde ve gelişmiş diyagnostik analizi iyi anlamış olacaklardır. IKT3008 İŞLETME FİNANSMANI (3 0) Finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz, oranlar ve rasyolar, finansal planlama, finansal denetim, fon kaynakları, optimal sermaye yapısı, risk dağıtımı, finansal piyasalar ve kuruluşlar, borsalar ve yatırım araçları. 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER IKT3014 BANKACILIK VE MALİ KURULUŞLAR (3 0) Paranın tanımı fonksiyonları, tarihsel gelişimi, para arzı merkez bankacılığı, para politikası stratejileri para talebi, IS LM modeli, Mundell Fleming Modeli, AD AS modeli, TCMB, Türkiyede para politikası uygulamaları mali sistem, Türkiye de bankacılık sektörü, Türkiye de finansal liberizlasyon, uluslararası mali sistem, dövzi kurları, uluslararası para sisteminin tarihsel gelişimi, döviz kuru rejimleri, uluslararası finansal piyasalar, uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi IMF IKT3016 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ (3 0) Dış ticarette risk kavramı, riskin algılanması ve minimize edilmesinin yöntemleri, teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaretin kültürel ve felsefik temelleri, dış ticarette teşvik uygulamaları, dış ticaret şirketi nasıl kurulur ve piyasa analizi nasıl yapılır. IKT3018 MATEMATİKSEL İKTİSAT II (3 0) ayılar, Denklemler ve Eşitlikler, Fonksiyonlar, Lineer ve Doğrusal Olmayan Foknsiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Seriler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Diferansiyeller, Matrisler, İntegral ve Doğrusal Programlama.

5 SAYFA:5/7 VI. YARIYIL DERSLERİ IKT3020 İKTİSADİ SİSTEMLER (3 0) İktisadi sistemler konusunda terminoloji, iktisadi sistemlerin sınıflandırma, dünyadaki hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknoloji ile transformasyon, ekonomik sistemlerin oluşması ve gelişmesi üzerindeki etkileri, kapitalizmin aşamaları, SSCB ekonomisinin anatomisi, Avrupa ve ABD kapitalizminin teorik ve kurumsal analizi, T ürkiye ekonomisinin iktisadi sistemler açısından analizi, sistemlerde temel ekonomik problemlerin çözümü, yeni dünya düzeninin iktisadi sistemlerin teorik ve pratik gelişmesi üzerindeki etkileri. IKT3022 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3 0) Uluslararası pazarlama ve uluslararası ticaret, uluslararası pazarlamaya yönlendirennedenler, uluslararası bütünleşmeler, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararaı pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama araştırmasında toplanacak bilgiler, pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlama karması yönetimi. IKT3024 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3 0) İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, amaçları ve ilkeleri, insan kaynakları yönetiminin kapsamı, insan kaynaklarının planlanması, insan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, işe alınması ve alıştırılması, performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, geliştirilmesi, disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, insan kaynaklarının ücretlendirilmesi, kariyer yönetimi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminde teknoloji kullanımı IKT3026 TİCARET HUKUKU (3 0) Türk Ticaret Kanunun sistemine uygun olarak ticari işletme, kıymetli evrak ve şirketlere ilişkin konular esas alınacaktır. IKT3028 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ (3 0) Sermaye piyasalarının tanımlanması ve işlevleri sermaye piyasalarının gelişme düzeyi ve ekonomik gelişme Türkiye de faaliyet gösteren finansal kurumlar İMBK nın işleyişi ve borsa endeksinin belirlenmesi, sermaye piyasası yatırım araçlarının finansal ve hukuki özellikleri, sermaye piyasası yatırım araçlarını değerleme Türev piyasalar ve türev ürünler ve türev ürünleri değerleme uluslararası piyasalar ve uluslararası ürünler. IKT3030 ÜRETİM EKONOMİSİ (3 0) Üretim ve maliyet fonksiyonları ve doğrusal programlama IKT3032 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ (3 0) Doğal kaynakların yeterliliği sorunu doğal kaynak kullanımında sosyal optimalite doğal kaynakların korunması ve işlenmesinde alternatifler doğal kaynaklara ilişkin kararlarda fayda maliyet analizi, doğal kaynaklar muhasebesi doğal kaynaklara yönelik kamusal politikların amaçları, türleri, doğal kaynaklarda merkezileştirme ve yerelleştirme politikaları, doğal kaynaklar değerinin ölçülmesi maden ekonomisi enerji orman ekonomisi su kaynakları arazi ekonomisi do ğal ortam yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması çevre ve ekolojik sistem çevre kirliliği çevre politikası doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme ilişkisi IKT3034 MALİYET MUHASEBESİ (3 0) İşletmelerin maliyetleri, maliyetlerin çok çeşitli açılardan sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin saptanması ve gider merkezleri aracılığıyla mamullere yüklenmesi, üretilen ve satılan mamullerin maliyetinin saptanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi kayıt sisteminin uygulanması konuları. VII. YARIYIL DERSLERİ IKT4007 BİTİRME TEZİ (0 2) Bitirme tezi verilen bir konu ile ilgili olarak öğrencinin araştırma yapmasını sağlamak. 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER IKT4003 KALKINMA EKONOMİSİ (3 0) Az gelişmiş ülkelerin özellikleri, Ekonomik kalkınmanın genel analizi, İktisadi kaynakların dağıtımı, Teknolojik tercihler, Nüfusun etkisi, Az gelişmişlik teorileri, Büyüme ve gelişme teorileri. IKT4005 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3 0) Ekonomik düşünce kavramı, Antik Yunanda, Romada ve Orta Çağda İktisadi Düşünce, Merkantalizm Klasik ve Neoklasik teori. IKT4009 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0) 2. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Türkiye Ekonomisi, 24 Ocak 1980 Kararları ve Türkiye Ekonomisine Uzun Vadeli Etkileri, Küreselleşme ve Etkileri, Enflasyonun Türkiyedeki Seyri, Finansal ve Bankacılık Krizleri.

6 SAYFA:6/7 VII. YARIYIL DERSLERİ IKT4015 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR VE BÜTÜNLEŞME (3 0) Küresel ekonomide bölgesel ekonomik ve parasal entegrasyonların oluşma nedenlerinin, avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi ve uluslararası mali ve iktisadi kuruluşların varlık nedenleri ve ülke ekonomileri üzerindeki etkisi. IKT4017 BÖLGESEL İKTİSAT (3 0) Bir ülkede bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini tarihsel olarak ortaya koymak, bölgesel dengesşzliklerin yararları ve sakıncalarını değerlendirmek, Türkiye de bölgelerarası gelişme farklılıklarının nedenlerini genel olarak ve planlı dönemlerde ele almak, sorunlu bölgelerin gelişmesinde bölgesel projelerin rollerini tartışmak, bölgelerarası gelişme farklılıklarını azaltmaya yönelik politikaların amaç ve araçlarını ve yeni sanayi odaklarının bölgelerarası gelişmedeki rollerini analiz etmektir. IKT4019 EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ (3 0) Ekonomik kriz tanımı ve türleri, Türkiye de ve dünyada yaşanan ekonomik krizler. IKT4021 YENİ EKONOMİ (3 0) Ekonomide yaşanan yeni gelişmelerin rol göstericiliğinde teknolojik ve sosyal gelişmelerin analiz edilmesidir. IKT4023 TURİZM EKONOMİSİ (3 0) Temel ekonomik kuramlar, Turizm ürünü, uluslararası turizm, turizm arzı ve özellikleri, turizm talebi ve özellikleri, turizm pazarında denge,dengeyi etkileyen faktörler, turizmin gelişmesi ve ulusal ekonomi ve turizm, turizmin ekonomik sonuçları, turizmin parasal ekonomik etkileri, turizm ve döviz gelirleri, dış ödemeler dengesine etkisi, kamu gelir ve harcamalar ına etkisi, mal ve hizmet fiyatlarına etkisi, turizmin reel ekonomik etkileri, turizmin konomik etkilerinin ölçülmesi, turizm gelirlerinin çarpan etkisi, girdi çıktı analizi. IKT4025 ÇEVRE EKONOMİSİ (3 0) Doğa ve çevreye yönelik tehditler ve önemi ele alınacak, Ekonomik araçlar karşılaştırılacak ve çeşitli yasal ve piyasa odaklı yaklaşımlar çevre sorunları ile uğraşan politikalar araştırılacak. IKT4027 FİNANSAL YÖNETİM (3 0) Finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz, oranlar ve rasyolar, finansal planlama, finansal denetim, fon kaynakları, optimal sermaye yapısı, risk dağıtımı, finansal piyasalar ve kuruluşlar, borsalar ve yatırım araçları. IKT4029 SİYASET BİLİMİ VE ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR (3 0) Modern demokrasi,muhafazakarlık,liberalizm,sosyalizm ve diğer siyasal akımlar. IKT4031 HİZMET PAZARLAMASI (3 0) Hizmet kavramı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat, hizmet pazarlamasında dağıtım, hizmet pazarlamasında tutundurma, hizmet pazarlmasında personel, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında süreç, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama. IKT4033 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 0) iş hukukunun temel ilkeleri, iş ilişkisinin tür, kuruluş, işleyiş ve yapısı, işçi ve işverenlerin karşılıklı hak ve borçları, iş ilişkisinin sona ermesinin doğurabileceği sorunlar, sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri ve kapsamı, Türk Sosyal Güvenlik sisteminin başlıca sorunları, sosyal güvenliğin kaynakları. IKT4035 UYGARLIK TARİHİ (3 0) Türk uygarlık tarihi içerisinde Osmanlının sosyal ve ekonomik yapısı, uygarlığın geçirmiş olduğu süreçleri ve kurumlarının incelenmesidir. IKT4037 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI EKONOMİSİ (3 0) Ekonomik perspektifte bilim ve teknoloji politikaları, verimlilik, inovasyon,teknik değişim kavramları,teknolojik difüzyon ve transferi, Ar-Ge, üretim fonksiyonu ve arz modelleri, teknoloji ve çevre etkileşimi çerçevesinde inovasyon güdüleri. VIII. YARIYIL DERSLERİ IKT4008 BİTİRME TEZİ (0 2) Bitirme tezi verilen bir konu ile ilgili olarak öğrencinin araştırma yapmasını sağlamak. 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER IKT4002 DÜNYA EKONOMİSİ (3 0) Teknolojik değişmeler, enformasyon teknolojisinin dünya ekonomisine etkisi, Amerikanın Yeni Ekonomisi, küreselleşme, kapitalizm, endüstri ve üçüncü dünya ülkelerinin geleceği, ekonomik ve parasal birleşmeler ve ticaret birleşmeleri.

7 SAYFA:7/7 VIII. YARIYIL DERSLERİ IKT4004 BÜYÜME TEORİSİ (3 0) Az gelişmiş ülkelerin özellikleri, Ekonomik kalkınmanın genel analizi, İktisadi kaynakların dağıtımı, Teknolojik tercihler, Nüfusun etkisi, Az gelişmişlik teorileri, Büyüme ve gelişme teorileri. IKT4006 İKTİSAT POLİTİKASI (3 0) İktisat politikası ilgili teorik bilgiler. IKT4014 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3 0) Türkiyenin uzun süren yüksek enflasyonu,döviz ikamesi ve diğer enflasyondan korunma araçları, Türkiyede döviz kuru politikaları, bankalar ve faiz oranları, dış ticaret, işsizlik, iç ve dış borçlar, özelleştirme, Amerikanın Irak savaşı, Türkiyede banka ve finansal krizler. IKT4016 FİNANSAL BÜTÜNLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ (3 0) Finansal bütünleşme teorik çerçeve, sermaye akımları ve ekonomik etkileri. IKT4018 HİZMET EKONOMİSİ (3 0) Hizmet ekonomisi teorileri, ekonomik analiz ve hizmetler, hizmet sektöründeki gelişmelerin açıklamalar, hizmetlerin uluslararası ticareti, hizmet üretiminin organizasyonu, suç ekonomisi, savunma ekonomisi, sanal hizmetler, turizm ve bankacılık. IKT4020 EKONOMİK COĞRAFYA (3 0) Ulaşım ve ticaretin dünya üzerindeki dağılışı, etki alanları. Ulaşım sistemlerinin dünya üzerinde yoğunlaştıkları alanlar ve ticaretin işleyişi üzerindeki etkileri. IKT4022 İNOVASYON EKONOMİSİ (3 0) İnivasyon ile ilgili temel kavramlar ve inivasyon uygulmaları. IKT4024 ULUSLARARASI FİNANS (3 0) Uluslararası finansal sistem, döviz kuru sistemleri, uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi, temel parite koşulları, döviz piyasaları, çok uluslu işletmeler, uluslararası tahvil piyasası, uluslararası öz sermaye piyasası. IKT4026 İDARE HUKUKU (3 0) İdare kavramı, idareninyasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımında sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından idare hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması,unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmet gibi kavramlar işlenmektedir. IKT4028 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0) Öğrenciye firmalardan veya kurumlardan bilgi taleplerinin nasıl yapılacağının aktarılması, dış ticaret kapsamında yazışma türlerinin öğrenciye aktarılması, yabancı ülke üniversitelere master programlarına başvuru yazışmalarının verilmesi, öğrencinin iş hayatında dış ticaret fiyat tekliflerini resmi olarak sunabilmesi. IKT4030 RİSK YÖNETİMİ (3 0) Finansal kurumlarda ve reel sektörde iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin tesisi kurumsal yönetişim çerçevesinde ele alınacaktır. IKT4032 SATIŞ YÖNETİMİ (3 0) Satış gücü kavramı, satış gücü yönetimi, satış yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlenmesi, talep ölçümü ve satış takvimi, satış bütçeleri, satış kotaları ve satış kotalarının düzenlenmesi, satış bölgelerinin oluşturulması, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların güdülenmesi, talep ölçümü ve tahmini, satış potansiyeli, firma potansiyeli, satış tahmini, kullanılan yöntemler, bölge temeline göre satış, ürün temeline göre satış, stratejik satış planlaması, satış süreci, hazırlama, satış konuşması ve safhaları, itirazları karşılama, satışı gerçekleştirme, takip ve kontrol, satış yönetiminin ahlaki ve yasal boyutları. IKT4034 OSMANLIDA SOSYO VE EKONOMİK YAPI (3 0) Türk iktisat tarihi içerisinde Osmanlı sosyal ve iktisadi yapısının geçirmiş olduğu süreçleri ve kurumlarının incelenmesidir. IKT4036 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ (3 0) Uluslararası ilişkiler konuları ötesinde politik kavramlarla ekonomik analizler yap ılması, liberalizm, bağımlılık nasyonalizm, hegemonya, ticaret ve üretim, büyüme ve kalkınma, değişen dünyada değişen güçler, küreselleşme.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı