T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. ISL1003 GENEL İKTİSAT I (3 0 3) AKTS:4 Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir. ISL1005 MUHASEBE I (3 0 3) AKTS:4 Muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. ISL1007 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I (3 0 3) AKTS:4 Sayılar, küme kavramı, özdeşikler ve denklemler, fonksiyonlar, fonksiyonların iktisadi uygulamaları, limit ve süreklilik, türev. ISL1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 0 3) AKTS:4 Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır.ardından hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. II. YARIYIL DERSLERİ ISL1002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3) AKTS:4 Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, klasik, neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, denetim

2 SAYFA:2/9 II. YARIYIL DERSLERİ ISL1004 GENEL İKTİSAT II (3 0 3) AKTS:4 Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı. Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonkt ürlerinin tartışılması, para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. ISL1006 MUHASEBE II (3 0 3) AKTS:4 Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir. ISL1008 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II (3 0 3) AKTS:4 Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türev, belirsiz integral, belirli integral ve alan hesaplamaları, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri. ISL1010 İLETİŞİM (3 0 3) AKTS:4 İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye ENF1018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 3) AKTS:3 Ortak Z. Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. III. YARIYIL DERSLERİ ISL2001 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (3 0 3) Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, ISL2003 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3 0 3) Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.

3 SAYFA:3/9 III. YARIYIL DERSLERİ ISL2005 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3) Pazarlamaya Giriş Pazarlama Anlayışının Tarihsel Gelişimi Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Karmasının Oluşturulması Pazarlama Karmasının Unsurları ISL2007 İSTATİSTİK I (3 0 3) Sosyal Bilimlerde Veri Toplama ve Ölçme Araçları. İstatistik, Örneklem, Ana Kütle, Değişken, Parametre Kavramları. Verilerin Sunumunda İstatistik Seriler ve Grafiksel Yöntemler. Verilerin Özet Sunumunda Merkezi Eğilim Ölçüleri. Verilerin Özet Sunumunda Dağılım Ölçüleri. Olasılık Teorisi ve Olasılık Hesaplama Kuralları Olasılık Dağılım Fonksiyonları Örnekleme ve Örnekleme Dağılımı İstatistik Tahmin Hipotez Kurma ve Yorumlama ISL2009 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ I (3 0 3) Üretim ve üretim yönetimi Verimlilik Üretim sistemleri Tesis yeri seçimi Fabrika düzenleme İş etüdü Kapasite planlaması Talep tahminleri ISL2011 TİCARET HUKUKU (3 0 3) Türk Ticaret Kanunu'n sistemine uygun olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evraklara ilişkin konular esas alınacaktır. IV. YARIYIL DERSLERİ ISL2002 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (3 0 3) Şirketler hakkında genel açıklamalar, kollektif şirketler ve komandit şirketler, kuruluşu,kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin örnek olaylarla muhasebeleştirilmesi, anonim şirketler,limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, anasözleşme hazırlanması, kuruluş kayıtları, sermaye değişiklikleri, tahvil çıkarılması, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri ile muhasebeleştirilmesi ile şirket birleşmeleri ISL2004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3 0 3) İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir. ISL2006 PAZARLAMA YÖNETİMİ (3 0 3) Pazarlama Yönetimi Kavramlar Teknik ve Stratejiler Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Rolü Stratejik Pazarlama Planlaması Süreci Rekabet Stratejileri Büyüme Stratejileri Pazarlama Karması Yönetimi Analizi Sosyal Sorumluluk Projeleri ISL2008 İSTATİSTİK II (3 0 3) Hipotez Geliştirme, Tanımlayıcı Araştırma, Non Parametrik ve Parametrik analiz tekniklerinin kullanımı ISL2010 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ II (3 0 3) Üretim planlaması ve kontrolü Stok sistemleri Kalite yönetimi Bakım planlaması Ücret yönetimi Yalın üretim Mamul tasarımı ISL2012 PARA VE BANKA (3 0 3) Paranın temel kavramları ve tarihsel gelişimi, Para Arzı ve Merkez bankacılığı; Para politikası ve araçları; Para politikasının makroekonomik çerçevesi; TCMB ve Türkiye de para politikası; Mali sistem ve finansal piyasalar; Finansal aracılar ve bankacılık;türkiye de mali sistemin yapısı ve bankacılık sektörü; Türkiye de finansal liberalizasyon; Uluslararası mali sistem ve döviz kurları; Uluslararası para sistemi; Uluslararası finansal piyasalar ve sermaye hareketleri; Ödemeler dengesi ve Uluslararası Para Fonu V. YARIYIL DERSLERİ ISL3001 İŞLETME FİNANSMANI (3 0 3) Finansal yönetime giriş Finans yöneticisinin amaçları Finansal tablolar ve finansal planlama Finansal analiz ve Finansal planlama Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları Tahvil değerleme Hisse senedi değerleme Güncel ekonomik sorunların işletme finansı dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. ISL3003 MALİYET MUHASEBESİ (3 0 3) Maliyet muhasebesinin tanımı, önemi, üretim maliyetini oluşturan maliyet kalemleri, maliyet hesapları ve izlenmesi,ilk madde ve malzeme maliyetleri, personel maliyetleri ve genel üretim maliyetlerinin hesaplanması, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi,örnek uygulamalar

4 SAYFA:4/9 V. YARIYIL DERSLERİ ISL3005 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (3 0 3) Pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konuları işlenecektir. ISL3007 SAYISAL YÖNTEMLER (3 0 3) Yöneylem araştırması temel kavramları ve teknikleri, model kurma, işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi, Doğrusal programlama, doğrusal programlama problemlerinin grafik yöntem ile çözümü, Simpleks Metot, Duyarlılık Analizi, Tamsayılı Doğrusal Programlama, Amaç Programlama. 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL3009 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ (3 0 3) Sigortanın tanımı Temel sigortacılık kavramları Sigorta sisteminin bileşenleri Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması Sigortacılıkta risk yönetimi Sigorta türleri: Can, Mal, sorumluluk sigortaları Türk sigorta sektörünün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri Bireysel Emeklilik Sisteminin İncelenmesi ISL3011 ULUSLARARASI FİNANS (3 0 3) Uluslararası finansal sistem Döviz kuru sistemleri Uluslararası sermaye hareketleri Ödemeler dengesi Temel parite koşulları Döviz piyasaları Çok uluslu işletmeler Uluslararası tahvil piyasası Uluslararası öz sermaye piyasası ISL3013 SEKTÖR MUHASEBESİ (3 0 3) Bankalar hakkında genel bilgiler, bankalarda muhasebe sistemi, özellikleri, uygulanan tekdüzen hesap planı, bankacılık işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamaları, inşaat işletmelerinde muhasebe düzeni, inşaat işletmelerinde maliyet unsurları ve muhasebesi, avans ve hakedişlerin muhasebeleştirilmesi,dönemsonu işlemleri, turizm işletmeleri hakkında genel bilgiler, turizm işletmelerinde muhasebe sistemi, satışlar-gelirlerin muhasebeleştirilmesi, yiyecek içecek, işçilik maliyetleri ve kontrolü, dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemleri ISL3015 HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3) Hizmet kavramı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat, hizmet pazarlamasında dağıtım, hizmet pazarlamasında tutundurma, hizmet pazarlamasında personnel, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında süreç, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama. ISL3017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3) Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri,tüketici davranış modelleri, Öğrenme, Güdülenme, Algılama, Tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, Kişilik ve yaşam biçimi, Grup dinamikleri ve danışma grupları Aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve yeniliklerin yayılması, Kültür ve sosyal sınıf Tüketicinin satın alma süreci, Satın alma sonrası tüketici davranışları konuları konusu ele alınacaktır ISL3019 REKLAM YÖNETİMİ (3 0 3) Reklam özellikleri,reklam fonksiyonları,reklam ajansları tanımı, özellikleri,reklamın sınıflandırılması,mecra nedir? Mecralar açısından reklama bakış,reklam yönetimi,reklamın sonuçları ve etkileri,sektördeki genel tanımlar,sektördeki kurum ve kuruluşlarla ilgili genel tanımlar ISL3021 ÖRGÜT GELİŞTİRME (3 0 3) Örgüt geliştirmenin kapsamı, ve temel unsurları, planlı değişme, faaliyet araştırması, örgüt geliştirmenin süreci ve uygulaması.örgüt geliştirme faaliyetlerinin başarısını etkileyen faktörler, müdahale teknikleri ISL3023 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3) Yönetimde Yeni Bir Güç ve İşlev Olarak Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar, Temel İlkeler ve Etik Yaklaşım Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi Halkla İlişkiler Yönetimi İşletmelerde Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitle Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Tekniği Türkiyede Halkla İlişkiler Uygulamaları ISL3025 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3 0 3) Derste öncelikle AB'nin nasıl bir birlik olduğunun, ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının incelenmesinin ardından, günümüze kadar geçirdiği gelişme ve kurumları ele alınacaktır. Ardından AB'nin ortak politikalarından bazıları anlatıldıktan sonra son bölümde Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim süreci, Türkiyede AB'nin nasıl algılandığı ve AB ülkelerinde Türkiye'ye nasıl bakıldığına değinilecektir.

5 SAYFA:5/9 V. YARIYIL DERSLERİ ISL3027 KAMU MALİYESİ (3 0 3) Kamu ekonomisi kavramı ve özellikleri; kamu harcamalarının tanımı, nitelikleri, sınıflandırılması etkileri; kamu gelirlerinin tanımı, niteliği, çeşitleri; tarihsel ve teorik olarak verginin gelişimi, vergi ile ilgili temel kavramlar, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, vergi yükü, vergi yansıması; devlet borçları; parafiskal gelirler; bütçe kavramı ve özellikleri, bütçeleme ilkeleri bütçeleme sistemleri, Türk Bütçe sistemi, maliye politikası ISL3029 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3) Bilimsel araştırma ve eğitimine toplu bakış, Bilimsel araştırma ve eğitimine toplu bakış, Araştırma eğitimi, Araştırma süreç ve teknikleri Problem Amaç varsayımlar tanımlar, Yöntem, Evren ve örnekleme, Veriler ve Toplanması Veri ölçme, Veriler ve Toplanması, Gözlem Görüşme, Veriler ve Toplanması, Yazışma Belgesel Tarama, Verilerin İşlenmesi, çözümü ve yorumlanması Verilerin İşlenmesi, çözümü ve yorumlanması, bulgular ve yorum, sonuç ve öneriler. ISL3031 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştirilmeye çalışılacaktır. ISL3033 MİKRO İKTİSAT (3 0 3) Ekonomi nedir, ekonomik faaliyet, tercih, fırsat maliyeti, talep ve arz, elastikiyeti, talep elastikiyeti, arz elastikiyeti, gelir elastikiyeti, harcama ve gelir elastikiyeti, Tüketici tercihleri, talep ve fayda, bireysel talep ve piyasa talebi, toplam fayda ve marjinal fayda, fayda maksimizasyonu, tüketici tercih ve tüketici davranışları ve farksızlık eğrileri,kısa ve uzun dönemde üretim fonksiyonu ve üretim maliyetleri incelenmektedir. VI. YARIYIL DERSLERİ ISL3002 FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3) Finansal yönetime giriş Temel finansal problemlerin tartışılması. Faiz kavramı ve Anüite Sermaye bütçelemesi Risk ve getiri kavramı Sermaye maliyetin hesaplanması Optimal sermaye yapısı kararları İşletmenin karpayı dağıtım politikasının belirlenmesi, İşletme sermayesi yönetimi Güncel ekonomik sorunların finansal yönetim dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. ISL3004 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3) Maliyet analizleri ve maliyet bilgisinin planlama kontrol sistemlerinde kullanılması ISL3006 PAZARLAMA MEVZUATI (3 0 3) Tüketici haklarındaki gelişmeler, temel tüketici hakları, pazarlamanın hukuki boyutu ve temel kavramlar, pazarlama alanıyla ilgili başlıca yasa ve yönetmelikler. ISL3008 STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3) Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları,Dış Çevre Analizi,İşletme Analizi, Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol, 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL3010 BANKA İŞLETMECİLİĞİ (3 0 3) Finansal sistemin yapısı Bankaların finansal sistem içerisindeki yeri, Merkez bankası görev ve yetkileri, TCMB para politikaları ve para politikası araçları, Faizlerin oluşumu Ticari bankaların fon kaynakları, fon kullanımları, Basel II kriterleri ve Sermaye yeterliliği Bankacılıkta maliyet Aktif Pasif yönetimi Bankacılıkta riskler ve risk kaynakları ve risk ölçümü Finansal gelişme, Banka birleşmeleri bankacılık krizleri Uluslararası bankacılık ISL3012 FİRMA DEĞERLEMESİ (3 0 3) Değerleme ile ilgili kavramlar Paranın zaman değeri Uygulama: Paranın zaman değeri Kredilerin maliyeti Tahvil maliyeti Öz sermaye maliyeti Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Nakit akımları Değerleme yöntemleri ISL3014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE UYGULAMALARI (3 0 3) Bu derste; muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebe paket programlar ı, muhasebe paket programı kullanımının sağladığı avantajlar, muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, muhasebe işlemlerinin bilgisayar ve muhasebe paket programları aracılığıyla yapılması, bilgisayar ve muhasebe paket programı yardımıyla bilanço ile gelir tablosunun hazırlanması konuları işlenecektir. ISL3016 ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNETTE PAZARLAMA (3 0 3) Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Elektronik Pazarlama Temel İnternet Kavramları İnternetin Çalışma İlkeleri Elektonik Ticaret Altayapısı ve Altaypı Elemanları Elektronik Ticaretteki Gelişimler İnternet Sayfası Geliştirme Süreci Elektronik Ortamda Rekabet Elektronik Ortamda Tüketici Davranışı Elektronik Ortamda Pazarlama Karması Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri Elektronik Ortamda Ticareti Etkileyen Temel Faktörler

6 SAYFA:6/9 VI. YARIYIL DERSLERİ ISL3018 MARKA YÖNETİMİ (3 0 3) İşletmelerin maddi olmayan varlıkları: Şirket İsmi, Marka, Sembol, Slogan, Çağrışımlar, Algılanan Kalite. Kişi Olarak Marka, Kurum Olarak Marka, Sembol Olarak Marka. Markanın Stratejik Yönetimi Markanın Özvarlığı ve Değerinin Yönetimi Marka Kimliği ve Marka Konumu Marka Geliştirmede Gerçek Vaka Analizleri ISL3020 İDARE HUKUKU (3 0 3) Derste, idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. ISL3022 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ (3 0 3) Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme ISL3024 YÖNETİM TEORİLERİ (3 0 3) Klasik, Neo-Klasik ve Modern teoriler, çağdaş teoriler; TKY, sanal organizasyon, öğrenen organizasyon, kıyaslama, dış kaynaklardan yararlanma, şebeke organizasyonlar, yalın organizasyon, değişim mühendisliği, agy, kaizen. ISL3026 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3) Karar Teorisi, Karar ortamları ve bu ortamlarda karar almada kullanılan çeşitli yöntemler, Oyun Teorisi, Kuyruk Teorisi, Proje Yönetimi ve PERT, CPM, Ulaştırma Modelleri. ISL3028 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0 3) Özellikle Türk ekonomik sistemi ile ilgili makro ekonomik temalar dikkat edilecektir. Diğer sorunlar ile dünya ekonomisine ekonomik entegrasyon nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözmek için tasarlanmış politikalara ilişkin sorunları araştıracağız. ISL3030 MALİYE POLİTİKASI (3 0 3) Amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği gibi konulara değinilecektir. ISL3032 SOSYOLOJİ (3 0 3) Sosyo kültürel sistemin unsurları: tabii çevre ve unsurları, kültürel çevre ve unsurları, sosyal çevre ve unsurları, Kültürel sistem, değerler, dil, semboller, normlar, kurumlar, sosyal sistem, kimlik, sosyalleşme, rol, statü, gruplar, yığınlar, kategoriler, kalıpyargılar, topluluk ve toplum. Sosyo kültürel sistemin işleyişi, sosyo kültürel süreçler, kültürel bütünleşme, sosyal bütünleşme, Sosyo-kültürel bütünleşme sosyo kültürel kontrol, sosyal hareketler, sosyo kültürel hareketlilik,, sosyo kültürel sapma ve çözülme, sosyo kültürel değişme, sosyo kültürel çözülme, sosyo kültürel gelişme. ISL3034 MAKRO İKTİSAT (3 0 3) Makroekonomi ve mikroekonomi ayrımı, makroekonomide temel varsayımlar, ekonomik performans ölçülmesi, işsizlik, enflasyon, toplam hasıla, temel makroekonomik değişkenler ve kavramlar, milli hasıla ve gelir kavramları, faiz oranı, döviz kuru, kamu açıkları, Klasik ekonomi, Keynesyen ekonomi,toplam harcama, denge gelir düzeyi, ekonomide denge, deflasyonist ve enflasyonist açık, paranın tanımı fonksiyonları, para arzı, para talebi, denge faiz oranı, toplam talep ve toplam arz dengesi, maliye politikası ve etkinlik, para politikası ve etkinlik, uluslararası ticaret, ödemeler bilançosu, büyüme teorileri, kalkınma ve yoksullukla mücadele, ekonomik sistemler VII. YARIYIL DERSLERİ ISL4001 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Konu ve Araştırma Sorununun Belirlenmesi. Literatür Taraması. Bilimsel Yazım Kuralları. 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Tez Öneri Formunun Oluşturulması. Yazılı Konu İçerik Planı Oluşturulması.

7 SAYFA:7/9 VII. YARIYIL DERSLERİ ISL4003 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3) Türk vergi sisteminin genel yapısı, kaynakları ve kurumları, Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Gelir Vergisi? Kurumlar Vergisi), Gelir Unsurları ve Gelirin Tespiti, Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Tarh ve Ödenmesi, Beyanname Türleri,GV Beyannamesinin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti, Beyanı, Verginin Tarhı ve Ödenmesi, KV Beyannamesin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar; Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler (Katma Değer Vergisi, Özel tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi), Servet Üzerinden Alınan Vergiler (Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ISL4005 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ (3 0 3) Uluslararası işletmecilikle ilgili kavramsal çerçeve, ekonomik bütünleşmeler, çokuluslu şirketler ve uluslararası insan kaynakları yönetimi ISL4007 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ (3 0 3) Ders, finansal sistem ve finansal araçları kapsar. ISL4009 MUHASEBE DENETİMİ (3 0 3) Temel Kavramlar, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu Süreci ve Planlaması, (Bir denetim raporunun hazırlanma şekli ve denetim plânlaması.), Denetim Kanıtları ve Teknikleri, (Geleneksel kanıt toplama teknikleri ile kanıt türleri.), Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi, (İç kontrol sisteminin kurulması, Etkin bir iç kontrol sistemi için temel ilkeleri, İç kontrol sisteminin iç denetimdeki rolü, İç kontrol sisteminin dış denetimdeki rolü.), Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi, (Nakit ve nakit benzeri değerlerin denetimi, Alacakların denetimi, Stokların denetimi, Duran Varlıkların denetimi, Borçların denetimi ve Öz Kaynakların denetimi.), Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi ISL4011 MALİYET YÖNETİMİ (3 0 3) Yönetim ve Maliyet Muhasebesinde Ortaya çıkan çağdaş gelişmeler, Maliyet yönetimi, maliyet yönetimi sistemleri, sistemi tamamlayıcı yaklaşımlar, stratejik maliyet yönetimi, faaliyete dayalı maliyetleme, hedef maliyetleme, kaizen maliyetleme, ürün yaşam seyri maliyetleme, tam zamanında maliyetleme, tedarik zinciri maliyetleme, lojistik maliyetleme, kalite maliyet muhasebesi, eş zamanlı maliyetleme ISL4013 GAYRIMENKUL DEĞERLEME (3 0 3) Arazi ve taşınmaz malların niteliği ve sınıflandırılması Proje kavramı ve sınıflandırılması Toplu konut üretimi Site projelerinin niteliği Değerlemenin tanımı ve türleri Değerleme yöntemleri Çeşitli projelerin değerlemesi ISL4015 RİSK YÖNETİMİ (3 0 3) Risk yönetiminin önemi Riskin ölçülmesi Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi Riske maruz değer Basel II Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler Sermaye piyasasında risk yönetimi Finansal riskten korunma teknikleri Yatırım fonlarında risk-getiri bazlı derecelendirme ISL4017 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3 0 3) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Stok yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminde bilişim teknolojileri Dış kaynak kullanımı Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi ISL4019 SATIŞ YÖNETİMİ (3 0 3) Satış süreci, bölge ve zaman yönetimi, satış bütçesi, satış gücünün organizasyonu, satışçıların tedariki ve seçimi, satışcıların eğitimi, satışçıların motivasyonu, satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların performanslarının değerlendirilmesi ve uluslararası satış yönetimi. ISL4021 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR (3 0 3) İşletme yönetimi ile ilgili güncel konular ele alınır. ISL4023 İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK (3 0 3) İş ahlakı, iş ahlakı ve etik, sosyal sorumluluk, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk teorileri, iş ahlşakının kurumsallaştırılması, iş ahlakı ve soyal sorumluluk uygulamaları ISL4025 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 0 3) Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek. ISL4027 BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİMİZASYON (3 0 3) Pazarlama, finansman, üretim yönetimi gibi işletme alanlarında karşılaşılan problemlerinin doğrusal programlama ile modellenmesi ve bilgisayar ortamında çözülmesi.

8 SAYFA:8/9 VII. YARIYIL DERSLERİ ISL4029 ULUSLARARASI İKTİSAT (3 0 3) Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi; Uluslararası Ticaret Teorisi Arz ve Talep Faktörleri ile Analiz; Faktör Donatımı (Heckscher-Ohlin) Teorisi; Dış Ticaret Politikası; Gümrük Tarifeleri; Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları; Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler; Avrupa Birliği; Döviz Piyasası Analizleri; Dış Ödemeler Bilançosu Analizleri; Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi; Uluslararası Para Sistemi; Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Politikaları VIII. YARIYIL DERSLERİ 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER ISL4002 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ (3 0 3) Proje nedir? Projeler teknik olarak neyi ifade eder? Hangi teknikler en uygun projeyi bulmam ıza yardımcı olur? Teori ve uygulama nasıl birleştirilir ISL4004 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3 0 3) Finansal Tabloların; Tanımı, Önemi, Düzenlenme Amaçları, Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi,Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Ek Mali Tablolar, Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar ISL4006 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3 0 3) Uluslararası pazarlama ve uluslararası ticaret, Uluslararası pazarlamaya yönlendiren nedenler, uluslararası bütünleşmeler, uluslarararasılaşma süreci, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama araştırmasında toplanacak bilgiler, pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlama karması yönetimi. ISL4010 ENFLASYON MUHASEBESİ (3 0 3) Enflasyon ve finansal tablolara ilişkin temel bilgiler, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisi, enflasyon muhasebesi yöntemleri, 5024 Sayılı Kanun çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulaması, TMS 29: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı?na göre enflasyon muhasebesi uygulaması, genel fiyat düzeyi muhasebesine göre finansal tabloların düzeltilmesi ve uygulama örnekleri ISL4012 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (3 0 3) Uluslararası ve Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının standart bazında incelenmesi. ISL4014 PORTFÖY YÖNETİMİ (3 0 3) Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Menkul kıymet kavramı Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi Etkin piyasalar kuramı Markowitz portföy teorisine giriş Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü ve etkin sınırın oluşturulması Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş Arbitraj fiyatlama modeli Portföy performansının değerlendirilmesi Aktif? Pasif portföy yönetimi Uluslar arası çeşitlendirme ISL4016 FİNANSAL KURUMLAR (3 0 3) Finansal Sistemin Temelleri, Faiz Mekanizması, Bankacılık Sistemi, Diğer Finansal Kurumlar, Borsalar, Risk Türleri, Ulusal ve Uluslararası Finansal Sistem ISL4018 PERAKENDE YÖNETİMİ (3 0 3) Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma,perakendecilikte rekabet ve değişim, sanal mağaza ve perakendecilikte veri tabanlı pazarlama, küreselleşme ve değişen perakendecilik biçimleri, perakende formatları: gıda perakendeciliği, elektronik perakendeciliği, hazır giyim perakendeciliği. ISL4020 TURİZM PAZARLAMASI (3 0 3) Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi, Turizmde Pazarın Yapısı, Turist Davranışı, Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları, Turizmde Fiyatlandırma, Turizm Dağıtım Kanalları, Turizmde Tutundurma Çalışmaları Turizmde Destinasyon Yönetimi, Toplantı Turizmi Pazarlaması

9 SAYFA:9/9 VIII. YARIYIL DERSLERİ ISL4022 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3) TKY tanımı, önemi, tarihi gelişimi, öncülük edenler, TKY ilkeleri, unsurları, amaçları, kalite güvence sistemleri, örgütlere sağladığı yararlar, ISL4024 LİDERLİK VE MOTİVASYON (3 0 3) Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon ISL4026 İCRA VE İFLAS HUKUKU (3 0 3) İcra ve iflas hukukunun Türk hukuk düzenindeki yeri, icra hukukunun amacı ve kaynakları, icra teşkilatı, genel olarak icra takip yolları ISL4028 VERGİ PLANLAMASI (3 0 3) Vergi, vergi planlaması, muvazaa, peçeleme, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma kavramları, vergi planlamasının önemi ve gerekliliği, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi planlaması yöntemleri ISL4030 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0 3) Bu ders öğrenciye, kurum veya kuruluşlar ve firma odaklı ingilizce yazışmaların verilmesi, bu yazışma sablonlarının öğrenciye aktarılmasını konularını kapsamaktadır

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı