T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢma Onaylanması Hakkında 6652 Sayılı Karar (R.G. 02 Ağustos ) - Yüksek Seçim Kurulunun 19/7/2014 Tarihli ve 3382 Sayılı Kararı (R.G. 02 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 02 Ağustos ) - HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6646 Sayılı Karar (R.G. 04 Ağustos ) - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir Mahallelerinde Bulunan ve Tamamının veya Bir Kısım Paylarının Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Bazı TaĢınmazların Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Tahsislerinin Kaldırılmasına ĠliĢkin 6645 Sayılı Karar (R.G. 05 Ağustos ) - Kamu Konutları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6643 Sayılı Yönetmelik (R.G. 05 Ağustos ) - Yüksek Seçim Kurulunun 1/8/2014 Tarihli ve 3486 Sayılı Kararı (R.G. 05 Ağustos ) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6588 Sayılı Karar (R.G. 06 Ağustos ) - Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında 6672 Sayılı Karar (R.G. 06 Ağustos ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 06 Ağustos ) - Yurtiçinde ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 06 Ağustos ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak ġekilde Yaralananların ĠĢçi Olarak Alınmasında

2 Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 06 Ağustos ) - Elektronik HaberleĢme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC Standardı Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 06 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından Ġlân (R.G. 06 Ağustos ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 30 Mayıs 2014 Tarihli Hibe AnlaĢması (Enerji Sektörü Programı - Faz 1 Projesi) nın Onaylanması Hakkında 6664 Sayılı Karar (R.G. 07 Ağustos ) - Uzman ErbaĢ Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 07 Ağustos ) Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (R.G. 07 Ağustos ) Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler Ġçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 07 Ağustos ) Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler Ġçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 07 Ağustos ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) (R.G. 07 Ağustos ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) (R.G. 07 Ağustos ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) (R.G. 07 Ağustos ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/68 Sayılı Kararı (R.G. 07 Ağustos ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 5/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-52 Sayılı Kararı (R.G. 07 Ağustos ) - Yüksek Seçim Kurulunun 5/8/2014 Tarihli ve 3540 Sayılı Kararı (R.G. 07 Ağustos ) Uluslararası Yükleme Sınırı SözleĢmesi ile Bu SözleĢme nin 1988 Protokolü ne Uluslararası Denizcilik Örgütü nün Ekli Kararları ile Getirilen DeğiĢikliklerin Onaylanması Hakkında 6604 Sayılı Karar (R.G. 08 Ağustos ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/66 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ağustos ) - Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2014/132 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ağustos ) - Yargıtay 13 Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G. 08 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından Ġlân

3 (R.G. 08 Ağustos ) - 22/4/2014 Tarihli ve 6533 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar SözleĢmesi nin ĠliĢik Çekinceler ve Beyanlar ile Birlikte Onaylanması Hakkında 6656 Sayılı Karar (R.G. 09 Ağustos ) - Zorunlu Sigorta Takibine ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 09 Ağustos ) - Gümrük Genel Tebliği(Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No:114 ) (R.G. 09 Ağustos ) - Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ĠliĢkin 6500 Sayılı Karar (R.G. 10 Ağustos ) - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 10 Ağustos ) - Kamu Ġç Denetim Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 10 Ağustos ) Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usullerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar (R.G. 10 Ağustos ) - Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin GerçekleĢtirilmesine Yönelik Ġlke Kararı (No: 69) (R.G. 12 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlân (R.G. 13 Ağustos ) - Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine EriĢim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına ĠliĢkin Yönetmelik ((AT) 595/2009) te DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Ağustos ) - Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Ağustos ) - Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Ağustos ) - Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ġhsan TAġÇI nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLĠ nin Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ġç Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

4 Muammer BĠLĠR in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN un Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk EMĠR in Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAMASTI nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN un Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün Aynı Ġlin Eruh Ġlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün Aynı Ġlin Eruh Ġlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos ) - DanıĢtay 4. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar (R.G. 15 Ağustos ) MĠLLETLERARASI ANDLAġMA Karar Sayısı : 2014/ Aralık 2013 tarihinde Ankara da imzalanan ve 25/6/2014 tarihli ve 6547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢma nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 16/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 21/7/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

5 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. EROĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı AndlaĢmayı görmek için tıklayınız. [R.G. 02 Ağustos ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No: K A R A R sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beģ yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin dolmasından önceki altmıģ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıģtır. Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 5678 sayılı Kanun un 4. maddesiyle değiģik 101. maddesi ve 6271 sayılı Kanun un 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiģtir.

6 CumhurbaĢkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanun'da özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değiģikliklerinin bu Kanun'a aykırı olmayan hükümleri esas alınacağından, CumhurbaĢkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde gerçekleģmesini sağlamak amacıyla; 6271 sayılı Kanun un 2. maddesinin beģinci fıkrasının atıfta bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un 79. maddesinde yer alan içki ve silah taģıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine iliģkin kurulan komisyon, çalıģmalarını tamamlamıģ olmakla konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: Anayasa nın 79. maddesinde; "Seçimlerin baģlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iģlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama..." görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiģ, anılan maddede diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceği, 298 sayılı Kanun un 1. maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak CumhurbaĢkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye baģkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değiģikliklerine iliģkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu nun 2. maddesinin beģinci fıkrasında da; Bu Kanun'da özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değiģikliklerinin bu Kanun'a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiģtir. Bu nedenle; 298 sayılı Kanun un 79. maddesinde; Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeģit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayiģi korumakla görevli olanlardan baģka hiçbir kimse, köy, kasaba ve Ģehirlerde silah taģıyamaz. Bu Kanun'un uygulanmasında silahtan maksat 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir., Aynı Kanun'un 80. maddesinde ise; Seçim günü saat e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır. Saat ile arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat den sonra bütün yayınlar serbesttir., denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiģtir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 102. maddesi ve 6271 sayılı Kanun un 3 ve 4. maddeleri uyarınca, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak

7 CumhurbaĢkanı seçiminde; 6271 sayılı Kanun un 2. maddesinin beģinci fıkrasının yollamada bulunduğu 298 sayılı Kanun'un 79 ve 80. maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; sayılı Kanun un 79. maddesi gereğince; Oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda da 24 Ağustos 2014 Pazar günü sabah saat dan gece saat e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeģit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna, Oy verme günü oy verme süresince umuma açık eğlence yeri niteliğini taģıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine, kahvehane, kıraathane ve internet kafeler dâhil bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, Oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde de 24 Ağustos 2014 Pazar günü sabah saat dan gece saat e kadar, emniyet ve asayiģi korumakla görevli olanlardan baģka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve Ģehirlerde taģıyamayacağına, sayılı Kanun un 80. maddesi gereğince; Oy verme günü saat e kadar televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna, Saat ilâ arasında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine, Saat den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat den önce de yayınların serbest bırakılabileceğine, 3- Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, 4- Karar örneğinin; Cumhuriyet baģsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına, Valiliklere bildirilmek üzere ĠçiĢleri Bakanlığına, Adaylara ve seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baģkanlıklarına, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaĢkanlığına, Kurulumuz internet sitesi adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 5- Kararın "SONUÇ" kısmının TRT bildirisi halinde yayınlanmasına 19/07/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KARAKAYA COġKUN KÜRTÜL Üye Üye Üye Üye Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Ġlhan HANAĞASI

8 Üye Üye Üye Ġbrahim ZENGĠN Zeki YĠĞĠT ġakir AKTI [R.G. 02 Ağustos ] Adalet Bakanlığından: Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/352 Esas, 2006/342 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6995/1-1 Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/306 Esas, 1995/404 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6994/1-1 [R.G. 02 Ağustos ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6646 Ekli HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 11/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ve HaĢhaĢın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, Ġmhası, Satın alınması, Satılması, Ġhracı ve Ġthali Hakkında Yönetmelik in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/7/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

9 B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararı görmek için tıklayınız. [R.G. 04 Ağustos ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6645 Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir mahallelerinde bulunan ve tamamının veya bir kısım paylarının mülkiyetleri Hazineye ait olan bazı taģınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 15/7/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı

10 T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 15/7/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6645 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 (1) Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir mahallelerinde bulunan, tamamının veya bir kısım paylarının mülkiyetleri Hazineye ait olan ve ekli listede bulunduğu mahalle, ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, pay oranları ve tahsisli olduğu kamu idareleri gösterilen taģınmazların; tapu kütüklerinde yer alan Ģerh, beyan ve belirtmelere uyulmak, tarihi ve kültürel mirası ile kentsel sit niteliği ve bölgenin özgün yapısı korunmak kaydıyla, aslına uygun bir Ģekilde ve ilgili mevzuatı uyarınca restore edilmek suretiyle öncelikle Maliye Bakanlığınca veya Maliye Bakanlığınca uygun görülen hallerde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluģları tarafından yürütülecek projeler kapsamında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılması kararlaģtırılmıģtır. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Kararın Eki Liste [R.G. 05 Ağustos ] YÖNETMELĠK Karar Sayısı : 2014/6643 Ekli Kamu Konutları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/7/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

11 F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı KAMU KONUTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeģitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü, ibaresi ile 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür [R.G. 05 Ağustos ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R - Kurulumuz BaĢkanlığına Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığı ve Kırklareli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığı tarafından gönderilen 1/8/2014 tarihli, 348 ve 53 sayılı aynı içerikli yazılarda; 29 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3006 sayılı kararı eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Örnek: 145/I sayılı Genelge uyarınca, Gürcistan dan (Batum) ve Bulgaristan dan (Burgaz) gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırma görevini yürütmek üzere Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ve Kırklareli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kuruluna bağlı olarak oy torbaları ulaģtırma komisyonunun oluģturulduğu, 24 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003 sayılı kararı eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Örnek: 203 sayılı Genelge nin 8. maddesinin 3/b Diplomatik kurye yöntemi ile baģlıklı maddesinin altıncı bendinde; Gelen oy torbaları,

12 gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi aģamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taģıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür. hükmüne yer verildiği, Gürcistan dan (Batum) ve Bulgaristan dan (Burgaz) gelecek oy torbalarının ulaģtırma komisyonu nezaretinde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna teslim edileceğinin bildirildiği, ancak PTT Kargo araçlarının yük taģımaya yönelik olduğu, aynı araca oy torbaları ulaģtırma komisyonu baģkan ve üyelerinin binemeyeceği, bu nedenle, Gürcistan dan (Batum) ve Bulgaristan dan (Burgaz) gelecek oy torbalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılması konusunda PTT Kargo aracılığı ile oluģabilecek olan gecikmelerin önlenmesi bakımından, komisyona teslim edilecek oy torbalarının, PTT Kargo aracı kılınmaksızın, mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılması istenilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: 29 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3006 sayılı kararı eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Örnek: 145/I sayılı Genelge nin Oy torbaları ulaģtırma komisyonunun oluģumu ve görevleri baģlıklı; 9. maddesi; Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ve Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun un 19. maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek olan ve memur üyelerden kıdemlisinin baģkanlık yapacağı iki asıl iki yedek memur üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin (beģ siyasi parti) bildirecekleri birer asıl, birer yedek üyeden oluģmak üzere yeteri kadar Oy Torbaları UlaĢtırma Komisyonu kurulur. Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Bulgaristan dan (Burgaz), Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan dan (Rodos), Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan dan (Gümülcine), Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Azerbaycan dan (Nahçıvan), Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Gürcistan dan (Batum) gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırma görevini oy verme iģlemleri ile birlikte yürüteceklerdir. Yukarıda belirtilen seçim kurulları kendilerine bağlı olarak Oy Torbaları UlaĢtırma Komisyonu oluģtururlar. Kurullar, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu bünyesinde oluģturulan Oy Torbaları UlaĢtırma Komisyonu ise; oy pusulalarının yurt dıģına gönderilmesi ile yurt dıģından gelen oy pusulalarının teslim alınarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılmasını sağlamakla görevlidir., 24 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003 sayılı kararı eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Örnek: 203 sayılı Genelge nin 8. maddesinin 3/b Diplomatik kurye yöntemi ile baģlıklı maddesinin altıncı bendi; Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten

13 sonra aracın mühürlenmesi aģamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taģıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 24 Haziran 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003 sayılı kararı eki CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Örnek: 203 sayılı Genelge nin 8. maddesinin 3/b Diplomatik kurye yöntemi ile baģlıklı maddesinin altıncı bendinde; Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi aģamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taģıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür. hükmüne yer verilmiģ ise de; Bulgaristan (Burgaz), Yunanistan (Rodos), Gürcistan (Batum), Azerbaycan (Nahçıvan) ve Yunanistan (Gümülcine) dan gelecek oy torbalarının ulaģtırma komisyonu tarafından Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılması konusunda PTT Kargo aracılığı ile oluģabilecek olan gecikmelerin önlenmesi bakımından; Örnek: 203 sayılı Genelge nin 8. maddesinin 3/b Diplomatik kurye yöntemi ile baģlıklı maddesinin altıncı bendinde yer alan; Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi aģamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taģıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür. ifadenin Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da oy torbaları mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılacaktır. Ģeklinde değiģtirilmesine karar verilmesi gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1- Örnek: 203 sayılı Genelge nin 8. maddesinin 3/b Diplomatik kurye yöntemi ile baģlıklı maddesinin altıncı bendinde yer alan; Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi aģamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taģıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür. ifadenin Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da oy torbaları mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaģtırılacaktır. Ģeklinde değiģtirilmesine, 2- Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına, 3- Karar örneğinin; - Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına, - Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına, - Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına, - Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına, - Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail olarak gönderilmesine ve Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına, 1/8/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 6175 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU Kanun Numarası : 2935 Kabul Tarihi : 25/10/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/10/1983 Sayı: 18204 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 815 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 29090 TBMM KARARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı