DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları). DİY 103 Mikro Ekonomi (3 0 3) 4 Mikro ekonomiye giriş, arz ve talebin temelleri, arz ve talep eğrileri ile esneklikleri, tüketici davranışları teorisi, fayda maksimizasyonu ve tercih, üretim ve üretim maksimizasyonu, geleneksel maliyet teorisi, tam rekabet piyasasında fiyat teorisi, tam monopol koşulları altında fiyat teorisi, piyasa gücü ve fiyatlama, monopolcü firmaların kar maksimizasyonu uygulamaları, monopolcü rekabet koşulları altında fiyat teorisi, oligopol piyasalarında fiyat teorisi, oyun teorisi ve stratejik davranış, genel denge teorisi, refah ekonomisi teorisi, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar ve kamusal mallar. DİY 105 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) 5 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. DİY 107 Davranış Bilimleri (3 0 3) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Psikoloji, sosyal psikoloji nedir. Sosyal etki ve uyma, tutumlar, iletişim ve propaganda, küçük grupların yapısı ve dinamiği, sosyalleşme-kültür-kişilik ilişkileri. DİY 109 Hukukun Temel Kavramları (3 0 3) 4 Hukuk Kavramının Genel Tanımı; Sosyal Yaşamı Düzenleyen Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Türk Toplumunda Hukukun Kaynakları; Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımı; Hak Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Kanunlar Hiyerarşisi; Yargı Organları. 1

2 DİY 111 Bilgisayar I (1 2 2) 3 Bilgi iletişim teknolojisi kavramları, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, hesap çizelgesi. AİT 181 Atatürk İ.İ. Tarihi (2 0 2) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım- Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş. TÜR181 Türk Dili (2 0 2) 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, YDL 183 Yabancı Dil I (2 0 2) 2 Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. 2.YARIYIL DİY 102 Matematik II (3 0 3) 4 Diziler ve seriler, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve uygulamaları, Üretici ve tüketici rantlarının bulunması, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama DİY 104 Makro Ekonomi (3 0 3) 4 Milli hasıla, milli gelir ve fiyat düzeyinin ölçümü. Makro iktisadi istikrarsızlık; işsizlik, enflasyon, stagflasyon. Toplam talep ve toplam arz. Klasik ve Keynezyen istihdam teorileri. Keynezyen modelde denge milli hasıla. Maliye politikası. Para, bankacılık, merkez bankaları ve para politikası. Makro İktisatta problemler ve tartışmalar: Monetarizm ve rasyonel beklentiler; enflasyon-işsizlik ilişkisi; Keynezyen, yeni-klasik ve arz yönlü iktisat görüşler 2

3 İktisadi büyüme, büyüme politikaları. Büyüme ve az gelişmiş ülkeler. Dış ticaret. Mukayeseli üstünlük, koruma, döviz kurları. DİY 106 Organizasyon ve Yönetim (3 0 3) 4 İşletmenin temel fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme. DİY 110 İş Hukuku (3 0 3) 4 Genel kavramlar, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesinin hukuki sonuçları, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıkları ile çözüm yolları DİY 112 Bilgisayar II (2 2 3) 3 Bilgisayar I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste veri tabanı, sunum, web tarama ve iletişim konuları işlenecektir. DİY 114 Deniz Taşımacılığı (3 0 3) 5 Bu ders öğrencilere sadece temel gemicilik ve denizcilik sektörü bilgileri yanında, temel denizcilik dilini de öğrenmeleri amaçlarını güder. Ayrıca, bu ders global denizcilik bağlamındaki temel ilkeleri ve dinamikleri ile denizcilik lojistiğinin ana prensiplerini de irdeleme amaçlarını da güder. Genel olarak dersin amacı, Denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgili, yaratıcı düşünce ve kabiliyette çözüm üretebilen ve gelecekteki değişimleri öngörebilen ve sezebilen, ve denizcilikle ilgili şirketleri global olara rekabet edebilecek düzeye taşınmasında yardımcı olabilecek profesyonellerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, ders denizcilik ve gemicilik sektörü dünyasının özellikleri ve nitelikleri yanında deniz taşımacılığı ve lojistiği hakkında temel bilgileri verir. İkinci olarak deniz taşımacılığının karmaşık yapısını ve lojistiği ve trendi ile global denizcilik arz zincirindeki rolünü kapsar. Ayrıca terminal dizaynı ile operasyonlar ve gemicilik ağı arasındaki bağlantının birbiri ile ilişkili bağlantının temel niteliklerini irdeler. TÜR 182 Türk Dili II (2 0 2) 2 Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar, AİT 182 Atatürk İ.İ. Tarihi II (2 0 2) 2 Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk ün Ölümü, Atatürk ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti nin İç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri (2) 3

4 Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk İlkeleri (3)-(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (5) Laiklik, Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel Değerlendirme. YDL 184 Yabancı Dil II (2 0 2) 2 YDL I in devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak dilbilgisi bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi dilbilgis özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. Detaylı okuma ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme, karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilen diğer konulardır. 3.YARIYIL DİY 201 İşletme İstatistiği (3 0 3) 4 Verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve sunulması ile ilgili prosedürler, merkezi dağılım ölçüleri, değişim ölçüleri, temel olasılık kavramları DİY 209 Gemiciliğin Temelleri (3 0 3) 5 Gemi tipleri ve tarihsel gelişim. Gemi yapısı, parçaları ve terminolojisi. Gemi yük terminolojisi. Gemi organizasyon şekilleri, personel görevleri ve sorumluluklar. Gemi manevra terminolojisi ve yardımcı ekipmanlar. Köprü ekipmanları, gemi sertifikaları, kargo yükleme/boşaltma ekipmanları. COLREG. DİY 211 Deniz Hukuku (3 0 3) 5 Deniz Hukuku tarihçesi. Deniz hukukunun kaynakları. İç sular, kara suları, bitişik bölgeler, özel ekonomik bölgeler, kıtasal ve uluslararası sulardaki kuralları içeren deniz hukuku ilkeleri. Türkiye nin boğazlar ve diğer denizcilik konularındaki yasaları. Denizde seyir, güvenlik, liman ve gümrük düzenlemeleri. Gemilerin milliyeti, Gemilerin sahipliği. DİY 213 Kalite Yönetim Sistemleri (3 0 3) 5 Kalite Kavramı, Felsefesi ve Sistemleri, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Kalite Sistem Yapısı, Kalite Sistem Stratejileri ve Taktikleri, Kalite Sistem Entegrasyonu ve Yorumu, ISO 9000 Serisi Standartlar, Kalite Ekonomisi, Kalitenin Oluşumunda Proses ve İnsan Performansı, Temel Stratejik ve Taktik Kalite Araçları, Yeni Yedi Temel Araç, Proses Gelişim ve Proses Akış Diyagramı, Kalite Planlama ve Kalite Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, Olası Hata Türü ve Etkisi Analizi, Hata Ağacı Analizi, Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Değer Analizi, İstatistiksel Proses Kontrol, Örnekleme, Proses Kararlılığı ve İstatistiksel Kontrol Kartlarının Oluşturulması ve Yorumlanması, Deneylerin Tasarımı ve Deneysel Tasarım Olguları, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. 4

5 DİY 215 Genel Muhasebe (3 0 3) 4 Muhasebenin tanımı, genel kabul görmüş kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli, işleyişi ve kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi, genel hesap planı, hesap planı kodlama yöntemleri, tek düzen muhasebe sistemi, Türkiye'de tek düzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynak hesapları ile sonuç hesaplarının ve alt (tali) hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiye ve büyük defter hesaplarına kayıt yöntemleri. YDL 285 Yabancı Dil III (4 0 4) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. 4.YARIYIL DİY 202 Yöneylem Araştırması (3 0 3) 4 Yöneylem Araştırmasına giriş. Simülasyon modelleme. Dorusal programlama modelinin yapısı. Grafiğe dayalı doğrusal programlama çözümü. Simpleks metodu. İkilik ve duyarlılık analizleri. Taşıma modelleri ve uygulamaları. DİY 208 Lojistiğe Giriş (3 0 3) 4 Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, Lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve arz zinciri yönetimi, sipariş yönetimi, tüketici hizmetleri, koruyucu paketleme, materyal işleme, trafik yönetimi, taşımacılık modları ve deniz taşımacılığı, taşıma modu seçimi, stok yönetimi ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, lojistik maliyetleri, bilgi teknolojisi ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü taraf lojistiği, uluslararası lojistik. DİY 212 Deniz Ticaret Hukuku (3 0 3) 5 Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı. Denizin değerliliği kavramı. Navlun sözleşmeleri, yük senedi (konşimento), sorumluluk sınırları, denizde çatışma, kurtarma ve yardım. Avaryalar, pilotlama ve yedekleme. Denizde ipotekler ve hacizler. DİY 214 Liman İşletmeleri Yönetimi (3 0 3) 4 Liman isletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman isletmelerinin yapısı. 5

6 DİY 224 Staj I (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar.liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. DİY 226 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi (3 0 3) 4 Pazarlama yönetim süreci ve örgütsel performansta pazarlamanın rolü, pazar yönelimli stratejik planlama ve pazar çevresi analizi, taşımacılık pazarı özelinde tüketici ve örgütsel müşteri pazarlarının analizi, Pazar dilimlerinin tanımlanması, hedef pazarların seçilmesi, hizmet pazarlaması ve taşımacılık şirketlerinin hizmet teslim sistemleri, pazarlama karması stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma stratejileri, tutundurma karması yönetimi, taşımacılık sektöründe satış gücü yönetimi, pazarlama çabalarının örgütlenmesi, planlanması, uygulanması, eşgüdüm ve kontrolü. YDL 286 Yabancı Dil IV (4 0 4) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. 5.YARIYIL DİY 309 İşlemler Yönetimi (3 0 3) 5 Ders içeriği temel olarak malzeme tedarik etmek, malzemenin üretim merkezindeki akışını kontrol etmek ve müşterilere dağıtmak konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararlar şeklinde olup, ders 4 bölümden oluşmaktadır: Süreç ile ilgili temel bilgiler, fonksiyonlar arası entegrasyon(koordinasyon ve kontrol), üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ve işlemler ile rekabet etmek. ERP(Veri tabanlı üretim sistemleri), Eş zamanlı mühendislik, Tam zamanında üretim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Senkronize Üretim gibi güncel konular. 6

7 DİY 303 Uluslararası Pazarlama (3 0 3) 6 Genel olarak uluslararası pazarlamanın, uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. İşletmelerin uluslararası pazarlamaya katılma dereceleri, ulusal pazarlardan farkları ve benzerlikleri, rekabet avantajı, uluslararası pazarlama kararları. Uluslararası ürün kararları, fiyat kararları, dağıtım kararlar, tutundurma kararları ve stratejileri. Uluslararası pazarlama programının yönetimi. DİY 307 Dış Ticarete Giriş (3 0 3) 6 Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılması gereken bu ders; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret ve uluslararası alanda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret dersi ve devamı olan diğer dersler ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri de sunulması amaçlanmaktadır. Dış Ticaret dersinin içeriği; Dış ticaret, kambiyo ve gümrük mevzuatı, gümrük işlemleri, gümrük birliği, dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 301 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3) 5 Bilimlerin sınıflandırılması ve bilimsel düşünce yöntemi. Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları, bilimsel araştırmada uyulması gereken biçimsel koşullar, kütüphane kullanımı, kaynak gösterme, dipnotların yazılım özellikleri. DİY 311 Hizmet Pazarlaması (3 0 3) 5 Hizmetlerin karakteristikleri, sınıflanması, hizmet işletmelerinin performansına pazarlamanın etkisi, hizmet kalitesi ve tüketicinin hizmet bekleyişleri, hizmetleri iyileştirme ve ilişkisel pazarlamadaki rolü, hizmet geliştirme ve tasarımı, hizmet tesliminde çalışan ve tüketicinin rolü, hizmetlerin aracılar vasıtasıyla teslimi, hizmetlerin fiyatlanması, hizmet pazarlaması iletişimi. DİY 315 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3) 5 Örgütlerin insan kaynaklarının elde edilmesi, idamesi ve elde tutulması. İnsan kaynakları bölümünün hedeflerinin tanımlanması, yüz yüze kalınan farklı meydan okumalarla mücadele, insan kaynaklarının planlanması, işe alma, seçim, alıştırma, iş başında eğitim, geliştirme, değerlendirme ve teşvik edilmesi. DİY 319 Meteoroloji (3 0 3) 5 Meteorolojinin elemanları, temel hava teorisi, atmosferik dolaşımlar, hava kümeleri, cephe sistemleri, yüzey hava gözlemleri, hava raporları ve hava tahminleri, meteoroloji aygıtları ve kullanılmaları. 7

8 DİY 321 İş Hayatı İçin Yabancı Dil (2 0 2) 5 Öğrenciler iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için İngiliz dilinde gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırma. DİY 325 Gemi Modelciliği I (3 0 3) 5 Gemi modelciliğine giriş, Dünyada ve Türkiye de gemi modelciliği, Deniz kültürü, gemi sevgisi ve gemi modelciliği, Plan ve endaze bilgili ölçek tanımı, Model sınıf ve çeşitleri ile model yapım teknikleri, Kütük, sandviç, posta, kesit ve kit model teknikleri, Boyama tekniği, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Diarama modelciliği, Kaplama tekniği, Gemi modeli tarihi, RC model yapım teknikleri, Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 327 Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik & Kriz Yönetimi (3 0 3) 5 İşletmelerde meydana gelen iş kazalarının sebepleri, iş kazalarına karşı önlem alma yönetmeleri, Sağlık emniyet ve çevre güvenlik kavramı, işletmelerde risk analizi, risklere karşı proaktif önlemler, iş güvenliği ve işletme maliyetleri, koruyucu araç ve gereçler gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 329 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (3 0 3) 5 Maliyet Muhasebesinin tanımı, amaçları ve temel maliyet kavramları, maliyet türleri ve kayıt düzeni, üretim maliyet unsurlarının incelenmesi, maliyet yerleri ve maliyetlerin dağıtım esasları, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplama yöntemleri kapsamında sipariş, safha ve standart maliyet yöntemlerinin incelenmesi. Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim-kâr analizleri, başa baş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, satışların tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde/malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, alternatif seçeneklere yönelik kararlar. DIY 331 Mesleki Yabancı Dil (3 0 3) 5 Brief history of ships, Ship building, Types of ships, Main Parts of ships, Expressing size of ships, Ships s stability, Ship organization, Watchkeeping, Main engine, Main parts of engine, Auxiliary machinery, Navigation methods, Navigation instruments, Navigation aids, RADAR, GPS, Cargo Handling, Stowage, Charter Party, Case studies 6.YARIYIL DİY 304 Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) 5 Tedarik Zinciri Kavramı / Kamçı Etkisi / Tedarik Zincirinde Karmaşıklık / Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Zinciri Stratejileri / SCOR Modeli / Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon / Performans Yönetimi ve Kıyaslama / Ağ Tasarımı / Tedarikçi Yönetimli Envanter / Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları / 4 PL Kavramı 8

9 DİY 306 Tehlikeli Maddeler Lojistiği (3 0 3) 5 Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların oluşması durumunda mücadele yöntemleri ve acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygun taşımacılık modlarının seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo ve işaretlerinin kullanılışı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri, işaretlenmesi, etiketlenmesi konuları üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları kavratılır. DİY 310 Deniz Araçları Kiralanması, Taşımacılık Acenteleri ve Gemi Komisyonculuğu (3 0 3) 5 Acente, gemi acentesi, deniz nakliyatçılığı ve gemi brokerliği kavramları, lojistik ve taşımacılıktaki fonksiyonları. Acente antlaşmaları, acente-gemi sahibi ilişkileri, acente kargo sahibi ilişkileri, deniz aşırı acentecileri, yük nakliyatı ve gemi brokerliği hizmetleri. Taşımacılık acentesi ve nakliyat operasyonlarında konşimento (yük senedi) ve dokümantasyon konuları. Gemi acentesi ve deniz nakliyatçılarının organizasyon yapısı, gemi acenteciliği ve nakliyatta deniz hileleri. DİY 324 Staj II (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 308 İthalat İhracat Uygulamaları (3 0 3) 5 Dünyada yaşanan değişim sürecinde, bir ülkenin küresel sistemde etkili bir konum edinebilmesi için, bu konumunu koruyabilmesi ve sürecin belirleyicileri arasında yer alabilmesi, iyi yetişmiş insan gücüne, makro ekonomik istikrara, etkin işleyen bir piyasa mekanizmasına ve gelişmiş bir teknolojik ve ticari altyapıya sahip olmasına bağlıdır. İhracata dayalı kalkınma hedefine sahip ülkemiz açısından uluslararası rekabet gücüne sahip firmaların sayı ve nitelik olarak artması, küresel rekabet açısından bilgi donanımı tam, yetişmiş insan gücü ile mümkün olacaktır. Bu kitapta uzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan söz konusu amaca katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 9

10 İhracat Mevzuatı ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri, Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 314 Deniz İş Hukuku (3 0 3) 5 İş hukukunun temelleri, deniz iş hukuku kavramı, iş anlaşması tipleri, çalışma koşulları, çalışan organizasyonu, ulusal düzenlemeler ve gemi çalışanları için kurallar, gemi adamlarının haklarını muhafaza etmede devlete düşen sorumluluklar. DİY 316 Gemi Yapısı ve Sınıflaması (3 0 3) 5 Gemi tipleri, yapısal parçaların tanımları. Gemilerin makine ve dış aksam açısından sınıflanması. Gemi şekillerinin tarifleri. Gemi stabilitesi kavramı, stabilite ve vaziyet hesaplamaları gemi yapımı ve gemi tamir havuzu organizasyonu. Gemi motorlarının sınıflaması ve tanımları. Gemi sevk sistemleri. Sınıflama teftişleri ve sınıflama kuruluşları. DİY 318 Denizde Güvenlik (3 0 3) 5 Denizde kişisel sağ kalma eğitimi ve İlkyardım temel eğitimi, Yangınla mücadele temel eğitimi, Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi, Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanma, Yaşam kurtarma ekipmanlarının bakım, kullanım ve idamesi, Yangınla mücadele, Hasar kontrolü ve vukuatların ölçümü ve kayıtlanması, Acil durumlar ve prosedürler, Uluslararası güvenlik gerekleri, Uluslararası sinyal kodlan, Tehlikeli kargoların taşınması, Deniz kirliliği ve kirlilik kontrolü. DİY 320 Deniz Kaynakları Yönetimi (3 0 3) 5 Deniz kaynakları yönetiminin önemi, denizin korunması, planlama ve çevresel etki değerlemesi, deniz ve sahil kaynakları için planlama rehberi, deniz kirliliği, Akdeniz eylem planı, Karadeniz eylem planı, deniz kirliliği ve çevrebilim, hukuki ve idari düşünceler, denizin stratejik kullanımının yönetimi, 1982 deniz anlaşması hukuku. DİY 322 Pazarlama Araştırmaları (3 0 3) 5 Pazarlama araştırmasının pazarlama yönetimindeki rolü, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasında etik(ahlaki) konular, araştırma tasarımı, birincil ve ikincil veri kaynakları, veri toplama işlemi örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, verilerin analizi, raporlama, pazarlama araştırma uygulamaları, lojistik ve dağıtım araştırmaları. DİY 326 Gemi Modelciliği II (3 0 3) 5 Dünya tarihi ve gemiler, antik çağ, orta çağ ve makineli gemiler, Türkiye tarihi ve gemilerimiz, Osmanlıda denizcilik ve gemiler, Yelkenli gemilerde direkler, serenler ve donanım, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Babalar, demirler, loçalar, ırgatlar ve bocurgatlar, Gemici bağları, Yelken çeşitleri, yelkenler ve makaralar, Toplar ve silahlar, Filika ve mataforalar, İstralya ve çarmıklar, RC model çeşitleri, RC model elektrik ve elektroniği, Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. 10

11 DİY 328 İnnovasyon Yönetimi (3 0 3) 5 Modern ekonomilerde teknolojik yenilik, sosyal refahın ve iktisadi gelişmenin temel itici gücü olmanın yanı sıra ülkelerin ve firmaların rekabetçiliğinin de en önemli belirleyicilerindendir. Yenilik İktisadı dersinde, teknolojik yeniliğin iktisadi gelişme açısından önemi; sanayi devriminden enformasyon-komünikasyon devrimine bilimle bağlantılı teknolojinin gelişimi; yeniliğin mikro ekonomik analizi ve firma teorisi (yenilik ve firma büyüklüğü, yenilik ve firma stratejileri); yeniliğin makro ekonomik analizi (ulusal yenilik sistemleri, teknoloji, iktisadi büyüme ilişkisi, teknolojik gelişme ve yayılması) yenilik ve kamu politikaları (teknolojik gelişme ve yenilik sürecine yönelik devlet müdahalelerini gerektiren unsurlar, bilim, teknoloji ve yenilik için kamu politikaları, çeşitli ülke deneyimleri) konularında öğrencilere bilgiler aktarılacaktır. DIY 332 Mesleki Yabancı Dil II Certificates and documents, Cargo documents, Communication types, GMDSS, DSC, Distress calls, VHF, Meteorology, Synoptic meteorology, Weather instruments, Fire, Fire extinguishing equipment, First aid, Case Studies 7.YARIYIL DİY 401 Gemilerin Teftişi ve İncelenmesi (3 0 3) 5 Gemi teftiş ve incelemesine giriş. Gemi teftiş ve incelemesi ile ilgili IMO (International Maritime Organization) anlaşmaları ve düzenlemeleri. SOLAS, MARPOL, STCW anlaşmaları. Ülke bayrağı uygulama ve sorumlulukları. Gemilerin kanunlara uygunluğu ve sertifikaları. Liman devleti kontrolü ve gemiler ve kargoların incelenmesiyle ilgili diğer geçici incelemeler. DİY 403 Deniz Sigortası Hukuku (3 0 3) 5 Riskin anlamı, tanımlanması, analizi, hasar kayıpları, risk yönetimi kavramı, deniz tehlikeleri, deniz sigortasının genel kavramları ve amacı, sigortalanabilir menfaatler kavramı ve azami iyi niyet, komisyoncular aracılığıyla sigorta anlaşması, ihlal ve tekellüf borcunun ihlali, kargo sigortası, gemi sigortası, hayat sigortası, kurum klozlarının kullanımı, kayıp ve tazminat, deniz sigortası ve sınıflandırma cemiyeti, P/I kulüplerinin teşekkül ve işlevi, kulüplerce kapsanan borçlar ve yükümlülükler. DİY 405 Uluslararası İşletmecilik (3 0 3) 4 Uluslar arası işletme ve işletmenin kültürel, politik, yasal, ekonomik, teknolojik ortamlar, uluslararası ticaret teorisi, bölgesel ekonomik entegrasyon ve anlaşmalar, yabancı direkt yatırımlar, yabancı döviz piyasası ve döviz oranlarının tespiti, ticaret ve yabancı direkt yatırımlarda hükümetin etkisi, işlemler, belgeleme, ve yasal zorunlulukları içeren uluslararası işletme yönetimi, uluslar arası ticarette tedarik zinciri yönetimi. Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması ve uluslararası bağlamda denetim.. 11

12 DİY 409 Diploma Çalışması 1 (0 6 2) 4 Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması ve sunulması. DİY 433 Staj Çalışması 2 (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle meslek ile ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz, işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük. yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 407 Deniz İletişim Sistemleri (3 0 3) 4 İstasyonlar tarafından gözlenen genel kuralar ve koşullar. Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri (Radyo, telefon, radyo telgraf iletişimleri, VHF haberleşmesi). GMDSS (Global Maritime Distress Safety Systems), GMDSS dijital duyarlı görüşmeler, karasal ve uydu sistemleri (rutin, zaruri, güvenlikle ilgili ve acil iletişimler),ingilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP) kullanımı, Uluslararası İşaret Kodu kitabının kullanılması. DİY 413 Lojistik Bilgi Sistemleri (3 0 3) 4 Yönetim bilgi sistemleri ve sınıflaması. Lojistik bilgi sistemi.lojistik organizasyonlarda bilgi teknolojisi uygulamaları. Lojistik bilgi sistemi tasarımı, bilgisayar kullanımı ve lojistik konuları, elektronik veri değiş-tokuşu (EDI) elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik işletme ve ticaret. DİY 417 Charter Sözleşmeleri (3 0 3) 4 Deniz araçları kiralama biçimi, kavramı ve kiralayan tanımı. Kiralayanın yükümlülükleri, seyahat kiralaması ve klozlar (standart kiralama tarafları formları), zaman kiralaması, ve klozlar, boş gemi kiralaması ve klozlar, kiralamada hasarlar ve hasarların tazmini. DİY 419 Yük Elleçleme ve İstifleme İlkeleri (3 0 3) 4 Yük elleçleme ve istiflemede geminin, tayfaların ve yüklerin güvenli yük elleçleme sistem ve teknikleri, başlıca yük kategorileri, başlıca yüklerin elleçlenmesi ve istiflenmesi, yüklerin hasarı ve tazmini, yük elleçleme işlemleri, makbuzlama, konşimento, kayıt tutma, kargo 1 Bu ders IX. Veya daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir. 2 Bu ders IX. Veya daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir. 12

13 teslimi, liman onayı, yük elleçlemede yasal konular, yükleme masrafları, kargo planı ve kargo planı ilkeleri, kargo sigortası, değişmezlik ve değişmezlik hesaplamalarının temel ilkeleri. DİY 421 Gemi Alım Satımı (3 0 3) 4 Gemi yapımı anlaşması. İkinci el gemi alım satımı.alım satım sisteminin mekanizması. Alımsatım komisyoncuları. Anlaşma yapmak, satış anlaşmasının doğası, standart satış anlaşması formu, ve provizyonlar. Tacir gemilerinin finansman ilkeleri. İpotekler, rehinler ve diğer talepler. Vergileme, bayrak çekme ve sınıflama. Gemi alım satımı ile ilgili örnek olaylar. Gemi kiralama ilkeleri ve uygulamaları. DİY 423 Sahil Şeridi ve Çevrenin Yönetimi (3 0 3) 4 Sahil şeridi yönetimi ve entegre sahil şeridi yönetimi gerekliliği, ekolojik sürdürülebilir kalkınma için sahil kaynaklarının yönetimi, deniz taşımacılığının çevresel etkisi, denize dökülen petrol, denize petrol dökülmesi durumunda acil tepki verecek planlar, IMO rehberi, MARPOL ve OPA kuralları. DİY 425 Deniz Yolcu Taşımacılığı (3 0 3) 4 Deniz turizmi ve önemi. Yolcu taşıma modları. Kıyıda ve açıkta yolcu taşımacılığı. Deniz trafiği ve organizasyonu. Yolcu gemileri için rıhtım ve kabin işlevleri ve tasarımı. Gemi tipleri ve yolcu taşımacılığı için gemi tipi seçimi. Deniz turizminin yapısı ve organizasyonu. DİY 427 Yatçılık ve Marina Yönetimi (3 0 3) 4 Yatçılık sektörüne giriş, Yatçılık sektörü ve Türkiye'nin turizm potansiyeli. Yatçılık yönetimi. Marinalarda yapılabilirlik etütleri, marina tasarımı ve mimarisi. Türkiye de başlıca marinalar, Modern marina gelişmeleri ve marina köyler. AB ve Akdeniz de başlıca marina köyler. Marinalarla ilgili çevresel konular. Marina yönetimi ekonomisi. Marina geliştirilmesinde yasal konular. DİY 429 Dağıtım Kanalları Yönetimi (3 0 3) 4 Dağıtım kanallarının yapısı ve işlevleri, aracı işletme kullanma gerekliliği ve dağıtım stratejileri. Dağıtım kanalı tasarımı ve yönetimi kararları, kanal akışı ve etkinlik analizi. Dikey ve yatay bütünleşmeler, kanal liderliği ve gücü. Stratejik birleşmeler, yasal kanunlar, kanal yapıları. YDL 485 İleri İngilizce I (2 2 3) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. 13

14 DİY 435 İleri Bilgisayar I (2 2 3) 4 İleri Kelime İşlem: ileri seviyede metin paragraf, tablo, sütun düzenleme, belgede referans verme, şablonlar, alanlar, formlar, ileri posta adres birleştirme, ana ve alt belgelerle çalışma, makrolar, belgede bölümler, başlıklar oluşturma. İleri Hesap Çizelgeleri: ileri biçimlendirme ve düzenleme teknikleri, mantıksal, istatistiksel, finansal ve matematiksel fonksiyonlarla çalışma, grafik oluşturma ve ileri grafik düzenleme özellikleri, tablolarla ve listelerle analiz, filtreleme ve sıralama, ileri analiz teknikleri, makrolar DİY 441 Halkla İlişkiler ve İletişim (3 0 3) 4 Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları. DIY 443 Seyir I (3 0 3) 4 Yerküresinin tanıtımı, Silindirik düz projeksiyon sistemi, Denizde uzaklık ölçümleri, Harita bilgisi, semboller ve kısaltmalar, Deniz haritaları, Harita katalogları, Harita ölçekleri, Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri, Yön kavramı, Tabi ve yapay sapma ve kullanımı, Manyetik pusula bilgisi, Cayro pusula bilgisi. DIY 445 Ticarileşme (3 0 3) 4 Teknolojinin önemi, tanımı ve türleri, teknoloji oluşturma süreci, teknoloji transferi, teknoloji edinimi, teknolojik işbirlikleri, teknolojik bilgi kaynakları, teknoloji stratejisi ve stratejik teknoloji yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet haklar, hakların kapsamı, innovasyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin temel kavramlar, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının avantajları ve dezavantajları, WTO ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, patent, marka, coğrafi işaret tescil süreçleri ve tescilin sağladığı haklar, koruma şekilleri, lisanslama, fikri ve sınai mülkiyet haklarının uluslarası korunması sistemleri ve uygulama örnekleri, patent hukuku, buluş kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu,, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, iş planı kavramı ve iş planını hazırlanması, iş planının öğeleri ve bölümleri, iş planının yazılması ve sunumu. 8.YARIYIL DİY 402 Gemi Yönetimi (3 0 3) 5 Gemi yönetiminin tanımı, gemi yönetimi hizmetleri; teknik yönetim, tayfa yönetimi, ticari yönetim, yardımcı hizmetler, gemi yönetim anlaşması, gemi faaliyet bütçesi, gemi faaliyet raporu, ofis organizasyonu ve görevlendirme, gemi yönetimi pazarlaması, gemi yöneticisi karakteristikleri, karar alma süreci, BIMCO nun belirlediği gemi adamları kurallarına göre gemi yöneticisinin sorumlulukları ve yükümlülükleri, güvenlik ve kalite yönetimi, Gemi 14

15 yönetimi ISMA kodları. Gemi yönetimi operasyonlarında bilgi teknolojileri, gemi yönetiminin geleceği. DİY 404 Deniz Taşımacılığında Yatırım, Finansman ve Risk Yönetimi (3 0 3) 5 Deniz taşımacılığında yatırım türleri, Gemilerin ve denizcilik tesislerinin finansmanı, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve kaldıraçlar, Deniz taşımacılığı yatırımlarında sermaye bütçelemesi teknikleri, Risk ve belirsizlik kavramları, Analitik yapıda risk tanımlaması, Risk yönetimi alanları ve özellikleri, Riziko tehlike hasar sistematiği ve istatistik betimleme, Risk süreçleri, Risk ve karar kuramı, Risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, Risk analizi teknikleri ve yöntemleri, Risk yönetimi stratejileri. DİY 406 Diploma Çalışması (0 6 2) 4 Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması ve sunulması. DİY 408 Risk yönetimi ve Türev Ürünler (3 0 3) 4 Risk kavramı ve analitik yapıda risk tanımlaması. Risk yönelimi alanları ve özellikleri, Riziko-tehlike-hasar sistematiği ve istatistik betimleme, Risk süreçleri. Risk ve karar kuramı. Risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, Risk analizi teknikler ve yöntemleri, Risk yönetimi stratejileri, Türev (vadeli) piyasa kavramı ve ortaya çıkış nedenleri, Türev ürünler (Fonvard, Future, Swap), Opsiyon işlemleri ve piyasaları, Kredi türevleri. Türev ürün piyasalarının spot piyasalarla ilişkileri, türev piyasalar ve riskten korunma. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 410 Deniz Taşımacılığı Politikası (3 0 3) 4 Dünya deniz ticareti. Denizlerin özgürlüğü kavramı. Taşımacılık milliyetçiliği, korumacılık ve sübvansiyonlar. Çift taraflı, bölgesel, devletlerarası anlaşmalar. Konferans sistemi, stratejik birleşmeler/küresel ortaklıklar ve birlikler, rekabet politikası geliştirmek. Gemilerin kayıtlanması, gemi sahibinin uyruğunda olduğu ülke dışında tescil. Güvenlik kavramı. Uluslararası hukuk ve anlaşmalar AB nakliyat ve taşımacılık politikaları, ABD taşımacılık politikaları ve Türkiye taşımacılık politikaları konularında örnek olaylar. DİY 412 İnternet Ortamında Pazarlama (3 0 3) 4 Bu ders internetin ve diğer teknolojilerin pazarlamadaki büyük etkisi üzerinde odaklanmıştır. Ders öğrencilerin marka imajını güçlendirme, satış ve karlılık için internet ve onun sosyal mecrasını anlamalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yer alan bazı konular arasında e- pazarlama çevresi, e-pazarlama stratejisi, fiyatlandırma, dağıtım ve internette ürün seçenekleri bulunmaktadır. 15

16 DİY 414 Satış Yönetimi (3 0 3) 4 Bu ders öğrencilere satış ve satış-pazarlama ilişkisi konularında yüksek derecede bilgi vermek için oluşturulmuştur. Ders uluslararası satış, stratejik satış yönetimi ve girişimcilik, adayların orta ve yüksek kademeli satış pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak gibi alanlara odaklanmıştır. Ders bir yandan pazarlama karmasının önemli unsurlarını kapsarken, esas olarak satışın ve satış yönetimin uluslararası boyutuyla ilgilenmektedir. DIY 416 Finansal Yönetim (3 0 3) 4 Finansal Yönetime Giriş, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Analiz Yöntemleri, Finansal Planlama ve Kontrol, Finansal Denetim, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Finansman Kaynakları (Öz Kaynaklar, Yabancı Kaynaklar), Fon Kaynaklarının Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Döner Varlıklara Yatırım, Sabit Varlıklara Yatırım, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Türev Piyasalar, Portföy Yönetimi DİY 418 Stratejik Yönetimde Güncel Konular (3 0 3) 4 Rekabetçi Çevre ve Rekabetçi stratejiler, sürdürülebilir rekabet avantajı ve yönetim stratejileri, içsel ve dışsal çevreye ait stratejik girdilerin analizi, stratejik hareket planlarının formülasyonu ve strateji yürütme, rekabetçi faktörlere ait stratejik çıktıların analizi. The Naturc of Strategic Management. The Business Vision & Mission, The External Assessmcnt, Tlıe Intemal Assessmeııt, Strategies in Action, Strategy Analysis & Clıoice. Implemcnting Strategies: Management & Operations Issues, İmplcmcnting Strategies: Markcting, Finance/Accounting. R&D. & MİS Issues. Strategy Revievv, Evaluation & Control DİY 420 Su Yolları Yönetimi (3 0 3) 4 Su yolları yönetimine giriş, su yolları yönetimi elemanları, ileri bilgi sistemlerinin limanlar ve su yolları yönetimine uygulanması, gemi trafik hizmetleri, gemi trafik yönetimi ve bilgi hizmetleri, su yolları yönetimine uluslararası çözümler, seyir güvenliğinin fayda ve maliyeti, sürdürülebilir hareketlilik kavramı, Su yolları yönetimi ile ilgili AB projeleri, Türkiye boğazları örnek olayı. DİY 422 Deniz Nakliyat Teknolojisi (3 0 3) 4 Seyir yardımları, gemi ekipmanları, yük elleçleme sistemleri ile ilgili gelişmeler, gemi mühendisliği, liman mühendisliği, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde gelişmeler. YDL 486 İleri İngilizce II (2 2 3) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri 16

17 düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. DİY 436 İleri Bilgisayar II (2 2 3) 4 İleri Veri tabanı: tablo, sorgu, form, rapor tasarımı makrolar, veriyi içeri ve dışarı aktarma ve bağlama İleri Sunum: Sunu tasarımında önemli unsurlar, resim, görüntü, çizim nesneleri, çizelgeler, grafikler, çoklu ortam, sunumları yönetmek, veri bağlamak, makrolar. DİY 438 Oyun Teorisi (3 0 3) 4 Bu ders iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm anlaşmasız oyun teorisi tekniklerine ayrılmıştır. Oyun teorisindeki temel çözüm kavramları açıklandıktan sonra dersin ikinci bölümü, oyun teorisinin ulusal veya uluslararası boyuttaki ücret belirleyicileriyle ilgili makro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. DİY 440 Girişimcilik (2 2 3) 4 Girişimcilik ile İlgili Temel Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilik Yaklaşımları, Kültürü ve Türleri; Girişimciliğin Fonksiyonları, Alanları ve Girişimcilik Süreci; Girişimlerdeki Özellikler; Girişimcilikte Motivasyon, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve İş Fikirleri; İş Planı Kavramı ve Öğeleri; İş Planı Hazırlama; İş Planı Bölümleri (Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan); İş Planının Yazılması ve Sunulması; Girişimcilikte Örnek Olaylar DİY 442 Proje Yönetimi (3 0 3) 4 Proje Yönetiminin Yapısı ve İçeriği, Strateji ve Proje Yönetimi, Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar ve Teknikler, Planların Analizi: Zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalite Yönetimi, Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Organizasyonu ve proje ekipleri, Yönetim ve Liderlik, Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi. DİY 444 Örgütsel Davranış ve Psikoloji (3 0 3) 4 Örgütsel psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları ile ilişkisi, tarihsel gelişim süreci. Grup dinamiği, grup olgusu, sosyometrik inceleme, uyarlamanın işgören açısından önemi, işin işgörene işgörenin işe uyarlanması, güdü, güdülenme olayı, güdülenme kavramları, özendirici araçlar, güdülenmede kullanılan psikolojik yöntemler, iletim düzeninin işleyişi, bir örgütsel araç olarak iletişim düzeni. DIY 446 Seyir II (3 0 3) 4 Otomatik pilot, Paraketeler, İskandiller, Uydu seyir sistemleri, Navtex, Radar ve radar gözlem, Kıyı seyri ve mevki koyma yöntemleri, Akıntı seyri, Fenerler, Şamandıralar, Seyirle ilgili yayınlar konularını ve COLREG içeriği ve uygulanması 17

18 DIY 448 Tekne ve Yat Bilgisi (3 0 3) 4 Yat tanımı ve temel bilgiler, Motorlu ve yelkenli yat donanımları, Güverte donanımı, Tekne bakımı, Raspa, macun ve boya işleri. Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler, Yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler, Demirleme, Yanaşma ve kalkma, Denize adam düşmesi, Motorlu tekne kullanma, Yelkenli tekne kullanma DIY 450 Temel Makine Bilgisi (3 0 3) 4 Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları ve Temel elektrik ve gemi elektriği ayrıca genel olarak gemi makinelerinin tanıtımı, İçten yanmalı makineler, Dizel motorları ve benzin motorları çalışma ilkeleri, Ağır, orta ve yüksek devirli makineler, Kazanlar ve kazan türleri, Buhar türbinleri ve buhar türbinlerinin yapısı, Isı değiştiriciler, Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri, Gaz türbinleri ve gaz türbin çevrimleri. DIY 452 Marka Yönetimi (3 0 3) 4 Markanın Tanımı, Rekabet ve Markalaşmanın Önemi, Markanın Firmalar Açısından Faydaları, Markanın Tüketiciler Açısından Faydaları, Rekabet için Marka Yaratma ve Kalite, Kalite İyileştirme Faaliyetleri, Markanın Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi, Markanın Başarı Şartları ve Etkili Marka Stratejileri, Marka İmajı ve Satışların Geliştirilmesindeki Önemi, Konumlandırmanın Tanımı, Konumlandırma Stratejisi Uygulamalarında Takip Edilecek Basamaklar, Konumlandırma Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar, Pazarda Lider Olarak Konumlanma, Pazar Liderine Göre Konumlama, Karşı Yer, Rekabeti Yeniden Tanımlama, Üretici İşletmenin İmajını Kullanmak ya da Üretim Dalının Genişletilmesi, Adlandırma, Ürün İçeriğini Değiştirme, Fiziksel Değişiklik Yapma, Ürün Kullanımını Değiştirme, İmaj Değişikliği Yapma 18

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı