T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 10 Aralık 1986 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA IV. EUREKA (Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı) Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Aralık 1986 tarihinde İsveç'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Tınaz TİTİZ'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet KARAEVLİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Turgut ÖZAL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Aralık /8893 BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 10 Aralık 1986 gün ve sayılı yazınız. IV. EUREKA (Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı) Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Aralık 1986 tarihinde isveç'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Tınaz TİTİZ'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet KARAEVLİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1 Resmî Gazete" Kodu : Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Karar Sayısı : 86/11283 Bakanlar Kurulu Kararı Süleyman oğlu 1967 Kırcaali doğumlu Naim Süleymanoğlu ile Muhtar oğlu 1959 Tebriz doğumlu Cavit Tebrizli'nin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanhğı'nın 14/12/1986 tarihli ve 1918 (1986) sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/12/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÛZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY Devlet Bakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı Z YAVUZTURK Millî Savunma Bakanı M EMIROĞLU Milli Eğt Genç ve Spor Bak A KARAEVLI Devlet Bakanı i AKBULUT İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskan Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFCĞLU Dışişleri Bakanı M KALEMLİ Sağ ve Sos Yard Bak M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Atama Kararları Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından Karar Sayısı: 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek göstergeli Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığına, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu öğretim Görevlisi İrfan ÇİFTÇİ'nin, 657 Sayılı Kanunun 74. ve 76 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL M. EMİROĞLU EMÎROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Hakkari Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü Halit YALÇIN'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL M. EMİROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek göstergeli Malatya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, aynı İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Tahir Yücel ÇUHACPnın 657 sayılı Kanunun 68/B, 76 ncı maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T, ÖZAL M. EMİROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11 nci Bölge Müdürü özcan PAKSU'nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 8 Aralık 1986 İ T. ÖZAL İ. S. GÎRAY Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğü eski Proje Müdürü Turhan TEMELLİ'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 68/8 ve 92 inci maddeleri ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL İ. İ S. GÎRA Y Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: Başbakanlıktan : Kapsam Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kuruma Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 1 Bu Yönetmelik, 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca teşkil edilen Danışma Kurulu üyelerinin sayısı, nitelikleri ve seçimi ile bu kurulun çalışma şekline dair esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kısaltmalar Madde 2 Bu Yönetmelikte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu "Kurum", Danışma Kurulu "Kurul", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı "Başkan" kısa adı ile ifade edilmiştir, Kuruluş Madde 3 Kurul en çok 25 üyeden teşekkül eder. Kurul üyeleri, üniversitelerde nükleer konularda çalışan öğretim üyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda atom enerjisi konusuyla yakından ilgili uzmanlar veya gerek bu konularda gerekse bilimsel ve teknik araştırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilir. Adayların Tesbiti Madde 4 Kurum, üyelerin tesbiti için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar ile, gerekli görülebilecek diğer kuruluşlardan yeteri kadar aday ister: a) Üniversiteler b) Milli Savunma Bakanlığı c) Dışişleri Bakanlığı d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı e) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı f) Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı h) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ı) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu i) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü j) Etibank Genel Müdürlüğü k) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 1) Çevre Genel Müdürlüğü m) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri de, üyelik için aday gösterebilirler. Görevlendirme Madde 5 Teklif edilen adayların isimleri ve kısa biyografileri ile, varsa, eserlerinin listesi Kurum'a bildirilir. Atom Enerjisi Komisyonu tarafından bu isimler arasından seçilenler Başbakan'ın onayı ile görevlendirilir. Görev Süresi Madde 6 Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı usulle görevlendirilmeleri mümkündür. Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce sona ermesi hâlinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kurulun Görevi Madde 7 Kurul, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyerek, sonuç ve tekliflerini bu Komisyona bildirir. Kurul Başkam Madde 8 TAEK Başkam Kurulun da Başkanıdır. Toplantı ve Nisab Madde 9 Kurul yılda en az bir kere toplanır. Kurum Başkanının toplantıya katılmaması hâlinde, yerine vekil bıraktığı Kurum Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder. Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır. Toplantının yeri, tarihi ve gündemi Başkan tarafından tesbit edilerek toplantıdan en az iki hafta önce üyelere yazı ile bildirilir. Kurul, toplantıya katılan üye sayısı ile çalışmalarına başlar. Kurulda raportörlük görevi, Başkan tarafından teklif edilen isimler arasından, Kurulca seçilen üç kişilik bir komite tarafından yürütülür. Raporun Hazırlanması Madde 10 Komite, toplantıdan hemen sonra, müzakereleri özetleyen, sonuç ve teklifleri belirten bir rapor hazırlar ve Başkan'a verir. Toplantıya Katüacaklar Madde 11 Kurul toplantılarına Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri. Kurum Daire Başkanları, Kuruma bağlı Merkez ve Enstitü Müdürleri ile Başkan'ca gerekli görülen diğer uzmanlar da gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemci olarak toplantıya katılanlar, Başkan'ın talebi olan konu hakkında aydınlatıcı bilgi verebilirler. üzerine, müzakere edilmekte Harcırah ve Huzur Ücreti Madde 12 Kurul toplantılarına katılan Kurul Başkam dışındaki üyelere ve davet edilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mensubu olmayan uzmanlara, Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi ve Başbakan'ın onayı ile tesbit edilen miktarda huzur ücreti ödenir ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde Ocak 1983 tarih ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Danışma Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 14 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : (Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı) Tebliğ No : FKS-86/10O /12/1973 tarih ve 7/7591 sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya konulan TS 859 "Termoplastik Yalıtkan Şerit" Standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen Standard kapsamına giren malı üretenler ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu standarda ait hükümler 705, 3018, 132, 3205, 2881 ve 3143 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. TS 859/Nisan 1970 "TERMOPLASTİK YALITKAN ŞERİT" ESKİ METİN YENİ METİN Boyutlar ve Toleranslar Yalıtkan Boyutlar ve Toleranslar Yalıtkan şeritlerin normal yapılış uzunlukları 10 ve şeritlerin normal yapılış uzunlukları 10 m, 25 m, normal genişliği 15 mm ve kalınlıkla 20 m, 25 m, 33 m, 50 m, 55 m, 66 m ya da rı da 0,1-0,15-0,2-0,25 ve0,5 mm olmalıdır. 50 m veya 66 m'nin katları; normal genişlikleri 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm; 19 mm, Toleranslar : 22 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, ve 5ü mm Uzunluk için : 10 m uzunlukta +0,20 m, ve normal kalınlıkları da 0,1 mm, 0,15 mm, 20 m uzunlukta + 0,50 m, 0,2 mm, 0,25 mm ve 0,5 mm olmalıdır. Genişlik için : +0,5 mm Kalınlık için: 0,1-0,15-0,2-0,25 mm kalınlıklarda (-0,01)- ( + 0,03) mm, 0,5 mm kalınlıkta ise 0,02 mm olmalıdır. Toleranslar : -r- Uzunluk için : 10 m uzunlukta + 0,20 m, 20 m uzunlukta m, Genişlik için : 19 mm'ye kadar ve 19 mm için - 1,0 mm, 19 mm'dan daha büyük genişlikler için - 1,5 mm, Kalınlıklar için : 0,1-0,15-0,2-0,25 mm kalınlıklarda + 0,03 mm -0,01 mm 0,5 mm kalınlıkta 0,02 mm olmalıdır. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa. 6

7 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı : ILAN BOLUMU Yargı ilânları Van 21 nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden : Esas No : 1986/60 Karar No : 1986/294 Kendini Askerliğe yaramaz duruma getirmeye tam kalkışmak suçundan sanık Hasan oğlu 1964 D.lu Yozgat Akdağmadeni ilçesi Kirsinkavağı köyü nüfusuna kayıtlı Van-Çatak Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrinden terhisli J. Eri Halil Halat hakkında 14/5/1986 gun ve 1986/ Esas ve Karar sayılı gerekçeli hüküm tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı, kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM.-Sanık J.Er Halil Halat'ın kendisini Askerliğe yaramaz hale getirmek suçu sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 79/1 nci maddesi uyarınca Bir yıl hapis cezasıyla mahkumiyetine eylemi tam teşebbüs derecesinde kaldığından cezasının T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca 1/3 oranında indirilerek Sekiz ay hapis cezası ile mahkumiyetine suçun istenmesindeki sebep ve saikler nazara alınarak T.C.K.nun 59 ncu maddesi uyarınca cezasının 1/6 oranında indirilerek Neticeden Altı ay yirmi gün hapis cezası ile mahkumiyetine oy birliği ile karar verildi / 1-1 Esas No : 1986/55 Karar No : 1986/205 Üste fiilen taarruz suçundan sanık Mehmet oğlu 1957 D.lu Kahramanmaraş İli Serintepe mah. nüf.kayıtlı Tatvan 6.Zrh.Grp.Mknz.P.Tb.3.Mknz.P.Bl.K.lığı emrinde görevli iken terhisli P.Er. Alaaddin İnce hakkında 14/5/1986 gün ve 1986/ esas ve karar sayılı gerekçeli hüküm tüm aramalara rağmen bulunup' kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :Sanık P.Er Alaaddin İnce'nin üste fiilen taarruz suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 nci maddesinin az vahim hal hükmü uyarınca Altı ay hapis cezası ile mahkumiyetine 353 sayılı yasanın 132 nci maddesi delaletiyle aynı yasanın 17/C maddesi uyarınca gıyaben Tutuklanmasına hakkında yeteri kadar tutuklama müzakeresi düzenlenmesine, gereği için As.Sav.lığına yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi / 1-1 Trabzon Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : Davacı Akbank T.A.Ş. vekili tarafından davalılar Halit Albayrak ve diğerleri aleyhine açılan alacak davasında; Davalılardan Trabzon Değirmendere Sanayi Caddesi No: 84 Oto Tuncay veya Gümüşhane ilinde parçacı dükkan sahibi Mustafa Tuncay'ın adresi meçhul bulunduğundan duruşmanın atılı bulunduğu 24/12/1986 gününde Mahkememizde hazır bulunmasına, gelmediği takdirde duruşmanın yokluğunda devam edeceği hususunun ilanen bildirimine, 16291

8 Aeyunournu Asliye 1. Ceza Hakimliğinden : Sıra Sanığın Adı Soyadı ve Adresi Esas No. 1. Hilmi İnayet : Ahmet oğlu 1960 D.lu Bakır- 981/448 köy, Güneşli Köyü Ateş Tuğla Pazar Yolu Cad. Okul Yanında ağbeysi Ramazan'ın yanında kalır. 2. Müslüm Tükoğlu-Hüseyin oğlu 1950 D.lu 983/484 Güngören Sancaktepe Saadet Sokak No : Mehmet Hüseyin Şabani-Sefer oğlu Bakır- 984/231 köy Sakızağacı Ortak Sok. 4. İskender Akkurt : Mustafa oğ D.lu 985/78 İst.Fikirtepe-Mandıra Cad. Gelincik Sok. No : Ayhan Taşdemir : Hüseyin Oğ D.lu Üs- 985/154 küdar Bağlarbaşı Nuhkuyusu Cad. Pazarbaşı Mah. No : Hasan Potur : Vehpi Oğ D.lu Bakırköy 985/156 2 telli Parseller İnonu Cad. No : Ramazan Kerkez : Mehmet Oğ D.lu 985/181 Gaziantep Çıksorut Mah. 55 Sok. No : 39 Karar No Uygulanan Kanun Maddesi İle Verilen Ceza 982/542 TCK.491/ madde gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 1 yıl 8 ay emniyet gözetim cezası 986/82 TCK.459/2-son / /E-119/2 maddeleri gereğince I ay 3 gün hapis lira ağır para cezası yerine neticeten lira ağır para cezası ehliyetin 10 gün geçici geri alınması. 985/334 TCK.503/İlk ,4/l maddesi gereğince 3 ay hapis lira ağır para cezası yerine neticeten lira ağır para cezası. 986/20 TCK.503/İlk maddesi gereğince 3 ay hapis lira ağır para cezası. 986/ , 25/3-33 son. madde gereğince lira ağır para cezası emanet eşyanın müsaderesine. 985/380 TCK.430/ /1 maddesi gereğince 3 ay hapis cezası yerine lira ağır para cezası. 985/ / /3-33 son TCK /1 madde gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası yerine lira ağır para cezası ve lira (azmini para cezası. Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: 19312

9 Sıra Sanığın Adı Soyadı ve Adresi Esas No. Karar No Uygulanan Kanun Maddesi İle Verilen Ceza 8. Yaşar Canturk : Kadir Oğ D.lu 985/ / /2-1918,25/3-33 son. TCK. 40, 647 4/1 madde İstanbul-Okmeydanı-Örnektepe-Talatpaşa Mah. Sarıkonaklar Sok. No : 5 gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası, hapis yerine bin lira ağır para cezası ve lira 9. Şerif Önet : Hacı Muhsin Oğ D.lu El- 985/ /419 tazmini para cezası / /3-33 son TCK /1 madde bistan Büyükyapalak Koyu. gereğince 4 ay hapis 120 lira ağır para cezası hapis yerine 10. Bekir Yaşar : Mustafa Oğ D.lu Adana- 985/ / bin lira ağır para cezası 120 lira tazmini para cezası / /3-33 son TCK /1 madde Merkez-Yeşilyuva Mah. H. 33 de nüfusa kayıtlı aynı yerde oturur. gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası-hapis yerine 36 bin lira ağır para cezası lira tazmini para cezası. Yukard'aki ad ve adresleri bulunan sanıklara mahkemece dosya numaralan hizasında gösterilen cezalar gıyablarında verilmiş olup hukum sanıklara bunca aramalara rağmen tebliğ mümkün olmadığından ve adresleri tespit edilememiş olduğundan Resmî Gazete ilânı ile sanıklara tebliğine ve 7201 sayılı Yasa'nın28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hükmün kesinleşeceği ilân olunur Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 0

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: Karamürsel Asliye Hukuk Hakimliğinden : E. No : 1986/32- Değişik-iş. K. No : 1986/19 İhtar Eden : Muzaffer Gökçe, Tabakhane Mahallesi Eski İzmit Caddesi No: 6 Daire: 3 Karamürsel İhtar Olunan : Nahide Gökçe, Trabzon İli Yumra İlçesi Taşdelen Köyünden. Talep : İhtar Talep Tarihi : 14/4/1986 Karar Tarihi : 27/11/1986 İhtar olunan kendisini evlilik birliğinin yüklediği görevleri ifaa etmemek maksadı ile müşterek haneyi terk ederek geri dönmediğinden dolayı mahkeme kanalı ile ihtar edilmesine isteyen davacının talebine uygun olarak Mahkememizden verilen 27/11/1986 tarih ve 1986/32 esas 1986/19 sayılı kararın adresi belli olmayan davalıya tebligat yapılamadığından evlilik birliğinin himayesini teminen hakimlikçe yapılan ve müstakil kazai sonucu olmayan ihtarın gerekli şartları ihtiva edip etmediği keyfiyetinin tetkik ve yetkisi boşanma Hakimliğine ait olup kendisine ihtar talebi vaki olan hakimliğin bu taleple bağlı olarak istenilen ihtarı yapmaya mecbur olduğu 27/3/1957 tarih ve 10/3 tevdiyi içtahat hükmü gereği olmasına binayen davalı Nahide Gökçe'nin kadarın gazete'de ilan tarihinden itibaren bir ay içinde davacı'nın yukarıda gösterdiği haneye dönmesine, aksi takdirde ihtar eden tarafından ihtar olunun aleyhine M.K.nun 132. maddesi uyarınca terk nedeni ile boşanma davası açılacağı hususunda karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına; itirazı geçerli olmak kaydı ile evrak üzerinde karar verilmiştir Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : E. No : 1984/603 K. No : 1986/550 Davacı İrfan Birinci tarafından davalı Şeref Arslan aleyhine açtığı tapu iptali ve tescil davasının duruşması sonunda: Kırıkkalenin Aracalı Köyü Ulaş yazısı mevkiinde kain 2225 parselini teşkil eden taşınmazda davalı Şeref Arslan'ın 7440/9440 hisseye sahip olduğu anlaşıldığından ve bu hissenin davacı tarafından iptal edilerek kendi adına tescilini talep etmiş ve bu talep Hakimliğimizden verilen 3/10/1986 tarihli ve 1984/603 esas ve 1986/550 karar sayılı ilamı ile davacı adına tesciline karar verilmiştir. İlamın yayın tarihinden itibaren 1. ay içersinde davalının temyiz etmesi belirtilen sürenin dolmasından sonra kararın kesinleşmiş olacağı, kararın davalıya ilanen tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur Balıkesir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1986/230 K. No : 1986/351 Sanık : Naci Demirbaş, Mehmet ve Hatice oğlu 1955 doğumlu Dursunbey kazasının Selimağa Köyü nüfusunda kayıtlı aynı köyde oturur. Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 22/9/1986 tarih ve 1986/ sayılı ilamı ile TCK.nun 503/ilk maddesi gereğince 3 ay hapis 5435 sayılı Kanunda dikkate alınarak 4500 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş sanık bunca aramalara rağmen bulunup hükmün kendisine tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddelerine göre ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur

11 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Hozat Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1983/22 Davacı Hüseyin Aydeniz tarafından, davalılar Haydar Yıldız ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu taksim davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Davalılardan Haydar Yıldız'ın adresi meçhul olduğundan, dava dilekçesinin bu güne kadar Tebliğ edilemediği, dava dilekçesinin Tebliği yerine kaim oimak üzere İlânen Tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 17/4/1987 günü saat 10'da hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yargılama yokluğunda devam olunacağı Iiânen Tebliğ Olunur Zara Asliye Hukuk Hakimliğinden : Esas No : 1985/5 Karar No : 1986/198 Mahkememizden davanın kabulüne dair verilen 23/9/1986 tarih ve 1985/5-198 sayılı ilâmında Sivas İli Zara İlçesi Kayabaşı Köyü Cilt: 080/01, Sahife: 059, Kütük sıra No :014'de nüfusa kayıtlı Davacı Ömer ve Münüre kızı 3/2/1956 doğumlu Fatma Karakuş ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Ömer ve Şemsi oğlu 15/1/1955 doğumlu Muzaffer Karakuş'un medeni kanunun 134. maddesi gereğince Boşanmalarına karar verilmiş olup karar özetinin adı geçen davalı Muzaffer Karakuş'a Tebliği İlân Olunur Esas No : 1985/16 Karar No : 1986/269 Mahkememizden davanın kabulüne dair verilen 13/11/1986 tarih ve 1985/ sayılı ilânda, Sivas İli Zara İlçesi İğdır Koyu Cilt: , Sahife: 30 Kütük Sıra No: 020 de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Kibar kızı 17/8/1959 doğumlu Ismihan Şimşek ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve İsmihan oğlu 1/9/1955 doğumlu Derviş Şimşek'in medeni kanunun 134. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş olup davalı Derviş Şimşek bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar özetinin adı geçen davalıya Tebliği İlân Olunur Adana 3 Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1985/535 Karar No : 1986/441 Tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Arap Ali ve Eliften olma 1958 D.lu Muharrem Bindal hakkında Adana 3 Asliye Ceza Mahkemesince 12/6/1986 tarih 1985/535 Esas, 1986/441 karar sayılı ilâmı ile ve TCK.456/2, son 647 S.K.nun 4 maddesi gereğince 8850 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verildi sanığın gıyabında verilen işbu hükmün sağının bulunmadığı nedeni ile Tebliğ edilemediği ve adresinin meçhul kaldığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile İlânen Tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Tebligatın yapılmış sayılacağına 21/11/1986 tarihinde karar verildi

12 Sayfa- 12 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Adana 4 Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 983/198 Karar No : 986/844 Yaramak trafik kazası suçundan sanık Tuğrul İpiikçi hakkında mahkememizin 23/5/1986 tarih ve 983/198 esas 986/844 karar sayılı ilamıyla TCK- nun 459/2-son, 647/4-6 maddeleri uyarınca 2250 TL 2 ay 7 gün hapisten mütevellit para cezası ki cem'an 9450 TL ağır para cezası ve tecili cezası ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28,29,30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Esas No : 985/651 Karar No : 986/1171 Muhkeme yerden hırsızlık suçundan sanık Mehmet Şahin hakkında mahkememizin 17/9/1986 tarih ve 985/651 esas 986/1171 karar sayılı ilamıylı TCK nun 491/ilk, 522/1, 523, 525 maddeleri uyarınca 1 ay hapis ve bu kadar müddet emniyet gözetim cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Esas No : 984/473 Karar No : 986/898 Kilit kırarak hırsızlık suçundan sanık Şah İsmail Dönmez hakkında mahkememizin 30/5/1986 tarih ve 984/473 esas 986/898 karar sayılı ilamıyla TCK nun 493/2 522/ maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis bu kadar müddet emniyet gözetim cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1985/121 Karar No : 1986/288 31/3/1985 tarihindeki Toplu Kaçakçılık suçundan sanık ve mahkememizin 25/6/1986 tarih ve 1985/121 Es. 1986/288 K. sayılı kararı ile 1918 S.K.nun 3217 Sayılı kanunla değişik 27/3,4, 33 maddeleri gereğince lira ağır para cezasına hükümlü Mehmet Emin oğlu Vahide'den doğma 1965 D.lu Diyarbakır İli Çermik İlçesi Kala Mahallssi H:235 te nüfusa kayıtlı aynı yerde oturur Mustafa Karatay'ın gıyabında verilen hüküm kendisine bu güne kadar Tebliğ edilemediğinden işin sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri gereğince Resmî Gazetede İlânen Tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene Tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi

13 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa i. 13- Kastamonu Sulh Ceza Hamikliğinden : Esas No : 1985/932 Karar No : 986/512 Mahkememizin 16/6/1985 tarihli ve 1985/932 esas ve 1986/512 karar sayılı ilamı ile Müessir fiil, hakaret ve mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Ahmet oğlu Behiyeden olma 1934 doğ. Kastamonu merkez Atabey gazi mah. nüf. kayıtlı ve halen Ismailbey mah. Nuh oğlu sokak No. 14 de mukim Hakkı Bülbül'ün eylemine uyan TCK nun 456/4 maddesi uyarınca takdiren 6000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Fiil Kesici bir aletle işlendiğinden TCK nun 457/1 maddesi uyarınca 1/3 nisbetinde artırılarak 8000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların sabıkasız oluşu, ilerde bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda mahkememize tam bir vicdani kanaat geldiğinden sanığa verilen cezanın Teciline, Sanık hakkında açılan mütecaviz sarhoşluk suçundan Beraatine, hakaret suçu ise düşer mevattan bulunmuş ve müşteki de vaki şikayetinden vazgeçmesi bulunduğundan açılmış bulunan kamu davasının TCK nun 99 ve 489 maddeleri gereğince Düşürülmesine Bir davetiye giderini 300 liranın sanıklardan müteselsilen tahsiline dair karar verilmiş yapılan tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanık Hakkı Bülbül bulunamadığına dair ilandır / 1 Esas No : 1985/892 Karar No : 1985/1487 Mahkememizin 3/3/1985 tarihli ve 1985/892 esas ve 1985/1487 karar sayılı ilâmı ile 6831 sayılı Kanuna muh. suçundan sanık Mehmet oğlu 1926 doğ. Emine'den olma Tosya Kilkuyu Köyü nüf. kayıtlı ve halen aynı Köyde ikamet eden Osman Akpınann 6831 sayılı Yasanın 108/1 maddesi gereğince 1 ay hapis ve 5.000, TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının bir günü 300, TL. hesabı ile paraya çevrilip diğer nev'i ağır para cezasına ile toplanarak sanığın neticeden 14,000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince para cezasının birer aylık vade ve dört eşit taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden biri zamanında ödenmezse kalanın derhal ve toptan tahsiline, Yedieminde bulunan 2 adet üçgen dişli el hızarının orman Yasasının 108/4 maddesi gereğince Müsaderesine, 2.700, TL. mektu ve 2.110, TL. 20 krş. nisbi vekalet ücretinin sanıktan müteselsilen ve mütecaviyen tahsiline, orman idaresine verilmesine, Keşif masrafı 4.250, TL., posta masrafı 80 lira bir davetiye posta masrafı 150 lira ki toplam 4.480, TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş yapılan tebligatlara rağmen sanık Osman Akpınann bulunamadığına dair ilândır, / 2 Esas No : 1986/1096 Karar No : 1986/1379 Mahkememizin 13/7/1986 tarih ve 1986/1096 esas ve 1986/1379 karar sayılı ilâmı ile 2918 sayılı Kanuna muh. suçundan sanık Ahmet ve Nuriye'den olma 1953 doğ. Ordu Gölköy İlçesi Kuşluvan Mah. nüf. kayıtlı olup halen Taşbaşı Mah. Sütlü Can Cad. No : 72 Ordu'da mukim. Şakir Akdoğan'ın 2918 sayılı Kanuna muh. suçundan eylemine uyan sanığın ehliyetsiz vasıta kullanma suçu ikrar suç zaptı ile sabit olduğundan sanığın kanıtlanan eylemine uyan 2918 sayılı Kanunun 36 maddesi gereğince 5000 lira hafif para ve 15 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasını 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince beher hafif hapis günü 150 lira üzerinden paraya çevrilip aynı neviden olan diğer para cezası ile toplanarak sanığın neticeten Yedi Bin İki Yüz Elli Lira Hafif Para Cezası ile Cezalandırılmasına 7250 lira bir müzekkere posta masrafı İ 80 liranın sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı Şakir akdoğan'ın bulunamadığına dair ilândır / 3

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1985/1880 Karar No : 1986/431 Mahkememizin 26/11/1985 suç tarihli 1985/1880 esas ve 1986/431 karar sayılı ilamı ile Hakaret ve Sarhoşluk suçundan sanık Ahmet ve Emineden olma 1952 doğ. Of İlçesi Korkut Köyü nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu Topçuoğlu mah. No: 12/A da ikamet eden Kemal Acar'ın eylemine uyan TCK nun 482/3 maddesi gereğince bir ay hapis ve 7500 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 300 lira üzerinden paraya çevrilip diğer para cezası ile toplanarak sanığın neticeden lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Samğın sarhoşluğu mütecaviz bir hal aldığından TCK nun 527/1 maddesi gereğince iki ay hafif hapis cezası ile cezalandınlmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 150 lira üzerinden paraya çev 9000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız oluşu ilk defa ar'zi olarak suçu işlediği cezasının tecili halinde ilerde bir daha suçu işleyemeyeceği hakkında mahkememize vicdani kanaat geldiğinden sanığın cezasının Teciline, TCK nun 40 madde gereğince sanığın nezarette geçen bir günün hapis cezasından tenziline, Bir müzekkere gidiş dönüş 40 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan Tebligata rağmen yukarda açık kimliği yazılı sanık Kemal Acar bulunamadığına dair İlândır / 4 Esas No : 1985/354 Karar No : 986/467 Mahkememizin 26/2/1985 tarihli 1985/354 esas ve 1986/467 karar sayılı ilamı ile mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Mustafa ve Sevimden olma 1954 doğ. Bakırköy Sakızağacı mahallesi nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu İlçesi Pulcular mah. Pulcular sok. Bila noda oturan Nadir Serdar Işıklı'nm mütecaviz sarhoşluk suçundan eylemine uyan TCK nun 572/1 maddesi gereğince 2 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının 150 lira üzerinden paraya çevrilerek sanığın neticeden 9000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, Bir talimat posta masrafı 170 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan bütün tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanık Nadir Serdar Işıklı'nın bulunamadığına dair İlândır / 5 Esas No : 1986/392 Karar No : 1986/880 Mahkememizin 6/3/1986 tarih ve 1986/392 esas 1986/880 karar sayılı ilamı ile tornavida ile yaralama suçundan sanık Salih Zeki oğlu Şaziye den olma 1971 doğ. İnebolu İlçesi Aşağı hatıpbağı mahallesi nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu Kırkçeşme caddesi no : 36 Kastamonu ikamet eder Volkan Hüseyin Kabaalioğlu nun tornavida ile yaralama suçundan eylemine uyan TCK nun 456/4 maddesi gereğince iki ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Fiil kesici aletle işlenmiş olduğundan cezası 1/3 nisbetinde artırılarak 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2253 sayılı kanunun 12 maddesi gereğince cezası 1/2 nisbetinde indirilerek 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 300 lira üzerinden paraya çevrilerek sanığın neticeden lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız oluşu ilk defa arizi olarak suç işlediği cezasının tecili halinde ilerde bir daha suçu işlemeyecği hakkında mahkememize vicdani kanaat geldiğinden 647 sayılı kanunun 6 maddesi gereğince sanığın cezasının Teciline 2 davetiye posta masrafı 600 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan Tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanığın bulunamadığına dair İlândır / 6

15 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Adana 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1986/428 Karar No : 1986/547 Müessir fiil suçundan sanık Mehmet ve Zübeyde'den olma 1956 D.lu Kulp İlçesi Baloğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Ekrem Taş hakkında mahkememizce 7/7/1986 tarih ve 1986/ /547 karar sayılı ilâmı ile TCK.456/4,457/1,59,647 S.K.6 maddesi gereğince 2 ay 6 gün hapis cezası verildiği ve cezasının ertelendiği sanığın gıyabında verilen işbu hükmün, sanığın bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediği ve adresinin meçhul kaldığı, anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat Yasa'sının 28 ve mateakip maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verildi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1981/95 Karar No : 1983/95 (Mahkememizin 1981/95 esas, 1983/95 karar sayıh mahkememiz) kararına ek karar Karar Tarihi : 10/11/1986 Öğrenim özgürlüğünü engellemek suçundan sanık Tayvar Şenel hakkında mahkememizde yapılan yargılaması sırasında: Sanığın yapılan tüm aramalara karşın bulunamaması nedeni ile hakkındaki davanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve aradan geçen süre içerisinde yapılan tüm yazışmalara karşın sanığın açık ve kesin adresinin bulunamadığı gibi sanığın yurt dışında bulunduğu bildirilmiş olmasına karşın adı geçenin yurt dışındaki kesin ve tebligata yarar adresininde elede edilemediği anlaşılmış olup mahkememizce sanık hakkında muvakkaten tatiline karar verilen dava dosyası ele alınarak incelenmiş ve 10/11/1986 günlü karar ile aşağıda açıklandığı üzere sanık hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Mahkemece 10/11/1986 günlü karar ile aslen Sinop İli Ayancık ilçesi, Mestan Köyü nüfusuna kayıtlı bulunan Asım ve Mürüvvet oğlu, 1963 D.lu Tayyar Şenel'in hakkında mahkememizde açılan kamu davasında sanığa yüklenen suçundan ötürü cezalandırılması istenilen kanun maddesi itibarı ile cazanm azami haddi göz önünde tutulduğundan TCK. 102/4 ve 104/2 md. uyarınca zaman aşımı süresi dolmuş olması nedeni ile hakkında açılan kamu davasının ortadan kaldırılmasına'karar verilmiş olup yukarıda da açıklandığı üzere sanığın kesin ve tebligat adresi bulunmadığından hükmün ilânen tebliğine karar verilmiştir S.Y. ile değişik 3220 S. Tebligat Kanunun 29, 30, 31 md. gereğince hüküm fıkrasının yukarıda yazılı şeklide Resmî Gazete'de yayınlanması ile yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Tebliğ edilmiş sayılacağı İlânen Tebliğ Olunur

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Ankara 10. Sulh Hukuk Hakimliğinden : Davacı Isa Solmaz ve iki arkadaşı vekili tarafından davalılar Hasan Atılgan, Leman Atılgan, Aysen Atılgan, Vasfı Çanakçı, Gülsen Atılgan, Sadi Atılgan, Ayşe Atılgan, M. Doğan Şanbudak, Rıfat Tiryaki, M. Galip Atılgan, Mehmet Gurbulut, Cercis Yüksel, A. Kuran Serdaroğlu ve Zeki Cenger aleyhine açılan Izale-i Şüyuu davasında verilen ara kararı gereğince; Davalılardan Mehmet Doğan Şenbudak, Cercis Yüksel, Mehmet Günbulut, Aysen Atılgan, Rıfat Tiryaki, Ahmet Kurarı Serdaroğlu, Mahmut Galip Atılgan ve Zeki Cenger adına çıkarılan tebligat tanınmadığından bila tebliğ iade edilmiş, yaptırılan zabıta tahkikatında da adresleri tesbit edilememiştir. Davalılar hakkında açılan İzale-i Şüyuu davası mahkememizin 1986/711 Esasına kayıtlı olup, halen devam etmektedir. Duruşması 23/1/1987 günü saat : 10.20'de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmaları gelmedikleri takdirde H.U.M.K.nun Md. gereğince davanın gıyaplarında devam olunacağı ilânen tebliğ olunur Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesi İzale-i Şüyuu Satış Memurluğundan : 1986/31 Satılarak şuyuun izalesine karar verilen, 1-) Orhangazi Keramet Köyü Karakova mevkiinde M 2, zeytinlik 917 parsel nolu lira muhammen bedellidir. 2-) Aynı Köy Sinekdere Mevkiinde M parsel nolu zeytinlik, Orhangazi Adliye yazı işleri müdürlüğü odasında açık artırma sureti ile satılacaktır. Birinci artırma 28/1/1987 günü saaı arasında ikinci satış aynı yerde ve aynı saatlerde 9/2/1987 günü yapılacaktır. Geniş bilgi ve şartname dosyada mevcuttur. İş bu satış ilânı adresi meçhul olan hissedar İznik Boyalıca Köyünden Cavit Şahin'e ilâ nen tebliğ olunur Ünye Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1986/1028 Ünye Asliye Hukuk mahkemesinin 1/12/1986 gün ve 1986/ karar sayılı ilamı ile M.K.nun 74 ncü maddesine tevfikan Ünye Noterliğinin 27/11/1986 gun ve yevmiye sayılı res'en düzenlenen vakıf senedine göre işin mahiyetine ve gayesininde kanuna uygun olduğu ve M.K.nun 75 nci maddesinde belirtilen vakıf senedinde vakfın gayesi uzuvları bu gayeye tahsis edilen mallar ve hakları teşkilatı ikametgah ve ismi gösterilmiş bulunduğundan kurulan Ünye Kültür ve Turizm Vakfı'nın Tesciline, tescil hususunun vakıflar genel müdürlüğündeki mezkezi sicile kayıt olunmak üzere res'en tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu karar M.K.nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca ilân olunur Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : T.C. Anayasal düzeni değiştirmek için örgüt kurmak, Adam öldürmeye teşebbüs 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve yasak yayın bulundurmak suçundan sanık Afyon İli Faik Paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, aynı yer Nekipzade Sokak 10 sayılı yerde mukim Safter oğlu Emine'den olma 1945 D.lu Atilla Keskin hakkında mahkememizce yapılan duruşma sonucu 23/9/1986 gün ve 1986/ sayılı kararla sanığın beraatine dair verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı tebligat Yasa'sının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de İlânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur

17 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Kartal 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1983/647 Karar No : 1986/122 Mühür fekki suçundan sanık ve Kars, Merkez, Ortakapı Hane 35, Cilt 006, Sahife 72'de nüfusa kayıtlı, Kadıköy, Yeldeğirmeni, Halitağa Caddesi No: 76, Kat 4 de ikamet eden Nizamettin Yadigar hakkındaki mahkememizin 19/3/1986 tarihli TCK.nun 274/1, 647/4. TCK /6 maddeleri gereğince , TL. ağır para cezasının teciline dair gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra Kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, ilân masrafının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 986/ Sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık, Yunus oğlu Emine'den olma, 1940 D.lu, Perşembe İlçesinin Soğukpınar Köyünde nüfusa kayıtlı, İstanbul Laleli Gençtürk Cad. Kılıç Ticaret Sahibi, Yahya Kılıç hakkında mahkememizde açılan kamu davasının duruşması sırasında, sanığa çıkartılan tebligat adresinde bulunamadığı ve tebligata yarar açık adresinin'de tesbit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince, sanığa isnat edilen, 1567 sayılı Kanunda belirtilen suçtan dolayı sanığın son çıkan 3196 sayılı yasaya göre (yüzbin) lira af para cezasım ve 1168 lira mahkeme masrafını Maliye'ye yatırıp makbuzunu ibraz ettiği takdirde, hakkında 1567 sayılı kanuna muhalefetten dolayı açılmış bulunan iş bu kamu davasının Ortadan kaldırılacağı, aksi takdirde tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün sonra 1567 sayılı kanunun hükümleri gereğince davanın duruşmasına devam edileceği ve duruşma sonunda hasıl olacak duruma göre hakkında karar verileceği ilânen tebliğ olunur Kadıköy 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 1986/31 İLÂNEN TEBLİĞ KARARI Sanık : Cihan Özkurt, Mustafa oğlu, Hatice'den olma doğumlu Zonguldak Kurucaşile, Yeniköy nuf.kay. Suç : Hırsızlık Yukarıda açık kimliği yazılan sanığın yapılan yargılaması sonunda sabit görülen eyleminden ötürü TCK.nun 492/1, 522, 59, 2253 sayılı Kanunun 12/2 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince sonuç olarak TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 3/10/1986 tarih ve 1986/ sayılı Kararımız bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, Resmî Gazete yoluyla ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde her hangi bir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden : Esas No : 1986/1187 Karar No : 1986/1309 Mahkememizin 26/11/1986 tarih 1986/ sayılı kararı ile Hükümlü Mehmet Ali İnce'ye, Sarıcakaya İlçesi, Demirciler Köyü, Cilt 009/01, Sayfa 45, Kütük 31 de nüfusa kayıtlı kardeşi Selahattin Ince'nin vasitayin edildiği ilân olunur

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Karayazı Asliye Ceza Hakimliğinden : Görevi İhmal suçundan sanık Süleyman Şemdinoğulları hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Sanık Hakkında verilmiş bulunan 4/4/1985 gün ve 1984/24 esas 1985/39 karar sayılı kararı ile Sanık Süleyman Şemdinoğullarmm hakkında T.C.Y.sının 230/1 ve maddesi gereğince üç ay hapis ve 1000 Türklirası Ağır hapis 647 sayılı Kanunun 4/1 ve TCY.nın 72 maddesi gereğince Türklirası ağır para cezasına olup sanığı, 7201 sayılı tebligat Yasasının 28. esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. Hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihden onbeşgün sonra tebliğin yapılmasına ilânen tebliğ olunur Çarşamba 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1985/277 Davacı Gülsevim Arslan vekili Av. Fahrettin Canbulat tarafından davalılar Mevlüt Öket, Niyazi Uyar, Davut Erdal, Osman Kınalı ve Erdal Özkurt aleyhine mahkememize açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Davalı 42 EV 486 plaka sayılı vasıta sahibi Osman Kınalı ile 55 AY 260 plaka sayılı vasıta sahibi Niyazi Uyar'a gösterilen adresine tebligat yapılamadığı ve mahkememizce ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla, 10/8/1984 tarihinde Mevlüt Öket idaresindeki 55 DY 660 plaka sayılı minibüs ile 42 EV 486 plaka sayılı Erdal özkurt idaresindeki vasıtaların çarpışması ile meydana gelen kazada ölen mütevvefanın mirasçıları tarafından açılan tazminat davasının duruşması 28/1/1987 günü saat 9.00'da olduğu ve duruşmada davalılar Osman Kınalı ve Niyazi Uyar'ın hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruşmaya gelmedikleri takdirde dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu ilânen tebliğ olunur Ayvalık Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1986/95 Davacı Şerif önem Güren vekili Av. Hasan Orbatu tarafından davalı Sedat Güren aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda: Ayvalık/Küçükköy 2 hane numaralı nüfus sicilinde evli bulunan tarafların boşanmalarına, davalının kusurlu hareketleriyle bu sonuca yolaçtığından M.K.nun 142. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile evlenmekten memnuiyetine, dair yargıtay yolu açık olmak üzere 28/10/1986 tarih 1986/95-39! sayı ile verilen karar işbu ilânı müteakip davalı tarafından Yasada belirtilen 15 günlük süre içerisinde temyiz yoluna baş vurmadığı takdirde adı geçen yönünden kararın kesinleşeceği ilân olunur Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : Davacı Canip Bağıran tarafından davalı nüfus müdürlüğü aleyhine açılan gaiplik davasının yapılan açık duruşmasında: Diyarbakır İli Çubuklu Köyü hane : 10 Cilt : 055 Sayfa : 023'de kayıtlı bulunan davasının dedesi Ali adındaki şahsın 1. Dünya savaşına katılmış ve bir daha geri dönmemiş olduğundan yerini bilenlerin veya kendisini tanıyanların Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/2/1987 gün 1984/654 esas sayılı dosyasına bildirmeleri ilân olunur

19 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Konya Ereğlisi Sulh Ceza Hakimliğinden : Esas No : 982/123 Karar No : 985/560 Kavgada korkutmak maksadı ile Bıçak çekmek suçundan sanık Duran ve Nazik oğlu 1946 D.lu, Aslen Niğde İli Aksaray İlçesi Akçakent Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Konya İli Ereğli İlçesinde bulunan ve adresi meçhul olan İsa Demirtaş hakkında mahkememizce 12/7/1985 tarih ve 982/123 esas, 985/560 karar sayılı ilamı ile TCK. 466/1, 647/4 maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 985/1363 Karar No : 985/1706 Kumar Oynatmak suçundan sanık Hacı Ahmet ve Hayriye oğlu 1962 D.lu, Konya İli Ereğli İlçesi Kutviran Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Antalya İli Alanya İlçesinde çalışmakta olan ve adresi meçhul olan Mustafa Gür hakkında mahkememizce 27/11/1985 gün ve 985/1363 esas, 985/1706 karar sayılı ilamı ile TCK. 567/1, 647/4 ve TCK. 72. maddeleri gereğince Neticeten lira hafif para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 985/1316 Karar No : 986/1905 Bıçakla Müessir fiil suçundan sanık Ahmet ve Havvana oğlu 1967 D.lu, Konya İli Ereğli İlçesi Körlü Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen İstanbul'da çalışmakta olan ve adresi bilinmeyen Hüseyin Özkan hakkında mahkememizce 18/7/1986 gün ve 1985/1316 esas, 1986/1905 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 457/1, 647/4 maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 18/3/1986 gün vel984/634 Esas 1986/395 karar sayılı ilamı ile Taahhüde rağmen tütününü teslim etmemek suçundan dolayı 1177 sayılı Yasanın 104/3 maddesi gereğince 2500 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 3800 lira maktu ücreti vekaletin sanıktan alınarak müdahil Tekel idaresine verilmesine, 640 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilen Malatya Merkez Dilek Köyü nüfusunda kayıtlı olup hale» İstanbul Mecidiye Akıncı Bayır Sokak No: 23 Daire: 1 de ikamet eder Mehmet oğlu Sakine'den olma 1963 doğumlu Hasan Basri Sönmez hakkında mahkememizce ittihaz olunan gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılıp ilamın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Ankara 4 Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1986/782 Davacı Hamdi Oflaz vekili taralından davalılar Aşır Söylemez, Rıza Şaban, Hacı Ahmet Kozak, Selim Kahveci, Mustafa Gündoğan, Mehmet Deli, Nazif Ay, Gülser Erkut ve Osman Deli aleyhlerine açılan izaleyi şuyu davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizden verilen ara kararı gereğince, davalılar Aşır Söylemez, Rıza Şaban, Hacı Ahmet Kozak, Selim Kahveci, Mustafa Gündoğan, Mehmet Deli, Nazif Ay, Gülser Erkut ve Osman Deli'ye dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, emniyet araştırmasında da tanınmadığı belirtildiğinden duruşma günü olan 23/12/1986 gün saat 9.50'de ibraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz ve delillerinizin gönderilmesi aksi halde duruşmaya gelmediğiniz takdirde H.U.M.K.unun maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ yerine kain olmak üzeıe ilân olunur / 1-1 Gaziantep 5 nci Zırhlı Tugay Kom. Askeri Savcılığından : 1986/810 Suç :İzin Tecavüzü Sanık : Fahrettin Usluca, Yusuf oğl. Sultan'dan olma 1959 D.Iu Aksaray İlç. İncesu Kasabası nüf. kay. aynı ilçe Zafer Mahallesinde oturur. Evli, 3 çocuklu, okuryazar, işçi, sabıkasız, 20. Mknz. Tug. 2. Mknz. P.Tb.6.Mknz.P.Bl.den Terhisli Er. Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında. 1 28/9/1980-5/10/1980 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit görülen sanığın eylemine uyan As.C.K. nun 66/1-B maddesi gereğince Takdiren Altı ay hapis cezası ile mahkumiyetine ve 28/9/1980 tarihine kadar yapmış olduğu Askerliğinin hizmetten sayılmayarak bu tarih itibariyle yeni baştan Asker edilmesine, 2 Sanık 6 hafta içinde kendiliğinden döndüğünden As. C.K.nun 73 ncü maddesi gereğince asli ve feri cezasının 1/2 nisbetinde indirim yapılarak neticeden sanığın üç ay hapis cezası ile mahkumiyetine, ve 28/9/1980 tarihine kadar yapmış olduğu Askerliğinin 1/2 sinin hizmetten sayılmasına, geri kalan Askerliği için Yeni baştan Asker edilmesine, Karar verilmiş olup sanık aramalara rağmen bulunamadığından hükmün 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazetede ilânen Tebliği ve aynı kanun 31 nci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur / 1-1 Adana 6 nci Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim 1 nolu Askeri Mahkemesinden : Esas No : 1986/71 Karar No : 1986/133 Suç : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve Anayasa ile kurulmuş T.B.M.M. ni zorla ortadan kaldırmak için silahlı çete (Dev-Yol örgütünü) kurup eylem yapmak ve bu çeteye mensup olmak. Sanık : Mehmet Ali Çubuk (Çıbık) Hüseyin oğlu, 1962 D.lu, Kangal ilç. Dayılı Köyü nüf. kayt. Adana Havuzlubahçe Mah. 759 Sk. No: 41 de oturur. Gıyabi Tutuklu. Karar Özeti : Sanık Mehmet Ali Çubuk hakkındaki davaya mahkememizin bakmaya görevli olmadığı kanaatına varıldığından mahkememizin görevsizliğine, mahkememizce verilen görevsizlik kararı kesinleştiğinde olumsuz görev uyuşmazlığının halli için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, Sanık Mehmet Ali Çubuk'un TCK.nun 146/3 ve 173/3 ncü maddeleri uyarınca Adana 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasın?, Temyizi kabil olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizce tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, ayrıca sanığın gıyabi tutuklu olması sebebiyle gaip sayıldığı cihetle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, ayın kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur / 1-1

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı