T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 10 Aralık 1986 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA IV. EUREKA (Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı) Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Aralık 1986 tarihinde İsveç'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Tınaz TİTİZ'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet KARAEVLİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Turgut ÖZAL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Aralık /8893 BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 10 Aralık 1986 gün ve sayılı yazınız. IV. EUREKA (Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı) Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Aralık 1986 tarihinde isveç'e gidecek olan Devlet Bakanı M. Tınaz TİTİZ'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet KARAEVLİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1 Resmî Gazete" Kodu : Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Karar Sayısı : 86/11283 Bakanlar Kurulu Kararı Süleyman oğlu 1967 Kırcaali doğumlu Naim Süleymanoğlu ile Muhtar oğlu 1959 Tebriz doğumlu Cavit Tebrizli'nin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanhğı'nın 14/12/1986 tarihli ve 1918 (1986) sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/12/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÛZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd K OKSAY Devlet Bakanı H C GÜZEL Devlet Bakanı M V DINÇERLER Devlet Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı M O SUNGURLU Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı M. T TİTİZ Devlet Bakanı Z YAVUZTURK Millî Savunma Bakanı M EMIROĞLU Milli Eğt Genç ve Spor Bak A KARAEVLI Devlet Bakanı i AKBULUT İçişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskan Bak H H DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A BOZER Devlet Bakanı V HALEFCĞLU Dışişleri Bakanı M KALEMLİ Sağ ve Sos Yard Bak M M TAŞÇIOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A M YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanı Atama Kararları Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından Karar Sayısı: 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek göstergeli Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığına, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu öğretim Görevlisi İrfan ÇİFTÇİ'nin, 657 Sayılı Kanunun 74. ve 76 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL M. EMİROĞLU EMÎROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : Karar Sayısı : 86/ Hakkari Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü Halit YALÇIN'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL M. EMİROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek göstergeli Malatya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, aynı İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Tahir Yücel ÇUHACPnın 657 sayılı Kanunun 68/B, 76 ncı maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T, ÖZAL M. EMİROĞLU Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11 nci Bölge Müdürü özcan PAKSU'nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 8 Aralık 1986 İ T. ÖZAL İ. S. GÎRAY Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 86/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğü eski Proje Müdürü Turhan TEMELLİ'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 68/8 ve 92 inci maddeleri ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakam yürütür. 8 Aralık 1986 T. ÖZAL İ. İ S. GÎRA Y Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: Başbakanlıktan : Kapsam Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kuruma Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 1 Bu Yönetmelik, 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca teşkil edilen Danışma Kurulu üyelerinin sayısı, nitelikleri ve seçimi ile bu kurulun çalışma şekline dair esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kısaltmalar Madde 2 Bu Yönetmelikte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu "Kurum", Danışma Kurulu "Kurul", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı "Başkan" kısa adı ile ifade edilmiştir, Kuruluş Madde 3 Kurul en çok 25 üyeden teşekkül eder. Kurul üyeleri, üniversitelerde nükleer konularda çalışan öğretim üyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda atom enerjisi konusuyla yakından ilgili uzmanlar veya gerek bu konularda gerekse bilimsel ve teknik araştırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilir. Adayların Tesbiti Madde 4 Kurum, üyelerin tesbiti için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar ile, gerekli görülebilecek diğer kuruluşlardan yeteri kadar aday ister: a) Üniversiteler b) Milli Savunma Bakanlığı c) Dışişleri Bakanlığı d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı e) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı f) Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı h) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ı) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu i) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü j) Etibank Genel Müdürlüğü k) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 1) Çevre Genel Müdürlüğü m) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri de, üyelik için aday gösterebilirler. Görevlendirme Madde 5 Teklif edilen adayların isimleri ve kısa biyografileri ile, varsa, eserlerinin listesi Kurum'a bildirilir. Atom Enerjisi Komisyonu tarafından bu isimler arasından seçilenler Başbakan'ın onayı ile görevlendirilir. Görev Süresi Madde 6 Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı usulle görevlendirilmeleri mümkündür. Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce sona ermesi hâlinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kurulun Görevi Madde 7 Kurul, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyerek, sonuç ve tekliflerini bu Komisyona bildirir. Kurul Başkam Madde 8 TAEK Başkam Kurulun da Başkanıdır. Toplantı ve Nisab Madde 9 Kurul yılda en az bir kere toplanır. Kurum Başkanının toplantıya katılmaması hâlinde, yerine vekil bıraktığı Kurum Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder. Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır. Toplantının yeri, tarihi ve gündemi Başkan tarafından tesbit edilerek toplantıdan en az iki hafta önce üyelere yazı ile bildirilir. Kurul, toplantıya katılan üye sayısı ile çalışmalarına başlar. Kurulda raportörlük görevi, Başkan tarafından teklif edilen isimler arasından, Kurulca seçilen üç kişilik bir komite tarafından yürütülür. Raporun Hazırlanması Madde 10 Komite, toplantıdan hemen sonra, müzakereleri özetleyen, sonuç ve teklifleri belirten bir rapor hazırlar ve Başkan'a verir. Toplantıya Katüacaklar Madde 11 Kurul toplantılarına Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri. Kurum Daire Başkanları, Kuruma bağlı Merkez ve Enstitü Müdürleri ile Başkan'ca gerekli görülen diğer uzmanlar da gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemci olarak toplantıya katılanlar, Başkan'ın talebi olan konu hakkında aydınlatıcı bilgi verebilirler. üzerine, müzakere edilmekte Harcırah ve Huzur Ücreti Madde 12 Kurul toplantılarına katılan Kurul Başkam dışındaki üyelere ve davet edilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mensubu olmayan uzmanlara, Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi ve Başbakan'ın onayı ile tesbit edilen miktarda huzur ücreti ödenir ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde Ocak 1983 tarih ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Danışma Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 14 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : (Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı) Tebliğ No : FKS-86/10O /12/1973 tarih ve 7/7591 sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya konulan TS 859 "Termoplastik Yalıtkan Şerit" Standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen Standard kapsamına giren malı üretenler ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu standarda ait hükümler 705, 3018, 132, 3205, 2881 ve 3143 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. TS 859/Nisan 1970 "TERMOPLASTİK YALITKAN ŞERİT" ESKİ METİN YENİ METİN Boyutlar ve Toleranslar Yalıtkan Boyutlar ve Toleranslar Yalıtkan şeritlerin normal yapılış uzunlukları 10 ve şeritlerin normal yapılış uzunlukları 10 m, 25 m, normal genişliği 15 mm ve kalınlıkla 20 m, 25 m, 33 m, 50 m, 55 m, 66 m ya da rı da 0,1-0,15-0,2-0,25 ve0,5 mm olmalıdır. 50 m veya 66 m'nin katları; normal genişlikleri 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm; 19 mm, Toleranslar : 22 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, ve 5ü mm Uzunluk için : 10 m uzunlukta +0,20 m, ve normal kalınlıkları da 0,1 mm, 0,15 mm, 20 m uzunlukta + 0,50 m, 0,2 mm, 0,25 mm ve 0,5 mm olmalıdır. Genişlik için : +0,5 mm Kalınlık için: 0,1-0,15-0,2-0,25 mm kalınlıklarda (-0,01)- ( + 0,03) mm, 0,5 mm kalınlıkta ise 0,02 mm olmalıdır. Toleranslar : -r- Uzunluk için : 10 m uzunlukta + 0,20 m, 20 m uzunlukta m, Genişlik için : 19 mm'ye kadar ve 19 mm için - 1,0 mm, 19 mm'dan daha büyük genişlikler için - 1,5 mm, Kalınlıklar için : 0,1-0,15-0,2-0,25 mm kalınlıklarda + 0,03 mm -0,01 mm 0,5 mm kalınlıkta 0,02 mm olmalıdır. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa. 6

7 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı : ILAN BOLUMU Yargı ilânları Van 21 nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden : Esas No : 1986/60 Karar No : 1986/294 Kendini Askerliğe yaramaz duruma getirmeye tam kalkışmak suçundan sanık Hasan oğlu 1964 D.lu Yozgat Akdağmadeni ilçesi Kirsinkavağı köyü nüfusuna kayıtlı Van-Çatak Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrinden terhisli J. Eri Halil Halat hakkında 14/5/1986 gun ve 1986/ Esas ve Karar sayılı gerekçeli hüküm tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı, kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM.-Sanık J.Er Halil Halat'ın kendisini Askerliğe yaramaz hale getirmek suçu sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 79/1 nci maddesi uyarınca Bir yıl hapis cezasıyla mahkumiyetine eylemi tam teşebbüs derecesinde kaldığından cezasının T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca 1/3 oranında indirilerek Sekiz ay hapis cezası ile mahkumiyetine suçun istenmesindeki sebep ve saikler nazara alınarak T.C.K.nun 59 ncu maddesi uyarınca cezasının 1/6 oranında indirilerek Neticeden Altı ay yirmi gün hapis cezası ile mahkumiyetine oy birliği ile karar verildi / 1-1 Esas No : 1986/55 Karar No : 1986/205 Üste fiilen taarruz suçundan sanık Mehmet oğlu 1957 D.lu Kahramanmaraş İli Serintepe mah. nüf.kayıtlı Tatvan 6.Zrh.Grp.Mknz.P.Tb.3.Mknz.P.Bl.K.lığı emrinde görevli iken terhisli P.Er. Alaaddin İnce hakkında 14/5/1986 gün ve 1986/ esas ve karar sayılı gerekçeli hüküm tüm aramalara rağmen bulunup' kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM :Sanık P.Er Alaaddin İnce'nin üste fiilen taarruz suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 nci maddesinin az vahim hal hükmü uyarınca Altı ay hapis cezası ile mahkumiyetine 353 sayılı yasanın 132 nci maddesi delaletiyle aynı yasanın 17/C maddesi uyarınca gıyaben Tutuklanmasına hakkında yeteri kadar tutuklama müzakeresi düzenlenmesine, gereği için As.Sav.lığına yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi / 1-1 Trabzon Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : Davacı Akbank T.A.Ş. vekili tarafından davalılar Halit Albayrak ve diğerleri aleyhine açılan alacak davasında; Davalılardan Trabzon Değirmendere Sanayi Caddesi No: 84 Oto Tuncay veya Gümüşhane ilinde parçacı dükkan sahibi Mustafa Tuncay'ın adresi meçhul bulunduğundan duruşmanın atılı bulunduğu 24/12/1986 gününde Mahkememizde hazır bulunmasına, gelmediği takdirde duruşmanın yokluğunda devam edeceği hususunun ilanen bildirimine, 16291

8 Aeyunournu Asliye 1. Ceza Hakimliğinden : Sıra Sanığın Adı Soyadı ve Adresi Esas No. 1. Hilmi İnayet : Ahmet oğlu 1960 D.lu Bakır- 981/448 köy, Güneşli Köyü Ateş Tuğla Pazar Yolu Cad. Okul Yanında ağbeysi Ramazan'ın yanında kalır. 2. Müslüm Tükoğlu-Hüseyin oğlu 1950 D.lu 983/484 Güngören Sancaktepe Saadet Sokak No : Mehmet Hüseyin Şabani-Sefer oğlu Bakır- 984/231 köy Sakızağacı Ortak Sok. 4. İskender Akkurt : Mustafa oğ D.lu 985/78 İst.Fikirtepe-Mandıra Cad. Gelincik Sok. No : Ayhan Taşdemir : Hüseyin Oğ D.lu Üs- 985/154 küdar Bağlarbaşı Nuhkuyusu Cad. Pazarbaşı Mah. No : Hasan Potur : Vehpi Oğ D.lu Bakırköy 985/156 2 telli Parseller İnonu Cad. No : Ramazan Kerkez : Mehmet Oğ D.lu 985/181 Gaziantep Çıksorut Mah. 55 Sok. No : 39 Karar No Uygulanan Kanun Maddesi İle Verilen Ceza 982/542 TCK.491/ madde gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 1 yıl 8 ay emniyet gözetim cezası 986/82 TCK.459/2-son / /E-119/2 maddeleri gereğince I ay 3 gün hapis lira ağır para cezası yerine neticeten lira ağır para cezası ehliyetin 10 gün geçici geri alınması. 985/334 TCK.503/İlk ,4/l maddesi gereğince 3 ay hapis lira ağır para cezası yerine neticeten lira ağır para cezası. 986/20 TCK.503/İlk maddesi gereğince 3 ay hapis lira ağır para cezası. 986/ , 25/3-33 son. madde gereğince lira ağır para cezası emanet eşyanın müsaderesine. 985/380 TCK.430/ /1 maddesi gereğince 3 ay hapis cezası yerine lira ağır para cezası. 985/ / /3-33 son TCK /1 madde gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası yerine lira ağır para cezası ve lira (azmini para cezası. Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: 19312

9 Sıra Sanığın Adı Soyadı ve Adresi Esas No. Karar No Uygulanan Kanun Maddesi İle Verilen Ceza 8. Yaşar Canturk : Kadir Oğ D.lu 985/ / /2-1918,25/3-33 son. TCK. 40, 647 4/1 madde İstanbul-Okmeydanı-Örnektepe-Talatpaşa Mah. Sarıkonaklar Sok. No : 5 gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası, hapis yerine bin lira ağır para cezası ve lira 9. Şerif Önet : Hacı Muhsin Oğ D.lu El- 985/ /419 tazmini para cezası / /3-33 son TCK /1 madde bistan Büyükyapalak Koyu. gereğince 4 ay hapis 120 lira ağır para cezası hapis yerine 10. Bekir Yaşar : Mustafa Oğ D.lu Adana- 985/ / bin lira ağır para cezası 120 lira tazmini para cezası / /3-33 son TCK /1 madde Merkez-Yeşilyuva Mah. H. 33 de nüfusa kayıtlı aynı yerde oturur. gereğince 4 ay hapis lira ağır para cezası-hapis yerine 36 bin lira ağır para cezası lira tazmini para cezası. Yukard'aki ad ve adresleri bulunan sanıklara mahkemece dosya numaralan hizasında gösterilen cezalar gıyablarında verilmiş olup hukum sanıklara bunca aramalara rağmen tebliğ mümkün olmadığından ve adresleri tespit edilememiş olduğundan Resmî Gazete ilânı ile sanıklara tebliğine ve 7201 sayılı Yasa'nın28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hükmün kesinleşeceği ilân olunur Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 0

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı: Karamürsel Asliye Hukuk Hakimliğinden : E. No : 1986/32- Değişik-iş. K. No : 1986/19 İhtar Eden : Muzaffer Gökçe, Tabakhane Mahallesi Eski İzmit Caddesi No: 6 Daire: 3 Karamürsel İhtar Olunan : Nahide Gökçe, Trabzon İli Yumra İlçesi Taşdelen Köyünden. Talep : İhtar Talep Tarihi : 14/4/1986 Karar Tarihi : 27/11/1986 İhtar olunan kendisini evlilik birliğinin yüklediği görevleri ifaa etmemek maksadı ile müşterek haneyi terk ederek geri dönmediğinden dolayı mahkeme kanalı ile ihtar edilmesine isteyen davacının talebine uygun olarak Mahkememizden verilen 27/11/1986 tarih ve 1986/32 esas 1986/19 sayılı kararın adresi belli olmayan davalıya tebligat yapılamadığından evlilik birliğinin himayesini teminen hakimlikçe yapılan ve müstakil kazai sonucu olmayan ihtarın gerekli şartları ihtiva edip etmediği keyfiyetinin tetkik ve yetkisi boşanma Hakimliğine ait olup kendisine ihtar talebi vaki olan hakimliğin bu taleple bağlı olarak istenilen ihtarı yapmaya mecbur olduğu 27/3/1957 tarih ve 10/3 tevdiyi içtahat hükmü gereği olmasına binayen davalı Nahide Gökçe'nin kadarın gazete'de ilan tarihinden itibaren bir ay içinde davacı'nın yukarıda gösterdiği haneye dönmesine, aksi takdirde ihtar eden tarafından ihtar olunun aleyhine M.K.nun 132. maddesi uyarınca terk nedeni ile boşanma davası açılacağı hususunda karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına; itirazı geçerli olmak kaydı ile evrak üzerinde karar verilmiştir Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : E. No : 1984/603 K. No : 1986/550 Davacı İrfan Birinci tarafından davalı Şeref Arslan aleyhine açtığı tapu iptali ve tescil davasının duruşması sonunda: Kırıkkalenin Aracalı Köyü Ulaş yazısı mevkiinde kain 2225 parselini teşkil eden taşınmazda davalı Şeref Arslan'ın 7440/9440 hisseye sahip olduğu anlaşıldığından ve bu hissenin davacı tarafından iptal edilerek kendi adına tescilini talep etmiş ve bu talep Hakimliğimizden verilen 3/10/1986 tarihli ve 1984/603 esas ve 1986/550 karar sayılı ilamı ile davacı adına tesciline karar verilmiştir. İlamın yayın tarihinden itibaren 1. ay içersinde davalının temyiz etmesi belirtilen sürenin dolmasından sonra kararın kesinleşmiş olacağı, kararın davalıya ilanen tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur Balıkesir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1986/230 K. No : 1986/351 Sanık : Naci Demirbaş, Mehmet ve Hatice oğlu 1955 doğumlu Dursunbey kazasının Selimağa Köyü nüfusunda kayıtlı aynı köyde oturur. Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 22/9/1986 tarih ve 1986/ sayılı ilamı ile TCK.nun 503/ilk maddesi gereğince 3 ay hapis 5435 sayılı Kanunda dikkate alınarak 4500 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş sanık bunca aramalara rağmen bulunup hükmün kendisine tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddelerine göre ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur

11 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Hozat Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1983/22 Davacı Hüseyin Aydeniz tarafından, davalılar Haydar Yıldız ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu taksim davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Davalılardan Haydar Yıldız'ın adresi meçhul olduğundan, dava dilekçesinin bu güne kadar Tebliğ edilemediği, dava dilekçesinin Tebliği yerine kaim oimak üzere İlânen Tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 17/4/1987 günü saat 10'da hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yargılama yokluğunda devam olunacağı Iiânen Tebliğ Olunur Zara Asliye Hukuk Hakimliğinden : Esas No : 1985/5 Karar No : 1986/198 Mahkememizden davanın kabulüne dair verilen 23/9/1986 tarih ve 1985/5-198 sayılı ilâmında Sivas İli Zara İlçesi Kayabaşı Köyü Cilt: 080/01, Sahife: 059, Kütük sıra No :014'de nüfusa kayıtlı Davacı Ömer ve Münüre kızı 3/2/1956 doğumlu Fatma Karakuş ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Ömer ve Şemsi oğlu 15/1/1955 doğumlu Muzaffer Karakuş'un medeni kanunun 134. maddesi gereğince Boşanmalarına karar verilmiş olup karar özetinin adı geçen davalı Muzaffer Karakuş'a Tebliği İlân Olunur Esas No : 1985/16 Karar No : 1986/269 Mahkememizden davanın kabulüne dair verilen 13/11/1986 tarih ve 1985/ sayılı ilânda, Sivas İli Zara İlçesi İğdır Koyu Cilt: , Sahife: 30 Kütük Sıra No: 020 de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Kibar kızı 17/8/1959 doğumlu Ismihan Şimşek ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve İsmihan oğlu 1/9/1955 doğumlu Derviş Şimşek'in medeni kanunun 134. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş olup davalı Derviş Şimşek bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar özetinin adı geçen davalıya Tebliği İlân Olunur Adana 3 Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1985/535 Karar No : 1986/441 Tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Arap Ali ve Eliften olma 1958 D.lu Muharrem Bindal hakkında Adana 3 Asliye Ceza Mahkemesince 12/6/1986 tarih 1985/535 Esas, 1986/441 karar sayılı ilâmı ile ve TCK.456/2, son 647 S.K.nun 4 maddesi gereğince 8850 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verildi sanığın gıyabında verilen işbu hükmün sağının bulunmadığı nedeni ile Tebliğ edilemediği ve adresinin meçhul kaldığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile İlânen Tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Tebligatın yapılmış sayılacağına 21/11/1986 tarihinde karar verildi

12 Sayfa- 12 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Adana 4 Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 983/198 Karar No : 986/844 Yaramak trafik kazası suçundan sanık Tuğrul İpiikçi hakkında mahkememizin 23/5/1986 tarih ve 983/198 esas 986/844 karar sayılı ilamıyla TCK- nun 459/2-son, 647/4-6 maddeleri uyarınca 2250 TL 2 ay 7 gün hapisten mütevellit para cezası ki cem'an 9450 TL ağır para cezası ve tecili cezası ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28,29,30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Esas No : 985/651 Karar No : 986/1171 Muhkeme yerden hırsızlık suçundan sanık Mehmet Şahin hakkında mahkememizin 17/9/1986 tarih ve 985/651 esas 986/1171 karar sayılı ilamıylı TCK nun 491/ilk, 522/1, 523, 525 maddeleri uyarınca 1 ay hapis ve bu kadar müddet emniyet gözetim cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Esas No : 984/473 Karar No : 986/898 Kilit kırarak hırsızlık suçundan sanık Şah İsmail Dönmez hakkında mahkememizin 30/5/1986 tarih ve 984/473 esas 986/898 karar sayılı ilamıyla TCK nun 493/2 522/ maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis bu kadar müddet emniyet gözetim cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede İlânen Tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra Tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen Tebliğ Olunur Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1985/121 Karar No : 1986/288 31/3/1985 tarihindeki Toplu Kaçakçılık suçundan sanık ve mahkememizin 25/6/1986 tarih ve 1985/121 Es. 1986/288 K. sayılı kararı ile 1918 S.K.nun 3217 Sayılı kanunla değişik 27/3,4, 33 maddeleri gereğince lira ağır para cezasına hükümlü Mehmet Emin oğlu Vahide'den doğma 1965 D.lu Diyarbakır İli Çermik İlçesi Kala Mahallssi H:235 te nüfusa kayıtlı aynı yerde oturur Mustafa Karatay'ın gıyabında verilen hüküm kendisine bu güne kadar Tebliğ edilemediğinden işin sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri gereğince Resmî Gazetede İlânen Tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene Tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi

13 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa i. 13- Kastamonu Sulh Ceza Hamikliğinden : Esas No : 1985/932 Karar No : 986/512 Mahkememizin 16/6/1985 tarihli ve 1985/932 esas ve 1986/512 karar sayılı ilamı ile Müessir fiil, hakaret ve mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Ahmet oğlu Behiyeden olma 1934 doğ. Kastamonu merkez Atabey gazi mah. nüf. kayıtlı ve halen Ismailbey mah. Nuh oğlu sokak No. 14 de mukim Hakkı Bülbül'ün eylemine uyan TCK nun 456/4 maddesi uyarınca takdiren 6000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Fiil Kesici bir aletle işlendiğinden TCK nun 457/1 maddesi uyarınca 1/3 nisbetinde artırılarak 8000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların sabıkasız oluşu, ilerde bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda mahkememize tam bir vicdani kanaat geldiğinden sanığa verilen cezanın Teciline, Sanık hakkında açılan mütecaviz sarhoşluk suçundan Beraatine, hakaret suçu ise düşer mevattan bulunmuş ve müşteki de vaki şikayetinden vazgeçmesi bulunduğundan açılmış bulunan kamu davasının TCK nun 99 ve 489 maddeleri gereğince Düşürülmesine Bir davetiye giderini 300 liranın sanıklardan müteselsilen tahsiline dair karar verilmiş yapılan tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanık Hakkı Bülbül bulunamadığına dair ilandır / 1 Esas No : 1985/892 Karar No : 1985/1487 Mahkememizin 3/3/1985 tarihli ve 1985/892 esas ve 1985/1487 karar sayılı ilâmı ile 6831 sayılı Kanuna muh. suçundan sanık Mehmet oğlu 1926 doğ. Emine'den olma Tosya Kilkuyu Köyü nüf. kayıtlı ve halen aynı Köyde ikamet eden Osman Akpınann 6831 sayılı Yasanın 108/1 maddesi gereğince 1 ay hapis ve 5.000, TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının bir günü 300, TL. hesabı ile paraya çevrilip diğer nev'i ağır para cezasına ile toplanarak sanığın neticeden 14,000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince para cezasının birer aylık vade ve dört eşit taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden biri zamanında ödenmezse kalanın derhal ve toptan tahsiline, Yedieminde bulunan 2 adet üçgen dişli el hızarının orman Yasasının 108/4 maddesi gereğince Müsaderesine, 2.700, TL. mektu ve 2.110, TL. 20 krş. nisbi vekalet ücretinin sanıktan müteselsilen ve mütecaviyen tahsiline, orman idaresine verilmesine, Keşif masrafı 4.250, TL., posta masrafı 80 lira bir davetiye posta masrafı 150 lira ki toplam 4.480, TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş yapılan tebligatlara rağmen sanık Osman Akpınann bulunamadığına dair ilândır, / 2 Esas No : 1986/1096 Karar No : 1986/1379 Mahkememizin 13/7/1986 tarih ve 1986/1096 esas ve 1986/1379 karar sayılı ilâmı ile 2918 sayılı Kanuna muh. suçundan sanık Ahmet ve Nuriye'den olma 1953 doğ. Ordu Gölköy İlçesi Kuşluvan Mah. nüf. kayıtlı olup halen Taşbaşı Mah. Sütlü Can Cad. No : 72 Ordu'da mukim. Şakir Akdoğan'ın 2918 sayılı Kanuna muh. suçundan eylemine uyan sanığın ehliyetsiz vasıta kullanma suçu ikrar suç zaptı ile sabit olduğundan sanığın kanıtlanan eylemine uyan 2918 sayılı Kanunun 36 maddesi gereğince 5000 lira hafif para ve 15 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasını 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince beher hafif hapis günü 150 lira üzerinden paraya çevrilip aynı neviden olan diğer para cezası ile toplanarak sanığın neticeten Yedi Bin İki Yüz Elli Lira Hafif Para Cezası ile Cezalandırılmasına 7250 lira bir müzekkere posta masrafı İ 80 liranın sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı Şakir akdoğan'ın bulunamadığına dair ilândır / 3

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1985/1880 Karar No : 1986/431 Mahkememizin 26/11/1985 suç tarihli 1985/1880 esas ve 1986/431 karar sayılı ilamı ile Hakaret ve Sarhoşluk suçundan sanık Ahmet ve Emineden olma 1952 doğ. Of İlçesi Korkut Köyü nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu Topçuoğlu mah. No: 12/A da ikamet eden Kemal Acar'ın eylemine uyan TCK nun 482/3 maddesi gereğince bir ay hapis ve 7500 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 300 lira üzerinden paraya çevrilip diğer para cezası ile toplanarak sanığın neticeden lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Samğın sarhoşluğu mütecaviz bir hal aldığından TCK nun 527/1 maddesi gereğince iki ay hafif hapis cezası ile cezalandınlmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 150 lira üzerinden paraya çev 9000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız oluşu ilk defa ar'zi olarak suçu işlediği cezasının tecili halinde ilerde bir daha suçu işleyemeyeceği hakkında mahkememize vicdani kanaat geldiğinden sanığın cezasının Teciline, TCK nun 40 madde gereğince sanığın nezarette geçen bir günün hapis cezasından tenziline, Bir müzekkere gidiş dönüş 40 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan Tebligata rağmen yukarda açık kimliği yazılı sanık Kemal Acar bulunamadığına dair İlândır / 4 Esas No : 1985/354 Karar No : 986/467 Mahkememizin 26/2/1985 tarihli 1985/354 esas ve 1986/467 karar sayılı ilamı ile mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Mustafa ve Sevimden olma 1954 doğ. Bakırköy Sakızağacı mahallesi nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu İlçesi Pulcular mah. Pulcular sok. Bila noda oturan Nadir Serdar Işıklı'nm mütecaviz sarhoşluk suçundan eylemine uyan TCK nun 572/1 maddesi gereğince 2 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının 150 lira üzerinden paraya çevrilerek sanığın neticeden 9000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, Bir talimat posta masrafı 170 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan bütün tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanık Nadir Serdar Işıklı'nın bulunamadığına dair İlândır / 5 Esas No : 1986/392 Karar No : 1986/880 Mahkememizin 6/3/1986 tarih ve 1986/392 esas 1986/880 karar sayılı ilamı ile tornavida ile yaralama suçundan sanık Salih Zeki oğlu Şaziye den olma 1971 doğ. İnebolu İlçesi Aşağı hatıpbağı mahallesi nüf. kayıtlı ve halen Kastamonu Kırkçeşme caddesi no : 36 Kastamonu ikamet eder Volkan Hüseyin Kabaalioğlu nun tornavida ile yaralama suçundan eylemine uyan TCK nun 456/4 maddesi gereğince iki ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Fiil kesici aletle işlenmiş olduğundan cezası 1/3 nisbetinde artırılarak 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2253 sayılı kanunun 12 maddesi gereğince cezası 1/2 nisbetinde indirilerek 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 300 lira üzerinden paraya çevrilerek sanığın neticeden lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız oluşu ilk defa arizi olarak suç işlediği cezasının tecili halinde ilerde bir daha suçu işlemeyecği hakkında mahkememize vicdani kanaat geldiğinden 647 sayılı kanunun 6 maddesi gereğince sanığın cezasının Teciline 2 davetiye posta masrafı 600 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilmiş ancak yapılan Tebligatlara rağmen yukarıda açık kimliği yazılı sanığın bulunamadığına dair İlândır / 6

15 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Adana 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1986/428 Karar No : 1986/547 Müessir fiil suçundan sanık Mehmet ve Zübeyde'den olma 1956 D.lu Kulp İlçesi Baloğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Ekrem Taş hakkında mahkememizce 7/7/1986 tarih ve 1986/ /547 karar sayılı ilâmı ile TCK.456/4,457/1,59,647 S.K.6 maddesi gereğince 2 ay 6 gün hapis cezası verildiği ve cezasının ertelendiği sanığın gıyabında verilen işbu hükmün, sanığın bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediği ve adresinin meçhul kaldığı, anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat Yasa'sının 28 ve mateakip maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verildi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1981/95 Karar No : 1983/95 (Mahkememizin 1981/95 esas, 1983/95 karar sayıh mahkememiz) kararına ek karar Karar Tarihi : 10/11/1986 Öğrenim özgürlüğünü engellemek suçundan sanık Tayvar Şenel hakkında mahkememizde yapılan yargılaması sırasında: Sanığın yapılan tüm aramalara karşın bulunamaması nedeni ile hakkındaki davanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve aradan geçen süre içerisinde yapılan tüm yazışmalara karşın sanığın açık ve kesin adresinin bulunamadığı gibi sanığın yurt dışında bulunduğu bildirilmiş olmasına karşın adı geçenin yurt dışındaki kesin ve tebligata yarar adresininde elede edilemediği anlaşılmış olup mahkememizce sanık hakkında muvakkaten tatiline karar verilen dava dosyası ele alınarak incelenmiş ve 10/11/1986 günlü karar ile aşağıda açıklandığı üzere sanık hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Mahkemece 10/11/1986 günlü karar ile aslen Sinop İli Ayancık ilçesi, Mestan Köyü nüfusuna kayıtlı bulunan Asım ve Mürüvvet oğlu, 1963 D.lu Tayyar Şenel'in hakkında mahkememizde açılan kamu davasında sanığa yüklenen suçundan ötürü cezalandırılması istenilen kanun maddesi itibarı ile cazanm azami haddi göz önünde tutulduğundan TCK. 102/4 ve 104/2 md. uyarınca zaman aşımı süresi dolmuş olması nedeni ile hakkında açılan kamu davasının ortadan kaldırılmasına'karar verilmiş olup yukarıda da açıklandığı üzere sanığın kesin ve tebligat adresi bulunmadığından hükmün ilânen tebliğine karar verilmiştir S.Y. ile değişik 3220 S. Tebligat Kanunun 29, 30, 31 md. gereğince hüküm fıkrasının yukarıda yazılı şeklide Resmî Gazete'de yayınlanması ile yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Tebliğ edilmiş sayılacağı İlânen Tebliğ Olunur

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Ankara 10. Sulh Hukuk Hakimliğinden : Davacı Isa Solmaz ve iki arkadaşı vekili tarafından davalılar Hasan Atılgan, Leman Atılgan, Aysen Atılgan, Vasfı Çanakçı, Gülsen Atılgan, Sadi Atılgan, Ayşe Atılgan, M. Doğan Şanbudak, Rıfat Tiryaki, M. Galip Atılgan, Mehmet Gurbulut, Cercis Yüksel, A. Kuran Serdaroğlu ve Zeki Cenger aleyhine açılan Izale-i Şüyuu davasında verilen ara kararı gereğince; Davalılardan Mehmet Doğan Şenbudak, Cercis Yüksel, Mehmet Günbulut, Aysen Atılgan, Rıfat Tiryaki, Ahmet Kurarı Serdaroğlu, Mahmut Galip Atılgan ve Zeki Cenger adına çıkarılan tebligat tanınmadığından bila tebliğ iade edilmiş, yaptırılan zabıta tahkikatında da adresleri tesbit edilememiştir. Davalılar hakkında açılan İzale-i Şüyuu davası mahkememizin 1986/711 Esasına kayıtlı olup, halen devam etmektedir. Duruşması 23/1/1987 günü saat : 10.20'de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmaları gelmedikleri takdirde H.U.M.K.nun Md. gereğince davanın gıyaplarında devam olunacağı ilânen tebliğ olunur Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesi İzale-i Şüyuu Satış Memurluğundan : 1986/31 Satılarak şuyuun izalesine karar verilen, 1-) Orhangazi Keramet Köyü Karakova mevkiinde M 2, zeytinlik 917 parsel nolu lira muhammen bedellidir. 2-) Aynı Köy Sinekdere Mevkiinde M parsel nolu zeytinlik, Orhangazi Adliye yazı işleri müdürlüğü odasında açık artırma sureti ile satılacaktır. Birinci artırma 28/1/1987 günü saaı arasında ikinci satış aynı yerde ve aynı saatlerde 9/2/1987 günü yapılacaktır. Geniş bilgi ve şartname dosyada mevcuttur. İş bu satış ilânı adresi meçhul olan hissedar İznik Boyalıca Köyünden Cavit Şahin'e ilâ nen tebliğ olunur Ünye Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1986/1028 Ünye Asliye Hukuk mahkemesinin 1/12/1986 gün ve 1986/ karar sayılı ilamı ile M.K.nun 74 ncü maddesine tevfikan Ünye Noterliğinin 27/11/1986 gun ve yevmiye sayılı res'en düzenlenen vakıf senedine göre işin mahiyetine ve gayesininde kanuna uygun olduğu ve M.K.nun 75 nci maddesinde belirtilen vakıf senedinde vakfın gayesi uzuvları bu gayeye tahsis edilen mallar ve hakları teşkilatı ikametgah ve ismi gösterilmiş bulunduğundan kurulan Ünye Kültür ve Turizm Vakfı'nın Tesciline, tescil hususunun vakıflar genel müdürlüğündeki mezkezi sicile kayıt olunmak üzere res'en tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu karar M.K.nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca ilân olunur Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : T.C. Anayasal düzeni değiştirmek için örgüt kurmak, Adam öldürmeye teşebbüs 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve yasak yayın bulundurmak suçundan sanık Afyon İli Faik Paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, aynı yer Nekipzade Sokak 10 sayılı yerde mukim Safter oğlu Emine'den olma 1945 D.lu Atilla Keskin hakkında mahkememizce yapılan duruşma sonucu 23/9/1986 gün ve 1986/ sayılı kararla sanığın beraatine dair verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı tebligat Yasa'sının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de İlânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur

17 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Kartal 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : Esas No : 1983/647 Karar No : 1986/122 Mühür fekki suçundan sanık ve Kars, Merkez, Ortakapı Hane 35, Cilt 006, Sahife 72'de nüfusa kayıtlı, Kadıköy, Yeldeğirmeni, Halitağa Caddesi No: 76, Kat 4 de ikamet eden Nizamettin Yadigar hakkındaki mahkememizin 19/3/1986 tarihli TCK.nun 274/1, 647/4. TCK /6 maddeleri gereğince , TL. ağır para cezasının teciline dair gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra Kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, ilân masrafının sanıktan tahsil edileceği ilân olunur Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 986/ Sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık, Yunus oğlu Emine'den olma, 1940 D.lu, Perşembe İlçesinin Soğukpınar Köyünde nüfusa kayıtlı, İstanbul Laleli Gençtürk Cad. Kılıç Ticaret Sahibi, Yahya Kılıç hakkında mahkememizde açılan kamu davasının duruşması sırasında, sanığa çıkartılan tebligat adresinde bulunamadığı ve tebligata yarar açık adresinin'de tesbit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince, sanığa isnat edilen, 1567 sayılı Kanunda belirtilen suçtan dolayı sanığın son çıkan 3196 sayılı yasaya göre (yüzbin) lira af para cezasım ve 1168 lira mahkeme masrafını Maliye'ye yatırıp makbuzunu ibraz ettiği takdirde, hakkında 1567 sayılı kanuna muhalefetten dolayı açılmış bulunan iş bu kamu davasının Ortadan kaldırılacağı, aksi takdirde tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün sonra 1567 sayılı kanunun hükümleri gereğince davanın duruşmasına devam edileceği ve duruşma sonunda hasıl olacak duruma göre hakkında karar verileceği ilânen tebliğ olunur Kadıköy 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 1986/31 İLÂNEN TEBLİĞ KARARI Sanık : Cihan Özkurt, Mustafa oğlu, Hatice'den olma doğumlu Zonguldak Kurucaşile, Yeniköy nuf.kay. Suç : Hırsızlık Yukarıda açık kimliği yazılan sanığın yapılan yargılaması sonunda sabit görülen eyleminden ötürü TCK.nun 492/1, 522, 59, 2253 sayılı Kanunun 12/2 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince sonuç olarak TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 3/10/1986 tarih ve 1986/ sayılı Kararımız bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, Resmî Gazete yoluyla ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde her hangi bir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden : Esas No : 1986/1187 Karar No : 1986/1309 Mahkememizin 26/11/1986 tarih 1986/ sayılı kararı ile Hükümlü Mehmet Ali İnce'ye, Sarıcakaya İlçesi, Demirciler Köyü, Cilt 009/01, Sayfa 45, Kütük 31 de nüfusa kayıtlı kardeşi Selahattin Ince'nin vasitayin edildiği ilân olunur

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Karayazı Asliye Ceza Hakimliğinden : Görevi İhmal suçundan sanık Süleyman Şemdinoğulları hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Sanık Hakkında verilmiş bulunan 4/4/1985 gün ve 1984/24 esas 1985/39 karar sayılı kararı ile Sanık Süleyman Şemdinoğullarmm hakkında T.C.Y.sının 230/1 ve maddesi gereğince üç ay hapis ve 1000 Türklirası Ağır hapis 647 sayılı Kanunun 4/1 ve TCY.nın 72 maddesi gereğince Türklirası ağır para cezasına olup sanığı, 7201 sayılı tebligat Yasasının 28. esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. Hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihden onbeşgün sonra tebliğin yapılmasına ilânen tebliğ olunur Çarşamba 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1985/277 Davacı Gülsevim Arslan vekili Av. Fahrettin Canbulat tarafından davalılar Mevlüt Öket, Niyazi Uyar, Davut Erdal, Osman Kınalı ve Erdal Özkurt aleyhine mahkememize açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Davalı 42 EV 486 plaka sayılı vasıta sahibi Osman Kınalı ile 55 AY 260 plaka sayılı vasıta sahibi Niyazi Uyar'a gösterilen adresine tebligat yapılamadığı ve mahkememizce ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla, 10/8/1984 tarihinde Mevlüt Öket idaresindeki 55 DY 660 plaka sayılı minibüs ile 42 EV 486 plaka sayılı Erdal özkurt idaresindeki vasıtaların çarpışması ile meydana gelen kazada ölen mütevvefanın mirasçıları tarafından açılan tazminat davasının duruşması 28/1/1987 günü saat 9.00'da olduğu ve duruşmada davalılar Osman Kınalı ve Niyazi Uyar'ın hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruşmaya gelmedikleri takdirde dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu ilânen tebliğ olunur Ayvalık Asliye Hukuk Hakimliğinden : 1986/95 Davacı Şerif önem Güren vekili Av. Hasan Orbatu tarafından davalı Sedat Güren aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda: Ayvalık/Küçükköy 2 hane numaralı nüfus sicilinde evli bulunan tarafların boşanmalarına, davalının kusurlu hareketleriyle bu sonuca yolaçtığından M.K.nun 142. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile evlenmekten memnuiyetine, dair yargıtay yolu açık olmak üzere 28/10/1986 tarih 1986/95-39! sayı ile verilen karar işbu ilânı müteakip davalı tarafından Yasada belirtilen 15 günlük süre içerisinde temyiz yoluna baş vurmadığı takdirde adı geçen yönünden kararın kesinleşeceği ilân olunur Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : Davacı Canip Bağıran tarafından davalı nüfus müdürlüğü aleyhine açılan gaiplik davasının yapılan açık duruşmasında: Diyarbakır İli Çubuklu Köyü hane : 10 Cilt : 055 Sayfa : 023'de kayıtlı bulunan davasının dedesi Ali adındaki şahsın 1. Dünya savaşına katılmış ve bir daha geri dönmemiş olduğundan yerini bilenlerin veya kendisini tanıyanların Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/2/1987 gün 1984/654 esas sayılı dosyasına bildirmeleri ilân olunur

19 15 Aralık 1986 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Konya Ereğlisi Sulh Ceza Hakimliğinden : Esas No : 982/123 Karar No : 985/560 Kavgada korkutmak maksadı ile Bıçak çekmek suçundan sanık Duran ve Nazik oğlu 1946 D.lu, Aslen Niğde İli Aksaray İlçesi Akçakent Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Konya İli Ereğli İlçesinde bulunan ve adresi meçhul olan İsa Demirtaş hakkında mahkememizce 12/7/1985 tarih ve 982/123 esas, 985/560 karar sayılı ilamı ile TCK. 466/1, 647/4 maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 985/1363 Karar No : 985/1706 Kumar Oynatmak suçundan sanık Hacı Ahmet ve Hayriye oğlu 1962 D.lu, Konya İli Ereğli İlçesi Kutviran Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Antalya İli Alanya İlçesinde çalışmakta olan ve adresi meçhul olan Mustafa Gür hakkında mahkememizce 27/11/1985 gün ve 985/1363 esas, 985/1706 karar sayılı ilamı ile TCK. 567/1, 647/4 ve TCK. 72. maddeleri gereğince Neticeten lira hafif para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 985/1316 Karar No : 986/1905 Bıçakla Müessir fiil suçundan sanık Ahmet ve Havvana oğlu 1967 D.lu, Konya İli Ereğli İlçesi Körlü Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen İstanbul'da çalışmakta olan ve adresi bilinmeyen Hüseyin Özkan hakkında mahkememizce 18/7/1986 gün ve 1985/1316 esas, 1986/1905 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 457/1, 647/4 maddeleri gereğince lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 18/3/1986 gün vel984/634 Esas 1986/395 karar sayılı ilamı ile Taahhüde rağmen tütününü teslim etmemek suçundan dolayı 1177 sayılı Yasanın 104/3 maddesi gereğince 2500 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 3800 lira maktu ücreti vekaletin sanıktan alınarak müdahil Tekel idaresine verilmesine, 640 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilen Malatya Merkez Dilek Köyü nüfusunda kayıtlı olup hale» İstanbul Mecidiye Akıncı Bayır Sokak No: 23 Daire: 1 de ikamet eder Mehmet oğlu Sakine'den olma 1963 doğumlu Hasan Basri Sönmez hakkında mahkememizce ittihaz olunan gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılıp ilamın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1986 Sayı : Ankara 4 Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1986/782 Davacı Hamdi Oflaz vekili taralından davalılar Aşır Söylemez, Rıza Şaban, Hacı Ahmet Kozak, Selim Kahveci, Mustafa Gündoğan, Mehmet Deli, Nazif Ay, Gülser Erkut ve Osman Deli aleyhlerine açılan izaleyi şuyu davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizden verilen ara kararı gereğince, davalılar Aşır Söylemez, Rıza Şaban, Hacı Ahmet Kozak, Selim Kahveci, Mustafa Gündoğan, Mehmet Deli, Nazif Ay, Gülser Erkut ve Osman Deli'ye dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, emniyet araştırmasında da tanınmadığı belirtildiğinden duruşma günü olan 23/12/1986 gün saat 9.50'de ibraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz ve delillerinizin gönderilmesi aksi halde duruşmaya gelmediğiniz takdirde H.U.M.K.unun maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ yerine kain olmak üzeıe ilân olunur / 1-1 Gaziantep 5 nci Zırhlı Tugay Kom. Askeri Savcılığından : 1986/810 Suç :İzin Tecavüzü Sanık : Fahrettin Usluca, Yusuf oğl. Sultan'dan olma 1959 D.Iu Aksaray İlç. İncesu Kasabası nüf. kay. aynı ilçe Zafer Mahallesinde oturur. Evli, 3 çocuklu, okuryazar, işçi, sabıkasız, 20. Mknz. Tug. 2. Mknz. P.Tb.6.Mknz.P.Bl.den Terhisli Er. Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında. 1 28/9/1980-5/10/1980 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit görülen sanığın eylemine uyan As.C.K. nun 66/1-B maddesi gereğince Takdiren Altı ay hapis cezası ile mahkumiyetine ve 28/9/1980 tarihine kadar yapmış olduğu Askerliğinin hizmetten sayılmayarak bu tarih itibariyle yeni baştan Asker edilmesine, 2 Sanık 6 hafta içinde kendiliğinden döndüğünden As. C.K.nun 73 ncü maddesi gereğince asli ve feri cezasının 1/2 nisbetinde indirim yapılarak neticeden sanığın üç ay hapis cezası ile mahkumiyetine, ve 28/9/1980 tarihine kadar yapmış olduğu Askerliğinin 1/2 sinin hizmetten sayılmasına, geri kalan Askerliği için Yeni baştan Asker edilmesine, Karar verilmiş olup sanık aramalara rağmen bulunamadığından hükmün 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazetede ilânen Tebliği ve aynı kanun 31 nci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur / 1-1 Adana 6 nci Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim 1 nolu Askeri Mahkemesinden : Esas No : 1986/71 Karar No : 1986/133 Suç : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve Anayasa ile kurulmuş T.B.M.M. ni zorla ortadan kaldırmak için silahlı çete (Dev-Yol örgütünü) kurup eylem yapmak ve bu çeteye mensup olmak. Sanık : Mehmet Ali Çubuk (Çıbık) Hüseyin oğlu, 1962 D.lu, Kangal ilç. Dayılı Köyü nüf. kayt. Adana Havuzlubahçe Mah. 759 Sk. No: 41 de oturur. Gıyabi Tutuklu. Karar Özeti : Sanık Mehmet Ali Çubuk hakkındaki davaya mahkememizin bakmaya görevli olmadığı kanaatına varıldığından mahkememizin görevsizliğine, mahkememizce verilen görevsizlik kararı kesinleştiğinde olumsuz görev uyuşmazlığının halli için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, Sanık Mehmet Ali Çubuk'un TCK.nun 146/3 ve 173/3 ncü maddeleri uyarınca Adana 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasın?, Temyizi kabil olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizce tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, ayrıca sanığın gıyabi tutuklu olması sebebiyle gaip sayıldığı cihetle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, ayın kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur / 1-1

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210 Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 388 2,9. 1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 25 Eylül 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30191 ATAMA KARARLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/201 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 192 0 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE Sayı : 21824 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Yönetmelikler Türkiye Emlak

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Söz Konusu Malzemelerin Satışında Yerinden Satış Şartnamesi Hükümleri Uygulanmaktadır.

Söz Konusu Malzemelerin Satışında Yerinden Satış Şartnamesi Hükümleri Uygulanmaktadır. HURDA İŞLETMESİ NDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 9 kalem muhtelif karkas vasfında dış lastik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) T. C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 18.2.1988 Genel

Detaylı