T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak"

Transkript

1 T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- (1)Bu yönetmelik, Başakşehir Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar. 1

2 Hukuki Dayanak Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15/b bendine dayanılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Aşağıdaki tanımlar; a) Belediye: Başakşehir Belediyesini, b) Belediye Başkanı: Başakşehir Belediye Başkanını, c) Belediye Encümeni: Başakşehir Belediye Encümenini, d) Belediye Meclisi: Başakşehir Belediye Meclisini, e) Belediye Zabıtası: Başakşehir Belediye Zabıtasını, f) B.E.Y: Belediye Emir Ve Yasakları Yönetmeliğini, g) Vb: Ve benzerlerini ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Sosyal Yaşamda Toplum Huzuru İle İlgili Emir ve Yasaklar Madde 5- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır; a) Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde bu amaç için ayrılan yerlerde sigara ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu belirten ve müşteriler tarafından kolayca görülebilecek yerde ve ebatta SİGARA İÇMEK YA- SAKTIR levhası asmamak, b) Kamuya açık alanlarda, genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak, c) Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapmak, d) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri, v.s. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak, e) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla 3

4 inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt ve hayvan yıkamak, f) Belediyece yasaklanmış yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri kurarak çalıştırmak ve bırakmak, g) Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parklarında, gezi alanlarında, spor alanlarında ve aletlerinde başkalarının kullanımını lüzumsuz şekilde engelleyecek hal ve davranışlarda bulunmak, h) Açıkta ayna vs. gibi göz alıcı ve yansıtıcı eşyayı örtmeden taşımak, i) Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da yaptırmak, j) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde her türlü evcil, kümes ve ahır hayvanlarının beslenmesine mahsus barınak yapmak, hayvan beslemek-bulundurmak, sahibi bulunduğu veya kiracısı olduğu evin içinde olsa dahi sakinlerin huzur ve istirahatini bozacak şekilde evcil hayvan bulundurmak, k) Binalarda hafta içi sabah dan önce, akşam den sonra, hafta sonu ise sabah dan önce akşam den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının huzurunu etkileyecek şekilde tamirat, tadilat, inşa-i 4

5 faaliyet vb. gürültülü işler yapmak, l) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak, m) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak, n) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak, o) Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek, p) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek, r) Ev ve işyerlerinin dış duvarlarının, kapı içlerinin boyanması ve sıvanması esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak, s) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak, binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koy- 5

6 mak, sucuk, pastırma, çiroz, vs, gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak, binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak. Sosyal Yaşamda Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar Madde 6- (1)Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır; a) Her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletmek, b) Çöp konteynırlarının etrafına gelişi güzel çöp vb. maddeler atmak, konteynırlara zarar vermek, ateş ve yanan kül atmak c) Belediyemizce belirlenen konteynırların yerlerini belediyeden izinsiz değiştirmek, d) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek, e) Yollara paspas atmak, sermek, f) İlçemiz sınırları içerisinde ambalaj atıklarını belediye ve belediye ile anlaşmalı çevre lisanslı firmalar haricinde toplamak, taşımak ve depolamak, g) Çöp konteynırlarına Ambalaj ( Kağıt, Karton, Metal, 6

7 Plastik, Cam, vb. ) atmak. h) Geri dönüşüm konteynırı ve ünitelerine ambalaj atığı haricinde atık atmak i) İşyerlerinde çöp konmaya uygun plastik çöp torbası, çöp kovası, çöp kabı, çöp bidonu bulundurmamak, j) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek, k) Cadde ve kaldırımlar üzerinde araç yıkamak, l) Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları temizlememek, m) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur suyu borularını varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, n) Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, o) Her türlü bina temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef suları yollara ve yaya kaldırımlara akıtmak 7

8 p) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, bölümleri haricinde atık atmak r) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek, s) Çöp konteynırına tiner, karpit, çeşitli kimyasal madde içerikli yanıcı ve patlayıcı madde atılması yasaktır. Bu tür maddeleri ayrı biriktirilip İ.B.B. Atık Bertaraf İstasyonuna nakletmemek t) Çöp konteynırı vb. olmayan yerlerde belediyenin belirlemiş olduğu çöp toplama saatlerine riayet etmeyerek gelişigüzel çöp çıkarmak, u) Şehir içerisinde ilgili birimlerden izin almadan çevreyi rahatsız edecek şekilde hurda ve atık malzemeleri toplamak ve depo etmek, y) Binalarda halı, kilim, temizlik bezleri, paspas vb. silkelemek ve dökmek, (Pazartesi günleri ile saatleri arasında ya da apartman yönetimince belirlenecek gün ve saatte çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde halı silkelenebilir). z) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıklar, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıkları, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur, 8

9 aa) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak, i) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler şunlardır: 1) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs.), kereste, demir malzeme ve artıkları 2) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçalan, eski ev eşyaları, 3) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, 4) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları. 5) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları. 6) Atık pil ve akümülatörler 7) Döküm yapan işyerlerinden çıkan küller, ayakkabı tabanları, tekstil fireleri, eski araç lastikleri, tozlar, talaşlar, evsel atık haricinde kalan diğer atıklar 8) Mandıradan çıkan hayvan pislikleri 9) Sahipli küçükbaş ve büyükbaş hayvan ölüleri 10) İlaç kutu ve şişeleri 9

10 ii) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler ise şunlardır: 1) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri 2) Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.s, 3) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlü kağıt, mukavva, kutu ve parçalar, 4) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler, 5) Ağaç yaprakları, yol ve caddelerdeki hayvan pislikleri, 6) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri, 7) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (sahile vuranlar dahil) 8) Soba külleri. Sosyal Yaşamda Toplum Düzeni İle İlgili Yasaklar Madde 7- (1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır; a) Cami avluları abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs, gibi şeyleri bırakmak buraların intiza- 10

11 mını bozmak, buralarda yatmak, fazla yer işgal etmek, b) Belediyece konulmuş her nevi direk, lamba, levha, çeşme muslukları, çöp kutuları, reklam elemanları, banklar, sabit ve hareketli alet, edevat, çocuk oyun grupları, spor aletlerini sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak ve tabelalarını vb. araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek, yazı yazmak, boyamak, yakmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek. c) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği park ve yeşil alanlardaki yasaklanan yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, varsa meyvelerini koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, araçlarla ağaç ve çim alanlara çarpmak zarar vermek, d) Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt, eser ve müştemilata zarar vermek, e) Parklarda ve mesire alanlarında yasak olan yerlerde mangal ve ateş yakmak, banklarda yatmak, piknik yapmak, çimenlere yatmak veya kilim sermek veya içki içmek. 11

12 f) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine 3 metre yükseklikten az perde, saçak, siper yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek, g) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek, h) Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşa at, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlem lerini, tente, tahta vb. malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, belediyenin sorumluluğunda bulunan yerlerdeki ağaçlara zarar vermek, i) İnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere tabela koymamak, j) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez v.s. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak, k) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına 12

13 almamak, l) Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs, çakarak öteberi asmak, m) Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresini tahta perde veya uygun malzeme ile kapatmamak, belediyemizce gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak, n) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, talaş, uçuşabilecek mal vb. maddeler taşıyan kamyonların yükün etrafa savrulmasına, dökülmesine ve uçuşmasına mani olacak şekilde üzerini branda ile örtmemek, o) Meydan, sokak, kaldırım, pazar, köprü, geçit vb. umuma mahsus yerler ile pasaj gibi umumi binalar ve apartmanların ortak kullanım alanlarını girişi ve merdivenlerine her şekil ve maksatla eşya koyarak nizam, intizamın bozulmasına sebebiyet vermek, p) Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek, 13

14 r) Motorlu vasıtasını cadde, sokak, meydan vb. yerlere park etmek suretiyle belediye hizmetlerinin görülmesi ve belediye alt yapı çalışmalarında uyarılara rağmen aracını kaldırmayarak çalışmaları engellemeye devam etmek, s) Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni ya da kızakla kaymak, kartopu, futbol v.s. oynamak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak ş) Şehir içinde umuma mahsus yerlerde belediyenin tasarrufu ile tahsis edilip işletilen otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin buraların işletilmesi için belediyemizce belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uymamak, t) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek, u) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek, v) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet 14

15 tertibatı almamak, y) İnşaatı bitmemiş metruk binalarda gerekli emniyet tedbirleri almamak, z) Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda; dış ısı 13 C ve 13 C nin altına düştüğü takdirde bina sahipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri yakmaması, aa) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde baca çıkartmak. bb) Ortak kamu kullanım alanları üzerine ilgili belediyesinden izin alınmadan; büfe, ATM kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini ve kart satış kabini vb. koymak, deniz araçları için çekek yeri ve bağlama alanı oluşturmak, cc) Atık su, yağmursuyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına izinsiz müdahale etmek dd) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su sızıntısı v.b. rahatsızlıklara meydan vermek, ee) Her türlü atık ve artığın gelişigüzel biçimde kontrolsüz bir şekilde yakılarak etrafa rahatsızlık vermek, ff) Hertürlü inşaat ve tamirat artıklarını ve moloz- 15

16 larını Belediyece tarif edilen yerler dışında yollara tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak, gg) Tüp gaz satış irtibat bürolarında kanunen belirlenen tüplerden fazlasını bulundurmak, hh) Binaların dış yüzeylerine takılacak olan klima, anten vb. malzemelerin gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte edilmesi. ii) Her türlü binalarda bulunan klima vb. makinelerinin sularının bir akara bağlanmadan açığa verilmesi, jj) İnşaat hafriyatı alımı sırasında tedbir almadan cadde ve sokağa çıkmak, yolu kirletmek (Çamur-Toz v.b.) kk) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak, ll) Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde, ilgili belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, konser, organizasyon ve diğer kutlamalarda patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden izin almamak, mm) Her ne surette olursa olsun kamuya ait alanlara araç parkını engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası v.b. şeyler koymak, 16

17 ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak, nn) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanlar içerinde, araç park etmek, reklam amaçlı tabela dikilmesi, ağaç üzerine veya ağaçlar kullanılarak aralarına reklam afişlerinin asılması, oo) Özel bahçıvanların veya vatandaşların çim ve bitkisel atıkların, poşetli şekilde yol kenarına belediyenin belirleyeceği toplama günleri haricinde çıkarılması yasaktır. pp) Ev ve apartmanlarda, alış-veriş merkezi, iş hanları, pasajlar vb. yerlerde hizmet görenlerin resmi bir kurumdan alınmış ve 6 ayda bir periyodik muayeneleri yapılarak işlenmiş Sağlık Muayene Cüzdanı olmamak. (Bu uygulamalardan yönetici sorumludur.) rr) Paket halinde satılması gereken tütün mamullerinin, paket açılarak tek tek satılması. (Bu ürünlere rastlandığında tutanakla, el konularak imha edilir) ss) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, vb. yerleri herhangi bir şekilde izinsiz olara kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek, (Yollara tümsek yapmak, halat çekmek, yolu bir şekilde trafiğe kapatmak gibi) tt) Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak, dükkan önlerine ve kaldırımlara halı, yolluk vb. malzeme sermek. 17

18 Evcil-Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Hükümler Madde 8- (1) Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır; a) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan beslenemez. b) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine sebep olmak yasaktır. c) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şehadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez, (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.) d) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başı boş bırakılamaz, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde veya bahçede beslenemez, 18

19 e) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.) f) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölüleri kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömülmelidir veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim edilmelidir. g) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanlar Belediyemize haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak yasaktır. h) Ev ve süs hayvanı sahipleri, kendileri ve hayvanlarına ait bilgileri belediyeye kayıt ettireceklerdir. Hayvanın ölmesi, taşınma, kaybolma, yeniden sahiplendirme vb. durumlarda belediye haberdar edilerek hayvanın kayıttan düşmesi ya da kayıtlarının yenilenmesi sağlanacaktır. i) Ev ve süs hayvanlarının doğal ihtiyaçlarını karşılamak 19

20 üzere park, bahçe, yürüyüş yolları, cadde ve sokaklarda dolaştırılmaları esnasında; hacetlerini giderdikleri takdirde hayvansal atık, sahiplerince bertaraf edilecektir. j) Köpek ırklarından pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu köpeklerin melezlerinin ikametgah içerisinde, bahçede, sokakta, meydanlarda gezdirilmesi ve bakılması yasaktır. k) Belediye tarafından tayin ve tespit edilerek oluşturulan hayvan besleme noktaları haricinde umuma açık yerlerde hayvanların beslenmesi esnasında verilen gıda ve gıda atıkları ile çevre kirletilmeyecektir. l) Belediye sınırları dahilinde, ev ve apartmanların herhangi bir yerinde (balkon, teras vb. alanlar) çevreyi rahatsız edecek şekilde hayvan beslemeyecek ve bu hayvanların kullanımı için kulübe, kümes vb. yapılar yapılmayacaktır. m) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen alanlar haricinde, besi hayvanlarının kurbanlık, adaklık veya her ne sebeple olursa olsun kesimi yapılamaz. İlan Reklam İle İlgili Hükümler Madde 9- (1) İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. 20

21 a) Büyükşehir Belediye sınırlan içerisinde Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Tasarım Müdürlüğünün kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz. b) Belediyemizin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz. c) Belediyelerin almış olduğu reklam ilan kurallarına aykırı hareket edilemez. Gezici Satıcılar ile İlgili Hükümler Madde 10- (1) Gezici satıcılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir. a) Gezici satıcıların, belediyemizden iştigal konusu belirtilmiş ve belediyemizce onaylanmış gezici satıcı kimlik belgeleri almaları zorunludur. İstenildiğinde bu belgeyi görevliye ibraz eder. İzin belgelerinde belirtilen iştigal konusu dışında faaliyette bulunulması durumunda bu belge geçersiz sayılır. İzin belgesinde nerelerde ve hangi şartlarda satış yapılabileceği ayrıca belirtilir. b) Besin maddesinin satıldığı kapların her tarafı kapalı olacak, iç kısmı paslanmaz malzemeden yapılacak ve camekânlar dışındaki dış yüzeyler yağlı boya olacaktır. c) Gezici satıcılar, belediyemizin belirlediği kıyafeti 21

22 giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Bu satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, temiz ve düzgün olacaktır. d) İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini 6 ayda bir yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen yerlerin izinleri derhal iptal edilir. e) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyemizce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır. f) Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir. g) Her türlü sakatat mamulü, köfte, lahmacun ve yemek türü gıda maddelerinin gezici olarak satılması yasaktır. h) Gezici kasaplık et, balık satışı ve kanatlı hayvan satışı yapmak yasaktır. 22

23 i) Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır. j) Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, belediyemizden izin alacaklardır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekanı tertiplenemez. k) Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları ve belgelemeleri mecburidir. l) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur. 23

24 İKİNCİ KISIM İktisadi Nizamla ilgili Emir ve Kurallar BİRİNCİ BÖLÜM Ulaşım ve Trafik Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler Madde 11- (1) Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir: a) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek, b) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak, c) Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak, d) Belediyemizce yasaklanmış yerlerde hayvan ile çekilen arabalar ile trafiğe çıkmak, e) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek, kabuklu 24

25 yiyeceklerin kabuklarını araç içerisine atmak, f) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek, g) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak, h) Park ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak, i) Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek, j) Manyetik bilet ücretini ödemeden otoparktan çıkış yapmak, k) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek, l) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi, m) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip 25

26 bindirmek, n) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak, o) Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin, belediyemizce yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak, p) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde dışarı sarkmak, bu araçların fren, zil kampana yangın aleti ve ilk yardım dolabı v.s. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak yasaktır. r) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmak zorunludur. s) İlçe sınırlarımız dahilinde amme mülkü üzerinde Belediyemizce tespit ve tahsis edilen parkomatlı veya manyetik biletle geçilen otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir. 26

27 İKİNCİ BÖLÜM Daimi ve Geçici İşler Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler Madde 12- (1) Daimi ve geçici Pazar yerleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir: a) Daimi ve geçici Pazar yeri kurulması ve kaldırılması belediyemizin meclis kararı ile olur. b) Kurulması düşünülen Pazar yeri ile ilgili olarak trafik açısından UKOME nin görüşü alınır. c) Pazar yerlerinde nizam ve intizam Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilir. d) Belediyemiz pazar yerleri ile ilgili ve denetimlerini bu talimatnameye göre yapar. Pazar esnafı bu talimatnameye uymak zorundadırlar. e) Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir: 1) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya devredenler. 27

28 2) Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler. 3) Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler. 4) Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler. f) Pazarcıların belediyemizce pazar yeri olarak gösterilen mahallerin sınırlarını aşmaları yasaktır. g) Tezgahlarda satışa arz ettiği mallarını, görüşü engelleyecek şekilde çadırların ön ve üst kısımlarına asamaz veya koyamaz. h) Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlığımızca tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunludur. Tescil Cüzdanlarının ilgilileri her yıl belediyemizden vize alacaklardır. i) Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya veya çöplerini sağlam, sıvı sızdırmaz çöp toplama ve biriktirme torbalarına koyup muhafaza etmeye, pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımak ve ilgililere her isteyişte göstermek, temiz iş gömleği giymek zorunluluğundadırlar. j) Pazar esnafının sattığı ürünün paketlenmesinde hijyen kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur. 28

29 k) Pazarcı esnafı ölçüler kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar, el kantarı kullanmak yasaktır. l) Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları yasaktır. m) Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında cezai hükümler tatbik olunacaktır. n) Pazarlar ilgili belirlenen saatlerde faaliyette bulunacaktır. Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır. o) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır. Ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri gıda maddeleri orijinal ambalajlarında satılabilir. 29

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı