MADEN YASASI DEĞİŞİKLİK TASARISI TBMM GENEL KURULU NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN YASASI DEĞİŞİKLİK TASARISI TBMM GENEL KURULU NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI"

Transkript

1 1 YAŞAMSAL kişisel sayısal çevresel süreli ileti Y A ŞA M S A L KİŞİSEL SAYISAL ÇEVRESEL SÜRELİ İLETİ SAYI 3 ÖZEL SAYI onbeş günde bir 09 Haziran 2010 MADEN YASASI DEĞİŞİKLİK TASARISI TBMM GENEL KURULU NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI Bu özel sayıdaki metin adreslerine erişilebilen Milletvekillerine, ilgili STÖ ne ve size gönderildi. Bir Şey Yapmalı!

2 2 MADEN YASASI DEĞİŞİKLİK TASARISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tahir ÖNGÜR Jeoloji Y. Mühendisi 09 Haziran 2010

3 3 GİRİŞ TBMM 23. Dönem Genel Kurulu 4. Yasama Yılı çalışmaları kapsamında farklı öneriler Ana Komisyon da birleştirilerek hazırlanmış ve günü Genel Kurul a sunulmuş olan Maden Yasası ve farklı 3 yasada değişiklikler getiren bir tasarıyı görüşmeye başladı. Görünüşe göre bu tasarı fazla zaman tüketilmeden bir, en çok iki gün içinde yasalaşacak. Maden Yasası, aslında 2004 yılında önemli bir değişikliğe uğramış ve baskın olarak madencilik sektörümüzdeki yabancı şirketlerin ve uluslar arası kuruluşların istekleri doğrultusunda önemli değişikliklere uğratılmış, bir bakışla baştanbaşa yenilenmişti. O yasama çalışması sırasında sözü edilen kuruluşların aşırı bulunan bazı istekleri yaşama geçirilmemiş ve belli ki akılları orada kalmıştı. O günden beri, bu çevreler hep özellikle çevre korumaya yönelik bazı sınırlı kısıtlamaları sektörün gelişmesinin önündeki engel olarak eleştirir olmuştu. Buna karşılık çok geniş bir çevre de yasalaşan metin ile ulusal çıkarların yanında çevre ve insan sağlığının da özellikle yabancı madencilerden yana önemli ölçüde zarara uğradığını söyleye geldi. Ancak, geçtiğimiz yıl olan iki gelişme, Anayasa Mahkemesi nin Yasa nın izinleri düzenleyen 7. Maddesini ve Danıştay ın da Uygulama Yönetmeliği nin pek çok maddesini iptal etmesi yaşam savunucuların haklılığını hukuk düzeyinde ispatladı. Ama, bu iptaller sektörde işlem yapılanmaz bir durum oluşturdu. Anayasa Mahkemesi nin gerekçeli kararında iptal kararının uygulanması için 1 yıllık süre bırakıldı ve iptal kararı günü geçerli olacak. Bu bir yıllık süre, madencilik sektörü ile ilgili düzenlemelerin toplumda demokratik biçimde ve alabildiğince tartışılıp, daha çok kişi ve çevrenin benimseyebileceği ve ulusal çıkarların en üst düzeyde korunabileceği bir kurallar dizisi oluşturma açısından verimli kullanılabilmiş değil. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu teklifini ancak 3 Mart 2010 da TBMM Başkanlığı na gönderebildi. Milletvekilleri tarafından daha önce, Ocak 2010 da verilmiş bir teklif daha vardı. Komisyon görüşmeleri sırasında da bir başka teklif daha verildi. Bu üç metin değişik görüşme aşamalarında birleştirildi. Ancak, Komisyon raporlarına yazılan karşı oy yazılarına bakılırsa görüşmeler sırasında da kaynağı bazen belli olmayan bir dizi yeni metin ve değişiklik önerisi geldi. Son derece dinamik, sürprizlerle dolu bir yazım ve görüşme süreci yaşandığı anlaşılan bu çalışma süreci sonunda teklifler 27 Mayıs 2010 günü tasarı durumunda birleştirilip Genel Kurul a sunuldu. Tekliflerin görüşme sürecinde madencilik sektörü temsilcilerinin Komisyon üyesi milletvekillerinden daha ısrarla görüşmeleri izleyip sürece müdahale ettiği, basına düşen bilgilere göre de müdahalelerini bazı karşı milletvekillerine hakarete vardırdıkları da anlaşılıyor. Ancak, yaşamın başka alanlarında örgütlü sivil toplum ve meslek örgütleri toplantılara ya toplantı gününden sonra ulaşabilen yollarla çağrıldı; ya da, görüşmelerden haberleri olmadı. Yazılı ve basın yoluyla yapılan eleştiri ve açıklamalar da, açıkça etkisiz kaldı. Hazırlanan tasarı, ne yazık ki bu ülkenin madencilik sektörünün en çok istihdam ve katma değer yaratan kesimlerini bile hoşnut etmedi. Bu tasarı yaşamın başka alanlarında ise büyük kaygı yarattı, tepkiler büyüyerek sürüyor. Özetle, bu yasa ile kentlere su sağlanan baraj ve gölleri, sulak alanları, koruma altındaki canlı yaşamı, ormanlar bir yana bunların gen ve tohum zenginliğinin korunduğu ve tükenme tehdidi altındaki endemik bitki türlerini saklayan kesimlerine bile, 10 milyon yurttaşımızın geçim kaynağı olan zeytinliklere, kıyı alanlarına, vb yaşamı doğrudan etkileyecek yıkıcı etkiler yaratacağı ve buraları çokuluslu madenci şirketlerin oyun alanı kılmaya yönelik olduğu görülüyor. Yine tasarıda var olan tüm yasa ve yönetmelikler, hukukta yeri olmayan bir kazanılmış hak kavramıyla aşılmaya ve yine de tıkanıklık kalmışsa kanunlarla düzenlenmiş kurallar İdare den bir kişinin bunda kamu yararı vardır kararı ile aşılmaya çalışılıyor. Buna karşılık, yer altı kaynaklarımızın ülkemizin kalıcı çıkarları doğrultusunda değerlendirilebilmesi için İdare nin eline verilen hiçbir araç yok, ne var olan yasada ve ne de bu değişiklik tasarısında. Son aylarda katlanılmaz düzeylere

4 4 ulaşan maden işletmelerindeki iş kazaları ve ölümleri önleyecek önlemler de yok bu değişiklik kapsamında. Ülkemizin daha çok gereksindiği kaynakların aranıp çıkarılmasını özendirecek önlemler olmadığı gibi, yarın gereksineceğimiz ve bunun için titizlikle saklamamız gereken stratejik maden kavramı bile yok bu metinde. Var olan yasa metinde olduğu gibi bu metinde de uzun ve çapraşık cümlelerle, yer yer çelişkili ifadelerle yarın yine sayısız anlaşmazlığa neden olacak düzenlemeler yapılmaya çalışıldığı görülüyor. Tasarının Genel Gerekçesi son derece sıradan, yanlış ve dayanaksız savlara dayandırılmış baştan savma ve yasama görevini yerine getirecek milletvekillerini yanıltıcı ifadelerle dolu. Madde Gerekçeleri ise, o maddedeki önerileri hikaye etmekle yetinen; ama, o değişikliğe neden gerek duyulduğunu, sorunu ve bunun bu maddedeki düzenleme ile nasıl aşılabileceğini açıklamaktan uzak. Bu tasarı bu metin ile yasalaşırsa ne yazık ki, bunca emeğe ve kuşkusuz ardındaki yaygın iyi niyete karşın, önemli bir fırsat kaçmış ve çokuluslu madencilik kuruluşlarının ve onların sadık yerli sözcülerinin ısrarlı çabalarıyla yalnızca onların yıkıcı eylemlerinin önünü açmaya yarayacak, yarın olumlu oy verecek olanların övünemeyeceği yeni bir hukuksal düzenlememiz olacak. Bu şekilde yasalaşacak bir metin de çok büyük olasılıkla Anayasa Mahkemesi nden dönecek ve geçen süre içinde ülkemiz ve yaşam alanlarımız zarar gördüğü ve şirketler de o arada kazandıklarıyla kalacak. Bu metinde, TBMM Genel Kurulu na indirilen son metin esas alınarak bu tasarı eleştirilmeye ve özellikle uzmanlık gerektiren konularda sayın Milletvekilleri ne yardımcı olunarak yurttaşlık görevi yerine getirilmeye çalışılacak. Bu yapılırken, Tasarının sıra düzeni izlenmeye çalışılacak, konuların önem sırası sonuçlarda yeniden kurulmaya çalışılacaktır. Ancak, Başbakanlık tasarısı ve milletvekillerinin tekliflerinde madde gerekçeleri var iken, Ana Komisyon un Genel Kurul a ilettiği oldukça değiştirilmiş ve bir dizi yeni ek madde içeren metindeki çok sayıda değişiklik ve yeniliğin madde gerekçesi yok. Nasıl bir yasama yolu izlendiği ortada. Bu tasarı Genel Kurul da kabul edilirse, bir çok maddenin gerekçesi olmayacak, bazılarının gerekçesi de havada kalacak. Madde gerekçelerini Genel Kurul mu yazacak? Belli değil. Belli olan şu ki, Komisyon çalışmaları kurallara aykırı yürütülmüş durumda. Aşağıdaki değerlendirmede Başbakanlığın tasarısından aktarılan bölümler kırmızı; O tasarının Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri yeşil; milletvekillerinin teklifinden alınan bölümler kavuniçi; ana Komisyon un son metni mavi; ve bizim değerlendirmelerimiz de siyah dizilerek hepsini okuma zorunluluğu yaratılmamaya çalışılmıştır. Değerlendirmenin başına bir özet konmamış; ama, Sonuçlar bölümü uzun değerlendirmenin bir özeti niteliğinde hazırlanmıştır.

5 5 GENEL GEREKÇE Tasarı nın Genel Gerekçesi bu metnin sonuna EK.I olarak alıntılandı. Bu metin incelendiğinde öneri ve biçimlendirmelerin aşağıda özetlenen tezlere dayandırılmaya çalışıldığı görülecektir. Yine bu metin, ilgili eski metinlerle kıyaslanarak incelendiğinde de bunun nerede ise bütünü ile, yıllardır kendini Madenci Kuruluşlar Başkanlar Konseyi olarak duyuran sanal kuruluşun (kişinin) metinlerinden alındığı da görülecektir. Genel Gerekçe nin ilk paragrafı, yaşadığımız dünya ve gerçekleri ile hiç örtüşmeyen aşağıdaki anlatımla başlıyor: Madencilik sektörü, sanayinin temel hammadde ve enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Madenlerin ve maden yataklarının kaynak kayıplarını asgari düzeyde tutarak ülkemizdeki yeraltı zenginliklerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, planlı ve en verimli bir şekilde zamanında işletilmesi ile sanayinin hammadde gereksinimine cevap verilmesi kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Hayır ne yazık ki gerçek böyle değil. Şimdi bu yasal değişiklikler konusunda yasa yapıcıları baskı altında tutan madenci kuruluşların büyük bölümü yabancı madencilik kuruluşları ya da onların temsilcileri. Bu alanda çalışan yerli sermayenin büyük bölümü de sözü edilen yabancı şirketlerle birlikte, ülkemiz sanayinin gereksindiği hammaddeleri değil, küreselleşen maden borsalarında en çok spekülasyonu yapılan, en fazla rant elde edilebilen üç beş metalle ilgileniyorlar. Altın, gümüş, nikel, kobalt, molibden ve yer yer de bakır arama ve işletmekten başka bir şeyle ilgilendikleri yok. Bunlarla ilgilenmelerinin nedeni de bu tür yatakların dünyadaki kıtlığından kaynaklanmıyor. İkinci paragraftaki tez de, Gerekçe metninin çeşitli yerlerinde yineleniyor. Ne kadar yinelenirse o kadar ikna edici olacağı düşünülmüş olmalı. Madencilik sektöründe yer seçme şansının olmaması, madenlerin oluştukları yerde üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Başka hangi doğal kaynak böyle değil ki? Ağaçlardan, tarla bitkilerinden, sudan, hayvanlardan git başka yerde ol, git başka yerden gel benim kucağıma mı diyoruz? Hepsi oluştukları yerde varlıklarını sürdürmek durumunda ve her birinden yararlanabilmek için orada çalışmak gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramında temel hedef, günümüz insanlarının ve sonraki nesillerin gereksinimleri olan doğal kaynakların israf edilmeksizin, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmelerin, insan ve çevre sağlığına uygun şartlarda geliştirilmesidir. Bu çerçevede, ülkemiz kalkınması için çevre ve madencilik faaliyetlerinin iç içe ve birbiri ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesi zorunluluğu göz önünde bulundurularak bilinen tedbirlerin yanında teknik ve bilimsel ek tedbirler alınmalı, madencilik faaliyetleri yasaklanıp kısıtlanmamalıdır. Ne güzel sözler, bilinen tedbirler, bilimsel ve teknik ek tedbirler. Bunun, doğal kaynakların ısraf edilmeksizin, sosyal ve endüstriyel gelişmelerin, insan ve çevre sağlığına uygun şartlarda geliştirilmesi, Bu satırları eski Çayeli Bakır İşletmesi ni devir alan ve şimdiki işletmecisi Kanada lı INCO şirketine söylemek gerekir. Kanada da ve Finlandiya daki işletmelerindeki cut off grade, yani çıkarılan en düşük cevher tenörünün 10 katı kadar zengin cevheri neden çıkarmıyor da yeraltında terk ediyor. Neden, becerebilse idi, Artvin Cerattepe de daha da insafsız davranmaya hazırlanıyordu. O bir şirket. Kendi kazancını en yükseğe çıkarmaya çalışmasından daha akılcı ne olabilir? Pekiyi bizim yasamızda, işletmeciyi cevheri hiç telef etmeyecek şekilde çıkarmaya zorlayacak bir madde var mı? Yok. Bu değişiklik tasarısında da yok. Üstelik, Anayasa mıza göre yer altı kaynakları Devlet in. Devlet bu yasa ile bunları işletir ya da işlettirir demiş Anayasa. Pekiyi bu yasa

6 6 günümüz insanlarının ve sonraki nesillerin gereksinimleri olan doğal kaynakların israf edilmeksizin çıkarılmasını neden dert edinmiyor kendine? Bir başka Kanada şirketi olan Eldoradogold Corp, Uşak Kışladağ da belirlediği 240 ton kadar altın rezervinden nasıl oluyor da ancak 100 ton kadarını çıkarıp yurt dışına götürüyor da biz buna razı olabiliyoruz. Hangi kamu görevlisi, hangi kanun maddesini esas alıp bu şirketi yer altı kaynaklarımızı telef etmemeye zorlayabilir. Bu amaçla kullanılabilecek bir kural ne var olan kanunda var, ne de bu değişiklik tasarısında. Gerekçe de bilindik sözlerin yinelenmesi gerçeği gizlemeye yetmiyor. Aynı, ülkemizdeki madenciliğin artık sanayimizi desteklemek, ona hammadde sağlamak için değil; ham ya da yarı işlenmiş cevherlerin doğrudan dışsatımına ağırlık vermesi gibi. Hayır, ülkemiz madenciliği ve özellikle de bu kanun tasarısı ile kayırılmaya çalışılan yerli ya da yabancı, ama çokuluslu maden pazarının bileşeni olan şirketlerin madenciliği ülkemiz sanayini değil gelişmiş ülkelerin sanayini ucuz hammadde ile desteklemek üzere yeniden örgütleniyor. Bunu sağlamak için değil mi, AB tarafından görevlendirilen Weinberger Komisyonu yıllar önce hazırladığı raporda artı değer yaratması sınırlı, istihdamı az ve ama çevre ve insan sağlığına yükleri sınırsız olan Nikel-Kobalt madenciliğinin AB ülkelerinde yapılmaması, bu madenciliğin 3. Dünya ülkelerinde geliştirilmesi için teşvik ve destekler geliştirilmesini; ama, bu metallerin ara ürünlerinin ve son ürünlerinin üretileceği endüstrilerin ise, hem yüksek istihdamı ve hem de yüksek artı değer yaratışı nedeni ile AB ülkelerinde desteklenmesi politikasını önermiş olması? Aynı politika ile, Londrada kurulu Europeannickel Plc firmasının Manisa Turgutlu Çaldağ daki Nikel-Kobalt yatağını dünyada ilk kez denenecek olan açık havada sülfürik asit kullanılarak cevher işleme teknolojisi ile işletmesi için ellerinden geleni yapmıyorlar mı? %50 zenginleştirilmiş olan Nikel-Kobalt lı çamurlar toprak fiyatına yurtdışına gönderilip, ülkemiz sanayinin gereksindiği metal uluslar arası pazarlardan çok çok daha yüksek bedellerle satın alınacak. Gediz Ovası nda da kesilen ağaçtan, kazılıp oraya buraya yığılan yüzlerce milyon ton kayadan, çevreye yayılan en az 1,5 milyon ton sülfürik asit sisinden, sel basan tarım alanları, ve benzerlerinden başka br şey kalmayacak. Sürdürülebilir kalkınma Londra Metal Borsası spekülatörleri için beklenebilir. Ama, ülkemiz için, hele hele Manisa halkı için nasıl sürdürülebilecek bu yaşam bilinmez. Gerekçe deki cafcaflı sözlerin ardında gerçek yok. Bu talanı önlemede, bugünkü ve gelecek kuşaklarımızın gereksinimlerini karşılayacak, üstelik te yenilenemez, tükenir olan yer altı kaynaklarımızı talandan korumada yararlanılabilecek hiçbir kural yok yasada ve tasarıda. Madencilik sektörü, sanayinin ve ekonominin diğer sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel girdileri sağlar ve bunun paralelinde yeni istihdam imkanları yaratır. Bunu günlük yaşamımızın her aşamasında görmekteyiz. Örneğin, kullandığımız kalem ve kağıttan, bindiğimiz ulaşım araçlarına kadar her türlü araç ve gereçlerde madenler temel girdi olarak tüketilmektedir. Bu nedenle, önemli altyapı yatırımları, çağdaş teknoloji, pazarlama ve finansman yöntemlerinin gelişmesi madencilik sektörü ile paralellik arz eder ve yaygınlaşır. Diğer yandan, madenlerin hammadde olarak kullanılması sonucu ortaya çıkarılan ürünler, ülkelere döviz kazandıran önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, bugünün gelişmiş ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör görevi yüklenmiştir. Bu sektörde meydana gelebilecek bir aksaklık, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Hayır Gerçek Bu Değil! DB grubunun iyimser yorumlarla yüklü yayınlarına karşı (Mining Department of WB Group, 2002, Treasure or Trouble? Mining in Developing Countries, Washington) madenciliğin kalkınmanın motoru olabileceği konusunda ciddi kuşkular var. Gelişmişlik ile madencilik arasındaki bağa örnek gösterilmek istenen ABD, Kanada ve Avustralya nın kişi başına gelir düzeyinde daha 1911 de o zamanın en gelişmiş endüstri ülkesi olan İngiltere yi geçmiş

7 7 oldukları; doğal kaynaklarını ihraç ediyor olmakla birlikte dışsatımlarının ulusal gelir içindeki payının düşük (yüzyılın başında ABD nde %6,5) olduğu; ulusal gelir içindeki madencilik dışsatım gelirlerinin hep düşük kaldığı (ABD nde %2 den %1 dolayına düşmüş, Kanada da %2 ye ancak yükselmiştir); madencilik üretiminin de ulusal gelir içindeki payının çok düşük olduğu (Kanada da %1 den %2,3 e ancak yükselebilmiş; Avustralya da %5 dolayında); toplam istihdamın da ancak %1-2 sinin madencilikte gerçekleştiğini saptayan Power(Power, T.M., 2002, Digging to Development?A Historical Look at Mining and Economic Development, Oxfam America) bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirdikleri sırada madencilik ve maden dışsatımının önemli bir rol oynamadığını belirtiyor. Üstelik, ülke içinde madenciliğin yoğunlaştığı illerde (ülkedeki 3100 ilden 100 ü) çalışanların gelirlerinin de, kişi başına ortalama gelir düzeyinin de öteki illerden çok daha yavaş arttığı, bu illerde işsizliğin daha yoğun olduğu ve madenciliğin gelişmeyi olumlu etkilediğini söylemenin güç olduğunu ortaya çıkarıyor, Power. Ona göre bu ülkelerin kalkınmasında, kurumsal birikimin yüksek oluşu, bunların doğal kaynağı zengin kıtasal ülkeler oluşu, bilgi-teknoloji-iş örgütlenmesinin gelişimi, korunmuş ve büyük ulusal pazarları bulunuşu, iş gücünün az ve toprak ve doğal kaynaklarının zengin oluşu önde gelen etkenler. Bugün gelişmekte olan ülkeler ise bu olanaktan yoksun görünüyor. Harvard ekonomistleri Jeffrey Sachs ve Andrew Warner 95 ülke için yaptıkları araştırmalarında, madenciliğe olan bağımlılık arttıkça ulusal gelir artış hızının düştüğünü belirliyor(sachs, J. and Warner, A.M., 1997, Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER working paper 5398, Harvard University). Lancester Üniversitesi nden ekonomik coğrafyacı Richard M. Auty 85 ülke verilerini işleyerek küçük ve madenciliğe bağımlı ülkelerin arasındaki kalkınma hızlarının eksi (yılda ortalama % - 0,2) olduğunu ortaya çıkarmış(auty, R. M., 1998, Resource AbundaNCE AND Economic Development : Improving the Performance of Resource Rich Countries, UNU/WIDNER, Research for Action 44). Berkeley Kaliforniya Üniversitesi nden ekonomist Jean-Philippe Stijns de, Sachs ve Warner in sonuçlarının benzerine ulaştığı gibi, doğal kaynaklarının dışsatımı yerine bunları üretip ülke içinde işleyen ülkelerin gelişme hızlarının arttığını da saptıyor. Dünya Bankası nın 51 ülkeyi göz önüne alarak yaptığı çalışmada da(mining Department of WB Group, 2002, Treasure or Trouble? Mining in Developing Countries, Washington) Hindistan ve Çin dışarıda tutulduğunda madenciliğe bağımlı ülkelerin kalkınma hızının öteki gelişmekte olan ülkelerden düşük olduğu ortaya çıkıyor. Madenciliği en çok gelişmiş olan üçüncü dünya ülkelerinden Güney Afrika da madenciliğin ulusal gelirdeki payı %6 ve dışsatım gelirlerindeki payı da %33,5. Bütün desteklere karşın, madenciliğin bu payı giderek azalıyor(de Wit, M.P., 2002, The Environmental Impacts of Foreign Direct Investment (FDI) in the Mining Sector, the Case of South Africa, OECD Conference FDI and Environment-Lessons from Mining, Paris). Ancak, madenciliğe çok daha az bağımlı olan Bostwana ve Namibia, Güney Afrika dan daha hızlı kalkınabiliyor. UCLA dan Prof Michael L. Ross(Ross, M.L., 2002, Comments on Treasure or Trouble? Mining in Developing Countries ) madenciliğe en bağımlı ülkelerin kalkınma hızlarının ortalama % -0,7 olduğunu hesaplıyor. Ross, benzer sonuçlara ulaşan çok sayıda başka bilimsel incelemelere de değiniyor lardan sonra az gelişmiş ülkelere kaydırılan maden arama, geliştirme ve işletme çalışmalarında Kanada ön plana çıkıyor. Aramaya harcanan kaynakların %25-35 arasında değişen bir bölümünü Kanada da kurulu firmalar harcıyor. Bu harcamaların yapıldığı bölgelerin başını da %28,3 ile Güney Amerika çekiyor. Onu, %17,3 ile Avustralya, %14,9 ile Kanada, %12,6 ile Afrika, %10 ile ABD izliyor. Bu yıllarda ise Asya ve Orta Asya ya hızlı bir yöneliş var. Bu politikalar, sözde yoksulluğun yenilmesi, ülkelerin küresel dünyaya bütünleştirilmesi, dışsatım gelirleriyle bu ülkelerin kalkınmasının sağlanması amaçlarıyla sürdürülüp

8 8 savunuluyor. Ama yapılan araştırmalar, madenciliğe bağımlı duruma getirilmiş az gelişmiş ülkelerde (örneğin Papua yeni Gine nin ulusal gelirinin %10 u yalnızca bir madenden, Ok Tedi bakır işletmesinden geliyor) bu beklenenlerin hiç te gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. Bu ülkelerin önemli bölümü eksi kalkınma hızından kurtulamıyor. Maden yatakları tükenirken, gizil varlıkları yok olurken bunun dışsatımından bir yarar göremiyorlar; ama, geride ancak milyarlarca dolar harcamalarla temizlenebilecek kirlilik kaynakları kalıyor. Örneğin, önümüzdeki 10 yılda gelişmekte olan ülkelerdeki 25 büyük maden işletmesi tükenip kapanacak ve geride bıraktıklarının uygun bir biçimde temizlenmesi gerekecek. Son yıllarda yalnızca Almanya daki kömür ocaklarının üçte ikisi kapanmış durumda ve bunların iyileştirilmesi için 5 milyar dolar gerekli(wb and IFC, 2002, It s Not Over When It s Over : Mine Closure Around the World, WBG). Polonya da da kömür ocaklarının üçte ikisi kapandı ve kişi işsiz kaldı. 1,5 milyar dolar ödeme yapıldı ve ocakların fiziksel kapatma maloluşu da 500 milyon dolar öngörülmekte. Çin de yalnız 2000 yılında küçük kaçak işletme ve 250 kadar da devlet madencilik işletmesi kapandı. Güney Afrika da son birkaç yılda işçi işten çıkarıldı. Kapatma maloluşları Polonya daki küçük işletmeler için 1 milyon dolardan Almanya daki büyük linyit işletmeleri için yüzlerce milyon dolara kadar değişiyor. Örneğin, Endonezya da Freeport Mc Moran atıklarını ırmağa; P.T.KEM suyla örtülü bir atık barajına; Newmont deniz tabanına boşaltıyor(hafild, E., 2002, FDI in the Indonesian mining sector, OECD Conference FDI and Environment-Lessons from Mining, Paris). Bunların çoğunu ABD ya da Avustralya da yapmak olanaksız. Örneğin, Gana daki dış yatırımcılar orman alanlarında madencilik çalışmaları yapabilmek için hükümeti baskı altında tutuyor(boocock, C., 2002, Environmental Impacts of Foreign Direct Investment in the Mining Sector in Sub Saharan Africa, OECD Conference FDI and Environment-Lessons from Mining, Paris). Örneğin, 1994 e kadar madencilikte dış yatırıma izin vermeyen Hindistan da kısa sürede sorunlar belirmeye başladı. Doğu Hindistan da Orissa da çokuluslu bir şirketin boksit işletmesi yerli halkı topraklarından çıkardığı gibi bölgenin en önemli ırmaklarından birini atıkları ile kullanılmaz duruma getirdi(mehta, P.S., 2002, The Indian Mining Sector: Effects on the Environment&FDI Inflows, OECD Conference FDI and Environment-Lessons from Mining, Paris). Örneğin, atık barajı yıkıldığında Tuna Irmağı nın ülkeler ötesi kirlenmesine neden olan Baia Mare işletmesini finanse eden yatırımcılar arasında Rotschild, Dresdner Kleinwort Benson, Dresdner Bank gibi kuruluşlar var. Güney Amerika, Guyana da atık barajı göçüp te Essequibo ırmağını siyanürlü atıklarla kirleten Omai altın işletmesi için de 1992 de MIGA tarafından 49,8 milyon dolar güvence verilmiş(wbg, World Bank Group Financed Projects in Extractive Industries : A Case Study Compilation) den çok yerel madencinin zorla evleri ve işletmelerinden atıldığı ve 56 sının ocaklarda diri diri gömülerek öldürüldüğü Tanzanya daki Bulyanhulu altın işletmesi için de MIGA tarafından Barrick firmasına 56,3 milyon dolar ve kredi veren bankalar sendikasına 115,7 milyon dolar garanti verilmiş. Barskun çayına devrilen kamyondaki sodyum siyanür ile çevre kirliliğine ve 4 kişinin ölümüne neden olan Kırgızistan daki Kumtor işletmesini de MIGA 45 milyon dolar tutarında güvence altına alırken, IFC de buna 40 milyon dolarlık yatırımla katılmış. Ayrıca, EBRD 40 milyon dolar, OPIC 192 milyon dolar ve EDC de 50 milyon dolarlık kredi, güvence ya da borçla katkıda bulunmuştur(feiler, J., 2000, Kumtor-the Poisoned Gold, in, Heavy Footprint : The World Bank and Environment in Europe and Central Asia, CEE Bankwatch Network, Budapest). Rusya da, kuzeydoğu Asya daki Julietta Madeni ni 27,2 milyon dolar güvence altına alan MIGA, işletmenin yarattığı çevre sorunlarından ötürü yoğun biçimde eleştiriliyor. Papua Yeni Gine deki RTZ nin Lihir Madeni için şirkete 10 milyon dolar ve kredi veren

9 9 bankalara 66,6 milyon dolar güvence veren MIGA doğrudan okyanusa boşaltılan atıkların arkasındaki destek olarak eleştirilmekte. Endonezya daki RTZ/Freeport McMoran ın Grasberg altın işletmesi de 1990 da MIGA dan 50 milyon dolar güvence alan üç ırmağa günde ton zehirli atık boşaltan, özel güvenlik örgütü ile yerli halkı tutuklayan ve işkence yapan bir işletme. Endonezya güvenlik güçlerinin de yardımı ile halktan kişinin öldürüldüğü bildiriliyor. MIGA, desteğinin sorgulanması üzerine soruşturma açmak zorunda kalınca da şirket MIGA dan güvence isteğini geri çekiyor. Madencilik işletmelerindeki büyük yıkımlardan etkilenen bazı ülkelerde bunun giderilmesi yönünde alınan kararlar ise IMF nin şantajları ile geri aldırılıyor. Guyan da Omai altın işletmesi atık barajı göçünce ancak 3 ay kapalı tutulabildi. Bu alanda rüşvet ve yasadışı ilişkilerin ortaya çıkan örnekleri, sayısız. Peru nun eski ve ünlü gizli polis şefi Montesimos un ABD şirketi adına yüksek yargı başkanına rüşvet verdiği video bantları yayınlanarak ortaya çıkarıldı. Bu sürece karşı küreselleşen ve güçlenen karşı çıkış, küreselleşme kurumlarını, DB ve bağlı kurumlarını da göstermelik girişimlere yöneltiyor. Karşı çıkanlar buna greenwash, yeşile boyama adını taktı. Sözde, artık madencilik işletmeleri yerel halkla da ilişkilere başladı; madencilikten o ülkeye kalan tek kaynak olan vergilerin bir bölümünün yerel yönetimine bırakılması için araçlar geliştirilip bunların yaşama geçmesi için o ülke merkezi yönetimlerine baskılar yapılıyor(strongman, J., 1998, Mining and the Community, from Enclave to Susta,nable Development, Asia/Pacific Mining and the Community Conference, Madang PNG); bu işletmeler bizim manken ve şarkıcılarımız gibi köy okulları açmakla böbürleniyor. Sözde, artık madencilik işletmeleri sürdürülebilir kalkınmanın öncüleri oldular ve kendilerinden istenmese de ÇED yapıyorlar. Sözde, artık madenlerin kapanması sırasında her türlü olası riski ortadan kaldıracak planlar hazırlayıp uyguluyorlar. Sözde artık bütün gelişmeleri, madenciliğe konu ülke ve yörelerdeki halkla paylaşmak uğruna, DB uzmanları ilgili ülkelerde EIR toplantıları yapıp, kendileri konuşup kimseye söz hakkı vermeden(welch, C., 2002, World Bank and Extractive Industries Review, FOE international) geri dönüyor. Kısacası, Dünya Bankası ve bağlantılı kurumlar küreselleşmenin en yaban, en yıkıcı, en insanlık dışı uygulamalarına konu olan maden yataklarının talanı konusunda baş rolde ve politika yapıcı ve uygulayıcı konumunda, sayısız insanlık suçunda baş sanık durumunda. Buna karşı birkaç ülke var ki, madenciliğin giderilmesi gereken ve giderilebilir olumsuz etkilerini yeterince gözetmeden de olsa; DB politikalarının tersine kendi doğal kaynaklarını kendi endüstrilerinin geliştirilebilmesi için iç tüketimde kullanmak üzere, dışsatımına ve hammadde olarak dışarıya akıtılmasına izin vermeden işletiyor, dünyanın her yerinden daha hızla gelişen bir madencilik sektörü oluşturuyor, bunun için her biçimde kamu yatırımını da, özelleştirmeyi de uyguluyor, küçük madenciliği destekliyor ve dünyanın en hızla kalkınan ve yoksulluğun giderilmesi ve getirilerin paylaşılmasında en başarılı ülkeleri olmayı başarabiliyor : Çin, Hindistan, Malezya gibi. Madencilik alanında, küreselleşme adına dayatılan politikalar kendileri ayakta durmakta zorlanan çokuluslu şirketlerin ya da serüvenci girişimlerin her türlü baskı ya da aldatmaca ile az gelişmiş ülkelere sokulması, her türlü olumsuzluklarına göz yumulması ve küresel kapitalizmin hammadde gereksiniminin olabildiğince ucuz bir yolla sağlanmasından başka bir şeye yaramıyor. Ama bu arada, dünyanın pek çok ülkesinde yoksulluk sürüyor, çevre sorunları felakete dönüşüyor ve daha kötüsü bu ülkelerin doğal kaynaklarının kaymağı alınıp geride kalanı bir daha üretilemeyecek şekilde talan ediliyor. Bu ülkelerin gelecekleri, kirlilik ve yoksullukla karartılıyor. Buna karşı da, yerel ve küresel direnişler güçleniyor ve umut veriyor. İzleyen paragraf ta ilginç! Madencilik sektörünü diğer sektörlerden ayıran önemli özelliklerden bir diğeri ise

10 10 madenlerin doğada milyonlarca yıl süren bir zaman dilimi içinde doğal olarak ve sınırlı miktarda oluşması ve tükendikten sonra insan eliyle yeniden üretilememesidir. Madenlerin, yenilenemez olmalarının yanı sıra bulunduğu yerde üretilmesi gibi sektöre özgü bir zorunluluğu bulunmaktadır. Madenlerin üretilmesi için yer seçme tercihi yoktur. Bu özellik madenleri diğer sektörlerden ayıran temel özelliktir. Madenlerin, bu yer seçme tercihinin olmamasından dolayı ya oluştuğu yerden üretilerek ülke yararına sunulması ya da göz ardı edilerek bu temel kaynağın yeraltında kalması gerekir. Hiçbir ülke tarafından doğal kaynaklarının atıl kalmasının tercih edilmeyeceği açıktır. Milyonlarca yılda ve sınırlı miktarda oluşan; ancak, tükendikten sonra insan eliyle üretilemeyen yer altı kaynağı bizi rahatsız mı ediyor da, acele ile çıkarılıp yurtdışına götürülmesi, bu sırada başka pek çok doğal zenginliğimizin zarar görmesi için çırpınıyoruz? Ülkemizde yer altı kaynaklarının talanı için yol almak isteyenlerin dillerine pelesenk ettikleri bir dizi yalan var. Hayır, madencilik emek yoğun değil, fazla istihdam yaratmıyor. Dışsatıma yönelik madencilik artı değer yaratmıyor. Tersine doğal sermayemiz tükeniyor. Bunun yanı sıra, madencilik sektörünün istihdam yoğun bir sektör olması, hizmet ve ana ve yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi, bölgesel ve yerel kalkınmayı ön plana çıkararak hem işsizliği önlemesi hem de göçü azaltması ve yeraltından çıkarıldığı anda yüzde yüz katma değer yaratması gibi özellikleri nedeniyle ülke kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenlerle, madenciliğin söz konusu olduğu durumlarda, maden üretimini kısıtlayıcı plan ve politikaların daha esnek bir yaklaşımla oluşturulması ve ayrıca mevzuatlarda yasaklayıcı hükümler yerine gerekli bilimsel ve teknik tedbirlerin aldırılması suretiyle madencilik faaliyetlerine izin verilmesi gerekmektedir. Madencilik sektörünün yukarıda belirttiğimiz diğer sektörlerden farklı özellikleri, bu sektörün işleyişi ile ilgili hukuki ve kurumsal yapıyı oluşturan hukuki rejimin farklı ve özgün olmasını gerektirmiştir. Hangi yaşam alanı, hangi ekonomik sektör, başka sektörlerden farklı ve işleyişi ile ilgili hukuksal ve kurumsal yapıyı kuran düzenin farklı ve özgün olması gerekmiyor? Bu özellik, elbette, madencilik için de geçerli. Ama, bu yaşamın bütün alanlarının madenciliğe tabi kılınmasının gerekçesi olamaz. Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madenin oluştuğu yerde üretilmesi zorunluluğunun bulunması ve üretildiği alandaki topografyada değişikliğe sebep olması doğal bir durumdur. Bundan dolayı günümüzde sık sık çevresel eleştirilerle madencilik karşı karşıya gelmektedir. Bu etkiler yalnızca topoğrafyada değişikliğe neden olmuyor. Balya da koyunlar topoğrafya değişikliğinden ölmüyor. Güzelyurt Körfezi ndeki balıkların ölümünün nedeni de topoğrafyadaki değişiklik değil. Uşak Kışladağ altın işletmesinin çevresinde zehirlenen 1400 kişinin, dağda toplanan tilki ve domuz ölülerinin, yöreyi terk eden arıların, sakat ve ölü kuzuı doğumlarının topoğrafya değişikliği ile ne ilgisi olabilir. Bunların nedeni, harekete geçen ağır metaller, asit maden suları, ağır metal yüklü tozlar, havaya karışan siyanür ya da asitler; topoğrafya değişikliği değil. Kim bu madenciler? e yakın istihdam sağlayan, kendi, makinelerini kendi üreten, hem iç ve hem de dış pazara üretim yapan doğal taş, mermercilik sektörü mü? Dünyanın ikinci büyük seramik sektörünü besleyen seramik hammaddeleri üreticileri mi? Ülke endüstrisine hammadde sağlayan metal madeni işleticileri mi? Küçük ocaklarda endüstriyel hammadde çıkaranlar mı? Kim bu madenciler? Yoksa, ülkenin yer altı kaynaklarını hoyratça çıkarıp, hiç işlemeden ya da yarı zenginleştirerek dünya pazarlarına çıkaran Kanada lı, İngiltere li, Avustralya lı,

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU 9 786055 867720 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU Hazırlayanlar Dr. Cavit Işık Yavuz Dr. Coşkun Bakar Rapora katkı sunanlar Hicri Nalbant (Ziraat Yüksek

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ALTIN AMA ÖNCE "İNSAN VE ÇEVRE"

ALTIN AMA ÖNCE İNSAN VE ÇEVRE GÖRÜŞ ALTIN AMA ÖNCE "İNSAN VE ÇEVRE".Bülent CAN jeoloji Mühendisi İNSANLAR "SÜRDÜRÜLEBİLİRKALKİNMA"İÇİN BELİRLENEN ÖNCELİKLERİN BAŞİNDA GELİR. DOĞAYLA UYUM İÇİNDE SAĞLİKLİ VE ÜRETKEN BİR YAŞAM SÜRMEYE

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ BASIN AÇIKLAMALARIMIZ Ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren su planlamasındaki yönetim krizi, nükleer enerji macerası, küresel ısınma, deprem, afet politikaları, maden yasası ve ulusal madencilik

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

Maden Performansı ve Veri Tabanı İlişkisi. MSBKB Tanıtımı İsmet Kasapoğlu Röportajı. Optik Zenginleştirme. Dosya : NETPRO/Mine Kullanıcısı İle Buluştu

Maden Performansı ve Veri Tabanı İlişkisi. MSBKB Tanıtımı İsmet Kasapoğlu Röportajı. Optik Zenginleştirme. Dosya : NETPRO/Mine Kullanıcısı İle Buluştu Fiyatı 5 TL Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi ISSN 1309-1670 Ocak 2010 Yıl 1 Sayı 4 www.madencilik-turkiye.com Dosya : Maden Performansı ve Veri Tabanı İlişkisi MSBKB Tanıtımı İsmet Kasapoğlu Röportajı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

ETİ SODA A.Ş TÜRKİYE DE BİR İLK TRONA ÜZERİNDE ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİ Eti Bakır Cumhuriyet Tarihinde Bir İlke İmza Attı... 2011 YILI 2.

ETİ SODA A.Ş TÜRKİYE DE BİR İLK TRONA ÜZERİNDE ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİ Eti Bakır Cumhuriyet Tarihinde Bir İlke İmza Attı... 2011 YILI 2. Y U R T M A D E N C I L I Ğ I N I G E L I Ş T I R M E V A K F I 2011 YILI 2. SAYI Y I L 1 0 S A Y I 3 9 2. S A Y I 2 0 1 1 Y I L D A 4 S A Y I Y A Y I N L A N I R. T Ü R Ü Y A Y G I N S Ü R E L İ ETİ SODA

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

BİRLİKhaberleri 4. AVRUPA SOSYAL FORUMUNDA, ATİNA SALONLARINDA VE SOKAKLARINDA BİR BAŞKA DÜNYANIN ŞARKILARI SÖYLENDİ TMMOB DE ORADAYDI

BİRLİKhaberleri 4. AVRUPA SOSYAL FORUMUNDA, ATİNA SALONLARINDA VE SOKAKLARINDA BİR BAŞKA DÜNYANIN ŞARKILARI SÖYLENDİ TMMOB DE ORADAYDI BİRLİK T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Nisan-Mayıs 2006 / Sayı 108 4. AVRUPA SOSYAL FORUMUNDA, ATİNA SALONLARINDA VE SOKAKLARINDA BİR BAŞKA

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

13. BASIN AÇIKLAMALARI

13. BASIN AÇIKLAMALARI 13. BASIN AÇIKLAMALARI 24. Çalışma Dönemi nde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı