MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte / yüksekokullar / meslek yüksekokulları bölüm / programlarına ayrılan yabancı öğrenci kontenjanları dahilinde Mustafa Kemal Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilen, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; a) Üniversite : Mustafa Kemal Üniversitesini b) Rektörlük : Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü c) Senato : Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu d) MKÜYÖS : Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını e) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türkiye de eğitim öğretim yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC uyruklu olmayan; çift uyruklu olanlardan ise uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti ve/veya KKTC olmayan öğrenci adayını f) Yönerge : Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergeyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları -Kayıt Başvuru ve Gerekli Belgeler MADDE 5 (1) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecektir. (2) Başvuru yapmak isteyenlerin; a) Yabancı uyruklu olmaları, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgelemeleri, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmaktadır.) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular olmaları, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları(ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C. de ikamet eden ve K.K.T.C. de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 1

2 kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak olmaları şartlarını sağlamaları gerekir. Adaylardan; a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) (2) maddesinin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç) d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, f) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir. (3) Yabancı Uyruklu öğrenci alımlarına ilişkin açıklamalar her yıl mayıs ayı içerisinde üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilan edilen tarihlerde Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığının web sayfasından (www.mku.edu.tr) elektronik ortamda online, posta veya şahsen yapılır. (4) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede MKÜYÖS puanı ile, EK-1 de belirtilen sınavların veya diploma notlarının sınav komisyonu tarafından MKÜYÖS puanına eşdeğer puanları, puanların eşit olması halinde ise varsa TÜBİTAK bilim ödülleri dikkate alınır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi sınırlı olmayıp, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki (2) yıldır. (5) Başvurular, aşağıdaki belgelerin aslı ya da belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya adayların ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu nun onaylı kopyaları ile yapılır; a) Yabancı öğrenciler için başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir), b) Lise diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe onaylı kopyası veya lise son sınıfta olanlar için o yıl mezun olabileceğini gösterir belge, c) Resmi not belgesi (Not durum belgesi): Adayların, lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgelerini sunmaları gerekmektedir (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe ye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır). d) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, varsa TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, e) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, f) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, g) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş), h) Üzerinde başvuru yapan adayın yazışma adresi yazılı olduğu zarf. Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MKÜYÖS) MADDE 6 (1) Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavı Temel Öğrenme Becerileri Testi (TBT) olup bu test; adayların soyut düşünme güçlerini, mantık ve muhakeme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Bu testler dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. MKÜYÖS te uygulanacak testlere ait sorular, sınav sırasında bir kitapçık halinde adaylara verilecektir. Soru Kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. 2

3 Sınava başvuru MADDE 7 (1) Başvuru işlemleri Mustafa Kemal Üniversitesi web sayfasından (www.mku.edu.tr) online, posta veya şahsen olarak yapılacaktır. (2) MKÜYÖS Sınavına başvuracak adaylar, sınav ücretini Mustafa Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen ilgili banka hesabına yatıracaklardır. Sınav ücreti yatırılmadan sınav başvurusu yapılamaz. Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmaz. Sınava çağrı MADDE 8 (1) Adayların sınava gireceği bina ve salon adresinde başvuruların sona ermesinden sonra ilan edilecektir. Sınavın değerlendirilmesi MADDE 9 (1) Adayların, MKÜYÖS teki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde edilecek ham puanlar göz önüne alınarak MKÜYÖS puanı hesaplanacaktır. (2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarının MKÜYÖS ten veya uluslararası sınavlardan birinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte / yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul esaslarındaki ölçütlere göre yapılır. Bu adayların değerlendirilmesi MKÜYÖS veya diğer sınavlardan alınan MKÜYÖS eşdeğer puanının %30 u, yetenek sınavından aldığı puanın %70 i göz önünde bulundurularak yapılır. Özel yetenek sınavına katılmayan aday, aday öğrenci olma hakkını kaybeder. Sınav sonuçlarının duyurulması MADDE 10 (1) Sınav sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın web adresindeki duyurular bölümünde sınav ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilir. Yerleştirme MADDE 11 (1) MKÜYÖS veya başvuru için kabul edilen sınavlardan geçerli puana sahip olan adaylar yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. (2) Yerleştirme başvuruları ilan edilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından (www.mku.edu.tr) online, posta veya şahsen olarak yapılacaktır. Yerleştirme Başvurusu için asgari taban puanlar ve koşullar MADDE 12 - (1) Adayların yerleştirme başvurusunda bulunabilmesi için EK-1 de belirtilen asgari puanlardan birine sahip olması gerekir. EK-1 deki asgari puanlar MKÜYÖS asgari puanına eşdeğer kabul edilerek adayın puanı hesaplanır ve yerleştirmede kullanılır. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme MADDE 13 - (1) Yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanlar, her yıl tüm programlar için ilgili anabilim dalları tarafından belirlendikten sonra Senato tarafından onaylanır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilir. Mustafa Kemal Üniversitesi ne başvuran yabancı öğrenci adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere / programlara yerleştirme işlemleri adayların puanları ve tercih öncelikleri dikkate alınarak rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için adaya hak tanımaz. Kontenjanlara başvuru olmaması halinde veya kontenjanın dolmaması halinde ilgili kontenjanlar Tıp Fakültesi dışındaki diğer programlar için ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan kontenjanların %35 ini aşmamak şartıyla diğer program kontenjanlarına senato kararıyla aktarılabilir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. (2) Bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20 sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde bu şart aranmaz. 3

4 (3) Adaylar Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MKÜYÖS) ve Yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında sınav kılavuzunda belirtildiği şekilde tercihlerini yaparlar. (4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Kayıt ve Gerekli Belgeler MADDE 14 - (1) Kayıtlar ilan edilen tarihler arasında üniversite öğrenci işleri daire başkanlığınca yapılır. (2) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi", b) MKÜYÖS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı, c) Adayın pasaportunun aslı ve pasaport bilgilerinin Türkçeye çevrili onaylı fotokopisi, d) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, e) Yabancı öğrenci adaylarının ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, f- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, g- İkametgah belgesi h- Yabancı uyruklu kimlik numarası, ı- 12 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı), i- Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, miktarı Üniversitemizce belirlenen maddi güvenceyi gösteren belge, (3) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri Üniversite tarafından yapılır. Ancak genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğretim Dili ve Türkçe Yeterlilik Düzeyleri MADDE 15 - (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. (2)TÖMER Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre saptanır. Türkçe testi sonucunda; arası puan alanlar A (Türkçe si yeterlidir, öğrenime başlayabilir), arası puan alanlar B (Türkçe si kısa zamanda gelişebilir, öğrenime başlayabilir), arası puan arasında alanlar C (Türkçe si gelişebilir, öğrenime başlayabilir), 0-49 puan arasında alanlar F (Türkçe si yetersizdir. Türkçesini bir (1) yıl içerisinde en az C düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir.) düzeyindedirler. (3) TÖMER belgesi bulunmayan ve Üniversitemiz tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Testi sonucunda seviyesi F olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Öğrenciler bir yıllık sürede Türkçe düzeyini en az C ye çıkarmak zorundadır. Bunu başaramayan öğrenciler Mustafa Kemal Üniversitesi eğitim birimlerinde öğrenim hakkını kaybederler. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi MADDE 16 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yerleşen ve Türkçe yeterlilik düzeyini sağlayan öğrenciler, Üniversitemiz Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılacak olan Yabancı dil yeterlik sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenci bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür. Başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır. 4

5 Ücret MADDE 17 (1) Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesinden sonra Üniversitemiz yönetim kurulunca belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 18 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Yürürlükten Kaldırılan Yönerge MADDE 19 - (1) tarih ve 05-1 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımları Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 20 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabulü ve Yüksek Öğretim Genel Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21 - (1) Bu Yönerge hükümleri Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 5

6 EK 1: Mustafa Kemal Üniversitesinde Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışından Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan; Ulusal ve Uluslararası Ortaöğretim Diplomaları, Bitirme ve Giriş Sınavları ile Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar ÜLKE SINAV / DİPLOMA ASGARİ PUAN MKÜYÖS (Mustafa Kemal Üniversitesi 40 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ULUSAL Türkiye deki Üniversiteler tarafından 40 Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları Türkiye deki liselerden mezun olan 5 üzerinden 3 yabancı uyruklu öğrenciler için lise diploması SAT 1000 GCE (General Sertifika Sınavı) A Level 2 Courses ULUSLARARASI GCE (General Sertifika Sınavı) O Level 4 Courses ACT (America Üniversite Sınavı) 21 International Baccalaureate 26 Uluslararası Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında derece almış olmak European Baccalaureate 100 üzerinden 60 Genel Lise diploması Üniversite tarafından değerlendirilir. ABD Lise Diploması 100 üzerinden 60 Afganistan Konkurs General State Examination 250 Afganistan Baccalauria 100 üzerinden 60 Almanya Abitur 4 Angola Angola Habilitação / Diploma de 100 üzerinden 60 Ensino Medio Arnavutluk Matura Diploma 100 üzerinden 60 Arjantin Argentina Baccalaureate (Fakülte 100 üzerinden 60 Diploması) Avustralya Avustralya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Avusturya Matura Diploma 100 üzerinden 60 Azerbaycan Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı 300 (TQDK) Azerbaycan Certificate of Complete 5 üzerinden 3 Secondary Education Bangladeş Bangladeş Lise Diploması 100 üzerinden 60 Belçika Lise Diploması 100 üzerinden 60 Benin Baccalaureate 12 Birleşik Arap United Arab Emirates Tawjihiyya / 100 üzerinden 60 Emirlikleri Genel Ortaöğretim Sertifikası Bolivya Bolivia Bachiller / Técnico Certificado 100 üzerinden 60 de estudios Bosna-Hersek Lise Diploması 100 üzerinden 60 Brezilya Lise Diploması 100 üzerinden 60 6

7 Bulgaristan Lise Diploması 100 üzerinden 60 Burkina Faso Baccalaureate 12 Cezayir Algerian Baccalaureate 12 Çad Baccalaureate 12 Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao 480 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma 100 üzerinden 60 Danimarka Danimarka Bevis / Diploma 100 üzerinden 60 Kongo Democratic Congo Republic Examen 60 D etat Dominik Cunhuriyeti Dominician Republic Bachillerato 100 üzerinden 60 Endonezya Ujian Akhir Naitonal 40 Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah 100 üzerinden 60 Atas Madrasah Aliyah Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus/ 5 üzerinden 3 Riigieksamenitunnistus Etiyopya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Fas Baccalaureate 10 Filipinler Kativayan (Lise Diploması) 100 üzerinden 60 Filistin Tawjihi 60 Finlandiya Matriculation Exam / Ylioppilastutkintotodistus 7 üzerinden en az 4 Fransa French Baccalaureate 12 Gambiya Gambiya General Certificate of Education (GCE) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan Gana Waec En az 6 derste başarılı olmak ve en az 3 kredi almış olmak Gine Baccalaureat 100 üzerinden 60 Güney Kore CSAT 500 Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic 4 üzerinden 2 High School Diploma/ Graduation) Güney Afrika Güney Afrika Senior Serifikası, Matrix Test Gürcistan Georgia National Exam dersten en az 6'sından başarılı olmak Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ 5 üzerinden 3 Attestat o Srednem Obrazovanii Haiti Baccalaureat 100 üzerinden 60 Hırvatistan Hırvatistan Maturalna svjedodzba / 5 üzerinden 3 Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju /Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi Honduras Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 60 Hindistan Hindistan Lise Diploması 100 üzerinden 60 Hollanda Lise Diploması 100 üzerinden 60 İngiltere Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) 100 üzerinden 60 Irak Al-Edadiyah 60 İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 13 7

8 İsrail Teudat Bagrut 100 üzerinden 60 İspanya Spain Baccalaureate 100 üzerinden 60 İsviçre Matura Diploma 100 üzerinden 60 İtalya Matura Diploma 100 üzerinden 60 İzlanda İzlanda studentsprof 10 üzerinden 6 Japonya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Kamboçya Cambodia-Baccalaureate 100 üzerinden 60 Kamerun Baccalaureate 11 GCE O Level / A Level Examinations En az 4 konudan 4 üzerinden 2 Kanada Lise Diploması 100 üzerinden 60 Karadağ Montenegro Diploma Record of Study 100 üzerinden 60 Katar Al-Thanawiya Aama Qatari 100 üzerinden 60 Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı 60 Kazakistan Orta bilim turaly attestat/ 5 üzerinden 3 Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii Kenya Kenya Eğitim sertifikası C+ Kırgızistan (KCS), Kırgız Ulusal Üniversite Sınavı 150 Kırgızistan Attestat o Srednem (Polnom) 5 üzerinden 3 Obshchem Obrazovanii KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti GCE AL En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 A Level Kolombiya Colombia - Baccalaureate 100 üzerinden 60 Kosova Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı 100 üzerinden 60 (Maturity) Kuveyt Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 100 üzerinden 60 Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau 100 üzerinden 60 Letonya Lise Diploması 6 Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınav 180 Litvanya Brandos Atestatas 60 Lübnan Baccalaureate Libanals 100 üzerinden 60 Madagaskar Madagascar Baccalaureate 11 Macaristan Lise Diploması 100 üzerinden 60 Makedonya Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı 100 üzerinden 60 (Maturity) Mali Mali Baccalaureate 12 Malavi Okul Sertifikası Eğitim Sınavı (MSCE) C Malezya Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Eğitim sertifikası / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malezya Yüksek okul sertifikası İki dersi A ile geçmek ve lise diplomasında %50 başarı oranına sahip olmak Meksika Mexico Baccalaureate 100 üzerinden 60 Mısır Thanaweya Amma Genel Halk Sınavı 60 Moğolistan Konkurs General State Sınavı / 650 Moğolistan Ulusal Sınavı Moldova Moldova Baccalaureate Sınavı 7 Moritanya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Mozambik Lise Diploması 100 üzerinden 60 Myanmar Temel Eğitim Standart Sınavı 100 üzerinden 60 8

9 (Matriculation) Nepal Lise Diploması 100 üzerinden 60 Nijer Niger Baccalaureate 11 Nijerya Waec En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak Jamb 185 Norveç Norveç Vitnemål videregående opplæring 6 üzerinden 3 Orta Afrika Baccalaureate 11 Özbekistan Ortaöğretim sertifikası 5 üzerinden 3 Pakistan Lise Diploması 100 üzerinden 60 Panama Panama Baccalaureate 100 üzerinden 60 Papua Yeni Gine Lise Diploması 100 üzerinden 60 Peru Bachillerato / Técnico 100 üzerinden 60 Peru Certificado Oficial de Estudios/ 20 üzerinden 12 Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto) Polonya Matura Diploma 100 üzerinden 60 Portekiz Lise Diploması 100 üzerinden 60 Romanya Diploma de bacalaureat 12 Ruanda Lise Diploması 100 üzerinden 60 Rusya Rusya Ulusal Final Okul Sınavı EGE 42 Rusya Lise Diploması (GOS) 5 üzerinden 3 Senegal Baccalaureate 12 Sırbistan Sırbistan Diploma / Record of Study 5 üzerinden 3 Singapur Singapore-Cambridge GCE A-level examination En az 2 konuda A- seviyesinde puan + 2 AOseviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu Slovokya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Slovenya Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) 5 üzerinden 3 Poklicna matura + maturitetni tecaj Somali Lise Diploması 100 üzerinden 60 Sri Lanka Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) 100 üzerinden 60 Sudan Okul Sertifikası 100 üzerinden 60 Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya 170 Suudi Arabistan Tawjihiya 60 Şili Şili Licencia de Educación Media/ 7 üzerinden 5 Licencia de Enseñanza Media Şili Şili Prueba de Selección Universitaria 850 üzerinden 600 Tacikistan Lise Diploması 3 Tanzanya Lise Diploması 100 üzerinden 60 Tayvan Lise Diploması 100 üzerinden 60 Tayland Lise Diploması 100 üzerinden 60 Togo Baccalaureate 12 Tunus Tunus Baccalauréat 12 Türkmenistan Lise Diploması 3 Uganda UCE (Uganda Eğitim Sertifikası) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not 9

10 Umman Tawjihi 60 Ukrayna ZNO (Harici Bağımsız Sınav) 150 Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu 12 üzerinden 7 srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Ürdün Tawjihi 60 Venezülla Venezuela Bachillerato 20 üzerinden 13 Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) 6 Yemen Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 60 Yeni Zelenda Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement En az 5 konudan 4 üzerinden 3 (Konuların 4 ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı) Yunanistan Yunanistan Üniversiteye Giriş Sınavı 20 üzerinden 8 Zimbabwe Lise Diploması 100 üzerinden 60 Zambiya Zambia Okul Sertifikası İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak 10

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı