TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH"

Transkript

1 Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT ST KLER HEALTH STATISTICS 2004 Haz rlayanlar Prepared by Düzgün KILIÇ / Bedrettin ULUAT Daire Baflkanlar / Heads of Departments nciser KAYA T bbi Teknolog / Medical Technologist Rasim CEYHAN APK Uzman Vekili / Acting RP&C Expert Özden TAfiKIN Veri Haz rlama ve Kontrol flletmeni / Data Preparation and Control Officer Aral k - December, 2005

2 Sa l k statistikleri ÇALIfiMA GRUBU / WORKING GROUP Asl han ARDIÇ ÇOBANER - Hemflire / Nurse Mustafa TEK N - Sa l k Memuru / Sanitarian (Maps) BAKANLIK YAYIN NO / MINISTRY PUBLICATION NO:677 ISBN Bask / Press : ONUR MATBAACILIK OFSET LTD. fit., Ankara Yay n No / Publication No : 682 ISBN : ISSN :

3 Health Statistics ÖNSÖZ Bir yabanc atasözü Hayal edebildi imiz fley bizimdir diyor. Gerçekten de bireylerdeki ve toplumlardaki geliflme hayal gücüyle bafll yor. Ancak hayal etmek sadece bafllang c oluflturuyor. Gerçek geliflme ve baflar, hayalleri hayata geçirecek programlarla mümkün oluyor. Toplumumuzun da sa l k sistemi ile ilgili hayalleri var. Bunlar n bafl nda, her ferdin sosyal güvenceye kavuflturulmas, ihtiyaç duyuldu u anda yeterli ve nitelikli sa l k hizmeti almas, bütün bunlar n da öz kaynaklar m zla gerçeklefltirilmesi geliyor. Sa l k Bakanl olarak görevimiz, toplumumuzun hakl istek ve ihtiyaçlar ndan kaynaklanan bu hayallerini programlaflt rmak ve hayata geçirerek gerçeklefltirmektir. Sa l kta Dönüflüm Projesi, bu programlaman n ad d r. Çal flmalar m z n özünde ve bütün uygulamalar m z n merkezinde insan m z oldu undan y llar itibar yla sa lanan geliflme istatistikî bilgiler haline getirilmekte, ilgililerin bilgisine sunulmaktad r. Bu bilgiler ayn zamanda çal flanlar ve araflt rmac lar için bir veri taban oluflturmakta, yeni programlar için de bir bafllang ç noktas olma niteli i tafl maktad r. Bu çerçevede çok yararl oldu una inand m bu çal flmaya katk da bulunan mesai arkadafllar m kutluyorum. Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan

4 Sa l k statistikleri PREFACE A Foreing proverb says, The one which we can imagine is ours. Indeed, both the individual and the social development begin with imagination. However, imagination provides only the beginning. Real development and success are only possible by the programmes, which are able to transform those dreams into reality. Our society also has some dreams about the health system. The provision of social security and sufficient and qualified healthcare services for every individual and the realisation of those services by our own resources are the leading issues. As Ministry of Health, our duty is to program and realise those dreams which arise from our society s just claims and needs.we call this programming Health Transformation Programme. As human resides in the essence of our studies and in the core of all our imple - mentations, the developments achieved through years have been put as statistical data and submitted to persons concerned. At the same time, those statistics create a database for workers and researchers and perform as the starting point for new pro - grammes. In this context, I believe that this work is highly benefical and I would like to con - gratulate all the officals of my Ministry who have contributed to this work. Prof. Dr. Recep AKDA Minister of Health

5 Health Statistics G R fi çinde yaflad m z, geliflmifl ve medeni dünya ile entegrasyon döneminde, Devletimizin bu amaca uygun olarak yeniden yap land r lmas çal flmalar sürdürülmekte; devlet kurum ve kurulufllar n n da bu çal flmalar n özüne uygun biçimde kendilerini yenilemeleri zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Yeniden yap lanman n temelinde, insan insan yapan de erlerin, özellikle de bireysel hak ve özgürlüklerin tam anlam yla gerçekleflti i bir sistem hedefi bulunmaktad r. Bu hedefe ulaflmak, öncelikle sa l kl birey, sa l kl toplum ve sa l kl çevre ile mümkündür. Bireyin, toplumun ve çevrenin sa l kl bir yap ya kavuflturulmas nda baflta yetiflmifl insan gücü olmak üzere mevcut tesislerin, makine-teçhizat n, araç ve gerecin do ru zamanlarda, do ru yerde ve en verimli biçimde de erlendirilmesi esast r. Bu tür bir de erlendirme için önce mevcudu tespit eden sa l kl bir veri taban na ihtiyaç bulunmakta; ikinci ad m ise planlama ve koordinasyon oluflturmaktad r. Her y l yay mlanmakta olan sa l k istatistiklerinin bu aç dan önemli bir kaynak niteli i tafl d na inan yor; bu kitapç kta yer alan bilgilerin sa l k sektörü, çal flanlar ve yöneticileri için yararl olaca n umuyoruz. Kenan BOZGEY K APK Kurul Baflkan

6 Sa l k statistikleri INTRODUCTION Integration with the civilized and developed world is a prior goal of our era, and in accordance with this goal, our State carries on the duties and responsibilities in restructure facilities. As a consequence, it is essential to renovate the governmental institutions and governmental agencies in the guideline of these restructure facilities. Restructuring is based on the goal of generaing such a system in which the humanitarian values, the values that make us human beings, primarily the rights and freedom of individuals are completely fulfilled. Hence, this goal can be achieved main - ly by healthy individuals, healthy community and healthy environment. It is a crucial merit both to employ qualified manpower and manage the current plants, machinery and equipment in the most appropriate and rational way in order to generate healthy individuals, community and environment. Provision of an effective database and then planning and coordination processes are the two steps of such an evaluation. In this context, we beleive health statistics, which are published every year, are a determinative source and we hope the information in this book will be benefical for health sector and administrators and staff working in health sector. Kenan BOZGEY K Head of the Research, Planning and Coordination Board

7 Health Statistics Ç NDEK LER Sayfa No: Önsöz Girifl Sa l k Bakanl Kurulufllar, Sa l k Göstergelerinde Mevcut Durum ve VIII. Befl Y ll k Kalk nma Plan Hedefleri Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan nda Demografik Göstergelerde Beklenen Geliflmeler Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas Sonuçlar, Gebeli i Önleyici Yöntemlerin Halen Kullan m ndaki De iflmeler Baz Ülkelerin Temel Göstergeleri Baz Ülkelerin Ölüm Oranlar Baz Ülkelerin 1 Yafl Alt Çocuklar n Ba fl klama Oranlar, Nüfus Verileri Y ll k Nüfus Art fl H z Genel Nüfus Say mlar na Göre Türkiye Nüfusu, Y ll k Art fl H z, Yüzölçümü ve Yo unlu u Bölgelere Göre fiehir ve Köy Nüfuslar ve Y ll k Art fl H z Genel Nüfus Say mlar na Göre fiehir ve Köy Nüfuslar ve Y ll k Art fl H z Y l Ortas Nüfus Tahminleri, Genel Nüfus Say m na Göre Bölge ve l Nüfuslar Sa l k Bakanl Bütçesinin GSMH çindeki Pay Sa l k Bakanl Bütçesinin Devlet Bütçesine Oran Sa l k Bakanl ve Ba l Kurulufluna Verilen Ödenekler, Sa l k Bakanl 2005 Y l Bütçesinin Birimlere Da l m Sa l k Bakanl 2005 Y l Yat r m Ödene inin Birimlere Da l m Sa l k Bakanl 2005 Y l Bütçesinin Harcama Kalemlerine Da l m Sa l k Bakanl Y llar Yat r m Harcamalar n n Karfl laflt r lmas Döner Sermayeli Kurumlar n Gelir - Gider Durumu Döner Sermaye Giderlerinin Da l m llerin Döner Sermaye Gelirleri, Türkiye Sa l k Personeli Türkiye Sa l k Personelinin Kurumlara Da l m, Türkiye Sa l k Personelinin llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl Personeli, Sa l k Bakanl Sa l k Personelinin llere Göre Da l m, Türkiye Sa l k Personelinin Co rafi Bölgelere Göre Da l m, Sa l k Ocaklar Sa l k Personeli Durumu, Baz Sa l k Personelinin Y llara Göre Net Maafl (Ankara) Baz Sa l k Personelinin Y llara Göre Net Maafl (Hakkari) Türkiye'de Uzman - Pratisyen Hekim Dengesi Sa l k Yat r mlar, Devam Eden Sa l k Yat r mlar Sa l k Yat r mlar n n llere Göre Da l m, Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin Kurumlara Göre Da l m, Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin Kurumlar na ve llere Göre Da l m, Ulusal Medikal Kurtarma Ekip (UMKE) Bölgeleri Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl ve Di er Kurulufllara Ait T bbi Cihaz Say lar,

8 Sa l k statistikleri Ç NDEK LER Sayfa No: Sa l k Bakanl ve Di er Kurulufllara Ait Baz Göstergeler, Türkiye Yatakl Tedavi Kurumlar, Türkiye'de Yatakl Tedavi Kurumlar ve Hasta Yataklar n n Dallara Göre Da l m, Türkiye'deki Hastanelerin Co rafi Bölgelere ve Kurumlara Göre Yatak Say lar, Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar n n Dallara Da l m, Türkiye'de Hastane ve Yataklar n llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar nda Personel Geliflimi Onbin Nüfusa Düflen Yatak Say s Da l m, Sa l k Bakanl Hastanelerinin Geliflimi Toplanan Kanlar n Kurulufllara Da l m Sa l k Bakanl Hastaneleri A z ve Difl Sa l Çal flmalar Kan Merkezi ve Kan stasyonlar n n Kurulufllara Göre Da l m Hemodiyaliz Merkezi ve Cihaz Say lar n n Kurulufllara Da l m Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalar n A Listesi'ne Göre Da l m, Yatakl Tedavi Kurumlar na Yatan Hastalar n 17 Hastal k Grubuna Göre Da l m, Sa l k Bakanl Hastanelerinin Dallara Göre Çal flmalar, Sa l k Bakanl Hastanelerinde Hizmet Geliflimi Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar Laboratuvarlar nda Yap lan Tetkik ve Analizler Y llara Göre Sa l k Oca ve Sa l k Evi Say lar Y llara Göre Sa l k Oca Çal flmalar n n Sa l k Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Da l m, Türkiye, Sa l k Ocaklar n n Bina Durumu Sa l k Evlerinin Bina Durumu Sa l k Bak. Sa l k Oca, Sa l k Evi, VSD. ve AÇSAP Mer., Halk Sa. Lab. ve Sa. Mes. Lis. Say., Bildirimi Zorunlu Baz Hastal klar n Vak'a Say lar Sa l k Ocaklar n n Ana Çocuk Sa l Hizmetleri Sa l k Ocaklar n n Evde ve Ayakta Tedavi Hizmetleri Yafl ve Cinsiyete Göre Türkiye'de Bildirilen AIDS Vaka ve Tafl. Say s Bölge, l ve lçe Halk Sa l Laboratuvarlar nda Yap lan G da ve Su Analizleri Türkiye'de Özel Laboratuvarlar n llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl AÇSAP Merkez ve Klinik Say lar Bölgelere Göre Aile Planlamas Yöntemi Kullanma Oranlar, AÇSAP Gn. Müdürlü ü'nce Yap lan Hekim E itim Faaliyetleri AÇSAP Gn. Md. ce Yap lan Hekim D fl Sa l k Prs. E itim Faaliyetleri AP Yöntemi Kullananlar n Kullan lan Yöntemlere Göre % Da l m Fenilketonuri Tarama Program Faaliyetleri shalli Hst. Kontrolü Program nda Tedavi Edilen Çocuk Say s Verem Savafl Dispanserlerinin Bina ve Tiplerine Göre Da l m, Veremli Hasta Say s ve Verem nsidans Verem Savafl Afl Gruplar ve Dispanserlerinin Yafl Gruplar na Göre BCG Afl Uygulamalar, Verem Savafl Dispanserleri Çal flmalar Kanser Vak'alar n n Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m, Türkiye'de Bölgelere ve Cinsiyete Göre Kanser Vak'alar, Kad nlarda En Çok Görülen On Kanser Türü, Erkeklerde En Çok Görülen On Kanser Türü, Türkiye'de Kanser Vak'alar n n llere Göre Da l m, S tma Savafl nda Sürveyans Hizmetleri

9 Health Statistics Ç NDEK LER Sayfa No: S tma Savafl nda Kal c Eviçi Ensektisit Uygulamalar GAP lleri S tma Kontrol Çal flmalar Kara Hud.K.Sa.Hzm.Verilen Yolcu, Vas ta ve Cenaze Say lar Sa.Hzm.Verilen Hac Adaylar n n Y llara ve Gidifl Yoluna Göre Da l m Bo azlarda ve Di er Limanlarda Sa l k Kontrolu Uygulanan Gemiler Hava Limanlar nda Sa l k Hizmeti Verilen Uçak, Mürettebat ve Yolcu Say lar Türkiye'de Y llara Göre laç ve laç Hammadde thalat Türkiye'de Y llara Göre laç ve laç Hammadde hracat Sa l k Bakanl 'nca Yap lan laç Üretim Yerleri Denetimi Sa l k Bakanl 'nca Yapt r lan Piyasa laç Analiz Sonuçlar AB Konusunda Yurtiçi ve Yurtd fl E itim Programlar na Kat lanlar ( Haziran 2005) AB Temel E itim ve Uzmanl k E itim Programlar na Kat lanlar n Dairelerine Da l m ( Haziran 2005) AB E itim Programlar na Devam Edenlerin Dairelerine ve Programlara Da l m, ( Haziran 2005) AB Yabanc Dil E itim Prog. Tamamlayanlar n Dairelerine Göre Da l m, ( Haziran 2005) Sa l k Alan nda Mevcut kili Anlaflmalar, Genel Bütçe mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Di er Kurulufl mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Kendi mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Ülkemizi Ziyaret Eden Sa l k Yetkilileri Ülkemizi Ziyaret Eden Nükleer Gemiler ve Personeli Sa l k Bakanl Sa l k Ulaflt rma Araçlar n n Cins ve Yafllar na Göre Da l m, Sa l k Bakanl Sa l k Ulaflt rma Araçlar n n Cins ve llere Göre Da l m, Farkl Finansman Kurumlar n n Cari Sa l k Harcamalar Paylar, Sa l k Fonksiyonlar n n Finansman : Finansman Kurumlar Harcamalar n n Sa l k Fonksiyonlar na Da t m (%), Cari Sa l k Harcamas n n Farkl Hizmet Sunucu Türlerine Göre Da l m, Üretim Moduna (Fonksiyonlara) Göre Cari Sa l k Harcamalar, Cari Sa l k Harcamalar n n Fonksiyonlara Da l m, Farkl Finansman Kurumlar Taraf ndan Finanse Edilen Toplam Hastane Harcama Paylar, Sa l k Fonksiyonlar Finansman : Fonksiyonlara Göre Cari Sa l k Harcamas n n Farkl Finansman Kurumlar na Da l m (%), SSK Sa l k Harcamalar SSK Sa l k Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar na Yap lan Bütçe Transferleri Hizmet Sunuculara Göre Sa l k Harcamalar, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Göre Sa l k harcamalar Ba kur Sa l k Harcamalar Finansman Kurumlar na Göre Toplam Sa l k Harcamalar, Birinci Basamak Sa l k Kurumlar nda Aile Planlamas Birim Maliyetleri Karfl laflt r lmas, Hastanelerin Hasta Günü Birim Maliyetlerinin Kliniklere Göre Durumu, Hastanelerin Bölümlere Göre Poliklinik Birim Maliyetleri, Ulusal Ortalamalara Göre Birinci basamak Sa l k Kurumlar nda Verilen Hizmetlerin Ortalama Birim Maliyetleri, Türkiye'de Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan lk On Hastal n % Da l m Y l Erkeklerde Ölüme Neden Olan Temel Has. Gr.n Böl. Göre % Da l m (UHY-ME Çal., 2000, Türkiye) Y l Kad nlarda Ölüme Neden Olan Temel Has. Gr. Böl. Göre % Da l m (UHY-ME Çal flmas, 2000, Türkiye) Sa l k Projesi lleri Kalk nmada Öncelikli ller Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) lleri Teflkilat fiemas

10 Sa l k statistikleri C O N T E N T S Page Preface Introduction Establishments of the Ministry of Health, Existing Status and Objectives of 8th 5 Years Development Plan at Health Indicators Expected Developments at the Demographic Indicators at 8th 5 Years Development Plan Results of Turkish Demographic and Health Survey, Changes on Current Use of Methods of Pregnancy Prevention Basic Indicators of Selected Countries, Death Ratios of Selected Countries, Immunization Ratios of Children Under 1 Year of Age of Selected Countries, Population Data Annual Population Rate of Increase Population, Annual Rate of Increase, Density, and Area of Turkey According to General Censuses Population of Cities and Villages, and Annual Rate of Increase of Population by Regions City and Village Population and Annual Rate of Increase by General Censuses Mid - year Population Estimates, Population of Regions and Provinces by Census of Portion of the Budget of Ministry of Health in GNP Ratio of Budget of Ministry of Health to State Budget Funds Given to Ministry of Health and the Related Establishment, Distribution of Budget of 2005 by Units at Ministry of Health Distribution of Investment Fund of the Ministry of Health by Units, Distribution of Budget of the Ministry of Health by Expenditure Units, Comparison of Investment Expenses of at Ministry of Health Income Sitution of Institutions That Have Revolving Funds Distribution of Expenditures of Revolving Fund, Revolving Funds Income of Provinces, Health Personnel in Turkey, Distribution of Health Personnel By Establishments in Turkey, Distribution of Health Personnel of Turkey by Provinces, Personnel of the Ministry of Health, Distribution of Health Personnel of the Ministry of Health by Provinces, Distribution of Health Personnel of Turkey By Geographical Regions, Status of Health Personnel of Health Centers, Net Salaries of Selected Health Personnel According to Years (Ankara) Net Salaries of Selected Health Personnel According to Years (Hakkari) Equilibrium Between Specialists and Practitioners in Turkey Health Investments, Continuing Health Investments Distribution of Health Investments by Provinces, Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Institutions, Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Institutions and by Provinces, National Medical Rescue Teams by Regions

11 Health Statistics Page Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Provinces, Number of Medical Equipment Owned by the Ministry of Health and Other Institutions, Some Indicators of the Ministry of Health and Other Institutions, Inpatient Medical Institutions in Turkey, Distribution of In-Patient Beds and Inpatient Medical Institutions by Branches in Turkey, Beds of Hospitals According to Geographical Regions & Institutions in Turkey, Distribution of In-Patient Medical Institutions at Ministry of Health by Branches, Distribution of Hospitals and Beds by Provinces in Turkey, Development of Personnel at In-patient Medical Institutions at Ministry of Health, Beds per Population, Development of Hospitals at Ministry of Health, Distribution of Collected Blood by Establishments Activities of Mouth and Tooth Health at Hospitals of Ministry of Health Distribution of Blood Centers and Blood Stations by Organizations Distribution of Number of Hemodialysis Centers and Apparatus by Establishments Distribution of Inpatients by Diseases at Hospitals in Turkey, Distribution of Inpatients of Institutions with Beds by 17 Diseases Categories, Activities of Hospitals at Ministry of Health According to Branches, Development of Services at Hospitals of Ministry of Health, Investigations and Analysis at Laboratories of Hospitals at Ministry of Health, Number of Health Centers and Health Stations by Years Distribution of Health Centers Activities by Health Personnel (Physician and Midwife) and Years, Turkey, Building Status of Health Centers Building Status of Health Stations Number of Health Centers, Health Stations, TBC Dis., MCHFP Centers, Public Health Lab. and Health Professional High Schools, Number of Cases of Selected Diseases Necessary to be Reported, Maternal and Child Health Services of Health Centers In-home and Out-patient Treatment Services of Health Centers Distribution of AIDS Cases & Carriers by Age Groups & Sex, 1 October December Food and Water Analyses at Regional Provincial & Town Public Health Laboratories Distribution of Private Laboratories by Provinces in Turkey, Number of MCHFP Centers and Clinics at Ministry of Health Ratios of Using Family Planning Methods by Regions, Physician Training Activities Organized by General Directorate of Mother Child Health & Family Planning Training Activities of Health Personnel Other than Physicians Organized by Gen. Dir. of Mother Child Health & Family Planning Percentage Distribution of Family Planning Method Users by Used Methods, Activities of Screening Programme of Phenylketonuria Number of Children Treated at the Control Program of Ilnesses with Diarrhea Distribution of TBC Dispensaries by Type and Building, Number of Patients with Tuberculosis and Incidence of Tuberculosis Application of Vaccines by Tuberculosis Vaccine Groups and Dispensaries According to Age Groups, Activities of Tuberculosis Dispensaries Distribution of Cancer Cases According to Age and Sex, Cancer Cases According to Regions and Sex in Turkey, The Most Frequent Ten Cancers in Females, The Most Frequent Ten Cancers in Males,

12 Sa l k statistikleri page Distribution of Cancer Cases According to Provinces in Turkey, Surveillance Services at Malaria Control and Applications Permanent Insecticide Applications into Houses at Malaria Control Activities of Malaria Control at Provinces of South East Anatolia Project Number of Passengers, Vehicle and Funerals Given Health Services at the Land Border Gate Distribution of Hadji Candidates Applied Health Services by Years and Departure Ways Health Control Applied Ships at the Straits and Other Harbors Number of Crews and Passengers Who Are Given Health Services at the Airports Imports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey Exports of Drug and Drug Raw Material by Years in Turkey Control of Drug Production Places by Ministry of Health Results of Market Drug Analysis by Ministry of Health Personnel Who Joined Education Program on European Union Inside and Outside of the Country, June Distribution of Personnel who Joined Primary Training and Speciality Program on European Union by Departments, June Distribution of Personnel Attending Education Program on European Union by Departments and Programs, June Distribution of Personnel who Completed Foreign Language Education Program on European Union by Departments, June Current Bilateral Agreements in the Field of Health, Personnel Who Has Gone to Foreign Countries at Ministry of Health by State Budget Personnel Who Has Gone to Foreign Countries at Ministry of Health by Other Institutions Fund Personnel Who Has Gone to Foreign Countries at Ministry of Health by Self Fund Health Competents Visiting Our Country Nuclear Ships and their Personnel Visiting Our Country Distribution of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Age, Distribution of Health Transportation Vehicles at Ministry of Health by Type and Provinces, Shares of Current Health Expenditure Flow from Different Financing Agents, Financing of Health Functions: Distribution of Financing Agents' Expenditures to Health Functions (%), Shares of Current Health Expenditure Flow to Different Provider Types, Current Health Expenditure by Mode of Production, Functional Allocation of Current Health Spending, Shares of Total Health Expenditure Financed by Different by Financing Agents, Financing of Health Functions: Shares of Functional Current Expenditure Attributed to Different Financing Agents (%), Health Expenditures of Social Insurance Organization (SIO) (Billion TL) Health Expenditures of SIO (Billion TL) Budget Transfers for Social Security Institutions (Billion TL) Current Health Expenditure by Provider, Social Security Institutions' Health Expenditures, (Trillion TL) Expenditures of Health of Bag - Kur (Billion TL) Total Health Expenditure by Financing Agents, Comparison of Unit Cost of Family Planning Services Delivered at Primary Health Institutions, 2001 (NBD - CE Study, Turkey) Clinic Patient Day Unit Cost of Hospitals, 2001 (NBD - CE Study, Turkey) Out-patient Unit Costs by Hospital Polyclinics, 2001 (NBD - CE Study, Turkey) Average Unit cost of Services Delivered at Primary Level Health Inst. According to the Nati. Averages, 2001 (NBD - CE Study, Turkey) Percentage Distribution of the First Ten Diseases Causing Death at National Level in Turkey, (NBD - CE Study, Turkey) Percentage Distribution of Causes of Death Among Male by Basic Disease Groups & by Regions in 2000, (NBD - CE Study, Turkey) Percentage Distribution of Causes of Death Among Female by Basic Disease Groups & by Regions in 2000, (NBD - CE Study, Turkey) Second Health Project Provinces Priority Development Provinces Southeast Anatolia Project (SAP) Provinces Provinces of Second Health Project Primary Health Services Project Marmara Earthquake Support Program Organization Chart of the Ministry of Health

13 Health Statistics SA LIK BAKANLI I KURULUfiLARI, 2004 Establishments of Ministry of Health, 2004 SAYISI KURULUfiUN ADI Establishments Number TOPLAM Total 14,132 Hastane Hospital 683 Sa l k Oca Health Center (Without Bed) 6,042 Köy Sa l k Evi Village Health Station 6,275 Semt Poliklini i District Polyclinic 53 AÇS / AP Merkezi MCH / FP Center 260 Verem Savafl Dispanseri Tuberculosis Dispensary 267 Bölge Tüberküloz Laboratuvar Laboratory of Tbc of Region 21 Hava Liman Sa.Dnt.Mrk. Health Control Center of Airport 16 Hudut Sa l k Denetim Mrk. Health Control Center of Border 16 Sahil Sa l k Denetim Mrk. Health Control Center of Coast 16 Sa l k Meslek Lisesi Health Professional High School 282 Sa l k E itim Enstitüsü Health Education Institute 4 Refik Saydam H fz.mrk.bflk. Refik Saydam Institute of Hygiene 1 Bölge H fz ss hha Enstitüsü Institute of Hygiene of Region 7 l Halk Sa.Laboratuvar Public Health Laboratory of Province 79 lçe Halk Sa l Laboratuvar Public Health Laboratory of District. 31 S tma Enstitüsü Malaria Institute 2 S tma Kontrol Laboratuvar Malaria Control Laboratory 6 S tma Laboratuvar Malaria Laboratory 80 Sa l Koruma Yeri Health Protection Place (Quarantine) 2 Liman-fiehir Bakteriyoloji Mües. Harbor-City Bacteriology Institution 2 Ana Donat m kmal Bölge Md. Regional Dir.of Main Equip.,Supply 1 Donat m Bölge Müdürlü ü Directorate of Equipment of Region 18 Donat m l Müdürlü ü Directorate of Equipment of Province 5 1

14 Sa l k statistikleri SA LIK GÖSTERGELER NDE MEVCUT DURUM VE SEK Z NC BEfi YILLIK KALKINMA PLAN HEDEFLER Existing Status and Objectives of 8th 5 Years Development Plan at Health Indicators MEVCUT VIII.PLAN DURUM 2005 HEDEFLER KRiTERLER Criterions Existing Targets of Status 2005 at VIII.Plan Yatak Say s (*)(2004) Bed Capacity (*) 187, ,000 Yatak Bafl na Düflen Nüfus(2004) Population per Bed Yatak iflgal Oran (%) (2004) Bed Occupancy Rate (%) SA LIK NSANGÜCÜ (2003) Health Manpower Hekim Say s Number of Physicians 97,763 89,000 Bir Hekime Düflen Nüfus Population per Physician Difl Hekimi Say s Number of Dentists 18,073 16,000 Bir Difl Hekimine Düflen Nüfus Population per Dentist 3,922 4,389 Eczac Say s Number of Pharmacist 23,757 - Bir Eczac ya Düflen Nüfus Population per Pharmacist 2,983 - Sa.Mem.ve Tekn.Say s Number of Sanitarian 50,432 - Bir Sa.Memuruna Düflen Nüfus Population per Sanitarian 1,405 - Hemflire Say s Number of Nurses 82,246 77,100 Bir Hemflireye Düflen Nüfus Population per Nurse Ebe Say s Number of Midwives 41,273 - Bir Ebeye Düflen Nüfus Population per Midwife 1,717 - (*) Milli Savunma Bakanl Dahildir. (*) Ministry of National Defense is included. 2

15 Health Statistics SEK Z NC BEfi YILLIK KALKINMA PLANINDA DEMOGRAFiK GÖSTERGELERDE BEKLENEN GEL fimeler Expected Developments at the Demographic Indicators at Eighth Five Year Development Plan DEMOGRAFiK HIZLAR Demographic Rates Y l Sonu Nüfus(Bin kifli) End of year population (Thousand people) 63,221 67,332 70,668 Y l Ortas Nüfus (Bin kifli) Mid-Year population (Thousand people) 62,697 66,834 70,222 Nüfus Art fl H z (Binde) Annual Rate of Pop.Growth(Per thous.) Kaba Do um H z (Binde) Crude Birth Rate (Per thousand) Kaba Ölüm H z (Binde) Crude Death Rate (Per thousand) Bebek Ölüm H z (Binde) Infant Mortality Rate (Per thousand) Do umda Yaflam Bekl. (Y l) Life Expectancy At Birth (Years) Toplam Total Kad n Female Erkek Male Toplam Do urganl k H z Total Fertility Rate Y ll k Do um Say s (Bin kifli) Num.of Annual Birth (Thousand people) 1,379 1,370 - Y ll k Ölüm Say s (Bin kifli) Num.of Annual Death (Thousand people) KAYNAK: DPT. VIII.Befl Y ll k Kalk nma Plan Nüfus Tahminleri Source: State Planning Organization: Estimates of Population At VIII. Five Year Development Plan 3

16 Sa l k statistikleri TÜRK YE NÜFUS VE SA LIK ARAfiTIRMASI SONUÇLARI, 2003 Result of Turkish Demographic and Health Survey, 2003 ÖLÜMLER VE SA LIK MORTALITY AND HEALTH Bebek ölüm h z (binde)... (*)... Infant mortality rate (% 0) Befl-yafl alt ölüm h z (binde)... (*)... Under-five years mortality rate Do um öncesi bak m alan Percent of mothers who annelerin yüzdesi... receive antenatal care Do uma Yard mc Olan kifli (Yüzde) : Assisted at delivery by a: Hekim... Physician Ebe/Hemflire... Trained midwife/nurse Do umun Yap ld yer (Yüzde) : Places where births are taken place (%)... Sa l k kuruluflunda... At a health institution Evde... At home Halen Emzirme ve Ek G da alan Çocuklar n %'si Percent of children who take breastfed and additional food 0-3 ayl k çocuklar month who are breastfed ayl k çocuklar months who are breastfed ayl k çocuklar months who are breastfed ayl k çocuklar months who are breastfed Kaynak :Sa l k Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : H zlar, araflt r. önceki 5 y la iliflkindir (*) Rates are for the period 0-4 years preceding the survey 4

17 Health Statistics TÜRK YE NÜFUS VE SA LIK ARAfiTIRMASI SONUÇLARI, 2003 Result of Turkish Demographic and Health Survey, 2003 (Devam /Continued) ÖLÜMLER VE SA LIK MORTALITY AND HEALTH ayl k çoc. afl lar yap lanlar n %si (*) Perc. of children aged months who received BCG... BCG DBT(birinci doz)... DPT(First dose) Polio (birinci doz)... Polio (First dose) K zam k... Measles Bütün afl lar... All vaccinations Hiç Afl Olmayanlar... Unvaccinated Toplam Çocuk Say s... Total Number of Children Kaynak : Sa l k Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) : Afl kartlar ndaki bilgiler ve annelerin beyanlar ndan hesaplanm flt r. (*) : Based on information from vaccination records and reports of mothers. 5

18 Sa l k statistikleri TÜRK YE NÜFUS VE SA LIK ARAfiTIRMASI SONUÇLARI, 2003 Result of Turkish Demographic and Health Survey, 2003 (Devam /Continued) DO URGANLIK FERTILITY Toplam do urganl k h z...(*) Total fertility rate yafl. do um yapan kad nlarda canl d. Number of children born as live of women ortalama çocuk say s... aged and deliver birth DO URGANLIK TERC HLER DESIRES FOR BIRTH Halen evli kad nlardan : Percent of currently married women who : Baflka çocuk istemeyenlerin yüzdesi... Want no more children Bir sonraki do umunu en az iki y l ertelemek Percentage of women who want to delay isteyenlerin yüzdesi... next birth at least 2 years Karars zlar... Have no idea (undecided) Tüpleri Ba lanm fl... Women who have tubectomy Do um yapmas n n mümkün olmad n söyl. Women who said "impossible" to deliver birth Bilinmeyen... Unknown Kaynak : Sa l k Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source : Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. (*) Araflt rmadan önceki iki y l içinde yafllar ndaki kad nlar n yapt klar do umlar. (*) Based on births to women years during the period 0-2 years preceding the survey. GEBEL ÖNLEY C YÖNTEMLER N HALEN KULLANIMINDAK DE fimeler Changes on Current Use of Methods of Pregnancy Prevention Halen kullan lan gebeli i önleyici yönteme göre halen evli kad nlarda yüzde da l m Percentage distribution among married women according to current use of pregnancy preventive method TNSA-1998 TNSA Herhangi bir yöntem... Knowing any Any contraceptive Herhangi bir modern yöntem... Knowing a m Any modern contrac Hap... Pill R A... IUD Kondom... Injection...Condom Tüplerin Ba lanmas... Female sterilisation Di er modern yöntemler... Male sterilisa other contraceptive Herhangi bir geleneksel yöntem... Any traditional method Takvim... Periodic abstinence Geri çekme... Withdrawal Di er yöntemler... Other methods Yöntem kullanm yor... Do not use any method Kaynak: Sa l k Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Source: Ministry of Health and Hacettepe University Institute of Population Studies. 6

19 BAZI ÜLKELER N TEMEL GÖSTERGELER Base Indicators of Selected Countries Toplam Do umda Y ll k Kifli Bafl na Nüfus Yaflam Do um GSMH (Bin) Bekl. (Y l) Say s (Bin) (ABD $) Life Total Expectancy Number of GNP Per Population at Birth Annual Birth Capital ÜLKELER Countries (Thousand) (Years) (Thousand People) USA $ A.B.D. U.S.A 294, ,262 37,610 Afganistan Afghanistan 23, , Almanya Germany 82, ,250 Azerbaycan Azerbaijan 8, Bulgaristan Bulgaria 7, ,130 Çad Chad 8, Çin China 1,304, ,706 1,100 Fransa France 60, ,770 Hindistan India 1,065, , Irak Iraq 25, ,170 ngiltere U. Kingdom 59, ,350 ran.c. Iran 68, ,424 2,000 srail Israel 6, ,020 sveç Sweden 8, ,840 talya Italy 57, ,560 Japonya Japan 127, ,160 34,510 Libya Libyan Arab J. 5, ,540 Meksika Mexico 103, ,294 6,230 M s r Egypt 71, ,911 1,390 Nijerya Nigeria 124, , Pakistan Pakistan 153, , Polonya Poland 38, ,270 Sudan Sudan 33, Suriye Syrian 17, ,160 Türkiye Turkey 71, ,479 2,790 Yunanistan Greece 10, ,720 KAYNAK: Dünya Çocuklar n n Durumu, 2005-UNICEF Source:The State of the world's children 2005-UNICEF Health Statistics 7

20 Sa l k statistikleri BAZI ÜLKELER N ÖLÜM ORANLARI Death Ratios of Selected Countries Bebek Ölüm 5 Yafl ndan H z Küçük 1 Yafl Küçük Ölüm Oran (Binde) (Binde) Infant Mort.Rate Under 5 Ages Under one age Mortality ÜLKELER Countries (Per thousand) Ratio A.B.D. U.S.A Afganistan Afghanistan Almanya Germany Azerbaycan Azerbaijan Bulgaristan Bulgaria Çad Chad Çin China Fransa France Hindistan India Irak Iraq ngiltere U.Kingdom ran.c. Iran srail Israel sveç Sweden talya Italy Japonya Japan Libya Libyan Arap J Meksika Mexico M s r Egypt Nijerya Nigeria Pakistan Pakistan Polonya Poland Sudan Sudan Suriye Syrian Türkiye TURKEY Yunanistan Greece KAYNAK: Dünya Çocuklar n n Durumu, 2005 UNICEF Source: The state of the world's children, '2005 UNICEF 8

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ HEALTH STATISTICS 2001 ISSN 1300-8684 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Research Planning

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana "Aferin!" derse çok... olurum.

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana Aferin! derse çok... olurum. Ad : Soyad : S n f : 1. SINIF Nu. : 72 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen cümlelerden fiziksel özelliklerinizi belirtenleri boyay n z. Sar saçl y m. Mavi gözlüyüm. K sa boyluyum. Uzun saçl y m. Yeflil

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Appendix 8 REPORT Period: up to 0 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Introduction This report compiles progress of Support for FMD surveillance and control in Turkey from FAO, under EC/FAO

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 A) ETÜD-PROJE LER TOPLAMI a) 2016'da Bitenler

KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 A) ETÜD-PROJE LER TOPLAMI a) 2016'da Bitenler ABANT ZZET BAYSAL ÜN VERS TES KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 YEN Rektörlük Bilimsel Ara rma Projeleri 358 ABDULLAH GÜL ÜN VERS TES KURULU TOPLAMI 4.000 0 4.000 6.538 0 6.538 7.263 0 7.263

Detaylı

TıpGörDer. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği. Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri.

TıpGörDer. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği. Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri. TıpGörDer Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri TıpGörDer Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer Sayfa 1 Tıbbi Görüntüleme

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER TE EKKÜR: Bu yayının hazırlanmasına verdi i katkılardan dolayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ö retim üyesi Sayın Prof.Dr. Numan AKMAN a te ekkür ederiz. YUMURTA ÜRETÝCÝLERÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

Medofas'S Professional solutions. Hastane Bİyomedİkal Cİhaz Donanım Takİp Yönetİmİ. Sağlık Personelİ Eğİtİmİ

Medofas'S Professional solutions. Hastane Bİyomedİkal Cİhaz Donanım Takİp Yönetİmİ. Sağlık Personelİ Eğİtİmİ Hastane Bİyomedİkal Cİhaz Donanım Takİp Yönetİmİ HOSPITAL BIOMEDICAL EQUIPMENT-DEVICE TRACKING MANAGEMENT Sağlık Personelİ Eğİtİmİ HEALTHCARE PERSONNEL TRAINING Sağlık Hİzmetlerİnde Yönetİm ve Organİzasyon

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İSTANBUL ADANA ANKARA EDİRNE ESKİŞEHİR ANTALYA MANİSA HATAY TEKİRDAĞ ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA YALOVA KAYSERİ DENİZLİ KIRIKKALE SAMSUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İL ORTALAMASI PROVINCE AVERAGE ,82

İL ORTALAMASI PROVINCE AVERAGE ,82 YILLAR NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI DÖNEMİ YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI YEAR POPULATION PERIOD OF ANNUAL INCREASE RATE ANNUAL POPULATION INCREASE RATE 1935 4.69 197-1935,8 1945 78.178 194-1945 16,33 196 416.13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Türkiye yi Anlama Kılavuzu

Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türkiye yi Anlama Kılavuzu Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bl. / Y. Lis Prog. http://mis.bilgi.edu.tr hnalcaoglu@bilgi.edu.tr 1 Research Design Life Trends

Detaylı

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,'a 'd ..~ ' J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı