TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH"

Transkript

1 Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT ST KLER HEALTH STATISTICS 2004 Haz rlayanlar Prepared by Düzgün KILIÇ / Bedrettin ULUAT Daire Baflkanlar / Heads of Departments nciser KAYA T bbi Teknolog / Medical Technologist Rasim CEYHAN APK Uzman Vekili / Acting RP&C Expert Özden TAfiKIN Veri Haz rlama ve Kontrol flletmeni / Data Preparation and Control Officer Aral k - December, 2005

2 Sa l k statistikleri ÇALIfiMA GRUBU / WORKING GROUP Asl han ARDIÇ ÇOBANER - Hemflire / Nurse Mustafa TEK N - Sa l k Memuru / Sanitarian (Maps) BAKANLIK YAYIN NO / MINISTRY PUBLICATION NO:677 ISBN Bask / Press : ONUR MATBAACILIK OFSET LTD. fit., Ankara Yay n No / Publication No : 682 ISBN : ISSN :

3 Health Statistics ÖNSÖZ Bir yabanc atasözü Hayal edebildi imiz fley bizimdir diyor. Gerçekten de bireylerdeki ve toplumlardaki geliflme hayal gücüyle bafll yor. Ancak hayal etmek sadece bafllang c oluflturuyor. Gerçek geliflme ve baflar, hayalleri hayata geçirecek programlarla mümkün oluyor. Toplumumuzun da sa l k sistemi ile ilgili hayalleri var. Bunlar n bafl nda, her ferdin sosyal güvenceye kavuflturulmas, ihtiyaç duyuldu u anda yeterli ve nitelikli sa l k hizmeti almas, bütün bunlar n da öz kaynaklar m zla gerçeklefltirilmesi geliyor. Sa l k Bakanl olarak görevimiz, toplumumuzun hakl istek ve ihtiyaçlar ndan kaynaklanan bu hayallerini programlaflt rmak ve hayata geçirerek gerçeklefltirmektir. Sa l kta Dönüflüm Projesi, bu programlaman n ad d r. Çal flmalar m z n özünde ve bütün uygulamalar m z n merkezinde insan m z oldu undan y llar itibar yla sa lanan geliflme istatistikî bilgiler haline getirilmekte, ilgililerin bilgisine sunulmaktad r. Bu bilgiler ayn zamanda çal flanlar ve araflt rmac lar için bir veri taban oluflturmakta, yeni programlar için de bir bafllang ç noktas olma niteli i tafl maktad r. Bu çerçevede çok yararl oldu una inand m bu çal flmaya katk da bulunan mesai arkadafllar m kutluyorum. Prof. Dr. Recep AKDA Sa l k Bakan

4 Sa l k statistikleri PREFACE A Foreing proverb says, The one which we can imagine is ours. Indeed, both the individual and the social development begin with imagination. However, imagination provides only the beginning. Real development and success are only possible by the programmes, which are able to transform those dreams into reality. Our society also has some dreams about the health system. The provision of social security and sufficient and qualified healthcare services for every individual and the realisation of those services by our own resources are the leading issues. As Ministry of Health, our duty is to program and realise those dreams which arise from our society s just claims and needs.we call this programming Health Transformation Programme. As human resides in the essence of our studies and in the core of all our imple - mentations, the developments achieved through years have been put as statistical data and submitted to persons concerned. At the same time, those statistics create a database for workers and researchers and perform as the starting point for new pro - grammes. In this context, I believe that this work is highly benefical and I would like to con - gratulate all the officals of my Ministry who have contributed to this work. Prof. Dr. Recep AKDA Minister of Health

5 Health Statistics G R fi çinde yaflad m z, geliflmifl ve medeni dünya ile entegrasyon döneminde, Devletimizin bu amaca uygun olarak yeniden yap land r lmas çal flmalar sürdürülmekte; devlet kurum ve kurulufllar n n da bu çal flmalar n özüne uygun biçimde kendilerini yenilemeleri zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Yeniden yap lanman n temelinde, insan insan yapan de erlerin, özellikle de bireysel hak ve özgürlüklerin tam anlam yla gerçekleflti i bir sistem hedefi bulunmaktad r. Bu hedefe ulaflmak, öncelikle sa l kl birey, sa l kl toplum ve sa l kl çevre ile mümkündür. Bireyin, toplumun ve çevrenin sa l kl bir yap ya kavuflturulmas nda baflta yetiflmifl insan gücü olmak üzere mevcut tesislerin, makine-teçhizat n, araç ve gerecin do ru zamanlarda, do ru yerde ve en verimli biçimde de erlendirilmesi esast r. Bu tür bir de erlendirme için önce mevcudu tespit eden sa l kl bir veri taban na ihtiyaç bulunmakta; ikinci ad m ise planlama ve koordinasyon oluflturmaktad r. Her y l yay mlanmakta olan sa l k istatistiklerinin bu aç dan önemli bir kaynak niteli i tafl d na inan yor; bu kitapç kta yer alan bilgilerin sa l k sektörü, çal flanlar ve yöneticileri için yararl olaca n umuyoruz. Kenan BOZGEY K APK Kurul Baflkan

6 Sa l k statistikleri INTRODUCTION Integration with the civilized and developed world is a prior goal of our era, and in accordance with this goal, our State carries on the duties and responsibilities in restructure facilities. As a consequence, it is essential to renovate the governmental institutions and governmental agencies in the guideline of these restructure facilities. Restructuring is based on the goal of generaing such a system in which the humanitarian values, the values that make us human beings, primarily the rights and freedom of individuals are completely fulfilled. Hence, this goal can be achieved main - ly by healthy individuals, healthy community and healthy environment. It is a crucial merit both to employ qualified manpower and manage the current plants, machinery and equipment in the most appropriate and rational way in order to generate healthy individuals, community and environment. Provision of an effective database and then planning and coordination processes are the two steps of such an evaluation. In this context, we beleive health statistics, which are published every year, are a determinative source and we hope the information in this book will be benefical for health sector and administrators and staff working in health sector. Kenan BOZGEY K Head of the Research, Planning and Coordination Board

7 Health Statistics Ç NDEK LER Sayfa No: Önsöz Girifl Sa l k Bakanl Kurulufllar, Sa l k Göstergelerinde Mevcut Durum ve VIII. Befl Y ll k Kalk nma Plan Hedefleri Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan nda Demografik Göstergelerde Beklenen Geliflmeler Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas Sonuçlar, Gebeli i Önleyici Yöntemlerin Halen Kullan m ndaki De iflmeler Baz Ülkelerin Temel Göstergeleri Baz Ülkelerin Ölüm Oranlar Baz Ülkelerin 1 Yafl Alt Çocuklar n Ba fl klama Oranlar, Nüfus Verileri Y ll k Nüfus Art fl H z Genel Nüfus Say mlar na Göre Türkiye Nüfusu, Y ll k Art fl H z, Yüzölçümü ve Yo unlu u Bölgelere Göre fiehir ve Köy Nüfuslar ve Y ll k Art fl H z Genel Nüfus Say mlar na Göre fiehir ve Köy Nüfuslar ve Y ll k Art fl H z Y l Ortas Nüfus Tahminleri, Genel Nüfus Say m na Göre Bölge ve l Nüfuslar Sa l k Bakanl Bütçesinin GSMH çindeki Pay Sa l k Bakanl Bütçesinin Devlet Bütçesine Oran Sa l k Bakanl ve Ba l Kurulufluna Verilen Ödenekler, Sa l k Bakanl 2005 Y l Bütçesinin Birimlere Da l m Sa l k Bakanl 2005 Y l Yat r m Ödene inin Birimlere Da l m Sa l k Bakanl 2005 Y l Bütçesinin Harcama Kalemlerine Da l m Sa l k Bakanl Y llar Yat r m Harcamalar n n Karfl laflt r lmas Döner Sermayeli Kurumlar n Gelir - Gider Durumu Döner Sermaye Giderlerinin Da l m llerin Döner Sermaye Gelirleri, Türkiye Sa l k Personeli Türkiye Sa l k Personelinin Kurumlara Da l m, Türkiye Sa l k Personelinin llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl Personeli, Sa l k Bakanl Sa l k Personelinin llere Göre Da l m, Türkiye Sa l k Personelinin Co rafi Bölgelere Göre Da l m, Sa l k Ocaklar Sa l k Personeli Durumu, Baz Sa l k Personelinin Y llara Göre Net Maafl (Ankara) Baz Sa l k Personelinin Y llara Göre Net Maafl (Hakkari) Türkiye'de Uzman - Pratisyen Hekim Dengesi Sa l k Yat r mlar, Devam Eden Sa l k Yat r mlar Sa l k Yat r mlar n n llere Göre Da l m, Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin Kurumlara Göre Da l m, Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin Kurumlar na ve llere Göre Da l m, Ulusal Medikal Kurtarma Ekip (UMKE) Bölgeleri Kurulan Medikal Kurtarma Ekiplerinde Görev Alanlar n Mesleklerinin llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl ve Di er Kurulufllara Ait T bbi Cihaz Say lar,

8 Sa l k statistikleri Ç NDEK LER Sayfa No: Sa l k Bakanl ve Di er Kurulufllara Ait Baz Göstergeler, Türkiye Yatakl Tedavi Kurumlar, Türkiye'de Yatakl Tedavi Kurumlar ve Hasta Yataklar n n Dallara Göre Da l m, Türkiye'deki Hastanelerin Co rafi Bölgelere ve Kurumlara Göre Yatak Say lar, Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar n n Dallara Da l m, Türkiye'de Hastane ve Yataklar n llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar nda Personel Geliflimi Onbin Nüfusa Düflen Yatak Say s Da l m, Sa l k Bakanl Hastanelerinin Geliflimi Toplanan Kanlar n Kurulufllara Da l m Sa l k Bakanl Hastaneleri A z ve Difl Sa l Çal flmalar Kan Merkezi ve Kan stasyonlar n n Kurulufllara Göre Da l m Hemodiyaliz Merkezi ve Cihaz Say lar n n Kurulufllara Da l m Türkiye'de Hastanelere Yatan Hastalar n A Listesi'ne Göre Da l m, Yatakl Tedavi Kurumlar na Yatan Hastalar n 17 Hastal k Grubuna Göre Da l m, Sa l k Bakanl Hastanelerinin Dallara Göre Çal flmalar, Sa l k Bakanl Hastanelerinde Hizmet Geliflimi Sa l k Bakanl Yatakl Tedavi Kurumlar Laboratuvarlar nda Yap lan Tetkik ve Analizler Y llara Göre Sa l k Oca ve Sa l k Evi Say lar Y llara Göre Sa l k Oca Çal flmalar n n Sa l k Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Da l m, Türkiye, Sa l k Ocaklar n n Bina Durumu Sa l k Evlerinin Bina Durumu Sa l k Bak. Sa l k Oca, Sa l k Evi, VSD. ve AÇSAP Mer., Halk Sa. Lab. ve Sa. Mes. Lis. Say., Bildirimi Zorunlu Baz Hastal klar n Vak'a Say lar Sa l k Ocaklar n n Ana Çocuk Sa l Hizmetleri Sa l k Ocaklar n n Evde ve Ayakta Tedavi Hizmetleri Yafl ve Cinsiyete Göre Türkiye'de Bildirilen AIDS Vaka ve Tafl. Say s Bölge, l ve lçe Halk Sa l Laboratuvarlar nda Yap lan G da ve Su Analizleri Türkiye'de Özel Laboratuvarlar n llere Göre Da l m, Sa l k Bakanl AÇSAP Merkez ve Klinik Say lar Bölgelere Göre Aile Planlamas Yöntemi Kullanma Oranlar, AÇSAP Gn. Müdürlü ü'nce Yap lan Hekim E itim Faaliyetleri AÇSAP Gn. Md. ce Yap lan Hekim D fl Sa l k Prs. E itim Faaliyetleri AP Yöntemi Kullananlar n Kullan lan Yöntemlere Göre % Da l m Fenilketonuri Tarama Program Faaliyetleri shalli Hst. Kontrolü Program nda Tedavi Edilen Çocuk Say s Verem Savafl Dispanserlerinin Bina ve Tiplerine Göre Da l m, Veremli Hasta Say s ve Verem nsidans Verem Savafl Afl Gruplar ve Dispanserlerinin Yafl Gruplar na Göre BCG Afl Uygulamalar, Verem Savafl Dispanserleri Çal flmalar Kanser Vak'alar n n Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m, Türkiye'de Bölgelere ve Cinsiyete Göre Kanser Vak'alar, Kad nlarda En Çok Görülen On Kanser Türü, Erkeklerde En Çok Görülen On Kanser Türü, Türkiye'de Kanser Vak'alar n n llere Göre Da l m, S tma Savafl nda Sürveyans Hizmetleri

9 Health Statistics Ç NDEK LER Sayfa No: S tma Savafl nda Kal c Eviçi Ensektisit Uygulamalar GAP lleri S tma Kontrol Çal flmalar Kara Hud.K.Sa.Hzm.Verilen Yolcu, Vas ta ve Cenaze Say lar Sa.Hzm.Verilen Hac Adaylar n n Y llara ve Gidifl Yoluna Göre Da l m Bo azlarda ve Di er Limanlarda Sa l k Kontrolu Uygulanan Gemiler Hava Limanlar nda Sa l k Hizmeti Verilen Uçak, Mürettebat ve Yolcu Say lar Türkiye'de Y llara Göre laç ve laç Hammadde thalat Türkiye'de Y llara Göre laç ve laç Hammadde hracat Sa l k Bakanl 'nca Yap lan laç Üretim Yerleri Denetimi Sa l k Bakanl 'nca Yapt r lan Piyasa laç Analiz Sonuçlar AB Konusunda Yurtiçi ve Yurtd fl E itim Programlar na Kat lanlar ( Haziran 2005) AB Temel E itim ve Uzmanl k E itim Programlar na Kat lanlar n Dairelerine Da l m ( Haziran 2005) AB E itim Programlar na Devam Edenlerin Dairelerine ve Programlara Da l m, ( Haziran 2005) AB Yabanc Dil E itim Prog. Tamamlayanlar n Dairelerine Göre Da l m, ( Haziran 2005) Sa l k Alan nda Mevcut kili Anlaflmalar, Genel Bütçe mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Di er Kurulufl mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Kendi mkanlar yla Yurtd fl na Giden Sa l k Bakanl Personeli Ülkemizi Ziyaret Eden Sa l k Yetkilileri Ülkemizi Ziyaret Eden Nükleer Gemiler ve Personeli Sa l k Bakanl Sa l k Ulaflt rma Araçlar n n Cins ve Yafllar na Göre Da l m, Sa l k Bakanl Sa l k Ulaflt rma Araçlar n n Cins ve llere Göre Da l m, Farkl Finansman Kurumlar n n Cari Sa l k Harcamalar Paylar, Sa l k Fonksiyonlar n n Finansman : Finansman Kurumlar Harcamalar n n Sa l k Fonksiyonlar na Da t m (%), Cari Sa l k Harcamas n n Farkl Hizmet Sunucu Türlerine Göre Da l m, Üretim Moduna (Fonksiyonlara) Göre Cari Sa l k Harcamalar, Cari Sa l k Harcamalar n n Fonksiyonlara Da l m, Farkl Finansman Kurumlar Taraf ndan Finanse Edilen Toplam Hastane Harcama Paylar, Sa l k Fonksiyonlar Finansman : Fonksiyonlara Göre Cari Sa l k Harcamas n n Farkl Finansman Kurumlar na Da l m (%), SSK Sa l k Harcamalar SSK Sa l k Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar na Yap lan Bütçe Transferleri Hizmet Sunuculara Göre Sa l k Harcamalar, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Göre Sa l k harcamalar Ba kur Sa l k Harcamalar Finansman Kurumlar na Göre Toplam Sa l k Harcamalar, Birinci Basamak Sa l k Kurumlar nda Aile Planlamas Birim Maliyetleri Karfl laflt r lmas, Hastanelerin Hasta Günü Birim Maliyetlerinin Kliniklere Göre Durumu, Hastanelerin Bölümlere Göre Poliklinik Birim Maliyetleri, Ulusal Ortalamalara Göre Birinci basamak Sa l k Kurumlar nda Verilen Hizmetlerin Ortalama Birim Maliyetleri, Türkiye'de Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan lk On Hastal n % Da l m Y l Erkeklerde Ölüme Neden Olan Temel Has. Gr.n Böl. Göre % Da l m (UHY-ME Çal., 2000, Türkiye) Y l Kad nlarda Ölüme Neden Olan Temel Has. Gr. Böl. Göre % Da l m (UHY-ME Çal flmas, 2000, Türkiye) Sa l k Projesi lleri Kalk nmada Öncelikli ller Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) lleri Teflkilat fiemas

10 Sa l k statistikleri C O N T E N T S Page Preface Introduction Establishments of the Ministry of Health, Existing Status and Objectives of 8th 5 Years Development Plan at Health Indicators Expected Developments at the Demographic Indicators at 8th 5 Years Development Plan Results of Turkish Demographic and Health Survey, Changes on Current Use of Methods of Pregnancy Prevention Basic Indicators of Selected Countries, Death Ratios of Selected Countries, Immunization Ratios of Children Under 1 Year of Age of Selected Countries, Population Data Annual Population Rate of Increase Population, Annual Rate of Increase, Density, and Area of Turkey According to General Censuses Population of Cities and Villages, and Annual Rate of Increase of Population by Regions City and Village Population and Annual Rate of Increase by General Censuses Mid - year Population Estimates, Population of Regions and Provinces by Census of Portion of the Budget of Ministry of Health in GNP Ratio of Budget of Ministry of Health to State Budget Funds Given to Ministry of Health and the Related Establishment, Distribution of Budget of 2005 by Units at Ministry of Health Distribution of Investment Fund of the Ministry of Health by Units, Distribution of Budget of the Ministry of Health by Expenditure Units, Comparison of Investment Expenses of at Ministry of Health Income Sitution of Institutions That Have Revolving Funds Distribution of Expenditures of Revolving Fund, Revolving Funds Income of Provinces, Health Personnel in Turkey, Distribution of Health Personnel By Establishments in Turkey, Distribution of Health Personnel of Turkey by Provinces, Personnel of the Ministry of Health, Distribution of Health Personnel of the Ministry of Health by Provinces, Distribution of Health Personnel of Turkey By Geographical Regions, Status of Health Personnel of Health Centers, Net Salaries of Selected Health Personnel According to Years (Ankara) Net Salaries of Selected Health Personnel According to Years (Hakkari) Equilibrium Between Specialists and Practitioners in Turkey Health Investments, Continuing Health Investments Distribution of Health Investments by Provinces, Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Institutions, Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Institutions and by Provinces, National Medical Rescue Teams by Regions

11 Health Statistics Page Distirbution of Occupations of Personnel Who Work at Established Medical Rescue Teams by Provinces, Number of Medical Equipment Owned by the Ministry of Health and Other Institutions, Some Indicators of the Ministry of Health and Other Institutions, Inpatient Medical Institutions in Turkey, Distribution of In-Patient Beds and Inpatient Medical Institutions by Branches in Turkey, Beds of Hospitals According to Geographical Regions & Institutions in Turkey, Distribution of In-Patient Medical Institutions at Ministry of Health by Branches, Distribution of Hospitals and Beds by Provinces in Turkey, Development of Personnel at In-patient Medical Institutions at Ministry of Health, Beds per Population, Development of Hospitals at Ministry of Health, Distribution of Collected Blood by Establishments Activities of Mouth and Tooth Health at Hospitals of Ministry of Health Distribution of Blood Centers and Blood Stations by Organizations Distribution of Number of Hemodialysis Centers and Apparatus by Establishments Distribution of Inpatients by Diseases at Hospitals in Turkey, Distribution of Inpatients of Institutions with Beds by 17 Diseases Categories, Activities of Hospitals at Ministry of Health According to Branches, Development of Services at Hospitals of Ministry of Health, Investigations and Analysis at Laboratories of Hospitals at Ministry of Health, Number of Health Centers and Health Stations by Years Distribution of Health Centers Activities by Health Personnel (Physician and Midwife) and Years, Turkey, Building Status of Health Centers Building Status of Health Stations Number of Health Centers, Health Stations, TBC Dis., MCHFP Centers, Public Health Lab. and Health Professional High Schools, Number of Cases of Selected Diseases Necessary to be Reported, Maternal and Child Health Services of Health Centers In-home and Out-patient Treatment Services of Health Centers Distribution of AIDS Cases & Carriers by Age Groups & Sex, 1 October December Food and Water Analyses at Regional Provincial & Town Public Health Laboratories Distribution of Private Laboratories by Provinces in Turkey, Number of MCHFP Centers and Clinics at Ministry of Health Ratios of Using Family Planning Methods by Regions, Physician Training Activities Organized by General Directorate of Mother Child Health & Family Planning Training Activities of Health Personnel Other than Physicians Organized by Gen. Dir. of Mother Child Health & Family Planning Percentage Distribution of Family Planning Method Users by Used Methods, Activities of Screening Programme of Phenylketonuria Number of Children Treated at the Control Program of Ilnesses with Diarrhea Distribution of TBC Dispensaries by Type and Building, Number of Patients with Tuberculosis and Incidence of Tuberculosis Application of Vaccines by Tuberculosis Vaccine Groups and Dispensaries According to Age Groups, Activities of Tuberculosis Dispensaries Distribution of Cancer Cases According to Age and Sex, Cancer Cases According to Regions and Sex in Turkey, The Most Frequent Ten Cancers in Females, The Most Frequent Ten Cancers in Males,

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ HEALTH TOURISM SEMPOSIUM MACARİSTAN DA OSMANLI KAPLICALARI TURKISH

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı