Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp"

Transkript

1

2 2

3 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi hizmetleri ile birlikte; genel jinekoloji uygulamalar ndan menopoza, gebelik takibinden, böbrek hastal klar tan ve tedavisine, psikolojik dan manl a, laser epilasyona kadar uzanan geni bir yelpazede te his ve tedavi hizmetleri vermektedir. Kalite, uzmanl k ve detaylara önem veren bir anlay la hizmet vermeyi amaçlayan Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi, yaln zca kad n sa l sorunlar yla ilgili te his, tedavi ve çözümlerine odaklanan, detaylara önem veren, bütünlük ve süreklilik gözeten hizmet ilkelerini benimsiyor. 3

4 TÜM HİZMETLER TEK MERKEZDE 4

5 360 derecelik bir bak ac s yla ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek bir merkezden verebilmeyi amaçlayan Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi, bilgiye ve teknolojiye sürekli yat r m yaparak kalite standartlar n her geçen gün bir ad m daha ileriye ta yor. Hizmet kalitesinin yan s ra hasta memnuniyetini de sa l k eti ine verdi i önem ve ilkeleri içerisinde geli tirmeyi hedefleyen merkez, ileri teknoloji cihazlar ve uzman kadrosuyla entegre bir kad n sa l hizmeti sunuyor. stanbul'daki ilk kad n sa l merkezini açan Dr Tu rul Abac o lu y llard r klasik t p uygulamalar nda oldu u gibi Kad n Hastal klar ve Do um de il kad n sa l kavram n da ortaya atan isimdir. Genç k zl kla ba lay p menopoza kadar tüm dönemlerde kad n sa l n korumaya ve hastal klar n tedaviye odaklanm olan Abac o lu Kad n Sa l Merkezi Gebe Takibi, Do um, Jinekolojik Kanser, Genç K z Sa l, Menopoz, drar Kaç rma Hastal klar, Aile Planlamas ve K s rl k konular nda hizmet sunar. Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi'nin hizmet alanlar a a daki listede sunulmu tur. Kad n Hastal klar ve Do um Rutin jinekolojik muayene Rutin gebelik takibi kili (NT Tarama Testi) Triple Test II. Düzey Ultrasonografi Kardiotokografi Do um ve Sezeryan Riskli gebelik takibi Korion villüs biopsisi Amniyosentez Kordosentez Embriyo redüksiyon stenmiyen gebelik sonland r lmas Düzensiz kanamalarda tan ve tedavi Elektrokoterizasyon (Yakma) Kriyoterapi (Dondurma) 5

6 Renkli Doppler Ultrason Ultrasonografi Ultrason e li inde kist ponksiyonu Rahim a z kanseri a s n n yap lmas Vaginal smear Kolposkopi (Rahim A z Kanseri Tan s nda) Leep (Radyo Frekans Sistemi) Truscreen ile rahim a z kanseri tan s nda an nda sonuç FES ( drar Kaç rmas Tedavisi) drar Kaç rma Operasyonlar K s rl k ve tedavisi Erkek k s rl (Androloji) Sperm say m Sperm y kama Ovülasyon indüksiyonu ve siklus takibi nseminasyon / a lama (IUI) Tüp bebek uygulamas (Anla mal Kurumda) Mikroenjeksiyon (ISCI) (Anla mal Kurumda) Micro Tese (Anla mal Kurumda) Tese (Anla mal Kurumda) Laparoskopi Histeroskopi Embriyo Dondurma ve Saklanmas (Anla mal Kurumda) Menopoz Tan ve menopoz dan manl Tedavi ve takip Kemik ölçümü (Anla mal Merkezde) Mamographi (Anla mal Merkezde) Meme ultrasonu Aile Planlamas Aile planlamas nda dan manl k Spiral uygulamas 6

7 Kola Tak lan Spiral Uygulamas ( mplanon Uygulamas ) Mirena- ntrauterin araç uygulamas (Hormonlu Spiral) Tüplerin laporoskopi veya laporotomi ile ba lanmas Erkeklerde vasektomi Psikolojik Dan manl k Aile Terapisi Cinsel lev Bozukluklar (Vaginismus, Erken Bo alma, Orgazm Bozukluklar ) Ki ilik Testleri Böbrek Hastal klar Tan ve Tedavisi Laser Epilasyon Tedavisi 7

8 GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK Gebelik kad n sa l n ve hayat n derinden etkiler. Bir çocu a sahip olmak için fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak haz rlan lmal d r. Gebe kalmadan önce mutlaka uzman bir hekime dan mak gereklidir. Çünkü gebeli e haz rl k sürecinde yap lacak genel sa l k kontrolü ve baz testler sa l kl bir gebelik süreci için büyük önem arz eder. Gebe kalmadan 3 ay evvel hekime gitmelisiniz Bu muayenede vaginal smear, servikal kültür ve baz kan testleri yap lmal d r. Rubella (k zam kç k), hepatit (sar l k), toxoplazma, su çiçe i gibi a yla korunabilen hastal klar geçirip geçirmedi iniz tespit edilmeli, gerekli ise a lar yap lmal d r. Ayn zamanda eker hastal, tiroid ve kan de erleri de ara t r lmal d r. Gebelik veya do umda ortaya ç kan birçok sorunun gebelik öncesi ile ilgisi oldu unu, unutmay n z! Gebelik öncesi ve gebelik takipleri s ras nda gerekli testler yap lmal ve en az bir kez gebe kad n perinatolog taraf ndan muayene edilmelidir. PER NATOLOJ Kelime anlam olarak do um ve çevresindeki dönemi ifade eden perinatolojinin ana konusu gebelik süresince annenin ve fetüsün sa l k durumudur. Bu dönemdeki her sorun perinatolojinin ilgi alan na girer. Kad n hastal klar ve do um uzmanlar n n ilave bir e itimle olu turduklar bu disiplin ve yeterlilik özellikleri, bu bilim dal n n temel ta lar n olu turur. Perinatal dönem do umdan sonraki ilk 4 haftal k neonatal dönemi de kapsar. Bu nedenle, yenido an uzmanl k alan ile iç içe olmay ve birlikte olmay gerektiren bir süreç olarak bak lmal d r. Asl nda gebelik takipleri s ras nda genetik, biyokimya, hematoloji, çocuk cerrahisi gibi geni bir yelpazede i birli i yapmak kaç n lmazd r, bu ba ar y belirleyici temel unsurlardan birisidir. Gebelik takipleri s ras nda bir di er temel unsur ise resolüsyonu iyi ve büyütmesi olan bir ultrason cihaz d r. 8

9 AMNİOSENTEZ Ultrason ile yap lan muayene s ras nda yada yap lan testlerde yüksek risk görüldü ünde anne karn ndan bir i ne ile girerek bebe in suyundan alma i lemidir. Bu i lemde, suya dökülen bebek hücrelerinin Amniosentez kalça kromozomal ara t rmas enjeksiyonundan farks zd r. yap larak, bebekte genetik A r s z ve ortalama 2-3 bir hastal k olup olmad dakika süren bir i lemdir. tespit edilir. Abac o lu Fakat mutlaka deneyimli bir hekim taraf ndan Kad n ve Aile Sa l yap lmal d r. Merkezi'nde yap lan bu i lem sonucunda al nan materyal, Düzen Laboratuar 'nda genetik olarak incelenmektedir. kili test mutlaka büyütmesi ve resolüsyonu iyi olan bir ultrason cihaz ile yap lmal d r. Ultrason Propu Mayo klini inden al nm t r Amnios s v s Fetus K L VE ÜÇLÜ TEST Perinatolojik takipler s ras nda belli haftalarda yap lan ikili ve üçlü test, halk aras nda zeka testi olarak bilinir ve olas kromozom bozukluklar n tespitinde önemli rol oynar. Bu testler Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi'nde yap lmakta olup, kan örnekleri Düzen Laboratuar 'na gönderilerek sonuçlar verilmektedir. 9

10 KARDİOTOKOGRAFİ Anne karn ndaki bebe in kalp at mlar ndaki de i ikliklerin bir ka t üzerine yazd r lmas esas na dayan r. Plasenta (son, bebe in e i) ile bebek aras ndaki ili kinin yeterlili i hakk nda dolayl bilgi verir. Bebe in anne karn nda iyilik halinin ortaya konulmas gereken pek çok durumda oldukça etkili bilgiler elde edilmesine de olanak sa lar. Ciddi, riskli gebelik takiplerinde anne karn ndaki bebe in takipleri s ras nda kalp at lar n yazd rarak bebe in oynad zamanlarda kalp at lar n n artm olmas esas na dayanan kardiotografi aleti gebelik takiplerinde mutlaka olmas gereken bir i lemdir. Normal gebeler son ayda, riskli gebeler ise çok daha önce haftada bir kardiotokografi cihaz ile takip edilmelidir Kardiotokografi Aleti 10

11 GEBELİK ve DOĞUM KİTABI Hekimlerin hasta muayeneleri genellikle 20 ila 30 dakika sürer. Bu muayene s ras nda kad n do um hekimin her eyi hastaya anlatmas mümkün de ildir. Di er bran hekimlerinin hastan n hastal hakk nda konu mas bu zaman aral nda yeterli olabilir. Ama gerek gebeli e haz rl k sürecinde gerekse de gebelik ve do um s ras nda yap lacaklar, çok zaman al r. Bazen hastalar n sormay unuttu u noktalar da olabilir. Bu zorluklar yenmek amac yla Abac o lu Kad n Sa l Merkezinde Dr. Tu rul Abac o lu ve Dr. Levent Ya ar' n birlikte haz rlad kitap gebelik takiplerinde gelen hastalara verilmektedir. DÖRT BOYUTLU ULTRASON Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi'nde muayeneler s ras nda Voluson marka 4 boyutlu ultrason cihaz kullan lmaktad r. 2. düzey ultrasonografi ve ense kal nl gibi muayenelerin yap lmas için gerekli olan bu dört boyutlu doppler ultrasonografi cihaz ile anne karn ndaki bebe in görüntüleri kay t edilerek bilgisayar veya VCD ortam nda seyredebilecek formatta ailelere veriliyor. Dört Boyutlu Ultrason Aleti 11

12 VAGINAL SMEAR Rahim a z n dö eyen epitel zaman içinde dökülebilir ve yerini taze epitel al r yada yara olarak kendisini gösterir. te bu dökülen hücrelerin rahim a z ndan yada vajinan n arka k sm ndan sürüntü eklinde al n p boyanarak mikroskop alt nda incelenmesine vajinal smear denir. Bu test son derecede basit, kesinlikle a r s z ve oldukçada ucuzdur. Senede bir bu testi yapt rmak, rahim a z kanseri aç s ndan büyük bir güvence olu turur. Vajinal Smear iki ekilde yap l r. Klasik usulde, al nan ak nt bir cam üzerine sürülür ve saç spreyi ile tespit edildikten sonra laboratuara yollan r. kinci ekilde ise al nan materyal bir i e içindeki özel s v ya bo alt l r. Bu ekilde laboratuara yollan r ve orada belirli a amalardan geçirilerek mikroskobik muayenesi yap l r. Bu sistemin bir avantaj da sonradan HPV (Human Papilloma Virüs) virüsü ara t r lmas na imkan tan mas d r. Dr Tu rul Abac o lu, isimli bir internet sitesi açarak hastalar m z n vajinal smearlerinin bu Düzenli rahim a z kanser tarama testi hayat kurtar r siteden kolayca takip edilmesini sa lam t r.. TRUSCREEN SERV KS (RAH MA ZI) KANSER TARAMASI C HAZI Rutin jinekolojik muayene esnas nda ve 1-2 dakikada yap labilir. Sonuçlar günlerce endi e içerisinde beklemek zorunda kalmazs n z, çünkü TruScreen an nda sonuç verir. Truscreen elektrik sinyalleri ve farkl dalga boylar na sahip 4 farkl kullanarak servikal taramay gerçekle tirir. Elde edilen veriler, farkl etnik kökenden ve co rafi bölgelerden 2000 adet histolojik tan konmu hastan n bilgisini bar nd ran bir veritaban yla bilgisayar taraf ndan kar la t rarak sizin Rahim a z kanseri kad nlarda meme kanserinden sonra en s k rastlan lan ikinci kanser türüdür rahim a z n zda hangi tip hücrelerin oldu unu an nda sonuç olarak vermektedir. Truscreen Cihaz 12

13 KOLPOSKOPİ Kolposkop 1924 y l nda Kolposkopi ile tan bulunmu ; kad n d konan kanser öncüsü genital organlar n n hastal klar ayaktan kanser ve kanser öncüsü tedavi yöntemleri ile hastal klar n n tan s nda yüzde 100'e yak n bugün tüm dünyada oranda yok edilebilen alt n standart olarak kabul hastal klard r edilen bir cihazd r. Kolposkop ile yap lan i leme kolposkopi denir. Derinlik alg layabilen (stereoskopik) bir mikroskop olan Kolposkop, 4 ila 60 kez büyütme yaparak d genital organlar n örtücü zarlar n n (epitel) kanser ve daha da önemlisi ileride kansere dönü ebilecek hastal klar n tan mada yard mc olur. Kolposkopi yapacak doktor Rahim a z taramas bu konuda mutlaka özel yayg n olmayan ülkelerde, kanserden olarak e itim görmü ölen kad nlarda olmal d r. rahim a z kanseri Kanser öncüsü birinci s radad r. hastal klar n bir k sm ortalama y l sonra kansere dönü ürler. Genital kanserli kad nlar n bir k sm, ancak yan etkileri çok zor ve pahal tedavilerle kurtar labilirler. Kolposkopi Cihaz 13

14 LEEP K saca Leep olarak bilinen bu i lem bir tel halkadan geçirilen yüksek frekansl elektrik ak m ile hastal kl dokunun hem kesilip hem de yak larak ç kar lmas d r. Leep'in amac hastal kl doku kansere dönü meden önce rahim a z ndan parçay ç kartmakt r. Truscreen denile anlet ile ya da vaginal smear ile rahim a z nda patolojik hücrelerin tespitinden sonra eskiden rahim a z ndan dört noktadan parça al n r, sonras nda e er kanser öncüsü lezyon tan s kesinle irse rahim a z Leep cihaz öncesinde kanser öncüsü lezyonlar n tedavisinde rahim a z, konik ekilde ameliyatla ç kart l rd. ameliyat ile konik tarzda ç kart l rd. imdi kolposkopi e li inde rahim a z ndaki patolojik dokunun yeri kesin tespit edilmektedir. Kolposkopi e li inde al nan parçalar vaginal smear yada trucreen taramas nda oldu u gibi patolojik ise leep denilen aletle yüzeyel ekilde ç kart lmaktad r. Elde edilen doku parçac klar patoloji laboratuar na gönderilip muayene edilir. Hastal kl dokunun tamamen ç kart l p ç kart lmad na karar verilir. Leep i lemi s ras nda sa lam dokunun gereksiz yere ç kart lmas veya öldürülmesi en az düzeydedir. 14

15 KRİYOTERAPİ Kriyoterapi yada halk aras nda bilinen ad ile dondurma tedavisi anormal dokular dondurarak tahrip etmek esas na dayanan bir tedavi eklidir. Prob ad verilen bir enstrüman dondurulacak dokuya temas ettirildikten sonra dondurma i leminde kullan lacak olan gaz prob içinden geçirilir ve probun ucunun a r derecede so umas na (yakla k -90 derece) neden olur. Bu amaçla s v nitrojen ya da karbondioksit kullan labilir. Dondurma genelde 3-4 dakika kadar sürer. Ancak i lem 1-2 sefer tekrarlanaca için yakla k 15 dakika kadar zaman alacakt r. ELEKTROKOTER Elektrokoter ameliyatlarda dokuyu yakarak kesme ve birle tirme i lemi yapan bir cihazd r. Monopolar ve bipolar olmak üzere iki çe ittir. Monopolar uç sadece tek yönlü kesim i lemi gerçekle tirir. Bipolar ise b ça n 2 yüzüyle keserken ayn zamanda kesilen dokunun içindeki k lcal damarlar yakarak birle tirir ve kanama olmaz. Jinekolojide rahim a z yaralar ve si illeri yakmak için kullan lmaktad r. 15

16 HİSTERESKOPİ Histeroskopi, ince boru eklindeki bir mercek sistemi ile rahim içerisine girilerek gözlem yap lan tan sal ve hatta cerrahi i lemlerin gerçekle tirilmesine yarayan bir i lemdir. Rahim içerisine sokulan kamera veya mercek sisteminden olu an boru eklindeki alete histeroskop denir. Görüntüler bir monitörde izlenerek cerrahi i lem yap l r. Dü üklere neden olan baz rahim anomalilerini düzeltmek, rahim içi et parçalar n n al nmas nda s kl kla kullan lan özellikle k s rl kta olmazsa olmaz cihazlardan birisidir. Histeroskopi lokal, genel anestezi yada spinal Histereskopi öncesi anestezi ile uygulanabilir. rahmin içine kaçm Genellikle adet bitiminden spiral, kürtaj ile sonraki 1 hafta içerisinde ç kart lmaya çal l rd. imdi histereskopi ile yap l r, bu dönemde i lem çok k sa sürede rahim içerisinin sonuçlanmaktad r görüntüsü histeroskopi için en uygun haldedir. Histeroskopiden birkaç saat veya genellikle birgün sonra hasta evine gönderilebilir. Birkaç gün az miktarda vajinal kanama ve kramp tarz nda kas k a r lar olabilir. Hangi durumlarda tan sal histeroskopi yap l r? A r ve düzensiz adet kanamas, nfertilite (k s rl k), Tekrarlayan dü ükler, Rahim içerisinde yap kl ktan (asherman syndrome) üphelenilmesi, Ultrasonda rahim içerisinde polip veya myom benzeri alanlar izlenmesi, Rahim içerisinde ç kar lamayan veya yer de i tirmi spiralin ç kart lmas nda. Histereskopi Cihaz 16

17 Operasyon odam z 17

18 TÜP BEBEK Tüp bebek uygulamalar kad nda Yumurtlama takibi, Kad ndan yumurta ve erkekten sperm toplanmas, Laboratuar ortam na döllenme yap lmas, Döllenme sonras nda olu an embryolar n rahime transferi Transfer sonras gebelik takibi olmak üzere be ad mdan olu uyor. sperm toplanmas, laboratuar ortam na döllenme yap lmas ve döllenme sonras nda rahime embryolar n transferi i lemleri ise Gaziosmanpa a Hastanesi veya Metropolitan Hastanesi'ndeki IVF merkezi laboratuarlar nda yine Dr. Tu rul Abac o lu'nun nezaretinde bir ekip taraf ndan gerçekle tiriliyor. Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi, hastalar na en mükemmel ve ba ar oran yüksek tüp bebek hizmetlerini sunmak amac yla, Türkiye'nin en önde gelen tüp bebek teknolojilerinin sa land Özel Gaziosmanpa a Hastanesi ve Florance Nightingale Metropolitan Hastanesi IVF merkezi ile i birli i yap yor. Tüp bebek amac yla kad nda yumurtlama takibi ve transfer sonras gebelik takibi basamaklar Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi'nde Dr. Tu rul Abac o lu taraf ndan yap l yor. Dölleme için kad ndan yumurta ve erkekten 18

19 Çocuk sahibi olmak için merkezimize gelen hastalar m zaar m za Dr. Tu rul Abac o lu ve Dr. Levent Ya ar taraf ndan n kaleme al nan K s rl kta Tan ve Tedavi Rehberi kitab ücretsiz verilmektedir. 19

20 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Psikolog Alev Akda, Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi'nde; Aile terapisi, Vaginismus, Erken bo alma, Orgazm problemleri gibi cinsel i lev bozuklar konular nda da hastalar m za profesyonel anlamda yard mc oluyor. Merkezde ki ilik testleri de yine Psikolog Alev Akda taraf ndan yap l yor. 20

21 GENÇ KIZ POLİKLİNİĞİ Sa l kl ve normal görünü lü bir kad n olmak için beyin, üreme organlar ve çevre faktörleri aras ndaki ili ki ile ortaya ç kan tüm de i imlerin oldu u çocukluktan genç k zl a geçi dönemi 9-10 ya lar nda ba lar, 18 ya na kadar devam eder. Ergenlik ça denilen bu dönemde fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden geli me ba lar. Ergenlik zaman ndaki de i meleri esas belirleyen genetik yap olsa da bulunulan co rafi bölge, güne nlar, genel beslenme ve psikolojik durum gibi faktörler ba lang ç zaman n ve tamamlanma süresini etkileyebilir. Kad n Sa l kavram içinde gençlerin kar la abilece i jinekolojik sorunlar için Genç K z Jinekoloji Poliklini i ile hizmeti verilmeli, gerekti inde multidisipliner bir çal ma ile kar la lan sorunlara çözüm sunulmal d r. Her genç k z ikâyeti olmasa bile, erken tan için bir kez jinekolojik muayene olmal d r. Bu sayede ileride sorun olabilecek birçok hastal k erken tan narak tedavi edilebilir. Merkezimizde genç k zlar m z n hassasiyetleri, psikolojik ve sosyal yap lar dikkate al narak, genel kad n sa l kavram içinde muayeneleri yap lmaktad r. Gizlilik ilkelerine uyularak gerekli test ve gözlemlerden sonra, hatta Psikolog Alev Han m' n psikolojik yard m ile genç k zlar m z n bu dönemi sa l kl geçirmeleri için çal maktay z.. 21

22 Abac o lu Kad n ve Aile Sa l Merkezi, hastalar na en do ru hizmeti en etkin bir yol ile ve kolayl kla sunmak amac yla DÜZEN LABORATUARI ile i birli i yap yor. Böylelikle laboratuar çal malar n n daha sa l kl ve güvenli olmas amaçlan yor. Tam kan say m, idrar tahlili gibi testler merkezde otomatik olarak laborant P nar Koluk sa taraf ndan yap l yor. Di er testler için de laborantlar taraf ndan itina ile al nan numuneler en do ru sonuç için Düzen Laboratuar 'na ula t r l yor. LABORATUAR HİZMETLERİ 22

23 MENOPOZ Gerçekten de menopoz, kad n hayat n n yumurtlama fonksiyonlar n n sonland ktan sonraki do al bir a amas d r. Ancak menopozda olu an baz de i iklikler kad n n hayat n derinden ve öylesine olumsuz etkiler ki bu durum pek çok hastal klar n ortaya ç kmas na ve kad n n ya am kalitesinin azalmas na neden olur. Bugün menopoz olumsuz etkileri önlenmeye ve tedavi edilmeye çal lan bir hastal k gibi kabul edilmektedir.. Kad nlar bir sabah uyand klar nda kendilerini menopoza girmi olarak bulmazlar. Menopoz 20 y l süren de i ikliklerin tam ortas ndaki dönemdir. 40 ya ndan sonra kad nlarda önce yumurtlaman n azalmas na ba l olarak düzensiz adet kanamalar, aral kl ate basma ve terlemeler, psikolojik de i iklikler, hat rlama güçlükleri, kontrasyon bozukluklar, depresyon ve libido kayb gibi psikolojik sorunlar, vaginada kuruluk, kemik yo unlu unda azalma, meme dokusu kayb, ciltte incelme, cinsel ili kide a r, s k idrara ç kma ve tuvalete zor yeti me meydana gelmektedir. Adet düzensizlikleri ve nadiren aniden adet kesilmesi meydana gelebilir. Ancak adet düzensizlikleri veya düzensiz kanamalar "menopoza giriyorum" dü üncesiyle normal kar lanmamal ; hasta doktoruna ba vurarak bu de i ikliklerin gebelik ve kad n cinsel organlar n n kanserlerinde de görülebilece i göz önünde tutularak bu hastal klar dikkatle ara t r lmal d r. Kad n Sa l kavram içindeki en önemli bölümlerden birisi menopoz olup, kad n bu döneme haz rlanmal d r. Merkezimizde menopoz dönemine geçi i kolayla t racak, sonras nda yarataca kemik kayb sorununu en aza indirecek, meme kanseri riskini azalt p erken tan y sa layacak ekilde tarama programlar uygulanmaktad r. 23

24 KOLA TAKILAN SPİRAL UYGULAMASI Halk aras nda kola tak lan spiral ismi verilen cihaz uygulamas n n etkisi 3 y ld r. Uyguland ktan sonra hemen etkisini göstermeye ba layan mplanon, % 11 oran nda kanama bozuklu u yapar. Kolun cilt alt na lokal anestezi alt nda yerle tirilen, zahmetsiz uygulanan bir yöntemdir. Kola tak lan spiral ç kart ld ktan sonra etkileri h zla kay p olur ve kullanan ki i 1-2 hafta içinde fertil hale gelir. 24

25 HORMONLU SPİRAL Hormonlu Spiral, u an Türkiye'de bulunan ve tek olan hormon içeren cihazd r. Etki mekanizmas spiral ile ayn d r. Ek olarak, üzerinde ta d progesteron hormonu rahim iç dokusunu incelterek gebeli i önlemedeki ba ar y artt rmaktad r. Normal spirallerin baz hastalarda olu turdu u adet kanamalar n n fazla olmas ve uzun sürmesini önlemesi aç s ndan kabul görmü tür. Adet kanamalar % 90 olguda azal r. Hormonlu Spiral tak lan kad nlar n % 20'sinde bir y l sonunda adet kesilir. Bu baz kad nlar için endi e verici olsa da asl nda adet ve buna ba l birçok sorunu ortadan kald rd için baz kad nlar için tercih sebebi de olabilir. Do um kontrol yöntemi olarak kullan m n n yan s ra, adet kanamalar n n a r oldu u durumlarda tedavi amac yla da kullan lmaktad r. Over kistlerinde, pelvik iltihaba ba l a r lar giderdi i ve adet a r lar n azaltt bilinen gerçeklerdir. 25

26 LAZER EPİLASYON Ça m zda i letmeler en iyi yapt eyi yapmal, yapamad klar i ler için hizmet sat n almal d rlar mant ile hareket eden Abac o lu Kad n Sa l Merkezi Yönetimi Lazer Epilasyon Tedavisi'nde de bu yöntemi seçmi tir. Türkiye'de ilk olarak STS LAZER RKET IPL, diyot lazerleri ve radyo frekans sistemleri ile epilasyon konusunda h zl ve emniyetli tedavi hizmeti vermektedir. Abac o lu Kad n Sa l Merkezi siz hastalar m z için bu konuda en iyi hizmeti sunabilmek amac yla ilk ve kal c firmalardan birisi olan STS LAZER firmas ile anla ma yap lm t r. 26

27 27

28 Yay nlar m z, Gebelik ve Do um K s rl kta Tan ve Tedavi Rehberi Web sayfalar m z; çok yak nda aramedya Ba larba Cad. No: 16 / 2 Gaziosmanpa a / STANBUL Tel: 0 ( 212 ) / Fax: 0 ( 212 ) Gsm: 0 ( 532 ) ( 506 )

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı