MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER SEROLOJĠ LABORATUVARI Testin Adı:... 8 ASO Testin Adı:... 8 CRP Testin Adı:... 9 RF Testin Adı:... 9 KOMPLEMAN C Testin Adı: C Testin Adı: IgA Testin Adı: IgM Testin Adı: IgG Testin Adı: Total IgE Testin Adı: ANTĠ-CCP Testin Adı: BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) Testin Adı: BRUCELLA TÜP AGLÜTĠNASYON Testin Adı: BRUCELLA ANTĠHUMAN GLOBULĠN Testin Adı: Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) Testin Adı: VDRL TESTĠ Testin Adı: TPHA Testin Adı: SOĞUK AGLÜTĠNASYON TESTĠ Testin Adı: KĠST HĠDATĠK ĠNDĠREK HEMAGLÜTĠNASYON TESTĠ ELĠSA LABORATUVARI Testin Adı: HBsAg Testin Adı: ANTĠ-HBs Testin Adı: ANTĠ-HBc IgM Testin Adı: ANTĠ-HBc TOTAL (IgM + IgG) / 2--

2 2.2.5 Testin Adı: HBeAg Testin Adı: ANTĠ-HBe Testin Adı: HAV IgM Testin Adı: ANTĠ-HAV Total Testin Adı: ANTĠ-HCV Testin Adı: HIV 1 / HIV 2 ANTĠKORU Testin Adı: FASCĠOLOSĠS ENFEKSĠYON MARKARLARI Testin Adı: CMV IgM ve IgG Testin Adı: CMV IgG AVĠDĠTE Testin Adı: HERPES SĠMPLEKS TĠP 1+2 IgM ve IgG Testin Adı: RUBELLA IgM ve IgG Testin Adı: Rubella IgG avidite Testin Adı: TOKSOPLAZMA ANTĠKORLARI IgM ve IgG Testin Adı: TOKSOPLAZMA IgG AVĠDĠTE TESTĠ Testin Adı: HELĠCOBACTER PYLORĠ ANTĠKORLARI IgA ve IgG Testin Adı: Mycoplasma pneumonia IgG, IgM Test Ġçeriği: EBV VCA IgG ve IgM EBV EBNA IgG(Ebstein Barr VCA) Testin Adı: KABAKULAK ANTĠKORLARI IgM ve IgG Testin Adı: RUBEOLA IgM ve IgG Testin Adı: PARVO VĠRÜS B-19 ANTĠKORLARI IgM ve IgG TROMBOZĠS Testin Adı: ANTĠ-KARDĠYOLĠPĠN ANTĠKORLARI IgM ve IgG GASTRO Testin Adı: ANTĠ-GLĠADĠN ANTĠKORLARI IgA ve IgG Testin Adı: ENDOMYSĠAL ANTĠKOR IgA, IgG Testin Adı: DOKU TRANSGLUTAMĠNAZ IgA, IgG OTOĠMMUNĠTE Testin Adı: ANTĠ-SMOOTH MUSCLE ANTĠKOR / 2--

3 2.6.2 Testin Adı: LKM TĠP 1 ANTĠKORLARI Testin Adı: ANCA ANTĠKORLARI Testin Adı: ENA(OTOĠMMÜN) Testin Adı: AMA Testin Adı: ANTĠ-NÜKLEER ANTĠKOR MOLEKÜLER TANI LABORATUVARI Testin Adı: HBV DNA PCR (Viral Yük) Testin Adı: HCV RNA PCR (Viral Yük) Testin Adı: HCV GENOTĠP TAYĠNĠ Testin Adı: TBC PCR Testin Adı: HPV PCR ve GENOTĠP TAYĠNĠ ĠMMÜNFENOTĠPLENDĠRME FLOWSYTOMETRE Testin Adı: ĠMMÜNFENOTĠPLENDĠRME PANELĠ Testin Adı: CD 55, CD Testin Adı: HLA-B27 TANI TESTĠ ALLERJENLER Testin Adı: ALLERJENLER BAKTERĠYOLOJĠ KÜLTÜRÜ Testin Adı: KAN KÜLTÜRÜ Testin Adı: BAL KÜLTÜRÜ Testin Adı: BALGAM KÜLTÜRÜ Testin Adı: BOS KÜLTÜRÜ Testin Adı: BOĞAZ KÜLTÜRÜ Testin Adı: BURUN KÜLTÜRÜ Testin Adı: DERĠN DOKU APSE KÜLTÜRÜ Testin Adı: EKLEM SIVISI KÜLTÜRÜ Testin Adı: GAĠTA KÜLTÜRÜ TestinAdı: KATATER KÜLTÜRÜ Testin Adı: / 2--

4 MANTAR KÜLTÜRÜ Testin Adı: PARASENTEZ KÜLTÜRÜ Testin Adı: PERĠKARD SIVISI Testin Adı: SAFRA KÜLTÜRÜ Testin Adı: TORASENTEZ KÜLTÜRÜ Testin Adı: TRAKEAL ASPĠRAT Testin Adı: TBC KÜLTÜRÜ Testin Adı: VAGĠNAL KÜLTÜR Testin Adı: YARA KÜLTÜRÜ Numune kabul: Her gün Testin Adı: ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ Testin Adı: ĠDRAR KÜLTÜRÜ Testin Adı: ARB ARANMASI PARAZĠTOLOJĠ LABORATUVARI Testin Adı: GAĠTADA PARAZĠT ARAġTIRILMASI Testin Adı: OKSĠYUR YUMURTASI ARAġTIRILMASI Testin Adı: ROTAVĠRUS ANTĠJENĠ Testin Adı: PARAZĠT PANEL TESTĠ TestinAdı:... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. HELĠCOBACTER PYLORĠ ANTĠJENĠ (HpSA, Campylobacter pyloridis antijeni, H.pylori). Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ Testin Adı: MANTAR DĠREK BAKI Testin Adı: CLOSTRĠDĠUM DĠFFĠCĠLE TOKSĠN A DIġ LABORATUVAR Testin Adı: GALAKTOMANNAN Testin Adı: BOS TA OLĠGOKLONAL BANT ARAġTIRMASI /SERUM IgG ĠNDEKSĠ Testin Adı: ANTĠ PARĠETAL HÜCRE ANTĠKORU Testin Adı: AMĠP ANTĠKORU Testin Adı: BORRELĠA BURGDORFERĠ ANTĠKORU (IgM, gg) Testin Adı: HIV WESTERN BLOT / 2--

5 Sinonim: LAMİVUDİN DİRENÇ ANALİZİ Sinonim: ADEFOVİR DİRENÇ ANALİZİ Testin Adı: ASETĠLKOLĠN RESEPTÖR ANTĠKORU Testin Adı: ANTĠ-FOSFOTĠDĠLSERĠN ANTĠKORLARI IgM ve IgG Testin Adı: ISLET (ADACIK) ANTĠKORU Testin Adı: ANTĠ ds-dna Testin Adı: PARVOVĠRÜS PCR Testin Adı: HERPES SĠMPLEKS PCR Testin Adı: ANTĠ-HEV Testin Adı: GAD Testin Adı: EOZĠNOFĠL KATYONĠK PROTEĠN Testin Adı: ANTĠ-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN ANTĠKORU Testin Adı: ANTĠ-DELTA Testin Adı: HIV-1 PROVĠRAL DNA Testin Adı: ĠNHALANT ALLERJENLER Testin Adı: VARĠCELLA ZOSTER ANTĠKORLARI IgM ve IgG HASTALARIN TETKĠK ĠÇĠN HAZIRLANMASI LABORATUVAR ĠSTEMLERĠNĠN YAPILMASI BĠLGĠSAYAR TAHAKKUK KAYITLARININ YAPILMASI NUMUNE ALMA SAATLERĠ NUMUNE ALMA YERLERĠ NUMUNE ALMA YÖNTEMĠ NUMUNELERĠN TRANSFERĠ LABORATUVARDA NUMUNE KABULÜ NUMUNE KABUL VE RED KRĠTERLERĠ CĠHAZLARIN ÇALIġMA ĠÇĠN HAZIRLANMASI GÜNLÜK KALĠBRASYON VE ĠNTERNAL KONTROL ÇALIġILMASI NUMUNELERĠN AYRILMASI VE SANTRĠFÜJ ĠġLEMLERĠ TETKĠKLERĠN ÇALIġILMASI / 2--

6 16. TETKĠKLERĠN SONUÇLANDIRILMA SÜRELERĠ TETKĠK SONUÇLARININ KONTROL VE ONAYLANMASI LABORATUVAR TETKĠKLERĠNĠN PANĠK DEĞERLERĠ SONUÇ KAYITLARININ ARġĠVLENMESĠ... ÖNSÖZ El kitabımız Mikrobiyoloji Laboratuvarının akreditasyonunun sağlanması için gerekli kriterleri oluģturmak maksadıyla hazırlanmıģtır / 2--

7 Amacımız hastanemizin sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak, hastane faaliyetlerimizin kapsamını geniģletmek, mevcut imkanları en verimli Ģekilde kullanarak üst seviyede bir hizmet kalitesi oluģturmak, bilginin uygulama alanına hakimiyetini sağlamak, insan kaynaklarını ve teknolojinin kazanımlarını insanımızın sağlığına hizmet etmek üzere,verimi,kaliteyi yükseltmek ve en yararlı Ģekliyle yönetmek, iyileģmede sürekliliği sağlamaktır. Bu el kitabımızda organizasyonu, kaynak yönetimini, kaliteyi arttırmak için dikkat edilmesi gereken kuralları, test öncesinde, testlerin çalıģılması esnasında ve test sonrasındaki yükümlülüklerimizi, ölçme değerlendirme kriterlerini, hizmet kalitesinin sürdürülebilir hale getirilmesi için gerekli süreçlerin nasıl iģleyeceğini bulabilirsiniz. Hizmet anlayıģımız ve kalite politikamızda, ileri laboratuvar uygulamaları, hizmet sunumunda standartların üst seviyeye çıkartılması, hizmet sunucusu çalıģanlarımızın tüm iģ ve iģleyiģle ilgili dokümantasyon ve yönetim organizasyonumuzdan haberdar olmasının sağlanması, hedeflediğimiz kalite düzeyine çıkmak için taviz verilemeyeceğinin duyurulması yer almaktadır. 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Laboratuvarımızda, hastanemizde polikliniklerimize baģvuran, yatarak tedavi gören hastalarımızın tıbbi tetkikleri yapılmaktadır. Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, Seroloji, Bakteriyoloji, Parazitoloji ve PCR Laboratuvarları bir çatı altında toplanarak ileri teknik ve teknolojinin gerektirdiği cihazlarla donatılmıģtır. Laboratuarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastalarımıza daha kolay ve ulaģılabilir bir hizmet sunmak için, tahlil ve tetkik yapılması gereken hastalarımız için polikliniklere en yakın yerde kan alma birimimiz bulunmaktadır. Laboratuvarımızda, Seroloji kısmında MacroELĠSA Otoanalizörü, Akım Sitometri Cihazı, Nefelometre (ASO, CRP, RF vb.) Cihazı, Alerjik testler, PCR analizi ve Otoimmun Hastalıkların tanısında kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Ayrıca Bakteriyoloji biriminde kültür antibiyogram, makroskobik ve mikroskobik muayeneler, parazitoloji kısmında ise paraziter hastalıkların tanısı için gerekli donanım mevcuttur. Normal Ģartlar altında Mikrobiyoloji Laboratuvarıımız da kabul edilen hasta test isteklerinin hemen tümü dakika içerisinde rapor haline dönüģtürülmektedir. Kültür antibiyogram gibi özellik arz eden tetkik sonuçlarımız ise bir ya da birkaç gün sonra rapor haline dönüģtürülebilmektedir. Laboratuvarımız pek çok konuda hastanemizden hizmet alan hastalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitededir. Ve hizmet sunan hekim ve sağlık çalıģanlarımızın da talepleri doğrultusunda kendini geliģtirme ve yenileme kabiliyetine sahiptir. Gerek cihazlarla yapılan çalıģmalarımızda; gerekse manuel çalıģmalarımızda periyodik bakımlarımız düzenli olarak yapılmakta, kalibrasyon ve iç kontrol çalıģmalarına çok önem verilmektedir. Hastanemizde yapılmayan tetkikler anlaģmalı olduğumuz Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir dıģ laboratuvara gönderilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında, bir Profesör, iki Doçent, bir Yardımcı Doçent, üç Asistan ve 12 Teknisyen görev yapmaktadır. Yüksek standartları yakalama ve daha -- 7 / 2--

8 iyisine ulaģmak için kaliteli hizmetin sunulduğu bir Laboratuvar olma yolunda ilerlemektedir. 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI Testin Adı: ASO Sinonim: ASO; Streptolizin O antikoru 2 saat Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp Nephelometrik Referans Aralığı: 0-2 IU/mL Streptolizin O ya karģı kan da dolaģan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: CRP Sinonim: C Reactive Protein 2 saat Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp Nephelometrik Referans Aralığı: 0-5 mg/l Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Viral ve spiroketal enfeksiyonlarda artmadığından özellikle bakteriyel enfeksiyon tanısında değerlidir. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: / 2--

9 Testin Adı: RF Sinonim: Romatoid Faktör 2 saat, mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), düz tüp (mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: IU/mL Romatoid artrit tanısında kullanılır Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: KOMPLEMAN C3 Sinonim: C3 2 saat, mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), düz tüp (mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: Serum Kord mg/dl Prematüre mg/dl <1 ay mg/dl 2 3 ay mg/dl 4 6 ay mg/dl 7 12 ay mg/dl 1 3 yaģ mg/dl >3 yaģ 85 2 mg/dl Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleģir. C3 düzeyindeki artıģlar akut inflamatuar hastalıklar, atopik dermatit, bilier obstrüksiyon ve amiloidozise bağlı olabilirken, otoimmün hastalıklar, bakteriemi, doku hasarı, kronik hepatit, nefrit, malnutrisyon, DIC ve konjenital eksiklikler C3 düzeyinde düģüklüğe neden olabilir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: / 2--

10 2.1.5 Testin Adı: C4 Sinonim: C4 2 saat, mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), düz tüp (mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: Serum Kord 7 23 mg/dl Prematüre 7 23 mg/dl <7 gün 7 25 mg/dl 7 gün 3 ay 7 30 mg/dl 4 ay 1 yaģ 8 42 mg/dl 2 12 yaģ mg/dl >12 yaģ mg/dl Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken, SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düģebilir Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Ned: Lab. Kodu: Testin Adı: IgA Sinonim: Immunglobilin A 2 saat, BOS, eklem mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: Serum Prematüre 1 4 mg/dl <7 gün 2 30 mg/dl 7 gün 1 ay 2 50 mg/dl 2 6 ay 4 80 mg/dl 7 12 ay mg/dl 1 3 yaģ mg/dl 4 5 yaģ mg/dl 6 12 yaģ mg/dl / 2--

11 13 15 yaģ mg/dl >15 yaģ mg/dl BOS <0,6 mg/dl Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenji ektazide ise IgA düzeyi düģer. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: IgM Sinonim: Immunglobilin M 2 saat, BOS, eklem mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: <1ay mg/dl 2 3 ay 20 1 mg/dl 4 6 ay mg/dl 7 12 ay mg/dl 1 5 yaģ 45 2 mg/dl 6 12 yaģ mg/dl >12 yaģ 50 3 mg/dl Bakteri ve viruslara karģı üretilen ilk antikorlardır. Enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciger, aktif sarkoidos, nefrotik sendrom ve bazı lemfomalarda IgM düzeyi artarken immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düģer. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: IgG Sinonim: Immunglobilin G 2 saat / 2--

12 , BOS, eklem mayi Numune Miktarı: 3 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi) Nephelometrik Referans Aralığı: Prematüre mg/dl <1ay mg/dl 2 6 ay 2 7 mg/dl 7 12 ay mg/dl 1 3 yaģ mg/dl 4 5 yaģ mg/dl <15 yaģ mg/dl yaģ mg/dl >60 yaģ mg/dl Bakteri, virüs ve toksinlere karģı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciger hastalıkları, kronik tetrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklarda IgG düzeyi artarken immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düģer. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: Total IgE Sinonim: Immunglobilin E 2 saat Numune Miktarı: 2 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum) Nephelometrik Referans Aralığı: <1 IU/ml Alerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Alerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düģer. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-CCP / 2--

13 Sinonim: CCP; Cyclic citrullinated peptide antibody 2 hafta Numune Miktarı: 1 ml Kırmızı kapaklı tüp MicroELISA Referans Aralığı: Manuel test prensibine göre her çalıģmada CO değeri değiģtigi için her çalıģmada ayrı hesaplanır. Romatoid artrit tanısında kullanılır. Anti-CCP nin romatoid artrit tanısında spesifitesi %96, sensitivitesi ise %78 dir. Özellikle erken tanıda çok değerlidir çünkü hastaların %70 inde erken evrede pozitifleģir. Ayrıca seronegatif romatoid artritlerin %30-40 ında da anti-ccp pozitifliği görülmektedir. Anti-CCP pozitifliğinin eroziv hastalık için bir gösterge olduğu da belirtilmektedir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) Sinonim: Brucella slide test 2 saat, BOS Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS) Lateks Referans Aralığı: kalitatif Brucella enfeksiyonlarını hızlı tarama için kullanılmaktadır. Tek baģına pozitifliği tanı için yeterli değildir. Num. Kab. Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Etmeme Lab. Kodu: Testin Adı: BRUCELLA TÜP AGLÜTĠNASYON Sinonim: Brucella aglütinasyon testi Bir gün sonra saat / 2--

14 , BOS Numune Miktarı: 2 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS) Tüp Aglütinasyon Referans Aralığı: 1/160 ve üzeri pozitif Brucella hastalığının tanısında ve tedavi takibinde kullanılır Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: BRUCELLA ANTĠHUMAN GLOBULĠN Sinonim: Brucella Coombs testi Ġki gün sonra saat 13.30, BOS Numune Miktarı: 2 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS) Tüp Aglütinasyon Referans Aralığı: 1/160 ve üzeri pozitif Brucella enfeksiyonunda IgM tipi antikorlar bir haftada ortaya çıkıp üç ayda en yüksek düzeylere ulaģır. IgG antikorları ise üç haftada ortaya çıkar ve altı sekiz haftada en yüksek düzeylere ulaģır. Bazı vakalarda IgG tespiti yapılan tüp aglütinasyon yeterli gelmeyebilir, bu durumda blokan antikorlarının araģtırılması için antihuman globulin (Coombs testi ) ihtiyaç vardır. Num. Kab. Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Etmeme Lab. Kodu: Testin Adı: Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) Sinonim: Salmonella tüp aglütinasyon, Widal Ertesi gün saat Numune Miktarı: 2 µl Kırmızı kapaklı tüp Tüp Aglütinasyon Referans Aralığı Ticari kit çalıģma prensibine göre değiģir Salmonella serotip typhi nin O ve H antijenleri ile aglütine olan antikorları ölçer. 1. hafta sonunda( 7 8 gün ) Anti -O antikoru (O aglütinasyonu) pozitifleģir, IgM yapısındadır. 2. hafta sonuna doğru / 2--

15 (10 12.günler) H aglütinasyonu pozitifleģir bunlar IgG yapısındadır. H aglütininlerinin tek baģına tanı değeri yoktur, O aglütininlerini daha yüksek olması hastalığın baģlangıç dönemi, O ve H aglütinin titresi eģit veya H biraz daha yüksek ise aktif bir enfeksiyon, Yanlız H aglütininleri >1/1 160 olması; geçirilmiģ bir enfeksiyona veya en az bir yıl önceki tifo aģılaması olduğu anlamına gelir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: VDRL TESTĠ Sinonim: Venereal disease research labtesti Aynı gün saat Numune Miktarı: 1 µl Kırmızı kapaklı tüp Slide Test Referans Aralığı: Kalitatif Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaģan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriģ yerinde ağrısız Ģankr ile gösterir. Sifilis taraması için kullanılan non-treponemal testlerden olan VDRL, sadece treponema enfeksiyonlarında pozitif bulunmaz, otoimmün hastalıklar, gebelik akut ve kronik inflamasyon hastalıklarında da pozitifleģebilir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: TPHA Sinonim: TPHA; Treponema pallidum hemaglütinasyon testi Aynı gün saat (kantitatif sonuç istenirse ertesi gün saat 15.30), BOS Numune Miktarı: 2 µl Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS) Ġndirek hemaglütinasyon / 2--

16 Referans Aralığı: kalitatif Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaģan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriģ yerinde ağrısız Ģankr ile gösterir. Sifilis tanısı için kullanılan treponemal testlerden olan TPHA, gerçek ve yalancı pozitif nontreponemal test sonuçlarının doğrulaması için kullanılmaktadırlar. Ömür boyu pozitif kaldığı için tedavi takibinde kullanılamaz. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: SOĞUK AGLÜTĠNASYON TESTĠ Ertesi gün saat Numune Miktarı: 250 µl Kırmızı kapaklı tüp Aglütinasyon Referans Aralığı: kalitatif Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Bu hastalarda çoğunlukla IgM yapısındaki antikorlar eritrositlere bağlanarak kronik anemi ve lokal staza neden olur. Atipik pnömoniler (mycoplasma pneumonia, influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirüs vb. kaynaklı) ve bazı hemolitik anemilerde aglütinasyon gözlenir. 37ºC inkübasyonda aglütinasyonda düzelme olmuyorsa reaksiyon soğuk aglütinasyon değildir. Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunda çocuklar da %50, eriģkinlerde %70 oranında aglütinasyon gözlenir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: KĠST HĠDATĠK ĠNDĠREK HEMAGLÜTĠNASYON TESTĠ Sinonim: Numune kabul: Echinococcus serolojik testi Her gün 2 haftada / 2--

17 Serum Numune Miktarı: 250 µl Referans Aralığı: Kırmızı kapaklı tüp hemaglütinasyon 1/160 üzeri pozitif Kist Hidatik enfeksiyonu tarama testi olarak kullanılmaktadır. Testte tannik asitle duyarlaģtırılmıģ eritrositlerin yüzey gerilimlerinin değiģmesi sonucu antijen tutma özelliklerinden yararlanılmaktadır. Antijen ile kaplı koyun eritrositleri hasta serumuyla karģılaģınca çökmektedir. Testin duyarlılığı genellikle % testin özgüllüğü % 92-1 arasında değiģmektedir Kistin lokalizasyonuna göre antikor yanıtının değiģtiği, akciğer kistlerinde serolojik testlerin duyarlılıklarının azaldığı bilinmektedir. Ekinokok türü ile ortak antijenler nedeniyle Taenia solium, Taenia saginata, Ascaris lumbricoides, Fasciola hepatica, Toksoplazma gondii ve Plasmodium enfeksiyonlarında da yanlıģ pozitifl ik görülebilir. Lab. Kodu: ELĠSA LABORATUVARI Testin Adı: HBsAg Sinonim: Hepatit B virüsü surface antijeni 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reactive 1. ve üzeri BulaĢtan 1 12 hafta sonra ya ada inkübasyon döneminde, semptomlar ortaya çıkmadan 3 5 hafta önce HBsAg saptanır / 2--

18 ay içinde yavaģ yavaģ azalarak saptanamayacak düzeye iner. HBsAg nin 6 aydan uzun sürmesi, kronik hepatite geçiģ olabileceğini düģündürür. EriĢkinlerde HBsAg %95 oranında kaybolur. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemik ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HBs Sinonim: Hepatit B surface antikoru, HBsAb. 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Antikor Negatif Referans Aralığı: Borderline Antikor Pozitif 12.1 ve üzeri Hepatit B virüsüne karģı doğal veya aģılama sonrası kazanılmıģ bağıģıklığın tespitinde kullanılır. Anti HBc Total pozitifliği ile birlikte pozitifliği doğal bağıģıklık lehinedir. Anti-HBs iyileģmenin bir göstergesidir. Hastaların %10-40 ında HBsAg pozitif iken düģük titrelerde Anti-HBs pozitifliği gösterilebilir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon, yanlıģ barkot, az numune Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HBc IgM Sinonim: Hepatit B virüsü core antikoru Ig M 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reaktive 1.20 ve üzeri Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG ile birlikte semptomlarla birlikte / 2--

19 ortaya çıkar, Anti-HBc IgM birkaç ay pozitif kalır, bu dönem HBsAg nin kaybolduğu ve Anti-HBs nin henüz ortaya çıkmadığı pencere dönemine de denk gelir ve bu dönemde gösterilecek tek gösterge HBc IgM dir. Hastalığın baģlangıcından 4 8 ay sonra Anti-HBc IgM kaybolur, Anti-HBc IgG pozitifliği ömür boyu devam eder. Anti-HBc IgM in pozitif olarak sebat etmesi kronik hepatite geçiģe iģaret eder ve kronik hepatitte düģük seviyelerde saptanabilir. Num. Kab. Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Etmeme Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HBc TOTAL (IgM + IgG) Sinonim: Hepatit B virüsü core antikorları-total 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Reaktive Borderline Negative 1.20 ve üzeri Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG ile birlikte semptomlarla birlikte ortaya çıkar, Anti-HBc IgM birkaç ay pozitif kalır, Anti-HBc IgG pozitifliği ömür boyu devam eder. Anti-HBc IgG, Anti-HBs nin negatif ve HBsAg nin pozitif olduğu olgularda yüksek titrede iken, Anti-HBs pozitif olgularda düģük titrelerde ömür boyu pozitif kalabilir ve geçirilmiģ enfeksiyonu gösterir. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: HBeAg Sinonim: Hepatit B envelop antijeni 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA / 2--

20 (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reaktive 1.20 ve üzeri HBeAg aktif viral replikasyon ve infektivite (BulaĢtırıcılık) göstergesi olarak kabul edilmektedir. Akut Hepatit B enfeksiyonlarında HBsAg nin hemen ardından pozitifleģir, HBsAg den hemen önce kaybolur. KronikleĢen HBV enfeksiyonlarında 8 10 haftadan uzun süre saptanır. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HBe Sinonim: Hepatit B virüsü e antikoru 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA Hastanın Hazırlanması: (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reaktive 1.20 ve üzeri HBsAg den kısa bir süre sonra HBeAg gösterilebilir, Anti -HBe çıkıģı ile birlikte HBeAg kaybolur, eğer 10 aydan daha uzun sebat ederse kronikleģmeye iģaret eder. HBeAg replikasyon ve infektivite göstergesi olarak kabul edilmekte, Anti -HBe ise infektivitenin azalması ve iyileģmeye iģaret eder. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: HAV IgM Sinonim: Hepatit A antikoru IgM; HAV IgM 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence / 2--

21 Negatif Referans Aralığı: Borderline Reaktive 1.20 ve üzeri Akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır günlük bir inkübasyonu takiben semptomların ortaya çıkması ile beraber kanda görülür ve genelde 3-6 ay pozitif kalır. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HAV Total Sinonim: Hepatit A antikoru IgG; HAV IgG 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kır mızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Antikor pozitif Referans Aralığı: Borderline Antikor Negatif Retest 4. ve üzeri Anti HAV total veya anti HAV IgG akut enfeksiyon için tanısal değere sahip değildir, çünkü antikor yaģam boyu kalıcıdır. Buna rağmen IgG titresinde 2 hafta içinde dört kat artıģ akut HAV için tanısal değer taģır. Anti HAV IgG daha çok bağıģıklığın göstergesi olarak kullanılır. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Lab. Kodu: Testin Adı: ANTĠ-HCV Sinonim: Hepatit C antikoru 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp ÇalıĢma FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule / 2--

22 Yöntemi: Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reactive 1. ve üzeri HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Anti HCV bağıģıklık göstergesi değildir. HCV pozitifl iğinde sonucun teyit edilebilmesi ve hastalığın prognozunu belirlemek için RIBA ve/veya HCV RNA testlerinden yararlanmak gerekebilir. Num. Kab. Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune. Etmeme Lab. Kodu: Testin Adı: HIV 1 / HIV 2 ANTĠKORU Sinonim: Human immunodeficiency virus antikoru 3 saat Numune Miktarı: 4 µl Kırmızı kapaklı tüp FPIA (Flouresans particule Immunoassay) ve MEIA (Microparticule Immunoassay) ve/veya chemiluminescence Referans Aralığı: Negatif Borderline Reactive 1. ve üzeri HIV1 ve HIV2 ye karģı antikorlar ve HIV p24 antijeni birlikte tayin eden testlerdir. HIV tanısında kullanılacak tanı testine karar vermek için, hastanın virüsle karģılaģılması sonrası geçen süre önemlidir. HIV tanısı önce bir tarama testi ile HIV antikorlarının taranması ve takibinde bir doğrulama ya da tamamlayıcı test ile HIV antikorlarının saptanması ile koyulur. Num. Kab. Etmeme Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune, kontaminasyon. Lab. Kodu: Testin Adı: FASCĠOLOSĠS Sinonim: Numune kabul: Fasciola Hepatika Her gün 2 haftada / 2--

23 Numune Miktarı: 250 µl Referans Aralığı: Num. Kab. Etmeme Kırmızı kapaklı tüp(serum) hemaglütinasyon 1/160 üzeri pozitif Ġnsanda karaciğer ve özellikle safra yollarında geliģen distomatoza (fasyoliyaz ya da karaciğer kelebek hastalığı) yol açan asalak türü. Yumurtaları hasta inek ve koyunların dıģkısı ile dıģarı atılır ve koģullar elverdiğinde larva durumuna geçerek ara konakta kist durumuna dönüģür. Yiyeceklerle vücuda giren kistler kan dolaģımı aracılığıyla karaciğer ve safra yollarına ulaģarak geliģir. Hemoliz, lipemi, yanlıģ barkot, az numune, kontaminasyon Lab. Kodu: ENFEKSĠYON MARKARLARI Testin Adı: CMV IgM ve IgG Sinonim: Cytomegalovirus IgM ve IgG 2 günde, BOS Numune Miktarı: 250 µl (se um), 1 µl (BOS) Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS) Otomatik EIA (Enzyme Immunoassay) ve CFT (Complement Fixation Test) Referans Aralığı: Cytomegalovirus IgG Negatif : < 0.8 IU/ml Doubtful(Ģüpheli) : IU/ml. Pozitif : >1.2 UI/ml Cytomegalovirus IgM Negatif : indeks <0,9 ġüpheli : 0,9 indeks 1,1 Pozitif : indeks >1,1 CMV enfeksiyonu genellikle asemptomatik geçer. Transplantasyon hastaları, kanser hastaları ve immün sistemi / 2--

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri ANTİNÜKLEER ANTİKOR Kısaltmalar: ANA, FANA. Kullanım amacı: Sistemik romatizmal hastalık yani otoimmun kollajen doku hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Genel

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur.

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. İnsanların yaklaşık 1/3 ü yaşamlarının herhangi bir döneminde bu

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKOR Otoantikorlar direkt olarak endojen antijenlere

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER Doç.Dr Orhan Cem AKTEPE Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne 7-11 Kasım 2010 ACR ANA Task Force önerileri ANA testlerinde

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya Olgu 32 yaşında, 12 haftalık gebe, Primigravid, Antenatal izleminde özellik yok.

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Gebelik ve İnfeksiyonlar

Gebelik ve İnfeksiyonlar Gebelik ve İnfeksiyonlar Prof.Dr.Levent GÖRENEK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KLİMİK BAHAR OKULU 2014, İZMİR TORCH infeksiyonları İntrauterin ve doğum sırasında oluşan infeksiyonlar fetus ve yenidoğan

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI

HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT GÖSTERGELERİNİN YORUMLANMASI HEPATİT A VİRÜSÜ (HAV) NÜN GÖSTERGELERİ Anti-HAV Radioimmünassay (RIA) ve Enzim immünassay (EIA) yöntemleri ile bakılan anti-hav tanı koymada altın standarttır. Anti-HAV

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı