YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU"

Transkript

1 YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi vermek amac yla, tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin; Ticaret Ünvan : Adresi : Tel & Faks no. : 2. Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi Adresi : Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERS S no : B. UYARILAR 1. Yabancı uyruklular sa lık sigortası ürünlerine ait primler; yafl, cinsiyet, seçilen üründeki teminat limiti, teminat yapısı ve ödeme oranları, ürünün geçerli oldu u anlaflmalı sa lık kuruluflları (network) ve tedavi maliyetlerinin artıfl oranları çerçevesinde belirlenmektedir. 2. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Sa lık Sigortası Genel fiartları ve Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası Özel fiartlarında yazılı hususları dikkatlice okuyunuz. Bu dokümanlar poliçeniz ile birlikte teslim edilecektir. Bilgilendirme formu poliçe, Sa lık Sigortası Genel fiartları ve Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası Özel fiartları ile bir bütündür. Tüm bu dokümanlara Anadolu Sigorta web sitesinden de ulaflılabilir. 3. Sa lık sigortası yaptırmak için dolduraca ınız baflvuru formundaki sorulara tam ve do ru yanıtlar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca, sözleflmenin kurulması sırasında ve/veya, sigorta süresince bir rizikonun gerçekleflmesi durumunda yasanın öngördü ü en kısa sürede sigortacıya rizikonun bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlıfl bilgi vermekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir, poliçenin iptali ve/veya ilgili hastalıklar için ek prim veya muafiyet uygulaması yapılabilir. 4. Sa lık sigortası teminatı, sigortalı tarafından doldurulan baflvuru formunun Anadolu Sigorta tarafından kabul edilip, poliçenin tanzim edilmesi ve primin tamamının ödenmesi koflulu ile bafllar. Aksi kararlafltırılmadıkça, primin tamamı ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi Anadolu Sigorta nın sorumlulu u bafllamaz. 5. Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası sözleflme süresi 1 yıldır. Sigortalının, saat ayrımı olmaksızın poliçede yazılı olan bafllangıç tarihinde yapmıfl oldu u sa lık giderleri teminat limiti, poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. Ancak sigortalının, saat ayrımı olmaksızın poliçede yazılı olan bitifl tarihinde, yapmıfl oldu u sa lık giderleri poliçe kapsamında de ildir. Poliçenin yenilenmesi için tarafların bu hususta açıkça anlaflmıfl olmaları gerekir. Yeni dönem için taraflar açıkça anlaflmıfl olsalar dahi, Anadolu Sigorta nın sorumlulu u ancak yeni döneme ait primin ödenmesi koflulu ile bafllar. 6. leride do abilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde ödeme belgesi almayı unutmayınız. 7. Sözleflmenin riziko gerçekleflmifl olmaksızın feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sözleflmenin bitim süresinden önce ancak bir rizikonun gerçekleflmesi sonrasında feshedilmesi halinde, sigortacı kararlafltırılan toplam primin o riziko için ödenecek tutarla orantılı bir kısmına hak kazanmıfl olur. Model: SA 923 (1/5) 05/2015

2 8. Poliçe kapsamında bulunan sigortalılardan herhangi birinin, poliçe genel flartlarına ve uygulama esaslarına ters düflen, kasıtlı olarak yarar sa lama amacı güden bir giriflimde bulunması durumunda, poliçe kapsamında bulunan tüm sigortalıların poliçesi derhal iptal edilecektir. 9. Anadolu Sigorta, bir tazminat talebinin ifllem görmesi sırasında gerekli gördü ü takdirde, sigortalıyı belirleyece i doktora muayene ettirme hakkına sahiptir. Anadolu Sigorta, gerek görmesi halinde, sigortalının sa lık giderlerini ödemeden önce inceleme yaptırabilir. Ayrıca, sigorta süresi öncesi ve sonrasında, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden tüm doktorlar, sa lık kuruluflları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, kamu kuruluflları ve sigortacılık hizmetiyle iliflkili üçüncü flahıslardan sigortalının sa lık özgeçmifli hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını isteme hakkına da sahiptir. Anadolu Sigorta, sigortalılarının sa lık bilgileri ile ilgili her türlü detayı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ne ve sigortacılık hizmetiyle iliflkili üçüncü flahıslara aktarabilecektir. 10. Sigorta kapsamına girecek veya giren kifliler, ilgili belgeleri imzalamakla risk de erlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat baflvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sa lık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve di er bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu ndan, Sa lık Bakanlı ı ndan, sa lık kurum ve kurulufllarından ve sigorta flirketlerinden edinilmesine ve flirket neznindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta flirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaflılmasına rıza göstermifl sayılır. 11. Anadolu Sigorta, sigorta kapsamına almadan önce sigortalı adaylarından, belirledi i tetkikleri belirledi i sa lık kurulufllarında yaptırmalarını isteyebilir. Bu durumda ön tetkik bedeli Anadolu Sigorta tarafından karflılanır. Ancak sigortalı adayının baflvuru formunda eksik veya yanlıfl beyan vermesi ve bu hastalı ın ön tetkik sırasında ortaya çıkması sonucunda, bu hastalık kapsam dıflı bırakıldı ı için sigortalı adayının sigortalanmaktan vazgeçmesi halinde, ön tetkik bedeli sigortalı adayı tarafından ödenecektir. Bu nedenle sigortalı adayının kredi kartından çekilen prim tutarından ön tetkik bedeli düflülecek, prim tutarının geri kalanı sigortalı adayına iade edilecektir. Sigortalının Anadolu Sigorta ya sa lık geçmifli bilgilerine eriflim yetkisi vermedi i durumlarda, Anadolu Sigorta, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sa lık durumunun tespiti için hekim görüflünün alınmasını isteyebilir. Bu halde, bahse konu iflleme iliflkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karflılanır. 12. Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası kapsamında sigortalı oldu u süre içinde önemli bir hastalı ı ortaya çıkan sigortalıların bir sonraki sene yenilenen poliçelerinde, bu hastalıkları için hastalık ek primi alınabilmektedir. 13. Anadolu Sigorta, Poliçe Özel fiartlarını ve Poliçenin Kapsamını de ifltirmekte serbesttir. Ancak bu de ifliklikler sigortalının sözleflmesinin yenilenme tarihinde ve poliçenin yenilenmesi durumunda yürürlü e girer. 14. Anadolu Sigorta, anlaflmalı sa lık kurulufllarını de ifltirme hakkına sahiptir. Güncel anlaflmalı sa lık kurulufllarımız adresinde yer almaktadır. 15. Poliçelerin sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için afla ıdaki koflulların gerçekleflmesi gerekmektedir: * kamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sa lık sigortası sözleflmesinin fiirkete ibrazında, * kamet izninin iptalinde, * 5510 sayılı Sosyal Sigorta Ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu gere ince Genel Sa lık Sigortası kapsamına dahil olundu unu gösterir belge ibrazında. C. GENEL B LG LER Model: SA 923 (2/5) 05/ Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası poliçesi, 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı kamet zni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sa lık Sigortalarına liflkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi (Anadolu Sigorta), Sa lık Sigortası Genel fiartları ve Anadolu Sigorta Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası Özel fiartları çerçevesinde sigortalının, sigorta bafllangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçesinde belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri dahilinde tazmin eder. Bu poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli oldu u tarihler arasında gerçeklefltirilmifl olması gerekmektedir. Belirtisinin/bulgusunun veya teflhisinin ve/veya tedavisinin bafllangıcı sigorta bafllangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara ba lı olarak geliflen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) iliflkin tüm giderler ve Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası Özel fiartları nda yer alan poliçenin kapsamı dıflındaki halleri kapsamamaktadır. Teminat dıflı haller için Sa lık Sigortası Genel fiartları ve Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası Özel fiartları na bakınız.

3 2. Yabancı Uyruklular Sa lık sigortası kapsamında sadece yabancı uyruklu kifliler sigortalanabilecektir. T.C vatandaflları bu poliçe kapsamında sigortalanamamaktadır. Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti (T.C) sınırları içinde geçerli olup, yurt dıflında geçerli olamayacaktır. KKTC yurt dıflı olarak kabul edilmektedir. 3. fiirketimizde, bireysel özel sa lık sigortası poliçesi olan kiflilerin, bireysel Yabancı Uyruklular Sa lık sigortasına geçifllerinde fiirketimiz tarafından risk de erlendirmesi yapılacaktır. 4. Türk Ticaret Kanunu nun Maddenin 1. fıkrasında yer alan c ve d maddelerince ödenmesi gereken sigortalının, hastalık sonucu çalıflamaması nedeniyle elde edemedi i kazançlar için kararlafltırılan günlük ifl görememe parası ve sigortalının, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldi i takdirde, bakım nedeniyle do an giderler veya kararlafltırılan gündelik bakım parası poliçe kapsamında karflılanmamaktadır. 5. Afla ıda belirtilmifl olan, sigorta bafllangıç tarihinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıkların muayene, tetkik ve tedavi giderleri ile bu rahatsızlıklara ba lı oluflacak komplikasyonların muayene, tetkik ve tedavi giderleri, sigorta bafllangıç tarihinden itibaren 1 yıl süreyle poliçe kapsamı dıflındadır. Afla ıda belirtilmifl olan hastalıklarla ilgili gerçekleflebilecek acil durumlarda da 1 yıllık bekleme süresi geçerli olacaktır. 1. Si il, lipom, kist sebase(ya bezesi), 2. Varis, anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, fistül, anal abse, vb.), sinüs pilonidalis (kist dermoid sakral), kist hidatik, her türlü fıtık (karın içi organ fıtı ı, vb.), safra kesesi, tiroid ve meme hastalıkları, 3. Burun, bademcik, geniz eti, sinüzit, iflitme kusuru ile ilgili tüm giderler, kulak tüpü takılması, timpanoplasti, vb), 4. Katarakt ameliyatı, glokom, 5. Rahim, yumurtalık, sistorektosel, bartholin kisti, 6. Diz (menisküs lezyonu, ba yırtı ı, vb.), trigger finger, her türlü tuzak nöropati, ganglion, kistik higroma, morton nöroma, 7. Üriner sistem taflı hastalıkları, hidrosel, prostat, 8. Omurga ve disk hastalıkları, faset denervasyon, sinir blokajı, 9. Her türlü organ nakli (transplantasyon) 11.Tansiyon hastalıkları, 12.fieker hastalı ı, 13.Kalp hastalıkları, 14. Bütün endoskopik ve giriflimsel tanı ifllemleri, 15.Her türlü kanser, 16.Ülser, Gastroözofajial reflü, 17.Fizik Tedavi, 18.Rehabilitasyon. 6. Di er sigorta flirketlerinde sigortalı iken o flirketteki poliçelerini yenilemeyerek, yeni dönemde Anadolu Sigorta ya Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası yaptırmak isteyen kiflilerin kazanılmıfl hakları Anadolu Sigorta tarafından devir alınmayacaktır. 7. Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası poliçesi kapsamında verilen tüm teminatlar afla ıda belirtilmektedir. a. Yatıflsız Tedavi Teminatları Doktor Muayene laç (ayakta) Tanı (ayakta) Fizik Tedavi Rehabilitasyon Küçük Müdahale b. Yatıfllı Tedavi Teminatları Ameliyat Hastane oda-yemek-refakatçi Doktor takibi laç (yatarak) Tanı (yatarak) Model: SA 923 (3/5) 05/2015

4 Yo un Bakım Kemoterapi- Radyoterapi-Diyaliz c. Di er Teminatlar Trafik Kazası Sonucu Difl Tedavi Evde bakım Suni uzuv Ambulans Yardımcı tıbbi malzemeler 8. Anadolu Sigorta, Yabancı Uyruklular Sa lık Sigortası kapsamında Yenileme Garantisi uygulamamız bulunmamaktadır. 9. Bir yıllık poliçe dönemi içinde hastanede yatıfl süresi 180 gün ile sınırlıdır. Yo un bakım giderleri, sigortalının sa lık kurulufllarında yo un bakım ünitesinde yatıflına neden olan vakalarda, toplam yatıfl süresi olan 180 günden düflülerek, en fazla 90 güne kadar poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir yaflından küçük çocuklar bu poliçe kapsamında tek bafllarına sigortalanamazlar. 18 yaflından küçük çocukların ebeveynlerinden biriyle birlikte poliçe kapsamında yer alması gereklidir. Yeni do an bebekler, do um tarihlerini takiben en erken 14. gün itibarıyla poliçe kapsamına alınabilirler. 11. Poliçeler bitimini takiben en geç 30 gün içinde yenilenmelidir. 12. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ba lı mevzuat hükümleri gere i; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmıfl olmayan (tüketici niteli ini taflıyan) Sigorta Ettiren, sözleflme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai flart ödemeden finansal hizmetlere iliflkin mesafeli sözleflmelerde 14 gün, taksitli satıfl sözleflmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, adresindeki beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile adresine iletilmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleflmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının baflladı ı taksitli sigorta sözleflmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleflmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının bafllamasına onay vermifl oldu u kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleflmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaflması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. D. R Z KONUN GERÇEKLEfiMES 1. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgeleri poliçeniz ile birlikte isteyiniz. 2. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda en kısa zamanda sigortacıya bilgi veriniz. 3. Bildirim esnasında sigortacının yönlendirmesi çerçevesinde hareket ediniz. 4. Rizikonun gerçekleflmesi halinde, poliçe koflulları çerçevesinde tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. E. TAZM NAT 1. Teminatların hepsi için geçerli olmak üzere, yurt içindeki anlaflmalı sa lık kurulufllarında kadrolu olmayan doktorların yapacakları tüm tetkik ve tedavi ifllemleri için bu doktorlara ve ekibine (asistan, anestezi uzmanı) ödenecek ücret; poliçede belirtilen ödeme oranları dahilinde anlaflmasız kurum limitinden düflülecek ve Anadolu Sigorta nın sa lık kuruluflu ile imzaladı ı sözleflmede belirtilen ücretler kadar olacaktır. 2. Anlaflmalı olmayan sa lık kurulufllarında ya da muayenehanelerde, doktor ve ekibinin (asistan, anestezi uzmanı) yaptı ı tedaviye yönelik ifllemler için ödenecek doktor ücreti; poliçede belirtilen ödeme oranları dahilinde anlaflmasız kurum limitinden düflülecek ve Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutar kadar olacaktır. 3. Poliçede yer alan teminatlar yurtdıflında geçerli olmayacaktır. 4. Tazminat ödemesine iliflkin bilgiler Sigorta Bilgi Merkezi ne aktarılacaktır. Model: SA 923 (4/5) 05/2015 F. TAZM NAT ÖDEMES 1. Akdedilecek sözleflmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koflulları poliçede belirtilecektir. 2. Tazminatın ödenmesi için afla ıda belirtilen belgelerin Anadolu Sigorta ya ulafltırılması gerekmektedir. a. Tazminat Talep Formu (Tazminat Talep Formu nun ilgili bölümlerinin sigortalı, doktor veya tedavi görülen sa lık kuruluflu tarafından doldurulmufl ve imzalanmıfl olması gerekmektedir.),

5 b Tüm giderlerin fatura asılları ve fatura dökümleri, c. Yatıfllı tedavilerde operasyon raporu ve/veya hasta çıkıfl epikrizi, d. Rahatsızlı ın teflhisine iliflkin tetkiklerin sonuçları, e. Tedavi gerektiren durumun trafik kazası sonucu meydana gelmesi halinde, alkol raporu, adli rapor ve trafik kazası raporu; trafik kazası dıflında bir kaza olması durumunda ise alkol raporu, adli rapor ve sigortalı beyanı, f. Reçetenin aslı, ilaç kupürleri ve eczaneden alınan kasa fifli veya fatura, (ilaç kupürlerinin reçeteye yapıfltırılarak gönderilmesi), g. Sinüzit ameliyatlarından önce sigortalıya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı, h. Fizik tedavilerinde, tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli oldu u, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü), J. Kemoterapi tedavi fleması. 3. Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir. G. ND R M VE EK PR M UYGULAMALARI Yabancı Uyruklular Özel Sa lık Sigortası poliçelerinde; aile indirimi, hasarsızlık indirimi, tazminat ek primi, mensup ve iliflkili kurum indirimi uygulaması söz konusu de ildir. - Poliçenin yenilendi i her sene geçerli olacak ek prim oranı, her bir hastalık için %50 yi aflmamaktadır. - Belirtisinin/bulgusunun veya teflhisinin ve/veya tedavisinin bafllangıcı sigorta bafllangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara ba lı olarak geliflen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) iliflkin tüm giderler, yapılan risk de erlendirmesi sonucunda, uygun bulunması halinde, belirli oranlarda hastalık ek primi uygulanarak poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir. Hastalık baflına, baz primin en fazla %200 ü oranında hastalık ek primi uygulanabilecektir. nsiyatif Anadolu Sigorta ya aittir. - Aktüeryal olarak hesaplayaca ımız tarife baz primleri, poliçelerinin yenileme döneminde azami %50 oranında artacaktır. Azami artıfl oranı olan %50, enflasyon oranının %15 i geçmeyece i varsayımıyla belirlenmifl olup, enflasyonun bu oranın üzerinde olması durumunda, aradaki fark %50 üzerine eklenecektir. H. fi KAYET VE B LG TALEPLER 1. Sigortaya iliflkin her türlü bilgi talepleri ve flikayetler için afla da yaz l adres ve telefonlara baflvuruda bulunulabilir. Sigortac, baflvurunun kendisine ulaflmas ndan itibaren 15 iflgünü içinde talepleri cevapland rmak zorundad r. Adres : Bireysel ve Ticari Sigortac l k Müdürlü ü, Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : /7825; faks: internet adresinden Bize Ulafl n/görüfl ve Önerileriniz linki Sigorta Ettirenin, Ad Soyad ve imzas Sigortac veya acentenin kaflesi ve yetkilinin imzas Tarih : / / Tarih : / / Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzaland gün itibar yla geçerlidir. Sigorta ettiren taraf ndan imzalanan form, poliçeyi düzenleyen sigortac /acenteye teslim edilmelidir. Model: SA 923 (5/5) 05/2015

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1 : SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat Dr.Smile Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KRDİ KORUMA TMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLNDİRM FORMU n az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı