Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu"

Transkript

1 Yerel bilgi. Küresel güç. Yerel bilgi. Küresel güç. Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu AEGON her zaman sizin ve sevdiklerinizin yan nda AEGON Grubu, güven, sayg, kalite ve fleffafl k özde erlerine ba l olarak Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren flirketleri ile 20'den fazla pazarda 32 binden fazla çal flan ve 40 milyonu aflk n müflterisinin finansal ihtiyaçlar na en uygun finansal çözümleri sunar. Yerel bilgi. Küresel güç felsefesi ile Türkiye de de faaliyetlerine bafllayan AEGON Emeklilik ve Hayat güçlü, güvenilir ve hizmet odakl bir çözüm orta olarak müflterilerinin daha iyi bir gelece e sahip olmas için çal fl r. Sevdikleriniz için... Kendiniz için... güvenli bir gelecek ister misiniz? AEGON TÜRK YE Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center No: 211 Kat: fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) / aegon.com.tr Rev. Tarihi / Rev. No: BHSB F 05/10/10-02

2 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza fi RKET KOPYASI

3 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza S GORTALI KOPYASI

4 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza ACENTE KOPYASI

5 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. fi RKET KOPYASI

6 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. S GORTALI KOPYASI

7 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. ACENTE KOPYASI

8 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. fi RKET KOPYASI

9 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. S GORTALI KOPYASI

10 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. ACENTE KOPYASI

11 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. fi RKET KOPYASI

12 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. S GORTALI KOPYASI

13 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. ACENTE KOPYASI

14 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. fi RKET KOPYASI

15 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. S GORTALI KOPYASI

16 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. ACENTE KOPYASI

17 F. TAHM N B R K M TABLOSU Talep etmeniz durumunda, sigorta süresi boyunca geçerli sigorta bedeli, prim tutarlar kesinti tutarlar ile tahmini birikimi gösteren Tahmini Birikim Tablosu nu flirketimizden edinebilirsiniz. Söz konusu bilgiler ad n za düzenlenecek Poliçe'de de ayr ca yer alacakt r. G. KES NT LER ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI 1. Vefat Teminat Kesintisi: Y ll k prim tutar n n % 7,5'idir. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %15'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre afla daki tabloya göre uygulan r. Poliçe Y l Kesinti Oran 1 % 90 2 % 80 3 % 60 4 % 40 5 % 20 6 % 0 E T M Ç N HAYAT S GORTASI 1. Vefat ve Maluliyet Teminat Kesintisi: Teminatlar baz nda yafl, süre ve cinsiyete göre belirlenen oranlar kullan larak yap l r. Söz konusu oranlara göre hesaplanacak kesinti tutarlar için Tahmini Birikim Tablosu na bak n z. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %5'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre arka sayfadaki tabloya göre uygulan r. fi RKET KOPYASI

18 F. TAHM N B R K M TABLOSU Talep etmeniz durumunda, sigorta süresi boyunca geçerli sigorta bedeli, prim tutarlar kesinti tutarlar ile tahmini birikimi gösteren Tahmini Birikim Tablosu nu flirketimizden edinebilirsiniz. Söz konusu bilgiler ad n za düzenlenecek Poliçe'de de ayr ca yer alacakt r. G. KES NT LER ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI 1. Vefat Teminat Kesintisi: Y ll k prim tutar n n % 7,5'idir. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %15'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre afla daki tabloya göre uygulan r. Poliçe Y l Kesinti Oran 1 % 90 2 % 80 3 % 60 4 % 40 5 % 20 6 % 0 E T M Ç N HAYAT S GORTASI 1. Vefat ve Maluliyet Teminat Kesintisi: Teminatlar baz nda yafl, süre ve cinsiyete göre belirlenen oranlar kullan larak yap l r. Söz konusu oranlara göre hesaplanacak kesinti tutarlar için Tahmini Birikim Tablosu na bak n z. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %5'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre arka sayfadaki tabloya göre uygulan r. S GORTALI KOPYASI

19 F. TAHM N B R K M TABLOSU Talep etmeniz durumunda, sigorta süresi boyunca geçerli sigorta bedeli, prim tutarlar kesinti tutarlar ile tahmini birikimi gösteren Tahmini Birikim Tablosu nu flirketimizden edinebilirsiniz. Söz konusu bilgiler ad n za düzenlenecek Poliçe'de de ayr ca yer alacakt r. G. KES NT LER ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI 1. Vefat Teminat Kesintisi: Y ll k prim tutar n n % 7,5'idir. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %15'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre afla daki tabloya göre uygulan r. Poliçe Y l Kesinti Oran 1 % 90 2 % 80 3 % 60 4 % 40 5 % 20 6 % 0 E T M Ç N HAYAT S GORTASI 1. Vefat ve Maluliyet Teminat Kesintisi: Teminatlar baz nda yafl, süre ve cinsiyete göre belirlenen oranlar kullan larak yap l r. Söz konusu oranlara göre hesaplanacak kesinti tutarlar için Tahmini Birikim Tablosu na bak n z. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %5'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre arka sayfadaki tabloya göre uygulan r. ACENTE KOPYASI

20 Poliçe Y l Kesinti Oran 1 % 90 2 % 80 3 % 70 4 % 60 5 % 50 Poliçe Y l Kesinti Oran 6 % 40 7 % 30 8 % 20 9 % y ldan itibaren % 0 H. D ER B LG LER 1. Tahkim : Sigortac flirket tahkim sistemine üye de ildir. I. fi KAYET VE B LG TALEPLER Sigortaya iliflkin her türlü bilgi talepleri ve flikayetler için afla da yaz l adres ve telefonlara baflvuruda bulunulabilir. Sigortac, baflvurunun kendisine ulaflmas ndan itibaren 15 iflgünü içinde talepleri cevapland rmak zorundad r. Adres : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No: 211 Kat: fiiflli - stanbul Ça r Merkezi : Faks No : E-Posta : Tarih : Sigorta Ettirenin Ad Soyad Sigortac / Acente Ad Soyad mzas mzas Bu form E itim için ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm fl olup; bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. ÖNEML NOT: Bu form, Baflvuru Formu veya Sigorta Poliçesi de ildir. fi RKET KOPYASI

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GER ÖDEMEL HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

GER ÖDEMEL HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Hayat Sigortası ile ilgili bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

ÖRNEKTİR FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

BES KORUMALI HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

BES KORUMALI HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393595 GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU GRUP BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

(27-60 YAfi) KOB TAM KORUMA HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

(27-60 YAfi) KOB TAM KORUMA HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

B PLANI YILLIK HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU

B PLANI YILLIK HAYAT S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı