Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu"

Transkript

1 Yerel bilgi. Küresel güç. Yerel bilgi. Küresel güç. Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu AEGON her zaman sizin ve sevdiklerinizin yan nda AEGON Grubu, güven, sayg, kalite ve fleffafl k özde erlerine ba l olarak Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren flirketleri ile 20'den fazla pazarda 32 binden fazla çal flan ve 40 milyonu aflk n müflterisinin finansal ihtiyaçlar na en uygun finansal çözümleri sunar. Yerel bilgi. Küresel güç felsefesi ile Türkiye de de faaliyetlerine bafllayan AEGON Emeklilik ve Hayat güçlü, güvenilir ve hizmet odakl bir çözüm orta olarak müflterilerinin daha iyi bir gelece e sahip olmas için çal fl r. Sevdikleriniz için... Kendiniz için... güvenli bir gelecek ister misiniz? AEGON TÜRK YE Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center No: 211 Kat: fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) / aegon.com.tr Rev. Tarihi / Rev. No: BHSB F 05/10/10-02

2 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza fi RKET KOPYASI

3 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza S GORTALI KOPYASI

4 B R K ML HAYAT S GORTALARI B LG LEND RME FORMU E itim çin ve Ödüllü Birikim Hayat Sigortalar n bilgilendirmeye yönelik ve en az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kiflilere, yap lacak sigorta sözleflmesine iliflkin önemli baz hususlarda genel amaçl bilgi vermek amac yla tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmeli e istinaden haz rlanm flt r. A. S GORTACIYA L fik N B LG LER 1. Sözleflmeye arac l k eden sigorta acentesinin / arac n n; Ticaret Ünvan /Ad Soyad :... Adresi :... Tel & Faks No. : Teminat veren sigortac n n; Ticaret Ünvan : AEGON Emeklilik ve Hayat A.fi. Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Bolkan Center No:211 K: fiiflli - stanbul Tel No. : Faks No. : B. TEM NATLAR B.1. ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI TEM NATLARI Ödüllü Birikim Hayat Sigortas, orta ve uzun vadeli (10 ila 20 y l) Türk Liras yat r m na yönelik olarak tasarlanm fl birikimli hayat sigortas ürünüdür. Birikim a rl kl bir ürün olmakla birlikte, vefat riskine karfl da koruma sa lar. Ayn zamanda poliçe bitifl tarihi sonuna kadar prim ödemeye devam ederek, hayatta kalma durumunda prim iadesi teminat na hak kazan l r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar Poliçe / Sözleflme bafllang c nda belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran ile art r l r. Vefat durumunda ödenecek tutar, ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Süre Sonu Prim adesi Teminat : Sigortal n n poliçe bitifl tarihine kadar hayatta kalmas ve poliçe kapsam ndaki tüm primleri ödemesi durumunda poliçe hesab ndaki birikimi ile poliçe bitifl tarihine kadar ödenmifl olan primler toplam n n %5,5'i Maliye Bakanl 'n n 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 say l yaz s uyar nca stopaj kesintisi yap lmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulaman n de iflmesi durumunda %9'a kadar olan stopaj kesintisi flirket taraf ndan karfl lanacakt r. Bu form Ödüllü Birikim Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza ACENTE KOPYASI

5 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. fi RKET KOPYASI

6 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. S GORTALI KOPYASI

7 B.2. E T M Ç N HAYAT S GORTASI TEM NATLARI E itim Sigortas, ebeveynlerin çocuklar n n e itim maliyetlerini zamana yayarak finansal güvence sa lamay amaçlayan birikimli hayat sigortas ürünüdür. Yaflam kayb veya maluliyet olas l na karfl sa lanan teminatlar ile birlikte e itim için finansal güvence sa lar. Bu ürünün özelli i, sözleflmenin ilgili süre sonuna kadar prim ödeme ve geçerlilik flartlar n sa lamas halinde, sözleflmede belirtilen geri ödeme süresince hak kazan lan birikimin sözleflme sonuna kadar sigortal ya e itim masraflar n karfl lamak amac yla y ll k olarak ödenmesidir. E itim çin Hayat Sigortas kapsam nda yer alan teminatlar afla da detayl olarak anlat lmaktad r: Ana Teminatlar: Vefat Teminat : Sigorta Poliçesinde ve Sözleflmesinde belirtilen süre ve flartlar içerisinde sigortal n n yaflam n kaybetmesi durumunda teminat tutar ; varsa yasal kesintiler yap larak Poliçede / Sözleflmede belirtilen lehdar(lar)a ödenir. Teminat tutar ; ilgili poliçe y l ndaki y ll k prim tutar n n poliçe süresiyle çarp lmas na denk gelen tutar ile kar payl birikiminin toplam d r. Maluliyet Durumunda Prim Muafiyeti Teminat : Prim ödeme ve geçerlilik flartlar n n sa lanmas halinde, sigortal n n kaza veya hastal k sonucu tam ve daimi malul olmas durumunda kalan süreye ait primler flirket taraf ndan ödenir ve vefat teminat da dahil poliçe tüm haklar ile devam eder. Bu form E itim çin Hayat Sigortas ile ilgili temel bilgileri iletmek amac yla 3 nüsha haz rlanm flt r. Seçilen ürünün alt na imza at lmas gerekmektedir. Bir sureti imzas karfl l nda sigorta ettirene teslim olunmufltur. Tarih... /... /... mza C. VERG UYGULAMASI 1. Hayat Sigortas için ödenen primler vergiye esas matrahtan düflülebilir. Bu konuda sigortac n za ve/veya vergi uzman na dan fl n z. 2. Hayat sigortalar n n vergilendirilmesi prim ödeme süresine ba l olarak de ifliklik göstermektedir. * 10 y l süreyle prim ödemeden ayr lanlara yap lan ödemelerden %15 * 10 y l süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemelerden ödeme tutar n n %10 'u gelir vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden %10 oran nda gelir vergisi kesintisi yap l r. D. GENEL B LG LER 1. Sigortac n n ödeyece i tazminat (Sigorta Bedeli), sözleflmenin kurulmas s ras nda, ilke olarak, herhangi bir s n rland rmaya tabi olmaks z n taraflarca serbestçe belirlenir. Sigortac teklifi (baflvuruyu) risk ve finansal de erlendirmeye tabi tutma hakk na sahiptir. Bunun sonucunda Sigortac teklifi (baflvuruyu) reddedebilir veya prim art rabilir. 2. Birden fazla sigortac ya ayn veya de iflik bedeller üzerinden sigorta yapt r labilir. Bu durumda her bir sigortac n n tazminat ödeme borcu birbirinden ba ms zd r. 3. Sigorta poliçesinin oluflturulmas na iliflkin teklifname (baflvuru formu), sigorta flirketine ulaflt tarihten itibaren 30 gün içinde reddedilmemiflse sözleflme kurulmufl olur ve sigortac n n sorumlulu u bafllar. Teklifin verilmesi s ras nda al nan para, sözleflme kurulmuflsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime dahil edilir. Teklif reddedilmiflse ödenen tüm primler iade edilir. ACENTE KOPYASI

8 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. fi RKET KOPYASI

9 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. S GORTALI KOPYASI

10 4. Sözleflme kurulmadan önce, teklifname'de (Baflvuru Formu'nda) yer alan sorulara do ru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülü ün ihlali hâlinde sigortac sözleflmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleflmeye devam etme haklar na sahiptir. Bu nedenle sözleflmenin her aflamas nda sigortac ya eksik veya yanl fl bilgi vermekten kaç n n z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat eksik alma veya tamamen alamama hâlleri ortaya ç kabilir. 5. Sigorta priminin tamam n n veya taksitle yap lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac n n sorumlulu u bafllamaz. 6. Küçüklerin (reflit-sezgin olmayanlar n), mahcurlar n (k s tl lar n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar n ölümü üzerine sigorta geçersizdir. 7. leride do abilecek ihtilaflar önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay unutmay n z. 8. Para Birimi Ödüllü Birikim Hayat Sigortas primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri Türk Liras olarak belirlenir ve her y ldönümünde Tüketici Fiyatlar Endeksi y ll k oran nda art r l r. E itim çin Hayat Sigortas primleri ve teminatlar ABD Dolar 'na endeksli olarak belirlenir. Sigorta primleri ve iflbu poliçeye ba l her türlü teminat ödemeleri, Türk Liras karfl l olup ödemelerde ödeme günündeki T.C. Merkez Bankas ABD Dolar efektif sat fl kuru, esas al n r. 9. Poliçe kapsam nda vefat tazminat ödenmesi halinde; tazminat ödenmesine konu teminat da dahil olmak üzere poliçedeki tüm teminatlar kendili inden sona ererler. Sigortal n n vefat durumunda ilgili poliçe y l ndaki teminat tutar ile kar payl birikiminin toplam ödenir. 10.Sigorta ettirenin talep etmesi halinde, poliçe bafllang c ndan itibaren ifllem tarihindeki kar payl birikiminden ifltira kesintileri (bak n z Kesintiler bölümü) ve di er yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan sat n alma (ifltira) bedeli ödenir. 11. kraz * Ödüllü Birikim Hayat Sigorta Sigortac l k mevzuat gere i olarak, poliçenin üç (3) y ll k süreyi doldurmas ve üç (3) y ll k sigorta priminin ödenmifl olmas kofluluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortan n ifllem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan ifltira bedelinin %80'ine kadar borç ( kraz) verilebilir. Borç tutar en fazla bir y ll kt r. Sigorta Ettiren'in alm fl oldu u borç tutar n bir y ll k süre sonunda, borç verme an nda belirlenen faizi ile fiirkete iade etmemesi durumunda Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. Sigorta Ettiren'in yaz l talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Düflülen söz konusu tutar, Birim say s baz nda borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim say s n n ifllem tarihindeki de eri kadar bir tutar n ödenmesi durumunda borç geri ödenmifl (kapanm fl) say l r. Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düflülen tutardan Borç Ücreti kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutar, asgari ücretin %5'ini aflmamak flart yla fiirket taraf ndan belirlenir Borç bakiyesinin yukar da belirtildi i gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda herhangi bir ödeme yap lmaz. ACENTE KOPYASI

11 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. fi RKET KOPYASI

12 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. S GORTALI KOPYASI

13 * E itim çin Hayat Sigortas Sigorta Ettiren bu sözleflme kapsam nda ikraz hakk n sadece poliçede belirlenen tutarlarda ve yine poliçede belirlenen vadelerde kullan lacak olup, sigorta ettiren ve sigortal bu vadeler ve tutarlar d fl nda gerek Türk Ticaret Kanunu'ndan gerekse de Hayat Sigortas Genel fiartlar 'nda yer alan düzenlemeler çerçevesince ayr ca bir ikraz (borç alma) hakk kullanmayacaklard r. Sigorta poliçesi ile birlikte Sigorta Ettiren'e verilmifl olan farkl getiri oranlar n içeren ve getiri oranlar farkl oldu u için birikimleri birbirinden farkl olan Y ll k Geri Ödemeleri ( kraz) ödemelerinin de yer ald Tahmini Birikim Tablosu bulunmaktad r. lk Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tarihine kadar birikimlere sa lanan getiri oran ödeme tutar na yans t lacak olup ilk Y ll k Geri Ödeme tutar ndan sonra ödenecek di er tutarlar ilk ödeme tutar ile ayn olup getiri daha yüksek olsa bile tutar daha yüksek olmayacakt r. Daha yüksek getiri tutarlar ndan oluflan fark poliçenin vade geliminde Sigorta Ettiren'e ödenecektir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, poliçenin ilk ikraz ödemesinin yap laca tarihteki kar payl birikim tutar ile Sigorta Ettiren taraf ndan poliçe vade gelimine kadar ödenecek primlerin yat r ma yönlendirilecek k sm n n ve, Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ödemelerinin, söz konusu ödemelerin bafllad tarihteki de erine göre %2 y ll k getiri oran kullan larak hesaplan r. Bitifl Tarihi'ndeki stopaj yükümlülü ünün karfl lanabilmesi için yukar daki hesaplamaya dahil edilen kar payl birikim tutar %91'i al n r. Söz konusu tarihte belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar n n ayn s takip eden y llarda da sigorta ettirene ödenir. Y ll k Geri Ödeme ( kraz) tutar, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düflülmek suretiyle ödenir. Poliçe'nin ilk 6 y l içerisinde Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) haline dönüflmesi durumunda yukar da tarif edilen Y ll k Geri Ödeme ( kraz) ifllemleri gerçeklefltirilmez. Sigorta flirketi ile karfl l kl yaz l mutabakata var lmas flart ile poliçede belirlenen Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tarihleri de ifltirilebilir. Y ll k Geri Ödeme (ikraz) tutar ödemeleri bafllad ktan sonra prim ödemelerinin durmas veya aksat lmas durumunda geri ödeme tutarlar poliçenin hesab ndaki stopaj vergisi dahil net ifltira de eri ile s n rl olur maddedeki kesintiler bu durumda da geçerli olur. Poliçeye kazand r lan yat r m gelirinin garanti edilen tutar geçmesi durumunda kalan fark vade geliminde sigortal ya vade gelimi de eri olarak ödenir. 12. Fesih ve Tenzil Sigorta ettirenin Bafllang ç Tarihi'nden itibaren 30 gün içinde yaz l olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmifl olan prim tutarlar hiç bir kesinti yap lmadan Sigorta Ettirene iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir. Poliçenin primlerinden her hangi birinin kararlaflt r lan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüfltürülmüfl say l r. Tenzil olan bir poliçenin sigortal s n n vefat halinde, vefat tazminat olarak sigortan n vefat an ndaki kar payl birikimi ödenir ve varsa di er teminatlar geçersiz olur. Tenzil olan bir poliçenin ifltira edilmesi durumunda, sigortan n ifllem tarihindeki kar payl birikiminden poliçenin tenzil oldu u poliçe y l na göre Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan kesintiler yap ld ktan sonra sat n alma (ifltira) bedeli olarak ödenir. Poliçenin üç y l n doldurmadan veya ilk üç y ll k primini ödemeden tenzil olmas durumunda, poliçe 6 ayl k bir süre için tenzil olarak kalacakt r. Söz konusu 6 ayl k sürenin sonunda, poliçe halen tenzil durumunda ise, re'sen ifltira yap l r. Poliçenin re'sen ifltira olmas ndan önce sigortal n n maluliyetinin fiirket'e bildirilmesi durumunda, re'sen ifltira ifllemi maluliyetin kesinlefltirilmesine kadar bekletilir. ACENTE KOPYASI

14 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. fi RKET KOPYASI

15 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. S GORTALI KOPYASI

16 Poliçenin üç (3) y l n doldurmas ve ilk üç(3) y ll k priminin ödendikten sonra tenzil olmas durumunda ise; Poliçe, tekrar yürürlü e konulmamas halinde Poliçe Bitifl Tarihi'ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak ifltira oranlar poliçenin sona erdirildi i ya da vade gelimi olarak sona erdi i tarih itibariyle de il tenzil iflleminden önce ödenmifl olan son primin ödendi i tarih itibariyle geçerli olan Kesintiler bölümünde (Bölüm G) yer alan 4. maddedeki tablodaki ifltira kesinti oranlar uygulanacakt r. Ödüllü Birikim Hayat Sigortas Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminat kapsam nda sadece Kar Payl Birikim ödenir ve Süre Sonu Prim adesi teminat kapsam nda ödeme yap lmaz. E itim çin Hayat Sigortas poliçesinin 6 y l n tamamlamadan (vade say s olarak) tenzil durumuna gelmesi halinde, poliçe bafllang c nda belirlenmifl olan geri ödemeler (ikraz) yap lmayacakt r. 13.Hayat Sigortas 'n n tabi oldu u hükümler ile sigorta korumas d fl nda kalan teminat d fl haller ve istisnalar ile ancak aksine mukavele yap larak sigorta kapsam na al nabilecek hallere iliflkin ayr nt l bilgi; Hayat Sigortalar Genel fiartlar ve Sözleflme Özel fiartlar n içeren Hayat Sigorta Sözleflmesinde yer almaktad r. 14.Poliçe priminin madde G'de belirtilen kesintilerden (vefat ve di er teminat kesintileri, gider pay, arac komisyonu kesintileri) arta kalan k sm birikime yönlendirilmektedir. 15.Yürürlükteki veya tenzil durumdaki poliçenin süresinin sonunda, söz konusu tarih itibar yla hesaplanan kar payl birikim tutar varsa yasal kesintiler yap larak Sigorta Ettiren'e ödenir. Garanti Edilen Birikim Tutar yat r lan primlerin flirketin hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren afla da belirtilen garanti edilen getiri oranlar yla (bileflik hesaplama ile) art r ld tutard r. Söz konusu Garanti Edilen Birikim Tutar sadece poliçe bitifl tarihi ve vefat veya tam ve daimi maluliyet durumunda geçerli olup, bitifl tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli de ildir. Garanti edilen getiri oranlar (y ll k net): Ödüllü Birikim Hayat Sigortas : %2 E itim çin Hayat Sigortas : %2 E. ÖDEMEN N YAPILMASI 1. Sözleflmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) belirtilmesi mümkündür. Lehdarlar n her biri için ayr ayr pay belirlenmemiflse, hepsi eflit oranda pay sahibidir. Kanuni Mirasç lar d fl ndaki 3.kifliler de lehdar olarak gösterilebilir. 2. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmifl olmas flart ile rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac ya aittir. Sigortac, varsa yasal kesintileri yaparak teminat tan mlar na göre ödenmesi gereken tazminat tutar n, teminat türüne göre de iflmek üzere sigortal ya veya lehdar(lar)a öder. 3. Sigortadan faydalanan kimse sigortal y öldürür veya öldürülmesinde suç ortakl ederse sigorta tazminat hakk n alamaz, ancak sigorta tazminat sigortal n n mirasç lar na ödenir. 4. Hak sahipleri, poliçeden do an haklar n talep edebilmek için ilgili belgeleri sigortac ya vermekle yükümlüdür. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz rlanmas n müteakip sigortac n zdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda 5 iflgünü içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonlar yer alan sigortac ya baflvuruda bulununuz. 6. En az üç y l devam eden bir sigortada, sigortal intihar ya da buna teflebbüs sonucu ölürse, sigortac sigorta bedelinin tamam n, ilk üç y l içerisinde ise sigortan n o anki matematik karfl l n öder. ACENTE KOPYASI

17 F. TAHM N B R K M TABLOSU Talep etmeniz durumunda, sigorta süresi boyunca geçerli sigorta bedeli, prim tutarlar kesinti tutarlar ile tahmini birikimi gösteren Tahmini Birikim Tablosu nu flirketimizden edinebilirsiniz. Söz konusu bilgiler ad n za düzenlenecek Poliçe'de de ayr ca yer alacakt r. G. KES NT LER ÖDÜLLÜ B R K M HAYAT S GORTASI 1. Vefat Teminat Kesintisi: Y ll k prim tutar n n % 7,5'idir. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %15'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre afla daki tabloya göre uygulan r. Poliçe Y l Kesinti Oran 1 % 90 2 % 80 3 % 60 4 % 40 5 % 20 6 % 0 E T M Ç N HAYAT S GORTASI 1. Vefat ve Maluliyet Teminat Kesintisi: Teminatlar baz nda yafl, süre ve cinsiyete göre belirlenen oranlar kullan larak yap l r. Söz konusu oranlara göre hesaplanacak kesinti tutarlar için Tahmini Birikim Tablosu na bak n z. 2. Primden gider pay veya arac komisyonu kesintisi yap lmayacakt r. 3. flletme Masraf : Birikimler üzerinden elde edilen yat r m gelirlerinin %5'i oran nda uygulanmaktad r. 4. fltira Kesintisi: Poliçenin ifltira an ndaki kapal vadelerinin toplam süresine göre bulundu u poliçe y l na göre arka sayfadaki tabloya göre uygulan r. fi RKET KOPYASI

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

: Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No:31 34805 Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : 0850 744 0 744, faks: 0850 744 0 745 MERS S no : 2136-7142-9673-9572

: Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No:31 34805 Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : 0850 744 0 744, faks: 0850 744 0 745 MERS S no : 2136-7142-9673-9572 SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi vermek amac yla,

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar

Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar Yang n Sigortas Özel ve Genel fiartlar De erli Sigortal m z, fiirketimiz taraf ndan düzenlenmifl sigorta poliçeniz ekte yer almaktad r. Yap Kredi Sigorta n n size özel hizmet ve avantajlar ndan kesintisiz

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal yerde h rs zl k veya h rs zl a teflebbüsün; 1.1. K rma, delme, y kma, devirme

Detaylı

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M. OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI

M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M. OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI M A P F R E G E N E L S G O R T A A N O N M fi R K E T O F S M OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI ZARARLARI S GORTASI ÖZEL fiartlar VE KLOZLARI K TAPÇI I - OF S M - OF SLER Ç N MAL VARLI I VE fi DURMASI

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı