T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Kelime; kelime çeşitleri; kelimenin cümledeki yeri ve önemi; cümle; doğru ve etkili cümle kurabilme. Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); yazılı olarak üretilen metinlerin denetlenmesi. Planlı yazma aşamaları (Konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni). Sanatsal metinler (hikâye, roman, şiir, vb.de kullanılan teknikler). Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar üzerinde kuramsal bilgiler). Örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. TRK 103 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I (3+0+3) AKTS 4 Bu derste, on dört haftada aşağıdaki konular işlenecektir: Güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Edebî eser, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat tarihinin meseleleri, edebiyat sosyolojisi. Üslup ve üslubu etkileyen faktörler. Şiir türü, şiir türünün genel özellikleri. Şiirde tema ve konu. Şiirde ahenk unsurları. Hece ölçüsü ve örnekler. Aruz ölçüsü ve örnekler. Edebî sanatlar. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve türleri. TRK 105 ANLATIM TÜRLERİ (YAZILI ) (3+0+3) AKTS 4 Sosyal bir değer olarak dilin bağlantı alanları; dil-insan ilişkisi; dil-millet ilişkisi; dil-düşünce ilişkisi; dil-kültür ilişkisi; dililetişim ilişkisi; yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri; yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf ve paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları); anlatım biçimleri ve türleri; düşünceyi geliştirme yolları; metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, duruma uygunluk, bilgi vericilik, metinler arası ilişkiler); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, tema, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmî yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. TRK 107 OSMANLI TÜRKÇESİ I (2+0+2) AKTS 3 Osmanlı Türkçesinin genel yapısı hakkında bilgi verilir, Osmanlı alfabesindeki harflerin Latin alfabesindeki karşılıkları gösterilir, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları anlatılır. Osmanlı alfabesinde Türkçe eklerin yazımı üzerinde durulur. Osmanlı Türkçesinin gramer özellikleri özetlenir. Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma, metin okumada dikkat edilecek noktalar üzerinde durulur ve okuma pratikleri yapılarak öğretilen bilgiler uygulanır. TRK 109 TÜRK DİLBİLGİSİ I (SES BİLGİSİ) (3+0+3) AKTS 4 Bu derste Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi; Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması; Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; Türk dilinin tarihî dönemleri; Eski Türkçe, orta Türkçe, yeni Türkçe, ünlü ve ünsüz sesler; ses düşmesi, ses türemesi, hece düşmesi, ünlü birleşmesi, göçüşme, yer değiştirme, ünlü daralması, benzeşme, aykırılaşma, dudaksıllaşma, sedalılaşma, sızıcılaşma, ünlü çatışması, ikizleşme, tekleşme; ses yapısı bakımından hece, Türkçenin heceleri konuları işlenir. 1. SINIF 2. DÖNEM TRK 102 TÜRK DİLİ TARİHİ (2+0+2) AKTS 2 Bu derste, dil, dillerin ortak yanı (köken ve akrabalık); dillerin kökeni ve dilin doğuşuna dair teoriler anlatılır. Ayrıca, Türkçenin tarihi, Göktürkçe, Uygurca, Karahanlıca, Harezmce Kıpçakça (Kuzey-Doğu Türkçesi) bu dil dönemlerinin dil ve yazı özellikleri üzerinde durulur. Çağatayca eserler hakkında bilgi verilir. Batı Türkçesinin doğuşu, Eski Anadolu Türkçesi. Eski Anadolu Türkçesinin genel özellikleri ve eserleri anlatılır. Osmanlı Türkçesi, özellikleri ve bu dönemde yazılan eserlerden bahsedilir. TRK 104 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II (3+0+3) AKTS 4 Edebiyat-sosyal hayat ilişkisi. Halk edebiyatı nazım şekilleri ve türleri. Yeni Türk edebiyatında nazım şekilleri ve türleri. Anlatıcı ve bakış açısı. Kurmaca türler öykü, roman ve bunların özellikleri. Öğretici türler: makale, deneme ve özellikleri. Göstermeye bağlı türler ve özellikleri. Edebiyat akımı olgusu. Hümanizm, klasisizm, romantizm, realizm, parnas ekolü, natüralizm, sembolizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, egzistansiyalizm, modernizm, postmodernizm. 1

2 TRK 106 ANLATIM TÜRLERİ (SÖZLÜ) (3+0+3) AKTS 4 Konuşma hazırlıkları, konuşmada ses imlâsı bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar; konuşmada diksiyon ve önemi, konuşmanın en çok kullanıldığı türler, önemli günler için konuşma hazırlama; metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vb.); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb.yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk vb.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay (kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme; sözlü anlatım bozuklukları ve bu bozuklukların giderilmesi; sözlü anlatımı geliştirici öğrenme-öğretme etkinlikleri; Türkçe derslerine yönelik sözlü anlatımı geliştirmeye yönelik uygulamalar. TRK 108 OSMANLI TÜRKÇESİ II (2+0+2) AKTS 3 Osmanlı Türkçesi I dersinde görülen teorik bilgilerin uygulaması yapılır. Osmanlı Türkçesinde matbu metin okuma pratikleri uygulanır. Okuma ilerledikten bir müddet sonra Osmanlıca yazma pratikleri üzerinde durulur. Kelime öğrenimi ve sözlük çalışması yapılır. Farklı türlerde ve kaynaklardan metin okumaları yapılır. TRK 110 TÜRK DİL BİLGİSİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) (2+0+2) AKTS 3 Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek); kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: köken bilgisi(etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük); türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiiller); Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları; yazım bilgileri; kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (ile sözcüğünün yazılışı; imek ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; ise ve iken birimlerinin yazılışı -ki ekiyle ki bağlacının yazılışı, de ekiyle de bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı; büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların ve romen rakamlarının yazılışı; güneş, ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı, yazım uygulamaları. Üniversite Ortak Dersler ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-2) Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Kurtuluş Savaşı tarihi, Cumhuriyetin ilanı, Türk devrimini hazırlayan nedenler ve döneminin dış ilişkileri incelenerek Atatürk ilkelerinin çağdaş Türkiye'yi oluşturmada oynadığı rol ve toplumsal yansımaları irdelenip, cemaat anlayışından birey anlayışına geçiş sürecinin aşamaları. ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0-2) Cumhuriyetin ilanı ile başlayan yeniden düzenleme dönemi.(siyasal, toplumsal, askeri, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda yapılan tüm değişiklikler).türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dış politikası (Yapılan tüm antlaşmalar ve paktlar, Atatürk ilkeleri ve Atatürk ün dayandığı bütünleyici ilkeler.) YDL101 Yabancı Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır YDL102 Yabancı Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Fakülte Ortak Dersler BIM151 Bilişim Teknolojisi I (1-2-2) Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-posta, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler. MS-DOS 'a giriş, en çok kullanılan DOS komutları, Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programı; Slayt hazırlanması, var olan slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması. 2

3 BIM152 Bilişim Teknolojisi-II (1-2-2) MS-Excel; çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, sırlama, grafikler, formüller, hesaplama yöntemleri. Acces'e giriş, veri tabanı kavramı, sorgulama mantığı ve yöntemleri, form düzenleme, Excel ve Acces arasında bağlantı kurma ve geçişler yapma. Web sayfası hazırlama, Dream Weaver; sayfa düzeni, site oluşturma, dosya transferi (FTP), Web sayfaları üzerinde görsel animasyonlar. SGK132 Sosyal Sorumluluk ve Etik (0-2-1) Bu ders öğrencilerin sosyal sorumluluk alma ve etik davranma yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Sosyal sorumluluk projelerine katılma, bu projeleri etik ilkelere uyarak ve etik bir çerçevede yürütme davranışı kazandırmak üzere uygulamalı bir şekilde yürütülür. EGB 151 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. EGB152 Eğitim Psikolojisi (3-0-3) Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). 2. SINIF 1. DÖNEM TRK 201 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 4 Klasik edebiyat nedir? Adlandırma meselesi (Divan Edebiyatı- Eski Türk Edebiyatı). Klasik edebiyatın kapsamı, doğuşu, coğrafyası, kafiye ve redif düzeni. Edebî sanatlar (teşbih, istiare, kinaye, tevriye, hüsn-i talil, irsal-i mesel, tenasüb, leff-üneşr, tezat, cinas, aliterasyon), Klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri. Nazım şekillerine örnekler. Türk edebiyatında ölçü, hece ölçüsü, serbest ölçü, aruz ölçüsü, aruz bilgisi, aruz kalıpları, aruz bulma. Klasik Türk edebiyatının estetik yönü, imaj dünyası, kaynakları, konuları. TRK 203 ANLATMA TEKNİKLERİ (KONUŞMA-YAZMA) (2+0+2) AKTS 3 Retorik (Aristo); tanımı, gelişimi; konuşma eğitimi; konuşma eğitiminin temel kavramları; konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması; düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması; düşüncenin örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına geçmesi; konuşma organları, diyafram kontrolü; ses çalışmaları; belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi; açık, akıcı ve tutarlı konuşma; öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. İlköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları; konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması (oyunlar: son harf, kelime oyunu, sessiz sinema, ben kimim, meslekler, tekerleme; beyin fırtınası; tasvir, tahlil; resimler hakkında konuşma; hayalleri sınıfta anlatma; tartışma; söz korosu; dramatizasyon); yazmanın tarihi; yazma eğitimi; yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması; yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma; yazma eğitiminin temel kavramları, yazmanın önemi üzerinde durma; yazma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler; yazma biçimleri; yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma; açık, yalın ve tutarlı yazma; yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması. TRK 205 YENİ TÜRK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 3 Sosyal değişmeler ve edebiyat (edebiyat-hayat ilişkisi). Tanzimat edebiyatını hazırlayan şartlar (Divan edebiyatının eski gücünü yitirmesi, yüksek söyleyiş gücüne sahip şairlerin yetişmemesi, sosyal bıkkınlık, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeme). Dönemin genel özellikleri (sosyal, siyasi, askeri). Tanzimat edebiyatında şiir (şiirle gelen yenilikler). Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa. Tanzimat romanı ve romanda sosyal meseleler (Doğu-Batı ikiliği, musiki, kölelik, değişen mekânlar). Ahmet Mithat Efendi, Recâizade Mahmut Ekrem. Mizancı Mehmet Murad (Sosyal duyarlılıklar) Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri (Bireysel içe dönüş) Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin. Romanda ileri hamleler: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf. Fecr-i Ati Edebiyatı. Ahmet Haşim TRK 207 TÜRK DİL BİLGİSİ III (SÖZCÜK BİLGİSİ ) (2+0+2) AKTS 3 Türkçede kelime kaynakları (yapım ekleri ile kelime grupları ile kelime diriltmek ve derlemek ile yabancı dillerden kelime alarak). Türkçe kelimelerin oluşumu (isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil). Kelimelerde meydana gelen anlam ve işlev değişmeleri (anlam kayması, daralması, genişlemesi, kelime türlerinin bağlama göre değişkenliği). Anlam bakımından kelimeler (temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, çokanlamlılık, terim, somut, soyut anlam, dolaylama, anlam aktarması, ikilemeler, deyimler, atasözleri). İşlevlerine göre kelimeler: türleri, yapıları, görevleri (İsim, sıfat, zamir, zarf, fiiller, edat, bağlaç, ünlem). 3

4 TRK 209 GENEL DİLBİLİM (2+0+2) AKTS 4 Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dilbilimsel çözümlemede temel kavramlar; dilbilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama. Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin toplumsal işlevini anlama; dilin temel düzeylerini oluşturan yapıtaşları (sesbilgisi, biçimbilim, sözdizimi, edimbilim, sözcükbilim, anlambilim) ile ilgili bilgiler aktarma. Dile dair teoriler; dilin kökeni, dilin zihinsel, fizyolojik ve fiziksel özellikleri; dil ve yazı konusu; yazının oluşumu ve değişik yazı tipleri; bu konuyla bağlantılı olarak Braille ve Mors alfabeleri; dilbilim alanın tarihçesinin Eski Hint ve Eski Yunan dan başlayarak hem Doğu hem de Batı daki gelişimi açısından ele alındığı kuramsal bilgilendirmeler; dilbilimin tarihsel gelişimi içinde sırasıyla Eski, Orta ve Yeni Çağ dil çalışmaları ile 20. yüzyıl dilbilim akımları; Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleri ve yaklaşımları; dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişilerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması; betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması. TRK 213 DİL SOSYOLOJİSİ (2+0+2) AKTS 3 Dil nedir? Dilin özellikleri. Bir iletişim aracı olarak dil. Dil-toplum ilişkileri. Sosyal tabaka dil ilişkisi. İlkel dil-ileri dil. Standart dil, ağız. Yerel çeşitlenme, sosyal çeşitlenme. Argo. Pidgin ve Creol. Diğer dil türleri. Dil topluluğu. Hitaplar ve dilde nezaket. Dil ve cinsiyet. Dil planlaması ve Türkiye de dil planlamaları (Milli Edebiyat döneminden Cumhuriyete) EGB256 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3) Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 2. SINIF 2. DÖNEM TRK 202 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 5 Klasik edebiyata genel bakış, XIII-XIX. da yüzyıllara göre klasik edebiyatın özellikleri. Nazım ve nesir geleneği. XIII.-XIV. yy. şairlerin edebî yönü ve ürünlerinin tahlili. XV. yüzyıl Klasik Türk nazmı ve nesri, şairlerin edebî yönü ve ürünlerinin tahlili. XVI. yüzyılda Türk kültür coğrafyasının siyasî, sosyal ve kültürel durumu. XVI. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın önde gelen edebî şahsiyetleri bu yüzyıl metinlerinin tahlili. XVII. yüzyılda Çağatay ve Azerbaycan sahası Türk edebiyatını etkileyen üslûplar: Sebk-i Hindi, Hikemî Şiir, XVII. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın şairlerinin edebî yönü. Mesneviler, tezkireler vd. türler. XVIII. yüzyıl Orta Asya ve Azerî sahasında Türk edebiyatı, XVIII. Klasik Türk Edebiyatı nın genel özellikleri, XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın önemli şairlerinin edebî yönü, XVIII. yüzyıl klasik Türk Edebiyatı na ait metinlerin tahlili, XVIII. yüzyılda; mesneviler, tezkireler, manzum sözlükler, XVIII. yüzyıl nesri, diğer türler. XIX. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı na genel bakış. Klasik Türk Edebiyatında nesir türlerine genel bakış, Klasik Türk Edebiyatında nesir türleri: tezkireler, seyahatnameler, surnameler, sefaretnameler, siyasetnameler vd., Klasik Türk Edebiyatı ndaki mensur eserlerin tahlili. TRK 204 ANLAMA TEKNİKLERİ (OKUMA-DİNLEME) ( 2+0+2) AKTS 3 Okuma becerisinin açıklanması; okumanın tarihi; öğrencilerde okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi; okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi; Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları; okuma öncesi çalışmalar (göz gezdirme, okuma amacı oluşturma, ön bilgileri okuma ortamına aktarma, tahminler yapma); akıcı okuma (anlamayı kontrol etme, yardımcı stratejiler, okuma sonrasında yapılan çalışmalar, şema teorisi, yüzeysel anlama, aşamalandırma, özetleme); hızlı okuma, hızlı okuma teknikleri; eleştirel okuma kavramını metinlerden yola çıkarak örnekleme; dinleme becerisinin açıklanması; ayırt edici dinleme, estetik dinleme; transfer edici dinleme, eleştirel dinleme; terapatik dinleme; öğrencilerde dinleme becerisinin gelişmesi için yapılması gerekenler. TRK 206 YENİ TÜRK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 3 Millî Edebiyatı hazırlayan koşullar (Fransız ihtilali etkisi, yaşanan savaşlar, Osmanlının dağılma süreci). Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler. Ömer Seyfettin, Efruz Bey. Yeni arayışlar: Ziya Gökalp, Altın Destan. Bozgunda bir idealist: Mehmet Akif Ersoy, Asım. Özü keşfetme arzusu: Yahya Kemal Beyatlı- Kendi Gök Kubbemiz. Milli Mücadele: Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek; Yakup Kadri, Yaban. Millî Mücadele romanında temalar. Cumhuriyet Dönemi şiirinde genel temayüller (Beş hece- milliyetçi şiir) Faruk Nafiz, Ziya Osman (Yedi Meşale). İdeologlar: Necip Fazıl (İslamcı şiir). Nazım Hikmet (Sosyalist şiir). Şiirde yeni arayışlar: Garip, Orhan Veli. Şiirin yeni yorumu: II. Yeni, Cemal Süreya. Cumhuriyet romanı neler anlatır. İki romancı: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar. TRK 208 TÜRK DİLBİLGİSİ IV (CÜMLE BİLGİSİ ) (2+0+2) AKTS 4 Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü; Türkçe kelime gruplarının yapısı ve kullanılış biçimleri; kelime grupları, iyelik grubu ve isim tamlaması, isim tamlamasının işlevleri; sıfat tamlaması, sıfat tamlamasının yapısı, sıfat tamlamasının işlevleri; tekrar grubu, tekrar grubunun 4

5 yapısı, tekrar gruplarının işlevleri; sayı grubu, sayı grubunun yapısı, sayı grubunun işlevleri; birleşik isim grubu, birleşik isim grubunun yapısı, birleşik isim grubunun işlevleri; unvan grubu, unvan grubunun yapısı, unvan grubunun işlevleri; ünlem grubu, ünlem grubunun yapısı, ünlem grubunun işlevleri; edat grubu, bağlama grubu; isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil; birleşik fiiller; kısaltma grupları. TRK 210 ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON (2+2+3) AKTS 5 Bu derste on dört haftada aşağıdaki konular işlenecektir: Dil-zaman-canlılık. Dil-insan. Dil millet. Dil-kültür ilişkisi. İletişim tanımı, iletişim süreci, okulda ve sınıfta iletişim. İletişimin unsurları (gönderici, alıcı, mesaj, kanal, ileti, dönüt, bağlam). Diksiyona giriş, dilin yaşama alanı, konuşma ve hayat. Konuşmanın unsurları (görsel davranış, ses, dil ve zihni etkinlikler). Dili kullanabilme (telaffuz, kelime hazinesi, üslup, konuşma hızı, zihinsel etkinlikler). Konuşma bozuklukları (kendi kusurlarımız) ve giderilmesi. Doğru nefes, nefes alıştırmaları, gevşeme, ses organlarını geliştirme çalışmaları, dil alıştırmaları. Çene alıştırmaları, dudak alıştırmaları, Ses çıkışını düzeltme, ses perdesi - bükümlülük-esneklik için alıştırmalar. Nefesi, ses organlarını geliştirme, ses çıkışını düzeltme alıştırmaları. Boğumlama çalışmaları. Zor telaffuz edilen kelimelerle ilgili alıştırmalar. Bazı ses kurallarının söyleyişe etkisi (geniş ünlülerin daralması, -ecek - acak ekleri, -y- kaynaştırma harfi). Vurgu, şiddet vurgusu, sözcük vurgusu, cümle vurgusu. TRK 212 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME HAZİNESİ (2+0+2) AKTS 4 Bir milletin kavramlar dünyası onun dünyaya bakış açısının ölçütüdür düşüncesinden yola çıkılarak bu derste; dilin temel becerilerini anlama, anlatma, dil öğretiminde büyük bir yeri olan kelime hazinesinin önemini vurgulama, dört teme beceri alanının gelişmesinde kelime hazinesinin önemini vurgulama, ana dili eğitimi çalışmalarına yönelik olarak sözlük çalışmaları yapma, kelimeyi tanıma, kelimenin anlamını kavrama, kelimenin anlamına uygun tepkide bulunma, kelimeyi cümleler içinde kullanabilme, pasif kelime hazinesi, aktif kelime hazinesi, kelime hazinesini geliştirmeye yönelik uygun metinler seçebilme, okul sözlüklerini kelimeler listesi gibi değil zevkli kitaplar hâline getirebilme, kelimelerin kazandırılmasında takip edilmesi gereken teknikleri ve etkinlikleri geliştirebilme amacı güdülmektedir. EGB254 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3) Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 3. SINIF 1. DÖNEM TRK 301 ÇOCUK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 2 Bu derste, on dört haftada, aşağıdaki konular işlenecektir: Çocuk ve edebiyat kavramı. Çocuk edebiyatı kavramı. Çocuk edebiyatının tanımı. Çocuğun bilişsel, duygusal ve dil gelişimine uygun çocuk edebiyat türleri. Dünyada ve Türkiye de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı türüne giren eserlerin işlevi. Çocuk edebiyatı eserlerinde bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. TRK 303 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ I (2+0+2) AKTS 2 Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi. SEÇMELİ DERSLER EGB252 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3) Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı. EGB255 Okul Deneyimi (1-4-3) Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. 5

6 EGB359 Sınıf Yönetimi (2-0-2) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). TRK 305 METİN OKUMALARI (2+0+2) AKTS 2 Okumak, üretmek; metin kavramı, metni oluşturan temel öğeler; metnin yapısı; metnin tonu; metin tipleri; metin türleri (farklı söylemler); metin çözümleme yöntemleri; gerçeklik ve kurmaca; yapısal çözümleme; Propp un masal çözümlemesi; zaman, uzam; metinlerarası ilişkiler; metni oluşturan temel öğeler; küçük yapı-metnin betimlenmesi-bağdaşıklık; büyük yapımetnin çözümlenmesi-tutarlılık, niyet, bilgi toplama, kabul edilebilirlik, yerlemleme; üst yapı-metinlerin yorumlanmasımetinlerarasılık. TRK 307 TÜRK HALK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 2 Edebiyatla ilgili temel kavramlar (edebiyat-toplum, edebiyat-insan, edebiyat-paylaşma ihtiyacı, edebiyatın diğer bilimler ilişkisi, kurmaca, yazar, eser, dönem). Türk edebiyatının tasnif edilişi (tasnifin önemi, Türk edebiyatıyla ilgili yapılan tasnif denemeleri, tasnifler). Halk edebiyatının faydalandığı kaynaklar (sözlü kaynaklar, Orhun Abideleri, Divanü Lügati t Türk, surnameler, menakıpnameler, velayetnameler, falname, Mesnevi, cönkler). Türk halk bilimi-folklor, folklorun gelişimi (Milli Edebiyat döneminden itibaren folklor bilimindeki gelişmeler). Folklorun faydalandığı bilim dalları. (psikoloji, sosyoloji, etnografya, etnoloji, arkeoloji, tarih, antropoloji) halkbilimi-folklorun kullandığı araştırma metotları (alan araştırması teknikleri 1. Gözlem 2. Görüşme 3. Soru Kâğıdı 4. Kılavuz veya kaynak kişiden yararlanma). İslamiyet öncesi Türk hayatı (Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu, bölgede kurulan uygarlıklar, toplum yapısı, sosyal hayat, devlet yönetimi, ordu, din ve inanış). İslamiyet öncesi halk edebiyatı örnekleri. Destanlar (genel özellikleri, Türk destanları). Divanü Lügat it-türk te halk şiiri örnekleri (Divanü Lügat it-türk teki halk şiirleri ve tasnifi. Dede Korkut Hikâyeleri ve özellikleri. 3. SINIF 2. DÖNEM TRK 304 ÇOCUK EDEBİYATI II (3+0+2) AKTS 3 Çocuk Edebiyatı örnekleri, çocuk edebiyatı yazar ve şairleri, çocuk tiyatrosu. TRK 306 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ II (3+0+2) AKTS 3 Soyut kavramlı sözcüklerin kullanımı, sözcükleri yan anlamıyla kullanabilme, hazırlıksız konuşma yapabilme becerisi, Türkçe dinleme parçalarından hareketle yorum yapabilme, Türkçe yazma örnekleri, kelime ezberleme, anlatım bozukluklarını giderebilme becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. SEÇMELİ DERSLER EGB158 Türk Eğitim Tarihi (2-0-2) Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. EGB258 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3) Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları. EGB253 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. TRK 308 KİTAP KÜLTÜRÜ (2+0+2) AKTS 3 Bu derste, on dört haftada, aşağıdaki konular işlenecektir: Kitap seçimi konusunda özel dikkat gösterebilmek; Türkçe derslerinin hedef kitlesi olan yaş grubu çocuklara uygun kitap seçmek; modern edebiyat öğretim anlayışının gerektirdiği modellerle tanışma; öğretmen adayı öğrencilerin yaratıcı 6

7 ürünlerden seçilen kitaplarla yaratıcı-üretici çalışmalar yapmalarını sağlama; çocuk kitaplarını Türkçe derslerinde dört temel dil becerisi için kullanma; okuma ve yazma çalışmaları için çocuk kitaplarını bir araç niteliğinde kullanma; çocuk kitaplarının Türkçe çalışmalarında kullanılmasını gösterebilme; öğretmen adayı öğrenciler Türkçe dersine uygun metin seçimi yapabilme; seçilen kitaplar üzerine eleştirel bir yazı yazabilme; Türkçe dersinin hedef kitlesi çocuklar için hazırlanmış nitelikli kitaplar seçme; Dünyada ve Türkiye de çocuk kitaplarının tarihçesi. TRK 314 TÜRK HALK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 3 Anonim halk edebiyatı nazım türleri ve örnekler (Türkü, Mani, Ninni, Ağıt). Anonim halk edebiyatı nesir türleri ve örnekler (Atasözü, deyim, tekerleme, bilmece, fıkra, halk hikâyeleri, efsane, masal) Halk tiyatrosu ve örnekler (Karagöz, ortaoyunu, meddah, köy seyirlik oyunları). Âşıklık gelenekleri (Mahlas alma, bade içme, usta-çırak, atışma-karşılaşma, lebdeğmez, muamma, dedim-dedi, tarih bildirme, nazire, saz çalma). Âşıklar meclisi (usuller, gelenekler). Âşık edebiyatı nazım türleri (Koşma, varsağı, muamma, nasihat, semai, destan) Tasavvuf edebiyatı (vahdet-i vücud, pir, mürit, vird, tekke, fenafişşeyh, fenafillah) Tasavvuf edebiyatı nazım türleri (ilahi, şathiye, nutuk, devriye, deme). Tekke edebiyatı nesir türleri (Fütüvvetnâme, gazavatnâme, menakıpnâme) 20. yüzyılda halk edebiyatı (Önemli temsilciler ve eserleri) TRK 312 DERS-İSTANBUL (2+0+2) AKTS 3 İnsan-mekân ilişkisi, şehir kültürü, İstanbul un isimleri, İstanbul un tarihi, fetihle gelen değişimler, İstanbul un tarihinde önemli olaylar, İstanbul un yapısı ve özellikleri, yabancı gözüyle İstanbul, minyatürlerle İstanbul, musiki ve İstanbul, semtlerin isimleri ve kaynakları, İstanbul folkloru, İstanbul la ilgili deyimler, İstanbul Türkçesi. TRK 314 MEDYA OKURYAZARLIĞI (2+0+2) AKTS 3 Medya, medya okuryazarlığı eğitimi-önemi. Dünyada ve Türkiye de medyanın kısa tarihi. Temel iletişim süreci ve kitle iletişimi. Kitle iletişim araçları, çocuk ve yetişkinler. Medya kurumlarının yapısı. Medya-iktidar ilişkileri. Kitle iletişiminin propaganda için kullanılması. Medya ve ideoloji. Medya iletisi oluşturma. Magazinleşme, popüler kültür. Medya ve reklamlar. Örnek görsel ve metin üzerinden medya eleştirileri. TRK 316 EDEBİYAT KURAMLARI ( 2+0+2) AKTS 3 Bu derste on dört hafta boyunca aşağıdaki konular işlenecektir: Sanat (Yaratma, malzeme, bütünlük, estetik). Güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Tarihten günümüze edebiyata yüklenen anlamlar ve edebiyatın görmesi beklenen işlevler. Edebiyat kuramları: Yansıtma Kuramı, Marksist Edebiyat Kuramı, Anlatımcı Edebiyat Kuramı, Duygusal Etki Kuramı, Alımlama Estetiği, Avangard Edebiyat Kuramı, Özdeşleyim Kuramı, Soyutlama Kuramı, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Fenomonolojik Edebiyat Kuramı, Ontolojik Edebiyat Kuramı, Varoluşçu Edebiyat Kuramı, Rus Biçimciliği, Yapısalcılık, Göstergebilimsel Edebiyat Kuramı, Postmodern Edebiyat Kuramı, Metinlerarasılık, Yeni Tarihselcilik, Feminist Edebiyat Kuramı, Hermenitik Edebiyat Kuramı, Açık Yapıt Kuramı. 4. SINIF 1. DÖNEM TRK 401 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ (2+0+2) AKTS 3 Bir dersin en önemli gereçlerinden ders kitabının biri olarak öğretimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan dış koşullar (yasalar, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşulları vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler, konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşulları vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Türkçe ders kitabının temel amaç ve ilkeleri; Türkçe ders kitaplarının inceleme ölçütleri (biçimsel görünüm, biçimsel içerik); Türkçe ders kitaplarının inceleme ölçütleri (dil ve anlatım); Türkçe çalışma kitaplarının biçimsel içerik açısından değerlendirilmesi. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütünlük sınamayı ve sağlamlaştırmayı öngören alıştırma biçimleri ve zenginliği, Türkçe derslerinde metin seçimi ve çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması. SEÇMELİ DERSLER TRK 405 AKADEMİK YAZIM (2+0+2) AKTS 4 Bilim ve bilgi kavramları. Bilimin amaçları. Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri. Araştırma planlanması. Araştırma yöntemleri Veri çeşitleri ve veri kaynakları. Veri toplama yöntemleri. Anket ve anket tekniği. Verilerin düzenlenmesi ve veri analizi. Tezin planlanması Rapor yazma. TRK 409 MODERN TÜRK ŞİİRİ (1980 KUŞAĞI) (2+0+2) AKTS 3 Bu derste, aşağıdaki konular işlenecektir: 1980 e kadar Cumhuriyet devri Türk şiirinde ana yönelişler lerde sosyal ve poetik ortam. Kuşak kavramı ve kuşak tartışmaları. İmgeci, anlatımcı, folklorik veya mitolojik, mistik-metafizik, gelenekselci, toplumcu gerçekçi (yenibütün), beatnik-marjinalci, yeni garipçi şiir ve bu tarz şiirlerden örnekler. 7

8 4. SINIF 2. DÖNEM TRK 402 YAZARLIK (2+0+2) AKTS 3 Bu ders; okur olma, yazma-yazmanın anlamı, metin oluşturma aşamaları, metin yazma ve eleştiri (uygulamalı), metni yayımlamak olmak üzere beş aşamada işlenecektir. Edebiyat. Edebiyat-felsefe ve yaratma. Okur olmadan yazar olmak. Okuma yöntemleri. Yaratıcı okurluk. Okur-yazar olmak. Yazınsal-işlevsel yazı. Yaratıcı yazarlık dersi ve yazma. Yaratıcı-yaratıcı olmayan yazarlık? Yazmanın anlamı. Anlatıcı olmak (kendini unutturmak). Tutku, Sadakat, bağlılık. Yazma sürecinde toplum etkisi. Birikimin önemi. Tema-konu bulma. Metin nasıl başlar. Yazmada aşamalar. (Oto sansürsüz yazma-seçme-işleme-dinlenme-tekrar bakma-düzeltme) Yoğunluk. Olay-olay örgüsü zincirleri. Metni genişletme. Yalınlıktan karmaşıklığa. Kişiler-işlevler, Mekân-kişi-mesaj ilişkisi, zamanda boyut. Metin nasıl biter. Metin biçimleri. Roman, öykü, kısa öykü. Metin yazma ve eleştiri (Uygulamalı). Metni yayımlamak (Kolaylık ve zorluklar). TRK 406 DÜNYA EDEBİYATI (2+0+2) AKTS 4 Bu derste, aşağıdaki eserler incelenecek, bu eserlerin yazıldığı milletlere ait edebiyat konu edilecektir. Fars Edebiyatı: Sadi Şirazi, Bostan-Gülistan; Arap Edebiyatı: Necip Mahfuz, Saray Gezisi; Albert Camus, Yabancı. Hint Edebiyatı: Beydeba, Kelile ve Dimne; Uzakdoğu Edebiyatı: Yukio Muşima, Meleğin Çürüyüşü; Avrupa Edebiyatı: Dante Alighieri, İlahî Komedi; Miguel de Cervantes Saavedra, Donkişot; Johann Wolfgang von Goethe, Genç Wertherin Acıları; Honore de Balzac, Vadideki Zambak; Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi; Rus Edebiyatı: Lev Nikolayeviç Tolstoy, Diriliş. SEÇMELİ DERSLER TRK 408 ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİ ( 2+0+2) AKTS 4 Çocuk edebiyatı türleri üzerinde sanat ve eğitim açısından incelemeler yapma. Metinler üzerinden masal, hikâye, şiir vs. çocuk edebiyatı uygulamaları. TRK 410 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR (2+0+2) AKTS 3 Bu derste on dört haftada aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır. Türkçe öğretimi, Türkçe öğretim yöntemleri, Türkçe öğretiminde alternatif yöntem arayışları, Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler, Türkçe programlarının incelenmesi, Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler geliştirme. 8

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TÜR 101- TÜRK DİLBİLGİSİ I: SES BİLGİSİ AKTS 4, KREDİ (2+0) 2 Türkçenin tarihsel gelişimi

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Fransızca Dilbilgisi I (3-0-3) Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama.

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama. Öğrenme Çıktıları GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Çocuk Edebiyatı Dersin Kodu OKÖ 204 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2014 2015 ÖĞRETİM YILI KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606 TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Kodu Dersin Adı Ders Türü T P AKT S TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6 TEA 601 Bilimsel Araştırma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI I. DÖNEM TÖP 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi (2 0 2) Türkçenin tarihsel gelişimi

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

Derslerin İçerikleri I.YARIYIL Almanca Dilbilgisi I

Derslerin İçerikleri<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> I.YARIYIL Almanca Dilbilgisi I Alman Dili Eğitimi Lisans Programı nda yer alan derslerin içerikleri aşağıda verilmiştir: Derslerin İçerikleri I.YARIYIL Almanca

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

Kredi 23 30 Kredi 26 30 2. SINIF

Kredi 23 30 Kredi 26 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ( I. ÖĞRETİM) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS TRÖ101 Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 4 TRÖ102 Türk Dilbilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2

DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS TRÖ101 Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 4 TRÖ102 Türk Dilbilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS TRÖ101 Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 4 TRÖ102 Türk Dilbilgisi II: Şekil

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması 3/2 2 - - - 2 2 5

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması 3/2 2 - - - 2 2 5 TRA 306 Yabancılara Türkçe Öğretimi TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yarıyıl Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

I. YARIYIL. Fransızca dinleme ve konuşma becerileri, sınıf içi etkileşimin önemi, bu yolla farklı düzey ve konularda konuşma etkinlikleri.

I. YARIYIL. Fransızca dinleme ve konuşma becerileri, sınıf içi etkileşimin önemi, bu yolla farklı düzey ve konularda konuşma etkinlikleri. I. YARIYIL FRA101 Fransızca Dilbilgisi I Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. FRA103 Fransızca Okuma I Yazınsal olan ve olmayan, değişik türdeki özgün

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Almanca Dilbilgisi I (3-0-3) Basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi, cümle dizimindeki yapı kuralları, sözcük bilgisi ile dil yapıları

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 1.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 1. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI KODU DERSİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL FRA101 Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 5 FRA102 Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 5 FRA103 Fransızca Okuma I 3 0 3 5 FRA104 Fransızca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Tasarım I 4 4 6 A Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 A Desen I 2 2 3 A Temel Tasarım II 4 4 6 A Perspektif 1 2 2 A Desen II 2 2 3 GK Atatürk İlkeleri

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE II TKL 202 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Öğretim

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I.

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I. ÖĞRETĠM) 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 0310110002

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı