T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Kelime; kelime çeşitleri; kelimenin cümledeki yeri ve önemi; cümle; doğru ve etkili cümle kurabilme. Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); yazılı olarak üretilen metinlerin denetlenmesi. Planlı yazma aşamaları (Konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni). Sanatsal metinler (hikâye, roman, şiir, vb.de kullanılan teknikler). Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar üzerinde kuramsal bilgiler). Örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. TRK 103 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I (3+0+3) AKTS 4 Bu derste, on dört haftada aşağıdaki konular işlenecektir: Güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Edebî eser, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat tarihinin meseleleri, edebiyat sosyolojisi. Üslup ve üslubu etkileyen faktörler. Şiir türü, şiir türünün genel özellikleri. Şiirde tema ve konu. Şiirde ahenk unsurları. Hece ölçüsü ve örnekler. Aruz ölçüsü ve örnekler. Edebî sanatlar. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve türleri. TRK 105 ANLATIM TÜRLERİ (YAZILI ) (3+0+3) AKTS 4 Sosyal bir değer olarak dilin bağlantı alanları; dil-insan ilişkisi; dil-millet ilişkisi; dil-düşünce ilişkisi; dil-kültür ilişkisi; dililetişim ilişkisi; yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri; yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf ve paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları); anlatım biçimleri ve türleri; düşünceyi geliştirme yolları; metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, duruma uygunluk, bilgi vericilik, metinler arası ilişkiler); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, tema, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmî yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. TRK 107 OSMANLI TÜRKÇESİ I (2+0+2) AKTS 3 Osmanlı Türkçesinin genel yapısı hakkında bilgi verilir, Osmanlı alfabesindeki harflerin Latin alfabesindeki karşılıkları gösterilir, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları anlatılır. Osmanlı alfabesinde Türkçe eklerin yazımı üzerinde durulur. Osmanlı Türkçesinin gramer özellikleri özetlenir. Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma, metin okumada dikkat edilecek noktalar üzerinde durulur ve okuma pratikleri yapılarak öğretilen bilgiler uygulanır. TRK 109 TÜRK DİLBİLGİSİ I (SES BİLGİSİ) (3+0+3) AKTS 4 Bu derste Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi; Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması; Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; Türk dilinin tarihî dönemleri; Eski Türkçe, orta Türkçe, yeni Türkçe, ünlü ve ünsüz sesler; ses düşmesi, ses türemesi, hece düşmesi, ünlü birleşmesi, göçüşme, yer değiştirme, ünlü daralması, benzeşme, aykırılaşma, dudaksıllaşma, sedalılaşma, sızıcılaşma, ünlü çatışması, ikizleşme, tekleşme; ses yapısı bakımından hece, Türkçenin heceleri konuları işlenir. 1. SINIF 2. DÖNEM TRK 102 TÜRK DİLİ TARİHİ (2+0+2) AKTS 2 Bu derste, dil, dillerin ortak yanı (köken ve akrabalık); dillerin kökeni ve dilin doğuşuna dair teoriler anlatılır. Ayrıca, Türkçenin tarihi, Göktürkçe, Uygurca, Karahanlıca, Harezmce Kıpçakça (Kuzey-Doğu Türkçesi) bu dil dönemlerinin dil ve yazı özellikleri üzerinde durulur. Çağatayca eserler hakkında bilgi verilir. Batı Türkçesinin doğuşu, Eski Anadolu Türkçesi. Eski Anadolu Türkçesinin genel özellikleri ve eserleri anlatılır. Osmanlı Türkçesi, özellikleri ve bu dönemde yazılan eserlerden bahsedilir. TRK 104 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II (3+0+3) AKTS 4 Edebiyat-sosyal hayat ilişkisi. Halk edebiyatı nazım şekilleri ve türleri. Yeni Türk edebiyatında nazım şekilleri ve türleri. Anlatıcı ve bakış açısı. Kurmaca türler öykü, roman ve bunların özellikleri. Öğretici türler: makale, deneme ve özellikleri. Göstermeye bağlı türler ve özellikleri. Edebiyat akımı olgusu. Hümanizm, klasisizm, romantizm, realizm, parnas ekolü, natüralizm, sembolizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, egzistansiyalizm, modernizm, postmodernizm. 1

2 TRK 106 ANLATIM TÜRLERİ (SÖZLÜ) (3+0+3) AKTS 4 Konuşma hazırlıkları, konuşmada ses imlâsı bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar; konuşmada diksiyon ve önemi, konuşmanın en çok kullanıldığı türler, önemli günler için konuşma hazırlama; metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vb.); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb.yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk vb.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay (kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme; sözlü anlatım bozuklukları ve bu bozuklukların giderilmesi; sözlü anlatımı geliştirici öğrenme-öğretme etkinlikleri; Türkçe derslerine yönelik sözlü anlatımı geliştirmeye yönelik uygulamalar. TRK 108 OSMANLI TÜRKÇESİ II (2+0+2) AKTS 3 Osmanlı Türkçesi I dersinde görülen teorik bilgilerin uygulaması yapılır. Osmanlı Türkçesinde matbu metin okuma pratikleri uygulanır. Okuma ilerledikten bir müddet sonra Osmanlıca yazma pratikleri üzerinde durulur. Kelime öğrenimi ve sözlük çalışması yapılır. Farklı türlerde ve kaynaklardan metin okumaları yapılır. TRK 110 TÜRK DİL BİLGİSİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) (2+0+2) AKTS 3 Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek); kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: köken bilgisi(etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük); türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiiller); Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları; yazım bilgileri; kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (ile sözcüğünün yazılışı; imek ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; ise ve iken birimlerinin yazılışı -ki ekiyle ki bağlacının yazılışı, de ekiyle de bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı; büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların ve romen rakamlarının yazılışı; güneş, ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı, yazım uygulamaları. Üniversite Ortak Dersler ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-2) Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Kurtuluş Savaşı tarihi, Cumhuriyetin ilanı, Türk devrimini hazırlayan nedenler ve döneminin dış ilişkileri incelenerek Atatürk ilkelerinin çağdaş Türkiye'yi oluşturmada oynadığı rol ve toplumsal yansımaları irdelenip, cemaat anlayışından birey anlayışına geçiş sürecinin aşamaları. ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0-2) Cumhuriyetin ilanı ile başlayan yeniden düzenleme dönemi.(siyasal, toplumsal, askeri, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda yapılan tüm değişiklikler).türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dış politikası (Yapılan tüm antlaşmalar ve paktlar, Atatürk ilkeleri ve Atatürk ün dayandığı bütünleyici ilkeler.) YDL101 Yabancı Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır YDL102 Yabancı Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Fakülte Ortak Dersler BIM151 Bilişim Teknolojisi I (1-2-2) Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-posta, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler. MS-DOS 'a giriş, en çok kullanılan DOS komutları, Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programı; Slayt hazırlanması, var olan slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması. 2

3 BIM152 Bilişim Teknolojisi-II (1-2-2) MS-Excel; çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, sırlama, grafikler, formüller, hesaplama yöntemleri. Acces'e giriş, veri tabanı kavramı, sorgulama mantığı ve yöntemleri, form düzenleme, Excel ve Acces arasında bağlantı kurma ve geçişler yapma. Web sayfası hazırlama, Dream Weaver; sayfa düzeni, site oluşturma, dosya transferi (FTP), Web sayfaları üzerinde görsel animasyonlar. SGK132 Sosyal Sorumluluk ve Etik (0-2-1) Bu ders öğrencilerin sosyal sorumluluk alma ve etik davranma yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Sosyal sorumluluk projelerine katılma, bu projeleri etik ilkelere uyarak ve etik bir çerçevede yürütme davranışı kazandırmak üzere uygulamalı bir şekilde yürütülür. EGB 151 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. EGB152 Eğitim Psikolojisi (3-0-3) Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). 2. SINIF 1. DÖNEM TRK 201 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 4 Klasik edebiyat nedir? Adlandırma meselesi (Divan Edebiyatı- Eski Türk Edebiyatı). Klasik edebiyatın kapsamı, doğuşu, coğrafyası, kafiye ve redif düzeni. Edebî sanatlar (teşbih, istiare, kinaye, tevriye, hüsn-i talil, irsal-i mesel, tenasüb, leff-üneşr, tezat, cinas, aliterasyon), Klasik Türk edebiyatı nazım şekilleri. Nazım şekillerine örnekler. Türk edebiyatında ölçü, hece ölçüsü, serbest ölçü, aruz ölçüsü, aruz bilgisi, aruz kalıpları, aruz bulma. Klasik Türk edebiyatının estetik yönü, imaj dünyası, kaynakları, konuları. TRK 203 ANLATMA TEKNİKLERİ (KONUŞMA-YAZMA) (2+0+2) AKTS 3 Retorik (Aristo); tanımı, gelişimi; konuşma eğitimi; konuşma eğitiminin temel kavramları; konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması; düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması; düşüncenin örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına geçmesi; konuşma organları, diyafram kontrolü; ses çalışmaları; belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi; açık, akıcı ve tutarlı konuşma; öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. İlköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları; konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması (oyunlar: son harf, kelime oyunu, sessiz sinema, ben kimim, meslekler, tekerleme; beyin fırtınası; tasvir, tahlil; resimler hakkında konuşma; hayalleri sınıfta anlatma; tartışma; söz korosu; dramatizasyon); yazmanın tarihi; yazma eğitimi; yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması; yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma; yazma eğitiminin temel kavramları, yazmanın önemi üzerinde durma; yazma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler; yazma biçimleri; yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma; açık, yalın ve tutarlı yazma; yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması. TRK 205 YENİ TÜRK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 3 Sosyal değişmeler ve edebiyat (edebiyat-hayat ilişkisi). Tanzimat edebiyatını hazırlayan şartlar (Divan edebiyatının eski gücünü yitirmesi, yüksek söyleyiş gücüne sahip şairlerin yetişmemesi, sosyal bıkkınlık, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeme). Dönemin genel özellikleri (sosyal, siyasi, askeri). Tanzimat edebiyatında şiir (şiirle gelen yenilikler). Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa. Tanzimat romanı ve romanda sosyal meseleler (Doğu-Batı ikiliği, musiki, kölelik, değişen mekânlar). Ahmet Mithat Efendi, Recâizade Mahmut Ekrem. Mizancı Mehmet Murad (Sosyal duyarlılıklar) Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri (Bireysel içe dönüş) Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin. Romanda ileri hamleler: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf. Fecr-i Ati Edebiyatı. Ahmet Haşim TRK 207 TÜRK DİL BİLGİSİ III (SÖZCÜK BİLGİSİ ) (2+0+2) AKTS 3 Türkçede kelime kaynakları (yapım ekleri ile kelime grupları ile kelime diriltmek ve derlemek ile yabancı dillerden kelime alarak). Türkçe kelimelerin oluşumu (isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil). Kelimelerde meydana gelen anlam ve işlev değişmeleri (anlam kayması, daralması, genişlemesi, kelime türlerinin bağlama göre değişkenliği). Anlam bakımından kelimeler (temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, çokanlamlılık, terim, somut, soyut anlam, dolaylama, anlam aktarması, ikilemeler, deyimler, atasözleri). İşlevlerine göre kelimeler: türleri, yapıları, görevleri (İsim, sıfat, zamir, zarf, fiiller, edat, bağlaç, ünlem). 3

4 TRK 209 GENEL DİLBİLİM (2+0+2) AKTS 4 Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dilbilimsel çözümlemede temel kavramlar; dilbilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama. Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin toplumsal işlevini anlama; dilin temel düzeylerini oluşturan yapıtaşları (sesbilgisi, biçimbilim, sözdizimi, edimbilim, sözcükbilim, anlambilim) ile ilgili bilgiler aktarma. Dile dair teoriler; dilin kökeni, dilin zihinsel, fizyolojik ve fiziksel özellikleri; dil ve yazı konusu; yazının oluşumu ve değişik yazı tipleri; bu konuyla bağlantılı olarak Braille ve Mors alfabeleri; dilbilim alanın tarihçesinin Eski Hint ve Eski Yunan dan başlayarak hem Doğu hem de Batı daki gelişimi açısından ele alındığı kuramsal bilgilendirmeler; dilbilimin tarihsel gelişimi içinde sırasıyla Eski, Orta ve Yeni Çağ dil çalışmaları ile 20. yüzyıl dilbilim akımları; Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleri ve yaklaşımları; dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişilerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması; betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması. TRK 213 DİL SOSYOLOJİSİ (2+0+2) AKTS 3 Dil nedir? Dilin özellikleri. Bir iletişim aracı olarak dil. Dil-toplum ilişkileri. Sosyal tabaka dil ilişkisi. İlkel dil-ileri dil. Standart dil, ağız. Yerel çeşitlenme, sosyal çeşitlenme. Argo. Pidgin ve Creol. Diğer dil türleri. Dil topluluğu. Hitaplar ve dilde nezaket. Dil ve cinsiyet. Dil planlaması ve Türkiye de dil planlamaları (Milli Edebiyat döneminden Cumhuriyete) EGB256 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3) Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 2. SINIF 2. DÖNEM TRK 202 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 5 Klasik edebiyata genel bakış, XIII-XIX. da yüzyıllara göre klasik edebiyatın özellikleri. Nazım ve nesir geleneği. XIII.-XIV. yy. şairlerin edebî yönü ve ürünlerinin tahlili. XV. yüzyıl Klasik Türk nazmı ve nesri, şairlerin edebî yönü ve ürünlerinin tahlili. XVI. yüzyılda Türk kültür coğrafyasının siyasî, sosyal ve kültürel durumu. XVI. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın önde gelen edebî şahsiyetleri bu yüzyıl metinlerinin tahlili. XVII. yüzyılda Çağatay ve Azerbaycan sahası Türk edebiyatını etkileyen üslûplar: Sebk-i Hindi, Hikemî Şiir, XVII. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın şairlerinin edebî yönü. Mesneviler, tezkireler vd. türler. XVIII. yüzyıl Orta Asya ve Azerî sahasında Türk edebiyatı, XVIII. Klasik Türk Edebiyatı nın genel özellikleri, XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı nın önemli şairlerinin edebî yönü, XVIII. yüzyıl klasik Türk Edebiyatı na ait metinlerin tahlili, XVIII. yüzyılda; mesneviler, tezkireler, manzum sözlükler, XVIII. yüzyıl nesri, diğer türler. XIX. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı na genel bakış. Klasik Türk Edebiyatında nesir türlerine genel bakış, Klasik Türk Edebiyatında nesir türleri: tezkireler, seyahatnameler, surnameler, sefaretnameler, siyasetnameler vd., Klasik Türk Edebiyatı ndaki mensur eserlerin tahlili. TRK 204 ANLAMA TEKNİKLERİ (OKUMA-DİNLEME) ( 2+0+2) AKTS 3 Okuma becerisinin açıklanması; okumanın tarihi; öğrencilerde okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi; okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi; Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları; okuma öncesi çalışmalar (göz gezdirme, okuma amacı oluşturma, ön bilgileri okuma ortamına aktarma, tahminler yapma); akıcı okuma (anlamayı kontrol etme, yardımcı stratejiler, okuma sonrasında yapılan çalışmalar, şema teorisi, yüzeysel anlama, aşamalandırma, özetleme); hızlı okuma, hızlı okuma teknikleri; eleştirel okuma kavramını metinlerden yola çıkarak örnekleme; dinleme becerisinin açıklanması; ayırt edici dinleme, estetik dinleme; transfer edici dinleme, eleştirel dinleme; terapatik dinleme; öğrencilerde dinleme becerisinin gelişmesi için yapılması gerekenler. TRK 206 YENİ TÜRK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 3 Millî Edebiyatı hazırlayan koşullar (Fransız ihtilali etkisi, yaşanan savaşlar, Osmanlının dağılma süreci). Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler. Ömer Seyfettin, Efruz Bey. Yeni arayışlar: Ziya Gökalp, Altın Destan. Bozgunda bir idealist: Mehmet Akif Ersoy, Asım. Özü keşfetme arzusu: Yahya Kemal Beyatlı- Kendi Gök Kubbemiz. Milli Mücadele: Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek; Yakup Kadri, Yaban. Millî Mücadele romanında temalar. Cumhuriyet Dönemi şiirinde genel temayüller (Beş hece- milliyetçi şiir) Faruk Nafiz, Ziya Osman (Yedi Meşale). İdeologlar: Necip Fazıl (İslamcı şiir). Nazım Hikmet (Sosyalist şiir). Şiirde yeni arayışlar: Garip, Orhan Veli. Şiirin yeni yorumu: II. Yeni, Cemal Süreya. Cumhuriyet romanı neler anlatır. İki romancı: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar. TRK 208 TÜRK DİLBİLGİSİ IV (CÜMLE BİLGİSİ ) (2+0+2) AKTS 4 Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü; Türkçe kelime gruplarının yapısı ve kullanılış biçimleri; kelime grupları, iyelik grubu ve isim tamlaması, isim tamlamasının işlevleri; sıfat tamlaması, sıfat tamlamasının yapısı, sıfat tamlamasının işlevleri; tekrar grubu, tekrar grubunun 4

5 yapısı, tekrar gruplarının işlevleri; sayı grubu, sayı grubunun yapısı, sayı grubunun işlevleri; birleşik isim grubu, birleşik isim grubunun yapısı, birleşik isim grubunun işlevleri; unvan grubu, unvan grubunun yapısı, unvan grubunun işlevleri; ünlem grubu, ünlem grubunun yapısı, ünlem grubunun işlevleri; edat grubu, bağlama grubu; isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil; birleşik fiiller; kısaltma grupları. TRK 210 ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON (2+2+3) AKTS 5 Bu derste on dört haftada aşağıdaki konular işlenecektir: Dil-zaman-canlılık. Dil-insan. Dil millet. Dil-kültür ilişkisi. İletişim tanımı, iletişim süreci, okulda ve sınıfta iletişim. İletişimin unsurları (gönderici, alıcı, mesaj, kanal, ileti, dönüt, bağlam). Diksiyona giriş, dilin yaşama alanı, konuşma ve hayat. Konuşmanın unsurları (görsel davranış, ses, dil ve zihni etkinlikler). Dili kullanabilme (telaffuz, kelime hazinesi, üslup, konuşma hızı, zihinsel etkinlikler). Konuşma bozuklukları (kendi kusurlarımız) ve giderilmesi. Doğru nefes, nefes alıştırmaları, gevşeme, ses organlarını geliştirme çalışmaları, dil alıştırmaları. Çene alıştırmaları, dudak alıştırmaları, Ses çıkışını düzeltme, ses perdesi - bükümlülük-esneklik için alıştırmalar. Nefesi, ses organlarını geliştirme, ses çıkışını düzeltme alıştırmaları. Boğumlama çalışmaları. Zor telaffuz edilen kelimelerle ilgili alıştırmalar. Bazı ses kurallarının söyleyişe etkisi (geniş ünlülerin daralması, -ecek - acak ekleri, -y- kaynaştırma harfi). Vurgu, şiddet vurgusu, sözcük vurgusu, cümle vurgusu. TRK 212 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME HAZİNESİ (2+0+2) AKTS 4 Bir milletin kavramlar dünyası onun dünyaya bakış açısının ölçütüdür düşüncesinden yola çıkılarak bu derste; dilin temel becerilerini anlama, anlatma, dil öğretiminde büyük bir yeri olan kelime hazinesinin önemini vurgulama, dört teme beceri alanının gelişmesinde kelime hazinesinin önemini vurgulama, ana dili eğitimi çalışmalarına yönelik olarak sözlük çalışmaları yapma, kelimeyi tanıma, kelimenin anlamını kavrama, kelimenin anlamına uygun tepkide bulunma, kelimeyi cümleler içinde kullanabilme, pasif kelime hazinesi, aktif kelime hazinesi, kelime hazinesini geliştirmeye yönelik uygun metinler seçebilme, okul sözlüklerini kelimeler listesi gibi değil zevkli kitaplar hâline getirebilme, kelimelerin kazandırılmasında takip edilmesi gereken teknikleri ve etkinlikleri geliştirebilme amacı güdülmektedir. EGB254 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3) Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 3. SINIF 1. DÖNEM TRK 301 ÇOCUK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 2 Bu derste, on dört haftada, aşağıdaki konular işlenecektir: Çocuk ve edebiyat kavramı. Çocuk edebiyatı kavramı. Çocuk edebiyatının tanımı. Çocuğun bilişsel, duygusal ve dil gelişimine uygun çocuk edebiyat türleri. Dünyada ve Türkiye de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı türüne giren eserlerin işlevi. Çocuk edebiyatı eserlerinde bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. TRK 303 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ I (2+0+2) AKTS 2 Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi. SEÇMELİ DERSLER EGB252 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3) Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı. EGB255 Okul Deneyimi (1-4-3) Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. 5

6 EGB359 Sınıf Yönetimi (2-0-2) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). TRK 305 METİN OKUMALARI (2+0+2) AKTS 2 Okumak, üretmek; metin kavramı, metni oluşturan temel öğeler; metnin yapısı; metnin tonu; metin tipleri; metin türleri (farklı söylemler); metin çözümleme yöntemleri; gerçeklik ve kurmaca; yapısal çözümleme; Propp un masal çözümlemesi; zaman, uzam; metinlerarası ilişkiler; metni oluşturan temel öğeler; küçük yapı-metnin betimlenmesi-bağdaşıklık; büyük yapımetnin çözümlenmesi-tutarlılık, niyet, bilgi toplama, kabul edilebilirlik, yerlemleme; üst yapı-metinlerin yorumlanmasımetinlerarasılık. TRK 307 TÜRK HALK EDEBİYATI I (2+0+2) AKTS 2 Edebiyatla ilgili temel kavramlar (edebiyat-toplum, edebiyat-insan, edebiyat-paylaşma ihtiyacı, edebiyatın diğer bilimler ilişkisi, kurmaca, yazar, eser, dönem). Türk edebiyatının tasnif edilişi (tasnifin önemi, Türk edebiyatıyla ilgili yapılan tasnif denemeleri, tasnifler). Halk edebiyatının faydalandığı kaynaklar (sözlü kaynaklar, Orhun Abideleri, Divanü Lügati t Türk, surnameler, menakıpnameler, velayetnameler, falname, Mesnevi, cönkler). Türk halk bilimi-folklor, folklorun gelişimi (Milli Edebiyat döneminden itibaren folklor bilimindeki gelişmeler). Folklorun faydalandığı bilim dalları. (psikoloji, sosyoloji, etnografya, etnoloji, arkeoloji, tarih, antropoloji) halkbilimi-folklorun kullandığı araştırma metotları (alan araştırması teknikleri 1. Gözlem 2. Görüşme 3. Soru Kâğıdı 4. Kılavuz veya kaynak kişiden yararlanma). İslamiyet öncesi Türk hayatı (Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu, bölgede kurulan uygarlıklar, toplum yapısı, sosyal hayat, devlet yönetimi, ordu, din ve inanış). İslamiyet öncesi halk edebiyatı örnekleri. Destanlar (genel özellikleri, Türk destanları). Divanü Lügat it-türk te halk şiiri örnekleri (Divanü Lügat it-türk teki halk şiirleri ve tasnifi. Dede Korkut Hikâyeleri ve özellikleri. 3. SINIF 2. DÖNEM TRK 304 ÇOCUK EDEBİYATI II (3+0+2) AKTS 3 Çocuk Edebiyatı örnekleri, çocuk edebiyatı yazar ve şairleri, çocuk tiyatrosu. TRK 306 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ II (3+0+2) AKTS 3 Soyut kavramlı sözcüklerin kullanımı, sözcükleri yan anlamıyla kullanabilme, hazırlıksız konuşma yapabilme becerisi, Türkçe dinleme parçalarından hareketle yorum yapabilme, Türkçe yazma örnekleri, kelime ezberleme, anlatım bozukluklarını giderebilme becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. SEÇMELİ DERSLER EGB158 Türk Eğitim Tarihi (2-0-2) Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. EGB258 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3) Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları. EGB253 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. TRK 308 KİTAP KÜLTÜRÜ (2+0+2) AKTS 3 Bu derste, on dört haftada, aşağıdaki konular işlenecektir: Kitap seçimi konusunda özel dikkat gösterebilmek; Türkçe derslerinin hedef kitlesi olan yaş grubu çocuklara uygun kitap seçmek; modern edebiyat öğretim anlayışının gerektirdiği modellerle tanışma; öğretmen adayı öğrencilerin yaratıcı 6

7 ürünlerden seçilen kitaplarla yaratıcı-üretici çalışmalar yapmalarını sağlama; çocuk kitaplarını Türkçe derslerinde dört temel dil becerisi için kullanma; okuma ve yazma çalışmaları için çocuk kitaplarını bir araç niteliğinde kullanma; çocuk kitaplarının Türkçe çalışmalarında kullanılmasını gösterebilme; öğretmen adayı öğrenciler Türkçe dersine uygun metin seçimi yapabilme; seçilen kitaplar üzerine eleştirel bir yazı yazabilme; Türkçe dersinin hedef kitlesi çocuklar için hazırlanmış nitelikli kitaplar seçme; Dünyada ve Türkiye de çocuk kitaplarının tarihçesi. TRK 314 TÜRK HALK EDEBİYATI II (2+0+2) AKTS 3 Anonim halk edebiyatı nazım türleri ve örnekler (Türkü, Mani, Ninni, Ağıt). Anonim halk edebiyatı nesir türleri ve örnekler (Atasözü, deyim, tekerleme, bilmece, fıkra, halk hikâyeleri, efsane, masal) Halk tiyatrosu ve örnekler (Karagöz, ortaoyunu, meddah, köy seyirlik oyunları). Âşıklık gelenekleri (Mahlas alma, bade içme, usta-çırak, atışma-karşılaşma, lebdeğmez, muamma, dedim-dedi, tarih bildirme, nazire, saz çalma). Âşıklar meclisi (usuller, gelenekler). Âşık edebiyatı nazım türleri (Koşma, varsağı, muamma, nasihat, semai, destan) Tasavvuf edebiyatı (vahdet-i vücud, pir, mürit, vird, tekke, fenafişşeyh, fenafillah) Tasavvuf edebiyatı nazım türleri (ilahi, şathiye, nutuk, devriye, deme). Tekke edebiyatı nesir türleri (Fütüvvetnâme, gazavatnâme, menakıpnâme) 20. yüzyılda halk edebiyatı (Önemli temsilciler ve eserleri) TRK 312 DERS-İSTANBUL (2+0+2) AKTS 3 İnsan-mekân ilişkisi, şehir kültürü, İstanbul un isimleri, İstanbul un tarihi, fetihle gelen değişimler, İstanbul un tarihinde önemli olaylar, İstanbul un yapısı ve özellikleri, yabancı gözüyle İstanbul, minyatürlerle İstanbul, musiki ve İstanbul, semtlerin isimleri ve kaynakları, İstanbul folkloru, İstanbul la ilgili deyimler, İstanbul Türkçesi. TRK 314 MEDYA OKURYAZARLIĞI (2+0+2) AKTS 3 Medya, medya okuryazarlığı eğitimi-önemi. Dünyada ve Türkiye de medyanın kısa tarihi. Temel iletişim süreci ve kitle iletişimi. Kitle iletişim araçları, çocuk ve yetişkinler. Medya kurumlarının yapısı. Medya-iktidar ilişkileri. Kitle iletişiminin propaganda için kullanılması. Medya ve ideoloji. Medya iletisi oluşturma. Magazinleşme, popüler kültür. Medya ve reklamlar. Örnek görsel ve metin üzerinden medya eleştirileri. TRK 316 EDEBİYAT KURAMLARI ( 2+0+2) AKTS 3 Bu derste on dört hafta boyunca aşağıdaki konular işlenecektir: Sanat (Yaratma, malzeme, bütünlük, estetik). Güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Tarihten günümüze edebiyata yüklenen anlamlar ve edebiyatın görmesi beklenen işlevler. Edebiyat kuramları: Yansıtma Kuramı, Marksist Edebiyat Kuramı, Anlatımcı Edebiyat Kuramı, Duygusal Etki Kuramı, Alımlama Estetiği, Avangard Edebiyat Kuramı, Özdeşleyim Kuramı, Soyutlama Kuramı, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Fenomonolojik Edebiyat Kuramı, Ontolojik Edebiyat Kuramı, Varoluşçu Edebiyat Kuramı, Rus Biçimciliği, Yapısalcılık, Göstergebilimsel Edebiyat Kuramı, Postmodern Edebiyat Kuramı, Metinlerarasılık, Yeni Tarihselcilik, Feminist Edebiyat Kuramı, Hermenitik Edebiyat Kuramı, Açık Yapıt Kuramı. 4. SINIF 1. DÖNEM TRK 401 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ (2+0+2) AKTS 3 Bir dersin en önemli gereçlerinden ders kitabının biri olarak öğretimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan dış koşullar (yasalar, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşulları vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler, konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşulları vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Türkçe ders kitabının temel amaç ve ilkeleri; Türkçe ders kitaplarının inceleme ölçütleri (biçimsel görünüm, biçimsel içerik); Türkçe ders kitaplarının inceleme ölçütleri (dil ve anlatım); Türkçe çalışma kitaplarının biçimsel içerik açısından değerlendirilmesi. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütünlük sınamayı ve sağlamlaştırmayı öngören alıştırma biçimleri ve zenginliği, Türkçe derslerinde metin seçimi ve çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması. SEÇMELİ DERSLER TRK 405 AKADEMİK YAZIM (2+0+2) AKTS 4 Bilim ve bilgi kavramları. Bilimin amaçları. Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri. Araştırma planlanması. Araştırma yöntemleri Veri çeşitleri ve veri kaynakları. Veri toplama yöntemleri. Anket ve anket tekniği. Verilerin düzenlenmesi ve veri analizi. Tezin planlanması Rapor yazma. TRK 409 MODERN TÜRK ŞİİRİ (1980 KUŞAĞI) (2+0+2) AKTS 3 Bu derste, aşağıdaki konular işlenecektir: 1980 e kadar Cumhuriyet devri Türk şiirinde ana yönelişler lerde sosyal ve poetik ortam. Kuşak kavramı ve kuşak tartışmaları. İmgeci, anlatımcı, folklorik veya mitolojik, mistik-metafizik, gelenekselci, toplumcu gerçekçi (yenibütün), beatnik-marjinalci, yeni garipçi şiir ve bu tarz şiirlerden örnekler. 7

8 4. SINIF 2. DÖNEM TRK 402 YAZARLIK (2+0+2) AKTS 3 Bu ders; okur olma, yazma-yazmanın anlamı, metin oluşturma aşamaları, metin yazma ve eleştiri (uygulamalı), metni yayımlamak olmak üzere beş aşamada işlenecektir. Edebiyat. Edebiyat-felsefe ve yaratma. Okur olmadan yazar olmak. Okuma yöntemleri. Yaratıcı okurluk. Okur-yazar olmak. Yazınsal-işlevsel yazı. Yaratıcı yazarlık dersi ve yazma. Yaratıcı-yaratıcı olmayan yazarlık? Yazmanın anlamı. Anlatıcı olmak (kendini unutturmak). Tutku, Sadakat, bağlılık. Yazma sürecinde toplum etkisi. Birikimin önemi. Tema-konu bulma. Metin nasıl başlar. Yazmada aşamalar. (Oto sansürsüz yazma-seçme-işleme-dinlenme-tekrar bakma-düzeltme) Yoğunluk. Olay-olay örgüsü zincirleri. Metni genişletme. Yalınlıktan karmaşıklığa. Kişiler-işlevler, Mekân-kişi-mesaj ilişkisi, zamanda boyut. Metin nasıl biter. Metin biçimleri. Roman, öykü, kısa öykü. Metin yazma ve eleştiri (Uygulamalı). Metni yayımlamak (Kolaylık ve zorluklar). TRK 406 DÜNYA EDEBİYATI (2+0+2) AKTS 4 Bu derste, aşağıdaki eserler incelenecek, bu eserlerin yazıldığı milletlere ait edebiyat konu edilecektir. Fars Edebiyatı: Sadi Şirazi, Bostan-Gülistan; Arap Edebiyatı: Necip Mahfuz, Saray Gezisi; Albert Camus, Yabancı. Hint Edebiyatı: Beydeba, Kelile ve Dimne; Uzakdoğu Edebiyatı: Yukio Muşima, Meleğin Çürüyüşü; Avrupa Edebiyatı: Dante Alighieri, İlahî Komedi; Miguel de Cervantes Saavedra, Donkişot; Johann Wolfgang von Goethe, Genç Wertherin Acıları; Honore de Balzac, Vadideki Zambak; Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi; Rus Edebiyatı: Lev Nikolayeviç Tolstoy, Diriliş. SEÇMELİ DERSLER TRK 408 ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİ ( 2+0+2) AKTS 4 Çocuk edebiyatı türleri üzerinde sanat ve eğitim açısından incelemeler yapma. Metinler üzerinden masal, hikâye, şiir vs. çocuk edebiyatı uygulamaları. TRK 410 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR (2+0+2) AKTS 3 Bu derste on dört haftada aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır. Türkçe öğretimi, Türkçe öğretim yöntemleri, Türkçe öğretiminde alternatif yöntem arayışları, Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler, Türkçe programlarının incelenmesi, Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler geliştirme. 8

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı