KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 71 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 KISALTMALAR TOKİ A.Ş. KDV BKK ASKİ TÜFE ÜFE KHK SGK DAGM YPK TÜİK TSE İPTG STG MEB MSB HAİT GYO YMM KEY KİK TCMB TESK GDF GSMH ÇED : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : Anonim Şirket : Katma Değer Vergisi : Bakanlar Kurulu Kararı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi : Tüketici Fiyat Endeksi : Üretici Fiyat Endeksi : Kanun Hükmünde Kararname. Sosyal Güvenlik Kurumu : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü : Yüksek Planlama Kurulu : Türkiye İstatistik Kurumu : Türk Standartları Enstitüsü : İdare Payı Toplam Geliri : Satış Toplam Geliri : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Hareket Alarm İskan Tesisi : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Yeminli Mali Müşavir : Konut Edindirme Yardımı : Kamu İhale Kurumu : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu : Geliştirme ve Destekleme Fonu : Gayri Safi Milli Hasıla : Çevresel Etki Değerlendirmesi

4

5 I.Toplu bakış İÇİNDEKİLER A-Toplu konutun tarihçesi ve Türkiye deki gelişimi B-Öneriler Sayfa No II. İdari bünye 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 5 C- Personel durumu 8 III. Toplu konut idaresi faaliyetleri 15 A- İdare bütçesi 16 B- Tedarik işleri 23 C- Toplu konut idaresinden kullandırılan krediler 24 D- Toplu konut ve proje uygulamaları 28 1-Etüd proje işleri 28 2-Konut ve tesis üretim projeleri 29 3-Kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projeleri Tarımköy projeleri Afet konutu projeleri Kaynak geliştirme (hasılat paylaşımı) projeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamındaki projeler 118 E- 2001/2202 sayılı BKK gereğince Emlakbank tan devir alınan varlıklar 120 F- Göçmen konutları 122 G- Taşınmaz satışları 123 H- İştirakler 136 I- Kalkınma planı ve yıllık programlar Yatırımlar Yıllık Programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler 145 IV. Bilânço 146 Aktif 147 Pasif 157 V. Gelir tablosu 165 VI. Geliştirme ve destekleme fonu 173 VII. Ekler 180 I I X

6

7 I I.TOPLU BAKIŞ A-Toplu konutun tarihçesi ve Türkiye deki gelişimi: Toplu konut üretiminin temelinde, son iki yüzyılda dünyadaki sanayileşme süreciyle birlikte ekonomik ve sosyal yaşamda meydana gelen büyük değişiklikler rol oynamaktadır. Sanayileşme ve sermaye birikimi sürecinde başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri önemli toplu konut uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Ekonomik gücü düşük, kendi tasarruflarıyla konut edinme imkânı olmayan toplum kesimlerinin konut sahibi olmalarını sağlayacak girişimler, bütün dünyada devletin, yerel yönetimlerin ya da sosyal amaçlı kuruluşların desteğiyle gerçekleşmiştir. Ancak bu destek, ülkelerin ekonomik ve sosyal koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göçün yanı sıra konut üretiminde devletin düzenleyici rolünün yetersiz kalması nedeniyle kaçak, sağlıksız yerleşim alanları ve gecekondu bölgeleri meydana gelmektedir. Toplu konut politikalarının ortak özelliklerin başında; kendi tasarruflarıyla konut sahibi olması mümkün bulunmayan dar gelirli kitlelere yönelik olması ve devlet tarafından desteklenmesi gelmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye nin sanayileşme stratejisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göç başlamış, hızla büyüyen kentlerde ortaya çıkan barınma ve yerleşim sorunları ülkenin temel problemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle büyük kentlerin yakın çevrelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşma çok hızlı biçimde artarken, beraberinde getirdiği yerleşim sorunları her geçen yıl büyümüştür. Bu süreçte, geleneksel yaşama alışkanlıkları terk edilerek, apartmanlardan oluşan çok katlı binalarda yaşamak tercih edilmeye başlanmıştır. Kent merkezlerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerin ciddi boyutlara ulaşması; ilk olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasını kent dışındaki boş arazileri planlamaya yöneltmiş, İstanbul da Koşuyolu, Levent ve Ataköy projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde karma konut modelleri uygulanmış, çok katlı ve az katlı konutlar yan yana tasarlanmıştır. Bu uygulamaların başlangıcında alt ve orta gelirli toplum kesimlerinin konut sahibi olabilmesi hedeflenmesine karşın, giderek bu amaçtan uzaklaşılmış ve yüksek gelir gruplarına lüks konut üretilir hale gelinmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin öncülük yaptığı Batıkent projesi, çok sayıda kooperatifin gücünü birleştiren ve kent merkezi dışında gerçekleştirilen sosyal konut uygulamalarının farklı bir örneği olarak gerçekleştirilmiştir li yılların başında Türkiye de konut sektörünün yaşadığı sıkıntılar ve önceki uygulamaların yetersizliği, bu soruna devlet müdahalesini zorunlu hale getirmiş ve tarihli, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunla, alt ve orta gelir gruplarına sosyal konut sağlanmasında devlet desteği ve organizasyonu kabul edilmiş, Kanun kapsamında yapılacak işler için

8 II Sayıştay Kamu Konut Fonu kurulmuştur. Fonun gelir kaynağı olarak Devletin gider bütçesinin en az %5 inin tahsis edilmesi ve kooperatiflere öncelik verilmesi amaçlanmakla birlikte, bütçeden yeterli kaynak ayrılamaması nedeniyle bu Kanun kısa zamanda işlerliğini kaybetmiştir. Konut sorununa çözüm arayışları sürecinde 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye de konut sorununun çözümü açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu Kanunun 2 nci maddesiyle kurulan Toplu Konut Fonu Devletin bütçe sistemi dışına alınmış, geniş kapsamlı ve önemli gelir kaynakları bu işe tahsis edilmek suretiyle öncelikle finansman sorununun çözümlenmesi amaçlanmıştır. Sistemin yürütülmesi için 2983 sayılı Kanunla genel idare dışında, tüzel kişiliği sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Fonksiyonları itibariyle birbirinden çok farklı görevler üstlenen bu İdare, 1990 yılında, 412 ve 414 sayılı KHK lerle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayrı teşkilat haline dönüştürülmüştür. Toplu Konut Fonu, tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesiyle tasfiye edilmiş, Fonu yönetmekle görevli Toplu Konut İdaresi, 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Bu düzenlemenin ardından, tarih ve 4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la Konut Müsteşarlığı kaldırılmış ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu Bakanlığa bağlanmıştır. İdare, son olarak, tarihli Başbakanlık Kararıyla 3046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde yeniden Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir sayılı Toplu Konut Kanunu ile verilen asli görevlerinin yanında, 2003 yılından 2012 yılına kadar yapılan yasal düzenlemelerle İdareye önemli görevler verilmiştir yılından itibaren kredi vermek suretiyle konut sahipliğine destek olmaktan ziyade, İdarenin bizzat konut yapımına odaklanması hedefi ön plana çıkarılmış ve 500 bin konut yapımı hedeflenerek Türkiye nin bütün bölgelerinde yoğun bir inşa faaliyetine başlanılmıştır yılı itibariyle 500 bin konut hedefinin aşılmasıyla, 2023 yılı hedef alınmak suretiyle yeni bir 500 bin konut yapım süreci başlatılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

9 III Toplu Bilgiler Ölçü Fark Toplu Konut İdaresi gelirleri Bin TL ( ) (12,2) -Faaliyet gelirleri (net) Bin TL ( ) (13,8) -Diğer olağan ve olağandışı gelirler Bin TL ,9 Öz kaynaklar Bin TL ,3 Yabancı kaynaklar Bin TL ,8 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,4 Finansman giderleri Bin TL (8.821) (99,8) -Konut ve işyeri satışları Adet ,8 -Konut ve işyeri satış tutarı Bin TL (21.503) (0,5) -Arsa satış tutarı Bin TL ( ) (12,6) Toplu Konut İdaresi gelirlerinin kullanım yerleri 1-Konut Kredileri: -Yıl içinde kullandırılan krediler Bin TL ,7 Kredi verilen konut sayısı Adet ,9 2-İdare arsa ve konut üretimi: -Etüt-proje işleri Bin TL ,4 -Konut yatırım harcamaları Bin TL ,0 -Toplu konut uygulamaları Adet ,3 -Kentsel dönüşüm ve gecekondu uygulamaları Adet ,2 -Afet bölgelerindeki konut uygulamaları Adet (17.276) (96,0) -Hasılat paylaşımı esasına göre konut uygulama. Adet ,1 Memur (ortalama) Kişi ,0 Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,7 Personele yapılan tüm giderler Bin TL ,3 Cari yıla ilişkin: 0 -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,5 Memur başına aylık ortalama gider TL ,8 -Sözleşmelilere yapılan giderler Bin TL ,6 Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,2 -Tahakkuk eden vergiler Bin TL (90,0) -GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL ,2 -GSYH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,4 -GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,4 Toplu Konut İdaresi gelir-gider farkı Bin TL ,9 Artış azalış %

10 IV Sayıştay Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi amacıyla, 1984 yılından başlayarak çeşitli yasal süreçlerden geçerek bu günkü yapısına kavuşan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başbakanlığa bağlı olup, görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetleri çıkarmak, yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek, Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek, Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak, Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek, Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek, Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır. İdarenin iş kapasitesindeki artış ve çeşitlenme nedeniyle özellikle inşaatların kontrolünün sağlanması amacıyla müşavirlik hizmetlerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ancak müşavirlik sistemi beklenen işlevleri yerine getirmekte yetersiz kalmakta, yüklenici ile idare arasında iletişimi kurmaktan öte kontrollük görevi gereği gibi yerine getirilememektedir. İdarenin teşkilat yapısının, devletin yapım ile ilgili faaliyetlerinin önemli bir kısmının üstlenilmesi nedeniyle sürekli olarak büyümesi göz önüne alındığında, büyüyen kurumlarda ortaya çıkması muhtemel tıkanıklık ve aksaklıkların tespiti ve giderilmesinde bir denetim birimi kurulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. İdarenin muhatap olduğu dava sayısında son yıllarda büyük bir artış olmuştur yılında adet olan toplam dava sayısı, 2011 yılı başında , Temmuz 2012 itibariyle , Temmuz 2013 itibariyle de adede ulaşmıştır. Devam eden davaların adedinde İdare davalı, adedinde davacı konumundadır. Davalardaki artışın en önemli sebebi, İdarenin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin İdareden veya yapımcı firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, konut alıcılarıyla imzalanan satış sözleşmesinde belirtilen tarihlerde satın alanlara

11 V teslim edilememesi nedeniyle mağdur olan alıcılar tarafından açılan geç teslim davalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle yıllarında geç teslim nedeniyle açılan dava sayısı hızlı bir artış göstererek Temmuz 2012 tarihi itibariyle adede ulaşmıştır. Son bir yıllık süreçte sözleşmelerde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda geç teslim davalarındaki hızlı artışın yavaşladığı Temmuz 2013 tarihi itibariyle geç teslim dava sayısının adede ulaştığı görülmektedir. Bu kapsamda açılan davalar sonucunda mahkemeler idareyi haksız bularak tazminata hükmetmekte ve bu kararlar Yargıtay tarafından onaylanmaktadır. Konut ve ticari ünitelerin geç teslim edilmesinin önemli nedenlerinden biri, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanun un 39 uncu maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun Uygulanmayacak Hükümler başlıklı 68/c maddesine getirilen 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur. hükmüyle verilen yetkinin kullanım şeklinden kaynaklanmaktadır. Düzenleme ile arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkma yetkisi verilmiştir. İdareye verilen bu yetki doğrultusunda, projelerin uygulanma aşamasında, mülkiyet sorunları, imar problemleri, altyapı sorunlarıyla karşılaşılmış, yüklenici firmalara verilen ek sürelerle projeler tamamlanmış ancak konut teslimleri zamanında yapılamamıştır. Diğer taraftan bazı yüklenici firmaların işleri zamanında bitirememesi, mali açıdan sıkıntı yaşayan yüklenicilerin işlerinin feshedilmesi nedenleriyle de projeler sürelerinde tamamlanamamıştır. Dava sayısında artışa neden olan diğer hususlar, göçmen vatandaşlar tarafından açılan alacak davaları, eksik ve kusurlu işler nedeniyle açılan tazminat davaları ve konut taksitlerine yapılan artış oranlarına ilişkin itirazlar nedeniyle açılan davalardır. İdarenin kurulduğu yıllardan 2001 yılına kadar, esas itibariyle alt yapılı arsa üretimi ve toplu konut yapımcılarına kredi desteği sağlama amacı ön planda olmuştur yılından itibaren ise sosyal nitelikli konut üretimine, 2008 yılından itibaren de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet binası, sağlık tesisi, karakol, okul vb. tesislerin yapımına ağırlık ve öncelik verilmeye başlanmıştır yılından itibaren konut yapımına hız verilmesi ve 2008 yılından itibaren de kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet binası, karakol, hastane, okul vb. yapıların inşaası kapsamında üstlendiği ödeme yükümlülüklerinin kısa vadeli olması, buna karşın alacaklarının uzun vadeye yayılması ve kurumların ödemelerinin zamanı konusundaki sıkıntılar nedeniyle İdare kısa vadeli banka kredisi kullanmak zorunda kalmıştır. Finansman açığının karşılanması için 2007 yılında 407 milyon TL, 2008

12 VI Sayıştay yılında 1,5 milyar TL, 2009 yılında 292 milyon TL, 2010 yılında ise 629 milyon TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır. TOKİ nin 2003 yılından itibaren başlatmış olduğu konut üretimi ve satışında, dar ve orta gelir grubunda yer alanlar için uygun ödeme koşulları ve uzun vadeler getirmiş olması, diğer taraftan son yıllarda konut yapı kooperatiflerinin beklentileri karşılayamaması, konut kredilerinde önemli bir azalmayı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda yılları arasında 2009 yılındaki düşük tutarda kullandırılan kredi hariç toplu konut kredisi kullanımı gerçekleşmemiştir yılında ilgili mevzuata göre kullandırılan toplam 22,6 milyon TL tutarındaki kredilerin 20,6 milyon TL si şehit ailesi, 2 milyon TL si taşınmaz kültür varlıkları için kullandırılmıştır. İdarece yapılan ihaleler sonucunda bazı yüklenici firmaların işlerin devamı esnasında finansal sıkıntı içine girdikleri, bunun sonucunda işlerin aksaması nedeniyle feshedilen işlerin sayısının arttığı görülmektedir yılında 132 milyon TL ihale bedelli 9, 2012 yılında 410 milyon TL ihale bedelli 23, 2013 yılında da Temmuz 2013 tarihi itibariyle 279 milyon TL ihale bedelli 20 iş feshedilmiştir. Sözleşmelerin feshi nedeniyle 2011 yılında 8,3 milyon TL, 2012 yılında 27,2 milyon TL tutarında teminat irat kaydedilmiştir. Yaşanan bu olumsuz süreç sonucunda İdare nezdinde bulunan yüklenici firmalara ait icra takip tutarı Haziran 2013 tarihi itibariyle 1,9 milyar TL ye ulaşmıştır. Yüklenici firmaların işin devamı esnasında yaşadığı sıkıntılar, malzeme tedariğinden çalışan işçiye kadar sorunların artması anlamına gelmektedir. Özellikle kamuoyunda İdareye iş yapan yüklenici firmalar hakkında olumsuz nitelemelerin ortaya çıkması, malzeme alımı ve diğer konularda yüklenici firmaları zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca İdare tarafından ihalelere dayanak olarak hesaplanan yaklaşık maliyetlerdeki tutarsızlıklar da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sıkıntılara yol açabilmektedir sayılı Toplu Konut Kanunu nun Ek 7 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki hüküm gereğince dönüşüm projelerinde hak sahiplerine inşa edilen konutlar için proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut durum, doğal afetler ve vatandaşların gelir durumları dikkate alınmak suretiyle yapım maliyetlerinin altında fiyatlar belirlenmektedir. Bu kapsamda TOKİ Başkanının önerisi üzerine başkanlığın bağlı olduğu Başbakanın onayı ile projelerde indirim yapılmaktadır. Bu kapsamda Başbakanlık Oluru ile fiyat indirimi yapılan proje sayısı 21 e ulaşmıştır. Projelerde yapılan indirim oranı %10 ile %40 arasında değişmekte olup, indirim yapılan tutarın hangi kaynaktan karşılanacağı hususunda herhangi bir düzenleme yer almamakta, maliyetler İdarenin üzerinde kalmaktadır. İdarenin Temmuz 2013 itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı protokoller kapsamında üstlenmiş olduğu yapım işleri için toplam ihale bedeline göre alacak tutarı 10,8 milyar TL, ödenen hakedişlere göre alacak tutarı ise 4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar nezdinde Sağlık Bakanlığı ndan 826 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü nden 574 milyon TL, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi nden 786 milyon TL, Başbakanlık Hizmet Binası ndan 297 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı ndan 171,8 milyon TL tutarında alacak bulunmaktadır.

13 VII İdarenin T.H.Emlak Bankası ndan devraldığı varlıklar karşılığı ödemekle yükümlü olduğu 1,2 milyar TL tutarındaki borçlanma senedi, kaynak ihtiyacının devam etmesi gerekçe gösterilerek YPK nın tarih ve 2012/t-18 sayılı kararıyla 11 yıllık ödemesiz süresinin 14 yıla 16 yıl olan toplam vadesinin 19 yıla çıkartılarak geri ödeme başlangıcının dördüncü defa uzatılarak Ağustos 2015 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. İdarenin 2001 yılı Ağustos ayında T.H.Emlak Bankasından devraldığı varlıklar karşılığı vermiş olduğu borçlanma senetlerinin vadesinin kaynak ihtiyacı gerekçesiyle dördüncü defa uzatıldığı görüldüğünden, söz konusu borçların tasfiyesi hususunda çalışma yapılmalıdır. İdare tarafından 2012 yılında konut satın alanların vatandaşların memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yaptırılan ankete konut alıcısı değerlendirme yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve anket sonuçlarının İdare tarafından dikkatle incelenmesi ve eleştirel noktalar üzerinde çözümler aranması önemli görülmektedir. Gelir paylaşımı projelerinde konut satın alanlar açısından İdarenin devlet güvencesini temsil ettiği görüldüğü de dikkate alınarak, geçmiş uygulamalardaki sıkıntılar da göz önüne alınarak kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. İdarenin sermayesine ortak olduğu yedi şirket bulunmakta olup, şirketlerin sermayelerindeki idare payı %1 ile %75 oranları arasında değişmektedir. İdare tarafından arsa ve arazi satışlarında açık artırmalı satış yöntemi uygulanmakta olup, alıcılar tarafından fiyat artırılarak en yüksek fiyat üzerinden alıcılar belirlenmektedir. İdarenin sermayelerinde %50 nin altında ortak olduğu, çoğunluk hisseleri kontrolü ve yönetimi dışında özel şahıs ve şirketler için doğrudan satın alma hakkı verilmesi, arazi ve arsa satışlarında rekabet ortamının oluşmasını engelleyici sonuçlar doğurmaktadır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği 25/h bendinin, arsa ve arazi satışlarında rekabet, saydamlık ve eşit muamele ilkelerinin gerçekleştirilmesi bakımından yeniden düzenlenmelidir. İdare mülkiyetinde bulunan taşınmazlar imar planlarındaki amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz olarak belediyelere devredilmektedir. Bazı belediyelerin devraldığı bu arazileri amacı dışında kullandığı ve bu hususta İdare ile mahkemelik oldukları görüldüğünden, bedelsiz olarak belediyelere devredilen arazilerin, devir amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı hususu takip edilmelidir. İdare tarafından gerçekleştirilen bazı projelerde, ihale aşamasından sonra inşaata başlanmasına engel olan sorunların ortaya çıktığı, ihale sınır değişliklerinin yapılmak zorunda kalındığı, bu durumun konut inşaatlarında gecikmelere sebebiyet verdiği, geç teslimlere yol açtığı tespit edilmiştir. Devam etmekte olan inşaat uygulamaları incelendiğinde, ihalelerden sonra yapılan yer değişikliklerinin büyük çoğunluğu başka kurum taleplerinden kaynaklanmaktadır. Başka kurum talepleri, Belediyelerin talep toplama yöntemi ile ya da Kamu kurumlarının talepleri üzerine yapılan protokoller kapsamında oluşmaktadır. İlgili kanun gereği işlerin ihalelerinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak

14 VIII Sayıştay usulüyle yapılması ve ihaleye katılan isteklilerin tekliflerini sözleşme eki proje ile özel teknik ve idari şartnamelerde yazılı olan hükümler dikkate alınarak yaptıkları göz önüne alındığında, projelerde ihaleler sonrasında ihale sınırının, hatta ihalede belirtilen inşaat yerinin tamamen değiştirilmesi (ihale sınır değişikliği, farklı tipte yapı ilave edilmesi v.b.) ve sonrasında oluşan imalat artışları için mukayeseli hesapların düzenlenmesinin işin sözleşmesi, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir. Anahtar teslimi götürü bedel usulüyle ihale edilen işlerde, kamulaştırma ve altyapı ile ilgili sorunlarla karşılaşmamak için ilgili Belediye ve Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken işlerin ihalelerden önce tamamlanması, ayrıca Kamu İhale Kanunu nun İdare ye tanımış olduğu, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir hükümlerinin, aciliyet gerektiren Afet işleri ile ulusal ölçekte önem ve büyüklüğe sahip, projeleri itibari ile karmaşık ve birden fazla amaç ve fonksiyon içeren Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projeleri dışında uygulanmaması hususu değerlendirilmelidir. İdarece ihaleleri yapılan yapım işlerinde, uygulama esnasında mukayeseli hesapla ihale bedelinin artışına sebebiyet veren diğer imalatlardan olan arıtma tesisi, içme suyu ve kanalizasyon altyapı imalatlarının kabullerinin, Özel ve İdari Teknik Şartnamenin ilgili madde hükümleri gereğince, Belediyeler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle inşaat işleri yürütülürken işin sonunda diğer İdarelere kabulünün de öngörüldüğü imalatlar hakkında, imalat değişikliği ve ilave bedellerle karşılaşılmamasını teminen, uygulama projesi ile ihale edilen yapım işlerinde uygulama projesi çizim işleri kapsamında, uygulama projeleri ile ihale edilmeyen inşaat işlerinde ise ihaleler öncesinde arıtma, içmesuyu ve kanalizasyon altyapı projelerinin hazırlanarak onaylattırılmaları neticesinde, inşaat safhasında bu imalatlara dair ilave imalatların bedellerinde meydana gelecek artışların asgariye indirilmelerinin ve işlerin ilgili mevzuatta belirtilen artış limitleri aşılmadan tek bir ihale kapsamında tamamlanmalarının sağlanacağı değerlendirilmektedir. Uygulama projelerinin inşaat aşamasındaki tüm imalatları içerecek detayda hazırlanmamış olması, inşaat ihalesi aşamasında İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyeti dolayısı ile firma tekliflerinin doğru olarak tespit edilememesi, bunun sonucunda da inşaat safhasında, işin ihale fiyatları ile tamamlanamaması sonucunu doğurabilmektedir yılında mukayeseli hesapları onaylanan, ilk sözleşme bedelleri toplam TL olan 60 adet işin ihale bedellerinde toplam TL lik artışın oluştuğu, ancak all risk sigortalarının yapıldıkları dönem içerisinde ve geçici kabuller öncesinde ilave bedeller dikkate alınarak güncellenmedikleri, geçici kabullerden sonra all risk zeyilnamelerinin düzenlendikleri belirlenmiştir. İlgili mevzuatta işyerinin korunması ve sigorta hususundaki sorumluluklar yüklenicilere atfedilmiş olmakla birlikte, sözleşmelerin yürütülmesi konusundaki İdari sorumluluklar değerlendirildiğinde, işlerin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramaları, zarar görmeleri ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik

15 IX düzenlenen sigortaların kapsamı, niteliği ve parasal limitinin güncellenmesinin takibinin İdarece yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Yapım işleri genel şartnamesinin kabullerle ilgili hükümleri uyarınca, geçici kabulün yapılabilmesi için kabule mani olmayan eksik işlerin parasal tutarının işin en son ihale bedelinin (sözleşme bedeline ilave işlerin bedelinin eklenmesi ile bulunan tutarın) %5 ini geçmemesi gerekmektedir. Geçici kabule uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi ve sonrasında ilave işlerde geçici kabul esnasında kabule engel olmayan eksikliklerin tutarının tespit edilmesi gerektiğinde, ilave işlerin toplam bedellerinin de bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, mukayeseli hesapla değişiklik yapılmasına karar verilen imalatların, yapıldıkları tarihte idareler açısından en uygun fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Bedeli tespit edilmeden, proje ve programları revize edilmeden ilave imalatların yapımına karar verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir yılları arasında kabul için incelemeleri yapılan ve eksiklikleri itibariyle geçici kabulleri onaylanan işlerden 240 adedinin 2012 yılı içerisinde kabul işlerinin tamamlandığı, bunlardan 80 adedinde eksik ve kusurlu işler nedeniyle kabullerinin verilen sürelerde tamamlanamadığı, bu işlerin bir kısmında kabul eksikliklerinin 1-2 yılı bulan gecikmelerle tamamlanabildiği belirlenmiştir. Kabul eksikliklerinin giderilmesi sürecinde uygulanacak ceza oranının belirlenmesinde, eksiklik içeren işlerin iş kapsamındaki önem derecesi ile gecikmedeki etkenler de dikkate alınarak, işlerdeki eksik ve kusurlu işlerin biran önce tamamlanması hedeflenmelidir. Konut inşaatlarının geçici kabulleri aşamasında, kabul komisyonlarınca eksik ve kusurlu işlerin tam olarak tespitinin yapılması işlerin zamanında teslimleri açısından büyük önem arz etmektedir. Geçici kabule girmesi uygun görülen, ancak kullanıma mani olmayan eksiklikleri bulunan işler olarak değerlendirilen işlerde, eksikliklerin bizzat yükleniciler tarafından tamamlanmama (İdare ce yüklenici namına tamamlanması) yolu açılacak, işlerin geçici kabule girmeleri dolayısı ile işletmeye ve kullanıma uygun olarak değerlendirildikleri için, konutların sahiplerine olası geç teslimleri durumunda doğacak tazminatların işlerin yüklenicilerine rücu edilmeleri mümkün olmayabilecektir. İdare nin İstanbul dışında taşra teşkilatının bulunmaması sebebi ile inşaatların yerinde kontrolü danışmanlık hizmet alımları ile temin edilmektedir. Farklı bölgelerde yer alan iş yoğunluğu sebebi ile İdare kontrol mühendisleri aynı şantiyeye en fazla 15 günde bir gidebilmektedirler. Dolayısı ile inşaatlarda, eksik ve kusurların, kabuller öncesinde yapılırken tespitinin yapılarak müdahalede bulunulması, büyük oranda müşavir firmaların sorumluluğundadır. İmalat safhasında etkin denetim yapılamayan işlerde, bir çok imalat kaleminde kusurların kabul aşamasında tespiti mümkün olamayabilmektedir. İşlerin kabulleri sonrasında kusurlu imalatlarla karşılaşılması, bu imalatları kabuller sonrasında verilen ek sürelerle tamamlanmak zorunda bırakmıştır. Geçici

16 X Sayıştay kabule uygun görülen birçok işte firmaların eksik ve kusurlu işleri verilen sürelerde tamamlamadıkları, İdare kontrol mühendislerince eksik ve kusurlu işlerin, yüklenicilerin nam ve hesabına adeta işlerin yüklenicisi ve şantiye şefi gibi çalışılarak malzeme ve işçi tedariğinin sağlandığı, eksikliklerin tamamlanmaları süresince kendi kontrollüklerinde bulunan diğer işlere daha az vakit ayırmak zorunda kaldıkları görülmektedir. İdare nin mevcut iş yoğunluğuna adeta ilave yeni işler olarak ortaya çıkan eksik işlerin tamamlanması için, normal şartlarda 15 günde bir şantiye kontrolü yapabilen İdare kontrol mühendislerinin mesailerini bilfiil bu işyerlerinde harcamaları mecburiyetinde bırakmaktadır. İdare kayıtları incelendiğinde, başlangıçtan bugüne kadar kesin kabulleri yapılan toplam 1109 adet işten 148 adedinin, yüklenicilerin nam ve hesabına İdare tarafından tamamlandığı görülmektedir. Kabulü yapılan işlerin % 13 ünün İdare tarafından tamamlanmak zorunda kalınması, teşkilatlanması itibari ile taşra teşkilatı bulunmayan İdarenin mevcut iş yükünü önemli derecede arttırmakta, performansını olumsuz yönde etkilemektedir. B-Öneriler: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın 2012 yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Anahtar teslimi götürü bedel usulüyle ihale edilen işlerde; -İşlerin ihalelerinden sonra ihale sınırının değiştirilerek inşaat yer değişikliğine gidilmesinin ihale konusu işin şartlarını değiştirebileceği, ayrıca sözleşmeye esas proje alanlarında yapılan değişiklikler sonrası oluşan ilave imalatların bedellerinin mukayeseli hesaplar düzenlenerek ödenmelerinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na uygun düşmemesi nedeni ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bu tür taleplerin karşılanmaması, -İşlerin zamanında bitirilmesini teminen, Kamu İhale Kanunu nun İdare ye tanımış olduğu, kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir hükümlerinin, aciliyet gerektiren Afet işleri ile ulusal ölçekte önem ve büyüklüğe sahip, projeleri itibari ile karmaşık ve birden fazla amaç ve fonksiyon içeren Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projeleri dışında uygulanmaması hususunun değerlendirilmesi, -Protokoller kapsamında yapımını üstlenilen projelerde, İdareden ve yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle işlerin tasfiyesi sonucunda yükleniciye masraf karşılığı olarak ödenen tutarların ilgili kurumlardan tahsili amacıyla ilgili protokollerde düzenleme yapılması (Sayfa: 31-42), 2- Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde yürütülen hastane inşaatları ile ilgili olarak: -Bir çok projede Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama aşamasında değişiklik taleplerinde bulunulduğu görüldüğünden, hastane projelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından avan proje ile uygulama projelerinin birlikte ihale edilmesinin değerlendirilmesi, -İşlerin ihalesinden sonra talep edilen değişikliklerin, imalatlara başlanılmadan önce yapılması ve işlerin ihale öncesi şartlarını değiştirebilecek nitelikteki imalat değişikliklerinin istenilmemesi,

17 XI -Onaylı uygulama projesine göre yapılan imalatların tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı nca söktürülmesi ve yerine yeni imalatların yapılmasına dair taleplerinin kamu zararına yol açabilecek imalat değişikliklerini de içermesi durumunda, bu tür taleplerin karşılanmayacağı hususlarının ilgili Bakanlığa iletilmesi (Sayfa: 44-49), 3- İdare tarafından ihale edilen işlerin yerinde incelemeleriyle ilgili olarak; -İnşaat sahalarında kontrolün yeterli bir şekilde yapılabilmesini teminen, yapım işi sözleşme ve eki olan dokümanlarında, yükleniciler tarafından şantiyelerde yeterli teknik personel bulundurulmasını ihtiva edecek şekilde düzenlenmeleri, -İnşaatların sürekli kontrolünü yapmakla sorumlu olan müşavir firmaların etkin denetimlerine yönelik, İdare kontrol teşkilatının güçlendirilmesi (Sayfa: 50-52), 4- Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile yapılan ihalelerde ilave imalatlar ile imalat değişiklikleri söz konusu olduğunda, -İlave imalat ve imalat değişiklikleri sonucunda ihale bedellerinde artış söz konusu olduğunda, artışa konu olan işlerin yapılacakları dönemleri içeren tarihler dikkate alınarak, all risk sigortalarına dair zeyilnamelerin düzenlenerek sigorta bedellerinin artırılması, -İşlerin yüklenicileri tarafından revize proje, iş programı ve mukayeseli hesaplar yapılmadan ilave imalat ve imalat değişikliği onaylarının verilmemesi (Sayfa:59-62), 5- Sözleşme ve eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kabul eksikliklerinin giderilmesi sürecinde oluşan gecikmeler için sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranındaki cezanın, işlerdeki eksikliklerin bir an evvel tamamlanmalarını sağlayacak düzeyde tespit edilmesi (Sayfa:62-66), 6- İhale mevzuatında ihale dosyası alınma zamanı ve işin yapılacağı yerin görülmesi hususlarında düzenleme yapılması için Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa: 90-91), 7-Ankara Yapracık toplu konut alanı yol, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu, elektrik, telekom v.s. uygulama projelerinin çizim işinde olduğu gibi, uygulama projelerinin yapının her türlü ayrıntısını belirtecek nitelikte hazırlanmaması sonucunda, bir çok işin süresinde ve mevzuatta belirtilen artış limitleri içerisinde tamamlanabilmesini de teminen, sözleşme doküman ve eklerinin işin tüm detaylarını kapsayacak ayrıntıda hazırlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması (Sayfa: ), 8- Van İli, Merkez Korubaş köyü 1058 adet konut, cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli ilköğretim okulu inşaatı işinde; - İş kapsamında 20 nolu hakedişte hesaplanarak kesilme imkanı varken ertelenmesine karar verilen, TL lik gecikme cezasının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir an önce tahsili, -Geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması için yüklenici firmaya verilen tarihi ile eksikliklerin nam ve hesabına tamamlattırıldığı tarih arasında

18 XII Sayıştay geçecek günler için, sözleşme gereği ihale bedelinin 5/10000 nin belli bir oranında ceza kesilmesi (Sayfa: ), 9- İdarenin 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında yapmış olduğu harcamalar sonucu oluşan idare alacağının tahsil edilebilmesi için ilgili kanun hükmü gereğince bütçeden kaynak aktarımı hususunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 119), 10- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği 25/h bendinin, arsa ve arazi satışlarında rekabet, saydamlık ve eşit muamele ilkelerinin gerçekleştirilmesi bakımından, İdarenin Şirketlerdeki sermaye payı göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi (Sayfa: ), 11-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Toplu Konut İdaresi nin 2012 yılı bilançosu ve lira gelir fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

19 1 A - Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemelerin düzenlenmesi amacıyla tarih ve 2985 sayılı Kanunla Toplu Konut Fonu kurulmuştur. Fonun yönetimi 2983 sayılı Kanun la kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ne verilmiştir. Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı; 1990 yılında çıkarılan 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayrı idare halinde teşkilatlandırılmıştır. TOKİ, 2985 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 412 sayılı KHK çerçevesinde fon faaliyetlerini sürdürmüş; tarih ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7 nci maddesiyle Toplu Konut Fonu tasfiye edilmiş ve İdare 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi hakkındaki düzenleme ile Konut Müsteşarlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından tarih ve 4966 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la Konut Müsteşarlığı kaldırılmış, ancak Toplu Konut İdaresi aynı Bakanlıkta kalmıştır. Daha sonra tarihli Başbakanlık kararıyla 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Görev Dağılımı konulu 2011/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde TOKİ Başbakanlığın bağlı kuruluşu olarak gösterilmiştir. 412 sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu na eklenen ek 1 inci maddeye göre ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle TOKİ nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetleri çıkarmak, b) (Değişik: /7.md.) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek, c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek, d) Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek,

20 2 Sayıştay e) (Değişik: /4.md.) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak, h) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek, ı) (Ek: /4.md.) (Değişik: /8.md.) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak, j) (Ek: /4.md.) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek, konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, k) (Ek: /4.md.) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak, l) (Ek: /4.md.) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları alt yapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek, m) (Ek: /9.md.) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak, n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. İdarenin gelirleri, harcamaları ve denetimini düzenleyen Toplu Konut Kanunu nun 2 nci maddesi; tarihinde yürürlüğe giren 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. Toplu Konut İdaresinin gelirleri; -İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden, -İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden, -Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından, -Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden, -Faiz gelirlerinden, - Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ve tarihli ve 4705 sayılı Kanun un 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan, - Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların İdarece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen inşaat bedelinin yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, kurum ve kuruluşlardan alınacak olan İdare hizmet payı tutarlarından, -İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan meydana gelmektedir. Toplu Konut İdaresinin kaynakları ise;

Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 14 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde, şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine 2985 sayılı Toplu

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam:

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, Tüzükler Külliyatı nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam: TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÖNETMELİK Sayı : 28912 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİNİN GELİRLERİ, HARCAMALARI VE DENETİMİ:

TOPLU KONUT İDARESİNİN GELİRLERİ, HARCAMALARI VE DENETİMİ: KANUN NO: 2985 TOPLU KONUT KANUNU Kabul Tarihi: 2 Mart 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Mart 1984 - Sayı: 18344 5.t. Düstur, c.23 - s.53 AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1 - Konut ihtiyacının karşılanması,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Kanun Numarası : 2985. Kabul Tarihi : 02.03.1984. Yayımlandığı Resmi Gazete nin. Tarih - Sayısı : 17.03.1984-18344 TOPLU KONUT KANUNU

Kanun Numarası : 2985. Kabul Tarihi : 02.03.1984. Yayımlandığı Resmi Gazete nin. Tarih - Sayısı : 17.03.1984-18344 TOPLU KONUT KANUNU TOPLU KONUT KANUNU Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 02.03.1984 Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarih - Sayısı : 17.03.1984-18344 1-28.12.1987 tarih ve 304 sayılı KHK nin 5 inci maddesi ile; bu Kanundaki

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN 1. KONU Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı