ASBANK LTD YILI MALİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU"

Transkript

1 ASBANK LTD YILI MALİ RAPORU

2 ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları 3 4. Denetçilerin Raporu Aralık 2014 Tarihli Bilanço Yılı Kâr ve Zarar Hesabı 8 7. Asbank Limited Konsolide Bilanço 9 8. Asbank Limited Konsolide Kar ve Zarar Hesabı Dipnot ve Açıklamalar I. Banka ve Mali Bünye ile İlgili Genel Dipnot ve Açıklamalar II. İç Sistemler ile İlgili Dipnot ve Açıklamalar III. Bilânço ve Nazım Hesaplara İlişkin Dipnot ve Açıklamalar IV. Kâr ve Zarar Cetveline İlişkin Dipnot ve Açıklamalar Ek Mali Tablolar 36-38

3 ASBANK LİMİTED YÖNETİM KURULU Altay Adademir Ozan Bekiroğlu Hasan Balman Taştan Altuner Hüsnü Duba Çağın Refik Erdal Güryay Serdar Saydam Başkan Üye Üye Üye Üye ve Şirket Sekreteri Üye İç Sistemlerden Sorumlu Üye Üye Üst Yönetim Bülent Berkay Mustafa Aksay Ercan Ayfer Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı İç Sistemler Hakan Ürem Gülşen Ergil Nagehan Umar Saydam Cem Savoğlu Teftiş Kurulu Başkanı Risk Yönetim Birimi Sorumlusu Uyum Birimi Sorumlusu İç Kontrol Birimi Sorumlusu Dış Denetciler Fikri & Co. Chartered Accountants 1

4

5 ASBANK LİMİTED YÖNETİM KURULUNUN HESAPLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI Bankalar Yasası gereğince Yönetim Kurulu bankanın hesaplarını, yıllık bilânçoları ve kâr ve zarar cedvellerini Merkez Bankası tarafından hazırlanan tek düzen hesap planı, tek tip bilânço ve kâr ve zarar cedveli ile dipnotları, muhasebe ve değerleme esasları ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmasından ve düzenlemesinden sorumludurlar. Şirketler Yasası Yönetim Kurulunun mali yıl sonu itibarıyle, Bankanın gerçek ve doğru bir şekilde mali durumunu gösteren Bilânço ile kârını veya zararını gösteren Kâr ve Zarar hesabını hazırlamalarını öngörmektedir. Yönetim Kurulu Bankanın mali durumunu gerçek ve doğru bir şekilde gösteren, işlemleri izah eden ve Bölüm 113, Şirketler Yasası tahdında gerekli bilgiyi veren defterleri usulüne göre tutmakla ve Bankanın aktiflerinin korunması ve dolayısı ile hile ve sair usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması için makul her türlü tedbirin alınmasından sorumludurlar. Yönetim Kurulu adına, ALTAY ADADEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAŞTAN ALTUNER YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSNÜ DUBA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET SEKRETERİ

6 ASBANK LİMİTED İN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Asbank Limited in tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz kaynaklar değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Mali tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. Yönetim Kurulu, Bankalar Yasası gereğince, mali tablolarını Merkez Bankası tarafından hazırlanan tek düzen hesap planı, tek tip bilanço, kar ve zarar cetveli ile dipnotları, muhasebe ve değerleme esasları ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutulmasından, düzenlenmesinden ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 4. Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, bankanın iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, banka yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca banka yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 5. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 4

7

8

9

10

11

12

13 ASBANK LİMİTED I. BANKA VE MALİ BÜNYE İLE İLGİLİ GENEL DİPNOT VE AÇIKLAMALAR A. Muhasebe İlkeleri: 1. Hesaplar mal oluş bedeli esasına gör e hazır lanmıştır. 2. Amor tismanlar yeni değer ler üzer inden aşağıdaki or anlar da ayr ılmıştır. Binalar %3 Mobilya mefr uşat ve bür o makineler i % 10 - % 20 - % 25 Taşıt araçları % Yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlardan, bilanço tarihindeki yabancı para cinsinden aktif ve pasifler ise yıl sonu kur lar ından Tür k Lir asına çevr ilmiştir. B. Car i Döneme ilişkin dipnot ve açıklamalar: 1. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih a. Bankanın Hukuki Yapısı Asbank Limited Şirketler Yasası Fasıl 113 tahdında tescil edilmiş, 39/2001 sayılı Bankalar Yasasına tabi, halka açık bir şirkettir. b. Bankanın sermaye yapısı ile %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar hakkında bilgi Bilânço dipnotu II (17) e'de belirtilmiştir. c. Bankanın iç kontrol sisteminin güvenirliliğine dair Banka yönetiminin beyanı tatminkardır. d. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri ile iç denetciler mali raporun 1. sayfasında belirtilmiştir. Üst düzey yöneticiler ve denetçilerde meydana gelen değişiklikler ; Yoktur. e. Banka Yöneticileri ile denetçilerinin nitelikleri 39/2001 Bankalar Yasasının öngördüğü şekildedir. 3. Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve bunun parasal etkileri. Yoktur 4. Muhasebenin temel var sayımlar ı olar ak nitelenen İşletmenin sür ekliliği, dönemsellik ve tutar lılık kavr amlar ının Banka için geçer liliği, Tamamen uyulmaktadır. 5. Bankada dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan değerleme yöntemlerinde bir değişiklik yapılmışsa bu değişikliğin etkiler i, Yoktur -11-

14 6. Menkul Değerlerin (İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Menkul Kıymetler dahil) değerlemesinde kullanılan yöntemlerinin aşağıda belirtilen düzene uygun olarak detaylı açıklanması Menkul değer ler elde etme maliyeti esasına gör e değer lendir ilmiştir. Kalkınma Bankası yabancı par a tahviller i yıl sonu Bankanın cari gişe döviz alış kurundan değerlendirilmiştir. Kullanılan amortisman yöntemi, cari dönem içinde yöntemde yapılan değişiklik ve bunun parasal etkisi Doğr usal amor tisman yöntemi kullanılmaktadır. Car i dönem içinde yöntemde değişiklik yapılmamıştır. 7. Yabancı para işlemlerden dolayı maruz kalınan kur riski ve korunma stratejilerinin nelerden oluştuğu açıklanmalıdır. Piyasanın volatilitesine ve bankamızın beklentiler ine gör e tesbit edilmiş yabancı par a açık pozisyon limitler i kullanılar ak yabancı para işlemlerinden doğan kur riski kontrol altında tutulmaktadır. 8. Bilânçonun hazırlanmasında esas alınan değerleme kuru ile bilanço tarihinden önceki son beş iş günü itibarıyle Bankaca ilan edilen ABD Dolar ı ve GBP gişe döviz alış kur lar ının dökümü. Bilânçonun hazırlanmasında esas TL TL alınan ABD Dolar ı değer leme kur u 2,3180 2,1270 Bundan önceki: 1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 2,3180 2, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 2,3110 2, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 2,3070 2, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 2,3070 2, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 2,3100 2,0680 Bilânçonun hazırlanmasında esas TL TL alınan GBP değerleme kuru 3,6220 3,5180 Bundan önceki: 1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 3,6120 3, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 3,5970 3, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 3,5940 3, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 3,6020 3, Günün Gişe Döviz Alış Kuru 3,6010 3, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları. Car i Dönem Defter Değeri Amortismanı Sigorta Tutarı TL TL TL Aktifler imiz Menkuller Gayri Menkuller Özel Maliyet Bedelleri Elden Çıkar ılacak Kıymetler Defter Değeri Amortismanı Sigorta Tutarı TL TL TL Aktifler imiz Menkuller Gayri Menkuller Özel Maliyet Bedelleri Elden Çıkar ılacak Kıymetler Belli bir öneme sahip olan, ancak tutar lar ı tahmin edilmeyen şar ta bağlı zar ar lar a ve kazançlar a ait bilgiler Yoktur -12-

15 11. Bankalarca bilanço tarihinde var olan bir durumla ilgili olarak bilanço tarihinden sonra yeni bir bilgi edinilmesi durumunda, bu dur umla bağlantılı olar ak açıklama yapılmalıdır. a) b) Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların mali tablolara etkisi açıklanır. Bu çerçevede banka bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlarda açıklama yapılır. Yoktur. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı para işlemler ile kalemlere ve mali tablolara olan etkisi açıklanır. Yoktur. 12. Bilânçoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar. Yoktur. 13. Banka Sermaye Yeterliliği Standart Oranı :% a) Risk Ağırlıklı Kalemlere İlişkin Bilgiler; 13,25 Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar Bankalardan Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı Mevduat Yasal Karşılıkları Ters Repo Alacaklar Krediler Takipteki Alacaklar Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Menkul Değerler Elden Çıkarılacak Kıymetler Sabit Kıymetler Diğer Aktifler Bilanço Dışı Kalemler Teminat Mektupları Akreditifler Diğer Gayri Nakdi Krediler, Yükümlülükler Taahhütler Döviz ve Faiz Haddiyle İlgili İşlemler Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Piyasa Riski+Operasyon Riski+Bankanın madde 11(2) çerçevesinde ayırmayı uygun gördüğü sermaye yükümlülükleri TOPLAM Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100%

16 b) Özkaynak Kalemlerine İlişkin Bilgiler; 1-ANA SERMAYE TOPLAMI a.ödenmiş Sermaye b.kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) c.ihtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler d.hesap Özetinde Yeralan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve Geçmiş Yıllar Karı Toplamı e.hesap Özetinde Yeralan Dönem Zararı ve Geçmiş Yıllar Zararı Toplamı (-) 2-KATKI SERMAYE TOPLAMI a.genel Karşılık b.banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu c.tüfe ne göre Hesaplanan Yen.Değ.Tutarı (Yıl İçi) d.işt. ve Bağlı Ort.Sab.Kıy.Yen.Değ.Karş. e.alınan Sermaye Benzeri Krediler f.muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar g.menkul Değerler Değer Artış Fonu 3-SERMAYE TOPLAMI (1+2) 4-ORANA ESAS SERMAYE TOPLAMI (tebliğde öngörülen esaslar çerçevesinde) 5-SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER TOPLAMI a.mali İştirakler ve Bağlı Ort.İle Sermayesine Katılınan Diğer Mali Ort. İlişkin Tutarlar b.özel Maliyet Bedelleri c.ilk Tesis Giderleri d.peşin Ödenmiş Giderler e.işt.lerin, Bağlı Ort.,Serm.Katıl.Diğ.Ort.ve Sabit Kıy.Ray.Değ.Bil.Değ.Alt.ise Aradaki Fark f.kktc de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler g.şerefiye h.yasal Mevzuata Aykırı Krediler ve Kredilerdeki Limit Aşımları 6-ÖZKAYNAK (4) c) Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi; Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Özkaynak Özkaynak/RAV (SYSR (%)) TL, % TL, % ,25 12,07-14-

17 (14) Mali tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşu mevzuata uygun olarak görüşü: 39/2001 sayılı KKTC Bankalar Yasası nın 34(3) maddesi uyarınca KKTC Merkez Bankası nca yayımlanan ve Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 12. maddesine göre verilmesi gereken bilgiler: (a) Asbank Limited, Bölüm 113 Şirketler Yasası tahtinde tescil edilmiş, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası na tabi, halka açık bir şirkettir. Banka hisseleri Kuzey Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmemiştir. (b) Bankanın sermaye yapısı ile %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar hakkında bilgi bilanço dipnotu II (17) de verilmiştir. (c) 2014 mali yılı içerisinde, Yönetim Kurulu organlarında değişiklik olmamıştır. (d) Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri ile İç Sistemler Yöneticilerinin nitelikleri, kanaatimizce 39/2001 Bankalar Yasası nın öngördüğü şekilde uygun olduğu görülmüştür. (e) Banka, hesaplarını KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan tekdüzen hesap planı, tek tip bilanço ve kar zarar cetveli ile dipnotları, muhasebe ve değerleme esasları ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak düzenlemiştir. Bankanın ayrıca Tek düzen hesap planına uygun kayıt tutma işlemlerini KKTC Merkez Bankası talimatları doğrultusunda uygulamaktadır. (f) Banka, Krediler ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği ile ilgili 2013 yılı uygulamalarında yapmış olduğu kısmi değişiklikten, K.K.T.C. Merkez.Bankasının olumlu karşılamaması nedeniyle, 2014 yılında bu uygulamadan vazgeçmiş ve 2013 öncesi dönemlerinde tatbik ettiği %100 karşılık ayırma politikasını uygulamıştır. Banka Yönetim Kurulu 12 Ağustos 2014 tarih ve 11/2014/2012 sayılı kararı gereğince karşıklıklar politikasını yeniden değerlendirmiş ve 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Tebliğ e uygun bir politikanın hayata geçirilmesi hususunda karar üretmiştir. (g) 16 Aralık 2014 tarih ve 17/2014/01 sayılı kararın 2.nci maddesi gereğince, Banka Nisan 2015 Genel Kurul toplantısında Ödenmiş Sermaye tutarını TL artırma konusu dışında Bilanço döneminden sonra Bankanın durumunu etkileyecek bilgimiz dahilinde herhangi bir önemli değişiklik ve gelişme olmamıştır. (h) (i) (j) (k) (l) Bankanın İç Kontrol Sisteminin güvenirliğine dair Banka Yönetimi nin beyanı tatminkar bulunmuştur. Bankalar Yasası 39/2001, madde 34 (3) altında yayınlanan Tebliğin 12. maddesinin A fıkrası (f) bendi gereğince, Banka, Bankanın Finansal Tablolarının ve İlgili Dipnotların Teyid Edilmesi ile ilgili mektubumuza gerekli yanıtı vermiş bulunmaktadır. Yurt dışında bankalarda bulundurulan mevduatlar, mevzuata uygundur. Banka, mevzuatca belirlenen Kalkınma Bankası tahvilleri edinme mükellefiyetlerini yerine getirmiştir. Asbank Limited, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası altında yayınlanan Bankalarda İç Denetim Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği gereğince belirlenen usul ve esaslara uymuştur. Banka, yukarıda adı geçen Tebliğ gereğince İç Sistemlerini oluşturmuştur. Oluşturulan İç Sistemler; İç Denetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol ve Uyum Birimleri adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu birimlerde çalışanların nitelikleri Tebliğe uygundur. 15

18 İç Denetim Bu birimin çalışmaları Banka nın taşıdığı riskleri ve tüm bankacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, Banka nın iş süreçleri ve operasyonel faaliyetleri, mali yönleri yanında, dönemsellik ve süreklilik kavramını da içerecek şekilde planlanmış ve yürütülmüştür. Bu amaçla İç Denetim Birimi nin 2014 yılı ile ilgili İç Denetim Planı nın mevcut olduğu ve bu plana bağlı olarak etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca, 2015 yılı Denetim Planının varlığı da memnuniyetle görülmüştür ve bu denetimlerde çalışan müfettişlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, Eğitim Programlarına katıldıkları da saptanmıştır. Banka, eğitim konusunda gerekli hassasiyeti göstermiş, bu hususta da çalışanların eğitimini aksatmaması için mali desteği de sağlamıştır. Denetim çalışmalarında söz konusu İç Denetim Biriminin denetim faaliyetlerini, Tebliğin belirlediği düzeyde daha etkin ve verimli yapabilmesi için kadro sayısı ve niteliğini takviye etmek suretiyle daha iyi bir konuma getirmişlerdir. Bu denetimler sonucu KKTC Merkez Bankası na düzenli raporlamalar yapılmaktadır. Bu raporlamaların makul bir düzeyde olduğu görülmüştür. -Banka kullandırdığı krediler hakkında değerlendirme ve risk analizi yapıp Merkez Bankası na raporlamıştır. -Banka, Tebliğin uygun gördüğü matriste taşıdığı risk kompozisyonlarını izlemekte ve değerlendirmektedir. -İç Denetim Birimi raporlarını, Tebliğe uygun olarak, İç Sistemlerden sorumlu üyeye sunmaktadır. Ancak sunulan bu raporlar her ne kadarda Yönetim Kuruluna bağlı Denetim Komitesinde değerlendiriliyorsada, Tebliğ, bu raporların Yönetim Kurulu düzeyinde görüşülmesini zorunlu kılar. Ayrıca İç sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin İç Sistemlerle ilgili faaliyet raporunu 6 ayda bir sunmak suretiyle Merkez Bankasının bilgilendirilmesini amir kılar. Bu hususta İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin ve tarihli raporları görülmüştür. Saptanan zaafiyetlerin Yönetim Kurulu düzeyinde tartışıldığı bilgisi alınmış, ancak tutanaklarda bu hususu teyit eden raporlar görülmemiştir. Uyum Birimi Yayınlanan Tebliğe uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetlerle ilgili yıl içerisinde iki kez İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile Yönetim Kurulu na sunulan faaliyet raporları görülmüştür. Bankanın, yasal düzenlemelere uyumunun sağlanması için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Bunlarla ilgili gerekli altyapının varlığının tespiti yapılmış ve uygun prosedürlerin gerçekleştirildiği görülmüştür. Birimin 04/2008 nolu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası gereği muhtelif zamanlarda Şüpheli İşlem Bildirimleri, Nakit İşlemler Bildirimleri ve Gelen Giden Havale Bildirimleri hazırlayıp Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi ne rapor şeklinde sunduğu görülmüştür. Ayrıca, Güney Kıbrıs tan gelebilecek mevduatlar yanında risk unsuru taşıyan, özellikle üçüncü ülke öğrenci havale ve mevduatlarının yakın takibe alınması ve öğrenci profili ile bağdaşmayan para transferi ve/veya mevduat kabulünde yasal mevzuat ve kriterlere uyulması hususunda gerekli tedbirlerin alındığı görülmüştür. 16

19 İç Kontrol Tebliğin öngördüğü şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. -Bankanın yapısı ile uyumlu İç Sistem Birimleri oluşturulmuştur. -Bankacılık faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usulleri yazılı olarak belirlenmekle beraber, bazı yetkilerin iç kontrol prensiplerine ters, tek elde toplandığı hususunun bu teftiş döneminde de var olduğu müşahade edilmiş, bu nedenle de, uygulama ve işleyişin arzulanan etkin bir düzeyde olmadığı görülmüştür. Aynı kişinin hem fişi kesmesi, hem onaylaması, hem de işleme koyması uygulanmasına süratle son verilmesi ve hiçbir şahsa tek elden bir işlemi A dan Z ye kadar tamamlamasına izin verilmemelidir. -Bilgi sistemlerinin, bankanın faaliyetlerinin ve ürünlerinin niteliği ile uyumunun büyük ölçüde sağlandığı saptanmış olmakla birlikte, yazılım programının raporlamalarla ilgili yeterliliği konusunda tereddütlerimiz oluşmuştur. Buna karşın, bilgisayar sisteminde yer alan hesap sicillerinin Müşterini Tanı yaklaşımı çerçevesinde, müşteri bilgilerinin kayıt altına alındığı da görülmüştür. -İletişim yapısı ve iletişim kanalları etkin kullanım ve kontrol altındadır. -Acil ve beklenmedik durum planı ve beklenmedik gelişmeler karşısında alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. -Banka etkin bir iç kontrol sistemine sahiptir.iç Sistemler kanaatimizce yeterli olup, bu yönde oluşturulan altyapı ile İç Sistemler Bankanın bünyesine uygun olmakla birlikte,görev yetki ve sorumlulukların tanımlama ve uygulamalarına daha titiz bir şekilde uyulması ve gereksinim duyulan insan kaynakları takviyesi ile etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Risk Yönetimi -Banka Tebliğin öngördüğü çalışmaları, faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar çerçevesinde sürdürmekte, bunlarla ilgili değerlendirme yapmakta ve raporlamalar hazırlamaktadır. -Bankaların taşıdığı Kredi Riski, Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Mevzuat Riski, Finansal denge (stability) riski, bilgi işlem riski, sermaye yeterlilik riski ve Maturity-Mismatch Riski gibi riskler, Risk Matrisleri yardımı ile tanımlanarak kontrol edilmiştir. Birimin yapmış olduğu risk kategorileri incelendiği zaman, bankanın maruz kaldığı riskler içerisinde, en yüksek riskin Kredi Riski nin olduğu görülmüştür. 17

20 -Banka, faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri, risk düzeyine göre takip etmiş, yönetmiş ve derecelendirmiştir.banka, alabileceği azami kabul edilebilir risk limitlerini yazılı olarak belirlemekle beraber, kullandırdığı kredilerle ilgili değerlendirme, uygun risk kategorilerine göre ayrıştırma yapmaktadır. Ancak, tahsilatta sorun yaşadığı, bazı kredi gruplarının sınıflandırma ve yönetiminde, sonuç almaya yönelik kararlar üretmekte, piyasa şartları nedeniyle, zorlanmakta olduğu görülmüştür. Riski artıran bu gibi kredilere, limit artırımı ve/veya yeniden yapılandırma yöntemi ile mevzuata uygun hale getirme çabalarına son verilmiş ve bu gibi sorunlu kredilerle ilgili mevzuata uygun tedbirler alınmış, bir kısım krediler ise yasal takibe alınmıştır. -Banka, Tebliğ gereği, bankanın stres testi, senaryo analizi ve risk matrisi çalışmalarını düzenli bir şekilde yapmakta ve raporlamalarını hazırlamaktadır. 18

21 İÇ SİSTEMLER İLE İLGİLİ DİPNOT VE AÇIKLAMALAR İç Sistemler: KKTC Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası nın 15. maddesinin 3 fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 15 Ağustos 2008 tarihinde Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği ni yayınlamıştır. Bu Tebliğin, 4. maddesinin 1. fıkrasına göre bankalar maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyle, Yönetim Kurulu na bağlı yeterli ve etkin bir İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. İlgi Tebliğin 4. maddesinin 2. fıkrasına göre Bankalar Yönetim Kurulları kendi aralarından bir veya birden fazla üyeyi, 1. fıkrada belirtilen sistemlerin kurulması, koordinasyonu, işleyişi ve uygulamalardan sorumlu üye olarak belirleyebilir. Nitekim, bu maddeye istinaden mevcut İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi değişmiş ve yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerinden biri bu görevi üstlenmiştir. İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi atandıktan sonra, İç Denetim Birimi, Risk Yönetimi Birimi, İç Kontrol Birimi ve Uyum Birimi yönetmelikleri hazırlanmış ve Birim Sorumluları atanmıştır. Birim sorumluları, Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği nde belirtilen niteliklere haizdirler. Birim Sorumluları, ilgi Tebliğ de belirtilen faaliyetlerini 2014 yılı içerisinde de sürdürmüşlerdir. İç Sistem Birimleri Sorumluları tarafından faaliyetleri hakkında hazırladıkları raporlar, İç Sistemler Sorumlusu tarafından periyodik olarak Yönetim Kurulu na sunulmakla birlikte saptanan zaafiyetlerin Yönetim Kurulu düzeyinde tartışıldığının tutanakları görülmemiştir. İç Denetim 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası nın 15. Maddesinin 3. Fıkrası altında düzenlenen Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri tebliği çerçevesinde; Teftiş Kurulu Başkanlığı, banka yönetim kuruluna bağlı olarak denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, tüm birim ve şubelerde yürütülen faaliyetlerin yasa ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü, ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda makul bir güvence sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı; uluslararası kabul görmüş denetim prensiplerini, standartlarını, düzenlemelerini, değişiklik ve yenilikleri yakından takip etmekte ve Banka ya olan katkısını arttırmak için özel gayret göstermektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda; teftiş kurulu başkanı olmak üzere, 1 müffetiş ve 4 müfettiş yardımcısı bulunmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, risk yönetim ve uyum birimleri dâhil olmak üzere diğer Genel Müdürlük Birimlerini ve tüm şubelerin yürüttüğü faaliyetleri denetlemektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı; iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin yerinde denetlenmesine ek olarak; bilgi teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılarak uzaktan denetimler gerçekleştirilmektedir. Özel denetimin gerektirdiği hallerde; ön araştırma, inceleme, soruşturma ve raporlama faaliyetlerini de yürütmektedir. Bununla birlikte, Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen projelerde, Teftiş Kurulu Başkanlığı proaktif bir rol üstlenmektedir ve projelerin hayata geçirilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Risk odaklı denetim programları neticesinde; saha denetimi, uzaktan denetim ve özel denetim faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütülmektedir. İş süreçleri, önem ve öncelik sırasına göre denetlenmekte ve buna göre denetim raporları üst yönetime zamanında iletilmektedir. 19

22 Risk Odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini planlayan ve yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı; 2014 denetim planı kapsamında, 10 şube ve 8 farklı genel müdürlük biriminin denetimini gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tespit edilen hata ve noksanlıklar yerinde düzeltilmeye çalışılmıştır. Banka iç kontrol sisteminden kaynaklanan eksiklikler ve zaafiyetler üst yönetimin bilgisine getirilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyetleri; iş süreçlerinin ve operasyonel faaliyetlerin devamlı surette mevzuat ve standartlara uygun, sağlıklı, etkin ve güçlü olması konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. İç kontrol sistemine ait süreç ve faaliyetleri geliştirici çözümlerin hayata geçirilmesinde çok önemli katkıda bulunmaktadır mali yılında, risk esaslı bakış açısıyla bankanın kredi portföyünün önemli bir kısmı denetimden geçirilmiştir. Yoğun ve yüksek risk arz eden alanlar, süreç ve faaliyetler denetimden geçirilmiştir. Uzaktan yapılan denetimler yerinde yapılan denetimler ile desteklenmiştir. Yüksek riskli alanların denetimi üzerinde süreklilik sağlanmıştır. Hata ve noksanlıklara veya sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmeye çalışılmıştır. 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası nın 15. Maddesinin 3. fıkrası altında düzenlenen Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri tebliği gereği hazırlanan raporlar İç Sistemler Sorumlusuna iletilmektedir. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi sisteminin öncelikli amacı, bankanın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği riskgetiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerinin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Öncelikle, Kredi Riski, Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk ve Mevzuat Riski gibi riskler, risk matrislerinin yardımıyla tanımlanmış ve kontrolleri sağlanmıştır. Buna göre risk kategorileri incelendiğinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da maruz kalınan risklerin en önemlisi Kredi Riski ve 2014 yılının 2.nci yarısında döviz kurlarında yaşanan yoğun artış ve spekülatif uygulamalar neticesinde doğan Kur Riski olmuştur. Kredi risklerinin bir parçası olan kredi kartı kredilerinin sistem üzerinde detaylı izlenememesi nedeniyle ek bir risk taşımaktadır. Kredi riski yanında, bu tür kredi kartı borçlarının karşılıklar tebliğine uygun bir şekilde tesbit, takip ve tasnifi de zorlaşmaktadır. Konu ile ilgili CS BINS programının geliştirilmesini öneririz. Ayrıca, Banka 100 Büyük nakdi kredi müşterisinin toplam kredi porföyünü yaklaşık %60 nın %50 ni oluşturan müşteri sayısının da 56 olması kredi riskini bir ölçüde daha da artırmaktadır. Gayri nakdi 100 büyük kredi müşterisinde ise toplam gayri nakdi kredi portföyünün içerisindeki payı %94 e yakın olması yanında bu riskin %50 nin 12 müşteri sayısında toplanması, gayri nakdi kredi riskini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu risk faktörünü aşağılara çekmek için, kredi dağılımında daha yüksek sayıda kişi veya kurumlara dağıtılmasını hedef olarak gözetilmesini tavsiye ederiz. Kur Riskleri ile ilgili Senaryo Analizleri ve Stres Testleri aracılığıyla Bankanın kur ve likidite riskleri sürekli olarak kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu testlere gore taşınan riskler ve bunların Banka karlılığı yanında Sermaye Yeterlilik Rasyosuna etkisi sürekli bir şekilde gözlem altında tutulmuştur. Bankanın Üst Yönetimi, risk yönetim sistemini sadece yasal bir raporlama gereksinimi olarak görmemekte, bu sistemi kurumsal yönetimin olmazsa olmaz hususlarından birisi olarak görmektedir. Bu nedenle risk yönetim sisteminin etkinliğini daha da artırmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. 20

ASBANK LTD. 2013 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2013 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2013 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED I. BANKA VE MALİ BÜNYE İLE İLGİLİ GENEL DİPNOT VE AÇIKLAMALAR A.Muhasebe İlkeleri: 1. Hesaplar mal oluş bedeli esasına göre hazırlanmıştır. 2.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

I. BANKA VE MALİ BÜNYE İLE İLGİLİ GENEL DİPNOT VE AÇIKLAMALAR e ilişkin dipnot ve açıklamalar; (1) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih verilmelidir. Bilanço Banka Yönetim Kurulunca 13.04.2015 tarihinde

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 YATIRIM DÖNEMİNE AİT DÖNEM SONU FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı