T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: Karar Sayısı: 97/ Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 10/10/1996 tarihli ve 4193 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/2/1997 tarihli ve BAGY-I-698 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/2/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN L. ESENGÜN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. I. SAYGIN İ. KAHRAMAN N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakam Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. K. ZEYBEK L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. AKSOY G. DAĞDAŞ H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Y. AKTUNA Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakam Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı C. AYHAN N. ÇELİK Y. EREZ M. R. KUTAN Tarım ve Köy. Bakanı V. Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakam Orman Bakanı Çevre Bakanı Resmi Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır Tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de; Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra her biri Akit Taraf olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti, özellikle bir Akit Taraf yatırımcılarının diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatırımlarıyla ilgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile; Anlaşmanın bu tür yatırımlara uygulanmasının sermaye ve teknoloji akışını ve Akit Tarafların ekonomik kalkınmasını canlandıracağını kabul ederek; Bir Akit Tarafın yatırımcılarının diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatırımlar için, eşitlik ve karşılıklı çıkarlar gözönünde bulundurularak, elverişli koşullar yaratılması ve bu yatırımların teşvik edilmesi görüşünü paylaşarak ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile ilgili bir anlaşmanın ihdasına karar vermiş olarak; Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: MADDE I Tanımlar Bu Anlaşmanın amaçları bakımından : 1- "Yatırım" terimi, ev sahibi Akit Tarafın kanunları ve nizamları çerçevesinde elde edilen her türlü mal varlığını ifade eder ve esas olarak aşağıdakileri kapsar: (i) hisseler, hisse senetleri veya şirketlere katılımın diğer şekilleri, (ii) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya yatırımla ilgili ekonomik değeri olan diğer haklar, (iii) mülkiyet ve ipotek, ihtiyati haciz ve rehin gibi mülkiyet hakları, (iv) telif hakları, patent, lisans, sınai tasarım, teknik prosesler gibi sınai ve fikri mülkiyet haklarının yanı sıra ticari marka, peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar, (v) aşağıda tanımlandığı gibi Akit Taraflardan her birinin ülkesinde, doğal kaynakları araştırma, çıkarma ve kullanma dahil olmak üzere hukuken veya sözleşme ile tanınan iş imtiyazları. 2- Her bir Akit Taraf açısından "yatırımcı terimi" : a) bir Akit Tarafın yürürlükteki hukukuna göre, vatandaşı sayılan bir gerçek kişiyi. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 b) bir Akit Tarafın, yürürlükteki hukukuna göre kurulan veya teşekkül ettirilen ve merkezi o ülkede bulunan herhangi bir şirket, firma, ortaklık, organizasyon veya birliği ifade eder. Gerçekleşmiş olan yatırımların şeklinde sonradan yapılacak herhangi bir değişiklik, böyle bir değişikliğin ev sahibi Akit Tarafın hukukuna aykırı olmaması şartıyla, yatırımın esasını etkilemeyecektir. 3- "Hasılat" terimi, bir yatırımdan kanuni olarak elde edilen bütün meblağları ifade eder ve kar, faiz ve temettüleri kapsar. 4- "ülke" terimi, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyetinin uluslararası hukuka göre üzerinde egemenlik veya yargılama haklarının bulunduğu kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyetinin egemenliği altında bulunan kara ülkesini ve kara sularını ifade eder. MADDE II Yatırımların Teşviki ve Korunması 1- Her Akit Taraf; kendi kanun ve nizamları çerçevesinde, benzer koşullarda herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına tanınandan daha az elverişli olmamak üzere, ülkesinde diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını kabul ve teşvik edecek, yatırımla ilgili faaliyetlere izin verecektir. 2- Her bir Akit Taraf, bu Maddenin birinci paragrafına göre kurulmuş olan yatırımlara; bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut istisnalar dışında, hangisi daha elverişli ise, kendi yatırımcılarının ya da herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmayan muamele uygulayacaktır. Herhangi bir ek istisna yalnızca istisnanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılmış yatırımlara uygulanabilir. 3- Her bir Akit Taraf ülkesinde, kendi kanun ve nizamlarına uygun olarak, tabiyetlerine bakılmaksızın, diğer Akit Tarafın, işbu Anlaşmada tanımlanmış olan yatırımları ile ilgili faaliyetleri icra eden nitelikli idari ve teknik personel ile danışmanlarını ve hanehalkını oluşturan ailelerinin giriş, ikamet, çalışma ve seyahatleri ile ilgili taleplerini olumlu yaklaşımla değerlendirecektir. 4- Bu Maddenin hükümleri, diğer Akit Tarafça herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına aşağıdakilere dayanarak tanınan herhangi bir ayrıcalık bakımından uygulanmayacaktır: a) mevcut veya gelecekte oluşturulacak gümrük birliği, serbest ticaret bölgesi, ekonomik topluluklar veya benzer uluslararası kurumlar ya da, b) kısmen veya tamamen vergilendirme ile ilgili anlaşmalar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: MADDE III Kamulaştırma ve Tazminat 1- Yatırımlar; bir kamu yararı amacı için, ayrım gözetmeksizin, etkin tazminat karşılığında, ev sahibi Akit Tarafın yürürlükteki hukuku ve bu Anlaşmanın II'inci Maddesinde düzenlenen genel uygulama prensipleri çerçevesinde yapılmadıkça kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya kamulaştırma ya da devletleştirmeye benzer etkisi olan tedbirlere konu edilmeyecektir. 2- Tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma kararı alınmadan hemen önceki piyasa değerine eşit olacaktır. Gerçekleşmek üzere olan kamulaştırma ile ilgili daha önceden edinilmiş kamu bilgisinden kaynaklanan herhangi bir değer azalması dikkate alınmayacaktır. Tazminat gecikmeksizin ödenecek ve Madde IV, paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 3- Bir Akit Tarafın, diğer Akit Tarafın ülkesinde savaş veya diğer silahlı çatışma, olağanüstü hal veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören yatırımcılarına diğer Akit Tarafça gösterilecek muamele, hangisi daha elverişli ise, bu tür zararlarla ilgili olarak kendi yatırımcıları veya herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarına gösterilen muameleden daha az elverişli olamayacaktır. MADDE IV ülkesine iade ve Transfer 1- Her bir Akit Taraf, yatırmcıların vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinden sonra, diğer yatırımcılarına aşağıdakilerin serbestçe kabul edecektir: ile ilgili Akit Tarafın transferini a) hasılatlar, b) yatırımın tamamının ya da bir kısmının tasfiye ya da satış bedeli c) yatırımın artırılması veya idamesi amacı olan sermaye ve ek meblağlar, d) yatırımın işletilmesinden doğan harcamalar için gereken; -kredi geri ödemeleri; -patent ve lisans ücretleri ödemeleri; -diğer harcamaların ödemeleri gibi meblağlar, e) Madde III uyarınca ödenebilir tazminat, f) ülkesindeki yatırımlarla ilgili olarak kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılan iş ve hizmetler için diğer Akit Tarafın vatandaşlarınca elde edilen ücretler. 2- Transferler yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya diğer herhangi bir para birimi ile, transfer tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 4 Mayıs 1997-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 MADDE V Halefiyet Eğer bir Akit Taraf veya onun temsilcisi, ya da kendi kontrolündeki tüzel kişilik (bundan sonra "sigortalayan" olarak anılacaktır) kendi yatırımcılarına, diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımla ilgili olarak verilmiş bir garanti altında ödeme yaparsa, diğer Akit Taraf aşağıdakileri tanıyacaktır: (a) ister kanuni olarak, isterse sigortalayanın ülkesindeki bir sözleşmeye uygun olarak, yatırımcının her türlü hak veya alacağının sigortalayana temlikini, aynı zamanda (b) sigortalayan halefiyetten dolayı, yatırımcının kullanabileceği kapsamda hakları kullanabilir ve bu yatırımcının alacaklarını talep edebilir. MADDE VI Daha Elverişli Hükümler Eğer bir Akit Tarafın milli hukukunun hükümleri ya da bundan sonra işbu Anlaşmaya ilave olarak bu Akit Taraf ile diğer Akit Taraf arasında yapılmış olan herhangi bir anlaşma, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının daha iyi bir muameleye tabi olmalarını sağlayan genel ya da özel Lir düzenleme ihtiva ediyorsa, bu tür bir düzenleme, daha elverişli olduğu ölçüde işbu Anlaşmanın üstünde bir etkinliğe sahip olacaktır. MADDE VII Engelleme İşbu Anlaşma her bir Akit Tarafın kendi emniyet, kamu düzeni veya sağlığı ile ilgili başlıca ilgi alanlarının idamesi ile alakalı gerekli tedbirlerin uygulanmasına engel olmayacaktır. MADDE VIII Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcıları Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü 1. Bir Akit Tarafın yatırımcısı ile diğer Akit Taraf arasında sonraki Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımı ile ilgili uyuşmazlıklar, mümkün olduğunca aralarında uyuşmazlık olan Taraflarca dostça çözümlenmeye çalışılacaktır. 2. Eğer bu tür uyuşmazlıklar her bir tarafın dostça çözümü talep ettikleri tarihten itibaren altı ay içerisinde çözümlenemezse, ilgili yatırımcı uyuşmazlığı Akit Tarafın yetkili mahkemesine götürebilir ya da alternatif olarak uyuşmazlık, her iki ülkenin de bu sözleşmeye taraf olması halinde, Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile Washington' da 18 Mart 1965 'de kurulmuş olan Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözümü Merkezine (ICSID), bildirilebilecek çekincelerle birlikte götürülebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 4 Mayıs 1997-Sayı: işbu Anlaşmanın 3 ve 4'ncü Haddeleri ile ilgili uyuşmazlıklarda' ilgili yatırımcı uyuşmazlığı tahkim yolu ile çözümlenmesi amacıyla, alternatif olarak seçebileceği Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına göre. bu maksatla kurulacak bir hakem mahkemesine götürebilir. (UNCITRAL) 4. Hadde 5 'e paralel olarak sigortalayan, yatırımcının yararlandığı haklardan yararlanabilir. 5. Karar, uyuşmazlığın her iki tarafı için de nihai ve bağlayıcı olacaktır ve ilgili Akit Tarafın iç hukuku çerçevesinde uygulanacaktır.; MADDE IX Akit Taraflar Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü 1. Akit Taraflar iyi niyet ve işbirliği ruhu ile işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak aralarındaki her türlü uyuşmazlığı çabuk ve adil bir şekilde çözüme ulaştırmaya çalışacaklardır. Bu bakımdan, Akit Taraflar bu tür çözümlere ulaşabilmek için doğrudan ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar müzakerelerin başlangıcından itibaren altı ay içinde uygulanan prosedür ile bir anlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık Akit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine üç üyeli bir tahkim kuruluna götürülebilir. 2. Bu tür bir tahkim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır: (a).talebin alınmasından itibaren üç ay içinde, Akit Taraflardan her biri bir hakem tayin edecektir. Akit Tarafların onayı ile bu iki hakem üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Akit Taraflardan her birinin belirlenen süre zarfında bir hakem tayin edememesi halinde, diğer Akit Taraf Uluslararası Adalet Divanı Başkanından gerekli tayini yapmasını isteyebilir. (b) Eğer,Başkan iki hakemin atanmasından itibaren iki ay içinde tayin edilemezse, Başkan Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından tayin edilecektir. (c) Eğer, işbu Maddenin (a) ve (b) paragraflarında belirtilen durumlarda. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı söz konusu görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise, tayin Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve eğer Başkan Yardımcı'sı söz konusu görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise, atama. Divanın her iki tarafın da vatandaşı olmayan en kıdemli üyesi tarafından yapılır. 3. Tahkim kurulu kararını, işbu Anlaşmanın hükümleri ile, aynı zamanda uluslararası hukukun genel olarak kabul edilmiş prensip ve kuralları çerçevesinde verir. Tahkim kurulu kararına oy çokluğu ile varır. Böyle bir karar, her iki Akit Taraf için de nihai ve bağlayıcı olacaktır. Kurul kendi usulünü, Başkan seçiminden itibaren üç ay içinde belirleyecektir. Usul üzerinde böyle bir kararın olmaması halinde, Kurul, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından genel olarak tanınmış uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını belirlemesini talep edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 4. Aksi kararlaştırılmadıkça. Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün sunuşlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve kurul kararını bütün duruşmaların tamamlanmasından itibaren iki ay içinde verecektir. 5. Her bir Akit Taraf, kuruldaki üyesinin ve tahkim işlemlerindeki temsilinin masraflarını üstlenecektir. Başkanın masrafları ile tahkim işlemleriyle ilgili,diğer masraflar Akit Taraflarca eşit olarak üstlenilecektir. 6. Eğer bir uyuşmazlık Madde VIII hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tahkim heyetine sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise, uyuşmazlık işbu Maddenin hükümleri çerçevesinde başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulamayacaktır. Bu, Akit Taraflar arasında doğrudan ve anlamlı müzakerelere girilmesine engel teşkil etmeyecektir. MADDE X Yürürlüğe Girme 1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teati tarihinde yürürlüğe girecek, on yıllık bir süre ile yürürlükte kalacak ve işbu Maddenin 2'nci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Anlaşma, ev sahibi tarafın kanun ve nizamları çerçevesinde Haziran 1991 tarihinden sonra yapılmış olan yatırımlara uygulanacaktır. 2. Akit Taraflardan her biri, yazılı olarak bir yıl öncesinden diğer Akit Tarafa bildirmek kaydıyla, işbu Anlaşmayı on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 3. Bu Anlaşma, Akit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Değişiklik, her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafı böyle bir değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını yazılı olarak bildirmesi durumunda yürürlüğe girer. 4. Bu Anlaşmanın sona erme tarihinden önceki yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın Madde I-IX hükümleri sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Anlaşmayı Akit Tarafların tam yetkili temsilcileri huzurlarında imzalamışlardır. ~7 'da tarihinde Türkçe, Bulgarca ve ingilizce dillerinde ikişer asıl olarak ve hepsi de aynı derecede geçerli olacak şekilde akdedilmiştir. Yorumda farklılık olması halinde, ingilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: flotobopopp xfhxmöfwfdsaf PEnyBAMKA BbArAPMfl H PEriYBAMKA TYPUHfl 3A B3AMMHO HACbPHABAHE H 3AUJHTA HA HHBECTMUMUTE PenyÖAUKa BbArapup u PenyÖAHKa Typumı, HapunaHM no-floay "floroaapruın ce CTpaHw", B >KeAaHH6T0 CM aa HaCbp^aT no-aktmbhoto HKOHOMMMeCKO cbtpyflhmmectbo Mewn,y TJW, n no-cneunaaho nhbectnunnte OT nhbectmtopu Ha eflha OT fiorobapflmute ce CTpaHM Ha TepnTopuHTa Ha npyrata Aorosapama ce CTpaHa, npn3haba«km, we HaAtmueTO Ha ûoroaop OTHOCHO rpeınpaheto, KoeTO uae ce npeaoctabh Ha TaKMBa nhbectnunm, me cthivıyanpa nputoka Ha KanuTaA n TexHOAornn n kikohomuneckoto pa3bntne Ha florobapumute ce CrpaHM, CbrAacflBaflKM ce n.a HacbpMaBaT n cb3uabat ÖAaronpunTHH YCAOBMH 3a MHBecTnunn Ha nhbectmtopu OT eaha OT florobapflu4mte çe CrpaHM Ha TepuTopusvra Ha apyrata florobapmua ce CTpaHa Ha ochobata Ha pabehctbo v\ B3awMHa n3roaa, H TBbpao peujehm na CKAkmaT florobop 3a HacbpnaBaHe n B3awviHa 3aıunTa Ha MHBeCTMUUMTe, CE florobophxa 3A CAEflHOTO: Y/Uritme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 4 Mayıs Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 9 3a ueahte Ha HacTOHm.ua florobop: HAEH 1 OnpeaeAeHHa t. riohhtvıeto "HHsecTvmua" 03HaMaBa BCflKaKBM cpenctba npnaoöntm B cbotbetctbme cbc 33.K0HitT8 M pa3nopeaömte Ha npwemauaata florobapaıua ce CîpaHa, H BKAİOHBa npenn BCMHKO: (i) AflAoae, 3KUHM HAH Apyru cbopmm Ha ynactvıe B npy>k8ctba, ( 1) pehhbsctmpahh npnxofln, npabo Ha B3eıwaHe HAH BCflKaKBM npym npaba, MMam*ı MKOHOMvmecKa CTOPIHOCT, C8i>p3aHM c MHBecTMUMfl, (iü) vimymectbo M MMyıuecTBeHM npaaa, SKAIOMHTBAHO HnoTeKM, 3aA03n H ApyrH BeoiHH npasa, (iv) abtopckh npaba, npaba B oöaacrra Ha MHaycTpMaAHaTa M HHTeASKTyaAHaTa coöctaehoct K3TO narehtiı, AHueH3nn, npommiuaehm o6pa3un, TexHMHecKM npouecn, K3KTO H TbproacKM ıvıapkh, ryayma, Hoy-xay M ApyrH nofloöhm npaba, (v) CTonaHCKM KOHuecMH, npeaoctabehh no CMAaTa Ha 33KOH MAM no florobop BKAİOMMTeAHO KOHU8CMM 3a TbpCeHe, pa3pa60tbahe, M3BAMMaH6 M ekcnaoataumfl Ha npmponhn pecypcn Ha TepMTopMfrra Ha BCHKa OT florobapfliıimte ce CTpaHM, KSKTO e onpefleaeno no-aoay. 2. riohatmeto "MHBecTuTOp 1 ' 03HaMa8a, no OTHoaıeHMe Ha acnka OT AoroBapamHTe ce CTpaHM: a) cbm3mmecko Anne KOÖTO e rpa>kflahmh Ha enha OT florosapamhte ce CTpaHM cbraacho AeMCTByBauıoTo v\ 3aKOHoaaTeACTBO, 6) BCHKaKBa KOMnaHMn, (pmpma, ApymecTBO, bprahm3aumfl HAM acoumaumn, ympeaeha MAM cb3aaa6ha a CbOTBeTCTBMe cbc 3aKOHoaaTeACT80To Ha ea.ha OT florobapmıimte ce CTpaHM, cbc ceaaauıue Ha He&HaTa TepMTopMfl. riocaeflbaaıa npoıyınna Bba (bopmara, B KOHTO MHBecTMUMMTe ca 6MAM HanpaaeHM, HHivıa Aa 3acerHe TfixHaTa cbuihoct KaTO MHBecTMUMM, npm ycaobme 4e Ta3M npom«ha ne npothbope^n Ha 3aKOHHTe Ha npvıemamata florobapaıua ce CTpaHa. 3. IToHHTMeTO "npmx0am'' 03HaMaBa BCMMKM 33KOHHO noay^ehm OT MHBeCTMUMHTa CVMM M BKAİOMBa nemaaöm, AUXBM M AMBMfleHTVI. 4. riohatneto "TepMTopuH" 03HaMaBa TepnTopunTa M TepnTopnaAHOTO Mope noa cybepehmtöta Ha PenyÖAMKa BbArapMfl MAM Ha PenyÖAMKa TypuMfl, K3KTO M KOHTMHeHTaAHM«LUeA(D M M3KAİ04MTeAHaTa MK0H0MMM6CKa 30Ha BbpXy KOHTO PenyÖAMKa BbArapMa HAM PenyÖAMKa Typımfl ynpa>khhbat cybepehhh npaba HAM topucflmkumh, B CbOTBeTCTBMe c Mex<n.yHapoaHOTO npabo. Yüriitme ve tdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 4Mayıs 1997-Sayı: MAEH 2 HactpMaBaHe M 3amnîa Ha I^HBCCTMKMHTO 1. BcnKa florobapmua ce CTpaHa me Hacbp^aaa H aonycka Ha csosta TepnTopufl HHBecTMunM OT nhb6cthtopn Ha apyrata florobapatiia ce CTpaHa H me pa3peıııaba H3BbpujBaHeTo Ha aeflhoc, C8bp3aHM c HHBecTnunaTa, Ha ochoba He no-wıaako ÖAaronpHflTHa OT Ta3H, npenoctabeha npn nonoöhh OÖCTOfİTeACTBâ HA MHBeCTMUMM Ha MHBeCTMTOpM Ha KOflTO VI Aâ 6 TpeTa CTpaHa, B pamkmte Ha cbomte 3aK0HM n pa3nopefl6n. 2. BcHKa florobapsma ce CTpaHa me npenoctabh Ha MHBecTvmunTe, yctahobehm cbraacho aahhea 1 Ha TO3H MAÖH, TperupaHe He no-maako ÖAaronpuflTHO OT TOBa, npeaoctabeho npn nofloöhm oöctosteactba Ha MHBeCTMUMM Ha CBOMTe COÖCTBeHVı HHBeCTMTOpM, 0C86H CblUeCTByBaiUMT8 n3kaiomehhfl ao xiatata Ha BAH3aHe B cnaa Ha T03H AoroBop, HAM Ha MHBecTnuHu Ha nhbectutopu Ha KOATO M na e TpeTa CTpaHa, B 3aBncnMocT OT TOBB KOM pe>kmm e no-öaaronpuhteh. BCMMKM nocaeflbaıun M3KAkmeHMn MoraT aa ce npnaarat caıuıo 3a nhbectnunu, nanpasehu CAea BAn3aneTo B CHAS Ha Te3n M3KAİOMeHHn. 3. BcnKa florobapnuıa ce CTpaHa, a CbOTBeTCTBue ete CBOMTe 3aK0HM n pa3nopen6u, me pa3raewaa ÖAaronpunTHO MOA6MT6 CBbp3aHn e BAM3aHeTo, npectofl, paöotata MflBw>KeHMeTOHa csoa repntopun Ha KBaAncpnuupaHoro pbkoborıctbo n TexHHMecKu nepcohaa M Ha KOHcyATaHTUTe Ha apyrata floroaapaına ce CTpaHa, KOMTO ocbiuectbnbat fle«hoctn cbbp3ahn c HHsecTnuuMTe, KaKTo e onpeaeaeho a HacToaiMHfl florobop, n Ha TexHHTe cen/ıetfctba npeactabahbaınm MacT OT aomakhhctboto HM, He3aBucuMo OT TflXHaTa HaUMOHaAHOCT. 4. Pa3nopea6nTe Ha TÛ3H MACH HSMS aa ce OTHacflT ao HUKaKBa npnbmaermh, npeaoctaaeha Ha HHBe.cTMTopu Ha TpeTa flbpmaba OT apyrata florobaprina ce CTpaHa, ochobabama ce Ha: a) cbuuectbybaua HAH 6baeıxı MHTHwecKH cblo3, 30Ha 3a C8o6oaHa TbprOBUn, MKOHOMimeCKH o6u4hoctm HAM HOao6HH MejKayHapOAHH UHCTUTyUHH HAM, 6) cnopa3ymehhr, OTHacnuın ce npeavimho HAH H314AAO ao aanbmhoto oöaarahe. MAEH 3 OTMyjKAaBaHe M 06e3meTeHne 1. HHBecTHUHMTe He MoraT aa 6baaT othy^aaaahh, HaunoHaAH3npaHn MAM noaao>kehm Ha MepKH, MHHTO nocaeanun ca pabhoctomhh Ha othy>kaabahe HAH HaunoHaAH3auHîi, oceeh B oömectbeh HHTepec, no HeancKpnMMHaunoHeH HSMHH, cpemy ecpekthbho o6e3iuetehhe H B cbotbetctbne cbc 3aK0Ha Ha npnemauıata florobapama ce CTpaHa, KBKTO H cbo6pa3ho oömnte npmhuhnn Ha TpeTMpaHe, npeabnaehh B MAeH 2 Ha T03H florobop. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 4 Mayıs 1997-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : e3U4eıeHneTO ce pabhrba Ha na3aphata CTOMHOCT Ha OT<-ıy>KfleHaTa MHBecTnuun HenocpencTBeHO npeflu na e B36TO peıuehneto 3a omy^asahe. BcnKaK80 HaıvıaAnBaHe Ha CTOMHOcTra, ribajkaaıo ce Ha nyöah^ho onobecthbahe Ha - npeflctofluaoto 0THy>*n,aBaHe, HflMa aa ce B3wuıa non. BHMMaHne. 06e3uieTeHneTo ce M3rtAama 6e3 3a6aBflHe n e CBOÖOAHO npebonumo, KBKTO e onpeaeaeho B MAeH 4, aahhen Ha MHBecTUTopu Ha eahata OT florobapmunte ce CTpaHU, ^MMTO HH8ecTnunn nperbpnat 3ary6n Ha TepnTopunTa Ha apyrata florobapama ce CTpaHa, flbamauim ce Ha BotfHa, apyr Bbopb^eH KOHOVVMKT, n38bhpejiho noao>kehme MAM Apyrn nono6hm cbömtun, ce npenoctabfl TpeTupaHe OT Ta3M flpyra florobapjıuaa ce CTpaHa He no-maako ÖAaronpunTHO OT Tosa, npeaoctabeho Ha HeflHMTe coöctbehm MHBecTUTopu MAM Ha MHBecTMTOpM Ha KOJTTO M na e TpeTa CTpaHa, B 3aBncMiuıocT OT roea Koe e no-öaaronpmhtho, no OTHOLUeHMe Ha BCMMKM MepKM, KOMTO Tfl npenjipmenia BbB Bpb3Ka C nofloöhm 3ary6w. HAEH 4 PenaTpMpaHeM npesoflu 1. BcHKa fiorobapmua ce CTpaHa me npefloctabfl Ha MHsecTMTOpMTe Ha ApyraTa AoroBapama ce CTpaHa, CAea n3nbahehwe Ha TexHHTe aahb^hm 3aflbA«eHMfl, c8o6oflhmh npebofl Ha: a) npmxonm, 6) noctbnaehmr, noaymehm OT oömata MAM MacTMMHa AMKBMflauMS MAM npon,a>t<6a Ha MHBecTMUMfiTa, B) KariMTSA M flonbahmteahmcymm, npeflha3hamehm 3a noflribpmohe M ybeam^aaahe Ha MHBecTMUMRTa, r) cymmte, Heo6xoflMMM 3a naamaheto Ha pa3xoflmte, npom3tmhamm OT (byhkumohmpaneto Ha MHBecTMUM^Ta, KBTO: - M3nAaıııaHe Ha 3aeMM, - M3nAauıaHe Ha natehthm M AMU6H3MOHHM TBKCM, - naamahe Ha npyrm pa3xoflm, n) o6e3metehme, naatmmo B cbotbetctbme e HAeH 3, e) Bb3Harpa>KüeHMeTO, noayneho OT rpa>kflahm Ha apyrata riorobapama ce CTpaHa 3a paöota MAM ycayrm, M3SbpujeHM BbB apb3ka c MHBecTMUMMTe, HanpaseHM Ha HeflHa TepMTopMn, B CbOTBeTCTBMe c HeflHMTe 33KOHM M pa3nopeflöm.' 2.!1pe80flMTe uıe ce M3BbpujBaT B KOHBepTMpyeMaTa BaAyTa, B KOHTO ca 6MAM HanpaaeHM MHBecTMUMMTe MAM B apyra KOHBepTMpyen/ıa aaayta, no oömehhmfl Kypc flemctbybaoı B nehn Ha npeboaa. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: MAEH 5 Cy6poramiH AKO eflha OT florosapamute ce CTpaHM HAM nocomeha OT Hea arehumfl, mvt lopmflmhecko AMue noa HeuH Haa3op (HapMMaHM no-rıoay "3acTpaxoeaTeA") M3BbpııiM naamahe Ha CBOMTe MHeecTHTopn, no cmaata Ha rapahumfl, aaaeha 3a MHBecTMUMn HanpaBeHa Ha TepMTopMîrra na apyrata IloroBapnıua ce CTpaHa, nocaeahata florobapmua ce CTpaHa me npmshae: a) npexbbpaflheto, no CMAaTa Ha 33KOH MAM cbraacho aorosop B ctpahata Ha 3acTpaxoBaTeAA, Ha BCSKaKBM npaba M MCKOBe OT MHBecTMTopa Ha 3acTpaxoBaTeA«, KBKTO M 6) Me 3acTpaxoBaTeAflT e ynbahomoiueh no CMAaTa Ha cyöporaumfl aa ynpajkhflaa B cbmata creneh KAKTO M MHaecTMTopa npabara u aa npeaflbflaa MCKOBBTe Ha T03M MHBeCTUTOp. MAEH 6 rio-öaaronpmflthm Pa3nopea6M AKO HauMOHaAHOTo 3âKOHoaaTeACTBO Ha eaha OT rjorobapnuimte ce CTpaHM MAM Sbfleıao cnopa3ywıehme, noctmthato Me>Kay T33M florobapama ce CTpaHa M apyrata florobapama ce CTpaHa B aonbahehme KbM HacTonuann florobop, cbabp>ka pa3nopea6a, 6MAO TO o6aıa MAM cneumaaha, npeaoctabfltua Ha MHsecTMTopMTe Ha apyrata floroaapaoıa ce CTpaHa no-6aaronpmhtho TpeTMpaHe, TO Ta3M pa3nopea6a, aotoakoea, BOKOAKOTO e no-öaaronpmsrma, me npeo6aaaaba Haa HacTonujMH florosop. MAEH 7 M3KAİOHeHMe To3M JloroBop Hnıvıa aa M3KAkxBa npmaaraheto OT KOHTO M aa e OT florosaphiiinte ce CTpaHM Ha MepKM, Heo6xoawwM 3a noaflbpaoheto Ha CbLUeCTBeHM ' MHTepeCM CBbp3aHM C HaUMOHaAHaTa M CMfypHOCT, Ha oöıuectbehmh pea MAM Ha o6mect8ehoto 3apaBe. MAEH 8 ypokaahe Ha Cnopose Memny EaHa OT florobapmumte ce CrpaHM M MHBecTMTopM Ha apyrata florobapama ce CTpaHa 1. CnopoBeTe Meway MHBBCTMTOP Ha eaha OTfloroBapnmMTece CTpaHM M apyrata florosaphiua ce CTpaHa BbB Bpb3Ka c HeroBaTa MHBecTMUMn, M3BbpaıeHa Ha TepMTopMSTa Ha nocaeanata rjorobapflma ce CTpaHa, ine ce ype>kaat OT CTpaHMTe no cnopa, BOKOAKOTO e 8b3MO>KHO, no npmatoackm HaMMH. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: AKO TaıcbB cnop He Mox<e aa 6bae ypeaeh a Te^eHne Ha mecr Meceua OT AaTaTa, Ha KOHTO HHKOH OT CTpaHMTs e nonckaaa npnateacko ype>kaahe, 3acerHaTnnT MHBSCTMTOP MO>Ke aa othece cnopa npea KOMneTeHTHMfl CbA Ha florobapaıuata ce CTpaHa HAH, aatephathbho, cnopbt Mome aa 6bae OTHeceH npea Me>KayHapoflHHfl UeHTbp 3a Vpe>KaaHe Ha HHBecTMUMOHHH CnopoBe (ICSID), cb3flaaeh cbraacno KoHBeHLinaTa 3a ype>kaahe Ha HHaecTHUHOHHH Cnopose MejKfly flbp«aam H Tpa>KAaHM Ha apyrn fj,bpwabh, otkpmta 3a noanmcbahe BbB BaiiiMHrTOH Ha 18 wıapt 1965 r. B CAVMan, ne H ABeTe flbp>kabh ca CTpaHM no T33H KoHBeHLinn, c M3KAİOMeHHe Ha pe3epbhtö KOHTO MoraT Aa 6bAaT HOTHcbHUHpaHH. 3. B CAyMatt Ha cnopobe BbB Bpb3Ka c MAeHOBe 3 M 4 OT TO3H florobop, 3acerHaTHn HHBecTHTop Mo*e Aa n36epe, BMecTO TOB3, Aa OTHece cnopa 3a ypewaahe OT apöhjpameh cba "aa-xok" cbctaaeh cbraacho Ap6nTpa>KHMTe npabmaa Ha KoMMcnsTa Ha OpraHn3aunflTa Ha OöeAMneHMTe Hauytn no Me?KAyHapoAHO TbproBCKO npabo (UNCITRAL). 4. B CbOTBeTCTBMe e MAeH 5, no OTHOiiieHne Ha HscTomuna MAeH 3acTpaxoBaTeA«T ce noa3ba OT cbmute npaba xaxto MHBecTMTopa. 5. PemeHHera tue 6bAe OKOHMaTeAHo n 3aAbA>KHTeAHo 3a ABeTe CTpaHH no cnopa M me 6bAe npmbeaeho B H3nbAHeHne B CbOTBeTCTBMe c HaunoHaAHOTO 3a«oHOAaT8ACT8o Ha 3acerHaTaTa florobapaıua ce CTpaHa. MAEH 9 ype«flahe Ha CnopoBe Me>KAy florobapmumte ce CTpaHM 1. floroaapmumte ce CTpaHM me ce CTpen/ınT Ao6pocbBecTHO M B Ayx Ha CbTpyflHMMeCTBO Aa pa3peiljabat 6bp30 M CnpaBeAAMBO BC6KM Cnop Bb3HMKHaA ıwe>kay TAX OTHOCHO TbAKyBâHeTo H npvtaaraheto Ha HacTOfliunn fjorobop. BbB Bpb3Ka c Toaa,fl.oroBapniM.MTe ce CTpaHM ce cbraacnbat aa BAH3aT B npekn H pe3yat3thm nperoeopu 3a nocthrahe Ha TaKMBa peujehmh. AKO florosapaiümte ce CTpaHM He MoraT aa nocthrhst cbraacue B TeMeHMe Ha mecr Meceua CAea 3anoMBaHeTO Ha nperobopmte MBmay THX 4pe3 ropecnoıvıehatata npoueaypa, cnopbt MO>ne aa ca OTHece 3a pa3peuıaaahe no MOAÖa Ha KOHTO M Aa e OT /JoroBapsıuHTe ce CTpaHM, npea ap6mtpaweh cbfl aa-xok, CbCTOHiu ce OT TpMMa MAeHa. 2. To3M ap6htp3meh CbA ıue ce cbcıabh no CACAHMH HaMMH'. (a) B TpHiuıeceMeH cpok OT noaymasaheto Ha ıvıoa6at3, BCHKa florobapmua ce CTpaHa me Ha3HanH eahh ap6mtbp. flbaıuata ap6htpw,.c oaoöpehneto Ha ABeTe AoroBapnuuM ce CTpaHM ıue M36epaT 3a npencenatea TpeTM apöntbp, rps>kaahmh Ha TpeTa CTPSHS. B CAy^an Me HHKOH OT florobap«mmte ce CTpaHM He ycnee aa Ha3HaHM apömtbp B yctahobehmh cpok, apyrata AoroBapama ce CTpaHa MOTKe Aa noncka ripe3haehta Ha Me>KAyHapoAHMfl CbA aa Hanpaaw Heo6xoaMMOTO Ha3HaMeHMe. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: ) ara npeflceflateaflt He 6bae Ha3Ha48H B flbyu/ıecemeh cpok OT Ha3HanaBaHeTO Ha ABaıuaTa ap6ntpn, TOM me 6bae Ha3HaneH, no nckahe Ha HSKOS OT florobapaııimtece CTpaHu, OT npe3hflehta Ha Me>KayHapoaHMfl Cba. B) ako, B CAynaMTe yctahobehm e naparpatbu a) n 6) Ha T03M HAeH, ripe3kflehtbt Ha Me^yHaponHun Cba e Bb3npenjiTCTBy8aH aa n3nbahm ynoıuıehatata tbyhkumn MAM ako e rpa>kaahmh Ha HAKOJJ OT rjorobapnoınte ce CrpaHM, Ha3HaMeHnflTa me ce n3bbpoıat OT Bnue-npe3nneHTa, a ako n TOR e Bb3npenaTCTByBaH aa M3nbAHM ynoıvıehatata (pyhkumfl MAM e rpa«<aahmh Ha HHKOn OT florobap^aimte ce CTpaHM, Ha3HaMeHMHTa me ce M3BbpıuaT OT CAeABatUMH no ctapıumhctbo MAeH Ha Cbaa, KOMTO He e rpax<aahmh Ha HHKOH OT AoroBapnmMTe ce CTpaHM. 3. Ap6MTpa>KHMflT cba nocrahobhba peiiiehneto CM 8b3 ochoaa na pa3nopea6mte Ha HacTomuMH HoroBop, KSKTO M Ha oömonpmetmte npmhumnu M npabmaa Ha MemayHapoaHOTo npabo. Ap6MTpa>KHMflT cba nocrahobaba peaıehmeto CM C MHO3MHCTBO Ha raacobeıe. ToBa peıuehme e OKOHnaTeAHO M 3aabAMMTeAHO 3a abete florc-bapmumce CTPSHM. Ap6MTpa)KHMnT cba onpeaeah csofl coöctbeha npoueaypa a pamkmte Ha TpMMece^eH nepmoa OT aatata Ha M36MpaHeT0 Ha ripeaceaateah. ripn AMncaTa Ha TaKOBa peaıehme 3a npoueaypa, ap6mtpax<hm«t cba wıo>ke aa nomcka npe3maehtbt Ha MemayHapoaHMB Cba aa nocomm npabmaa 3a npoueaypa, B3ewaMKM npeabma oömonpmetmte npabmaa 3a onpeaeahhe Ha Me>KayHapoaHM ap6mtpa>khm npoueaypm. 4. OcBeH ako He e yrobopeho apyro, npeactabhheto Ha aokyıoıehtute M M3CAyoiBaHMHTa me 6baaT 3a8bpuıeHM a pamkmte Ha ocewı Meceua OT aatata Ha M36MpaHeT0 Ha ITpeaceaaTeAfl M cbaa uıe npeactabm peıuehme TO CM B pamkmte Ha aba Meceua OT aatata Ha npmkaiombahe Ha M3CAyujBaHMjiTa. 5. Bc^Ka Aorosapnoıa ce CTpaHa noema pa3xoavrre 3a CBOH coöctbeh 4AeH Ha cbaa M 3a npeactabhheto CM B apömtpajkhm» npouec Pa3xoawTe 3a ripeaceaateafl M octahaamte pa3xoam no apömtpa>khmfl npouec me ce noeıwat nopabho OT ûorobapfllumte ce CTpaHM. 6. Cnop He MOJKB aa 6bae npeaoctabhh Ha Me>*ayHapoaeH ap6wtpa>keh cba cbraacho pa3nopea6mte Ha T03M HAeH, axo cbuimh cnop e 6MA npeaoctabeh Ha apyr MeayryHapoaeH ap6mtpax<eh cba CbrAacHo pa3nopeaömte Ha HAeH 8 M ace oıue ce pa3rae>kaa OT cbaa. Toöa HJiMa aa nonpemm Ha npobewaaheto Ha ampekthm nperosopm Me>Kay aaete AoroBapaıUM ce CTpaHM. MAEH 10 8AM3aHe B CMAa 1. To3M florobop me BAe3e B CMA3 Ha aatata Ha pasmflha Ha patmcbmkaumohhmte aokymehtm. Tofl me octahe B cnaa 3a nepmoa OT aecet (10) TOBMHM me npoaba>km aa 6bae B CMAB aototo He 6bae npeıcpateh CbrAacHo Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 4 Mayıs 1997-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 aamhea 2 Ha T03H MAeH. Tofl me ce npmaara 3a MHBecTMumı HanpsBeHM a CbOTBeTCTBMe cbc 33K0HMTe M pa3nopeaömte Ha npmen/ıaıuataflorobapsımace CTpaHa CAen luıeceu, IOHM 1991 r. 2. BcsKa OT florobapaıumte ce CTpaHM ıvıo^ke, CAea npenoctabahe Ha eflhoroflmujho rimcmeho npenm3bectme Ha ApyraTS florobspnıus ce CTpaHa, na npekpatm TO3M Aorosop B Kpaa Ha nbpaohamaahuh necetroamiueh nepmoa MAM no BCSIKO BpeMe CAea TOBa. 3. HacTOfliiiMHT florosop Mome aa 6bne M3iweHeH e nmciueh Aoroaop ıuıe>kfly florobapnoimte ce CTpaHM. BCHKO M3iweHeHMe me BAe3e B CMAS KoraTO BCHK3 florobapnma ce CTpaHa e yaeflommaa apyrata 3a M3nı>AHeHMeTO Ha BCMMKM BtTpemHM M3MCKB3HMH 3a BAM33He B CMA3 Ha TaKaBa nonpabka. 4. no othomehme Ha MHBecTMUMMTe HanpaBeHM npeflm AaT3T3 Ha npekpathbahe Ha HacToaıuMH florobop, pa3nopen6mte Ha HAeHoae OT 1 AO 9 Ha TO3M florobop me octahat B CHAS 3a nocaeabam nepmoa OT AeceT (10) TOAMHM OT AaTaTa Ha npekpathbaheto. B YBEPEHHE HA KOETO HaAAewHO ynbahomomehmte npeactabmteam noanmcaxa T03M florobop. H3rOTBeH B ANKARA Ha 6/7/1994 B ABa OpMTMHaAHM ek3emnaflpa Ha ÖbArapCKM, TypCKM M ahrammckm 63MLİM, KâTO M TpMTe TeKCT3 MM3T eah3kb3 CMA3. B caymam Ha pa3amhmfl B TbAKyaaHeTO ahrammckmht TeKCT me 6bAe MepoAaBeH. 3A PErlYBAHKA BİArAPHfl: 3A PErlYBAHKA TYPU>1fl: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı : Agreement Between The Republic of Turkey and The Republic of Bulgaria Concerning Mutual Promotion and Protection of Investments The Republic of Turkey and The Republic of Bulgaria, each hereinafter referred to as a "Contracting Party", Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Contracting Parties, Agreeing to encourage and create favourable conditions for investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of equality and mutual benefit, and Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and mutual protection of investments. Hereby agree as follows: ARTICLE 1 Definitions For the purpose of this Agreement: 1. The term "investment" means every kind of asset acquired in conformity with the host Contracting Party's laws and regulations, and mainly includes: (i) companies, shares, stocks or any other forms of participation in rights (. i i) returns reinvested, claims to money or any other having economic value related to an investment, (iii) property and property rights including mortgages, liens and pledges, (i*v) copyrights, industrial and intellectual property rights such as patents, licenses, industrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other similar rights. Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 16

17 4 Mayıs Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 17 (v) business concessions conferred by law or by contract, including concessions to sear ch for, cultivate, extract or exploit natural resources in the territory of each Contracting Party as defined hereafter. 2. The term "investor" means, with respect to either Contracting Party: (a) a natural person who is a national of one of the Contracting Parties according to its applicable law, (b) any company, firm, partnership, organization or assocation, incorporated or constituted in accordance with the law of one of the Contracting Parties with a seat in its territory. A subsequent change of the form in which the investments have been made will not affect their substance as investments, provided that such a change does not contradict with the laws of the host Contracting Party. 3. The term "returns" means all the amounts lawfully yielded from an investment and includes profit, interest and dividends. 4. The "term "territory" means the territory and the territorial sea under the sovereignity of the Republic of Turkey or of the Republic of Bulgaria, as well as the continental shelf and the exclusive economic zone over which the Republic of Turkey or the Republic of Bulgaria has sovereign rights or jurisdiction, in conformity with international law. ARTICLE II Promotion and Protection of Investments 1. Each Contracting Party shall promote and admit in its territory investments of investors of the other Contracting Party, and shall allow activities associated with, the investment on a basis no less favourable than that accorded in similar situations to investments of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations. 2. Each Contracting Party shall accord to these investments, once established according to paragraph 1 of this Article, treatment no less favourable than that accorded in similar situations to investments of its own investors, with the exception of exemptions existing at the date on which this Agreement enters into force, or to investments of investors of any third country, whichever is the most favourable. Any further exemptions may only apply to investments made after the exemption has entered into force. 3. Each Contracting Party in compliance with its laws and regulations shall consider favourably the requests concerning entry, stay, work and movement in its territory of the qualified managerial and technical staff and consultants of the other Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı : Contracting Party who carry out activities connected with the investments as defined in the present Agreement and of their families forming part of their household regardless of their nationality. 4. The provisions of this Article shall not- apply to any advantage accorded to investors of any third Country by the other Contracting Party based on : (a) existing or future customs union, free trade area, economic communities or similar international institutions or, (b) agreements relating mainly or wholly to taxation. ARTICLE III Expropriation and Compensation 1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject to measures tantamount to expropriation or nationalization, except for a public purpose, in a non-discriminatory manner, upon effective compensation, and in accordance with due process of law of the host Contracting Party, and the general principles of treatment provided for in Article II of this Agreement. 2. Compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriatory decision is taken. Any devaluation due to previous public knowledge of impending expropriation shall not be taken into consideration. Compensation shall be paid without delay and be freely transferable as described in para.2 Article IV. 3. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed-conflict, state of emergency, or other similar events shall be accorded by such other Contracting Party treatment no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third country, whichever is the most favourable treatment, as regards any measures it adopts in relation to such losses. ARTICLE IV Repatriation and Transfer 1. Each Contracting Party shall accord to the investors of the other Contracting Party, after the fulfillment of the tax obligations of the investors, the free transfer of: (a) returns; (b) proceeds obtained from the total or partial liquidation or sale of the investment; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 4 Mayıs 1997-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 (c) capital and additional amounts intended to maintain or increase the investment; (d) the sums required for payment of the expenses which from the operation of the investment, such as: arise - loan repayments; - payment of patents or licence fees; - payment of other expenses; (e) compensation payable in accordance with Article III; (f) the remuneration received by the nationals of the other Contracting Party for work or services done in connection with investments made in its territory, in accordance with its laws and regulations. 2. The transfers shall be made in the convertible currency in which the investment has been made or in any other convertible currency at the rate of exchange in force at the date of transfer. ARTICLE V Subrogation If one Contracting Party or its designated agency, or a legal entity under its supervision (hereinafter referred to as "the Insurer") makes payment to its own investors under a guarantee it has accorded in.respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize : a) the assignment, whether under the law or pursuant to a contract in the country of the insurer of any right or claim by the investor to the insurer, as well as b) that the Insurer is entitled by virtue of subrogation to exercise to the same extent as the investor the rights and enforce the claims of that investor. ARTICLE VI More Favourable Provisions If the provisions of national law of one Contacting Party or any agreement established hereafter between that Contacting Party and the other Contracting Party in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, which entitles the investors of the other Contracting Party to a better treatment, then such regulation, to the extent that it is more favourable, shall prevail over the present Agreement. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı : ARTICLE VII Preclusion This Agreement shall not preclude the application by either Contracting Party of measures necessary for the maintenance of its essential security interests, public order or public health. ARTICLE VIII Settlement of Disputes Between One Contracting Party and Investors of the Other Contracting Party 1. Disputes between an investor of one of the Contracting Parties and the other Contracting Party, in connection with his investment made in the territory of the latter Contracting Party shall, as far as possible be settled by the disputing parties in an amicable way. 2. If such disputes cannot be settled within six months from 'the date either party has requested amicable settlement, the investor concerned may submit the dispute to the competent court of the Contracting Party, or alternatively the dispute may be submitted to the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States", done at Washington, March 18th 1965 in case both Countries are parties to this Convention, with exception of reserves that may be notified. 3. In case of disputes with regard to Articles 3 and 4 of this Agreement the investor concerned may choose, instead, to submit the dispute for settlement by arbitration to an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL). 4. In accordance with Article 5 the Insurer enjoys the same rights as the investor with respect to this Article. 5. The award shall be final and binding on both parties to the dispute and enforced in accordance with the domestic law of the Contracting Party concerned. ARTICLE IX Settlement of Disputes Between the Contracting Parties 1. The Contracting Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Contracting Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of the negotiations Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. INVESTMENTS ~"..- The Republic of South. Africa and the Republic of Turkey

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY The United Nations Commission on Intemational Trade Law (UNCITRAL)

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Akit Taraflar

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE The terms and conditions detailed herein ( Agreement ) apply to your ( Customer ) purchase from NI of NI hardware ( Hardware ), licenses to use NI software

Detaylı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı Re T.C. smı Gazete r Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için 21 OCAK 1977 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. CUMA Sayı: 15826 J KARARNAMELER

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

"Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6470 Resmi Gazete: 17.12.2003 Çarşamba,

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı