KASTAMONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER"

Transkript

1 KASTAMONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER

2 KASTAMONU NUN ADI NERDEN GELMĠSTĠR Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya denilen Gasların kurduğu Ģehirlerden bir tanesi de Timonion veya Tumanna dır. Bazı yazarlar Kastamonu adının menģei konusunda; bu kelimenin "Gas" kelimesi Ile Timoni veya Tumanna kelimesinin (Gas ülkesi anlamında) birleģmesinden meydana geldiği görüģünü ileri sürmüģlerdir ki en akla yakın ihtimal budur. Fonotik yönden de bugünkü Kastamonu ya yaklaģmaktadır. ikinci bir görüģe göre Romalılar devrinde TaĢköprü nün eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu küçük bir kasaba olup, Bizans devrinde ve özellikle Kommenler soyu zamanında geliģmeye baģlamıģtır. Bu soy zamanında buraya bir kale yapılmıģ ve Kommenlerin kalesi anlamında Kastra Kommen denilmiģtir. Bu kelimenin zamanla Kastamonu Ģekline dönüģtüğünü ileri sürenler olmuģsa da bunu belirleyen herhangi bir vesika mevcut değildir.

3 KASTAMONU NÜFUSU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER YILARA GÖRE GENEL NÜFUS DURUMU: Kastamonu, ekonomik sebeplere bağlı olarak çok yoğun biçimde (özellikle Ġstanbul a) göç vermiģtir. Ġl nüfusu il merkezinde yoğunlaģmıģtır. Ġlin merkez Ģehir nüfusu (2012 sonuçlarına göre, 2011 nüfusu), genel il nüfusu ise 'dir. Ġlçeler arasında Ģehir merkezi olarak en büyük ilçesi Tosya, köyler de dahil edildiğinde TaĢköprü dür. Sahil Ģeridinde ise en büyük merkez, üçüncü büyük ilçemiz olan Ġnebolu dur.

4 KASTAMONU NUN CĠNSĠYET DURUMU KADIN NÜFUSU DAHA YÜKSEK Kastamonu'da kadın nüfusunun erkek nüfusun dan daha fazla olduğunu ortaya çıktı. 360 bin 366 olan Kastamonu nüfusunun 183 bin 412'lik bölümünü kadınlar oluģtururken, erkek nüfusu 176 bin 954 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Kastamonu'da kadın nüfusunun erkek nüf usundan 6 bin 458 fazla olduğu anlaģıldı.

5 KASTAMONU NUN EĞĠTĠM DURUMU Kastamonu İlinde, okuma yazma bilenlerin oranı %81 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %90 iken, kadın nüfus için %72'dir. Kastamonu ili il merkezinde okuma yazma bilenlerin oranı %91'dir. Okuma yazma oranı ilçe merkezlerine göre incelendiğinde en yüksek oranın %93 ile Abana ilçe merkezinde olduğu görülmektedir. Bu ilçe merkezinden sonra İnebolu, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçe merkezleri okuma yazma oranının en yüksek olduğu yerleşim yerleridir. Bu ilçe merkezlerinde okuma yazma oranı %92 iken, diğer İlçe merkezlerinde %84'ün üzerindedir. Köylerde okuma yazma oranı erkek nüfus için %84, kadın nüfus için %63'tür. 25 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde en az ortaokul mezunu olanların oranı, tüm yerleşim yerlerinde, erkeknüfusta kadın nüfustan oldukça yüksektir. En az ortaokul mezunu olanların oranı il merkezinde erkeklerde%51 kadınlarda %24. İlçe merkezlerinde erkeklerde %3S kadınlarda %13 düzeyinde iken, köylerde bu oranerkeklerde %12 ve kadınlarda %1'diı.

6 KASTAMONU NUN EVLĠLĠK DURUMU Medeni durumu evli olan nüfus tüm yerleşim yerlerinde en fazla paya sahiptir. il merkezinde evli olan nüfusun oranı %61 ile en düşük düzeyde iken, köylerde bu oran %65'e yükselmektedir. İl genelinde evli olan kadınların oranının 30 yaşına kadar erkeklerden daha yüksek olduğu, bu yaştan itibaren ise evli erkeklerin oranının daha yüksek oldu u görülmektedir. Hiç evlenmemiş kadınların oranı. il merkezinde ve üçe merkezlerinde sırasıyla %29 ve %25 iken, bu oran köylerde %23'tür. Erkeklerde bu oran il merkezinde %35, ilçe merkezlerinde %33 iken. Köylerde %21'dir. Medeni duruma göre cinsiyetler arasında en önemli farklılık eşi ölmüş nüfusta görülmektedir. Eşi ölmüş kadın nüfusun oranı eşi ölmüş erkek nüfusun oranından tüm yerleşim yerlerinde daha yüksektir. İl genelinde eşi Ölmüş kadınların oranı %12. erkeklerin oranı ise %4'tür. Boşanmış nüfusun oranı tüm yerleşim yerlerinde oldukça düşüktür.

7 KASTAMONU NUN Ġġ GÜCÜ Kastamonu işgücüne katılma oranı %62 olup, cinsiyete göre Önemli farklılık göstermektedir. İşgücüne katılma oranı erkek nüfus için %72. kadın nüfus İçin %53'tür. Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı köyde %86 iken. İl merkezinde ve ilçe merkezlerinde %58'dir. Erkeknüfusta Küre ilçe merkezinde işgücüne katılma oranı %68 ile en yüksek, Şenpazar ilçe merkezinde %46 ile en düşük düzeydedir. İşgücüne katılma oranı kadın nüfus için yerleşim yerine göre çok büyük farklılık göstermektedir. Köydeki her 100 kadından 85'i işgücünde İken, bu oran İl merkezinde %15. ilçe merkezlerinde İse %11'dir. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, işgücü*ne katılma düzeyini etkileyen faktörler*den biridir. Kadın ve erkeknüfusun işgücüne katılma oranlan, yaşlara göre farklı düzey*lerde gerçekleş*mektedir. Erkek nüfus, genç yaşlarda düşük düzeylerde işgücüne katılmakta, "25-39" yaşlan arasında en üst düzeyde işgücündeki yerini korumakta ve yaş ilerledikçe İşgücünden ayrılmaktadır. Yerleşim yerlerine göre erkeknüfusun işgücüne katılımı "25-39" yaşları arasında önemli farklılık göstermemektedir. 40 yaşından sonra, ilmerkezinde ve ilçe merkezlerinde erkek nüfusun işgücüne katılma oranlan azalmakta iken, köydeki erkeknüfus. 65 yaşına kadar genç yaşlardaki gibi yüksek düzeydeki İşgücüne katılımını korumaktadır. Kadın nüfusun yaşa göre işgücüne katılma oranı, genel olarak hem şehirde hem de köyde erkek nüfustan düşük düzeydedir. Kadın nüfus, yerleşim yerlerine göre de farklı işgücüne katılım yapısı göstermektedir. "20-49" yaşlan arasında il merkezindeki kadın nüfusun işgücüne katılma oranı. Üçe merkezlerindeki kadın nüfusun işgücüne katılma oranından daha yüksektir. Köydeki kadın nüfus ise şehirdeki kadın nüfustan oldukça yüksek oranda İşgücüne katılmakta ve 65 yaşına kadar da yüksek düzeydeki işgücüne katılımını devam ettirmektedir.

8 KASTAMONU NUN ĠġSĠZLĠĞĠ Sayımdan önceki bir hafta içinde çalışmayan ve bir işle de bağlantısı olmayanlardan, İş arayan ve son üç ayda iş bulmak için bir girişimde bulunanların, toplam işgücü nüfusu içindeki oranı, bir başka deyişle işsizlik oranı %3,7 dir. Bu oran erkek nüfusta %4,7 iken, kadın nü*fusta %2,4 tür.işsizlik oranı ilçe merkezlerinde %13,4, il merkezinde %13,1 iken köylerde %1'in altındadır. 31 merkezi ve ilçe merkezlerinde kadınların işsizlik oranı, erkeklerin işsizlik oranından daha yüksek iken, köylerde erkeklerin işsizlik oranı kadınlardan daha yüksektir, il merkezinde işsizlik oranı kadınlarda %23,8, erkeklerde %10 4. ilçe merkezlerinde kadınlarda 9621,7, erkeklerde 9611,9 köylerde ise kadınlarda %0,2, erkeklerde %O.6'dır.

9 KASTAMONU NUN MEġHUR YERLERĠ Kastamonu Kalesi Kentin görkemli anıtlarından olan Kalenin ilk kez Bizans döneminde yapıldığı düģünülmektedir. Sağlam olan iç kalenin temel kısmı Bizans, üst bölüm Candaroğulları dönemine aittir.

10 ILGAZ MAGRASI VE KALELERĠ

11 Ev Kaya Mezarı Ġl merkezinin güneyinde bulunan bu kaya mezarları M.Ö. 7. yüzyıl baģlarına tarihlenmektedir. Ağlı Mağrası Kalenin bulunduğu kayalarda bulunan, Paflagonyalılar ve Bizanslılar tarafından yerleģim yeri,mezar odası olarak kullanılan mağaralardan görünüm.

12 MEZARLAR

13 KALELER Doğanlar Kalesi M.Ö 'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen birbirine birleģik üç kaleden oluģan resimde görüldüģü üzere 120 basamaklı gözetleme kulesi olarak kullanılan bölümün batısında iki kale varlığı ile birlikte günümüze kadar ulaģmıģ ancak bakımsız ve ilgisizlik nedeniyle harabe Ģeklinde durmaktadır. Eski ismiyle Doğdular Kalesi olarak bilinen harika yapının günümüz turizmine kazandırılması için çevre yollarının etrafında bulunan kürüzlüklerin temizlenmesi ile ziyarete açılmayı beklemektedir. Zımbıllı Tepe Höyüğü (Pompeipolis) TaĢköprü ilçe merkezi yakınındaki bulunan bu antik kent M.Ö. 64 yılında Romalılar tarafından Paphlagonia eyaletinin merkezi olarak kurulmuģtur. Yapılan arkeolojik kazılarda birçok eser ve mozaikler ortaya çıkarılmıģtır.

14 DOĞANLAR KALESĠ

15 KASTAMONU NUN MEġHUR YEMEKLERĠ Kastamonu, elveriģli coğrafi Ģartları ve iklimi dolayısıyla zengin bir beslenme geleneğine sahip olmuģtur. Elması, üryani eriği, TaĢköprü nün sarımsağı, Tosya nın pirinci ve üzümü yurt çapında ün yapmıģtır. Ayrıca, Ġnebolu nun kestanesi ve kirazı, ıhlamuru, Azdavay ın armudu, Araç ın cevizi ve kızılcığı, Daday ve TaĢköprü nün erikleri (ak erik, mürdüm eriği, pazar eriği), il ormanlarında yetiģen dağ çilekleri, mantarlar (koç, kanlıca, gelincik, duvaklıca), kekik, orkide soğanı (salep) il ve çevresinde meģhurdur. Kuzu kulağı, hodan, yelmik, ebegümeci gibi yemek yapılan yabani otlar da Kastamonu da çoktur. KüçükbaĢ ve büyükbaģ hayvan yönünden ormanlarla kaplı Kastamonu da elveriģli Ģartların avantajı kullanılmaktadır. Büyük Ģehirlere, kasaplık hayvan ve yumurta ihraç edilmektedir.

16 1- Etli Ekmek: Kastamonu nun yurt içinde en çok ün yapmıģ yiyeceği «Etli Ekmek» tir. Bu etli ekmeğin Konya nın etli ekmeğiyle uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Fırında ve saç üstünde iki Ģekilde piģirilmektedir. Önce evlerde saç üzerinde piģirilen Ģeklini tarif edeceğiz.

17 2- Pastırmalı Ekmek: Kastamonu nun pastırması Kayseri pastırması kadar tanınmamıģtır. Ancak, kalitesi ve lezzetiyle damak zevkine sahip kiģilerce çok iyi bilinir. En çok Ġstanbul ve Ankaralılar satın alırlar. Bu yüzden Mart ayı gelmeden Kastamonu da üretilen pastırma tükenir. Kastamonu da pastırma tüketiminin bir sebebi de pastırmalı ekmek yapımıdır. Tatil günleri Kastamonulu aileler ya etli ekmek, ya da pastırmalı ekmek yerler.

18 3. Pastırma: Ġnek, dana ve mandalar Eylül ün sonuna doğru pastırmacılar tarafından kesilir. Soğumaya terk edilir. Soğuyan hayvan gövdelerindeki etler pastırma cinslerine göre 8 parçaya ayrılır. Pastırmacı, terzi gibi hareket ederek etleri gövdeden ayırır. Pastırmalık parçalar tuzlanır. Bir hayvan etinin %35-40 lık kısmından pastırma, %45-50 lik kısmından sucuk yapılır. %15-25 lik kısmı kemik olarak çıkar.

19

20 KASTAMONU NUN FĠZĠKĠ YAPISI Dağları: Kastamonu da iki önemli dağ grubu vardır. Kıyıda denize paralel olarak doğu-batı istikâmetinde uzanan Ġsfendiyar (Küre) Dağları ile ilin güneyinde kuzey doğu-güneybatı istikâmetinde uzanan Ilgaz Dağlarıdır. BaĢlıca yüksek dağları ise Yaralıgöz Dağı (1958 m), Dikmen Tepesi (1657 m), Acısu Tepesi (1067 m), Bakacak Dağı (1698 m), Dikmen Dağı (1736 m), Büyük Hacet Tepesi (2567 m) ve Küçük Hacet Tepesi (2313 m)dir. Ġsfendiyar (Küre) Dağları ile Ilgaz Dağları arasında ve bu dağların eteklerinde yayla veya yarılmıģ platolar bulunur. Bu yayla ve platoların mühim kısmı ormanlarla kaplıdır. Devrekâni ve Daday havzasında plato ve yaylalar m yüksekliği bulur.

21 Ovaları: Arâzisi engebeli olan Kastamonu topraklarında ovalar çok azdır. Ovalar, vâdilerin geniģlemesinden, akarsuların sürüklediği geniģ alüvyon tabakalarından meydana gelmiģlerdir. Bu ovalarda sulu tarım ve meyvecilik yapılır. BaĢlıca ova ve vâdiler Ģunlardır: Gökırmak Vâdisi dar olup, Gökırmağa katılan Daday Çayının yatağı geniģ bir ova görünümündedir. Devrez Çayı Vâdisi dar bir vâdidir. Tosya nın güneyinde geniģler. Devrekâni Çayı Vâdisinin geniģ yerinde Devrekâni Ovası bulunur. Ġlin en geniģ ovası burasıdır.

22 Akarsuları: Kastamonu da bulunan akarsular Kızılırmak ın kollarıdır. Gökırmak, il merkezinin yakınından çıkar. Ġlin orta kısmından batıya doğru akar. Bu ırmağa Daday, Karasu ve Akkaya çayları katılır. Debisi 31 m3/sn dir. Devrekâni Çayı: Küre Dağlarının güney eteklerinden Devrekâni ilçesinin kuzeyinden çıkar. Batıya doğru akar. Azdavay ilçesinde kuzeybatıya doğru yönelerek Kumluca doğusunda Karadeniz e dökülür. Debisi sâniyede 4 m3tür. Araç Çayı: Ilgaz ilinden gelerek Tosya ilçesine ve Çorum iline geçer. Debisi sâniyede 9 m3tür. Araç Çayı, Ilgaz Dağlarının kuzey yamaçlarından çıkar. BaĢlangıçta Ilgaz ismini alır. Araç ilçesinden geçerken Araç ismini alır. Batıya akarak Zonguldak iline girer. Debisi sâniyede 18 m3tür.

23 Gölleri: Kastamonu ilinde göl yoktur. Karaçomak Suyu üzerinde kurulan baraj ile 21 km2lik bir alan sulanır. 12 km2lik bir alan da sel taģkınlarından korunur. Barajın yüzölçümü 1.48 km2dir.

24 1.Konumu Ve Doğal Yapısı KASTAMONU NUN COĞRAFĠ YAPISI Kastamonu ili Batı Karadeniz bölgesinde 41 derece 21' kuzey enlemi i!e 33 derece 46' doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775m.dir.Yüzölçümü ,1 km2dir. Kastamonu Ġli çoğunlukla engebeli arazilerden oluģmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak isfendiyar (Küre) Dağları uzanmaktadır. Münferit olarak Yaralıgöz Dağı (1985m.), Göynük Dağı (1770m.), Dikmen Dağı (1471m.), Kurtgirmez Dağı (1450 m.),güruh Dağı (1493m.), Ballıdağ {1400 m.),lsırganlı Dağı, Harami Dağı ve Elek Dağı önemli yükseltileri teģkil etmektedir. Ġlin güneyinde ise Ġlgaz Dağları uzanmaktadır. Bu Dağlar yüksek ve devamlıdır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç Çayı, güneyde ise Devrez Çayı vadileri ile sınırlanmıģtır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m.) dır. Kastamonu ili genel olarak dağlık olduğundan geniģ ovaları yoktur. Buna karģılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak vadisidir. Devrez vadisinin il hudutları içinde kalan kısmı Tosya Ovasını meydana getirmektedir. Araç Çayı ve Daday Çayt gibi küçük çayların oluģturduğu ovalarda oldukça küçüktür.

25 2.Doğal Bitki Örtüsü Kastamonu ilinde orman ve fundalıklar önemli bir oran teģkil etmektedir (%64), ormanlar daha fazladır (%56) ve Kastamonu Ġl merkezinin kuzeyinde sahil Ģeridi boyunca uzanan dağ silsileleri üzerinde iyice sıklaģır ve bu bölgeler sık orman bölgesidir.ġlin Güneyinde Ġlgaz bölgesinde de yaprağını dökmeyen oldukça sık orman örtüsü hakimdir, ilde genelde orman ağaçları Kızılcam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, ardıç gibi ibrelilerle Kayın, MeĢe, Kavak, Kestane ve Çınar gibi yapraklılardan oluģmaktadır. Ayrıca Ormangülü, Çobanpüskülü, KocayemiĢ, Böğürtlen, Yabani fındık gibi ağaççıklar da görülmektedir. YağıĢ ve nem oranı yüksek olduğundan zengin bir orman altı örtüsü vardır. Ağaç örtüsünün bulunmadığı ve tarım yapılmayıp mera olarak kullanılan kısımlarda çeģitli türden buğdaygil ve baklagil yer bitkileri yer almaktadır. Bunun dıģında örtünün bozulduğu yerlerde bazı dikenli bitkiler görülmektedir.

26 3.Kastamonu Ġli Fizyoğrafyası Kastamonu Ġli çoğunlukla engebeli ve karıģık arazilerden oluģmaktadır. Ġlin kuzeyini batı Karadeniz dağları kaplamaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak uzanan bu sıradağlara Ġsfendiyar (Küre) dağları adı verilir. Münferit olarak Yaralıgöz dağı (1985m), Göynük dağı(1770m), Dikmen dağı (1471m), Kurtgirmez dağı(1450m), Güruh Dağı(1493m), Ballı dağı (1400m), lsırganlı dağı, Harami dağı ve Elekdağ önemli yükseltileri teģkil etmektedir.ġlin Güneyinde ise Ilgaz dağları uzanmaktadır.bu dağlar yüksek ve devamlıdır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç çayı, Güneyde ise Devrez çayı vadileri ile sınırlanmıģtır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m)'dir. Kastamonu Ġli genel olarak dağlık olduğundan geniģ ovaları yoktur. Buna karģılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak vadisidir.devrez Vadisinin Ġl hudutları içinde lalan kısmı Tosya Ovasını meydana getirmektedir.araç Çayı ve Daday Çayı gibi küçük çayların oluģturduğu ovalarda oldukça ufaktır. Ġlde plato olarak Devrekani Ovası ile Ġlgaz eteklerinde oluģmuģ Kadı Dağı gösterilebilir.

27 4.Kastamonu Ġli Drenaj Yapısı Kastamonu ilindeki suların drenajı Gökırmak, Devrez çayı, Valay çayı, Araç çayı ve bunların kolları tarafından sağlanmaktadır. Gökırmağın en Önemli kolları Karaçomak, Karasu, Kumluca, Karadere. Akkaya ve Dona dereleridir ve TaĢköprü Ġlçe sınırlarına kadar Daday çayı ismi ile akar. Valay çayı Devrekani sınırları içinden çıkarak Cide yakınlarından denize dökülür. Devrez çayı Ilgaz dağlarının güney eteklerinden çıkarak Tosya civarından geçer ve doğuya doğru akarak Kargı civarında Kızılırmağa karıģır.araç çayı Ilgaz dağlarından çıkıp Araç ilçesinden geçerek Karabük'te Soğanlı çayı ile birleģip Filyos adını alarak yoluna devam eder.

28 KASTAMONU NUN FĠZĠKĠ VE COĞRAFĠ ÖZELĠĞĠ Fiziki Yapı Türkiye nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu Ġl i doğusunda Sinop, Batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı ve güneydoğusunda Çorum Ġl i ile sınır oluģturmaktadır. Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir km2 alan üzerinde yer alan Kastamonu Türkiye topraklarının %1.7 sini oluģturmaktadır. Ġl merkezinin denizden yüksekliği 780 mt dir. Karadeniz e 170 km lik sahil bandı ile açılır Coğrafi Yapı Kastamonu Ġli, fiziki olarak doğu-batı yönünde uzanan Kuzeyde Ġsfendiyar (Küre) ve güneyde Ilgaz dağları ile ĢekillenmiĢtir. Ġsfendiyar dağları sahile paralel uzanır ve kıyıdan itibaren yükselerek güneyde Gökırmak ile sınırlanır.ġsfendiyar dağları sarp yamaçlı ve geçilmesi güç dereler meydana getirerek uzanırlar.

29 İdari Yapı Kastamonu Ġlinde Ġlçe sayısı 20 dir Kastamonu Ġlinde merkez dahil 21 Belediye, 1071 köy bulunmaktadır. Köy sayısı bakımından Türkiye de ikinci sırada yer almaktadır.köylere bağlı ayrıca adet yerleģim birimi vardır. Toprak Yapı Kastamonu Ġlinde iklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle çeģitli büyük toprak grupları oluģmuģtur.bunların yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. Kastamonu Ġli toprak varlığının büyük bir kısmı organik maddece zengin orman toprağı içermektedir.ġklim ve fizyoğrafik yapının müsaade ettiği kadar üzerinde her türlü kuru tarım ve sulanabilen alanlarda da sulu tarım kültürü yapılması uygundur

30 İklim ve Doğal Bitki Özellikleri Kastamonu Ġl sınırları içinde iklim genellikle birbirinden ayrılan iki özellik gösterir. Karadeniz sahil kesiminde mutedil, iç kesimlerde yükseklikleri fazla ve denize paralel olan Ġsfendiyar dağ silsilesinin iç bölge ile irtibatını kesmesinden dolayı sert ve karasaldır. Ġlde yağıģ ilçelere göre farklılıklar gösterir. Kastamonu ilinde orman ve fundalıklar önemli bir oran teģkil etmektedir (%64), ormanlar daha fazladır (%56) ve Kastamonu Ġl merkezinin kuzeyinde sahil Ģeridi boyunca uzanan dağ silsileleri üzerinde iyice sıklaģır ve bu bölgeler sık orman bölgesidir.ġlin Güneyinde Ilgaz bölgesinde de yaprağını dökmeyen oldukça sık orman örtüsü hakimdir, ilde genelde orman ağaçları Kızılcam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, ardıç gibi ibrelilerle Kayın, MeĢe, Kavak, Kestane ve Çınar gibi yapraklılardan oluģmaktadır. Ayrıca Ormangülü, Çobanpüskülü, KocayemiĢ, Böğürtlen, Yabani fındık gibi ağaççıklar da görülmektedir. YağıĢ ve nem oranı yüksek olduğundan zengin bir orman altı örtüsü vardır.ağaç örtüsünün bulunmadığı ve tarım yapılmayıp mera olarak kullanılan kısımlarda çeģitli türden buğdaygil ve baklagil yer bitkileri yer almaktadır. Bunun dıģında örtünün bozulduğu yerlerde bazı dikenli bitkiler görülmektedir.

31 KASTAMONU VE SAVAġTAKĠ YERĠ Kastamonu Turk Kurtulus Savasinda en fazla sehit veren illerden birisi belkide birincisidir yilinda Turk yurdu haline geldikten sonar bir daha dusman ayagi deymeyen bu naciz Turk yurdu kahraman evlatlar yetistirmis ve memleketimizin kurtulusunda cok onamli bir pay sahibi olmustur. Iste Sehit Serife Baci Kastamonu nun yetistirdigi kahraman Turk evlatlarindan sadece bir tanesidir.

32 ġehġt ġerġfe BACI

33 KASTAMONU ĠLÇELERĠ GÖRSEL ġeklġ

34 KÖÇEK Köçeklerin dans etmesi için çalınan müzik olarak ortaya çıkmıģ, zaman içinde halk türkülerinin bir araya getirilmesinden oluģan bir müzik biçimi haline gelmiģtir. Osmanlı dönemi saray ve saltanat çevresinde yer alan köçek geleneğinde kadın kılığına girerek dans eden erkeklere müzisyenler eģlik ediyorlardı. Yedi yaģ gibi çok erken yaģlarda baģlayan köçeklik eğitimi 14 yaģına kadar sürer ve bu yaģtan itibarenköçekler profesyonel dansçı olarak mesleklerini sürdürürlerdi yılında sultan'ın köçek takımlarını yasaklamasının ardından köçekler Anadolu'ya ve çeģitli arap ülkelerine dağıldılar. Anadolu'nun bazı bölgelerinde hâla varlıklarını sürdüren köçeklik geleneği özellikle Kastamonu yöresinin zengin bir kültürü olarak yaģamaktadır. Kastamonu düğün ve Ģenlikleri köçeksiz yapılmaz. Kastamonu'daki köçek takımlarında, dançılara, davul, zurna ve kemane ustaları eģlik etmektedir.

35 KASTAMONU ĠLÇELERĠ Araç: Ġl merkezine 44 km uzaklıkta bulunan ilçe Kastamonu - Karabük karayolu üzerindedir. Azdavay: Kastamonu ilinin kuzeybatısında 1268 m² yüzölçümüne sahip engebeli ve ormanlık arazi ile çevrilidir. Ġlçe kuzeyde ġenpazar ve Doğanyurt ilçeleri, güneyde Daday ilçesi, batıda PınarbaĢı ilçesi, doğuda Küre ve Ağlı ilçeleri ile çevrilidir. Kastamonu ya Ağlı-Seydiler üzerinden 74 km dir. Ġlçe 49 köy ve 4 mahalle olmak üzere toplam 53 idari birimden oluģmaktadır.ġlçeye bağlı Ahat köyü çatak mahallesi sınırları içerisinde Çatak Kanyonu vardır. Bozkurt: Karadenize kıyısı olan bir ilçedir. Ġlçe merkezi sahilde olmayıp, Abana'nın 2 km güneyindedir. Cide: Ġl merkezine uzaklığı 133 km'dir ve Karadeniz kıyısındadır. 12 km kumsalı olan Cide, konumu gereği tarih boyunca Ġpek Yolu üzerinde önemli bir liman olma özelliğini sürdürmüģtür. Ġlçede ahģap gemi ve yattersaneleri mevcuttur.

36 Daday: Ġl merkezine uzaklığı 32 km'dir. Atatürk Ağustos 1925'te "ġapka ve Kıyafet Ġnkılabı" dolayısıyla Kastamonu'ya geldiğinde ilçeyi ziyaret etmiģ ve Köpekçioğlu Konağı'nda misafir edilmiģtir. Nüfusu 4800'dür. Eğitim için iki lisesi(daday Lisesi)-(Daday Ġmam Hatip Lisesi), bir yatılı ilköğretim bölge okulu (Profesör Doktor Fahri Ecevit Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu), 2 ilköğretim okulu (Atatürk Ġlköğretim Okulu)-(Miralay Halit Bey Ġlköğretim Okulu) vardır. Doğanyurt:Ġlçe Batı Karadeniz Bölgesi nde sahil kesiminde kurulmuģ olup, arazisi dağlık ve engebeliktir. Ġlçe merkezindeki rakım ortalama 5 metre civarındadır. Doğanyurt kuzeyde Karadeniz, batıda Cide ilçesi, doğuda Ġnebolu ilçesi, güneyinde ise ġenpazar, Azdavay ve Küre ilçeleri ile çevrilidir. Ġl merkezine Ġnebolu ilçesi üzerinden 121 km. mesafededir. TaĢköprü: Kastamonu ya 41 km uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 500 m. olan ve Gökırmak Ovasında kurulu bulunan Ġlçede her sene Eylül ayının ilk haftası uluslararası kültür ve sarmısak festivalidüzenlenmektedir. Ġlçe merkezi,plânlı ve düzenli bir yerleģime sahip olup Tosya'dan sonra en fazla nufusa sahip ikinci merkezdir.sarımsağı ve kuyu kebabı ile meģhurudur. Kastamonu-Sinop yolu üzerindedir.

37 Devrekani: Ġl merkezine uzaklığı 29 km'dir. Eski bir yerleģim merkezi olan Devrekani höyük ve harabeleri, çeģme ve camileri ile arkeolojik yönden zengindir Ağustos 1925 Kastamonu ziyaretlerinde Atatürk 28 Ağustosta ilçeyi ziyaret etmiģ, Bozkocatepe - Kurukavak Köyünde ormanlık bir alanda bulunan Müftüoğlu Mehmet Bey'in çiftliğinde misafir edilmiģtir. Hanönü: Ġl merkezine uzaklığı 69 km'dir. TaĢköprü'ye bağlı bir nahiye(bucak) iken ayrı bir ilçe haline getirilmģtir. Kastamonu' nun en önemli yatırlarından, türbesi Ģehir merkezinde bulunan ġeyh ġaban-ı Veli Ġlçenin Çındar Köyünde M.1471 yılında doğmuģtur. Ġlçede Mayıs ayı ilk haftasında "ġeyh ġaban-ı Veli Anma Haftası" Ekim ayının ilk haftası Panayır düzenlenmektedir. Ġhsangazi: Ġl merkezine uzaklığı 37 km'dir. Ġlçenin Ġsalar Mahallesinde bulunan Haraçoğlu Camii ve Türbesi tarihi ziyaret yeridir. Ġnebolu: Ġl merkezine 90 km uzaklıktadır. Ġlçe merkezi kentsel sit alanıdır. 347 tescilli yapı bulunmaktadır. AbeĢ Tepesi ve GeriĢ Tepesi Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillidir.ġlin önemli ve eski ilçelerinden biridir.

38 Küre: Ġl merkezine uzaklığı 61 km'dir. Ġlçede bulunan Doğanlar Kalesi M.Ö yıllarında yapılmıģtır. Küre orman içi yayla turizmi için elveriģli ve tabii güzellikleri olan bir ilçedir. Yaralıgöz Dağı eteklerindeki kanyon görülmeye değerdir. PınarbaĢı: Ġl merkezine 92 km uzaklıktadır. Ilıca köyünde bulunan Roma Dönemi "Ayazma"da ılık su hala mevcuttur. Ayrıca Dünya' nın en büyük ikinci kanyonu Valla Kanyonu ve yine Dünya' nın en büyük 4. mağarası Ilgarini Mağarası bu ilçededir. Bir de Horma Kanyonu isminde ikinci bir kanyon daha vardır. Ġlçenin 1987 yılında ilçe olmasına karar verilmiģ, 1988 yılında ilçe olmuģ ve 1989 yılında ilk belediye teģkilatı kurulmuģtur. Ġlçe merkez nüfusu 1700, köylerle beraber 5174' dür.ġlçe de bir konak yani PaĢa Konağı vardır ve ilçenin Uzunçam Köyü' ndeki okulun bahçesinde eskiden kalam üzerinde yazılarlar bulunan bir taģ vardır. Ġlçe eğer yeterli reklam yapılırsa gelcek vadeden bir turizm merkezidir. ġenpazar: Ġl merkezine 100 km uzaklıkta olan ilçe Karadenize 37 km mesafede olup deniz seviyesinden yüksekliği 335 metredir. Seydiler: Ġl merkezine 30 km uzaklıkta Kastamonu-Ġnebolu yolu üzerinde kurulu bir ilçedir. Tosya: Ġl merkezine uzaklığı 70 km uzaklıktadır.devrez Çayı ovasında ve E-80 Karayolu üzeridir.merkez ilçeden sonra en fazla nüfusa sahip ilçe merkezidir.pirinçi ile meģhurudur.

39 KÖÇEK RESĠMLERĠ

40 Sunum Sona Erdi...

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ A. COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GĠRĠġ Eski dönemlerden beri yerleģme bölgesi içinde yer alan EskiĢehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. ġehrin tarihi, Anadolu da ilk siyasi birliği kuran Hitit Ġmparatorluğuna

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ 1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. Ġlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda, orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında,

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KASTAMONU İLİ CİDE İLÇESİ'NDE YER ALAN 2 ADET PARSEL (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310034 CİDE 2 ADET PARSEL

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2011 Yayın No:2011/1 SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası...

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 2012 GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 1 Tarih, Doğa, Lezzet ve Eğlenceyi Buluşturan Merkez

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı