PARALLEL TESTS FOR ÜDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARALLEL TESTS FOR ÜDS"

Transkript

1 PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR i

2 Komisyon PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR ISBN , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satı hakları, Pegem A Yayıncılık E itim Danı manlık Hizmetleri Tic. Ltd. ti. ne aittir. Anılan kurulu un izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da ba ka yöntemlerle ço altılamaz, basılamaz, da ıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlı ı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Mart Baskı: ubat Baskı Kasım 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık E itim Danı manlık Hizmetleri Tic. Ltd. ti. Adakale Sokak 4/1 Yeni ehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) nternet: e-posta: ii

3 SUNU PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS Sosyal Bilimler ngilizce ye yönelik sınava hazırlık kitabıdır. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler sınavından kimler yararlanabilir? Bu kitap ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler için tasarlanmı tır. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler sınavının amacı nedir? Öncelikle bu kitap söz konusu sınavlara hazırlanan bireylerin hedefledikleri puanlara ula abilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmı tır. Bu kitabı kullanan bireylerin ÜDS Sosyal Bilimler sınavında test edilen üst düzey dilbilgisi konularını ve bu sınavlar için gerekli bazı özel strateji ve dil becerilerini sınav öncesi peki tirebilecekleri dü ünülmektedir. Ayrıca, sınava hazırlık döneminde PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler ile bireyler, sınava ili kin olarak zayıf ve güçlü yönlerini kolaylıkla tespit edebileceklerdir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler neleri içermektedir? Bu kitap 4 bölüm ve Grammar Focus adlı internetten eri ebilece iniz bir dosyadan olu maktadır. ÜDS Sosyal Bilimler Sınavının Analizi Bu bölüm sınavda yer verilen soru grupları, her soru grubundaki soru sayısını ve bu soruları yanıtlamak için ayrılması önerilen süreleri içermektedir. ÜDS Sosyal Bilimler Soru Grupları ve Test Maddelerine li kin Öneriler Bu bölümde ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireylerin sınav süresince her bir test maddesi için i e ko abilecekleri farklı stratejiler önerilmi tir. Bu stratejilere ek olarak her bir soru grubu için hem ipuçları hem de örnek sorular verilmi tir. ÜDS Sosyal Bilimler Testleri ve Açıklamalı Yanıt Anahtarları Bu kitapta yılları arasında yapılan 12 sınav yer almaktadır. Bu kitapla ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler, gerçek sınavlarla ön hazırlıklarını gerçekle tirmi olacaklardır. Kitap tasarımında her sorunun altında o soruya ait yanıta yer verilmi tir. Bu bölümde her test maddesinin do ru seçene i verildikten sonra Grammar Focus dosyasında yer alan gramer referans numaraları verilerek kitabı kullananlar soru kökünde yer alan konuya özel, ayrıntılı dilbilgisi açıklamalarına yönlendirilmi tir. Ayrıca, soru kökünün ve çeldiricilerin kolaylıkla anla ılmasını sa lamak amacıyla anahtar sözcüklerin Türkçe kar ılıkları verilmi tir. Ayrıca 2006 Ekim, 2007 Mart ve Ekim sınavlarının sonunda, mevcut sınavda çıkmı önemli kelimeleri ve cümle içinde kullanımlarını içeren GLOSSARY verilmi tir. Grammar Focus Dosyası Bu dosyada, ÜDS Sosyal Bilimler sınavının içerdi i temel gramer noktaları, Biçim (Form), Anlam (Meaning) ve Kullanım (Use) açısından tanımlanmı ve örnekler verilerek ayrıntılı bir biçimde açıklanmı tır. Konu ba lıklarında verilen referans numaraları, kitabı kullananları yanıt anahtarlarındaki konuya do rudan yönlendirmek amacıyla kullanılmı tır. Bu dosyada yer alan dosyaları açmak için Acrobat Reader programına ihtiyacınız olacaktır. Bu programı internetten bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Dosya indirme adresi: Ekler Bu bölümde 2 ek sunulmu tur: EK I: ngilizce ön ek listesi ve bu eklerin anlamları ve örnekleri verilmi tir. Bu listede yer alan ön eklerin i lev ve anlamlarının, soru köklerinde yer alan bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını tahmin etmede önemli bir yeri vardır. Bu nedenle sınav öncesi bu listelerin incelenip peki tirilmesinin yararlı olaca ı dü ünülmektedir. EK II: ÜDS Sosyal Bilimler sınavında sıklıkla kar ıla ılan düzensiz fiillerin (Irregular Verbs) listesi ve bu düzensiz fiillerin infinitive, simple past ve past participle biçimleri alfabetik sırada verilmi tir. iii

4 PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler nasıl kullanılabilir? Bu kitap bireylerin tercihlerine göre birçok de i ik yöntemle kullanılabilir. Ancak, kitap tasarımındaki içerik düzenlemesi, sınava hazırlananlar tarafından izlenilen en yaygın yöntemdir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler in tamamını çalı tı ımda hedefledi im puanı alabilir miyim? Hiç bir sınav kitabı, bu tip üst düzey dilbilgisi ve dil becerilerinin sınandı ı ÜDS Sosyal Bilimler için tek ba ına yeterli de ildir. Hedeflenen puanın alınabilmesi için, PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler kitabının yanı sıra ngilizce dergi, gazete, öykü, roman vb. yazılı materyallerin düzenli bir biçimde okunması, ngilizce TV ve radyo programların, filmlerin, arkıların düzenli olarak dinlenmesi ve izlenmesi ve hatta ngilizce konu ulması ve yazılması sınav öncesi hazırlıklarda yer verilmesi gereken önemli etkinlikler olarak önerilebilir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler in di er sınav kitaplarından farkı nedir? ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler, bu kitapta yer alan gerçek sınavlarla ön hazırlıklarını en do ru biçimde gerçekle tirmi olacaklardır. Bu önemli farklılı a ek olarak, PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler di er sınav kitaplarında bulunmayan ngilizce dilbilgisi konularının örneklerle ayrıntılı bir açıklamasına da yer vermek için Grammar Focus adlı bir dosya hazırlanmı tır. Bu dosyanın sınava hazırlanan bireylerin özelikle dilbilgisi açısından eksik olan bilgilerini tamamlamalarına yardımcı olaca ı dü ünülmektedir. Kasım 2007 Pegem A Yayıncılık iv

5 Ç NDEK LER Sayfa Sunu...iii çindekiler... v BÖLÜM I ÜDS SOSYAL B L MLER SORULARININ ANAL ZLER (ss.3-4) Yeni Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS SOSYAL B L MLER ngilizce nin Analizi... 3 BÖLÜM II SOSYAL B L MLER SORU GRUPLARI (ss. 7-49) ÜDS SOSYA B L MLER deki Soru Grupları ve Bu Gruplarda Yer Alan Soru Maddelerinin Yanıtlanmasına li kin Öneriler Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular...42 v

6 BÖLÜM III ÜDS SOSYAL B L MLER TESTLER VE LI CEVAPLARI (ss ) ÜDS SOSYAL B L MLER TESTLER ÜDS SOSYAL B L MLER Test A (2002 Mart)...53 ÜDS SOSYAL B L MLER Test B (2002 Aralık)...71 ÜDS SOSYAL B L MLER Test C (2003 Mart)...89 ÜDS SOSYAL B L MLER Test D (2003 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test E (2004 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test F (2004 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test G (2005 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test H7 (2005 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test I (2006 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test J (2006 Ekim) ÜDS SOSYAL B L MLER Test K (2007 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test L (2007 Ekim) BÖLÜM IV EKLER (ss ) APPENDIX 1 LIST OF PREFIXES APPENDIX 2 COMMON IRREGULAR VERBS AND THEIR PRINCIPAL PARTS vi

7 ÜDS Sosyal Bilimler Soru Grupları 7 ÜDS SOSYAL B L MLER DEK SORU GRUPLARI ve BU GRUPLARDA YER ALAN SORU MADDELER N N YANITLANMASINA L K N ÖNER LER ÜDS Sosyal Bilimler soruları a a ıdaki gibi gruplandırılmı tır. SORU GRUPLARI YÖNERGE 1 Cümlede Bo Bırakılan Yerlere Uygun Dü en Sözcük ya da fadeyi Bulunuz 2 Verilen Cümleyi Uygun ekilde Tamamlayan fadeyi Bulunuz 3 A a ıdaki Parçada Numaralanmı Yerlere Uygun Dü en Sözcük ya da fadeyi Bulunuz 4 Bo Bırakılan Yere, Parçanın Anlam Bütünlü ünü Sa lamak çin Getirilebilecek Cümleyi Bulunuz 5 Cümleler Sırasıyla Okundu unda Parçanın Anlam Bütünlü ünü Bozan Cümleyi Bulunuz. 6 Verilen ngilizce Cümleye Anlamca En Yakın Türkçe Cümleyi Bulunuz 7 Verilen Türkçe Cümleye Anlamca En Yakın ngilizce Cümleyi Bulunuz 8 Kar ılıklı Konu manın Bo Bırakılan Kısmını Tamamlayabilecek fadeyi Bulunuz 9 Verilen Okuma Metnine Göre Soruları Cevaplayınız Bu gruplardan 1. ve 2. Grup sorular için yanıt anahtarı olu turulurken sorulan konuya ili kin olarak referans numaraları verilmi tir. Böylece, ÜDS Sosyal Bilimler e hazırlanan ki iye, konuya ili kin ayrıntılı açıklama ve tanımlamalar örnekler ile verilmesi sa lanmı tır. Di er soru gruplarına ili kin olarak a a ıdaki genel açıklamalar yapılmı tır.

8 ÜDS Sosyal Bilimler Sorularının Analizleri 3 ÜN VERS TELERARASI KURUL YABANCI D L SINAVI ÜDS SOSYAL B L MLER NG L ZCE N N ANAL Z Soru Grupları Soru Sayısı Sorulan Konular Soru Sayısı Önerilen Süre Gramer Konuları : Prepositions 3 Conjunctions 2 Tense 5 CÜMLEDE BO BIRAKILAN YERLERE UYGUN DÜ EN SÖZCÜK YA DA FADEY BULUNUZ VER LEN CÜMLEY UYGUN EK LDE TAMAMLAYAN FADEY BULUNUZ A A IDAK PARÇADA NUMARANLANMI YERLERE UYGUN DÜ EN SÖZCÜK YA DA FADEY BULUNUZ Di erleri (Determiners, Comparisons, Passives, If Clauses etc.) Vocabulary : Sıfat (adj) 1 sim (n) 1 Yüklem (v) 3 Belirteç (adv) 1 Gramer Konuları : Conjunctions 7 Noun Clauses 2 Relative Clauses 2 If Clauses 1 Gramer Konuları : Conjunctions 1 Prepositions 1 Tense - Vocabulary : Sıfat (adj) 1 sim (n) 1 Yüklem (v) 1 Belirteç (adv) * 70 saniye / 21 dakika 12 * 70 saniye / 14 dakika 5 * 100 saniye / 9 dakika BO BIRAKILAN YERE, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜ ÜNÜ SA LAMAK Ç N GET R LEB LECEK CÜMLEY BULUNUZ 5 Paragraf Özellikleri Topic Sentence 2 Supportive Sentence 3 5 * 160 saniye / 14 dakika CÜMLELER SIRASIYLA OKUNDU UNDA PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜ ÜNÜ BOZAN CÜMLEY BULUNUZ. 5 Paragraf Özellikleri Topic Sentence 2 5 * 160 saniye / 14 dakika Supportive Sentence 3

9 4 ÜDS Sosyal Bilimler Tamamı Çözümlü Çıkmı Sorular VER LEN NG L ZCE CÜMLEYE ANLAMCA EN YAKIN TÜRKÇE CÜMLEY BULUNUZ 3 Noun Clauses 1 Relative Clauses 1 3 * 70 saniye / 4 dakika Conjunctions 1 VER LEN TÜRKÇE CÜMLEYE ANLAMCA EN YAKIN NG L ZCE CÜMLEY BULUNUZ 3 Relative Clauses 1 Conjunctions 1 3 * 70 saniye / 4 dakika Verbal 1 Konular : KAR ILIKLI KONU MANIN BO BIRAKILAN KISMINI TAMAMLAYAB LECEK FADEY BULUNUZ VER LEN OKUMA METN NE GÖRE SORULARI CEVAPLAMA 5 24 ( 4 sorulu 6 okuma metni) Ula ım 1 Ara tırma projeleri 1 Spor Kar ıla maları 1 Ekonomi 1 sizlik 1 Sosyal Bilimler alanından güncel konular seçilmektedir * 150 saniye / 13 dakika 24 * 147 saniye / 59 dakika metinleri okuma : 18 dakika ÜDS de toplam 80 soru vardır. Verilen yanıtlama süresi 180 dakikadır. Yanıtların kontrolü için en az 10 dakika ayrılması önerilir.

10 Test A (2002 Mart) 53 ÜDS TEST A (2002 MART) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The respectability that Britain on America s actions is worth more to America than the provision of any amount of military aid. A) commissions B) transmits C) distribute D) confers E) proclaims The respectability that Britain confers on America s actions is worth more to America than the provision of any amount of military aid. commission: görevlendirmek transmit: göndermek, yaymak, ula tırmak, iletmek distribute: da ıtmak, tevzi etmek, yaymak, serpmek confer on: tevcih etmek, vermek confer with: görü mek, akıl danı mak proclaim: lan etmek, bildirmek, alenen söylemek Britanya nın, Amerika nın yaptı ı i lere verdi i destek Amerika için her türlü askeri yardımdan daha de erlidir. Bkz.: L.5 (s: 278) 3. a rather lazy, traditional, sea-side holiday, a considerable number of people are going on rougher, more exciting "adventure holidays". A) In spite of B) Instead of C) According to D) Just as E) In case of Instead of a rather lazy, traditional, sea-side holiday, a considerable number of people are going on rougher, more exciting "adventure holidays". Geleneksel bir deniz kenarı tatili yerine, önemli sayıda insan daha heyecan verici macera tatillerine gitmektedir. Bkz. F.4 (s: 60) 4. The research project he had undertaken was related to the problems of adolescence and concerned with those of young children. A) too / any B) the most / the least C) so / rather D) such / so E) less / more The research project he had undertaken was less related to the problems of adolescence and more concerned with those of young children. Aldı ı projenin konusu genç yeti kinlerin sorunlarıyla daha az, küçük çocukların sorunlarıyla daha çok ilgiliydi. Bkz. I.10 (s: 132) 2. When people think of democracy, they generally couple it with a amount of liberty for individuals and groups. A) drastic B) sincere C) considerable D) desolate E) delicate When people think of democracy, they generally couple it with a considerable amount of liberty for individuals and groups. drastic: çok sert, iddetli sincere: samimi, içten, candan, gerçek considerable: önemli, hatırı sayılır desolate: tenha, bo, ıssız, insansız, terkedilmi, harap, viran delicate: lezzetli, nefis, ince, zarif, nazik, narin nsanlar demokrasiyi genellikle birey ve grupların önemli ölçüdeki özgürlükleri ile özde le tirirler. Bkz.: M.12 (s: 318) 5. In parts of Nepal, hikers and campers down so many trees for Himalayan campseperatefires that the area deforested. A) were cutting / had become B) had cut / becomes C) have cut / is becoming D) would cut / became E) cut / would become In parts of Nepal, hikers and campers have cut down so many trees for Himalayan campfires that the area is becoming deforested. Present perfect tense yapılmı olan bir eyin etkisinin devam etmekte oldu unu gösterir, buna uyumlu olarak bölgenin a açsızla makta oldu u present continuous tense ile belirtilmi tir. have cut down için bkz. A.5.1 (s: 13) is becoming için bkz. A.2.6 (s: 5)

11 ÜDS TEST B (2002 ARALIK) Test B (2002 Aralık) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In Italy, even judges and priests who have been brave enough to the Mafia, have been brutally and indiscriminately murdered. A) put out of B) strike up against C) stand up against D) follow up E) run over In Italy, even judges and priests who have been brave enough to stand up against the Mafia, have been brutally and indiscriminately murdered. put out of: (-den) kurtarmak strike up against: ba lamak stand up against: -e gö üs germek, kar ı koymak follow up: izlemek, takip etmek run over: ta mak, çi nemek, ezmek, tekrar gözden geçirmek Mafyaya kar ı gelecek kadar cesur hakim ve rahiplerin öldürülmelerinden bahsediliyor. Bkz.: L.2 (s: 190) 2. Galileo, Descartes and many other European thinkers helped to lay the foundations of today's global education system. A) repeatedly B) selectively C) constantly D) reluctantly E) increasingly Galileo, Descartes and many other European thinkers helped to lay the foundations of today's selectively global education system. repeatedly: defalarca, birçok kez selectively: titizlikle hazırlanmı ekilde constantly: aralıksız, sürekli olarak, sık sık reluctantly: istemiye istemiye, isteksizce increasingly: artarak Küresel e itim sistemini tanımlayabilecek zarf B ıkkındadır. Bkz.: N.11 (s: 346) 3. Great works of art seem to be inexhaustible and unpredictable real human beings. A) as / as B) so / or C) as well as / than D) more / from E) both / and Great works of art seem to be as inexhaustible and unpredictable as real human beings. Büyük sanat eserleri insano lu kadar bitip tükenmez ve tahmin edilemezdir. as..as kalıbı kadar anlamını vermektedir. Bkz. I.10 (s: 132) 4. In 1789, France was in a serious financial position corruption, royal extravagance, and the chaos that comes with revolution. A) despite B) due to C) whereas D) so that E) according to In 1789, France was in a serious financial position due to corruption, royal extravagance, and the chaos that comes with revolution. Fransa nın yolsuzluk, kraliyetin savurganlı ı ve devrimle gelen kaostan dolayı ciddi mali sıkıntıları oldu u anlatılıyor. due to =..den dolayı Bkz. F.4 (s: 60) 5. So far they enough tombs at any clear understanding of the rituals and lives of these ancient people. A) would not excavate / arriving B) could not have excavated / having arrived C) had not excavated / to arrive D) have not excavated / to have arrived E) are not excavating / to have arrived So far they have not excavated enough tombs to have arrived at any clear understanding of the rituals and lives of these ancient people. so far ifadesi present perfect tense ile kullanılır. have not excavated için bkz. A.5 Time Adverbials with the Present Perfect (s: 12)

12 Test C (2003 Mart) 89 ÜDS TEST C (2003 MART) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Western scholarship impose itself on the developing world, but at last the West is beginning to realize that it has much to learn itself. A) ought to B) has to C) used to D) might E) would Western scholarship used to impose itself on the developing world, but at last the West is beginning to realize that it has much to learn itself. but at last = ama nihayet Batı kendisinin de ö renece i eyler oldu unun farkına varmaya ba lıyor ifadesi cümlenin ilk kısmında geçmi zaman olması gerekti ini gösteriyor. Bkz. A (s: 10) 3. Since Taiwan its recession, the retail clothing industry very badly. A) has entered / would have been doing B) had entered / would do C) would enter / has done D) was entering / will be doing E) entered / has been doing Since Taiwan entered its recession, the retail clothing industry has been doing very badly. Tayvan durgunlu a girdi inden beri perakende giyim endüstrisi çok kötü gidiyor. Since kullanılan taraf past simple, di er taraf present perfect olur. Bkz. A.6.1 (s: 16) 2. If the birth rate in India controlled, the population in the next 25 or 30 years, increasing from about 900 million to about 1,800 million. A) is not / will double B) will not be / doubles C) has not been / would double D) would not be / could have doubled E) was not / would have doubled If the birth rate in India is not controlled, the population will double in the next 25 or 30 years, increasing from about 900 million to about 1,800 million. Hindistan daki do um oranı kontrol edilmez ise nüfus ikiye katlanacak. Birinci tip art cümlesi kuralı; if + present simple di er taraf will. Bkz. B.4.1 (s: 31) 4. The robot has just the sort of features that to Japanese consumers when it on sale there later this year. A) would appeal / went B) will appeal / goes C) have appealed / went D) appeal / will go E) are appealing / is going The robot has just the sort of features that will appeal to Japanese consumers when it goes on sale there later this year. Robot, bu yılın ilerleyen zamanlarında satı a çıktı ında Japon mü terilerin ho una gidecek özelliklere sahip. Olay gelecek zamanda olaca ı için will kullanılır. Fakat kural gere i when ba lacından sonra will de il present simple tense kullanılmalıdır. Bkz. A.9 Time Adverbials with the Simple Future (s: 20)

13 Test D (2003 Aralık) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Out of the work of the great thinkers of the seventeenth century was developed a new outlook on the world, and it was this outlook which the decay of the belief in witchcraft and other superstitions. A) drove off B) got rid of C) kept out D) made up E) brought about Out of the work of the great thinkers of the seventeenth century was developed a new outlook on the world, and it was this outlook which brought about the decay of the belief in witchcraft and other superstitions. drive off: kovmak, defetmek,arabayla uzakla mak, ayrılmak getr rid off: -den kurtulmak, yol vermek, öldürmek keep out: içeri sokmamak, dı ında kalmak make up: yapmak, hazırlamak, olu turmak, tamamlamak, barı mak bring about: -e neden olmak, yol açmak, ikna etmek Büyük dü ünürlerin eserleriyle olu mu bu yeni dünya görü ü, büyücülük ve batıl inançlar gibi olumsuz eylerin azalmasına neden olmu ya da yol açmı olabilir. Bkz: L.2 (s.190) ÜDS TEST D (2003 ARALIK) 3. the Roman legions withdrew in the 5th century A.D., Britain fell easy prey to the invading hordes of Angles, Saxons and Jutes from Scandinavia and northern Europe. A) Until B) As long as C) Unless D) Lest E) When When the Roman legions withdrew in the 5th century A.D., Britain fell easy prey to the invading hordes of Angles, Saxons and Jutes from Scandinavia and northern Europe. Romalı lejyonlar M.S. 5 yy.da geri çekildi inde Britanya istilacılar için kolay bir av haline gelmi tir. Ayrıca cümledeki iki yüklem de geçmi zamanda kullanıldı ın-dan, When ba lacını kullanmak uygun olacaktır. Bkz: G (s.94), I.1 (s.127), A.3 (s.8) 4. Italy declared its neutrality upon the outbreak of World War I that Germany had embarked upon an offensive war. A) owing to B) as soon as C) on the grounds D) in view of E) such as Italy declared its neutrality upon the outbreak of World War I on the grounds that Germany had embarked upon an offensive war. Italya, Almanya nın saldırı amaçlı bir sava ba latmasını gerekçe göstererek / ba latması nedeniyle tarafsızlı ını ilan etmi tir. Bkz: F.4 (s.60) 2. The of capital punishment is another issue which has aroused widespread disagreement. A) abolition B) consultation C) contest D) distinction E) confiscation The abolition of capital punishment is another issue which has aroused widespread disagreement. Abolition: ortadan ya da yürürlükten kaldırma consultation: danı ma, ba vurma, konsültasyon contest: yarı ma, itiraz, adaylı ını koymak distinction: ayırt etme, itibar, fark confiscation: müsadere Metinde bahsedilen görü ayrılıklarını ancak ölüm cezasının kaldırılması do urabilir. Bkz: K.6 (s.156) 5. If the government Britain to have worldclass universities, it about the continuing decline in quality that characterizes so many of its universities. A) wants / ought to be worried B) will want / will have worried C) wanted / has worried D) had wanted / is worried E) has wanted / has worried If the government wants Britain to have world-class universities, it ought to be worried about the continuing decline in quality that characterizes so many of its universities. Metinde genel bir arttan bahsedildi inden, bu cümlede If Clause Type I kullanılmalıdır. Bu yapıda da If cümleci inde geni zaman, ana cümlede ise geni zaman ifade eden bir yardımcı fiil (modal) kullanılması uygundur. Bkz: B.4.3 (s.32), J.6 (s.146)

14 ÜDS Test E (Mart 2004) 129 ÜDS TEST E (MART 2004) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Today, after a decade of isolation and a devastating war, Iraq faces the daunting of reconstructing its economy. A) task B) jeopardy C) effort D) failure E) achievement Today, after a decade of isolation and a devastating war, Iraq faces the daunting task of reconstructing its economy. 10 yıllık izolasyon ve yıkıcı sava ın ardından, Irak bugün ekonomisini yeniden yapılandırma gibi yıldırıcı bir görevle kar ı kar ıyadır. task: görev jeopardy: tehlike effort: çaba failure: ba arısızlık achievement: ba arı Bkz.K.6 (s.156) 3. Most of the world's fishing grounds are being depleted by over-fishing. A) favourably B) inadequately C) fairly D) inevitably E) properly Most of the world's fishing grounds are inevitably being depleted by over-fishing. Dünyanın birçok balık avlama alanı, kaçınılmaz olarak a ırı avlanma yüzünden tükenmektedir. favourably: yararlı, uygun ekilde inadequately: yetersiz ekilde fairly: adil ekilde inevitably: kaçınılmaz olarak properly: uygun biçimde, do ru olarak Bkz. N.11 (s.346 ) 4. The Chinese government has Morocco a 6.4 million USD loan for the construction of three dams to supply drinking water to the country's rural areas. A) invested B) allocated C) estimated D) ranged E) ventured The Chinese government has allocated Morocco a 6.4 million USD loan for the construction of three dams to supply drinking water to the country's rural areas. 2. This table is certainly a rare example of 18 century furniture, and the carving on the legs was at that time. A) occasional B) distinguished C) competitive D) subjective E) prevalent This table is certainly a rare example of 18 century furniture, and the carving on the legs was distinguished at that time. Bu masa ku kusuz 18. yüzyıl mobilyacılı ının nadir örneklerindendir, ve ayaklarındaki oymalar o zamanlar ayrıcalıklıydı. occasional: tek tük, ara sıra distinguished: ayrıcalıklı, seçkin competitive: rekabetçi subjective: hayali, öznel prevalent: yaygın olarak kullanılan Cümlenin ba ında 18. yüzyıl mobilyacılı ının nadir örneklerindendi dendi i için masa ayaklarının oymalarının da ayrıcalıklı seçkin olması uygun olacaktır. Bkz. M.12 (s.318 ) Çin hükümeti, Fas a ülkenin kırsal alanlarına içme suyu sa lamak üzere üç barajın in a edilmesi için 6.4 milyon USD lik borç verdi. invested : yatırım yapmak allocated:da ıtmak, ödenek olarak vermek estimated: tahmin etmek ranged: uzanmak ventured: (tehlikeli bir i e giri meyi) göze almak Bkz. L.5 (s. 278) 5. The article that Martin Luther King's fundamentalist views were foreign to his liberal allies. A) holds up B) deals with C) pulls through D) points out E) writes out The article points out that Martin Luther King's fundamentalist views were foreign to his liberal allies. Makale Martin Luther King in a ırı tutucu görü lerinin liberal müttefikleri ile uyu madı ına i aret etmektedir. holds up: engellemek, geciktirmek deals with: de inmek, ilgilenmek pulls through: toparlanmak, iyile mek points out: i aret etmek writes out: tam olarak yazmak Bkz. L.3 (s. 190)

15 Test F (Aralık 2004) 153 ÜDS TEST F (ARALIK 2004) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Almost everyone is of the opinion that the minister ---- from the path he A) was not deviating / would choose B) would not deviate / will have chosen C) has not deviated / was choosing D) is not deviating / had chosen E) will not deviate / has chosen Almost everyone is of the opinion that the minister will not deviate from the path he has chosen. Neredeyse herkes bakanın seçmi oldu u yoldan sapmayaca ı kanaatinde. Bu cümlede seçmi oldu u yol önce gerçekle mektedir ve imdiki zamanı etkilemektedir, bu yüzden Present Perfect Tense kullanımı uygundur. Bu yoldan sapmama da ancak bir gelecek zaman ile ifade edilebilir. Bkz. A.5 (s.12) 3. By then the economy, which ---- along with an average GDP growth of 1.3% a year, ---- out for drastic measures. A) was tottering / is crying B) had been tottering / was crying C) would be tottering / had cried D) had tottered / has cried E) tottered / cries By then the economy, which had been tottering along with an average GDP growth of 1.3% a year, was crying out for drastic measures. Burada then zaman olarak geçmi zamanı i aret etti- inden, comma onun gerisine gitmek gerekti inden Past Perfect/Past Perfect Continuous Tense uygundur. kinci kısımda geçmi zamanda ekonominin durumu betimlendi i için de Past Simple/Past Continuous Tense uygundur. Bkz. A.8 (s.19) 2. In 1977, Britain ---- the privatization of its rail system which involved ---- up the former British Rail into more than 100 different firms. A) was completing / to have broken B) had completed / having broken C) completed / breaking D) has completed / being broken E) completes / to be broken In 1977, Britain completed the privatization of its rail system which involved breaking up the former British Rail into more than 100 different firms. Kesin bir zaman zarfı In 1977 kullanıldı ı için ilk kısımda Simple Past Tense kullanmak uygundur. Involve fillini de ba ka bir fiil takip etti inde onun gerund (Ving) halinde kullanmak uygundur. Bkz. A.3 (s.8) 4. Food and beverage producers ---- more than 116,000 new products to US consumers since 1990, and spending on US food and beverage advertising ---- $11 billion in A) have introduced / reached B) are introducing / would reach C) had introduced / had reached D) have been introducing / should reach E) introduce / have reached Food and beverage producers have introduced more than 116,000 new products to US consumers since 1990, and spending on US food and beverage advertising reached $11 billion in since zarfının Present Perfect Tense ile kullanılması uygundur. Sorunun ikinci cümlesinde ise geçmi e ait kesin bir tarih verildi i için Simple Past Tense in kullanılması uygundur. Bkz. A.5 (s.12)

16 Test G (Mart 2005) 175 ÜDS TEST G (MART 2005) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Since the 1951 takeover of Tibet by China, Tibetans have occasionally, but unsuccessfully, against their Chinese masters. A) settled B) bargained C) allied D) proposed E) revolted revolted Since the 1951 takeover of Tibet by China, Tibetans have occasionally, but unsuccessfully, revolted against their Chinese masters. settled (v): yerle mek bargained (v): pazarlık yapmak allied (adj): müttefik, birle ik proposed (v): önermek revolted (v): isyan etmek, ayaklanmak Bkz.L.5 (s.278) 2. In the opinion of some leading economists, Germany as a whole has certainly not been over the past decade. A) taking on B) doing well C) coping with D) piling up E) holding out doing well In the opinion of some leading economists, Germany as a whole has certainly not been doing well over the past decade taking on: üzerine almak doing well: iyiye gitmek coping with: ba a çıkmak, üstesinden gelmek piling up: birikmek holding out: dayanmak 3. I can t believe that the treasurer really has with all the club s funds. A) turned over B) cut off C) made out D) run off E) put up run off I can t believe that the treasurer really has run off with all the club s funds turned over: çevirmek cut off: kesmek made out:kestirmek, çıkarmak run off: kaçmak put up: in a etmek Bkz.L.3 (s.278) 4. It is indeed a beautiful vase but its value is obviously impaired by this in the handle. A) diversion B) attribute C) distinction D) preservation E) defect defect It is indeed a beautiful vase but its value is obviously impaired by this defect in the handle. diversion (n): yanıltmaca attribute (n): nitelik distinction (n): farklılık preservation (n):koruma, muhafaza defect (n): noksan, eksiklik Bkz.K.6 (s.156) 5. Competition is generally regarded as an ingredient in the search for efficiency and innovation A) irrepressible B) impulsive C) improbable D) indispensable E) arrogant indispensable Competition is generally regarded as an indispensable ingredient in the search for efficiency and innovation irrepressible (adj): bastırılamayan impulsive ( adj): dü üncesizce davranan improbable (adj): ihtimal dı ı indispensable (adj): vazgeçilmez arrogant (adj): kibirli Bkz. K.6 (s.156) 6., consumer-spending in France is strong, but could soon be weakened by rising unemployment. A) Eventually B) Inevitably C) Currently D) Conclusively E) Recently Currently consumer-spending in France is strong, but could soon be weakened by rising unemployment Eventually ( adv): sonunda Inevitably ( adv): kaçınılmaz Currently (adv): su anda Conclusively (adv): ikna edici bir ekilde Recently ( adv): son zamanlarda Not: currently adv genellikle present continuous ile kullanılır. Bu cümlede be fiili state verb oldu undan simple present kullanılmı tır. E seçene i ilk bakı ta aldatıcı olabilir fakat recently adv perfect tense lerle kullanılır, bu yüzden cevap olamaz Bkz.N.11 (s.346)

17 Test H (Aralık 2005) 197 ÜDS TEST H (ARALIK 2005) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. The mountain peaks Camlıhem in attract mountaineers all over the world. A) between / of B) upon / for C) above / across D) near / beyond E) around / from The mountain peaks around Camlıhem in attract mountaineers from all over the world. Çamlıhem in dolaylarındaki da zirveleri tüm dünyadan da cıların dikkatini çekmektedir. Bu cümlede Çamlıhem in in önünde dolaylarında anlamı katan around preposition u; tüm dünyadan anlamını katan from preposition unun kullanılması gerekmektedir. Bkz. F.2 (s.57 ) 2. the eminent Victorian biologist Thomas Huxley, the great sea fisheries were inexhaustible. A) In accord with B) In view of C) With regard to D) According to E) In the case of According to the eminent Victorian biologist Thomas Huxley, the great sea fisheries were inexhaustible. Önde gelen Viktoryalı biyologlardan Thomas Huxley e göre, büyük deniz.. Bkz.F.4.1 (s.60 ) 4. Structural unemployment has often been associated with technological unemployment,, unemployment resulting from the increased use of labour-saving machines. A) so as B) so far C) that is D) what's more E) even so Structural unemployment has often been associated with technological unemployment, that is, unemployment resulting from the increased use of labor-saving machines. Cümlenin birinci bölümünde yapısal i sizli in teknolojik i sizlkle sıkça ili kilendi ildi inden bahsetmi, ardınan da teknolojik i sizlik kavramının açıklaması yapılmı tır. Bo luk bölümünde daha sonra yapılan açıklamaya i aret eden bir yapı gerekmektedir. C seçene indeki yani anlamına gelen that is en uygun seçenektir. 5. Relations between China and Tibet just may be on the improve, but little has yet been said about it by side. A) neither B) either C) each D) both E) some Relations between China and Tibet just may be on the improve, but little has yet been said about it by either side. Bu cümlede Çin ve Tibet arasındaki ili kilerin son zamanlarda iyile me yolunda olduklarından bahsedilmektedir. Bo luktan sonra gelen isim ise tekildir. Herhangi bir taraf anlamında kullanılan B seçene indeki either en uygun ifadedir. D seçene indeki both çeldiricidir, ancak both dan sonra ço ul isim kullanılmalıdır. 3. She needs a change; she should take a holiday; but she is pretending she can't afford one. A) that B) if C) whereas D) as ever E) that is She needs a change; she should take a holiday; but she is pretending that she can't afford one. Bu cümlede pretend fiili ile bo luktan sonraki cümle arasına gelecek yapının noun clause cümleci ine uygun olması gerekmektedir. that noun clause yapılarında ba lıca kullanılan ifadedir. Bkz.D.2.3 (s.47 ) 6. A narrative essay is a nonfiction composition the writer explores the subject by telling a story. A) in which B) which C) where D) whose E) when A narrative essay is a nonfiction composition in which the writer explores the subject by telling a story. Bütün seçenekler relative clause yapısıdır ancak A seçene inde içinde anlamı katan in which yapısı en uygundur. Where olamaz çünkü bir yeri de il öykünün içinde bulunan konuyu anlatmaktadır. Bkz.C.1.7 (s.42 )

18 Test I (Mart 2006) 221 ÜDS TEST I (MART 2006) sorularda cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. The Maastricht Treaty, which laid down the rules for euro membership, says that governments may not have budget ---- of more than 3% of their GDP. A) deficits B) restrictions C) rates D) allocations E) assets The Maastricht Treaty, which laid down the rules for euro membership, says that governments may not have budget deficits of more than 3% of their GDP. deficits: hesap açı ı restrictions: sınırlama, kısıtlama rates: oran, de er allocations: bölü üm, pay ayrımı assets: mal varlı ı, servet Avro para birimine üyelik ile ilgili kuralları ortaya koyan Maastricht Anla masına gore devletlerin bütçe açı ı gayri safi milli hâsılalarının % 3 ünden fazla olamaz. 3. For the information systems to work properly, you need to ---- the technology to suit the situation. A) convince B) adjust C) reduce D) sustain E) explain For the information systems to work properly, you need to adjust the technology to suit the situation. convince: ikna etmek adjust: elveri li hale getirmek, uyum sa lamak reduce: azaltmak sustain: sürdürmek explain: açıklamak Bilgi sistemlerinin düzgün çalı abilmesi için duruma ayak uydurabilin diye teknolojiyi uygun hale getirmeniz gerekmektedir. 2. The European Commission is opposed to any change in current banking practices. A) reluctant B) emotional C) relentless D) crucial E) resentful The European Commission is opposed to any crucial change in current banking practices. reluctant: isteksiz, gönülsüz emotional: duygusal relentless: acımasız crucial: kritik, can alıcı resentful: dargın, küskün Avrupa Komisyonu mevcut bankacılık uygulamalarındaki herhangi bir kritik de i ime kar ıdır. 4. Though it is fashionable to denounce negative campaigning, every political expert knows it can be ---- effective. A) defiantly B) suitably C) extremely D) sensitively E) lately Though it is fashionable to denounce negative campaigning, every political expert knows it can be extremely effective. defiantly: korkusuzca, meydan okurcasına suitably: uygun ekilde extremely: son derece sensitively: duyarlı ekilde lately: son zamanlarda Karalama kampanyası yapılmasını kınamak popular olmasına ra men, her siyaset uzmanı bunun son derece etkili olabilece ini bilir.

19 Test J (Ekim 2006) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In the 1990s the Belgian government was involved in numerous scandals that contaminated it with a reputation for incompetence and A) participation B) despair C) corruption D) dislike E) certainty Soruda dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken iki anahtar kelime scandals ve incompetence dır larda Belçika hükümeti birçok skandal içinde yer almı tır ki bu skandallar beceriksizlik (incompetence) ve.. ile hükümetin itibarını zedelemi tir. Skandal ve beceriksizlik olumsuz anlama sahip iki kelimedir ve and ba lacı ile incompetence sözcü ünden sonra elbette yine olumsuz anlama sahip bir sözcük gelmelidir. Bu da seçenekler içinde yolsuzluk anlamına gelen corruption olmalıdır. Kelime sorularında en çok dikkat edilmesi gereken nokta anahtar sözcükleri veya ipuçlarını bulmaktır. Cümlenin tamamında yer alan kelimelerin tümünü bilmek, anlamaya çalı mak veya cümleyi kelimesi kelimesine çevirmeye çalı mak zaman kaybına yol açacaktır. Di er seçeneklerde yer alan participation: katılım, despair: umutsuzluk, dislike: sevmeme ve certainty: kesinlik anlamlarına gelmekle birlikte cümlenin genel anlamına aykırı dü mektedirler. ÜDS TEST J (EK M 2006) 2. Queen Mary s attempts to restore Catholicism to England during her reign ( ) resulted in ---- turmoil and much bloodshed. A) internal B) reasonable C) stable D) arrogant E) versatile Her kelime sorusunda oldu u gibi bu soruda da cümlenin genel anlamı a a ı yukarı çıkarıldıktan sonra odaklanılması gereken bir bölüm vardır. O da resulted in.. turmoil and much bloodshed kısmıdır. turmoil kelimesi anlamca bilinmese dahi cümlenin genelinden ve de özellikle much bloodshed kelimelerinden olumsuz anlama sahip bir sözcük oldu u, noun oldu u ve bo lu a bir sıfat getirilmesi gerekti i çıkarımı yapılabilir. Zaten seçeneklerde de sadece sıfatlara yer verildi i görülmektedir. Kraliçe Mary nin saltanatı boyunca ngiltere de Katolikli i yeniden in a etme giri imleri. turmoil ve kan dökülmesiyle sonuçlanmı tır. turmoil kelimesi bilinmese dahi bir hükümetin ba arısızlı ı kan ve iç sava la sonuçlanmı tır demek mantıklı olacak ve kelimenin anlamını internal kelimesiyle tahmin etmek zor olmayacaktır. Zira turmoil karga a demektir ve internal turmoil iç sava olarak dilimize çevrilebilir. Di er seçenekler de.. turmoil ikilisiyle de erlendirilmelidir. Sırayla bo lu a seçeneklerdeki kelimeleri yerle tirecek olursak; resonable turmoil: mantıklı karga a (B) anlamına gelir. stable turmoil: durgun karga a (C), arrogant turmoil: kibirli karga a (D), versatile turmoil: çok yönlü (birçok i i yapabilen) karga a (E) anlamlarına gelir. Görüldü ü üzere bu seçeneklerden mantıklı bir ikili anlam çıkmamaktadır. Belki çok yönlü karga adan (E) söz edilebilir ama kelimeyi biraz irdelersek, kelimenin beceriklilik anlamında bir çok yönlülük anlamı ta ıdı ını görürüz. Burada, ÜDS veya di er dil sınavlarının kelime sorularını yanıtlarken kelimelerle ilgili ön bilginin çok önemli oldu- unu vurgulamak gerekiyor. Kelime ö renirken yüzeysel de il, derinlemesine ve örnekleriyle çalı mak gerekiyor. Sadece Türkçe anlamıyla ezber yapmak yukarıda oldu- u gibi ö renciyi yanıltabilir.

20 Test K (Mart 2007) 269 ÜDS TEST K (MART 2007) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In their ---- to overcome the anti-social effects of modern architecture, architects have directed their attention to more informal settlements. A) avoidance B) condition C) attempt D) involvement E) development Cümlede, mimarların modern mimarinin anti-sosyal etkilerinin üstesinden gelmek için dikkatlerini daha gayri resmi yerle imlere yönelttiklerinden bahsediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken kelime to yani için anlamını veren ba laç ve mimarların yapmı oldukları eylemdir. Bu durumda bir eyin üstesinden gelmek için yapılan i, te ebbüs ya da giri imdir. Yani do ru yanıt C seçene indeki attempt olmalıdır. A seçene inde yer alan kaçınma anlamındaki avoidance, B de yer alan durum anlamındaki condition, D de bulunan karı ma, bula ma anlamındaki involvement ve D deki geli me anlamına gelen development, cümlede anlam bütünlü ü sa layamadı ı için elenmesi gerek ıklardır. 3. The growing closeness between China and the Gulf nations has not gone unnoticed in the rest of the world, most ---- in the US. A) similarly B) vaguely C) relatively D) equally E) notably Cümleden Çin ve körfez ülkeleri arasındaki geli en yakınlık dünyanın geri kalan kısmında fark edilmemi de ildir, en.. ABD de anlamı çıkıyor. Bu bo lu u en iyi tamamlayacak kelime belirgin, özellikle anlamındaki notably olmalıdır. Yani dünyanın gözünden, özellikle de (en belirgin ekilde) ABD den kaçmayan bir yakınlıktan bahsediliyor. Herhangi bir benzerlikten söz edilmedi i için benzer bir ekilde anlamına gelen A seçene indeki similarly ; B seçene indeki belirsiz anlamındaki vaguely cümlenin genel anlamına tamamen zıttır. Çünkü belirsizlikten de il, aksine tüm dünyanın farkında oldu u bir durumdan bahsediliyor. C seçene inde bulunan relatively zarfı kıyaslamalarda kullanılır ve nispeten,. a kıyasla anlamına gelir. Herhangi bir kar ıla tırma söz konusu olmadı ı için bu seçenek de elenmelidir. D de bulunan equally de e it bir ekilde anlamına gelen bir zarftır ve cümleden bu anlamı da çıkarmak imkânsızdır. 2. Much of our knowledge of the ---- lives of the ancient Romans has been derived from the excavations at Pompeii and nearby Herculaneum. A) pretentious B) daily C) complete D) convenient E) extensive Uzun bir cümle olmasına ra men bo lu un oldu u yere ve hemen sonrasındaki kelimeye odaklanmak gerekiyor;. lives Eski Romalıların hangi ya da nasıl ya amları? Cümleyi çevirecek olursak Eski Romalıların günlük ya amlarıyla ilgili bilgi da arcı ımızın büyük bir kısmı Pompeii ve Herculaneum yakınlarında yapılan kazılara dayanmaktadır. A seçene inde yer alan yapmacık anlamındaki pretentious kelimesi kazılardan eski Romalıların yapmacık hayatları anlamı yarattı ı için, C de tamamen anlamındaki complete, D de bulunan uygun anlamındaki convenient ve E ıkkındaki geni, kapsamlı anlamına gelen extensive aynı ekilde anlam zayıflı ı yarattı ı ve cümlenin bütünüyle kayna amadı ı için elenmesi gereken seçeneklerdir. 4. Language learning can ---- in interesting ways across different societies and cultural settings. A) divide B) distract C) vary D) tend E) dismay Cümleyi Dil ö renimi, farklı toplumlar ve kültürel mekânlarda ilginç ekillerde çe itlilik gösterebilir anlamı verecek ekilde vary fiili tamamlamaktadır. A seçene inde yer alan bölmek, bölünmek anlamına gelen divide ; B seçene indeki dikkatini da ıtmak, me gul etmek anlamındaki distract ; D seçene inde yer alan ve anlamı e ilim göstermek, yönelmek olan tend cümleye anlam ve bütünlük katamadıkları için elenmeli; E seçene inde yer alan dismay ise korkutmak, deh ete dü ürmek anlamıyla duygusal bir durumu ifade eder ve o da cümleye ters dü tü ü için elenmelidir.

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI 1997-2007 EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 WWW.KPDS.ORG

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Bülten. Palamut Group SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Fortuna Fiore SAYFA PAGE SAYFA

Bülten. Palamut Group SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Fortuna Fiore SAYFA PAGE SAYFA Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 4 Aralık December 2014 SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Eskİden sadece mal ve hizmet üretmek yeterliyken artık Dünya değişti.

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

2002 MAYIS KPDS SORULARI

2002 MAYIS KPDS SORULARI 2002 MAYIS KPDS SORULARI 1.-24. sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Now that formal ----- has been given by the government, the project team can be recruited.

Detaylı

leti im ve kriz: enformasyona dayalı kapitalizm ve kontrol devleti 1

leti im ve kriz: enformasyona dayalı kapitalizm ve kontrol devleti 1 leti im kuram ve ara tırma dergisi Sayı 23 Yaz-Güz 2006, s. 27-40 Sunum - makale leti im ve kriz: enformasyona dayalı kapitalizm ve kontrol devleti 1 Dan Schiller University of Illinois at Urbana-Champaign

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

1993 KASIM KPDS SORULARI

1993 KASIM KPDS SORULARI 1993 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The topics included in the conference programme are not as as one might have hoped. A)

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı