PARALLEL TESTS FOR ÜDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARALLEL TESTS FOR ÜDS"

Transkript

1 PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR i

2 Komisyon PARALLEL TESTS FOR ÜDS SOSYAL B L MLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMI SORULAR ISBN , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satı hakları, Pegem A Yayıncılık E itim Danı manlık Hizmetleri Tic. Ltd. ti. ne aittir. Anılan kurulu un izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da ba ka yöntemlerle ço altılamaz, basılamaz, da ıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlı ı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Mart Baskı: ubat Baskı Kasım 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık E itim Danı manlık Hizmetleri Tic. Ltd. ti. Adakale Sokak 4/1 Yeni ehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) nternet: e-posta: ii

3 SUNU PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS Sosyal Bilimler ngilizce ye yönelik sınava hazırlık kitabıdır. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler sınavından kimler yararlanabilir? Bu kitap ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler için tasarlanmı tır. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler sınavının amacı nedir? Öncelikle bu kitap söz konusu sınavlara hazırlanan bireylerin hedefledikleri puanlara ula abilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmı tır. Bu kitabı kullanan bireylerin ÜDS Sosyal Bilimler sınavında test edilen üst düzey dilbilgisi konularını ve bu sınavlar için gerekli bazı özel strateji ve dil becerilerini sınav öncesi peki tirebilecekleri dü ünülmektedir. Ayrıca, sınava hazırlık döneminde PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler ile bireyler, sınava ili kin olarak zayıf ve güçlü yönlerini kolaylıkla tespit edebileceklerdir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler neleri içermektedir? Bu kitap 4 bölüm ve Grammar Focus adlı internetten eri ebilece iniz bir dosyadan olu maktadır. ÜDS Sosyal Bilimler Sınavının Analizi Bu bölüm sınavda yer verilen soru grupları, her soru grubundaki soru sayısını ve bu soruları yanıtlamak için ayrılması önerilen süreleri içermektedir. ÜDS Sosyal Bilimler Soru Grupları ve Test Maddelerine li kin Öneriler Bu bölümde ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireylerin sınav süresince her bir test maddesi için i e ko abilecekleri farklı stratejiler önerilmi tir. Bu stratejilere ek olarak her bir soru grubu için hem ipuçları hem de örnek sorular verilmi tir. ÜDS Sosyal Bilimler Testleri ve Açıklamalı Yanıt Anahtarları Bu kitapta yılları arasında yapılan 12 sınav yer almaktadır. Bu kitapla ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler, gerçek sınavlarla ön hazırlıklarını gerçekle tirmi olacaklardır. Kitap tasarımında her sorunun altında o soruya ait yanıta yer verilmi tir. Bu bölümde her test maddesinin do ru seçene i verildikten sonra Grammar Focus dosyasında yer alan gramer referans numaraları verilerek kitabı kullananlar soru kökünde yer alan konuya özel, ayrıntılı dilbilgisi açıklamalarına yönlendirilmi tir. Ayrıca, soru kökünün ve çeldiricilerin kolaylıkla anla ılmasını sa lamak amacıyla anahtar sözcüklerin Türkçe kar ılıkları verilmi tir. Ayrıca 2006 Ekim, 2007 Mart ve Ekim sınavlarının sonunda, mevcut sınavda çıkmı önemli kelimeleri ve cümle içinde kullanımlarını içeren GLOSSARY verilmi tir. Grammar Focus Dosyası Bu dosyada, ÜDS Sosyal Bilimler sınavının içerdi i temel gramer noktaları, Biçim (Form), Anlam (Meaning) ve Kullanım (Use) açısından tanımlanmı ve örnekler verilerek ayrıntılı bir biçimde açıklanmı tır. Konu ba lıklarında verilen referans numaraları, kitabı kullananları yanıt anahtarlarındaki konuya do rudan yönlendirmek amacıyla kullanılmı tır. Bu dosyada yer alan dosyaları açmak için Acrobat Reader programına ihtiyacınız olacaktır. Bu programı internetten bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Dosya indirme adresi: Ekler Bu bölümde 2 ek sunulmu tur: EK I: ngilizce ön ek listesi ve bu eklerin anlamları ve örnekleri verilmi tir. Bu listede yer alan ön eklerin i lev ve anlamlarının, soru köklerinde yer alan bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını tahmin etmede önemli bir yeri vardır. Bu nedenle sınav öncesi bu listelerin incelenip peki tirilmesinin yararlı olaca ı dü ünülmektedir. EK II: ÜDS Sosyal Bilimler sınavında sıklıkla kar ıla ılan düzensiz fiillerin (Irregular Verbs) listesi ve bu düzensiz fiillerin infinitive, simple past ve past participle biçimleri alfabetik sırada verilmi tir. iii

4 PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler nasıl kullanılabilir? Bu kitap bireylerin tercihlerine göre birçok de i ik yöntemle kullanılabilir. Ancak, kitap tasarımındaki içerik düzenlemesi, sınava hazırlananlar tarafından izlenilen en yaygın yöntemdir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler in tamamını çalı tı ımda hedefledi im puanı alabilir miyim? Hiç bir sınav kitabı, bu tip üst düzey dilbilgisi ve dil becerilerinin sınandı ı ÜDS Sosyal Bilimler için tek ba ına yeterli de ildir. Hedeflenen puanın alınabilmesi için, PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler kitabının yanı sıra ngilizce dergi, gazete, öykü, roman vb. yazılı materyallerin düzenli bir biçimde okunması, ngilizce TV ve radyo programların, filmlerin, arkıların düzenli olarak dinlenmesi ve izlenmesi ve hatta ngilizce konu ulması ve yazılması sınav öncesi hazırlıklarda yer verilmesi gereken önemli etkinlikler olarak önerilebilir. PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler in di er sınav kitaplarından farkı nedir? ÜDS Sosyal Bilimler sınavına hazırlanan bireyler, bu kitapta yer alan gerçek sınavlarla ön hazırlıklarını en do ru biçimde gerçekle tirmi olacaklardır. Bu önemli farklılı a ek olarak, PARALLEL TESTS for ÜDS Sosyal Bilimler di er sınav kitaplarında bulunmayan ngilizce dilbilgisi konularının örneklerle ayrıntılı bir açıklamasına da yer vermek için Grammar Focus adlı bir dosya hazırlanmı tır. Bu dosyanın sınava hazırlanan bireylerin özelikle dilbilgisi açısından eksik olan bilgilerini tamamlamalarına yardımcı olaca ı dü ünülmektedir. Kasım 2007 Pegem A Yayıncılık iv

5 Ç NDEK LER Sayfa Sunu...iii çindekiler... v BÖLÜM I ÜDS SOSYAL B L MLER SORULARININ ANAL ZLER (ss.3-4) Yeni Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS SOSYAL B L MLER ngilizce nin Analizi... 3 BÖLÜM II SOSYAL B L MLER SORU GRUPLARI (ss. 7-49) ÜDS SOSYA B L MLER deki Soru Grupları ve Bu Gruplarda Yer Alan Soru Maddelerinin Yanıtlanmasına li kin Öneriler Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular Grup Sorular...42 v

6 BÖLÜM III ÜDS SOSYAL B L MLER TESTLER VE LI CEVAPLARI (ss ) ÜDS SOSYAL B L MLER TESTLER ÜDS SOSYAL B L MLER Test A (2002 Mart)...53 ÜDS SOSYAL B L MLER Test B (2002 Aralık)...71 ÜDS SOSYAL B L MLER Test C (2003 Mart)...89 ÜDS SOSYAL B L MLER Test D (2003 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test E (2004 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test F (2004 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test G (2005 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test H7 (2005 Aralık) ÜDS SOSYAL B L MLER Test I (2006 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test J (2006 Ekim) ÜDS SOSYAL B L MLER Test K (2007 Mart) ÜDS SOSYAL B L MLER Test L (2007 Ekim) BÖLÜM IV EKLER (ss ) APPENDIX 1 LIST OF PREFIXES APPENDIX 2 COMMON IRREGULAR VERBS AND THEIR PRINCIPAL PARTS vi

7 ÜDS Sosyal Bilimler Soru Grupları 7 ÜDS SOSYAL B L MLER DEK SORU GRUPLARI ve BU GRUPLARDA YER ALAN SORU MADDELER N N YANITLANMASINA L K N ÖNER LER ÜDS Sosyal Bilimler soruları a a ıdaki gibi gruplandırılmı tır. SORU GRUPLARI YÖNERGE 1 Cümlede Bo Bırakılan Yerlere Uygun Dü en Sözcük ya da fadeyi Bulunuz 2 Verilen Cümleyi Uygun ekilde Tamamlayan fadeyi Bulunuz 3 A a ıdaki Parçada Numaralanmı Yerlere Uygun Dü en Sözcük ya da fadeyi Bulunuz 4 Bo Bırakılan Yere, Parçanın Anlam Bütünlü ünü Sa lamak çin Getirilebilecek Cümleyi Bulunuz 5 Cümleler Sırasıyla Okundu unda Parçanın Anlam Bütünlü ünü Bozan Cümleyi Bulunuz. 6 Verilen ngilizce Cümleye Anlamca En Yakın Türkçe Cümleyi Bulunuz 7 Verilen Türkçe Cümleye Anlamca En Yakın ngilizce Cümleyi Bulunuz 8 Kar ılıklı Konu manın Bo Bırakılan Kısmını Tamamlayabilecek fadeyi Bulunuz 9 Verilen Okuma Metnine Göre Soruları Cevaplayınız Bu gruplardan 1. ve 2. Grup sorular için yanıt anahtarı olu turulurken sorulan konuya ili kin olarak referans numaraları verilmi tir. Böylece, ÜDS Sosyal Bilimler e hazırlanan ki iye, konuya ili kin ayrıntılı açıklama ve tanımlamalar örnekler ile verilmesi sa lanmı tır. Di er soru gruplarına ili kin olarak a a ıdaki genel açıklamalar yapılmı tır.

8 ÜDS Sosyal Bilimler Sorularının Analizleri 3 ÜN VERS TELERARASI KURUL YABANCI D L SINAVI ÜDS SOSYAL B L MLER NG L ZCE N N ANAL Z Soru Grupları Soru Sayısı Sorulan Konular Soru Sayısı Önerilen Süre Gramer Konuları : Prepositions 3 Conjunctions 2 Tense 5 CÜMLEDE BO BIRAKILAN YERLERE UYGUN DÜ EN SÖZCÜK YA DA FADEY BULUNUZ VER LEN CÜMLEY UYGUN EK LDE TAMAMLAYAN FADEY BULUNUZ A A IDAK PARÇADA NUMARANLANMI YERLERE UYGUN DÜ EN SÖZCÜK YA DA FADEY BULUNUZ Di erleri (Determiners, Comparisons, Passives, If Clauses etc.) Vocabulary : Sıfat (adj) 1 sim (n) 1 Yüklem (v) 3 Belirteç (adv) 1 Gramer Konuları : Conjunctions 7 Noun Clauses 2 Relative Clauses 2 If Clauses 1 Gramer Konuları : Conjunctions 1 Prepositions 1 Tense - Vocabulary : Sıfat (adj) 1 sim (n) 1 Yüklem (v) 1 Belirteç (adv) * 70 saniye / 21 dakika 12 * 70 saniye / 14 dakika 5 * 100 saniye / 9 dakika BO BIRAKILAN YERE, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜ ÜNÜ SA LAMAK Ç N GET R LEB LECEK CÜMLEY BULUNUZ 5 Paragraf Özellikleri Topic Sentence 2 Supportive Sentence 3 5 * 160 saniye / 14 dakika CÜMLELER SIRASIYLA OKUNDU UNDA PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜ ÜNÜ BOZAN CÜMLEY BULUNUZ. 5 Paragraf Özellikleri Topic Sentence 2 5 * 160 saniye / 14 dakika Supportive Sentence 3

9 4 ÜDS Sosyal Bilimler Tamamı Çözümlü Çıkmı Sorular VER LEN NG L ZCE CÜMLEYE ANLAMCA EN YAKIN TÜRKÇE CÜMLEY BULUNUZ 3 Noun Clauses 1 Relative Clauses 1 3 * 70 saniye / 4 dakika Conjunctions 1 VER LEN TÜRKÇE CÜMLEYE ANLAMCA EN YAKIN NG L ZCE CÜMLEY BULUNUZ 3 Relative Clauses 1 Conjunctions 1 3 * 70 saniye / 4 dakika Verbal 1 Konular : KAR ILIKLI KONU MANIN BO BIRAKILAN KISMINI TAMAMLAYAB LECEK FADEY BULUNUZ VER LEN OKUMA METN NE GÖRE SORULARI CEVAPLAMA 5 24 ( 4 sorulu 6 okuma metni) Ula ım 1 Ara tırma projeleri 1 Spor Kar ıla maları 1 Ekonomi 1 sizlik 1 Sosyal Bilimler alanından güncel konular seçilmektedir * 150 saniye / 13 dakika 24 * 147 saniye / 59 dakika metinleri okuma : 18 dakika ÜDS de toplam 80 soru vardır. Verilen yanıtlama süresi 180 dakikadır. Yanıtların kontrolü için en az 10 dakika ayrılması önerilir.

10 Test A (2002 Mart) 53 ÜDS TEST A (2002 MART) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The respectability that Britain on America s actions is worth more to America than the provision of any amount of military aid. A) commissions B) transmits C) distribute D) confers E) proclaims The respectability that Britain confers on America s actions is worth more to America than the provision of any amount of military aid. commission: görevlendirmek transmit: göndermek, yaymak, ula tırmak, iletmek distribute: da ıtmak, tevzi etmek, yaymak, serpmek confer on: tevcih etmek, vermek confer with: görü mek, akıl danı mak proclaim: lan etmek, bildirmek, alenen söylemek Britanya nın, Amerika nın yaptı ı i lere verdi i destek Amerika için her türlü askeri yardımdan daha de erlidir. Bkz.: L.5 (s: 278) 3. a rather lazy, traditional, sea-side holiday, a considerable number of people are going on rougher, more exciting "adventure holidays". A) In spite of B) Instead of C) According to D) Just as E) In case of Instead of a rather lazy, traditional, sea-side holiday, a considerable number of people are going on rougher, more exciting "adventure holidays". Geleneksel bir deniz kenarı tatili yerine, önemli sayıda insan daha heyecan verici macera tatillerine gitmektedir. Bkz. F.4 (s: 60) 4. The research project he had undertaken was related to the problems of adolescence and concerned with those of young children. A) too / any B) the most / the least C) so / rather D) such / so E) less / more The research project he had undertaken was less related to the problems of adolescence and more concerned with those of young children. Aldı ı projenin konusu genç yeti kinlerin sorunlarıyla daha az, küçük çocukların sorunlarıyla daha çok ilgiliydi. Bkz. I.10 (s: 132) 2. When people think of democracy, they generally couple it with a amount of liberty for individuals and groups. A) drastic B) sincere C) considerable D) desolate E) delicate When people think of democracy, they generally couple it with a considerable amount of liberty for individuals and groups. drastic: çok sert, iddetli sincere: samimi, içten, candan, gerçek considerable: önemli, hatırı sayılır desolate: tenha, bo, ıssız, insansız, terkedilmi, harap, viran delicate: lezzetli, nefis, ince, zarif, nazik, narin nsanlar demokrasiyi genellikle birey ve grupların önemli ölçüdeki özgürlükleri ile özde le tirirler. Bkz.: M.12 (s: 318) 5. In parts of Nepal, hikers and campers down so many trees for Himalayan campseperatefires that the area deforested. A) were cutting / had become B) had cut / becomes C) have cut / is becoming D) would cut / became E) cut / would become In parts of Nepal, hikers and campers have cut down so many trees for Himalayan campfires that the area is becoming deforested. Present perfect tense yapılmı olan bir eyin etkisinin devam etmekte oldu unu gösterir, buna uyumlu olarak bölgenin a açsızla makta oldu u present continuous tense ile belirtilmi tir. have cut down için bkz. A.5.1 (s: 13) is becoming için bkz. A.2.6 (s: 5)

11 ÜDS TEST B (2002 ARALIK) Test B (2002 Aralık) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In Italy, even judges and priests who have been brave enough to the Mafia, have been brutally and indiscriminately murdered. A) put out of B) strike up against C) stand up against D) follow up E) run over In Italy, even judges and priests who have been brave enough to stand up against the Mafia, have been brutally and indiscriminately murdered. put out of: (-den) kurtarmak strike up against: ba lamak stand up against: -e gö üs germek, kar ı koymak follow up: izlemek, takip etmek run over: ta mak, çi nemek, ezmek, tekrar gözden geçirmek Mafyaya kar ı gelecek kadar cesur hakim ve rahiplerin öldürülmelerinden bahsediliyor. Bkz.: L.2 (s: 190) 2. Galileo, Descartes and many other European thinkers helped to lay the foundations of today's global education system. A) repeatedly B) selectively C) constantly D) reluctantly E) increasingly Galileo, Descartes and many other European thinkers helped to lay the foundations of today's selectively global education system. repeatedly: defalarca, birçok kez selectively: titizlikle hazırlanmı ekilde constantly: aralıksız, sürekli olarak, sık sık reluctantly: istemiye istemiye, isteksizce increasingly: artarak Küresel e itim sistemini tanımlayabilecek zarf B ıkkındadır. Bkz.: N.11 (s: 346) 3. Great works of art seem to be inexhaustible and unpredictable real human beings. A) as / as B) so / or C) as well as / than D) more / from E) both / and Great works of art seem to be as inexhaustible and unpredictable as real human beings. Büyük sanat eserleri insano lu kadar bitip tükenmez ve tahmin edilemezdir. as..as kalıbı kadar anlamını vermektedir. Bkz. I.10 (s: 132) 4. In 1789, France was in a serious financial position corruption, royal extravagance, and the chaos that comes with revolution. A) despite B) due to C) whereas D) so that E) according to In 1789, France was in a serious financial position due to corruption, royal extravagance, and the chaos that comes with revolution. Fransa nın yolsuzluk, kraliyetin savurganlı ı ve devrimle gelen kaostan dolayı ciddi mali sıkıntıları oldu u anlatılıyor. due to =..den dolayı Bkz. F.4 (s: 60) 5. So far they enough tombs at any clear understanding of the rituals and lives of these ancient people. A) would not excavate / arriving B) could not have excavated / having arrived C) had not excavated / to arrive D) have not excavated / to have arrived E) are not excavating / to have arrived So far they have not excavated enough tombs to have arrived at any clear understanding of the rituals and lives of these ancient people. so far ifadesi present perfect tense ile kullanılır. have not excavated için bkz. A.5 Time Adverbials with the Present Perfect (s: 12)

12 Test C (2003 Mart) 89 ÜDS TEST C (2003 MART) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Western scholarship impose itself on the developing world, but at last the West is beginning to realize that it has much to learn itself. A) ought to B) has to C) used to D) might E) would Western scholarship used to impose itself on the developing world, but at last the West is beginning to realize that it has much to learn itself. but at last = ama nihayet Batı kendisinin de ö renece i eyler oldu unun farkına varmaya ba lıyor ifadesi cümlenin ilk kısmında geçmi zaman olması gerekti ini gösteriyor. Bkz. A (s: 10) 3. Since Taiwan its recession, the retail clothing industry very badly. A) has entered / would have been doing B) had entered / would do C) would enter / has done D) was entering / will be doing E) entered / has been doing Since Taiwan entered its recession, the retail clothing industry has been doing very badly. Tayvan durgunlu a girdi inden beri perakende giyim endüstrisi çok kötü gidiyor. Since kullanılan taraf past simple, di er taraf present perfect olur. Bkz. A.6.1 (s: 16) 2. If the birth rate in India controlled, the population in the next 25 or 30 years, increasing from about 900 million to about 1,800 million. A) is not / will double B) will not be / doubles C) has not been / would double D) would not be / could have doubled E) was not / would have doubled If the birth rate in India is not controlled, the population will double in the next 25 or 30 years, increasing from about 900 million to about 1,800 million. Hindistan daki do um oranı kontrol edilmez ise nüfus ikiye katlanacak. Birinci tip art cümlesi kuralı; if + present simple di er taraf will. Bkz. B.4.1 (s: 31) 4. The robot has just the sort of features that to Japanese consumers when it on sale there later this year. A) would appeal / went B) will appeal / goes C) have appealed / went D) appeal / will go E) are appealing / is going The robot has just the sort of features that will appeal to Japanese consumers when it goes on sale there later this year. Robot, bu yılın ilerleyen zamanlarında satı a çıktı ında Japon mü terilerin ho una gidecek özelliklere sahip. Olay gelecek zamanda olaca ı için will kullanılır. Fakat kural gere i when ba lacından sonra will de il present simple tense kullanılmalıdır. Bkz. A.9 Time Adverbials with the Simple Future (s: 20)

13 Test D (2003 Aralık) sorularda, cümlede bo bırakılan yere uygun dü en kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Out of the work of the great thinkers of the seventeenth century was developed a new outlook on the world, and it was this outlook which the decay of the belief in witchcraft and other superstitions. A) drove off B) got rid of C) kept out D) made up E) brought about Out of the work of the great thinkers of the seventeenth century was developed a new outlook on the world, and it was this outlook which brought about the decay of the belief in witchcraft and other superstitions. drive off: kovmak, defetmek,arabayla uzakla mak, ayrılmak getr rid off: -den kurtulmak, yol vermek, öldürmek keep out: içeri sokmamak, dı ında kalmak make up: yapmak, hazırlamak, olu turmak, tamamlamak, barı mak bring about: -e neden olmak, yol açmak, ikna etmek Büyük dü ünürlerin eserleriyle olu mu bu yeni dünya görü ü, büyücülük ve batıl inançlar gibi olumsuz eylerin azalmasına neden olmu ya da yol açmı olabilir. Bkz: L.2 (s.190) ÜDS TEST D (2003 ARALIK) 3. the Roman legions withdrew in the 5th century A.D., Britain fell easy prey to the invading hordes of Angles, Saxons and Jutes from Scandinavia and northern Europe. A) Until B) As long as C) Unless D) Lest E) When When the Roman legions withdrew in the 5th century A.D., Britain fell easy prey to the invading hordes of Angles, Saxons and Jutes from Scandinavia and northern Europe. Romalı lejyonlar M.S. 5 yy.da geri çekildi inde Britanya istilacılar için kolay bir av haline gelmi tir. Ayrıca cümledeki iki yüklem de geçmi zamanda kullanıldı ın-dan, When ba lacını kullanmak uygun olacaktır. Bkz: G (s.94), I.1 (s.127), A.3 (s.8) 4. Italy declared its neutrality upon the outbreak of World War I that Germany had embarked upon an offensive war. A) owing to B) as soon as C) on the grounds D) in view of E) such as Italy declared its neutrality upon the outbreak of World War I on the grounds that Germany had embarked upon an offensive war. Italya, Almanya nın saldırı amaçlı bir sava ba latmasını gerekçe göstererek / ba latması nedeniyle tarafsızlı ını ilan etmi tir. Bkz: F.4 (s.60) 2. The of capital punishment is another issue which has aroused widespread disagreement. A) abolition B) consultation C) contest D) distinction E) confiscation The abolition of capital punishment is another issue which has aroused widespread disagreement. Abolition: ortadan ya da yürürlükten kaldırma consultation: danı ma, ba vurma, konsültasyon contest: yarı ma, itiraz, adaylı ını koymak distinction: ayırt etme, itibar, fark confiscation: müsadere Metinde bahsedilen görü ayrılıklarını ancak ölüm cezasının kaldırılması do urabilir. Bkz: K.6 (s.156) 5. If the government Britain to have worldclass universities, it about the continuing decline in quality that characterizes so many of its universities. A) wants / ought to be worried B) will want / will have worried C) wanted / has worried D) had wanted / is worried E) has wanted / has worried If the government wants Britain to have world-class universities, it ought to be worried about the continuing decline in quality that characterizes so many of its universities. Metinde genel bir arttan bahsedildi inden, bu cümlede If Clause Type I kullanılmalıdır. Bu yapıda da If cümleci inde geni zaman, ana cümlede ise geni zaman ifade eden bir yardımcı fiil (modal) kullanılması uygundur. Bkz: B.4.3 (s.32), J.6 (s.146)

14 ÜDS Test E (Mart 2004) 129 ÜDS TEST E (MART 2004) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Today, after a decade of isolation and a devastating war, Iraq faces the daunting of reconstructing its economy. A) task B) jeopardy C) effort D) failure E) achievement Today, after a decade of isolation and a devastating war, Iraq faces the daunting task of reconstructing its economy. 10 yıllık izolasyon ve yıkıcı sava ın ardından, Irak bugün ekonomisini yeniden yapılandırma gibi yıldırıcı bir görevle kar ı kar ıyadır. task: görev jeopardy: tehlike effort: çaba failure: ba arısızlık achievement: ba arı Bkz.K.6 (s.156) 3. Most of the world's fishing grounds are being depleted by over-fishing. A) favourably B) inadequately C) fairly D) inevitably E) properly Most of the world's fishing grounds are inevitably being depleted by over-fishing. Dünyanın birçok balık avlama alanı, kaçınılmaz olarak a ırı avlanma yüzünden tükenmektedir. favourably: yararlı, uygun ekilde inadequately: yetersiz ekilde fairly: adil ekilde inevitably: kaçınılmaz olarak properly: uygun biçimde, do ru olarak Bkz. N.11 (s.346 ) 4. The Chinese government has Morocco a 6.4 million USD loan for the construction of three dams to supply drinking water to the country's rural areas. A) invested B) allocated C) estimated D) ranged E) ventured The Chinese government has allocated Morocco a 6.4 million USD loan for the construction of three dams to supply drinking water to the country's rural areas. 2. This table is certainly a rare example of 18 century furniture, and the carving on the legs was at that time. A) occasional B) distinguished C) competitive D) subjective E) prevalent This table is certainly a rare example of 18 century furniture, and the carving on the legs was distinguished at that time. Bu masa ku kusuz 18. yüzyıl mobilyacılı ının nadir örneklerindendir, ve ayaklarındaki oymalar o zamanlar ayrıcalıklıydı. occasional: tek tük, ara sıra distinguished: ayrıcalıklı, seçkin competitive: rekabetçi subjective: hayali, öznel prevalent: yaygın olarak kullanılan Cümlenin ba ında 18. yüzyıl mobilyacılı ının nadir örneklerindendi dendi i için masa ayaklarının oymalarının da ayrıcalıklı seçkin olması uygun olacaktır. Bkz. M.12 (s.318 ) Çin hükümeti, Fas a ülkenin kırsal alanlarına içme suyu sa lamak üzere üç barajın in a edilmesi için 6.4 milyon USD lik borç verdi. invested : yatırım yapmak allocated:da ıtmak, ödenek olarak vermek estimated: tahmin etmek ranged: uzanmak ventured: (tehlikeli bir i e giri meyi) göze almak Bkz. L.5 (s. 278) 5. The article that Martin Luther King's fundamentalist views were foreign to his liberal allies. A) holds up B) deals with C) pulls through D) points out E) writes out The article points out that Martin Luther King's fundamentalist views were foreign to his liberal allies. Makale Martin Luther King in a ırı tutucu görü lerinin liberal müttefikleri ile uyu madı ına i aret etmektedir. holds up: engellemek, geciktirmek deals with: de inmek, ilgilenmek pulls through: toparlanmak, iyile mek points out: i aret etmek writes out: tam olarak yazmak Bkz. L.3 (s. 190)

15 Test F (Aralık 2004) 153 ÜDS TEST F (ARALIK 2004) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Almost everyone is of the opinion that the minister ---- from the path he A) was not deviating / would choose B) would not deviate / will have chosen C) has not deviated / was choosing D) is not deviating / had chosen E) will not deviate / has chosen Almost everyone is of the opinion that the minister will not deviate from the path he has chosen. Neredeyse herkes bakanın seçmi oldu u yoldan sapmayaca ı kanaatinde. Bu cümlede seçmi oldu u yol önce gerçekle mektedir ve imdiki zamanı etkilemektedir, bu yüzden Present Perfect Tense kullanımı uygundur. Bu yoldan sapmama da ancak bir gelecek zaman ile ifade edilebilir. Bkz. A.5 (s.12) 3. By then the economy, which ---- along with an average GDP growth of 1.3% a year, ---- out for drastic measures. A) was tottering / is crying B) had been tottering / was crying C) would be tottering / had cried D) had tottered / has cried E) tottered / cries By then the economy, which had been tottering along with an average GDP growth of 1.3% a year, was crying out for drastic measures. Burada then zaman olarak geçmi zamanı i aret etti- inden, comma onun gerisine gitmek gerekti inden Past Perfect/Past Perfect Continuous Tense uygundur. kinci kısımda geçmi zamanda ekonominin durumu betimlendi i için de Past Simple/Past Continuous Tense uygundur. Bkz. A.8 (s.19) 2. In 1977, Britain ---- the privatization of its rail system which involved ---- up the former British Rail into more than 100 different firms. A) was completing / to have broken B) had completed / having broken C) completed / breaking D) has completed / being broken E) completes / to be broken In 1977, Britain completed the privatization of its rail system which involved breaking up the former British Rail into more than 100 different firms. Kesin bir zaman zarfı In 1977 kullanıldı ı için ilk kısımda Simple Past Tense kullanmak uygundur. Involve fillini de ba ka bir fiil takip etti inde onun gerund (Ving) halinde kullanmak uygundur. Bkz. A.3 (s.8) 4. Food and beverage producers ---- more than 116,000 new products to US consumers since 1990, and spending on US food and beverage advertising ---- $11 billion in A) have introduced / reached B) are introducing / would reach C) had introduced / had reached D) have been introducing / should reach E) introduce / have reached Food and beverage producers have introduced more than 116,000 new products to US consumers since 1990, and spending on US food and beverage advertising reached $11 billion in since zarfının Present Perfect Tense ile kullanılması uygundur. Sorunun ikinci cümlesinde ise geçmi e ait kesin bir tarih verildi i için Simple Past Tense in kullanılması uygundur. Bkz. A.5 (s.12)

16 Test G (Mart 2005) 175 ÜDS TEST G (MART 2005) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Since the 1951 takeover of Tibet by China, Tibetans have occasionally, but unsuccessfully, against their Chinese masters. A) settled B) bargained C) allied D) proposed E) revolted revolted Since the 1951 takeover of Tibet by China, Tibetans have occasionally, but unsuccessfully, revolted against their Chinese masters. settled (v): yerle mek bargained (v): pazarlık yapmak allied (adj): müttefik, birle ik proposed (v): önermek revolted (v): isyan etmek, ayaklanmak Bkz.L.5 (s.278) 2. In the opinion of some leading economists, Germany as a whole has certainly not been over the past decade. A) taking on B) doing well C) coping with D) piling up E) holding out doing well In the opinion of some leading economists, Germany as a whole has certainly not been doing well over the past decade taking on: üzerine almak doing well: iyiye gitmek coping with: ba a çıkmak, üstesinden gelmek piling up: birikmek holding out: dayanmak 3. I can t believe that the treasurer really has with all the club s funds. A) turned over B) cut off C) made out D) run off E) put up run off I can t believe that the treasurer really has run off with all the club s funds turned over: çevirmek cut off: kesmek made out:kestirmek, çıkarmak run off: kaçmak put up: in a etmek Bkz.L.3 (s.278) 4. It is indeed a beautiful vase but its value is obviously impaired by this in the handle. A) diversion B) attribute C) distinction D) preservation E) defect defect It is indeed a beautiful vase but its value is obviously impaired by this defect in the handle. diversion (n): yanıltmaca attribute (n): nitelik distinction (n): farklılık preservation (n):koruma, muhafaza defect (n): noksan, eksiklik Bkz.K.6 (s.156) 5. Competition is generally regarded as an ingredient in the search for efficiency and innovation A) irrepressible B) impulsive C) improbable D) indispensable E) arrogant indispensable Competition is generally regarded as an indispensable ingredient in the search for efficiency and innovation irrepressible (adj): bastırılamayan impulsive ( adj): dü üncesizce davranan improbable (adj): ihtimal dı ı indispensable (adj): vazgeçilmez arrogant (adj): kibirli Bkz. K.6 (s.156) 6., consumer-spending in France is strong, but could soon be weakened by rising unemployment. A) Eventually B) Inevitably C) Currently D) Conclusively E) Recently Currently consumer-spending in France is strong, but could soon be weakened by rising unemployment Eventually ( adv): sonunda Inevitably ( adv): kaçınılmaz Currently (adv): su anda Conclusively (adv): ikna edici bir ekilde Recently ( adv): son zamanlarda Not: currently adv genellikle present continuous ile kullanılır. Bu cümlede be fiili state verb oldu undan simple present kullanılmı tır. E seçene i ilk bakı ta aldatıcı olabilir fakat recently adv perfect tense lerle kullanılır, bu yüzden cevap olamaz Bkz.N.11 (s.346)

17 Test H (Aralık 2005) 197 ÜDS TEST H (ARALIK 2005) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. The mountain peaks Camlıhem in attract mountaineers all over the world. A) between / of B) upon / for C) above / across D) near / beyond E) around / from The mountain peaks around Camlıhem in attract mountaineers from all over the world. Çamlıhem in dolaylarındaki da zirveleri tüm dünyadan da cıların dikkatini çekmektedir. Bu cümlede Çamlıhem in in önünde dolaylarında anlamı katan around preposition u; tüm dünyadan anlamını katan from preposition unun kullanılması gerekmektedir. Bkz. F.2 (s.57 ) 2. the eminent Victorian biologist Thomas Huxley, the great sea fisheries were inexhaustible. A) In accord with B) In view of C) With regard to D) According to E) In the case of According to the eminent Victorian biologist Thomas Huxley, the great sea fisheries were inexhaustible. Önde gelen Viktoryalı biyologlardan Thomas Huxley e göre, büyük deniz.. Bkz.F.4.1 (s.60 ) 4. Structural unemployment has often been associated with technological unemployment,, unemployment resulting from the increased use of labour-saving machines. A) so as B) so far C) that is D) what's more E) even so Structural unemployment has often been associated with technological unemployment, that is, unemployment resulting from the increased use of labor-saving machines. Cümlenin birinci bölümünde yapısal i sizli in teknolojik i sizlkle sıkça ili kilendi ildi inden bahsetmi, ardınan da teknolojik i sizlik kavramının açıklaması yapılmı tır. Bo luk bölümünde daha sonra yapılan açıklamaya i aret eden bir yapı gerekmektedir. C seçene indeki yani anlamına gelen that is en uygun seçenektir. 5. Relations between China and Tibet just may be on the improve, but little has yet been said about it by side. A) neither B) either C) each D) both E) some Relations between China and Tibet just may be on the improve, but little has yet been said about it by either side. Bu cümlede Çin ve Tibet arasındaki ili kilerin son zamanlarda iyile me yolunda olduklarından bahsedilmektedir. Bo luktan sonra gelen isim ise tekildir. Herhangi bir taraf anlamında kullanılan B seçene indeki either en uygun ifadedir. D seçene indeki both çeldiricidir, ancak both dan sonra ço ul isim kullanılmalıdır. 3. She needs a change; she should take a holiday; but she is pretending she can't afford one. A) that B) if C) whereas D) as ever E) that is She needs a change; she should take a holiday; but she is pretending that she can't afford one. Bu cümlede pretend fiili ile bo luktan sonraki cümle arasına gelecek yapının noun clause cümleci ine uygun olması gerekmektedir. that noun clause yapılarında ba lıca kullanılan ifadedir. Bkz.D.2.3 (s.47 ) 6. A narrative essay is a nonfiction composition the writer explores the subject by telling a story. A) in which B) which C) where D) whose E) when A narrative essay is a nonfiction composition in which the writer explores the subject by telling a story. Bütün seçenekler relative clause yapısıdır ancak A seçene inde içinde anlamı katan in which yapısı en uygundur. Where olamaz çünkü bir yeri de il öykünün içinde bulunan konuyu anlatmaktadır. Bkz.C.1.7 (s.42 )

18 Test I (Mart 2006) 221 ÜDS TEST I (MART 2006) sorularda cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. The Maastricht Treaty, which laid down the rules for euro membership, says that governments may not have budget ---- of more than 3% of their GDP. A) deficits B) restrictions C) rates D) allocations E) assets The Maastricht Treaty, which laid down the rules for euro membership, says that governments may not have budget deficits of more than 3% of their GDP. deficits: hesap açı ı restrictions: sınırlama, kısıtlama rates: oran, de er allocations: bölü üm, pay ayrımı assets: mal varlı ı, servet Avro para birimine üyelik ile ilgili kuralları ortaya koyan Maastricht Anla masına gore devletlerin bütçe açı ı gayri safi milli hâsılalarının % 3 ünden fazla olamaz. 3. For the information systems to work properly, you need to ---- the technology to suit the situation. A) convince B) adjust C) reduce D) sustain E) explain For the information systems to work properly, you need to adjust the technology to suit the situation. convince: ikna etmek adjust: elveri li hale getirmek, uyum sa lamak reduce: azaltmak sustain: sürdürmek explain: açıklamak Bilgi sistemlerinin düzgün çalı abilmesi için duruma ayak uydurabilin diye teknolojiyi uygun hale getirmeniz gerekmektedir. 2. The European Commission is opposed to any change in current banking practices. A) reluctant B) emotional C) relentless D) crucial E) resentful The European Commission is opposed to any crucial change in current banking practices. reluctant: isteksiz, gönülsüz emotional: duygusal relentless: acımasız crucial: kritik, can alıcı resentful: dargın, küskün Avrupa Komisyonu mevcut bankacılık uygulamalarındaki herhangi bir kritik de i ime kar ıdır. 4. Though it is fashionable to denounce negative campaigning, every political expert knows it can be ---- effective. A) defiantly B) suitably C) extremely D) sensitively E) lately Though it is fashionable to denounce negative campaigning, every political expert knows it can be extremely effective. defiantly: korkusuzca, meydan okurcasına suitably: uygun ekilde extremely: son derece sensitively: duyarlı ekilde lately: son zamanlarda Karalama kampanyası yapılmasını kınamak popular olmasına ra men, her siyaset uzmanı bunun son derece etkili olabilece ini bilir.

19 Test J (Ekim 2006) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In the 1990s the Belgian government was involved in numerous scandals that contaminated it with a reputation for incompetence and A) participation B) despair C) corruption D) dislike E) certainty Soruda dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken iki anahtar kelime scandals ve incompetence dır larda Belçika hükümeti birçok skandal içinde yer almı tır ki bu skandallar beceriksizlik (incompetence) ve.. ile hükümetin itibarını zedelemi tir. Skandal ve beceriksizlik olumsuz anlama sahip iki kelimedir ve and ba lacı ile incompetence sözcü ünden sonra elbette yine olumsuz anlama sahip bir sözcük gelmelidir. Bu da seçenekler içinde yolsuzluk anlamına gelen corruption olmalıdır. Kelime sorularında en çok dikkat edilmesi gereken nokta anahtar sözcükleri veya ipuçlarını bulmaktır. Cümlenin tamamında yer alan kelimelerin tümünü bilmek, anlamaya çalı mak veya cümleyi kelimesi kelimesine çevirmeye çalı mak zaman kaybına yol açacaktır. Di er seçeneklerde yer alan participation: katılım, despair: umutsuzluk, dislike: sevmeme ve certainty: kesinlik anlamlarına gelmekle birlikte cümlenin genel anlamına aykırı dü mektedirler. ÜDS TEST J (EK M 2006) 2. Queen Mary s attempts to restore Catholicism to England during her reign ( ) resulted in ---- turmoil and much bloodshed. A) internal B) reasonable C) stable D) arrogant E) versatile Her kelime sorusunda oldu u gibi bu soruda da cümlenin genel anlamı a a ı yukarı çıkarıldıktan sonra odaklanılması gereken bir bölüm vardır. O da resulted in.. turmoil and much bloodshed kısmıdır. turmoil kelimesi anlamca bilinmese dahi cümlenin genelinden ve de özellikle much bloodshed kelimelerinden olumsuz anlama sahip bir sözcük oldu u, noun oldu u ve bo lu a bir sıfat getirilmesi gerekti i çıkarımı yapılabilir. Zaten seçeneklerde de sadece sıfatlara yer verildi i görülmektedir. Kraliçe Mary nin saltanatı boyunca ngiltere de Katolikli i yeniden in a etme giri imleri. turmoil ve kan dökülmesiyle sonuçlanmı tır. turmoil kelimesi bilinmese dahi bir hükümetin ba arısızlı ı kan ve iç sava la sonuçlanmı tır demek mantıklı olacak ve kelimenin anlamını internal kelimesiyle tahmin etmek zor olmayacaktır. Zira turmoil karga a demektir ve internal turmoil iç sava olarak dilimize çevrilebilir. Di er seçenekler de.. turmoil ikilisiyle de erlendirilmelidir. Sırayla bo lu a seçeneklerdeki kelimeleri yerle tirecek olursak; resonable turmoil: mantıklı karga a (B) anlamına gelir. stable turmoil: durgun karga a (C), arrogant turmoil: kibirli karga a (D), versatile turmoil: çok yönlü (birçok i i yapabilen) karga a (E) anlamlarına gelir. Görüldü ü üzere bu seçeneklerden mantıklı bir ikili anlam çıkmamaktadır. Belki çok yönlü karga adan (E) söz edilebilir ama kelimeyi biraz irdelersek, kelimenin beceriklilik anlamında bir çok yönlülük anlamı ta ıdı ını görürüz. Burada, ÜDS veya di er dil sınavlarının kelime sorularını yanıtlarken kelimelerle ilgili ön bilginin çok önemli oldu- unu vurgulamak gerekiyor. Kelime ö renirken yüzeysel de il, derinlemesine ve örnekleriyle çalı mak gerekiyor. Sadece Türkçe anlamıyla ezber yapmak yukarıda oldu- u gibi ö renciyi yanıltabilir.

20 Test K (Mart 2007) 269 ÜDS TEST K (MART 2007) sorularda, cümlede bo bırakılan yerlere uygun dü en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In their ---- to overcome the anti-social effects of modern architecture, architects have directed their attention to more informal settlements. A) avoidance B) condition C) attempt D) involvement E) development Cümlede, mimarların modern mimarinin anti-sosyal etkilerinin üstesinden gelmek için dikkatlerini daha gayri resmi yerle imlere yönelttiklerinden bahsediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken kelime to yani için anlamını veren ba laç ve mimarların yapmı oldukları eylemdir. Bu durumda bir eyin üstesinden gelmek için yapılan i, te ebbüs ya da giri imdir. Yani do ru yanıt C seçene indeki attempt olmalıdır. A seçene inde yer alan kaçınma anlamındaki avoidance, B de yer alan durum anlamındaki condition, D de bulunan karı ma, bula ma anlamındaki involvement ve D deki geli me anlamına gelen development, cümlede anlam bütünlü ü sa layamadı ı için elenmesi gerek ıklardır. 3. The growing closeness between China and the Gulf nations has not gone unnoticed in the rest of the world, most ---- in the US. A) similarly B) vaguely C) relatively D) equally E) notably Cümleden Çin ve körfez ülkeleri arasındaki geli en yakınlık dünyanın geri kalan kısmında fark edilmemi de ildir, en.. ABD de anlamı çıkıyor. Bu bo lu u en iyi tamamlayacak kelime belirgin, özellikle anlamındaki notably olmalıdır. Yani dünyanın gözünden, özellikle de (en belirgin ekilde) ABD den kaçmayan bir yakınlıktan bahsediliyor. Herhangi bir benzerlikten söz edilmedi i için benzer bir ekilde anlamına gelen A seçene indeki similarly ; B seçene indeki belirsiz anlamındaki vaguely cümlenin genel anlamına tamamen zıttır. Çünkü belirsizlikten de il, aksine tüm dünyanın farkında oldu u bir durumdan bahsediliyor. C seçene inde bulunan relatively zarfı kıyaslamalarda kullanılır ve nispeten,. a kıyasla anlamına gelir. Herhangi bir kar ıla tırma söz konusu olmadı ı için bu seçenek de elenmelidir. D de bulunan equally de e it bir ekilde anlamına gelen bir zarftır ve cümleden bu anlamı da çıkarmak imkânsızdır. 2. Much of our knowledge of the ---- lives of the ancient Romans has been derived from the excavations at Pompeii and nearby Herculaneum. A) pretentious B) daily C) complete D) convenient E) extensive Uzun bir cümle olmasına ra men bo lu un oldu u yere ve hemen sonrasındaki kelimeye odaklanmak gerekiyor;. lives Eski Romalıların hangi ya da nasıl ya amları? Cümleyi çevirecek olursak Eski Romalıların günlük ya amlarıyla ilgili bilgi da arcı ımızın büyük bir kısmı Pompeii ve Herculaneum yakınlarında yapılan kazılara dayanmaktadır. A seçene inde yer alan yapmacık anlamındaki pretentious kelimesi kazılardan eski Romalıların yapmacık hayatları anlamı yarattı ı için, C de tamamen anlamındaki complete, D de bulunan uygun anlamındaki convenient ve E ıkkındaki geni, kapsamlı anlamına gelen extensive aynı ekilde anlam zayıflı ı yarattı ı ve cümlenin bütünüyle kayna amadı ı için elenmesi gereken seçeneklerdir. 4. Language learning can ---- in interesting ways across different societies and cultural settings. A) divide B) distract C) vary D) tend E) dismay Cümleyi Dil ö renimi, farklı toplumlar ve kültürel mekânlarda ilginç ekillerde çe itlilik gösterebilir anlamı verecek ekilde vary fiili tamamlamaktadır. A seçene inde yer alan bölmek, bölünmek anlamına gelen divide ; B seçene indeki dikkatini da ıtmak, me gul etmek anlamındaki distract ; D seçene inde yer alan ve anlamı e ilim göstermek, yönelmek olan tend cümleye anlam ve bütünlük katamadıkları için elenmeli; E seçene inde yer alan dismay ise korkutmak, deh ete dü ürmek anlamıyla duygusal bir durumu ifade eder ve o da cümleye ters dü tü ü için elenmelidir.

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular. Mart Dahil

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular. Mart Dahil ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular Mart Dahil FUNDA YÜKSEL ÜDS SOSYAL BİLİMLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-364-0585 - Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER ÇIKMIŞ SORULAR YÖKDİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI Tamamı Çözümlü. Eğitimde.

YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER ÇIKMIŞ SORULAR YÖKDİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI Tamamı Çözümlü. Eğitimde. YÖKDİL 2017 Bu kitap, 2005-2011 yılları arasında yapılan ÜDS Sosyal Bilimler sınav sorularından oluşmaktadır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

YÖKDİL YÖKDİL. Sosyal Bilimler. Tamamı Çözümlü DENEME

YÖKDİL YÖKDİL. Sosyal Bilimler. Tamamı Çözümlü DENEME YÖKDİL YÖKDİL Sosyal Bilimler Tamamı Çözümlü 5 DENEME Komisyon YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME ISBN 978-605-241-010-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri TEKNİK K METİNLERDE SIK KULLANILAN BAZI GRAMER YAPILARI Simple Present Tense (Geniș Zaman) Present Continuous Tense (Șimdiki Zaman) Present Perfect Tense (

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs

İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs İngilizce Düzenli Fiiller İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alan fiillerdir. Mastar Hali clean finish use Past Simple Past Participle

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı