Enerji Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu"

Transkript

1 Enerji Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak, Ekim 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ Enerji Sektörü ve Emisyonlar Enerji Sektörü Arz ve Talebi İklim Değişikliğinin Enerji Sektörüne Etkisi MEVCUT DURUM Politikalar Yasal Düzenlemeler Kurumsal Yapılanma Finansman Ekonomik Araçlar Fiziki Yatırım Projeleri Bilgi Sistemleri, İzleme/Raporlama Bilimsel ve Teknolojik Ar Ge Eğitim/Kapasite Geliştirme SONUÇ VE ÖNERİLER...72 KAYNAKLAR /09/2010 i

3 Tablolar Tablo 1: Enerji Kaynaklarının Arz ve Talebi, 2008 (Kaynak: ETKB)...14 Tablo 2 : Türkiye, AB 27 ve Dünya Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu Karşılaştırması...18 Tablo 3: Son 10 yılda Gözlemlenen Talep Artışı (Kaynak: ETKB)...21 Tablo 4: Kurulu YE Tesisleri ve Yılık CO 2 Azaltım potansiyelleri...24 Tablo 5: Türkiye Teknik ve Ekonomik HES Potansiyeli Durumu (2009)...25 Tablo 6: Mevcut Durum ve Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi Hedefleri Değerlendirilmesi...32 Tablo 7: Kaynaklarına Göre Devreye Girmesi Beklenen Projeler...33 Tablo 8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Planı Hedefleri...34 Tablo 9: Türk Mevzuatına Göre Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Uygulanan Teşvikler...50 Tablo 10: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)...53 Tablo 11: Enerji verimliliği Çalışmaları Kapsamında Verilen Destekler...55 Tablo 12: Gönüllü Karbon Piyasalarında Gold Standard ve VER+ Standardı ile Kayıtlı Rüzgâr Projeleri...59 Tablo 13: Gönüllü Karbon Piyasalarına Kayıtlı Jeotermal Projeleri...60 Tablo 14: Gönüllü Karbon Piyasalarında Gold Standard ile Kayıtlı Çöp Gazı Projesi...60 Tablo 15: EPDK daki Biyogaz ve Biyokütle Projelerinin Durumu...64 Tablo 16: Ar Ge Projelerine Örnekler /09/2010 ii

4 Şekiller Şekil 1: Türkiye Emisyonları Gelişimi ve Enerji Sektörü, (kaynak ETKB, 2010)...10 Şekil 2: Türkiye Sektörel CO 2 Emisyon Paylarının Değişimi, 1990, 2008, (kaynak: ETKB 2010)...11 Şekil 3 :Kaynaklar Bazında Birincil Enerji Talebi Gelişimi, Şekil 4 : Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı, Şekil 5: Nihai Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı...15 Şekil 6: AB Ülkelerinde Enerji Yoğunluğu...17 Şekil 7: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Enerji Yoğunluğunun Gelişimi...17 Şekil 8: Uluslararası Enerji Ajansına Üye Ülkelerdeki Enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulama Durumu...19 Şekil 9: Türkiye Elektrik Üretimi Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı...20 Şekil 10: Kaynaklarına Göre Elektrik Üretimi, 2008 (Kaynak: ETKB)...22 Şekil 11: Termik Hidroelektrik Üretim Paylarının Değişimi (Kaynak: ETKB)...61 Şekil 12: Yılları Elektrik Üretim Yatırımları...62 Kutular KUTU 1 : Dokuzuncu Kalkınma Planı Enerji...30 KUTU 2 : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programın Enerji ile ilgili Bölümleri...42 KUTU 3 : Avrupa Toplulukları Komisyonu, Genişleme Stratejisi Ve Başlıca Zorluklar /09/2010 iii

5 KISALTMALAR AB AGİ Ar Ge BEP BM BİB BMİDÇS BOTAŞ ÇED DB DEK TMK DSİ DTM EBYM EİE EİGM ENAR EPDK ETKB ETS EÜAŞ EVD GEF GSMH HEPA HES IEA IPCC kep KOSGEB MMO MTA Avrupa Birliği Akım Gözlem İstasyonları Araştırma Geliştirme Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Birleşmiş Milletler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Çevresel Etki Değerlendirmesi Dünya Bankası Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Devlet Su İşleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Enerji Bilgi Yönetim Merkezi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Sektörü Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Emisyon Ticareti Programı Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Küresel Çevre Fonu Gayri Safi Milli Hasıla Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Atlası Hidroelektrik Santral Uluslar Arası Enerji Ajansı Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli kilogram eşdeğer petrol Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı Makina Mühendisleri Odası Maden Tetkik ve Arama 29/09/2010 iv

6 OECD. ÖTV PİGM ppp PV REPA RES TEİAŞ TETA Ş TKİ TM TMMOB TPAO TTGV UCTE UNIDO VAP VER YEK YEK e Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Özel Tüketim Vergisi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Satına Alma Gücü Paritesi Fotovoltaik pil Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası Rüzgar Enerjisi santralı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Trafo Merkezi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Avrupa İletim Şebekesi BM Sınai Kalkınma Örgütü Verimlilik Artırıcı Proje Gönüllü Emisyon Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yenilenebilir Enerji Kaynağı elektrik 29/09/2010 v

7 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllardaki enerji sektörü ve iklimdeki küresel gelişmeler 2050 yılına doğru dünyanın düşük karbon ekonomisine geçmek zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Türkiye de ise karbon yoğunluğu kavramından haberdar olan kurum ve insan sayısı halen çok azdır. Bu nedenle karbon azatlımı, henüz çeşitli sektörler ve kurumların stratejik planında yer almamaktadır. Türkiye henüz karbon yoğunluğu ve enerji politikasını birbiri ile entegre etmemiş de olsa enerji sektöründe, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, düşük emisyonlu kaynakların daha geniş kullanılması, temiz kömür teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin kullanılması konusunda ciddi girişimlerin olduğu gözlemlenmektedir. Diğer yandan geçmiş yıllarda kömürden doğalgaza geçiş politikalarının emisyonlar ve çevre üzerine olumlu etkileri gözlenmiştir. ETKB nin politika belgelerine bakıldığında Türkiye nin enerji politikasının arz güvenliği ekseninde yapılandırılmış olduğu görülmektedir. Özelleştirme ve boru hatları projelerine de bu nedenle özel önem verilmiştir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji yine arz güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini güçlendirmek üzere politika dokümanlarında ifade bulmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2009/11 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi 2023 yılı öngörüleri iddialı hedefler vermektedir ve bugünkü üretim yapısının da önemli oranda değişiklik göstereceğine işaret etmektedir. Belgeye göre; en büyük değişiklik bugün için kurulu gücün %34 ü ile elektrik üretiminin yarısını karşılayan doğalgaz payının %30 una çekilmesi; rüzgar payının ise MW çıkartılmasını hedeflemektedir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar alanında ise Türkiye yenilenebilir ve yerli enerji potansiyelini ekonomik bir şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca 2010 Nisan ayında açıklanan Enerji Stratejik Planı ( ) ile enerji sektöründeki stratejik hedefler ve amaçlar ortaya konmuştur. Bu iki strateji incelendiğinde genel hatları ile Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ile uyumlu olmakla birlikte tam bir senkronizasyonun olmadığı da görülmektedir yılları arasında Türkiye deki enerji sektörü emisyonları %109; elektrik sektörü emisyonları ise % 211,5 oranında artış göstermiştir. ETKB nin kriz öncesi tahminlerine göre 2020 yılına kadar 1990 yılına göre elektrik sektörü karbondioksit emisyonlarında %550 lik bir artış gerçekleşecektir. Bu durum Türkiye için emisyon azaltımının mevcut şartlar ve eğilimler altında mümkün olmadığını, ancak emisyon artışından azaltım yapmasının yani emisyon sınırlaması politikasının tek seçenek olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye nin 2007 yılı kişi başı sera gazı emisyonu değeri 5,3 ton CO₂ eşdeğeridir. Aynı dönemde, OECD kişi başı emisyonu 15,0 ton CO₂, ve Avrupa Birliği ne üye 27 ülkede 10,2 ton CO₂ eşdeğeridir yılı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) enerji göstergelerine bakıldığında; kişi başı birincil enerji tüketimi dünya ortalaması değeri 1,82 ton eşdeğer petrol, OECD ortalaması ise 4,64 ton eşdeğer petroldür. Türkiye nin kişi başı birincil enerji tüketimi 1,35 ton eşdeğer petrol olup, dünya ve IEA ortalamalarının altındadır. BMİDÇS ye sunulan Türkiye Sera Gazı Envanterine 1 göre 2008 yılı emisyonları 1990 a göre %96 artış göstererek 366,5 milyon ton CO₂ eşdeğer seviyesine ulaşmış (2007 yılında 372 milyon ton CO₂ eşdeğeri), /09/2010 1

8 enerji sektörünün toplam emisyonlardaki payı ise %75,8 ve CO₂ emisyonunun %93 oranında gerçekleşmiştir a göre 2008 yılında %211,5 değeri ile gözlemlenen en yüksek emisyon artışı elektrik sektöründe gerçekleşmiştir. Bunun nedenlerinden birisi elektrik üretiminde, fosil yakıt ve özellikle de doğal gazın payının hızla artmasıdır lı yıllarda elektriğin genel enerji dengelerinde %8 civarında olan payı gittikçe artarak 2008 yılında %15 seviyelerine yükselmiştir, bu durum ülkenin hem üretim hem de tüketim yapısında gerçekleşen değişikliklerin sonucudur yılının ikinci yarısında ve 2009 yılında, enerji tüketimindeki artış trendi tersine dönmüş, 2009 geçici rakamlarına göre enerji tüketimi 106,3 mtep den 99,5 mtep e düşmüştür. Talebe bağlı olarak 2008 de 29,2 mtep olan yerli enerji üretiminin 2009 yılında 28,4 mtep e düştüğü hesaplanmaktadır. Bu düşüş trendi 2010 la birlikte tekrar eski haline dönmeye başlamıştır. Dışa bağımlılık ülke enerji politikalarında çözülmesi gereken bir sorun olarak durmaktadır. Enerji arz sisteminin gittikçe artan ithalat bağımlılığının yanı sıra tüketimin sırasıyla %30 ve 32 sini teşkil eden petrol ve doğalgazda sırasıyla %7 ve %3 oranında yerli üretim payı olması enerji azının önemli bir darboğazıdır. İthalat bağımlılığını azaltacak olan hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim, 2008 yerli üretimin %15,4 ünü oluşturmakta ve toplam enerji talebinin %4,3 ünü oluşturmaktadır. Türkiye de 2008 yılında üretilen birincil enerjinin %57 si ( mtep) yerli kömürdür. Ancak kömürün birincil enerji tüketimindeki payı, doğal gaza verilen ağırlık nedeniyle, 2000 yılında % 15,5 iken 2007 yılında %13,6 seviyesine gerilemiştir, 2008 de ise %15,7 olarak gerçekleşmiştir. Taş kömür ithalatı 1990 da 5,6 milyon ton iken, 2008 yılında 4 misline yakın artarak 19,5 milyon tona ulaşmıştır. EPDK dan lisans alan yeni ithal taş kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücünün MW olduğu göz önüne alındığında; önümüzdeki yıllarda taş kömürü ithalatının daha fazla artacağı görülmektedir. İklim politikaları açısından bu tür bir projeksiyon bulunmamakla birlikte fiili gelişmeler bu yöndedir yılında 79,5 mtep olan nihai enerji tüketimi içinde sanayi sektörü %32 ve binalar %36 pay almıştır. Türkiye de uzun yıllardır sanayi sektörü nihai tüketimde en büyük paya sahipken sanayi sektöründe üretim düşmesi nedeniyle tüketim paylarında 2008 yılına özel bir değişim yaşanmıştır. Bina sektörü ise krize rağmen enerji tüketimindeki normal yıllık artışa devam etmiştir. Türkiye de uzun yıllardır gözlemlenen kalkınma ve nüfus artışı kaynaklı yüksek talep artışı son yıllarda da devam etmektedir. Elektrik sektörü 2008 yılında bir önceki yıla göre %2,5 kapasite artışı ile 41,8 GW, 2009 yılında %7,2 artış ile MW ve 2010 Haziran ayı itibariyle ,4 MW kurulu güce ulaşmıştır. Toplam kurulu gücün, 2008 sonu değerlerine göre %30 u kömür, linyit ve diğer konvansiyonel yakıtlardan, % 36 sı doğalgaz, % 33 ü hidrolik ve %0,07 si jeotermal ve 0,87 si rüzgâr santrallerinden oluştuğu görülmektedir. Yenilenebilir enerjiler olan jeotermal, rüzgâr ve biyokütle santrallerinin sayısının hızla artmasına rağmen toplam kurulu güçteki payları sınırlı kalmaktadır. Elektrik üretiminin, kaynaklarına göre dağılımına bakıldığında doğalgazın elektrik üretiminin yarısını karşıladığı görülmektedir. Bunu ithal ve yerli kömür 29/09/2010 2

9 santralleri toplam %29 pay ile takip etmektedir. Rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretimi 2008 yılında %1 in altında pay almıştır yılı Türkiye toplam birincil enerji arzının 9,3 mtep i (%9) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır. Türkiye de orman, bitki ve hayvan atıklarından oluşan biyokütle kaynakları çoğunlukla geleneksel yöntemler kullanılarak enerjiye dönüştürülmektedir. Bu miktar yıllık birincil enerji arzının % 4,5 ini oluşturmakta ve dünyadaki trendin aksine giderek azalmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji arzının %51,64 ünü biyokütle kaynakları, %32,2 sini hidrolik ve jeotermalden elektrik üretimi, %0,72 sini rüzgârdan elektrik üretimi, %10,8 ini jeotermal ısı ve diğer ısı, %4,5 ini güneş ısı ve %0,01 ini biyoyakıtlar oluşturmaktadır yıllarını kapsayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Planı nda yenilenebilir enerji için çok önemli stratejik hedefler ortaya konmuştur. Bu stratejilerin tam anlamı ile uygulanması halinde sektör açısından bir sorun kalmayacaktır. Ancak TEİAŞ tarafından hazırlanan dönemini kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyon ( ) Çalışması yenilenebilir enerji kaynaklarının tam olarak değerlendirilmesini hedeflememekte, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim yatırımlarının düşük kapasitede tesisini öngörmektedir. DSİ verilerine göre, Türkiye nin hidroelektrik potansiyelinin 140 GWh lik (diğer bazı kaynaklar göre 170 GWh lik) bölümünün ekonomik olarak değerlendirilebilir durumdadır. Türkiye, teknik ve ekonomik HES potansiyelinin ancak %35,5 ini geliştirmiş bulunmaktadır. Elektrik Strateji Belgesi ne göre 2023 yılında tüm kapasitenin değerlendirileceği hesaplanmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de rüzgar enerjisi, bu potansiyele sahip bölgeleri olması nedeniyle son 5 6 yılda en popüler yenilebilir enerji kaynağı olmuştur yılında yayınlanan Türkiye Rüzgar Atlası verilerine göre 7 m/s den büyük rüzgâr hızları göz önüne alındığında Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli MW olarak belirlenmiştir. Türkiye de şebekeye bağlı rüzgâr enerjisi ile elektrik üretim kapasitesi her yıl yüzde yüzün üzerinde artış göstererek 2010 Ağustos itibariyle 1106 MW değerine ulaşmıştır. Jeotermal santrallerin kurulu gücü ise son birkaç yıldır kısa sürede artış göstererek 2008 yılı sonunda 29,8 MW, 2009 yılı sonu itibariyle ise yüzde yüzün üzerinde artarak 77,2 MW'a ulaşmıştır. Jeotermal santrallerden üretilen elektrik enerjisi de artmaktadır. Halen toplam kurulu gücü 89,5 MW olan üç santralin inşası sürmektedir. Türkiye'de 1987 yılından beri uygulanan jeotermal merkezi şehir ısıtma ve kaplıca kullanımı her geçen yıl yaygınlaşmaktadır yılında konut eşdeğeri (983 MWt) şehir, konut, termal tesis, sera vb. ısıtma kullanımı, 215 kaplıca kullanımı (402 MWt; yaklaşık yılda 10 milyon kişi) olmak üzere toplam MWt jeotermal ısı kullanımı gerçekleşmiş olup 2007 rakamları itibariyle 1 milyon ton/yıl petrol (kalorifer yakıtı) karşılığı 1,4 Milyar TL/yıl kazanç sağlanmıştır. Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu yer itibariyle güneş kuşağı olarak adlandırılan ve güneş enerjisinden en iyi faydalanabilen bir bölgede bulunmaktadır. Türkiye de güneş enerjisi kullanılarak su ısıtılması, sera ısıtılması ve tarımsal ürünlerin kurutulması yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye de, büyük çoğunluğu Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere, 3 3,5 milyon konutta güneş kolektörü 29/09/2010 3

10 bulunmaktadır yılı sonu itibariyle kurulu olan güneş kolektörü miktarı toplam olarak 11,5 milyon m 2 'dir ve yıllık ürettiği enerji miktarı 1 mtep in üstündedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusuna gelince; EİEİ tarafından geliştirilen Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) nda yıllık güneş enerjisi elektrik üretimi teknik potansiyeli 380 milyar kwh olarak belirtilmiştir. Bu potansiyel güneş radyasyonu yıllık metrekare başına kwh den fazla olan km 2 kullanılabilir alan alınarak hesaplanmıştır. Bunun değerlendirilmesi için kapsamlı teşvik programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2005 yılı verilerine göre buğday, mısır, arpa, çavdar, yulaf, darı, pirinç, tütün, pamuk, ayçiçeği, yer fıstığı ve soya gibi tarla ürünlerinin kullanılabilir artıklarından oluşan biyokütle potansiyeli ton dur. Bu kaynakların modern yöntemlerle kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye deki yenilenebilir ve atık santrallerinin kurulu gücü 59,65 MW olup (Ağustos 2010 da 88 MW), bu santrallerden üretilen elektrik enerjisi ise GWh/yıl dır. Biyodizel dünyanın yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan bir dizel motor yakıtıdır. Biyodizelin hammaddesini kanola, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen yağlar, hayvansal yağlar ve evsel kızartma yağları oluşturmaktadır. Türkiye de biyodizel üretim miktarı resmi rakamlara göre 2007 yılında ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de enerji yoğunluğunun azaltılması ve arz talep zincirinin tüm aşamalarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak ciddi bir potansiyel mevcuttur. EİEİ tarafından açıklanan Türkiye de Enerji Verimliliği, Durum ve Gelecek Planlaması Kasım 2009 belgesinde: Sanayimizde en az % 15, binalarımızda en az %35 ve ulaşımımızda en az %15 tasarruf potansiyellerine sahibiz. Bu potansiyelleri geri kazandığımızdaki enerji değeri yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazladır. Enerji verimliliğinde kararlı ve başarılı adımlar atabilirsek, 2020 yılı talep tahminimizi en az %20 (45 milyon ton petrol eşdeğeri enerji) azaltabiliriz. Bu miktar, yerli ve temiz kaynaklarımızdan üretebileceğimiz elektrik enerjisinin 2,5 katı ve 30 milyon ortalama konutun yıllık enerji ihtiyacı demektir tespiti yapılmıştır. AB nin Euro bazında enerji yoğunluğu (iklim düzeltmeli) değeri 169 kep/1000 (2000 yılı sabit fiyatları ile) iken Türkiye nin 250 kep/1000 dur. Türkiye, 2007 yılı itibariyle 27 AB ülkesi ortalamasından ve AB ye yeni üye olan ülkelerin dışındaki üyelerin hepsinden daha yüksek enerji yoğunluğu değerine sahiptir. Enerji Verimliliği Kanunu ile sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, yükümlülükler, destekler ve bilinçlendirme etkinlikleri ile AB nin ilgili direktiflerine de uyum sağlanması amaçlamaktadır. Türkiye de enerji yoğunluğunu düşürmek amacıyla yapılan proje sayısında artış görülmektedir. Çimento, tekstil, seramik, kağıt, gıda, içki, otomotiv, ilaç ve plastik sektörlerinden 11 sanayi kuruluşu üç yıl içinde enerji yoğunluğunu % 10 düşürmek ve 2010 yılından itibaren yürürlüğe konulmak üzere EİEİ ile gönüllü anlaşmalar yapmıştır. Yasal çevrenin oluşturulmasını müteakip, Kanunun uygulamalarını desteklemek üzere, uluslararası fonların desteklediği bir çok proje yürütülmektedir veya başlamak üzeredir. Bunlar, Gönüllü Anlaşma Uygulamalarını 29/09/2010 4

11 Geliştirme Projesi, Elektrikli Ev Aletleri Etiketleme (BM) Projesi, Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması (BM) Projesi, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması (BM) Projesi dir. AB ve Türkiye enerji politikalarının uyumuna bakıldığında aralarında paralellik olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye nin belirlediği 2023 te elektrikte %30 yenilebilir kaynak hedefi AB hedefleri ile uyumlu bir hedeftir ancak AB nin hedefinin elektrik enerjisi için olduğu değerlendirildiğinde, elektrik dışı kaynaklar için aynı yorumu yapmak mümkün değildir. Diğer yandan hedefler ve uygulamalar arasında uyum sağlanması da gerekecektir. Yani hedefin belirlenmiş olması yeterli değildir. Geçmişte enerji sektöründe belirlenen hedefler çoğu zaman sağlanamamıştır.türkiye de, AB ye verdiği programa uygun olarak müktesebatın uyumu ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Mevzuatın, özellikle iklim değişikliği konuları ile ilişkili olanların neredeyse tamamının uyumunu sağlanmış olup, yenilenebilir enerji yasası ve enerji verimliliği yasası bu konudaki yasal düzenlemelerin en önemlilerindendir. Türkiye de enerji sektörü aşağıda listesi verilen kanunlar ve kanunların çok sayıdaki yönetmelikleri ile düzenlenmektedir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 20 Şubat sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2 Mayıs sayılı Petrol Piyasası Kanunu 20 Aralık sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 02 Mart sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 18 Mayıs sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 13 Haziran Sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 21 Kasım 2007 İçinden geçmekte olduğumuz küresel ekonomik kriz koşulları bir taraftan enerji talep artışında daralma yaratırken, diğer taraftan finansman zorlukları nedeniyle yeni projelerde gecikmelere neden olmaktadır. Bununla birlikte şu anda Türkiye de enerji sektörüne fon sağlamak üzere harekete geçmiş veya hazırlıklarını, incelemelerini sürdüren birçok uluslararası finansman kuruluşu ve değişik ülkelerle ikili işbirlikleri (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası EIB, Alman Kalkınma Bankası KfW, Fransız Kalkınma Ajansı AFD, Avrupa Yenilen Yapılanma ve Kalkınma Bankası EBRD, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası JBIC vs.) bulunmaktadır. Bu kuruluşların fonlarının hükümet garantisi veya başka garantiler ile iklim dostu uygulamalar ve yatırımlar için, genel olarak Türkiye Kalkınma Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nın üzerinden kredi olarak dağıtılması söz konusudur. 29/09/2010 5

12 Türkiye de mevcut mevzuat çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanan teşvikler vardır. Ayrıca enerji verimliliği çalışmaları ve projeleri için Enerji Verimliliği Kanunu ile birlikte bazı destekler uygulanmaya başlamıştır. Türkiye enerji sektöründe MW kurulu güce erişen çok sayıda elektrik enerjisi tesisine sahiptir. Bu yatırımların %65 i fosil yakıt bazlıdır ve bunların emre amadeliği yüksek olduğu için de enerji üretimine katkısı %83 tür yılında elektrik sektöründe yenilebilir enerji yatırımları ile termik yatırımları hemen hemen aynı boyutta gerçekleşmiştir. Bu eğilim devam etmediği sürece mevcut yapı değişmeyecektir. Bu durum elektrik sektörünün karbon yoğunluğunun azaltılmasındaki en önemli altyapı sorunudur. Ülkemizde de özellikle Ar Ge yasasını müteakip faaliyetlerde artış gözlenmiştir. Geçen yıla kadar büyük ölçekte üniversite, devlet ve TÜBİTAK döngüsünde gerçekleşen faaliyetlerde artık özel sektör daha fazla pay almaya başlamıştır. Ülkemizde enerji alanındaki Ar Ge yatırımlarının büyük çoğunluğunu enerji verimliliği ve yerli yenilenebilir enerji teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar oluşturmuştur. Enerji ekipmanlarındaki yüksek dışa bağımlılık oranımız hem maliyetleri yüksek tutmakta hem de sanayi ve istihdamın gelişmesini engellemektedir. Bu durum düşük emisyonlu teknolojilerin yaygınlaşmasını da güçleştirmektedir. Bu nedenle yerli teknolojinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye nin enerji sektörü ile ilgili olarak sera gazı emisyon azaltma politikalarının ve mevzuatının uygulanmasında gereken veri ve bilgi toplama sistemleri, veri tabanları, izleme ve raporlama sistemleri, ilgili kurumların bünyesinde düzenli veya sistematik ve amaca odaklı olarak oluşturulmamıştır. Detaylı analizler ve projeksiyonlar için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda kurumlar, Ulusal Bildirim sürecinde kendilerinden istenen verileri hazırlama konusunda çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Enerji sektöründe bilinçlendirme ve eğitim yoluyla iklim değişikliğine hizmet eden projeler de bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, Enerji Verimliliği Eğitimi ENERTEACH, Leonardo Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Alanlarında İleri Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi Projesi ve Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması Projesi dir. Enerji Sektörü Mevcut Durum Raporu hazırlıkları sırasında yapılan çalıştaylarda sektörün, kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplumu temsilen gelen katılımcıları, sorunlar üzerinde fosil enerji ve yenilenebilir enerji grupları içinde çalışarak sorunları tespit etmeye çalıştılar. Bu sorunların; enerji sektörüne iklim değişikliği açısından hızlıca bakıldığında politika eksiklilikleri, gerekli yasal düzenlemelerin büyük ölçüde var olmasına rağmen yetersiz olması, yeni alanlar için yeni teşviklerin gerektiği, kurumsal yapıdaki bazı eksiklikler, bürokratik engeller ve özellikle güneş enerjisi konusunda Ar Ge ihtiyacı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 29/09/2010 6

13 1. GİRİŞ Bu Rapor, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürütülen Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi ne yönelik önceliklerin belirlenmesi için, 2010 yılı ilk yarısı itibariyle iklim değişikliği ile mücadele bağlamında sera gazlarının azaltılmasına ilişkin enerji sektöründeki mevcut politikalar, bunların uygulama araçları ve tamamlanmış ya da devam eden uygulamalar çerçevesinde olumlu gelişmeleri, varsa iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken yönleri, devam eden faaliyetleri bir stok sayımı yaklaşımıyla saptayarak mevcut durumu değerlendirmektedir. Projenin yürütücü kuruluşu Çevre ve Orman Bakanlığı, uygulayıcı kuruluşu ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların katılımıyla sera gazı azaltımı politika ve tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne ilişkin yükümlülüklerin yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu mevcut durum değerlendirmesi, hazırlanacak İklim Değişikliği Eylem Planı nın zeminini oluşturacak ve önceliklerini belirleyecektir. Bu anlamda, değerlendirme kapsamına, sera gazı azaltımına ilişkin mevcut politikalar, bunların uygulamaları ile konu hakkında halen devam eden çalışmalar alınmıştır. Sera gazı emisyonlarının miktarının hesaplanması İkinci Ulusal Bildirim çalışmaları, iklim değişikliğine uyumla ilgili konular da Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı nın Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi bileşeni kapsamında Türk Hükümeti ve UNDP ortaklığında yürütülen paralel süreçlerde ele alındığından, bu rapor çerçevesinde incelenmemiştir. Türkiye nin Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı nın oluşturulması aşamasında Strateji Belgesi göz önünde bulundurulacak en önemli çerçeve belgedir. Strateji, İklim Değişikliği Eylem Planı na yönelik mevcut durum değerlendirmesi çalışmaları sırasında henüz taslak aşamasında olduğundan sadece genel çerçeve anlamında yararlanılabilmiştir. Bununla birlikte, Strateji nin aşağıda belirtilen temel ilkeleri değerlendirmelere temel teşkil etmiştir: Türkiye nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, insanlığın ortak kaygısı olan iklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası taraflarla işbirliği içerisinde, tarafsız ve bilimsel bulgular ışığında ortak akılla belirlenmiş küresel çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve Türkiye nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır. Mevcut Durum Değerlendirilmesi Raporu, sektör uzmanının literatür çalışmalarına, ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşmelere ve paydaşlarla yürütülen katılımcı sürece dayanılarak hazırlanmıştır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı azaltımı konusunda alınacak politika ve tedbirleri etkileyebilecek ve bunlardan etkilenebilecek taraflar (paydaşlar), Ek 1 de yer alan paydaş analizi ile belirlenmiş; belirlenen paydaşların sürece aktif katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Çalıştaya davet edilen kurum/kuruluşlar ile katılımcıların listesi Ek 2 dedir. 29/09/2010 7

14 11 Mart ve 14 Nisan 2010 tarihlerinde yapılan çalıştaylara, fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar alt başlıklarında iki grup altında katılan katılımcılar (bkz. Ek 2) tarafından, enerji sektörüne ilişkin olumlu gelişmeler belirlenmiş; var olan politikalar ve uygulamalardaki eksiklikler ve aksaklıklar tespit edilmiş; sürmekte olan projeler ve faaliyetler kayda geçirilmiştir. Katılımcılarca belirlenen eksiklikler ve aksaklıklar ile boşluklar, sektör uzmanı tarafından sektöre özgü bir sorunlar listesi haline getirilmiştir. Daha sonra bu sorunlar, katılımcılar tarafından sorunların iklim değişikliği ile ilgili Türkiye nin taraf olduğu uluslararası yükümlülükleri ile ilişkisi; AB ye uyum süreciyle ilişkisi; Türkiye nin Dokuzuncu Kalkınma Planı nda benimsenen gelişme eksenleriyle ilişkisi; ulusal mevzuattaki yükümlülüklerle ilişkisi; çevresel etkileri ve dışsal maliyetleri 2 ; ve son olarak ülke ekonomisine etkisi olarak belirlenen altı kriter çerçevesinde değerlendirilmiş ve bir öncelik sırasına konmuştur. Katılımcı sürecin detayları, katılımcılar tarafından önceliklendirme kriterlerine verilen ağırlıklar ve çalıştay sonuçlarına göre sorunların öncelik sıralaması, Ek 3 te yer almaktadır. Raporda ilk olarak enerji sektörü kısaca tanıtılmakta ve sektörün iklim değişikliği üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Ardından raporun asıl amacı olan mevcut durum değerlendirmesi yer almaktadır. Bu kapsamda enerji sektörüne ilişkin olarak sırasıyla temel politikalar, yasal düzenlemeler, kurumsal yapı, finansman kaynakları, ekonomik araçlar, fiziki yatırım projeleri, bilgi sistemleri ile izleme/raporlama sistemleri, bilimsel ve teknolojik Ar Ge ve son olarak eğitim ve kapasite geliştirme konuları ele alınmaktadır. Anılan her alt başlık altında Türkiye de enerji sektöründe mevcut durumun sera gazı emisyonu kontrolü ve azaltım politikalarını uygulamak için yeterli olup olmadığı, bu çerçevede sektördeki olumlu gelişmeler, eksiklikler, geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken konular ortaya konmaktadır. Rapor IPCC tarafindan hazirlanan rehberin Tablo 8.2'sine göre enerji sektörünün kapsamında (a) Fuel combustion ile ilgili başlığın altında imalat sanayi, ulaşım ve diğer sektörler yeralmaktadır. Enerji Sektörü MMD Raporu, enerji arzını ele aldığı için bu nihai enerji tüketim sektörlerinin incelemesini, enerji tüketimini azaltmak ve verimli kullanmak amacıyla mevcut durumun ve eksikliklerin tesbitini diğer sektör raporlarına yani ulaşım, sanayi ve bina sektörü raporlarına bırakmıştır Bu raporda enerji arzı ile ilgili olarak (b) Fugitive Emissions from Fuels başlığı altındaki tüm fosil yakıtlar ve elektrik sektörü; verileri, mevcut durumu ve sorunları ile incelenmiştir. Ayrıca ülkenin genel enerji verimliliği değerlendirmelerine enerji arzının parçası olarak bu raporda yer verilmiştir. 2 Bir malın üretiminin ve tüketiminin o malın satıcıları ve alıcıları dışındaki üçüncü kişilere bir maliyet yüklemesine dışsal maliyet denir. Örneğin bir çimento üreticisinin çevrede yarattığı kirlilik sonucu, o çevrede yaşayan insanların sağlık sorunları yaşamaları ve bunlar için ödedikleri maliyetler, dışsal maliyetlerdir. 29/09/2010 8

15 2.1.Enerji Sektörü ve Emisyonlar 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI Sera gazları, çeşitli sektörlerden ve faaliyetlerden kaynaklanmakla birlikte, enerji ilişkin faaliyetlerin sorumluluk payı önemli ölçüdedir. Doğru iklim değişikliği politikalarının oluşturulması ancak dünya enerji dengeleri ve öngörülerinin doğru değerlendirilmesi ve göz önüne alınması ile mümkündür. Nitekim bir çok gelişmiş ülke enerji ve iklim değişikliği politikalarını birleştirmekte, ilgili kurumlarını tek çatı altında toplamaktadır. Son yıllardaki küresel gelişmeler 2050 yılına doğru dünyanın düşük karbon ekonomisine geçmek zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Türkiye de ise karbon yoğunluğu kavramı konusundaki bilinç halen çok düşüktür. Bu nedenle karbon azaltımı, henüz çeşitli sektörler ve kurumların stratejik planında yer almamaktadır. Birincil enerji arzında karbon yoğunluğunun düşürülmesi, gerek kalkınma öncelikleri, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar uygulanan enerji politikasının önceliği olmamıştır. Ancak, Türkiye de yakıt değişimi, enerji verimliliği, temiz yakma teknolojileri, hidroelektrik alanlarında çalışmalarda bulunulmuştur. Türkiye son yıllarda önemli ekonomik büyüme kaydetmiş olup, önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesi beklenmektedir. Ekonomik gelişmişlik bakımından diğer OECD ülkelerinden geride olan enerji talebinin, ekonomide beklenen büyüme ve 2020 yılına kadar nüfusta görülecek yıllık %1 in üzerinde gerçekleşmesi beklenen artışla daha da artması beklenmektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak emisyonlarda artışa neden olacak, düşük emisyonlu gelişme yönüne daha fazla önlem alınmasını gerekli kılacaktır. IEA yılı verilerine göre, dünya ortalama kişi başı milli geliri ABD Doları (PPP) ve karbon dioksit emisyonu ise 4,38 ton olarak hesaplanmıştır. Ülkeler kişi başı enerji kaynaklı karbondioksit emisyon emisyonlarına göre sıralandıklarında Türkiye ABD Doları (PPP) gelir ve kişi başı 3,59 tonluk karbondioksit emisyonu değeri ile, ilk 70 ülke arasında yer almamaktadır. Ülkemizin son on yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve nüfus artışına rağmen, halen kişi başı enerji ve elektrik tüketimi, tüm Ek I ülkeleri ve birçok EK I dışı ülkeden daha düşüktür yılı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) enerji göstergelerine bakıldığında; kişi başı birincil enerji tüketimi dünya ortalaması değeri 1,82 ton eşdeğer petrol, OECD ortalaması ise 4,64 ton eşdeğer petroldür. Türkiye nin kişi başı birincil enerji tüketimi 1,35 ton eşdeğer petrol olup, Dünya ve IEA ortalamalarının altındadır. 4 3 IEA, Key Energy Statistics 4 Key World Energy Statistics, 2009, IEA 29/09/2010 9

16 Türkiye nin 2007 yılı bildirim değeri olarak, kişi başı sera gazı emisyonu değeri 5,3 ton CO₂ eşdeğeridir. Aynı dönemde, OECD kişi başı emisyonu 10,97 ton CO₂, ve Avrupa Birliği ne üye 27 ülke için ortalama 10,2 ton CO₂ eşdeğeridir. Diğer yandan, Türkiye nin kişi başı sera gazı emisyonu, BMİDÇS Ek I ülkelerinin tamamından, ayrıca Meksika, Brezilya, Güney Kore ve Arjantin gibi ekonomileri hızla gelişmekte olan ve ekonomik yapıları bize çok benzeyen Ek I dışı ülkelerden de daha düşük bir değere sahiptir yılları arasında ülkemiz enerji sektörü emisyonları % 223; elektrik sektörü emisyonları ise % 352 oranında artış göstermiştir. ETKB nin kriz öncesi tahminlerine göre 2020 yılına kadar 1990 yılına göre elektrik sektörü karbondioksit emisyonlarında % 732 lik bir artış gerçekleşecektir. Bu durum, Türkiye için emisyon azaltımının mevcut şartlar ve eğilimler altında mümkün olmadığını, ancak emisyon artışından azaltım yapmasının yani emisyon sınırlaması politikasının tek seçenek olduğunu ortaya koymaktadır. 5 Kumbaroğlu ve arkadaşlarının (2008) 6 çalıştığı ekonomik denge modeli sonuçlarına göre, karbondioksit emisyonlarını 2005 yılı seviyelerinde tutmanın Türkiye ye getireceği mali yük 2020 yılında GSMH nin %17 sine; 2030 yılında ise %23 üne karşılık gelmektedir. Bu senaryonun enerji sektörüne maliyetinin ise 2010 yılında 20 milyar ABD Doları, 2020 yılında 164 milyar ABD Doları ve 2030 yılında ise 363 milyar ABD Doları değerinde olabileceği hesaplanmıştır. Tüm bu maliyetlerin karşılanabilmesi için, ancak Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve ilgili diğer uluslararası düzenlemelerde diğer gelişmekte olan ülkelerle benzer konumunda olması koşuluyla, uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili maliyetlerin karşılanabileceği ifade edilmektedir. BMİDÇS ye sunulan Türkiye Sera Gazı Envanteri ne 7 göre 2008 yılı emisyonları 1990 a göre %96 artış göstererek 366,5 milyon ton CO₂ eşdeğer seviyesine ulaşmış (2007 yılında 372 milyon ton CO₂ eşdeğeri), enerji sektörünün toplam emisyonlardaki payı ise %75,8 oranında gerçekleşmiştir. Dünyada yaşanan ekonomik kriz kendisini 2008 yılı emisyonlarında %3,5 azalma ile göstermiştir. milyon ton CO 2 -eşdeğer Toplam Enerji Şekil 1: Türkiye Emisyonları Gelişimi ve Enerji Sektörü, (kaynak ETKB, 2010) 5 Not: Elektrik sektoru CO2 emsiyonları 1990 da 330,325 mton, 2007 yılında 100,662 mton. Enerji sektoru CO2 emisyonları 1990 yılında 126,701 mton ve 2007 yılında 282,472 mton gercekleşmiştir (Kaynak CRF Tabloları). 6 Kumbaroğlu et.al, CO 2, GDP and RET: An aggregate economic equilibrium analysis for Turkey, Energy Policy Volume 36, Issue 7, July 2008, Pages /09/

17 2008 yılı Türkiye karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %93 ü enerji sektörü kaynaklıdır. Birincil enerji arzı, 2008 yılında bir önceki yıla göre ekonomik kriz nedeniyle %1,2 oranında bir azalarak 106,3 mtep (2007 de mtep) değerinde kalmıştır yılına göre ise % 100 lük bir artış gerçekleşmiştir yılları arasında enerji sektörü emisyonları artışının %122 olduğu düşünülürse emisyonların sadece enerji tüketiminin yüksek artış hızından değil ülkenin aynı zamanda daha fazla karbon yoğun enerji tüketimine yöneldiğini göstermektedir. Türkiye enerji talebinin 2008 yılı itibarı ile %92 sini (%32 doğalgaz; %30 petrol; %30 kömür) fosil yakıtlar oluşturmaktadır yılında BMİDÇS ye sunulan Birinci Ulusal Bildirim de ETKB tarafından yapılmış referans senaryosuna göre 2020 yılında yakıt tüketimi kaynaklı karbondioksit emisyonları 604 milyon ton değerine yükselmektedir. Türkiye karbondioksit emisyonları incelendiğinde, sektörler arası dağılımlar arasında elektrik üretimi sektörü %39 luk pay ile ilk sırada yer almaktadır (Şekil 2). % Pay Elektrik Sanayi Ulaş t ı rma diğ er Şekil 2: Türkiye Sektörel CO 2 Emisyon Paylarının Değişimi, 1990, 2008, (kaynak: ETKB 2010) 1990 a göre 2008 yılında %211,5 değeri ile gözlemlenen en yüksek emisyon artışı elektrik sektöründe gerçekleşmiştir. Bunun nedenlerinden birisi elektrik üretiminde, fosil yakıt ve özellikle de doğal gazın payının hızla artmasıdır. Ayrıca 1990 lı yıllarda elektriğin genel enerji dengelerinde % 8 civarında olan payı gittikçe artarak %15 seviyelerine yükselmiştir; bu durum ülkenin hem üretim hem de tüketim yapısında gerçekleşen değişikliklerin sonucudur. Elektrik sektörü, enerji arzından kaynaklanan emisyonların azaltılmasındaki önlemlerin alınmasında da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en üst sırada yer alacaktır. Talep tarafı yönetimi ile elektrik, sanayi ve mesken sektörlerinde enerji tasarrufu önlemleri alınarak 2020 yılı için 75 milyon ton CO₂ tasarrufu (%12) yapılabileceği, bunun ülkemizde 2008 yılından itibaren yıllık olarak 100 milyon TL yatırım gerektirdiği tahmin edilmektedir. Kümülatifte %7 lik bir emisyon sınırlamasına karşılık gelen bu değer, uluslararası alanda da birçok defa dile getirilmiştir 8. 8 BMİDÇS bildirimleri 29/09/

18 Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel çabalara kendi özel koşulları ve imkânları çerçevesinde katkıda bulunmak ve emisyon sınırlamasını sağlayabilmek amacıyla Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ni hazırlamış%7 lik bir emisyon sınırlaması telaffuz edilen belge 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Strateji ile Türkiye, sera gazı emisyonu kontrolü ve azaltılması amacıyla; enerji, ulaştırma, sanayi, atık, arazi kullanımı, tarım ve ormancılık alanlarında, kısa vade (1 yıl), orta vade (1 3 yıl) ve uzun vade (3 10 yıl) olarak üç değişik zaman periyodu için önlemler belirlemiştir. Burada önemli bir husus da Türkiye nin tüm bu önlemlerin uygulanmasını ulusal ve uluslararası hibelerin ulaşılabilirliğinin sağlanması ölçütüne bağlaması olmuştur. Bu stratejide enerji sektöründeki iklim stratejiler ağırlıklı olarak tüm sektörlerde enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjinin kullanılması üzerine kurulmuştur. 2.2.Enerji Sektörü Arz ve Talebi Türkiye birincil enerji tüketimi 1990 yılından 2008 yılına kadar olan 18 yılda % 100 den fazla artış göstermiştir. ETKB verilerine göre döneminde ülkemizde birincil enerji talebi artış hızı aynı dönemde dünya ortalamasının üç katı seviyesinde (ortalama % 3,95/yıl) gerçekleşmiştir. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde Türkiye, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda olmuştur 9. ETKB tarafından yapılan tahminler bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir yılı sonu itibariyle, 106,3 milyon tep değerine ulaşan birincil enerji tüketiminin, referans senaryo olarak adlandırabileceğimiz kabuller çerçevesinde, 2020 yılına kadar olan dönemde de dünya ortalamasının üzerinde kalarak yıllık ortalama yüzde 4 civarında artması beklenmektedir. Ancak dünyadaki son ekonomik kriz Türkiye yi de etkilemiştir. Buna bağlı olarak, 2008 yılının ikinci yarısında ve 2009 yılında, enerji tüketimindeki artış eğilimi tersine dönmüş, 2009 geçici rakamlarına göre enerji tüketimi 106,3 mtep den 99,5 mtep e düşmüştür. Talebe bağlı olarak 2008 de 29,2 mtep olan yerli enerji üretiminin 2009 yılında 28,4 mtep e düştüğü hesaplanmaktadır. Bu düşüş eğilimi 2010 la birlikte tekrar eski haline dönmeye başlamıştır (Şekil 3). 9 OECD veri tabanı, 29/09/

19 Şekil 3 :Kaynaklar Bazında Birincil Enerji Talebi Gelişimi, Enerji Arzı Enerji arzında dışa bağımlılık ülkenin enerji politikalarında çözülmesi gereken bir sorun olarak durmaktadır lı yıllarda %48 olan yerli üretim payı yıllar içerisinde gittikçe azalarak 2007 yılında % 25,5 e, enerji fiyatlarının artmasını müteakip 2008 yılında %27,5 seviyesine gerilemiştir. Bu kaynaklardaki tüketim artışına bağlı olarak, 2008 yılı ithalat gideri 48,2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Krizle birlikte hem tüketimin azalması, hem de uluslararası enerji fiyatlarının düşmesi nedeniyle ancak 29,8 milyar dolar seviyesine düşmüştür 10. Enerji arz sisteminin gittikçe artan ithalat bağımlılığının yanı sıra tüketimin sırasıyla %30 ve 32 sini teşkil eden petrol ve doğalgazda sırasıyla %7 ve %3 oranında yerli üretim payı vardır. İthalat bağımlılığını azaltacak olan hidrolik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim, yerli üretimin %15,4 ünü oluşturmakta ve toplam enerji talebinin %4,3 ünü oluşturmaktadır. 10 Türkiye nin Enerji Görünümü, Nisan 2010, MMO/2010/528 29/09/

20 Tablo 1: Enerji Kaynaklarının Arz ve Talebi, 2008 (Kaynak: ETKB) Kaynaklar Kömür Petrol Doğal Gaz Odun, B H Artıkları Hidrolik Jeotermal Elektrik Rüzgar Jeotermal Güneş Toplam (bin TEP) Birincil Enerji Talebi (bin tep) Talep İçindeki payı (%) 29,5 29,9 31,8 4,5 2,7 0,1 0,1 1,0 0,4 Birincil Enerji Üretimi (bin TEP) Üretim İçindeki payı (%) 57,1 7,8 3,2 16,5 9,8 0,5 0,2 3,5 1,4 Üretimin Talebi Karşılama Oranı (%) 53,1 7,1 2,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,5 Doğal gaz 32% Hidrolik 3% Jeo-Termal Güneş 1% 0.% Kömür 30% Petrol 30% Odun&B-H Artıkları 4% Şekil 4 : Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı, /09/

21 Petrol ve doğal gaz, enerji talebindeki artışın karşılanmasında ekonomik ve stratejik önemini sürdürmektedir. Nitekim petrol, ulaştırma sektöründe ana yakıt olma özelliğini korumaktadır. Doğalgaz ise elektrik üretimi ve sanayinin temel girdileri arasında payını bugün olduğu gibi muhafaza edecek ve belirli oranda artıracaktır. Ülkemizde 2008 yılında üretilen birincil enerjinin %57 si ( mtep) yerli kömürdür. Ancak kömürün birincil enerji tüketimindeki payı, doğal gaza verilen ağırlık nedeniyle, 2000 yılında % 15,5 iken 2007 yılında %13,7 seviyesine gerilemiştir, 2008 de ise %15,7 olarak gerçekleşmiştir yılında 2,8 milyon ton olan yerli taş kömürü üretimi, yıllar içinde artış ve azalışlar göstererek 2008 de 2,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan taş kömür ithalatı 1990 da 5,6 milyon ton iken, 2008 yılında dört misline yakın artarak %19,5 milyon tona ulaşmıştır. EPDK dan lisans alan yeni ithal taş kömür yakıtlı santrallerin kurulu gücünün MW olduğu göz önüne alındığında; önümüzdeki yıllarda taş kömürü ithalatının daha fazla artacağı görülmektedir. İklim politikaları açısından bu tür bir projeksiyon bulunmamakla birlikte fiili gelişmeler bu yöndedir. Arz tarafında, 5 milyon konutu ısıtabilecek jeotermal termal kapasitenin şu anda sadece 120 bin konutun ısıtılması için kullanılması, biyokütle yani bitki ve orman artıkları ile gübre potansiyelinin enerji üretimi için kullanılamaması, termik santraların bütün kirliliğini çeken civardaki halkın bu santralin ısısından yararlanarak, evini, işyerini veya serasını ısıtamaması gibi, enerji arzı alanında karbon açısından avantajlı imkanların değerlendirilemediği görülmektedir. Nihai Tüketim ve Enerji Verimliliği 2008 yılında 79,5 mtep olan nihai enerji tüketimi içinde sanayi sektörü %32 ve binalar %36 pay almıştır. Türkiye de uzun yıllardır sanayi sektörü nihai tüketimde en büyük paya sahipken sanayi sektöründe üretim düşmesi nedeniyle tüketim paylarında 2008 yılına özel bir değişim yaşanmıştır. Bina sektörü ise krize rağmen enerji tüketimindeki normal yıllık artışa devam etmiştir (Şekil 5). Şekil 5: Nihai Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı 29/09/

22 Genel bir bakışla ülkenin enerji arzı; dışa bağımlılığı yüksek, ithalat bedeli değeri dolayısı ile ekonomi üzerinde baskı yaratan ve karbon yoğun olarak değerlendirilebilir. Bu olumsuzlukların azaltılmasında ülkenin önündeki en önemli alternatifler enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynakların azami derecede kullanılması olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye de enerji yoğunluğunun azaltılması ve arz talep zincirinin tüm aşamalarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak ciddi bir potansiyel mevcuttur. Çeşitli araştırmalar, analizler ve karşılaştırma çalışmaları, ülkemizdeki üretim ve hizmet sektöründeki ekonomik faaliyetler ve yaşam standardı için harcanan enerjinin azaltılabilmesinde birçok fırsatın olduğunu göstermektedir. EİEİ tarafından açıklanan Türkiye de Enerji Verimliliği, Durum ve Gelecek Planlaması Kasım 2009 belgesinde: Sanayimizde en az %15, binalarımızda en az %35 ve ulaşımımızda en az %15 tasarruf potansiyellerine sahibiz. Bu potansiyelleri geri kazandığımızdaki enerji değeri yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazladır. Enerji verimliliğinde kararlı ve başarılı adımlar atabilirsek, 2020 yılı talep tahminimizi en az %20 (45 milyon ton petrol eşdeğeri enerji) azaltabiliriz. Bu miktar; yerli ve temiz kaynaklarımızdan üretebileceğimiz elektrik enerjisinin 2,5 katı ve 30 milyon ortalama konutun yıllık enerji ihtiyacı demektir tespiti yapılmıştır. Nihai tüketimdeki önemli kayıpların yanısıra elektrik üretiminde ve dağıtımında da enerji kayıpları mevcuttur. Özellikle kayıp ve kaçakları içeren %14,4 oranındaki elektrik enerjisi dağıtım kayıpları ekonomi için oldukça olumsuz bir sektör yaratmıştır. TEDAS verilerine göre kayıplarda ilk sırada İstanbul gelmektedir. Megakenti sırasıyla Şanlıurfa ve Diyarbakır takip etmektedir. İstanbul'da yıllık 3,1 milyar kilovatsaat (kwh) elektrik, kayıp kaçağa gitmektedir. Şanlıurfa'da ise bu rakam 3 milyar kwh dir. Keban Barajı'nda bir yılda üretilen yaklaşık 6 milyar kwh elektrik, iki ilin kayıplarına karşılamaya yetmemektedir. Doğudaki iller yüksek kayıp kaçak oranlarıyla öne çıkarken, batı illerinde kaçak miktarı yüksektir. 2008'de denetim ekiplerince 4,8 milyon abone kontrolden geçirilmiş, 196 bin abonenin kaçak elektrik kullandığı tespit edilmiştir. Denetimlere rağmen kaçak tüketimin azalmadığı illerin başında Mardin gelmektedir ( kayıp ve kaçak oranı %72,7). Bu ili %70,9 ile Şırnak, % 66,5 ile Batman takip etmektedir. En az kayıp kaçağın olduğu il ise yüzde 1,3 ile Denizli. Yüzde 2,1 ile Karabük ikinci, yüzde 2,9 ile Bilecik üçüncü sıradadır. Kaçak kullanım her ne kadar sistem içinde bazı ihtiyaçları karşılıyor ve ekonomik ve sosyal katkı yapıyor ise de verimsiz kullanımın tetikleyicisi durumundadır. Bedava kullanılanın enerjinin tasarruf edilmesi mümkün değildir ve bu şekilde devam ettiği takdirde tüm enerji verimliliği kampanyaları etkisiz kalacaktır. Ayrıca dağıtım özelleştirmeleri sonucunda bu kayıplar reel olarak azaltılamaz ise bu ekonomik kayıplar faturasını ödeyen tüketicilerin üzerinde ağır yük oluşturacaktır. Enerji yoğunluğu değeri diğer ülkeler ile kıyaslandığında yüksektir. AB nin Euro bazında iklim düzeltmeli enerji yoğunluğu değeri (2000 yılı sabit fiyatları ile) 169 kep/1000 iken Türkiye nin 250 kep/1000 dur. Türkiye, aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, 2007 yılı itibariyle 27 AB ülkesi ortalamasından ve AB ye yeni üye olan ülkelerin dışındaki üyelerin hepsinden daha yüksek enerji yoğunluğu değerine sahiptir. 29/09/

23 Şekil 6: AB Ülkelerinde Enerji Yoğunluğu Enerji yoğunluğu göstergesi verimlilik dışında diğer başka parametreleri içerdiği için karşılaştırmanın satın alma gücüne göre (ppp) yapılması daha sağlıklı olacaktır. Burada önemli olan azalma trendidir. Türkiye nin enerji yoğunluğu değeri son yıllardaki birçok çalışmaya rağmen. AB nin gelişmiş bazı ülkelerindeki gibi son 10 yılda fark edilebilir bir düşme trendi göstermemiştir. Şekil 7: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Kaynak: T.Keskin, ENERDATA verileri ile. 29/09/

24 Enerji yoğunluğu değerinin ülkenin özellikle nihai sektöründeki yani binalardaki, imalat sanayindeki ve ulaşımdaki enerji verimliliği gelişmelerini yansıtması ve bu değerin gerçek satın alma gücüne göre karşılaştırılması daha sağlıklı olacaktır. Böylece enerji arz yapısındaki değişimlerden ve ülkelerin ekonomik göstergelerinden daha az etkilenen bir enerji ekonomi göstergesi elde edilebilir. Nihai tüketim bazında karşılaştırmada 1990 yılından bu yana enerji yoğunluğumuzun değişmediği buna karşılık AB nin enerji yoğunluğunda düşme olduğu izlenmektedir 11 (Şekil 7: AB Ülkelerinde ve Türkiye de Enerji Yoğunluğunun Gelişimi ve Tablo 2). Türkiye nin önündeki en önemli politika hedeflerinden birisi, enerji yoğunluğunda düzenli ve yıllar bazında somut göstergeleri olan bir düşme eğiliminin yakalanması olmadığı sürece bu konuda bir ilerleme sağlanamayacaktır. Bu şekilde Türkiye de henüz yeterince tartışılmayan karbon yoğunluğunun azaltılmasında önemli başarı sağlanacaktır. Türkiye, AB ve dünya enerji ve karbon göstergeleri tabloları Ek 5 te verilmektedir. Tablo 2 : Türkiye, AB 27 ve Dünya Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu Karşılaştırması Birincil Enerji Yoğunluğu (satın alma gücüne göre) (ppp) kep/$05p YIL Türkiye AB 27 Dünya ,151 0,173 0, ,158 0,146 0, ,148 0,129 0,18 Nihai Enerji Yoğunluğu (satın alma gücüne ppp ve AB ekonomik yapısına göre düzeltilmiş) kep/$05p YIL Türkiye AB 27 Dünya ,095 0,075 0, ,098 0,066 0, ,095 0,062 0, Değişim Değişim yok % 17 Azalma % 68 artış 11 WEC, Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation 29/09/

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynakları SUNU İÇERİĞİ 1-DÜNYADA ENERJİ KAYNAK KULLANIMI 2-TÜRKİYEDE ENERJİ KAYNAK

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 1 Kasım 2014/ İzmir Mimarlık Merkezi FOSİL

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ Tülin Keskin Danışman Kasım 2014 Ankara İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirim 1.Ulusal Bildirimde Enerji Sektörü

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Yenilenebilir Enerji Türkiye için Neden Enerji Arz Güvenliği Önemli? Enerji ithalat oranı %70 in üzerinde (tüm ithalatın

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN 16360019 1 İÇİNDEKİLER Enerji Yoğunluğu 1. Mal Üretiminde Enerji Yoğunluğu 2. Ülkelerin Enerji Yoğunluğu Enerji Verimliliği Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmaları 2

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI Dr. Mehmet DUYAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ankara- Haziran 2009 ENERJİ

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DURUM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DURUM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DURUM ARİF KÜNAR DEK ANKARA, DERS1-10.12.2018 SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME-YÖNETİM DOĞRU UYGULAMA ÖLÇME- DOĞRULAMA DOĞRU PROJE VE TEKNOLOJİ ETÜT-ENERJİ İZLEME VE YÖNETİM

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz EWEA-TWEA Policy Workshop Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye 27.03.2013, Ankara 27-Mar-13 / 1 Photo: Michel Roggo / WWF-Canon KISACA WWF +100 5 kıtada,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan Biliyor musunuz? Enerji İklim Değişikliği İle Mücadelede En Kritik Alan Enerji üretimi için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı sanayileşme devriminden beri artarak devam etmektedir.

Detaylı

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB 21/5/2010 İSTANBUL Kısaca TSKB... Kısaca TSKB Sermaye Yapısı 1950 yılında Dünya Bankası ve TC Merkez Bankası desteğiyle kurulmuş

Detaylı

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE KYOTO PROTOKOLÜ

1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE KYOTO PROTOKOLÜ 1 1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE KYOTO PROTOKOLÜ Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyumu

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI ve ENERJİ LİTİ Gürcan SEÇGEL Uzman 01 Mart 2010, GEBZE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ Fosil Yakıtların kullanılması (ısınma, ulaşım, sanayi, enerji) Endüstriyel üretim, Atık,

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı

Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı 1 2 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU 1.1. DÜNYADA ENERJİ DURUMU 1970 lerin başında yaşanan petrol krizi ve sonrasında gelen petrol ambargoları

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE Dr. Mustafa ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 2. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2 Kasım 2010, istanbul SUNUM İÇERİĞİ İklim değişikliği AB Süreci Çevre Yönetimi AB

Detaylı

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER AYŞE YASEMİN ÖRÜCÜ ODTÜ Mezunları Derneği Ankara, 2011 Tespitler Kopenhag-Cancun: İD BM kapsamında çözülebilecek bir konu mu? Kopenhag maliyeti: 1 trilyon $;belirsizlik

Detaylı

SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014

SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014 Global Warming Images / WWF-Canon SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014 Mustafa Özgür Berke WWF-Türkiye, İklim ve Enerji Programı +100 5 kıtada, 100 den fazla ülkede faaliyet gösteriyor +4000 4000 çalışanla 2000

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi DÜNYADA VE TÜRK YEDE ENERJ VE KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, PROJEKS YONLAR VE EM SYONLAR Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Dünya Kömür Rezervi Bölge Görünür Ç kar labilir Rezervler (Milyon

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 16360018 2 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Türkiye de Sektörel Enerji Verimliliği Konut Sektörü Ulaştırma Sektörü Elektrik Sektörü Türkiye de İmalat Sektöründe Enerji Verimliliği

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi. KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi

5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi. KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi 5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi Türkiye de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 2.791 kwh seviyesinde olup, bu değer 8.900 kwh

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Arif KÜNAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Enerji ithalatına ödenen paranın % 10 u ile ( yaklaşık 5 Milyar $) sanayide ve binalarda yapılacak iyileştirmeler ile birkaç yıl içinde; Her yıl en az 10-15 milyar

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2.Maddesinde

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

İklim Değişikliği ve Enerji İlişkisi

İklim Değişikliği ve Enerji İlişkisi İklim Değişikliği ve Enerji İlişkisi Prof. Dr. Murat Türkeş (Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Klimatoloji ve Meteoroloji) Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ Ersin ÖKTEM 1 Yrd.Doç.Dr. İzzettin TEMİZ 2 1 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, eoktem@tpao.gov.tr 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik. İstanbul Teknik Üniversitesi

Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik. İstanbul Teknik Üniversitesi Dünyada ve Türkiye de Enerji Görünümü Selahattin İncecik İstanbul Teknik Üniversitesi ENERJİ ÜRETİMİ IEA: ENERJİ ÜRETİMİ VE KULLANIMI «SÜRDÜRÜLEMEYEN ÇEVRE İHTİYAÇLARI» İLE REKABET EDEMEZ. ÜLKELERİN ENERJİ

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ 03 ARALIK 2008 Saat 14:00 Proje Bilgisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü için Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı