05-08 fiubat Salon E-110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110"

Transkript

1

2 05-08 fiubat Salon E-110

3 26 fiubat - 1 Mart Salon D-160

4

5

6 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut olan n tüm özelliklerinin ve yenisinden beklediklerinizin detayl olarak raporlanmas oldu u düflünülür. Bu bilgiler fl nda da yeni sistem araflt rmas na girilmesi öngörülür. Ancak teknolojileri h zla geliflen ve birçok özelli in sürekli eklendi i HMI/SCADA sistemlerinde bu yöntemle yola ç kmak önemli bir ad m atlamak demek olacakt r. Çünkü en son benzer bir projeyle u raflt n zdan beri firmalar n sunduklar birçok de ifliklik geçirdi. Düflündü ünüz sistemden beklentilerinizin daha gerçekçi olmas ve düflünmedi iniz ancak yap labileceklerden mümkün oldu unca yararlanabilmek için öncelikle firmalardan bol bol bilgi toplamal s n z. Yani yola ç kmadan önce bir ön e itim almal s n z. Hem de ücretsiz! Tarihçesi 60 l y llara dayanan SCADA sistemleri ilk olarak merkezi bir istasyonla uzak bir istasyon aras nda I/O bilgilerinin aktar lmas n sa layan elektronik bir düzenekti. 70 li y llar n bafl nda uzak alt sistemlerin kontrolü amac yla DCS-Da t lm fl kontrol sistemleri gelifltirildi, sonraki geliflimde DCS sistemlerde PLC lerin kullan m yer ald. 90 l y llar n sonunda ise SCADA sistemleri DCS özellikleri kazanmaya bafllad. Günümüzde ise SCADA sistemleri proses kontrol, ölçme, tahmin, faturalama, analiz, planlama gibi birçok ifllevi bar nd r yor. Bu say da yer verdi imiz HMI/SCADA dosyas h zla geliflen bu sistemler hakk nda bilgilenmek için iyi bir f rsat. Ancak daha büyük bir f rsat fiubat ay nda gerçeklefltirece imiz WIN 09 fuarlar olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklar na talep gün geçtikçe art yor. Bunlardan rüzgar enerjisi kullan m ise özellikle son y llarda Türkiye de büyük art fl gösteriyor. Önceleri enerjinin üretildi i tesisler ancak sahil kesimlerinde ve platolarda kurulabiliyordu ve güçleri küçüktü. Kullan m n yayg nlaflmas için, rüzgar enerjisi endüstrisi yetkililerinin, enerji planlamac lar n n isteklerine yan t vererek, farkl alanlarda çal flabilen, daha büyük güçlü ve konvansiyonel teknolojilerle rekabet edebilecek yeni ürünler gelifltirmeleri gerekiyordu. Dewind AG firmas n n 2MW enerji üretebilen konvertörü D8 bu yönde at lm fl bir ilk ad m oldu. Bu ünitenin çal flmas nda rol alan kontrol ve izlemi sistemi uygulamas n bu say m zda inceleyebilirsiniz. Gelecek say da görüflmek dile iyle, Erhan Demirtel

7 09 6. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-160

8 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-120

9 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B100

10 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-120

11 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-110

12 çindekiler 4 Editörden 38 Ürünler 58 fiehir Elektrik Da t m nda Enerji Otomasyonu ve Enerji Verimlili i: SCADA/DMS Projeleri (Siemens) 64 Rüzgar, TwinCAT ile Kontrol Alt nda (Beckhoff) 68 DOSYA HMI/SCADA 70 Yeni Modern Arayüz, Yeni Özellikler ve Yeni Olanaklar WinCC V7.0 (Siemens) 74 Vijeo Citect Scada Sisteminizi Güvenle zleyin (Schneider Electric) 76 XBTGT Operatör Panelleri ile Sinema Keyfi Art k Makinalar n zda (Schneider Electric) 80 SCADA Analizi (LSE Elektrik Elektronik Makina Otomasyon Mühendislik Ltd.) 94 MOVICON SCADA (ABC Enser) 98 flletme Performans nda lk Ad m SCADA Yaz l mlar (EST Enerji Sistem Teknolojileri) 110 SCADA ve Uygulamalar (SC Endüstri) 120 Siskon Otomasyon SCADA Uygulamalar (Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri) 122 WAGO I/O IPC (Wago) 128 Delta Operatör Panelleri DOP ve TP Serisi HMI ile Endüstriyel Çözümler (F.A.S.T.) 132 VIPA PLC&HMI ile Günefl Pili Üretim Hatt nda H zl Çözüm (OTES Elektronik) 140 Makina Kontrolü için Operatör Terminali (Elsim) 142 PC, Panel ve SCADA n n Güçlü Kombinasyonu (Phoenix Contact) 144 Omron dan 600 MHz Endüstriyel PC (Omron) 146 E-PR-150 Serisi Ka ts z Kay t ve Alarm Cihaz (Elimko) 148 PRO-FACE HMI+CANopen I/O (H DRO-TEK) 150 Sürücüler Tak m (ABB Proses Otomasyonu) 162 Yeni, Üst S n f Kontrol Performans (Beckhoff) 168 SEMIKUBE Modüler ve Güçlü (Semikron) 178 SSD Drives (Eurotherm Drives) (Deltec Elektrik & Kontrol Ltd.) 184 Kömürle Çal flan Bir Kazanda Fazla Oksijen Miktar n n zlenmesi (Enotek) 188 Kablosuz Sensör Teknolojilerinde Microstrain Kalitesi (E3TAM) 190 Asansör S cakl k Ölçüm ve Kontrol Rölesi (Schneider Electric) 192 Do ru Emniyet Konsepti Oluflturmak ve Faydalar (Pilz) 194 FR-A701 Rejeneratif nverter (GTS Genel Teknik Sistemler) 198 Yeni SG4 Lion Serisi Güvenlik Bariyeri (Ant Mühendislik) 200 MODBUS / MODBUS TCP letiflim Yönetici (PORTMASTER V3) (Klemsan) 202 IPM ler için, Nadir Görülen burn-in Testler (Semikron) 203 SKYPER 52 Dijital Sürücü (Semikron) 204 Tektronix DPO/MSO 2000 Osiloskoplar (Netes Mühendislik) 206 Rittal ve Exproof Panolar (RITTAL Türkiye) 208 IP67 - Ethernet Switch (Weidmüller) 210 Otomasyonda Güvenli Alg lama için Çözümler (Leuze Electronic) 211 Konveyör Bant Sistemleri için Lazer Taray c ROD4plus (Leuze Electronic) 212 Resim flleme Sistemi VisionPOWERBOX (Leuze Electronic) 214 ICR890 CCD Kamera Sistemi (SICK) 215 S300: Güvenlik Lazer Taray c (SICK) 216 Haberler 224 Reklam ndeksi

13 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-130

14 199 NO:199 OCAK 2009 AYLIK DERG ISSN Derginin Ad : Sahibi: Yay n Kurulu: Yaz flleri Müdürü: Editör Görsel Yönetmen: Türkiye de ve Dünyada OTOMASYON Ayl k Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgisayar Dergisi Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na Mustafa ÜSTÜN Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Erhan DEM RTEL Muammer VARDAR Ediz RONA Esin DURAKBAfiA pek PORTAKAL Devrim BOZKURT Esin DURAKBAfiA (Sorumlu) Barbaros Caddesi No:11 4. Levent STANBUL Damla G RG N Feyza YAPULU Sayfa Tasar m ve Kapak: Ertan RG N Foto raf Editörü Grup Sat fl Müdürü: Reklam Müdürü: Sat fl Destek Sorumlusu: Sat fl Destek Ekibi: Abone Servisi: Üretim Müdürü: Bask : Yay n Türü: Osman U UR Hacer YILMAZER KALAFATLAR Yasemin fican fienay ÖZD L MERAL Sibel ALTUN Zeynep ALBAYRAK Hitay YENERÖZ Bask Tarihi: 5 Ocak 2009 Bileflim Matbaas Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Yerel Süreli Yay n Akademik Hakem Kurulu: Prof. Dr. Atilla B R ( TÜ) Prof. Dr. U ur ÇELTEKL G L (HAL Ç Ü) Prof. Dr. Ahmet DENKER (BÜ) Prof. Dr. Ali R za KAYLAN (BÜ) Prof. Dr. Gönül YENERSOY ERDO AN (DÜ) Prof. Dr. Yorgo STEFANOPULOS (IfiIK Ü) Prof. Dr. Ethem TOLGA (GSÜ) Prof. Dr. Ahmet KUZUCU ( TÜ) Prof. Dr. Kemal SARIO LU ( TÜ) Prof. Dr. Asaf VAROL (FÜ) Prof. Dr. Ersin TULUNAY (TÜB TAK) Prof. Dr. Do an BRAH M (YAKIN DO U Ü) Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (SABANCI Ü) Sektörel Dan flma Kurulu: Zeki AYDAN (SIEMENS) Malik AV RAL (EL MKO) Cevdet fienkal (SCHNEIDER ELEKTR K) Özkal GÜNER (SCHNEIDER ELEKTR K) Göktu GÜR (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent ÖZDEM R (SCHNEIDER ELEKTR K) Ömer Tarhan DIVARCI (PHOENIX CONTACT) S rr KARDEfi (PHOENIX CONTACT) Yönetim Kurulu Baflkan : Mustafa ÜSTÜN Genel Müdür: Genel Müdür Yrd: N. Nezih KAZANKAYA Tülay TOSUN Merkez Yönetim Adresi: Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: Ankara fiube: Güney ve Güneydo u Anadolu Bölge Temsilcisi: Ayflim KOfiAR KARSU Mahatma Gandi Cad. 90/8 Gazi Osman Pafla ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: Sami DEM RKIRAN K z lay Cad. 6. Sok. No: ADANA Tel: (0322) (Pbx) Faks: (0322) E-posta: Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir. Metin ÇELENK (ÜLKER) Engin ÇA LAR (SIEMENS) Sevtap Yarg ç NAN (SIEMENS) Selim ERDEM (SIEMENS) Mehmet KOCAO LU (SIEMENS) Hakan GÜNER (AYGAZ) Hamid JAFAR (EMERSON) Hasan Basri KAYAKIRAN (ELS M) H. Cengiz CELEP (ENTEK PNÖMAT K) Erdal fientürk (ERDEM R) Mehmet TAYGUN (EL AR) Hasan TERZ O LU (ENTEK TEKN K) Can TUNÇELL (B LKO) Otto BAUER (FESTO) Tuncay SOYDAfi (FESTO) Steven YOUNG (BOSCH REXROTH) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB ELEKTR K) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) Bergman GÜLSÜN (SICK) Ceyhun NSEL (LEROY SOMER) Kemal BAYRAM (WE DMÜLLER) Savafl YALÇIN (KLEMSAN) Halil KOÇAK (OMRON)

15 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-140

16

17 09 6. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-150

18 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-110

19 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-120

20

21 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-230

22 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-190

23 a Automation Products T d fl n a b i l i r K e y p a serisi AC Motor Sürücüleri V/F ve Vektör Kontrolü 0-10 V, 4~20 ma Analog girifl 0-10 V Analog çıkıfl Ayarlanabilir V/F e risi Tork, kayma karflılama Dahili EMI Filtre PLC Fonksiyonu ile dahili program yazılabilir Yan yana bitiflik olarak montaj yapılabilir Taflınabilir Keypad ve dahili potansiyometre DC BUS Paylaflım kolaylı ı NPN/PNP Dijital input seçilebilir 0.2 ~ 11 kw güç aralı ı 0~600 Hz Çıkıfl frekansı RS-485 Haberleflme portu (RJ-45) MODBUS ASCII/RTU 4800~38400 bps ProfiBUS, DeviceNET, CANopen kartları (Opsiyonel) Esnek opsiyonel kartlar (I/O Kartı, Röle Kartı, Encoder Kartı) 16 Step Hız & 2 S-curve seçimi PTC ile Motoru aflırı ısınmaya karflı koruma, aflırı akım, aflırı yük, Toprak hatası, harici hata, aflırı ısı, düflük voltaj, düflük akım koruma fonksiyonları Password koruması IP20 Koruma CE, UL onaylı Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-100 FABR KA AYGITLARI S STEM TEKNOLOJ S FAST PLAZA Karaman Çiftlik Yolu No: 51 Ataflehir - Kad köy / STANBUL Tel : PBX Fax :

24 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-200

25 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-100

26

27

28

29 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-130

30 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-220

31 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-120

32

33 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-170

34 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-220

35

36 OTOMASYON 2009 Editöryel Takvimi 16 yıldır otomasyon sektörünün iletiflim platformu olan Otomasyon Dergisi, kapsamlı içeri i ve baflvuru kayna ı olacak dosya konularıyla 2009 yılında da dopdolu 2009 Editöryel Takvimi Say Focus Dosya Da t laca Fuarlar Ocak 09 fiubat 09 Mart 09 Nisan 09 May s 09 Haziran 09 Temmuz 09 A ustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kas m 09 Aral k 09 ENERJ DEM R ÇEL K ULAfiIM SU / ATIK SU OTOMOT V VE YAN SANAY KA IT GIDA / ÇECEK AMBALAJ CAM K MYA HMI / SCADA WIN ÖZEL SAYISI SENSÖR PROSES KONTROL / ENSTRÜMANTASYON ENERJ OTOMASYONU ENDÜSTR YEL LET fi M OT/ VT TEST / ÖLÇÜ H DROL K / PNÖMAT K MOTOR VE SÜRÜCÜLER PLC 3T zmir, KONMAK Konya Fuar Bursa 8. Metal flleme Teknolojileri Fuar Bursa ELECO Fuar Ç MENTO HAREKET KONTROL WIN 09 Machinery, WIN 09 Welding, WIN 09 Surface& Treatment, WIN 09 Materials Handling WIN 09 Otomasyon, WIN 09 Electrotech, WIN 09 Hydraulic&Pneumatic

37 05-08 fiubat Salon C-220/C-225

38 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-130

39

40 38 Ürünler SJ700 Serisi Yüksek Güçlü AC Sürücü Hitachi taraf ndan üretilen AC Motor H z Kontrol Üniteleri, aç k çevrimde geri besleme olmaks z n gerçek vektör kontrolü yapmaktad r. Gelifltirilmifl geri beslemesiz vektör (ASLV) kontrol özelli i patentli bir tasar md r. Bu özellik sayesinde aç k çevrimde (enkoder vb. bir üniteye gerek duymadan) 0,3 Hz de Ful Tork üretmektedir. Üretti i bu yüksek tork ve hassas proses kontrol özelli i sayesinde en zor uygulamalarda bile ideal çözümler sunar. stendi inde kapal çevrim olarak da çal flan bu ürün kullan c dostu yaz l m ile her türlü sisteme kolayl kla adapte edilir. Standart Özellikler Güç Aral kw V/f kontrol, Geliflmifl Geri Beslemesiz Vektör Kontrolü Kapal Çevrim Vektör Kontrolü Motor Autotunning %200 den büyük bafllang ç momenti 0 Hz Full Tork Dâhili RS485 ve RS422 haberleflme portlar Dâhili Frenleme ünitesi(22 kw a kadar) Dâhili EMC Filtre (22 kw a kadar) PID Kontrol Otomatik voltaj regülâsyonu Tafl nabilir Potansiyometreli Dijital Gösterge 16 Farkl H z tan mlayabilme Her türlü uygulama için gelifltirilebilen makrolar Dâhili frenleme modülü 8DI, 5 DO(NOveya NC, PNP veya NPN), 3AI, 3 Röle output (0..10 V mA Geliflmifl Motor Koruma özellikleri S cakl k C, Nem %20... %90 IP20 Koruma s n f ISO, CE, UL, c-ul, ctick, CSA Standartlar na uygunluk Kullan m alanlar Vinç ve asansör uygulamalar Transfer hatlar Tekstil makineleri Bask makineleri Su sektörü Kâ t sektörü Cam sektörü Metal sektörü A aç sektörü Ücretsiz Bilgi Kart No: K 1 ABC Enser 6 Kanall Toz ve Partikül Ölçüm Cihaz Lighthouse, partikül say m cihazlar serisine bir yenisini ekledi. Lighthouse 3016, 6 kanall partikül say m ve kay t cihaz endüstriyel alanlarda her türlü profesyonel kullan m için uygun. 6 adet partikül boyutunun efl zamanl ölçümünün yan nda çevresel sensörleri ile s cakl k ve nem durumunun gözlenmesine olanak sa layan renkli ve dokunmatik ekranl cihaz, 3000 adet veri kayd n yapabilmekte ve ölçülen de erleri bilgisayara aktarma ve raporlama özelli ini de sunmaktad r. Lighthouse ürünlerinin sat fl ve servis hizmeti Penta Otomasyon Ltd. taraf ndan yap lmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 2 Penta Otomasyon

41 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-170

42 40 Ürünler IBH Link Simatic S7-200, S7-300 veya S7-400 için Sub D konektör içine entegre edilmifl çok küçük a geçidi (Gateway) Hub, Switch veya do rudan PC ye (aktarma) ba lant Standart TCP/IP Protokolü VPN veya yönlendirici kullanarak sistem kontrolü (Özel Sanal A ) Do rudan internet ba lant s 12 Mbit/s h za kadar Profibus DP veya MPI/PPI arac l yla online fonksiyonlar Do rudan Ethernet ba lant s SimaticNet gerektirmez Simatic S7, IBHsoftec S7 Soft-PLC, Step 7, MicroWin, WinCC, ProTool of Siemens ve S7 for Windows için sürücüler dahil IBH OPC Server sürücüsü dahil Step 7 veya S7 for Windows ta do rudan rahat konfigürasyon olana Standart programlama dilleriyle do rudan eriflim Boyutlar: 65 x 48 x 16 mm Ücretsiz Bilgi Kart No: K 3 Emikon pli Enkoder Kübler, yeni ipli enkoder sistemlerini, ekonomik standartlar temel alarak geniflletiyor. 250 mm den mm ye kadar ölçüm uzunlu u Analog ç k fll (0 10 V,4 20 ma) veya enkoder monteli ( nkremental, Mutlak, Fieldbus) nkremental Enkoderli sistem için Push-Pull ve RS 422 puls ç k fllar Mutlak Enkoderler için SSI veya BiSS ç k fllar Mutlak Enkoderler için tüm Fieldbus protokolleri: CANopen,Profibus, DeviceNet,EtherCat Titanyum-anodize alüminyum gövde yap s sayesinde, enkoder özellikle d fl etkenlerden etkilenmeyecek flekilde dayan kl d r, enkoder ipi paslanmaz-çelikten 0.5 mm yar çap kesitinde imal edilmektedir. -20 C +85 C genifl s cakl k aral ve bunun yan nda standart IP65, opsiyonel IP67 koruma s n f, a r endüstriyel flartlarda kullan ma olanak sa lamaktad r.kablolu veya konnektörlü ba lant yap labilir. Sistem 0.05% lineerli e sahiptir ve e er istenirse iliflkili kalibrasyon sertifikas ile birlikte sunulabilmektedir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 4 Eruz Elektrik

43 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-150

44 42 Ürünler PSS Universal Da t lm fl I/O sistemli PSS Universal ile emniyet iliflkili ve/veya standart verileri kolayca kaydedebilir ve bu verilerin ç kt s n alabilirsiniz. Modül de ifltirirken bile emniyet PSSuniversal aksamaya karfl duyarl olma özelli ine sahiptir. PSSuniversal in standart girifl modüllerini operasyon esnas nda (hot-swap) de ifltirilebilir; böylece sistem kesintisiz bir flekilde çal flmaya devam eder. Çal flma esnas nda de iflim yap labilir. H zl modül de iflimi Azalan aksama süreleri Daha verimli ifl süreçleri nedeniyle daha fazla tasarruf sa lan r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 5 Pilz Kapasitif Sensörler KG5067 ve KG5069 tip kapasitif sensörler metal olmayan duvarlar ve tali borular üzerinden, içerideki iletken maddelerin en iyi flekilde alg lanmas n sa lar. Bunun için tek flart gereklidir: alg lanacak ortamdaki maddenin dielektrik katsay s > 20 olacak. Tipik uygulamalar minimum seviyelerin, kaçaklar n ve tanklardaki taflmalar n alg lanmas d r. Yeni çal flma konsepti özeldir: araçlar n ve ç k fl özelli- inin NO (normalde aç k) ya da NC (normalde kapal ) olarak ayarlanmas bir dü meye bas larak yap labilir. Avantaj : anahtarlama ç k fl n n kendili inden yük tespiti, konfigürasyonu ve farkl de erlendirme sistemleri ile ayarlamay basitlefltirir. Harici elektroniklerin PNP ya da NPN giriflleri kendili inden tespit edilir. Birimler ç k k kafa kuruluma göre tasarlanm flt r ve ayar aral 2-14 mm lik alg aral için 8mm lik bir alg lama mesafesine sahiptir. Bütün birimler 2m lik uzun PVC ba lant kablosuna sahiptir. Gövdeye entegre LED, anahtarlama durumunu gösterir. Çal flma gerilimi 10 ila 36 V DC dir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 6 IFM Electronic

45

46 44 Ürünler VRTU 430 Serisi Ultrasonik Sensörler Bu tip sensörlerin en büyük avantaj ; elde edilen ölçüm bilgisinin mesafesi ölçülen cismin yüzey özelliklerinden büyük ölçüde ba ms z olmas d r. Bu sebeple ultrasonik sensörler saydam malzemeler, y n kümeleri, s v v.s. seviye ölçümleri için idealdir. 6 metreye kadar ölçüm yapan modelleri mevcuttur. Sensörü ve ç k fllar n ayarlamak için gerekli olan bilgisayar yaz l m adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. SYNC girifli sayesinde 10 adet cihaza kadar birbirleri ile senkron çal flmas sa lanabilir. Alg lama mesafesinin bafllama ve bitifl aral PC ile yap labildi i gibi üzerindeki potansiyometre ile de elle ayarlanabilir. 2xPNP, analog ak m ve analog gerilim ç k fll tipleri vard r. VRTU 430 serisinin en önemli özelliklerinden biri de s cakl k de iflimlerinin sebep oldu u mesafe ölçüm hatalar n ortadan kald rmak için bu sensörlerde s cakl k kompanzasyon devresi olmas d r. Sa lam metal gövdesi ve -25 C ila +70 C gibi genifl bir s cakl k aral na sahip olmas sensörün zor ortam koflullar nda da kullan labilmesine imkan sa lamaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 7 Leuze UDL100 Universal Data Logger UDL100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullan lan çeflitli analog sinyallerin say sal de erlere dönüfltürülerek bilgisayar ortam na tafl nmas n sa layan cihazlard r. Bu cihazlar bilgisayar üzerinden konfigüre edilerek kullan l r. Bilgisayar üzerinden konfigürasyonu ve cihazdan al nan de erlerin bilgisayar üzerinde kaydedilmesini sa layan DaLi 08 yaz l m cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm girifller USB hatt ndan ve birbirinden izoledir. Teknik Özellikler Termokupl, ma, mv, Volt Girifl Seçenekleri 5 Adet zoleli Analog Girifl Kanal Kanallar Aras 400 V zolasyon 750 ms Örnekleme Periyodu Yüksek Çözünürlük ve Do ruluk Dahili So uk Uç Kompanzasyonu USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu PC Ba lant s USB Hat Üzerinden Besleme MODBUS RTU letiflim Protokolü Girifl / Hat Aras 3 KV zolasyon Kullan fll ve Tafl nabilir Tasar m Ücretsiz DaLi 08 zleme ve Kay t Program ile 255 Adede Kadar Cihaz Deste i S n rs z Kay t Kapasitesi Ayr nt l Grafik ve Raporlama Kolay Kurulum ve Kullan m Ücretsiz Bilgi Kart No: K 8 Ordel

47 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-110

48 46 Ürünler Ethernet M12 Ba lant Tekni i D-kodlanm fl M12 ile h zl ve pratik Ethernet ba lant s Weidmüller, endüstriyel Ethernet için D-kodlanm fl M12 fifller, soketler, adaptörler, kablolar ve PCB-ba lant elemanlar sunmaktad r. D-kodlanm fl M12 ba lant tekni inin belirleyici özellikleri, EN a göre yüksek koruma s n f IP67, 4 kablolu ba lant ve küçük boyutlar n n olmas - d r. Weidmüller in ürün program nda birçok D-kodlanm fl M12: yönetilebilen/yönetilmeyen M12 Switch ler, Üniversal modüller, M12 ba lant kablolar, 2 farkl tipte M12-RJ45 adaptör, M12-M12 soket, PCB ba lant elemanlar (THT/THR) ve farkl tiplerde sahada ba lanabilir fifl-soketler bulunmaktad r. M12, kontrol tekni inde sahada en s k kullan lan ba lant çeflididir ve endüstriyel Ethernet (IE) kullan c lar taraf ndan iyi tan nmaktad r. IE-organizasyon ve kurumlar endüstriyel Ethernet için IP67 ba lant tekni inin standartlaflt r lmas çerçevesinde D-kodlanm fl M12 ba lant tekni inin geçerlili ine karar vermifllerdir. Ayr ca Profibus-kullan c organizasyonu (Profinet), Ethernet Powerlink Standardization Group (Ethernet Powerlink), Modbus IDA (Modbus) ve ODVA (Ethernet/IP) D- kodlanm fl M12 ba lant tekni ini favori olarak göstermektedirler. Bu IE-Gruplar RJ45 ba lant larda farkl varyasyonlara (ISO IEC ) öncelik tan maktad rlar. ISO IEC normunda bu ba lant tan mlanmaktad r. Weidmüller M12 konnektörleri, sahada(ip67) 4 damarl Ethernet kablolar aletsiz ve h zl bir flekilde ba lamak için tasarlanm flt r. Bu konektörlerin düz ve dirsekli tiplerinin yan s ra her birinin fifl ve soket tipleri de bulunmaktad r. Weidmüller M12- adaptör ve kuplajlar tak l halde iken IP67 koruma s n f na sahiptirler. M12 adaptör ve kuplajlar bir M12 kablonun panoya giriflinde veya iki M12 kablonun birlefltirilmesinde kullan l r. Düz ve dirsekli olmak üzere iki tip M12-RJ45 adaptörü bulunur. Kuplaj tipi (M12-M12) konnektörler serbest veya bir yüzeye monte edilebilir. Tak l de ilken koruma s n f IP20 olan Weidmüller PCB ba lant elemanlar n n PCB ye montaj için M12 soket ve buna ek olarak mekanik tespiti sa layan t rnakl tipi bulunmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 9 Weidmüller Termoelektrik Pano So utucusu Rittal Türkiye, yeni ve küçük boyutlu klimalar n piyasaya sundu. Termoelektrik so utma üniteleri; kompakt, hafif ve etkin özellikleriyle dikkat çekiyor. Kumanda konsollar ve küçük panolar n z için çevre dostu iklim kontrol çözümleri sunan ve konvansiyonel endüstri sistemlerine göre %60 enerji tasarrufu sa layan bu küçük klimalar sektörde yeni bir dönem bafllat - yor. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 10 RITTAL Türkiye

49 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-110

50 48 Ürünler PC Pano Sistemleri PC pano sistemleri bilgisayar ekipmanlar n n tamam n korumak için gelifltirilmifllerdir. Bu ekipmanlar ekrandan bilgisayar gövdesine, yaz c dan klavye ve mouse a kadar çeflitli olabilirler. Rittal PC panolar bu hassas ekipmanlar nemden, kirden, s de iflimlerinden ve yetkisiz kullan mdan korur. Bu pano sistemlerinin temel ihtiyac ergonomi, tasar m, kalite ve aksesuar çeflitlili idir. Makine kontrol panolar nda ise imalat ortam nda kullan lmalar sebebi ile pano koruma derecesi ve panonun hammaddesi önem kazan r. Bu tarz sistemlerde Rittal in IP65 koruma derecesi ekipman n suya ve toza karfl dayan m n artt r rken, alüminyum gövdesi de s ya karfl dayan m n artt r p güven içerisinde çal flmas n sa lamaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 11 Rittal Endüstriyel PC Siskon markas yla üretilen endüstriyel bilgisayarlar: IPC ler 5.7 ; 6.4 ; 8.4 ; 10.4 ; 12.1 ; 15.0 ; 17.0 ve 19,0 olmak üzere de iflik boyutlarda dokunmatik renkli ekranl endüstriyel bilgisayarlard r. Düflük enerji tüketimli Intel ifllemciye sahiptirler. flletim sistemi seçilen modele ve iste e göre Windows CE.Net, Windows XP Embedded, Windows NT/2000/XP, Windows 95/98, Linux Kernel 2.4 olarak yüklenebilmektedir. Her tür sanayi ortam nda çal flabilecek özelliklere sahiptir. Normal PC lere göre titreflimli, nemli, s cak ve so uk ortamlara daha uygundur. Makine insan ara yüzü programlar n n (Skada vb..) çal flmas na uygun tasarlanm flt r. Baflka ürünlerin ba lanabilmesi için çok çeflitli ba lant noktalar mevcuttur. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 12 Siskon

51 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-100

52 50 Ürünler Powerdrive Sürücü KW güçleri aras modüler pano tipi sürücü Daha çok yüksek güçlerde kullan lmaya yönelik üretilen Powerdrive sürücü; do rultucu, IGBT ve so utma modüllerinin modüler bir flase üzerine ya da standart bir panonun içine yerlefltirilmesi fleklinde dizayn edilmifltir. Modüler yap - s sayesinde 6 puls, tek veya daha fazla IGBT ç k fll, 12 puls, regen veya ortak DC bara konfigürasyonlar nda kullan labilecek flekilde üretilebilir. Sürücü kompakt r 1 adet 355 KW l k sürücü için ölçüler 600x600x2160 mm dir. Sürücü panolar versiyonu için, IP21 veya IP54 koruma s n f nda verilebilir. Sürücü, ön panel üzerindeki dokunmatik kullan c arayüzü ile ya da Powersoft isimli yaz l mla bilgisayar yard m ile programlanabilir. Powersoft kolay programlama yapmas için kullan c ya uygulamalara yönelik haz r makro avantajlar sunar ve seçilen uygulamaya göre programlanmas gereken parametreleri kullan c ya bildirir. EN954-1 kategori 3 e göre sertifikaland r lm fl emniyet girifline sahip oldu undan kullan c flebeke kontaktörünü kullanmadan cihaz devreye alabilir. Powerdrive sürücü sahip oldu u kontrol modlar yla asenkron motorlar (aç k çevrim/kapal çevrim olarak), servo motorlar ve senkron motorlar de iflik geri besleme elemanlar na sahip olsalar bile (encoder, resolver, hall effect sensor vb) sürebilme kapasitesine sahiptir. Sürücünün en önemli özelli i sahip oldu u diagnostic menü yard m ile tüm parçalar n kendi kendine test edebilmesidir. Bu test düflük gerilim seviyelerinde yap ld için, sürücünün herhangi bir modülünün test s ras nda ar zalanmas na imkan yoktur. Bu özellik sayesinde sürücü, herhangi bir teknik problem oldu unda kendi ekspertizini kendi yapabilir. Sürücü ayr ca, de iflik fieldbus sistemlerine ba lanabilme kapasitesine sahiptir. (profibus, modbus, vb). Ücretsiz Bilgi Kart No: K 13 Leroy Somer E-55, E-75 ve E-95 Serisi Say sal Zaman Röleleri E-55 (48x48 cm), E-75 (68x68 cm) ve E-95 (96x96 cm) ebatlar ndaki say sal zaman röleleri, mikroifllemciler kullan larak tasarlanm fl, yüksek güvenilirlik ve hassasiyete sahip, zaman ayar monofilm blok ekran üzerinden iki tufl ile yap labilen, IEC668 normlar na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar d r. Çeflitli zaman e rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çal flan, set edilen zaman n ve geçen sürenin ayr göstergelerde izlenebildi i endüstrinin her alan nda kullan lan cihazlard r. E-55 Serisi say sal göstergeli zaman rölesi cihazlar tek ç k fll, kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabilen cihazlard r. Bu seri cihazlar, kullan c lar n ihtiyac n daha ekonomik çözmelerine yard mc olmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 14 Elimko

53 05-08 fiubat Salon E Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-150

54 52 Ürünler Fork Light Bariyer Di-soric otomasyon ürünleri tamam Almanya menfleili olup genifl ürün yelpazesi ile sizlere pratik ve karl çözümler sunmay amaçlamaktad r. Ürün, yüksek çözünürlüklü ve kir geçirmez dizayn ile dikkat çekiyor. Özellikleri: Ö renme tuflu ile hassasiyet ayar Çal fl rken otomatik ö renme özelli i Statik veya dinamik çal flma prensibi Analog-anahtarlama ç k fl çatal aç kl 2 mm den 250 mm ye kadar çatal aral OGUFIX-ayar gerektirmez 3 y l çal flma garantisi Ücretsiz Bilgi Kart No: K 15 E Teknik Endüstriyel Elektronik Glass Fiber Portlu Yönetilebilir Gigabit Switch Phoenix Contact n FL Switch SMCS 6GT/2SFP yönetilebilir switch'leri tüm Gigabit Ethernet portlar ile uyumlu ve güçlü bir cam fiber arayüzü sunan endüstriyel raya monte cihazlard r. Gigabit özelli i Profinet RT network lerinde mükemmel real-time özellikler sunar. Ayn zamanda IP üzerinden görüntü ve ses aktar m gibi IT real-time hizmetleri de otomasyon a lar na entegre edilebilir. Ak ll yönetilebilir switch'ler iki adet optik arayüzle birçok SX, LX ve Longhaul cam fiber modüllerde oldukça esnek bir kullan m sunar. 100 BASE-SX modülü multimod fiber kullan r ve 850 nm (k sa) dalga boyunda 550 m'ye kadar mesafeleri katedebilir BASE-LX modülü 300 nm (uzun) dalga boyunda single-mod fiber üzerinden çal fl r ve segment boyu, kullan lan komponente ba l olarak 20 km uzat labilir. Daha uzak mesafeler için 70 km den fazla uzakl klar köprüleyebilen 1550 nm dalga boyunda özel longhaul modüller mevcuttur. Ak ll yönetilebilir switch ler Profinet araçlar ile uyumludur ve bu araçlar ile web veya SNMP üzerinden konfigüre ve diyagnoz edilebilir. Endüstriyel M12 geçmeli konfigürasyon haf zas cihazlar kolayca de ifltirebilmenizi sa lar. Böylelikle üniversal ve gelece e dönük bir haberleflme çözümü Phoenix Contact n IT tabanl Otomasyonuna dayal olarak kurulabilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 16 Phoenix Contact

55 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-130

56 54 Ürünler Analog Sinyal Dönüfltürücü ve Aritmetik fllemciler Ordel UST100 ve UST200 Serisi cihazlar, endüstrinin her alan nda kullan lan çeflitli analog sinyallerin, standart sinyallere dönüfltürülmesinde ve bu sinyaller aras nda aritmetik ifllemler yap lmas nda kullan lan, yüksek do ruluklu ve güvenilir cihazlard r. Tek ve çift girifl/ç k fl seçenekleri bulunmaktad r. Tüm girifl ve ç k fllar birbirinden izoledir. Cihazlar USB/UART adaptörü (Ordel SBA100) ile bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilir. Teknik Özellikler 2 Adet Üniversal Girifl (TC, RT, ma, mv) 2 Adet 0/4-20 ma, 0/2-10 V Analog Ç k fl Tek ve Çift Girifl/Ç k fl seçene i 4 Farkl Aritmetik fllem Özelli i Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon Tüm Girifller ve Ç k fllar Aras zolasyon Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme 100ms Örnekleme Zaman %0.2 Do ruluk S n f Standart Ray Montaj Boyutlar: 25x82x113 mm Ücretsiz Bilgi Kart No: K 17 Ordel HD 2010 Tip 1 Gürültü Ölçüm Cihaz talyan Delta OHM firmas n n üretti i ve Türkiye de Penta Otomasyon Ltd. taraf ndan sat fla sunulan Tip1 Gürültü Ölçüm, Kay t ve Analiz cihaz, Çevre Bakanl n n Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i (2002/49/EC) kapsam nda ölçüm ve de erlendirme yapabilen bir gürültü ölçerdir. IEC 61672:2002 standard na göre I.N.R.I.M. taraf ndan Tip 1 olarak kabul görmüfltür. Penta Otomasyon taraf ndan sat fl ve servis hizmetlerinin yan s ra Gürültü Ölçüm ve De erlendirme konulu e itimlerini de A tipi sertifikaya sahip personeli taraf ndan müflterilerine ücretsiz olarak vermektedir. HD 2010 Tip 1 gürültü ölçer, Türkiye genelinde baflta belediyelere ba l Çevre Birimlerinde olmak üzere Çevre ve Orman Bakanl na ba l flube ve müdürlüklerde ve üniversitelerde kullan l r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 18 Penta Otomasyon

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ Emniyet otomasyonu konusunda dünya lideri olan Pilz, 2010 yılında da eğitimlerine önceki yıllardan daha yoğun bir programla devam ediyor. Katılımcılar, emniyet otomasyonu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER T200 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131746 CML730i-R05-800.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217524 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler SIDOR E 1217524 Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217526 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler Teknik bilgiler Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Veri İletişimi Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Veri İletişimi Veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin iki cihaz arasında aktarılmasıdır. Paralel ve Seri İletişim Bir veriyi iki nokta arasında

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50119385 CML720i-T05-1440.A- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123082 CML730i-R05-160.A/PB-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800206 RSL410-M/CU405-2 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50118914 CML730i-T05-240.R- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa VISIC620 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC620 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı