05-08 fiubat Salon E-110

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110"

Transkript

1

2 05-08 fiubat Salon E-110

3 26 fiubat - 1 Mart Salon D-160

4

5

6 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut olan n tüm özelliklerinin ve yenisinden beklediklerinizin detayl olarak raporlanmas oldu u düflünülür. Bu bilgiler fl nda da yeni sistem araflt rmas na girilmesi öngörülür. Ancak teknolojileri h zla geliflen ve birçok özelli in sürekli eklendi i HMI/SCADA sistemlerinde bu yöntemle yola ç kmak önemli bir ad m atlamak demek olacakt r. Çünkü en son benzer bir projeyle u raflt n zdan beri firmalar n sunduklar birçok de ifliklik geçirdi. Düflündü ünüz sistemden beklentilerinizin daha gerçekçi olmas ve düflünmedi iniz ancak yap labileceklerden mümkün oldu unca yararlanabilmek için öncelikle firmalardan bol bol bilgi toplamal s n z. Yani yola ç kmadan önce bir ön e itim almal s n z. Hem de ücretsiz! Tarihçesi 60 l y llara dayanan SCADA sistemleri ilk olarak merkezi bir istasyonla uzak bir istasyon aras nda I/O bilgilerinin aktar lmas n sa layan elektronik bir düzenekti. 70 li y llar n bafl nda uzak alt sistemlerin kontrolü amac yla DCS-Da t lm fl kontrol sistemleri gelifltirildi, sonraki geliflimde DCS sistemlerde PLC lerin kullan m yer ald. 90 l y llar n sonunda ise SCADA sistemleri DCS özellikleri kazanmaya bafllad. Günümüzde ise SCADA sistemleri proses kontrol, ölçme, tahmin, faturalama, analiz, planlama gibi birçok ifllevi bar nd r yor. Bu say da yer verdi imiz HMI/SCADA dosyas h zla geliflen bu sistemler hakk nda bilgilenmek için iyi bir f rsat. Ancak daha büyük bir f rsat fiubat ay nda gerçeklefltirece imiz WIN 09 fuarlar olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklar na talep gün geçtikçe art yor. Bunlardan rüzgar enerjisi kullan m ise özellikle son y llarda Türkiye de büyük art fl gösteriyor. Önceleri enerjinin üretildi i tesisler ancak sahil kesimlerinde ve platolarda kurulabiliyordu ve güçleri küçüktü. Kullan m n yayg nlaflmas için, rüzgar enerjisi endüstrisi yetkililerinin, enerji planlamac lar n n isteklerine yan t vererek, farkl alanlarda çal flabilen, daha büyük güçlü ve konvansiyonel teknolojilerle rekabet edebilecek yeni ürünler gelifltirmeleri gerekiyordu. Dewind AG firmas n n 2MW enerji üretebilen konvertörü D8 bu yönde at lm fl bir ilk ad m oldu. Bu ünitenin çal flmas nda rol alan kontrol ve izlemi sistemi uygulamas n bu say m zda inceleyebilirsiniz. Gelecek say da görüflmek dile iyle, Erhan Demirtel

7 09 6. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-160

8 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-120

9 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B100

10 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-120

11 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-110

12 çindekiler 4 Editörden 38 Ürünler 58 fiehir Elektrik Da t m nda Enerji Otomasyonu ve Enerji Verimlili i: SCADA/DMS Projeleri (Siemens) 64 Rüzgar, TwinCAT ile Kontrol Alt nda (Beckhoff) 68 DOSYA HMI/SCADA 70 Yeni Modern Arayüz, Yeni Özellikler ve Yeni Olanaklar WinCC V7.0 (Siemens) 74 Vijeo Citect Scada Sisteminizi Güvenle zleyin (Schneider Electric) 76 XBTGT Operatör Panelleri ile Sinema Keyfi Art k Makinalar n zda (Schneider Electric) 80 SCADA Analizi (LSE Elektrik Elektronik Makina Otomasyon Mühendislik Ltd.) 94 MOVICON SCADA (ABC Enser) 98 flletme Performans nda lk Ad m SCADA Yaz l mlar (EST Enerji Sistem Teknolojileri) 110 SCADA ve Uygulamalar (SC Endüstri) 120 Siskon Otomasyon SCADA Uygulamalar (Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri) 122 WAGO I/O IPC (Wago) 128 Delta Operatör Panelleri DOP ve TP Serisi HMI ile Endüstriyel Çözümler (F.A.S.T.) 132 VIPA PLC&HMI ile Günefl Pili Üretim Hatt nda H zl Çözüm (OTES Elektronik) 140 Makina Kontrolü için Operatör Terminali (Elsim) 142 PC, Panel ve SCADA n n Güçlü Kombinasyonu (Phoenix Contact) 144 Omron dan 600 MHz Endüstriyel PC (Omron) 146 E-PR-150 Serisi Ka ts z Kay t ve Alarm Cihaz (Elimko) 148 PRO-FACE HMI+CANopen I/O (H DRO-TEK) 150 Sürücüler Tak m (ABB Proses Otomasyonu) 162 Yeni, Üst S n f Kontrol Performans (Beckhoff) 168 SEMIKUBE Modüler ve Güçlü (Semikron) 178 SSD Drives (Eurotherm Drives) (Deltec Elektrik & Kontrol Ltd.) 184 Kömürle Çal flan Bir Kazanda Fazla Oksijen Miktar n n zlenmesi (Enotek) 188 Kablosuz Sensör Teknolojilerinde Microstrain Kalitesi (E3TAM) 190 Asansör S cakl k Ölçüm ve Kontrol Rölesi (Schneider Electric) 192 Do ru Emniyet Konsepti Oluflturmak ve Faydalar (Pilz) 194 FR-A701 Rejeneratif nverter (GTS Genel Teknik Sistemler) 198 Yeni SG4 Lion Serisi Güvenlik Bariyeri (Ant Mühendislik) 200 MODBUS / MODBUS TCP letiflim Yönetici (PORTMASTER V3) (Klemsan) 202 IPM ler için, Nadir Görülen burn-in Testler (Semikron) 203 SKYPER 52 Dijital Sürücü (Semikron) 204 Tektronix DPO/MSO 2000 Osiloskoplar (Netes Mühendislik) 206 Rittal ve Exproof Panolar (RITTAL Türkiye) 208 IP67 - Ethernet Switch (Weidmüller) 210 Otomasyonda Güvenli Alg lama için Çözümler (Leuze Electronic) 211 Konveyör Bant Sistemleri için Lazer Taray c ROD4plus (Leuze Electronic) 212 Resim flleme Sistemi VisionPOWERBOX (Leuze Electronic) 214 ICR890 CCD Kamera Sistemi (SICK) 215 S300: Güvenlik Lazer Taray c (SICK) 216 Haberler 224 Reklam ndeksi

13 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-130

14 199 NO:199 OCAK 2009 AYLIK DERG ISSN Derginin Ad : Sahibi: Yay n Kurulu: Yaz flleri Müdürü: Editör Görsel Yönetmen: Türkiye de ve Dünyada OTOMASYON Ayl k Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgisayar Dergisi Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na Mustafa ÜSTÜN Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Erhan DEM RTEL Muammer VARDAR Ediz RONA Esin DURAKBAfiA pek PORTAKAL Devrim BOZKURT Esin DURAKBAfiA (Sorumlu) Barbaros Caddesi No:11 4. Levent STANBUL Damla G RG N Feyza YAPULU Sayfa Tasar m ve Kapak: Ertan RG N Foto raf Editörü Grup Sat fl Müdürü: Reklam Müdürü: Sat fl Destek Sorumlusu: Sat fl Destek Ekibi: Abone Servisi: Üretim Müdürü: Bask : Yay n Türü: Osman U UR Hacer YILMAZER KALAFATLAR Yasemin fican fienay ÖZD L MERAL Sibel ALTUN Zeynep ALBAYRAK Hitay YENERÖZ Bask Tarihi: 5 Ocak 2009 Bileflim Matbaas Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Yerel Süreli Yay n Akademik Hakem Kurulu: Prof. Dr. Atilla B R ( TÜ) Prof. Dr. U ur ÇELTEKL G L (HAL Ç Ü) Prof. Dr. Ahmet DENKER (BÜ) Prof. Dr. Ali R za KAYLAN (BÜ) Prof. Dr. Gönül YENERSOY ERDO AN (DÜ) Prof. Dr. Yorgo STEFANOPULOS (IfiIK Ü) Prof. Dr. Ethem TOLGA (GSÜ) Prof. Dr. Ahmet KUZUCU ( TÜ) Prof. Dr. Kemal SARIO LU ( TÜ) Prof. Dr. Asaf VAROL (FÜ) Prof. Dr. Ersin TULUNAY (TÜB TAK) Prof. Dr. Do an BRAH M (YAKIN DO U Ü) Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (SABANCI Ü) Sektörel Dan flma Kurulu: Zeki AYDAN (SIEMENS) Malik AV RAL (EL MKO) Cevdet fienkal (SCHNEIDER ELEKTR K) Özkal GÜNER (SCHNEIDER ELEKTR K) Göktu GÜR (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent ÖZDEM R (SCHNEIDER ELEKTR K) Ömer Tarhan DIVARCI (PHOENIX CONTACT) S rr KARDEfi (PHOENIX CONTACT) Yönetim Kurulu Baflkan : Mustafa ÜSTÜN Genel Müdür: Genel Müdür Yrd: N. Nezih KAZANKAYA Tülay TOSUN Merkez Yönetim Adresi: Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: Ankara fiube: Güney ve Güneydo u Anadolu Bölge Temsilcisi: Ayflim KOfiAR KARSU Mahatma Gandi Cad. 90/8 Gazi Osman Pafla ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: Sami DEM RKIRAN K z lay Cad. 6. Sok. No: ADANA Tel: (0322) (Pbx) Faks: (0322) E-posta: Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir. Metin ÇELENK (ÜLKER) Engin ÇA LAR (SIEMENS) Sevtap Yarg ç NAN (SIEMENS) Selim ERDEM (SIEMENS) Mehmet KOCAO LU (SIEMENS) Hakan GÜNER (AYGAZ) Hamid JAFAR (EMERSON) Hasan Basri KAYAKIRAN (ELS M) H. Cengiz CELEP (ENTEK PNÖMAT K) Erdal fientürk (ERDEM R) Mehmet TAYGUN (EL AR) Hasan TERZ O LU (ENTEK TEKN K) Can TUNÇELL (B LKO) Otto BAUER (FESTO) Tuncay SOYDAfi (FESTO) Steven YOUNG (BOSCH REXROTH) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB ELEKTR K) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) Bergman GÜLSÜN (SICK) Ceyhun NSEL (LEROY SOMER) Kemal BAYRAM (WE DMÜLLER) Savafl YALÇIN (KLEMSAN) Halil KOÇAK (OMRON)

15 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-140

16

17 09 6. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-150

18 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-110

19 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-120

20

21 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-230

22 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-190

23 a Automation Products T d fl n a b i l i r K e y p a serisi AC Motor Sürücüleri V/F ve Vektör Kontrolü 0-10 V, 4~20 ma Analog girifl 0-10 V Analog çıkıfl Ayarlanabilir V/F e risi Tork, kayma karflılama Dahili EMI Filtre PLC Fonksiyonu ile dahili program yazılabilir Yan yana bitiflik olarak montaj yapılabilir Taflınabilir Keypad ve dahili potansiyometre DC BUS Paylaflım kolaylı ı NPN/PNP Dijital input seçilebilir 0.2 ~ 11 kw güç aralı ı 0~600 Hz Çıkıfl frekansı RS-485 Haberleflme portu (RJ-45) MODBUS ASCII/RTU 4800~38400 bps ProfiBUS, DeviceNET, CANopen kartları (Opsiyonel) Esnek opsiyonel kartlar (I/O Kartı, Röle Kartı, Encoder Kartı) 16 Step Hız & 2 S-curve seçimi PTC ile Motoru aflırı ısınmaya karflı koruma, aflırı akım, aflırı yük, Toprak hatası, harici hata, aflırı ısı, düflük voltaj, düflük akım koruma fonksiyonları Password koruması IP20 Koruma CE, UL onaylı Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-100 FABR KA AYGITLARI S STEM TEKNOLOJ S FAST PLAZA Karaman Çiftlik Yolu No: 51 Ataflehir - Kad köy / STANBUL Tel : PBX Fax :

24 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-200

25 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-100

26

27

28

29 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-130

30 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-220

31 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-120

32

33 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-170

34 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-220

35

36 OTOMASYON 2009 Editöryel Takvimi 16 yıldır otomasyon sektörünün iletiflim platformu olan Otomasyon Dergisi, kapsamlı içeri i ve baflvuru kayna ı olacak dosya konularıyla 2009 yılında da dopdolu 2009 Editöryel Takvimi Say Focus Dosya Da t laca Fuarlar Ocak 09 fiubat 09 Mart 09 Nisan 09 May s 09 Haziran 09 Temmuz 09 A ustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kas m 09 Aral k 09 ENERJ DEM R ÇEL K ULAfiIM SU / ATIK SU OTOMOT V VE YAN SANAY KA IT GIDA / ÇECEK AMBALAJ CAM K MYA HMI / SCADA WIN ÖZEL SAYISI SENSÖR PROSES KONTROL / ENSTRÜMANTASYON ENERJ OTOMASYONU ENDÜSTR YEL LET fi M OT/ VT TEST / ÖLÇÜ H DROL K / PNÖMAT K MOTOR VE SÜRÜCÜLER PLC 3T zmir, KONMAK Konya Fuar Bursa 8. Metal flleme Teknolojileri Fuar Bursa ELECO Fuar Ç MENTO HAREKET KONTROL WIN 09 Machinery, WIN 09 Welding, WIN 09 Surface& Treatment, WIN 09 Materials Handling WIN 09 Otomasyon, WIN 09 Electrotech, WIN 09 Hydraulic&Pneumatic

37 05-08 fiubat Salon C-220/C-225

38 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-130

39

40 38 Ürünler SJ700 Serisi Yüksek Güçlü AC Sürücü Hitachi taraf ndan üretilen AC Motor H z Kontrol Üniteleri, aç k çevrimde geri besleme olmaks z n gerçek vektör kontrolü yapmaktad r. Gelifltirilmifl geri beslemesiz vektör (ASLV) kontrol özelli i patentli bir tasar md r. Bu özellik sayesinde aç k çevrimde (enkoder vb. bir üniteye gerek duymadan) 0,3 Hz de Ful Tork üretmektedir. Üretti i bu yüksek tork ve hassas proses kontrol özelli i sayesinde en zor uygulamalarda bile ideal çözümler sunar. stendi inde kapal çevrim olarak da çal flan bu ürün kullan c dostu yaz l m ile her türlü sisteme kolayl kla adapte edilir. Standart Özellikler Güç Aral kw V/f kontrol, Geliflmifl Geri Beslemesiz Vektör Kontrolü Kapal Çevrim Vektör Kontrolü Motor Autotunning %200 den büyük bafllang ç momenti 0 Hz Full Tork Dâhili RS485 ve RS422 haberleflme portlar Dâhili Frenleme ünitesi(22 kw a kadar) Dâhili EMC Filtre (22 kw a kadar) PID Kontrol Otomatik voltaj regülâsyonu Tafl nabilir Potansiyometreli Dijital Gösterge 16 Farkl H z tan mlayabilme Her türlü uygulama için gelifltirilebilen makrolar Dâhili frenleme modülü 8DI, 5 DO(NOveya NC, PNP veya NPN), 3AI, 3 Röle output (0..10 V mA Geliflmifl Motor Koruma özellikleri S cakl k C, Nem %20... %90 IP20 Koruma s n f ISO, CE, UL, c-ul, ctick, CSA Standartlar na uygunluk Kullan m alanlar Vinç ve asansör uygulamalar Transfer hatlar Tekstil makineleri Bask makineleri Su sektörü Kâ t sektörü Cam sektörü Metal sektörü A aç sektörü Ücretsiz Bilgi Kart No: K 1 ABC Enser 6 Kanall Toz ve Partikül Ölçüm Cihaz Lighthouse, partikül say m cihazlar serisine bir yenisini ekledi. Lighthouse 3016, 6 kanall partikül say m ve kay t cihaz endüstriyel alanlarda her türlü profesyonel kullan m için uygun. 6 adet partikül boyutunun efl zamanl ölçümünün yan nda çevresel sensörleri ile s cakl k ve nem durumunun gözlenmesine olanak sa layan renkli ve dokunmatik ekranl cihaz, 3000 adet veri kayd n yapabilmekte ve ölçülen de erleri bilgisayara aktarma ve raporlama özelli ini de sunmaktad r. Lighthouse ürünlerinin sat fl ve servis hizmeti Penta Otomasyon Ltd. taraf ndan yap lmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 2 Penta Otomasyon

41 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon E-170

42 40 Ürünler IBH Link Simatic S7-200, S7-300 veya S7-400 için Sub D konektör içine entegre edilmifl çok küçük a geçidi (Gateway) Hub, Switch veya do rudan PC ye (aktarma) ba lant Standart TCP/IP Protokolü VPN veya yönlendirici kullanarak sistem kontrolü (Özel Sanal A ) Do rudan internet ba lant s 12 Mbit/s h za kadar Profibus DP veya MPI/PPI arac l yla online fonksiyonlar Do rudan Ethernet ba lant s SimaticNet gerektirmez Simatic S7, IBHsoftec S7 Soft-PLC, Step 7, MicroWin, WinCC, ProTool of Siemens ve S7 for Windows için sürücüler dahil IBH OPC Server sürücüsü dahil Step 7 veya S7 for Windows ta do rudan rahat konfigürasyon olana Standart programlama dilleriyle do rudan eriflim Boyutlar: 65 x 48 x 16 mm Ücretsiz Bilgi Kart No: K 3 Emikon pli Enkoder Kübler, yeni ipli enkoder sistemlerini, ekonomik standartlar temel alarak geniflletiyor. 250 mm den mm ye kadar ölçüm uzunlu u Analog ç k fll (0 10 V,4 20 ma) veya enkoder monteli ( nkremental, Mutlak, Fieldbus) nkremental Enkoderli sistem için Push-Pull ve RS 422 puls ç k fllar Mutlak Enkoderler için SSI veya BiSS ç k fllar Mutlak Enkoderler için tüm Fieldbus protokolleri: CANopen,Profibus, DeviceNet,EtherCat Titanyum-anodize alüminyum gövde yap s sayesinde, enkoder özellikle d fl etkenlerden etkilenmeyecek flekilde dayan kl d r, enkoder ipi paslanmaz-çelikten 0.5 mm yar çap kesitinde imal edilmektedir. -20 C +85 C genifl s cakl k aral ve bunun yan nda standart IP65, opsiyonel IP67 koruma s n f, a r endüstriyel flartlarda kullan ma olanak sa lamaktad r.kablolu veya konnektörlü ba lant yap labilir. Sistem 0.05% lineerli e sahiptir ve e er istenirse iliflkili kalibrasyon sertifikas ile birlikte sunulabilmektedir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 4 Eruz Elektrik

43 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-150

44 42 Ürünler PSS Universal Da t lm fl I/O sistemli PSS Universal ile emniyet iliflkili ve/veya standart verileri kolayca kaydedebilir ve bu verilerin ç kt s n alabilirsiniz. Modül de ifltirirken bile emniyet PSSuniversal aksamaya karfl duyarl olma özelli ine sahiptir. PSSuniversal in standart girifl modüllerini operasyon esnas nda (hot-swap) de ifltirilebilir; böylece sistem kesintisiz bir flekilde çal flmaya devam eder. Çal flma esnas nda de iflim yap labilir. H zl modül de iflimi Azalan aksama süreleri Daha verimli ifl süreçleri nedeniyle daha fazla tasarruf sa lan r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 5 Pilz Kapasitif Sensörler KG5067 ve KG5069 tip kapasitif sensörler metal olmayan duvarlar ve tali borular üzerinden, içerideki iletken maddelerin en iyi flekilde alg lanmas n sa lar. Bunun için tek flart gereklidir: alg lanacak ortamdaki maddenin dielektrik katsay s > 20 olacak. Tipik uygulamalar minimum seviyelerin, kaçaklar n ve tanklardaki taflmalar n alg lanmas d r. Yeni çal flma konsepti özeldir: araçlar n ve ç k fl özelli- inin NO (normalde aç k) ya da NC (normalde kapal ) olarak ayarlanmas bir dü meye bas larak yap labilir. Avantaj : anahtarlama ç k fl n n kendili inden yük tespiti, konfigürasyonu ve farkl de erlendirme sistemleri ile ayarlamay basitlefltirir. Harici elektroniklerin PNP ya da NPN giriflleri kendili inden tespit edilir. Birimler ç k k kafa kuruluma göre tasarlanm flt r ve ayar aral 2-14 mm lik alg aral için 8mm lik bir alg lama mesafesine sahiptir. Bütün birimler 2m lik uzun PVC ba lant kablosuna sahiptir. Gövdeye entegre LED, anahtarlama durumunu gösterir. Çal flma gerilimi 10 ila 36 V DC dir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 6 IFM Electronic

45

46 44 Ürünler VRTU 430 Serisi Ultrasonik Sensörler Bu tip sensörlerin en büyük avantaj ; elde edilen ölçüm bilgisinin mesafesi ölçülen cismin yüzey özelliklerinden büyük ölçüde ba ms z olmas d r. Bu sebeple ultrasonik sensörler saydam malzemeler, y n kümeleri, s v v.s. seviye ölçümleri için idealdir. 6 metreye kadar ölçüm yapan modelleri mevcuttur. Sensörü ve ç k fllar n ayarlamak için gerekli olan bilgisayar yaz l m adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. SYNC girifli sayesinde 10 adet cihaza kadar birbirleri ile senkron çal flmas sa lanabilir. Alg lama mesafesinin bafllama ve bitifl aral PC ile yap labildi i gibi üzerindeki potansiyometre ile de elle ayarlanabilir. 2xPNP, analog ak m ve analog gerilim ç k fll tipleri vard r. VRTU 430 serisinin en önemli özelliklerinden biri de s cakl k de iflimlerinin sebep oldu u mesafe ölçüm hatalar n ortadan kald rmak için bu sensörlerde s cakl k kompanzasyon devresi olmas d r. Sa lam metal gövdesi ve -25 C ila +70 C gibi genifl bir s cakl k aral na sahip olmas sensörün zor ortam koflullar nda da kullan labilmesine imkan sa lamaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 7 Leuze UDL100 Universal Data Logger UDL100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullan lan çeflitli analog sinyallerin say sal de erlere dönüfltürülerek bilgisayar ortam na tafl nmas n sa layan cihazlard r. Bu cihazlar bilgisayar üzerinden konfigüre edilerek kullan l r. Bilgisayar üzerinden konfigürasyonu ve cihazdan al nan de erlerin bilgisayar üzerinde kaydedilmesini sa layan DaLi 08 yaz l m cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm girifller USB hatt ndan ve birbirinden izoledir. Teknik Özellikler Termokupl, ma, mv, Volt Girifl Seçenekleri 5 Adet zoleli Analog Girifl Kanal Kanallar Aras 400 V zolasyon 750 ms Örnekleme Periyodu Yüksek Çözünürlük ve Do ruluk Dahili So uk Uç Kompanzasyonu USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu PC Ba lant s USB Hat Üzerinden Besleme MODBUS RTU letiflim Protokolü Girifl / Hat Aras 3 KV zolasyon Kullan fll ve Tafl nabilir Tasar m Ücretsiz DaLi 08 zleme ve Kay t Program ile 255 Adede Kadar Cihaz Deste i S n rs z Kay t Kapasitesi Ayr nt l Grafik ve Raporlama Kolay Kurulum ve Kullan m Ücretsiz Bilgi Kart No: K 8 Ordel

47 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon A-110

48 46 Ürünler Ethernet M12 Ba lant Tekni i D-kodlanm fl M12 ile h zl ve pratik Ethernet ba lant s Weidmüller, endüstriyel Ethernet için D-kodlanm fl M12 fifller, soketler, adaptörler, kablolar ve PCB-ba lant elemanlar sunmaktad r. D-kodlanm fl M12 ba lant tekni inin belirleyici özellikleri, EN a göre yüksek koruma s n f IP67, 4 kablolu ba lant ve küçük boyutlar n n olmas - d r. Weidmüller in ürün program nda birçok D-kodlanm fl M12: yönetilebilen/yönetilmeyen M12 Switch ler, Üniversal modüller, M12 ba lant kablolar, 2 farkl tipte M12-RJ45 adaptör, M12-M12 soket, PCB ba lant elemanlar (THT/THR) ve farkl tiplerde sahada ba lanabilir fifl-soketler bulunmaktad r. M12, kontrol tekni inde sahada en s k kullan lan ba lant çeflididir ve endüstriyel Ethernet (IE) kullan c lar taraf ndan iyi tan nmaktad r. IE-organizasyon ve kurumlar endüstriyel Ethernet için IP67 ba lant tekni inin standartlaflt r lmas çerçevesinde D-kodlanm fl M12 ba lant tekni inin geçerlili ine karar vermifllerdir. Ayr ca Profibus-kullan c organizasyonu (Profinet), Ethernet Powerlink Standardization Group (Ethernet Powerlink), Modbus IDA (Modbus) ve ODVA (Ethernet/IP) D- kodlanm fl M12 ba lant tekni ini favori olarak göstermektedirler. Bu IE-Gruplar RJ45 ba lant larda farkl varyasyonlara (ISO IEC ) öncelik tan maktad rlar. ISO IEC normunda bu ba lant tan mlanmaktad r. Weidmüller M12 konnektörleri, sahada(ip67) 4 damarl Ethernet kablolar aletsiz ve h zl bir flekilde ba lamak için tasarlanm flt r. Bu konektörlerin düz ve dirsekli tiplerinin yan s ra her birinin fifl ve soket tipleri de bulunmaktad r. Weidmüller M12- adaptör ve kuplajlar tak l halde iken IP67 koruma s n f na sahiptirler. M12 adaptör ve kuplajlar bir M12 kablonun panoya giriflinde veya iki M12 kablonun birlefltirilmesinde kullan l r. Düz ve dirsekli olmak üzere iki tip M12-RJ45 adaptörü bulunur. Kuplaj tipi (M12-M12) konnektörler serbest veya bir yüzeye monte edilebilir. Tak l de ilken koruma s n f IP20 olan Weidmüller PCB ba lant elemanlar n n PCB ye montaj için M12 soket ve buna ek olarak mekanik tespiti sa layan t rnakl tipi bulunmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 9 Weidmüller Termoelektrik Pano So utucusu Rittal Türkiye, yeni ve küçük boyutlu klimalar n piyasaya sundu. Termoelektrik so utma üniteleri; kompakt, hafif ve etkin özellikleriyle dikkat çekiyor. Kumanda konsollar ve küçük panolar n z için çevre dostu iklim kontrol çözümleri sunan ve konvansiyonel endüstri sistemlerine göre %60 enerji tasarrufu sa layan bu küçük klimalar sektörde yeni bir dönem bafllat - yor. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 10 RITTAL Türkiye

49 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-110

50 48 Ürünler PC Pano Sistemleri PC pano sistemleri bilgisayar ekipmanlar n n tamam n korumak için gelifltirilmifllerdir. Bu ekipmanlar ekrandan bilgisayar gövdesine, yaz c dan klavye ve mouse a kadar çeflitli olabilirler. Rittal PC panolar bu hassas ekipmanlar nemden, kirden, s de iflimlerinden ve yetkisiz kullan mdan korur. Bu pano sistemlerinin temel ihtiyac ergonomi, tasar m, kalite ve aksesuar çeflitlili idir. Makine kontrol panolar nda ise imalat ortam nda kullan lmalar sebebi ile pano koruma derecesi ve panonun hammaddesi önem kazan r. Bu tarz sistemlerde Rittal in IP65 koruma derecesi ekipman n suya ve toza karfl dayan m n artt r rken, alüminyum gövdesi de s ya karfl dayan m n artt r p güven içerisinde çal flmas n sa lamaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 11 Rittal Endüstriyel PC Siskon markas yla üretilen endüstriyel bilgisayarlar: IPC ler 5.7 ; 6.4 ; 8.4 ; 10.4 ; 12.1 ; 15.0 ; 17.0 ve 19,0 olmak üzere de iflik boyutlarda dokunmatik renkli ekranl endüstriyel bilgisayarlard r. Düflük enerji tüketimli Intel ifllemciye sahiptirler. flletim sistemi seçilen modele ve iste e göre Windows CE.Net, Windows XP Embedded, Windows NT/2000/XP, Windows 95/98, Linux Kernel 2.4 olarak yüklenebilmektedir. Her tür sanayi ortam nda çal flabilecek özelliklere sahiptir. Normal PC lere göre titreflimli, nemli, s cak ve so uk ortamlara daha uygundur. Makine insan ara yüzü programlar n n (Skada vb..) çal flmas na uygun tasarlanm flt r. Baflka ürünlerin ba lanabilmesi için çok çeflitli ba lant noktalar mevcuttur. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 12 Siskon

51 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon C-100

52 50 Ürünler Powerdrive Sürücü KW güçleri aras modüler pano tipi sürücü Daha çok yüksek güçlerde kullan lmaya yönelik üretilen Powerdrive sürücü; do rultucu, IGBT ve so utma modüllerinin modüler bir flase üzerine ya da standart bir panonun içine yerlefltirilmesi fleklinde dizayn edilmifltir. Modüler yap - s sayesinde 6 puls, tek veya daha fazla IGBT ç k fll, 12 puls, regen veya ortak DC bara konfigürasyonlar nda kullan labilecek flekilde üretilebilir. Sürücü kompakt r 1 adet 355 KW l k sürücü için ölçüler 600x600x2160 mm dir. Sürücü panolar versiyonu için, IP21 veya IP54 koruma s n f nda verilebilir. Sürücü, ön panel üzerindeki dokunmatik kullan c arayüzü ile ya da Powersoft isimli yaz l mla bilgisayar yard m ile programlanabilir. Powersoft kolay programlama yapmas için kullan c ya uygulamalara yönelik haz r makro avantajlar sunar ve seçilen uygulamaya göre programlanmas gereken parametreleri kullan c ya bildirir. EN954-1 kategori 3 e göre sertifikaland r lm fl emniyet girifline sahip oldu undan kullan c flebeke kontaktörünü kullanmadan cihaz devreye alabilir. Powerdrive sürücü sahip oldu u kontrol modlar yla asenkron motorlar (aç k çevrim/kapal çevrim olarak), servo motorlar ve senkron motorlar de iflik geri besleme elemanlar na sahip olsalar bile (encoder, resolver, hall effect sensor vb) sürebilme kapasitesine sahiptir. Sürücünün en önemli özelli i sahip oldu u diagnostic menü yard m ile tüm parçalar n kendi kendine test edebilmesidir. Bu test düflük gerilim seviyelerinde yap ld için, sürücünün herhangi bir modülünün test s ras nda ar zalanmas na imkan yoktur. Bu özellik sayesinde sürücü, herhangi bir teknik problem oldu unda kendi ekspertizini kendi yapabilir. Sürücü ayr ca, de iflik fieldbus sistemlerine ba lanabilme kapasitesine sahiptir. (profibus, modbus, vb). Ücretsiz Bilgi Kart No: K 13 Leroy Somer E-55, E-75 ve E-95 Serisi Say sal Zaman Röleleri E-55 (48x48 cm), E-75 (68x68 cm) ve E-95 (96x96 cm) ebatlar ndaki say sal zaman röleleri, mikroifllemciler kullan larak tasarlanm fl, yüksek güvenilirlik ve hassasiyete sahip, zaman ayar monofilm blok ekran üzerinden iki tufl ile yap labilen, IEC668 normlar na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar d r. Çeflitli zaman e rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çal flan, set edilen zaman n ve geçen sürenin ayr göstergelerde izlenebildi i endüstrinin her alan nda kullan lan cihazlard r. E-55 Serisi say sal göstergeli zaman rölesi cihazlar tek ç k fll, kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabilen cihazlard r. Bu seri cihazlar, kullan c lar n ihtiyac n daha ekonomik çözmelerine yard mc olmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 14 Elimko

53 05-08 fiubat Salon E Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon B-150

54 52 Ürünler Fork Light Bariyer Di-soric otomasyon ürünleri tamam Almanya menfleili olup genifl ürün yelpazesi ile sizlere pratik ve karl çözümler sunmay amaçlamaktad r. Ürün, yüksek çözünürlüklü ve kir geçirmez dizayn ile dikkat çekiyor. Özellikleri: Ö renme tuflu ile hassasiyet ayar Çal fl rken otomatik ö renme özelli i Statik veya dinamik çal flma prensibi Analog-anahtarlama ç k fl çatal aç kl 2 mm den 250 mm ye kadar çatal aral OGUFIX-ayar gerektirmez 3 y l çal flma garantisi Ücretsiz Bilgi Kart No: K 15 E Teknik Endüstriyel Elektronik Glass Fiber Portlu Yönetilebilir Gigabit Switch Phoenix Contact n FL Switch SMCS 6GT/2SFP yönetilebilir switch'leri tüm Gigabit Ethernet portlar ile uyumlu ve güçlü bir cam fiber arayüzü sunan endüstriyel raya monte cihazlard r. Gigabit özelli i Profinet RT network lerinde mükemmel real-time özellikler sunar. Ayn zamanda IP üzerinden görüntü ve ses aktar m gibi IT real-time hizmetleri de otomasyon a lar na entegre edilebilir. Ak ll yönetilebilir switch'ler iki adet optik arayüzle birçok SX, LX ve Longhaul cam fiber modüllerde oldukça esnek bir kullan m sunar. 100 BASE-SX modülü multimod fiber kullan r ve 850 nm (k sa) dalga boyunda 550 m'ye kadar mesafeleri katedebilir BASE-LX modülü 300 nm (uzun) dalga boyunda single-mod fiber üzerinden çal fl r ve segment boyu, kullan lan komponente ba l olarak 20 km uzat labilir. Daha uzak mesafeler için 70 km den fazla uzakl klar köprüleyebilen 1550 nm dalga boyunda özel longhaul modüller mevcuttur. Ak ll yönetilebilir switch ler Profinet araçlar ile uyumludur ve bu araçlar ile web veya SNMP üzerinden konfigüre ve diyagnoz edilebilir. Endüstriyel M12 geçmeli konfigürasyon haf zas cihazlar kolayca de ifltirebilmenizi sa lar. Böylelikle üniversal ve gelece e dönük bir haberleflme çözümü Phoenix Contact n IT tabanl Otomasyonuna dayal olarak kurulabilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 16 Phoenix Contact

55 Endüstriyel Otomasyon Fuar 26 fiubat - 1 Mart Salon D-130

56 54 Ürünler Analog Sinyal Dönüfltürücü ve Aritmetik fllemciler Ordel UST100 ve UST200 Serisi cihazlar, endüstrinin her alan nda kullan lan çeflitli analog sinyallerin, standart sinyallere dönüfltürülmesinde ve bu sinyaller aras nda aritmetik ifllemler yap lmas nda kullan lan, yüksek do ruluklu ve güvenilir cihazlard r. Tek ve çift girifl/ç k fl seçenekleri bulunmaktad r. Tüm girifl ve ç k fllar birbirinden izoledir. Cihazlar USB/UART adaptörü (Ordel SBA100) ile bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilir. Teknik Özellikler 2 Adet Üniversal Girifl (TC, RT, ma, mv) 2 Adet 0/4-20 ma, 0/2-10 V Analog Ç k fl Tek ve Çift Girifl/Ç k fl seçene i 4 Farkl Aritmetik fllem Özelli i Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon Tüm Girifller ve Ç k fllar Aras zolasyon Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme 100ms Örnekleme Zaman %0.2 Do ruluk S n f Standart Ray Montaj Boyutlar: 25x82x113 mm Ücretsiz Bilgi Kart No: K 17 Ordel HD 2010 Tip 1 Gürültü Ölçüm Cihaz talyan Delta OHM firmas n n üretti i ve Türkiye de Penta Otomasyon Ltd. taraf ndan sat fla sunulan Tip1 Gürültü Ölçüm, Kay t ve Analiz cihaz, Çevre Bakanl n n Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i (2002/49/EC) kapsam nda ölçüm ve de erlendirme yapabilen bir gürültü ölçerdir. IEC 61672:2002 standard na göre I.N.R.I.M. taraf ndan Tip 1 olarak kabul görmüfltür. Penta Otomasyon taraf ndan sat fl ve servis hizmetlerinin yan s ra Gürültü Ölçüm ve De erlendirme konulu e itimlerini de A tipi sertifikaya sahip personeli taraf ndan müflterilerine ücretsiz olarak vermektedir. HD 2010 Tip 1 gürültü ölçer, Türkiye genelinde baflta belediyelere ba l Çevre Birimlerinde olmak üzere Çevre ve Orman Bakanl na ba l flube ve müdürlüklerde ve üniversitelerde kullan l r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 18 Penta Otomasyon

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Önümüz Haziran, yaz mevsimin başı ve seçim zamanı. Politik ortamın ısınması bir yana, küresel ısınma kendini bu yaz nasıl gösterecek onu merek ediyoruz eş-dost hep birlikte. Neyse, her şeyin hayırlısı,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı