ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3 Bölüm I: Yeni ĠletiĢim Teknolojilerindeki GeliĢmeler A-Yeni ĠletiĢim Teknolojileri GiriĢ Karasal sayısal yayın... 8 Ġzleyici Açısından Genel Bir Değerlendirme Ġle Karasal Sayısal Yayın...13 Yüksek Tanımlamalı (High Definition) televizyon...15 Yüksek Tanımlamalı Televizyon Yayıncılığının tercih edilme sebepleri ve avantajları IPTV...21 IPTV ile sağlanacak avantajlar...25 Ġnternet Yayıncılığı Ġnternet Yayıncılığının tercih edilme sebepleri Ġnternet Yayıncılığının Olumsuz Yönleri Ġnternet Yayıncılığında Kullanılan Entegre yöntemler VĠDEO ON DEMAND (isteğe bağlı video) VIDEO ON DEMAND Teknolojisinin iģleyiģi VĠDEO ON DEMAND teknolojisinin önündeki zorluklar dezavantajlar Mobil ĠletiĢim ve 3. Nesil HaberleĢme (3G) Depolama Ortamları Kaset ve Manyetik Diskler Bilgisayar Destekli Depolama Optik Diskler (CD, DVD, HDDVD, BLUERAY) B- YENĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE ANAHTAR KAVRAMLAR 1- KarĢılıklı etkileģim EĢzamansızlık YöndeĢme/Yakınsama KitlesizleĢme

2 C- YENĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1- Enformasyon Miktarındaki ArtıĢ ĠletiĢimde Hızlanma Medyanın MerkezileĢmesinin Kırılması ĠletiĢim kapasitesinin artıģı. 60 Bölüm II: Yeni ĠletiĢim Teknolojileri Bağlamında Türk Radyo-Televizyon Yayıncılığı A- Türkiye de Radyo-Televizyon Yayıncılığı Alanındaki GeliĢmeler Karasal sayısal yayın Türkiye de sayısal yayına geçiģ süreci Türkiyede kulanılacak Sayısal yayında görüntü formatları Türkiye deyüksek Tanımlamalı (High Defination) Televizyon yayınları Türkiye de IPTV ve Video on Demand Yayıncılılığı Türkiyede internet yayıncılığı Türkiyede Mobil ĠletiĢim B- Radyo-Televizyon Yayıncılığı Alanındaki GeliĢmelerin Toplumsal, Ekonomik ve SiyasalBoyutları...80 Sonuç...89 Kaynakça

3 KISALTMALAR 3G 3. Nesil Mobil ĠletiĢim haberleģme altyapısını sağlayan Ģebeke. CODEC Compressor ( sıkıģtırmak ) ve Decompressor ( sıkıģtırılanı açmak ) kelimlerinin birleģimi. Video ve ses dosyalarının çözümlenmesi için kullanılan yazılımlara verilen isim. DATA Ġngilizce veri. DECODE Codec kullanılarak sıkıģtırtılan verinin çözümlenmesi. DTV DVB-C DVB-H DVB-T EDGE GPRS GPS GSM HD READY HI-FI Hz IP IPTV LCD LMDS MMDS MPEG Digital Televizyon.(Sayısal TV) Digital video Broadcasting-cable (kablolu Tv yayınlarının sayısal Ortamda sunulmasına verilen standart. Digital Video Broadcasting-Handheld, mobil cihazlarda dijital televizyon yayınlarının izlenmesine olanak sağlayan yayın teknolojisi. Digital Video Broadcasting Terrestrial. Kasasal Sayısal yayıncılık Enhanced Data rates for Global Evolution. Küresel Evrim Ġçin GeliĢmiĢ Veri Oranları. Mobil haberleģmede üçüncü nesilin baģlangıcı olarak sayılabiliecek hızlı veri iletiģimi teknolojisi. General Packet Radio Service. 2G cep telefonu Ģebekesi üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknoloji. Global Positioning System. Uydu üzerinden kullanılan küresel yer belirleme sistemi. Global System for Mobile Communications. Mobil ĠletiĢim Ġçin Küresel Sistem High Definition video teknolojisine uygun. High Fidelity. Hertz. Video görüntüsünde bir saniyede meydana gelen titreģim sayısı. Ġnternet Protocol. Ġnternet Protocol televizyonu. Liquid crystal display.sıvı kristal ekran. Local Multipoint Distribution Service. Yerel Çok Noktalı Dağıtım Sistemi Multichannel Multipoint Distribution Service. Motion Pictures Expert Group. Video satandartlarına isim veren konsorsiyum un kısaltması. 3

4 MULTICAST NTSC PAL SDTV SECAM SET TOP BOX STREAMING TELETEXT UHF VHF VOD Çok noktalı yayın. National Television System Commitee. Amerika kanada ve japonyada kullanılan yayın standardı. Phase Alternating Line. Dünyanın çok geniģ bir kısmında kullanılan televizyon yayın standardı. Standart televizyon yayın çözünürlüğü. Sequentiel Couleur Avec Memoire. Fransa da kullanılan Televizyon yayın sistemi. Televizyon üzerine yerleģtirlen set üstü cihaz. Video akıģkanlığını ifade eden terim. Teleyazı. Televizyon yayınları ile gönderilen bilgi servisi. Ultra High Frequancy. 300 Mhz ile 3Ghz aralığındaki radyo tv yayınların ifade eden terim. Very High Frequancy. 30 Mhz ile 300 Mhz aralığındaki radyo frekansları. Video On demand. Ġsteğe Bağlı Video. 4

5 GiriĢ Yeni iletiģim teknolojileri, bilgisayar ağları, televizyon yayınlarındaki teknolojik farklılaģma, internete dayalı televizyon ve radyo yayıncılığı, iletiģim uydularının klasik anlamda kullanımının dıģında veri iletimi amaçlı kullanılması, mobil iletiģimdeki geliģmeler, depolama alanlarının ve formatlarının değiģimi, elektronik ve biliģimin iç içe geçmesi gibi, çok geniģ bir yelpazeyi ifade etmekle birlikte, oldukça karmaģık ve komplike olmayan bir altyapı kavramını da ifade etmektedir. 21. yüzyılın iletiģim yüzyılı olacağı düģünülecek olursa iletiģim teknolojilerindeki bu hızlı geliģimin toplumsal değiģimlerin daha hızlı bir ivmeyle gerçekleģmesinde tetikleme mekanizması görevini üstleneceğini söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle teknolojik geliģmenin getirdiği, baģta internet olmak üzere bir çok yeni iletiģim aracı toplumsal iletiģim süreçlerinde dönüģümlere neden olmaktadır. Bu dönüģümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi ise, iletiģim, teknoloji ve toplum kavramlarının aynı paralelde incelenerek göstermiģ olduğu geliģimin birbirinden bağımsız olarak değil bunun tam tersine tümleģik bir Ģekilde ele alınması gereğini doğurmuģtur. Yeni iletiģim teknolojileri günümüzde bir çok değiģik alanda kullanılmakla ve özellikle son yıllarda geliģiminin kazandığı ivme ile birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak karģımıza çıkmıģ olan teknolojiler olarak nitelendirilebilir. 5

6 Verinin sayısallaģtırılması ile birlikte bilgi portatif cihazlara kadar girmeye baģlamıģ ve birliye her yerden eriģim kurulan geniģ iletiģim ağları ile birlikte son derece basit ve bir o kadar da hızlı bir Ģekilde mümkün hale gelmiģtir Özellikle son on yılda yaģanan teknolojik geliģmeler her alanda olduğu gibi iletiģim alanında da yeni çığırlar açmıģ ve kitlesel iletiģimde farklı boyutların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıģtır. ĠletiĢim teknolojilerindeki bu çeģitlenmenin yansımaları teknolojik anlamda yeni medya formatlarının ortaya çıkmasına, yeni depolama alanlarının yaratılmasına ve etkileģimli yayıncılık anlayıģının doğmasına neden olmuģtur. Analogdan sayısala doğru gerçekleģen bu teknolojik geliģim izleyici profilinin de değiģmesine sebep olmuģ ve interaktif yayıncılık denilen etkileģimli yayıncılık anlayıģının çeģitlenerek değiģik ve farklı medya ortamlarında kendisine yer bulmasına sebep olmuģtur. Tüketimin sürekli arttığı günümüzde televizyonun, sinemanın, radyonun, internetin de görsel ve iģitsel anlamda tüketilmesinin ve bu tüketim arzına paralel olarak üreticilerin daha fazla içerik oluģturmak ve bu içeriğin tüketiciye daha çabuk ulaģtırılabilmesi düģüncesinden yola çıkarak teknolojiden de faydalanmaya baģlamasıyla birlikte iletiģim teknolojilerinde tahmin edilemez bir geliģme yaģanmasına paralel olarak kullanılan teknolojide de çeģitlenme ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Bu çeģitlik uygulama alanın sınırsız olanaklara sahip olmasıyla birlikte kitle üzerinde etkileģimli iletiģime izin vermekte bu da toplum üzerinde sosyal, ekonomik, ideolojik dönüģümlerin daha hızlı bir Ģekilde yaģanmasına zemin hazırlamaktadır. 6

7 Tüm bu geliģmeler, toplumsal değiģikliklere neden olmakta ve toplumsal yapının özelliklerini belirlemektedir. Yeni kitle iletiģim araçları telekomünikasyon ile enformatiği birleģtirdikleri için kimi zaman telematik araçlar olarak adlandırılırlar 1 Telematik araçlar sayesinde iletiģim sayısallaģarak inanılmaz ve boyutu tahmin edilemeyecek miktarda veriye dönüģmekte ve depolanan bu veri istenildiği zaman kitlenin veya bireyin kullanımına sunulmaktadır. Depolama sonucu ortaya çıkan büyük miktarlardaki veritabanları ise iletiģim sürecinin mesaj-alıcı-verici eksenli heterojen yapısından sıyrılarak çok daha homojen bir yapı içerisinde gerçekleģmesini sağlamada birer altyapı unsurları olarak görev almaktadır. Bu tez çalıģmasında kullanılan bu yeni teknolojilerin neler olduğu, hangi farklı kaynaklardan beslendiği, teknik özellikleri ve çalıģma prensiplerinin yanında sosyal ekonomik ve toplumsal etkilerinin neler olduğu irdelenecek ve yeni iletiģim teknolojileri ile birlikte eskiye oranla bilgi akıģında ne gibi bir farklılaģmanın olduğu araģtırılacaktır. 1 Doç. Dr. Güliz Uluç Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı Anahtar Kitaplar Yayınevi ikinci basım istanbul ocak 2008 s

8 Bölüm I: Yeni ĠletiĢim Teknolojilerindeki GeliĢmeler A-Yeni ĠletiĢim Teknolojileri 1- Karasal sayısal yayın Karasal sayısal yayın günümüzde kullanılan radyo-tv yayıncılığının radyo frekanslarıyla iletiminin bir sonraki nesli olarak ifade edilmektedir. Klasik bir anten ve bir tv alıcısı ile elde edilen görüntü ve sesin daha kaliteli bir Ģekilde iletilmesi amacıyla yapılan çalıģmaların sonucu olarak karģımıza çıkan yeni bir yayın standardıdır. Analog yayınlara göre bir çok avantajı da beraberinde getirmesinden dolayı giderek standart halini almaya baģlamıģtır. 20.yüzyıl ın son çeyreğinde haberleģme, iletiģim ve yayıncılık alanında kullanılan tekniklerde hızlı ve önemli geliģmeler yaģanmıģtır. Özellikle sayısal iletiģim tekniği kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayıncılık hizmetlerinde, analog yayın sistemlerine göre ses ve resim kalitesinin üstünlüğü yanında çeģitli bilgilerin de eģ zamanlı olarak ve daha ekonomik koģullarla program iletme olasılığı, ülkeleri bu konudaki araģtırmalarını derinleģtirmeye sevk etmiģtir. BaĢta ABD, Almanya ve Ġngiltere olmak üzere bir çok ülkede yapılan fizibilite çalıģmaları ve saha denemeleri sonuçları 21.yy ın yeni yayın sisteminin sayısal yayın sistemleri olacağını göstermiģtir 2 Analog kelime anlamı ile eģ, benzer demektir. Çünkü ses yada görüntü (ıģık) aslında doğada var olan birer dalgadır. Ses/görüntü teknolojileri ile bunların türevleri, 2 8

9 elektriği kullanarak doğadaki ses ve ıģık kaynaklarının benzerlerini yaratır.bir baģka değiģle bunları birer sinyale dönüģtürür. Ses ıģık ve elektrik yapısal olarak birbirine benzer. Hepsi birer dalga oldukları için dalga boyları ve frekansları vardır. Bu nedenle de birbirlerine çevrilebilirler. 3 Yukarıda da belirtildiği gibi analog video ve resim teknolojisindeki temel amaç benzetmek ve benzeģim sonucu oluģturulan bu görüntünün vericiler aracılığı ile evlerimizdeki televizyon alıcılarına iletilmesi sonucunda televizyon yayıncılığının gerçekleģmesi esasına dayanmaktadır. Temelde analog teknoloji aslında sesin yada görüntünün doğadaki biçimlerinin elektriksel kopyalarının yaratılmasıdır. Bu kopyalama orjinalin baģından sonuna kadar, devamlılık arz eden biçimde gerçekleģir. Analog un eģ, benzer anlamı da buradan geliyor. Sayısal ile analog arasında ki fark da burada yatar. Analog orjinali aynen kopyalar. Sayısal orjinalden örnekler alarak onu simule etmeye çalıģır. 4 Bu simule etme teknolojisi birinci kopya ile ikinci ve sonsuz kopyalar arasında her hangi bir fark olmamasına ve sayısal yayıncılıkta elektriksel benzeģim yerine görüntü ve sesin 1 ve 0 lar kullanılarak kodlanmasına neden olur. Görüntünün sayısallaģtırılarak iletilmesi aynı anda birden çok yayının gerçekleģtirilmesi, daha az band geniģliği kullanılarak daha fazla televizyon ve radyo yayınının yapılmasına olanak tanır. Bu sebeple ki sayısal televizyon yayıncılığı ilk olarak uydu iletiģiminde kullanılmaya baģlanmıģtır. Aslında taģınan analog yayında ki gibi örüntü ve ses değil tamamen ĢifrelenmiĢ veri paketleridir. 3 Göksenin Göksel, ĠletiĢim Teknolojilerinin evrimi broadcasterinfo sayı: 24 Kasım 2005 s Göksenin Göksel, a.g.e s.124 9

10 Sayısal yayıncılık 90 lı yılların baģlarında uydu üzerinden yayın yapan televizyon istasyonlarınca uygulanmıģ ve resim ve ses kalitesinde ki standardın stüdyodan çıktığı kalitede izleyiciye ulaģtırılması ile uydu yayıncılığı alanında bir standart haline gelmiģtir. Günümüzde evlerde kullanılan ve dijital alıcı (receiver) olarak tabir edilen teknoloji aslında tıpkı karasal sayısal yayıncılıkta olduğu gibi verilerin paketlenerek daha dar bir bant geniģliğinde sunulmasıdır. Karasal sayısal yayıncılıkta ise bu teknoloji uydu anteni yerine karasal antenlerin kullanılması ile mümkün hale gelmiģtir. Sayısal teknoloji kullanılarak gerçekleģtirilen bu yeni yayın metodu baģta karasal(terrestrial) yayıncılık olmak üzere uydu(satellite), Kablolu TV, LMDS, MMDS ve MVDS yayıncılığında kullanılmaktadır. Karasal dijital yayıncılık DVBT ve ya DTV (digital TV )olarak adlandırılmaktadır. Karasal sayısal yayıncılığın giderek yeni bir standart halini almasında, analog yayıncılığın artık ihtiyaca cevap vermemesi, izleyici beklentilerinin artması, görüntülerin sinema kalitesine çok daha yakın bir Ģekilde iletilmesi gibi nedenlerin etkisi büyük olmuģ ve bu sebepten dolayı geliģtirilmeye baģlanmıģ, 1990 lı yallarda baģlayan çalıģmalarla giderek bir standart halini almaya baģlamıģtır. Diğer yandan DVBT ile aynı frekans içerisinde birden fazla televizyon istasyonuna ait yayınlarının gönderilmesi mümkün hale gelmiģ ve giderek büyük bir sorun haline gelmeye baģlayan boģ frekans sorununun da çözülmesinde katkısı olacağı düģünülmüģtür. Halen kullanılmakta olan analog televizyon vericilerinden gönderilen görüntünün kullanmıģ olduğu band geniģliği yaklaģık olarak 300 megabit saniye ile ifade edilmektedir ki bu oldukça büyük ve boģa kullanılan bir band geniģliğini ifade etmektedir. 10

11 Bu kadar büyük bir band geniģliği kullanımına rağmen elde edilen görüntünün artık izleyici beklentilerini tatmin etmemesi, görüntünün karlı-buzlu olarak nitelendirilmesi, bir kaç televizyon istasyonu görüntüsünün üst üste binmesi gibi yaģanan sorunlar kaçınılmaz olarak radyo ve televizyon yayıncılığında sayılsallaģmaya geçilmesine sebebep olmuģtur. Klasik televizyon yayıncılığında UHF ve VHF olarak bilinen bantlardan her bir frekans için gönderilen sinyal sadece bir tv istasyonuna ait olmakla birlikte üzerinde TV txt olarak bildiğimiz teletext yayınlarıda bindirilerek tek bir istasyon gönderilbilmektedir. Oysa DVB-T de gönderilen radyo frekansında görüntü ve ses yerine ĢifrelenmiĢ ve sıkıģtırılmıģ veri (DATA) paketleri bulunmaktadır. Böylelikle her hangi bir frekans üzerinden örneğin ege üniversitesine RTUK tarafından tahsis edilmiģ olan VHF 9 Frekansı üzerinden 4-5 televizyon istasyonu yayını ve bir kaç radyo kanalı Ģifrelenerek bir veri paketi halinde gönderilebilir ve televizyona monte edilmiģ DVB-T alıcısı tarafından çözlülerek (DECODE) izleyicinin bu paket içerisinden seçtiği istasyonun gösterilmesine izin verilir. Sayısal karasal televizyon yayıncılığında tek bir televizyon istasyonu yayını için 2-4 mega bit gibi çok düģük bant geniģliği kullanılarak görüntülerin farklı codeck (sıkıģtırma algoritması) ler aracılığı ile sıkıģtırılması esas alınmıģ ve bu sayede radyo frekansı içerisinde bir veri paketi gönderilerek görüntüde herhangi bir kayıp olmaması sağlanarak analog yayında yaģanan problemlerin önüne geçilmiģtir. Karasal sayısal televizyon yayıncılığının klasik yayıcılığa göre getirdiği avantajları ve yenilikleri maddeleyecek olursak; Daha güvenilir 11

12 Gürültü ve karıģmalardan az etkilenir Hiç bozulmadan iletilebilir ve kopyalanabilir o (Ġlk kopya ile 100 üncü kopya tamamen aynıdır) Sinyal kalitesi istendiği kadar arttırılabilir o Veri hızı arttırılarak istendiği kadar iyi kalite elde edilebilir TV sistemleri ile bilgisayar sistemleri birleģebilir (MULTIMEDIA) Dijital devreler daha ucuza mal edilmektedir Dijital sinyal iģleme teknikleri hızla geliģmektedir VLSI (çok büyük çapta tümleģtirme) tekniğine çok uygundur. Bu yüzden dijital sistemin tamamı tek bir tüm-devre üzerinde yapılabilir. 5 Gibi bir çok artısının olduğunu ve neden giderek bir standart haline gelmeye baģladığını daha iyi anlayabiliriz. 5 Prof. Dr. Avni Morgül, Görüntü Sıkıştırma ve Sayısal TV Yayını (sunum) rtuk sayısal yayıncılık paneli 8 Mayıs 2006 Ġzmir. 12

13 Ġzleyici Açısından Genel Bir Değerlendirme Ġle Karasal Sayısal Yayın Ġzleyiciler açısından daha kaliteli, net görüntü ve ses alıģı sağlanacak Analog yayın için bir kanaldan bir TV program yayını yapılabilirken, karasal sayısal yayın bir kanaldan en az dört, en fazla altı TV program yayını yapılmasına imkan verecek. Analog teknolojide mümkün olmayan hareket halinde alıģ, karasal sayısal yayın teknolojisi ile mümkün hale gelecek ve televizyon yayınlarının mobil alıģı sağlanacak, Tek frekans ağı (SFN) teknolojisi sayesinde aynı kanaldan yayın yapan farklı noktalardaki sayısal yayınlar birbirlerini bozmak yerine kuvvetlendirdiğinden bu sayede enterferans sorunu ortadan kalkacak, frekansların etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. DVB-H yayınlarına uyumlu el cihazlarına ve cep telefonlarına yönelik televizyon yayınları iletilebilecek. 6 Karasal sayısal televizyon yayıncılığında kullanılan televizyon vericilerinin daha az güç harcayarak aynı alanı kapsaması sağlanacak Böylece insan sağlığını tehdit eden elektromanyetik kirlilik azaltılmıģ olacak. Sayısal karasal yayıncılığın bu kadar avantajının olmasında ki temel ilke izleyiciye gönderilen görüntünün sayısallaģtırılıp dijital ortama çevrildikten sonra sıkıģtırılması gibi bir özelliğinin bulunmasıdır. Görüntü ve sesin sıkıģtırılması iģleminde değiģik sıkıģtırma formatlarından ve codeck lerden faydalanılmaktadır lardan beri geliģtirilen bu sıkıģtırma teknolojileri aģağıdaki tabloda isim ve kullanım amaçlarına göre listelenmiģ olarak görülebilir

14 Yıl Standart Veri hızı Uygulama 1990 CCITT-H261 1Mb/s TV Konferans, Görüntülü Telefon 1992 MPEG-1 1Mb/s Video CD 1992 MPEG Mb/s DVD, Sayısal TV yayını 1996 H kb/s TV konferans (analog telefon hattı) 1999 MPEG-4 410k-2Mb/s Ġnternet, Mobil sisteler, Görüntü kaydı 2004 Tablo:1 Tablo 1 de 7 listelenmiģ olan yayın standardını oluģturan codeck lerden MPEG-2 halen sayısal uydu yayıncılığında televizyon ve radyo için standart olarak kullanılmaktadır. Amerika ve avrupa da ise yüksek tanımlamalı (HD) yayına geçilemeyen noktalarda karasal sayısal yayıcılıkta televizyon standardını almıģ bulunmaktadır. SıkıĢtırma oranı, görüntü kalitesi ve kaullandığı band genģliğinin diğerlerine oranla daha az olması gibi sebeplerden dolayı MPEG-4 yeni nesil karasal sayısal yayıncılığın standardı haline gelmektedir. 7 Prof. Dr. Avni Morgül, Görüntü Sıkıştırma ve Sayısal TV Yayını (sunum) rtuk sayısal yayıncılık paneli 8 Mayıs 2006 Ġzmir. 14

15 YÜKSEK TANIMLAMALI (HIGH DEFINITION) TELEVĠZYON Yüksek tanımlamlı televizyon klasik televizyon yayıncılığına oranla görüntüdeki pixel (rengi oluģturan ıģığa duyarlı elektronik noktacık) sayısının daha fazla olmasından yola çıkarak üretilen teknolojilerden birisi olarak adlandırılır. Ġlk defa yüksek tanımlamalı televizyondan 1930' larda bahsedilmeye baģlanmıģtır. Ġngiltere'de Selsdon Komitesi 180 satırı geçen her televizyon sisteminin yüksek tanımlamalı televizyon olduğunu duyurmuģtur. O tarihlerden beri hem görüntü kalitesinin, hem de ses kalitesinin en yüksek seviyede olması için üretici firmalarda AR-GE çalıģmaları yapılmakta ve bu çalıģmaların ürünü olan TV stüdyo sistemleri ve iletim sistemleri piyasaya sürülmektedir. 8 PAL, NTSC, SECAM gibi analog Geleneksel Televizyon Formatları ile 525 satırlı satırlı 4:3 ya da 16:9 görüntü oranlı (ekranın eni : ekranın yüksekliği) Sayısal Standart Televizyon (SDTV: Standard Definition Television) formatlarından daha yüksek çözünürlükte (1920 pikselx1080 satır, 1280 pikselx720 satır gibi daha fazla satır sayısı ve yatay bilgi ile) ve 16:9 görüntü oranı ile televizyon sinyalinin iletilmesi söz konusudur. ġu an evlerimizde kullandığımız televizyon yayıncılığında görüntüyü oluģturan pixel sayısı yatay ve dikey eksende 720x576= olacak Ģekilde tasarlanmıģtır. 8 Nevin KATRANCIGĠL Yüksek Tanımlamalı Televizyon yapımları EMO Ankara ġubesi Haber Bülteni özel ek yayınclık dosyası 2006 sayı:3 s.16 15

16 Bu PAL yayın sistemlerindeki pixel sayısını ifade etektedir. PAL yayın sisteminde bulunan 625 satırın Profesyonel yayıncılıkta standart olarak kabul edilen bu pixel sayısı halen uydu üzerinden alınan karasal yayınlarda geçerli olacak Ģekilde kullanılmaktadır. Uydu yayıncılığında kullanılan MPEG-2 video codeck yapısı gene 720x576 pixel sayısına eģittir. Karasal sayısal yayıncılığın uygulandığı bazı ülkelerde de bu pixel değeri yayınlarda satandart olarak kullanılmaktadır. Yüksek tanımlamalı (HD) yayın ise içerdiği pixel sayısı bakımından standart olarak kabul edilen farklı pixel oranlarına sahiptir. Bu oranlar; 720p (1280 pixel x 720 satır) 1080i (1440 pixel x 1080 satır HDV veya HD ready) 1080p (1920 satır x 1080 satır full HD) Gibi pixel referanslarının sonuna getirilen i (interlace tarama) ve p (prograssive tarama) harfleri ile isimlendirilmektedir. Görüntülerin ekran üzerinde oluģturulmasına yönelik olan bu tarama standartları ayrım gözetmeksizin yüksek tanımlamalı olarak nitelendirilmektedir. (p) taranma yönteminde ekranda arka arkaya gelen görüntü adedi belirtilir, (i) taranma yönteminde ise görüntüyü oluģturmak için önce tek numaralı satırlar daha sonra ise çift numaralı satırlar taranarak sonuçta toplam görüntü satırlar arasında sırası ile geçmeli olarak taranır ve ekran üzerinde görüntü oluģturulur. 16

17 Analog PAL TV yayınlarındaki bir resim için ayrılan 625 satıra karģılık gelen saniyede 25 görüntünün taranması ile elde edilen çözünürlük HDTV de bir resim 2 defa taranarak elde edilen toplam 1080 satır sayısı ile ekranda saniyede 60 görüntüye çıkarılmakta ve resmin çözünürlüğü de bu Ģekilde artırılmaktadır. AĢağıdaki tabloda HDTV sistemlerinde ve analog yayıncılıkta kullanılan standartların tanımlı satır sayısı ve progressive tarama algortimaları verilmiģtir. Tablo 2 9 T Tablo 2 den de anlaģılabileceği gibi yüksek tanımlamalı televizyon ve onun standartlarına uygun değiģik medya ortamların da satır sayısı giderek artmakta ve bu da daha büyük ekranlarda standart televizyonlara oranla daha kaliteli görüntü oluģturulmasına katkıda bulunmaktadır. Televizyon ekranının çapının büyümesi, görüntünün dağılması tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Genel olarak, yüksek tanımlamalı televizyon, 1000 satır sayısından daha fazla tarama yapan, dijital ve HI-FI (high fidelity) ses naklini sağlayan ve 16:9 luk bir 9 S. Vedat Karaarslan sayısal tv ve HDTV nedir makale 17

18 görüntü oranı ile görsel ve iģitsel estetik kalitesi arttırılmıģ televizyon alıcıları olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle yüksek tanımlamalı televizyonu, geleneksel televizyon alıcılarından farklı kılan üç ana teknik tema vardır. Bunlar: 1- Satır sayısının çok yüksek olması (normal televizyon alıcılarına göre iki kat) 2- GörüĢ alanının normal televizyon alıcılarına göre daha geniģ olması 3- Dijital ses ve HI-FI kalite. 10 Yüksek Tanımlamalı (HD) televizyon sayısal TV iletimi üzerinden iletilecek görüntünün kalitesini belirleyen bir faktördür. Alıcılar yönünden sayısal karasal TV ile HDTV arasındaki fark; sayısal TV de yayının yüksek çözünürlüklü olarak iletilmesi ile alıcı üzerindeki bir set-top-box (sayısal yayını decode edebilecek özellikte bir çeģit decoder) ile analog TV alıcısında izlenmesi, HDTV de alıcının da HDTV uyumlu çalıģan bir görüntü cihazı olması ve çekilen görüntünün de HDTV uyumlu olmasıdır. 10 Doç. Dr. Güliz Uluç a.g.e, s

19 Yüksek Tanımlamalı Televizyon Yayıncılığının tercih edilme sebepleri ve avantajları. Daha fazla bilgi iletildiği için görüntü detayı ile birlikte netlik de fazladırneredeyse standart televizyonun 6 katı kadar. BaĢta ABD, Japonya, Avustralya ve Kore'de olmak üzere HD yayınlarının yaygınlaģması ve teknolojik rekabette geri kalma kaygısının ve materyal değiģiminde, yani TV yapımları alıģveriģinde ortaya çıkan standart farklarının mevcut olmasıdır. Format standardının sağlanması amacıyla yeni teknolojiye geçiģin sağlanması. Görüntüyü oluģturan parlaklık ve renk bilgileri itibariyle de üstünlüğü nedeniyle daha kaliteli bir görüntü verir. Görüntünün büyük ekranlarda oynatılması bozulmalara neden olmaz Doygunluk, kontrast, insan teni algılaması gibi konularda HDTV en geliģmiģ teknolojiye sahiptir. Ġzleyicinin sahip olması gereken LCD, Plazma gibi teknolojilerin giderek ucuzluyor olması. Enerji tüketiminin standart televizyonlara oranla çok çok daha az olması Karasal sayısal yayıncılıkla senkronize bir Ģekilde gerekli ihtiyaçları sağlaması (sayısal karasal yayıncılık yüksek tanımlamalı televizyon için en uygun altyapıyı sunmaktadır.) EtkileĢimli yayıncılığa çok daha uygundur. 19

20 Tüm bu maddelediklerimizin dıģında HDTV yayınlarının karasal sayısal yayıncılıkla birlikte ve geçmiģi çok eski olmasına rağmen henüz bir yayın standardı olamamasının da getirdiği bir takım olumsuz etkenler bulunmaktadır. HDTV yayıncılığının standart olmasının önündeki bu olumusuz etkenler ise: Sürekli geliģim halinde olması ve belirli bi standarda oturamamıģ olması, Analogdan sayısala geçiģin henüz tamamlanmamıģ olması ve dünyanın büyük bir bölümünde halen analog yayının tercih ediliyor olması, HDTV yayıncılığına geçiģ için yayın yapan studyoların ve tv istasyonlarının tüm altyapılarını değiģtirmeleri zorunluluğu, Broadcast tipte HDTV kayıt cihazları ve studyo ekipmanlarının halen pahalı olması, HDTV için gerekli yayınlarım prodüksiyon hizmetlerinin standart yayına göre daha masraflı olması, Son kullanıcı olarak nitelendirilen izleyicinin evindeki alıcı cihazların büyük bir kısmının hem sayısal karasal, hem sayısal uydu, hem de HDTV yayınlarını alabilecek altyapıya sahip olmaması, GeçiĢin uzun bir zaman dilimine yayılması, Ticari amaçlı yayın yapan Dijital platformlar haricinde HDTV yayını yapan ulusal nitelikte kanalların bulunmaması. Bütün dünyada tanınan tek standart olması yüzünden teklif edilen bu sistem günümüzde kullanılan televizyon standartlarına uymamakta, televizyon stüdyo cihazlarında, dağıtım kanallarında, nakil sisteminde yeni kuģak teknolojinin 20

21 kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ekonomik zorluklar nedeniyle HDTV nin dünya standardı haline getirilmesi çok kolay olmamaktadır. 11 Bu maddlerden hareketle HDTV nin dünya üzerinde en azından Ģimdilik, geliģmiģ bazı ülkeler dıģında bir yayın standardı olarak yerleģmesinin zamana ve teknolojideki geliģime paralel olarak ucuzlamasına bağlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından karasal sayısal yayıncılığa geçilmesinin zorunlu olması ile birlikte onunla aynı alyapıyı kullanabilecek HDTV yayınlarının da senkronize bir Ģekildeiletilmesiyle birlikte uzak olmayan bir gelecekte bunun mümkün olacağını öngörebiliriz. IP TV IPTV (Internet Protocol Television) Televizyon/ve veya görüntü sinyallerinin geniģbant (kablo internet/dsl) kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü üzerinden dağıtıldığı sistemlere denmektedir. Bu sistem genel olarak geniģ bant iģletmecisi tarafından sağlanan internet bağlantısına paralel olarak aynı altyapı üzerinde tahsis edilen bir bant geniģliğiyle sağlanır. IPTV kendi baģına bir protokol değildir, bir protokol üzerinden ses ve görüntünün canlı olarak veya kaydedilmiģ bir medya üzerinden izleyiciye internet üzerinden sunulması temeline dayalı olarak sunulan bir tlevizyon yayın sistemidir. 11 Mehmet Özçağlayan, Yeni iletişim teknolojileri ve değişim, doktora tezi.ġstanbul Üniversitesi sosyal Bilimler enstitüsü, istanbul 1996, s

22 IPTV internetin giderek çok daha hızlı bir Ģekilde yaygınlaģması ve internete eriģim hızının da eskiye oranla kıyaslanamayacak derece hızlı olmasının getirdiği avantajla önecleri deneysel olarak sunulmaya baģlamıģ bir hizmet olmakla birlikte giderek internet üzerinden televizyon yayıncılığı konusunda standart halini almaya baģlamaktadır. IPTV yapısı gereği web ortamı üzerinden yayın yapıyor olmasına rağmen her türlü kaynaktan beslenir ve yayınlarını geniģ band internet bağlantısının olduğu her yere rahatlıkla iletebilir. Geleceğin yayıncılık standardı olarak görülen IPTV gerek kablossuz gerek kablolu internet eriģiminin bulunduğu her yere iletilebilmesinden dolayı yayıncıların ilgisini çekmektedir. TV kanallarının IP paketlerine dönüģtürülerek bir data networkü üzerinden son kullanıcıya ulaģtırılması düģüncesi televizyonu sadece yayınları alan bir cihaz olmaktan çıkarmıģ televizyonu interaktif çok fonksiyonlu bir cihaz haline getirmeye baģlamıģtır. Bu düģünceyle beraber telekom Ģirketleri kablo tv, uydu yayını gibi interaktif olmayan yada çok düģük seviyede etkileģime izin veren yayınlara alternatif olarak IPTV servisi sağlamaya baģlamıģlardır. TV yayıncılığı konusunda en etkili geliģmenin IP nin TV iletiģiminde kullanılması ile olmaktadır. Ġçerik ve teknik altyapı olarak IP TV hemen hemen tüm kayıtların ve formatların sayısallaģtırılarak farklı formatların aynı havuzda toplanması sonucu tek bir paket olarak ele alınmakta ve veri haline getirilen bu farklı formatlar aynı paketin içerisinde izleyiciye iletilmektedir. 22

23 AĢağıdaki Ģekilde de görüleceği üzere Ġnternet üzerinden TV yayınlarının iletilmesi için band geniģliği gereksinimi yeni nesil bir Ġnternet tasarımı ile mümkün olabilecektir TABLO-3 12 Yukarıdaki tablodan dan da anlaģılabileceği üzere IPTV ağlarının üstünlüklerinden biri de farklı aygıt, ağ hizmet sunucu ve hizmetlerin entegrasyonu ve yakınsamasıdır. Var olan telekomünikasyon, Tv yayını ve internet hizmetlerinin etkileģim ve yakınsaması sonucunda katama değerli yeni hizmetler ortaya çıkacaktır. 12 S.Vedat KARAARSLAN 23

24 TV-üstü cihaz, kiģisel bilgisayar ve cep telefonu gibi aygıtlar kullanılarak farklı hizmet sunucularına ait içerik ve hizmetlere eriģebilmek mümkün olacaktır. Örneğin e- posta, ses postası vb. Yöntemlerle ileti gönderenin kimlik bilgileri tv ekranında gösterilebilecektir. Bu durumda kullanıcıların yakın gelecekte webi taramak video-telefon görüģmeleri yapmak, resim göndermek, Tv programlarını izlemek vb. Olanakların tümünü birden sunabilen aygıtlara kavuģabileceklerini söylemek bir kehanet olmayacaktır. 13 IPTV ile farklı mecralar arsındaki transfer ve bilgi akıģı her türlü içeriğe her yerden ve her zaman ulaģılmayı sağlamakla birlikte bu mecralar arasında geçiģ yapıp etkileģimli bir Ģekilde onun bir parçası olmayı da kolaylaģtırıyor. Görüntü ve dosya paylaģımı mesajlaģma gibi özellikler sayesinde televizyon üzerinden diğer kullanıcılarla iletiģim kurmak sesli veya görüntülü görüģmeler yapmak, resimli veya video içerikli mesajlar göndermek mümkün. IPTV sayesinde mobil bankacılıktan alıģveriģe, e-devlet uygulamalarından fatura ödemeye kadar bir çok servisin de verilmesi mümkün olacak. Dolayısı ile kullanıcılar multimedya ve internet ortamındaki uygulamaların tamamını IPTV sayesinde televizyonları sayesinde kullanabilecekler Prof. Dr. Mehmet Ģafak. Birey eksenli interaktif yayıncılık IPTV spiart medya 2008 birinci basım s: Cenk KırbaĢ, Klasik televizyonun kişisel ve interakitf televizyona evrimi, Makale. 24

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı

Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı Mehmet GÜLŞEN Daire Başkanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spektrum İzleme ve Denetleme Dairesi 21 Kasım 2008 Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SAYISAL YAYINCILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ ININ MEVCUT DURUMU KARASAL SAYISAL YAYINCILIK (DVB-T) CEP TELEVİZYONU VEYA MOBİL TV (DVB H) İNTERNET ORTAMINDAN TV YAYINCILIĞI

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh.

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. 4.5G TEKNOLOJİSİ 4.5G/LTE ADVANCED MOBİL CİHAZLAR Mobil İletişim Teknolojisi 2G Teknolojisi GSM/GPRS, EDGE 3G Teknolojisi WCDMA/UMTS, HSPA+ 4G Teknolojisi LTE 4.5G

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Sayı: 20 Bu Ay... Dünya nın en küçük ve hafifi çok havalı Taşınabilir High Definition İhtişamı BRAVIA D3000 Serisi ile Tanışın Cyber-shot ile su altı keyfi Anılarınızı

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür.

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. Karasal Sayısal(Dijital) Televizyon Yayıncılığı "DVB-T" Nedir, Ne Değildir? Öncelikle başlıkta adı

Detaylı

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim HotelTV HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 2014 Ekim D0257 - HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 1. Düzeltme Geçmişi Date Owner Version Reason & Change 14 Şubat 2014 Uğur Daltaban A0.1 İlk Oluşturma 8 Ekim

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Sayısal Radyo Yayıncılığı

Sayısal Radyo Yayıncılığı Sayısal Radyo Yayıncılığı Mevlüt TAÇYILDIZ MüĢavir, ARGE Müdürü Stüdyolar ve Program Ġletim Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı ĠÇERĠK 1. Karasal Radyo Yayıncılığı; analog ve sayısal radyo 2. Sayısal Radyo Yayıncılığı

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com Yeni Yayın Teknolojileri Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com EMO, Ankara 16 Nisan 2008 program: DVB S/S2/T/T2/C/H/SH DRM - DAB HDTV (Full HD

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008 Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler Kasım 2008 Komisyon Üyeleri Prof.Dr. Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi- İSYAM) Prof.Dr. Birsen Saka (Hacettepe Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

View of the Turkish market from the commercial broadcaster

View of the Turkish market from the commercial broadcaster View of the Turkish market from the commercial broadcaster Muzaffer Şafak Ratem yönetim kurulu üyesi Kanal 7 Medya grubu Planlama ve Teknik Daire Başkanı Türkiye deki TV Yayıncılığı ve İletim Teknikleri

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv HOTEL IPTV SYSTEMS ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY 1. GIRIŞ IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISION) Eskiden IP trafik yoğunluğu, yüksek hızda veri nakli eksikliği

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV de Sistem Seçimi Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi TV Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı.

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM 11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM Diyelim ki bir gezideyiz fakat diz üstü bilgisayarımızı evde bıraktık ve elektronik postamıza ulaşmak istiyoruz. Hiç problem değil; sadece mesaj alabilen ve internete bağlanabilen

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat.

MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat. MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat.com info@poseidonsat.com Otuzdan fazla uyduya sahip, Dünyadaki

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1

Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1 Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1 Merkezi TV Sistemi Nedir? Merkezi TV Sistemleri; kullanıcıların, belirli sayı ve içerikteki televizyon kanalını ilave bir cihaz (uydu alıcı) kullanmadan ve herhangi bir

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Merkezi İşlem Birimi (CPU) Merkezi İşlem Birimi (CPU) Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Merkezi İşlem Birimi (CPU) Bilgisayarınızın beynidir. Bilgisayarlardaki bütün aritmetik, matematik ve mantık hesaplamalarının

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı taradından finanse edilen ISTKA/ 2015/YGI

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri Tümleşik TV Servisleri Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri AJANDA TV Servisleri IPTV Servisi OTT Servisleri Web Servisi Engelsiz İstemci Cep Servisi Smart TV Servisi Uydu Servisi

Detaylı

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İSTKA/ 2015/YGI

Detaylı