İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ"

Transkript

1 İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri

3 II

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar al c lar n, ara t rmac lar n ve tüm istatistik kullan c lar n n ihtiyaç duyduklar istatistiksel verileri, uluslararas standartlara uygun olarak ve güvenilirlik, tutarl l k, tarafs zl k, istatistiki gizlilik, güncellik ve effafl k ilkeleri do rultusunda üretmekte ve yay mlamaktad r. Üretilen istatistiklerin gerçekleri yans tmas n n sa lanmas, tüm kullan c lara tarafs z ve e zamanl olarak sunulmas, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakk n n gözetilmesi temel esaslard r. Kurumumuzun gerek bas l yay n olarak ç kard, gerekse internet sayfas nda yay mlad tüm istatistiksel veriler ile birlikte, ara t rman n metodolojisine (kullan lan tan m, kavramlar ve s n flamalar, ara t rman n kapsam ve yöntemi, örnek tasar m vb.) ili kin aç klamalar da kapsaml ve güncel olarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktad r. statistiksel verilerin do ru okunmas, sa l kl yorumlanmas, ancak metodolojik aç klamalar n dikkate al nmas ile mümkündür. Hanehalk i gücü anketine ili kin ayr nt l metodolojik aç klamalar da gerek internette, gerekse bas l yay nlarda mevcuttur. Haz rlanan bu yay nda ise, i gücü ara t rmas na ili kin teknik ve teorik aç klamalar n ötesinde, bu konuyla ilgili merak edilen, tart lan, ele tirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ili kin aç klamalara yer verilmi ve yay n haz rlan rken konuya ilgi duyan herkes taraf ndan ilgiyle okunabilir olmas hedef al nm t r. Yay n n tüm kullan c lar na yararl olmas n dilerim. Doç. Dr. Ömer DEM R Ba kan Doç. Dr. Ömer DEMİR Başkan III

5 V İçindekiler Ç NDEK LER Önsöz çindekiler Sayfa III V 1. gücü, stihdam ve sizlik statistikleri 1. Ülkemizde istihdam ve i sizli e ili kin veriler nas l hesaplanmaktad r? 2. AB üyesi ve di er geli mi ülkelerde istihdam ve i sizlik verileri nas l hesaplanmaktad r? 3. Hanehalk i gücü anketinin amac nedir? 4. Ülkemizde ilk hanehalk i gücü anketi ne zaman gerçekle tirilmi tir? 5. Hanehalk i gücü anketi hangi tarihten itibaren düzenli olarak uygulanmaya ba lanm t r? 6. Hanehalk i gücü anketinin uygulanma s kl nda 1988 y l ndan bugüne kadar ne gibi de i iklikler olmu tur? 7. Hanehalk i gücü anketi sonuçlar n n yay mlanma s kl ne ekilde de i mi tir? y l ndan itibaren aç klanmaya ba lanan ayl k sonuçlar ile y llar aras nda yay mlanm olan üçer ayl k (dönemsel) sonuçlar ne ekilde kar la t r labilir? 9. Her ay aç klanmakta olan sonuçlar, bir önceki ay verileri ile kar la t rmak mümkün müdür? 10. gücü istatistikleri konusunda geriye dönük ne kadar bilgi mevcuttur? y l öncesindeki seri ile 2000 y l ndan sonra uygulanan anket sonuçlar n n kar la t r lmas mümkün müdür? 12. Anketin tahmin boyutunda (sonuçlar n hangi co rafi kapsamda yay mland ) bir de i iklik olmu mudur? 13. Ülkemizde il düzeyinde i gücü verilerine ula mak mümkün müdür? 14. Nüfus say mlar d nda il düzeyinde i gücü verilerine ula man n ba ka yolu yok mudur, di er ülkelerde uygulama nas ld r? 15. Hanehalk i gücü anketiyle elde edilen bilgiler AB normlar na uygun mudur? V

6 İçindekiler Sayfa y l nda hanehalk i gücü anketiyle ilgili ne tür yenilikler yap lm t r? 17. Eurostat ile TÜ K in i gücü anketi ile ilgili kulland tan m ve standartlar tümüyle ayn m d r? 18. Eurostat n Türkiye ye ili kin yay mlad i gücü verileri ile TÜ K in yay mlad veriler, kullan lan ya s n r d nda tümüyle ayn m d r? 19. Avrupa Birli i ne uyum konusunda i gücü anketinde yeni bir düzenleme dü ünülüyor mu? 20. Türkiye de istihdam ve i sizlik ile ilgili olarak idari kay tlara dayal bilgiler mevcut mudur? 21. Hanehalk i gücü anketi kimlere uygulanmaktad r? 22. Kurumsal nüfus nedir? 23. Kurumsal olmayan sivil nüfus ne demektir? 24. Çal ma ça ndaki nüfus ne demektir, neye göre belirlenmektedir? 25. Hanehalk ile ne ifade edilmek istenmektedir? 26. Hanehalk i gücü anketinin örnekleme birimi nedir? 27. Anket uygulanacak olan adresler nas l seçilmektedir? 28. Anketin örnek büyüklü ü nedir? 29. Anket uygulanacak fertler için bir ya s n r var m d r? 30. Hanehalk i gücü anketinde bilgiler nas l derlenmektedir? 31. Anket için seçilen hanelerin anket öncesinde kendileriyle böyle bir çal ma yap laca ndan haberleri oluyor mu? Nas l? 32. Anketin alan organizasyonu nas l gerçekle mekte, her ay anket ne kadar sürede tamamlanmaktad r? 33. Anket tüm illerde uygulanmakta m d r? 34. Anketin veri kalitesini sa lamaya yönelik ne gibi çal malar yap lmaktad r? 35. Ankette derlenen verilerin do rulu unu kontrol etmeye yönelik bir çal ma yap l yor mu? 36. Alandan derlenen ve analizi tamamlanan veriler, yay mlanmadan önce hangi süreçlerden geçiriliyor? 37. A rl kland rma ne demektir ve nas l yap lmaktad r? 38. Veriler ait olduklar aydan ne kadar zaman sonra yay mlanabilmektedir? VI VI

7 İçindekiler Sayfa 39. Hanehalk i gücü anketinde görev alan personele ne tür e itimler verilmektedir? 40. Hanehalk i gücü anketinden elde edilen sonuçlar, di er veri kaynaklar (di er ara t rmalar, idari kay tlar vb.) ile kar la t r labilir mi? Nas l? 41. Hanehalk i gücü anketi ile ilgili verilere ne ekilde ula labilir? 42. Hanehalk i gücü anketine ili kin mikro veriler ara t rmac lara verilmekte midir? 43. Anket sonuçlar ndan ankete kat lanlar haberdar ediliyor mu? 44. Hanehalk i gücü anketinin temel kavramlar ndan biri olan i gücü nas l tan mlanmaktad r? 45. gücünün ölçümünde kullan lan istihdam ve i sizlik kriterleri nas l belirlenmektedir? 46. Referans haftas (dönemi) ne demektir? 47. Hanehalk i gücü anketi tan mlar na göre kimler istihdamdad r? 48. Referans haftas nda i ba nda olanlar n istihdamda kabul edilme kriteri nedir? 49. Referans haftas nda sadece bir saat çal an bir ki inin istihdamda kabul edilmesi ne derece do rudur? 50. Referans haftas nda i ba nda olmayanlar hangi ko ullarda istihdamda kabul edilmektedir? 51. Ücretli veya maa l olarak çal an, ancak referans haftas nda çe itli nedenlerle i inin ba nda bulunmayan ki iler istihdamda m kabul edilmektedir? 52. Ücretli olarak çal an, iki ay önce do um yapm ve halen yasal do um iznini kullanmakta olan ki i istihdamda m kabul edilmektedir? 53. Çal t i yerinden iki ay ücretsiz izin alm olan bir ki i istihdamda m kabul edilmektedir? 54. Alan uygulamas esnas nda anketörlerin, bu ekilde i inin ba nda olmayan ücretli veya maa l fertler söz konusu oldu unda, bu ferdin istihdamda olup olmad na karar vermesi biraz zor ve karma k de il mi? VII

8 İçindekiler Sayfa 55. buldukça yevmiyeli olarak çal an, ancak referans haftas nda hiç çal mam olan bir ferdin istihdam durumu nas l de erlendirilmektedir? 56. Mevsimlik i lerde ücret kar l çal an fertlerin durumu nas l de erlendirilmektedir? 57. Mevsimlik çal anlar hangi durumda i gücüne dahil olmayanlar kapsam nda de erlendirilmektedir? 58. Mevsimlik çal anlar n i gücü durumu nas l tespit edilmektedir? 59. gücü anketinin uygulanmas s ras nda sorular n i leyi i ve bireyin i gücü durumu nas l belirlenmektedir? 60. Bir i i oldu u halde referans haftas nda i ba nda olmayan kendi hesab na veya i veren olarak çal anlar n durumu nas l de erlendirilmektedir? 61. Bir i i oldu u halde referans haftas nda i ba nda olmayan ücretsiz aile i çilerinin durumu nas l de erlendirilmektedir? 62. Ev kad nlar hangi durumlarda i gücüne dahil edilmemektedir? 63. Ev i leriyle me gul olan bir ev kad n, ayn zamanda kendi evinde gelir getirici bir i yap yorsa (örne in; örgü, dantel örüp veya mant, börek vb. yap p sat yorsa ya da kendi evinde ücret kar l çocuk bak yorsa vb.) bu ki inin i gücü durumu nas l de erlendirilmektedir? 64. Üniversite ö rencisi olan fert ayn zamanda bir i te çal yorsa nas l s n fland r lmaktad r (ö renci mi, çal an m )? 65. Ö renimine devam ederken, bir taraftan da kendine uygun bir i te çal mak isteyen ve i arayan bir üniversite ö rencisi nas l s n fland r lmaktad r (ö renci mi, i siz mi)? 66. Üniversiteyi bitirmi ve kendi mesle inde bir i arayan, ancak bu süreçte kendi harçl n ç karmak üzere herhangi bir i te çal an ferdin durumu nas l de erlendirilmektedir? 67. stihdam n ölçümünde kullan lan referans haftas nda bir saatlik çal ma kriterinin toplam istihdama etkisi ne kadard r? 68. Bir i yerinde meslek ö renmek amac yla çal an ç rak ve stajyerler de istihdam kapsam nda m de erlendirilmektedir? 69. Emekli olduktan sonra çal maya devam eden fertler istihdamda m kabul edilmektedir? VIII VIII

9 İçindekiler Sayfa 70. Sadece kendi tüketimini kar lamaya yönelik olarak tar msal faaliyet yapan bir ki i istihdamda m d r? 71. Gönüllü yap lan faaliyetlere kat lan bir ki i istihdamda kabul edilmekte midir? 72. Hanehalk i gücü anketi sonuçlar na göre aç klanan kay t d istihdam rakam neyi ifade etmektedir? 73. Esas i ne demektir? 74. stihdam oran nedir ve nas l hesaplanmaktad r? 75. Eksik istihdam ne demektir? 76. Eksik istihdam oran nas l hesaplanmaktad r? 77. Eksik istihdamda olanlar neden i siz say s na dahil edilemez? 78. Hanehalk i gücü anketi kapsam nda kimler i siz olarak tan mlanmaktad r? 79. siz say s n n belirlenmesinde temel kriterlerden biri olan, i arama kanal n kullanmak ne demektir? 80. Herhangi bir i arama kanal n n kullan lm olmas i sizli in tespitinde neden bu derece önemle üstünde durulan bir konudur? 81. sizlik oran nas l hesaplanmaktad r? 82. ILO tan m ndan farkl, ülkeye özgü bir i sizlik tan m yap labilir mi? 83. gücü istatistikleri dönemsel olarak kar la t r ld nda, i gücüne kat lma oran, ev kad nlar n n say s gibi de i kenlerde farkl l klar oldu u görülmektedir. Bunun sebebi nedir? 84. Türkiye de i gücüne kat l m oran geli mi ülkelerle kar la t r ld nda niçin dü üktür? 85. Türkiye de i gücüne kat lma oran neden gittikçe azal yor? 86. Türkiye de genç i sizlik sorununun boyutlar di er ülkelerle kar la t r ld nda ne düzeydedir? 87. Hanehalk i gücü anketleri ile çocuk istihdam na dair bilgi elde etmek mümkün müdür? 88. Hanehalk i gücü anketi ile i gücü piyasas na ili kin ba ka ne tür çal malar yap lmaktad r? IX

10 İçindekiler Sayfa 2. ema, Tablo ve Grafik Listesi ema 1. inin ba nda olmayan ücretli veya maa l fertler 2. gücü sorular n n i leyi i 3. gücü çat s Tablo 1. Haftal k fiili çal ma süresine göre eksik istihdamda olanlar, Ülkelere göre i gücüne kat l m oran, Y llar itibariyle i gücüne kat l m oran ve istihdamda tar m sektörünün pay 4. Ülkelere göre i sizlik oran, Grafik 1. Dönemlere göre i gücü de i kenleri 32 Ek 1. Y llar itibariyle i gücü de i kenleri, Türkiye 2. AB i gücü anketlerinde ülkelere göre kapsam, s kl k ve cevaplama oranlar, X X

11 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 1: Ülkemizde istihdam ve i sizli e ili kin veriler nas l hesaplanmaktad r? Di er ülkelerde oldu u gibi, i gücünü olu turan istihdam edilenler ile i sizlerin say s ve çe itli özelliklerine ili kin bilgiler, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan 1988 y l ndan itibaren düzenli olarak ve Uluslararas Çal ma Örgütü (ILO) standartlar çerçevesinde uygulanmakta olan Hanehalk gücü Anketleri (H A) ile elde edilmektedir. Hanehalk i gücü anketinin örneklem tasar m ve metodolojisinin belirlenmesi a amalar nda ILO uzmanlar ndan dan manl k al nm, ara t rman n ilk soru ka d da ILO uzmanlar yla birlikte olu turulmu tur. Bu ara t rma ile Avrupa Birli i statistik Ofisi nin (Eurostat), tüm üye ve aday ülkelerin i gücü istatistikleri konusunda derlemelerini öngördü ü de i kenlerin tümü elde edilmektedir. Soru 2: AB üyesi ve di er geli mi ülkelerde istihdam ve i sizlik verileri nas l hesaplanmaktad r? Mevcut durumda neredeyse tüm ülkeler, i gücünün tespitine yönelik olarak ILO taraf ndan belirlenen tan m ve kavramlar n esas al nd i gücü anketlerini uygulamaktad r. Kimi ülkelerde bu anketlerin geçmi i oldukça eskilere dayan rken, baz ülkeler bu konudaki çal malara daha yak n zamanda ba lam t r. Ayr ca, anketin uygulanma s kl da ülkelerin kendi karar ve ihtiyaçlar na göre de i ebilmektedir. Geli mi ülkelerde anket, genellikle daha s k (sürekli veya ayl k) uygulanmaktad r. Örne in; Avrupa Birli i ne üye ülkelerin tamam nda i gücü anketleri, y l n tüm haftalar referans al nmak suretiyle sürekli olarak ve yine ILO kriterleri çerçevesinde uygulanmaktad r. Türkiye nin yan s ra Avrupa Birli i ne üye ve aday ülkeler ile EFTA ülkelerinde i gücü anketinin uygulanmas na yönelik kar la t rmal metodolojik bilgiler Ek 2 de verilmi tir. Soru 3: Hanehalk i gücü anketinin amac nedir? Hanehalk i gücü anketinin amac ülkemizdeki i gücünün yap s n ayr nt l ve güncel bilgilere dayal olarak ortaya koymakt r. Bu ara t rmada istihdam edilenler; ekonomik faaliyet, meslek, i teki durum ve çal ma süresi, i sizler ise; i arama süresi, arad klar i ve benzeri özellikleri ile ortaya konmaktad r. Özellikle idari kay tlar n yeterli olmad ülkelerde, istihdam edilenler ile i sizlerin temel özelliklerine ili kin bilgiler, i gücü anketlerinden elde edilen verilerle ulusal ve bölgesel düzeyde tahmin edilmektedir. 1 1

12 2 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 4: Ülkemizde ilk hanehalk i gücü anketi ne zaman gerçekle tirilmi tir? lk hanehalk i gücü anketi 1966 y l nda sanayisi geli mi sekiz ilde deneme niteli inde gerçekle tirilmi tir y llar aras nda i gücü anketleri düzensiz aral klarla uygulanm olup, bu dönemde uygulanan anketlerden elde edilen veriler birbiri ile tam olarak kar la t r labilir nitelikte de ildir. Soru 5: Hanehalk i gücü anketi hangi tarihten itibaren düzenli olarak uygulanmaya ba lanm t r? Ülkemizde hanehalk i gücü anketleri 1988 y l n n Ekim ay ndan itibaren, Uluslararas Çal ma Örgütü nün Onüçüncü Çal ma statistikçileri Konferans nda benimsenen tan m ve kavramlar çerçevesinde düzenli olarak uygulanmaktad r. Soru 6: Hanehalk i gücü anketinin uygulanma s kl nda 1988 y l ndan bugüne kadar ne gibi de i iklikler olmu tur? y llar aras nda her y l n Nisan ve Ekim aylar nda olmak üzere y lda iki kez uygulanan anket, 2000 y l ndan itibaren i gücü piyasas na yönelik verilere olan ihtiyac n artmas ile birlikte ayl k olarak uygulanmaya ba lanm t r. Soru 7: Hanehalk i gücü anketi sonuçlar n n yay mlanma s kl ne ekilde de i mi tir? y llar aras nda y lda iki kez uygulanan anket sonuçlar yine y lda iki kez yay mlanm t r y l ndan itibaren anket ayl k olarak uygulanmaya ba lanm olmakla birlikte, y llar aras nda anket sonuçlar üçer ayl k dönemler itibariyle ve y ll k olarak yay mlanm t r y l Ocak ay ndan itibaren, hareketli üç ayl k dönemlerin esas al nd anket sonuçlar ayl k olarak yay mlanmaya ba lanm t r. Soru 8: 2005 y l ndan itibaren aç klanmaya ba lanan ayl k sonuçlar ile y llar aras nda yay mlanm olan üçer ayl k (dönemsel) sonuçlar ne ekilde kar la t r labilir? 2005 y l ndan itibaren hareketli üçer ayl k dönemler esas al narak her ay aç klanmakta olan sonuçlar, ifade kolayl aç s ndan ilgili üç ayl k dönemin ortas ndaki ay ad yla an lmakta olup, ubat, May s, A ustos ve Kas m ay sonuçlar y llar aras nda aç klanm olan dönemsel sonuçlara kar l k gelmektedir. Dolay s yla, bu aylara ait sonuçlar, 2000 y l ndan itibaren yay nlanmakta olan dönemsel sonuçlar n ilgili dönemleri ile

13 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri kar la t r labilir niteliktedir. Di erleri ise sadece, önceki y l n ayn ay ile kar la t r labilir. Soru 9: Her ay aç klanmakta olan sonuçlar, bir önceki ay verileri ile kar la t rmak mümkün müdür? Hanehalk i gücü anketi ile derlenmekte olan istihdam, i sizlik gibi de i kenler mevsimsel faktörlerden do rudan etkilenmektedir. stihdam ve i sizlikle ilgili zaman serisi grafikler incelendi inde, yaz aylar ile birlikte özellikle tar m, in aat, turizm gibi sektörlerdeki istihdam art lar na ba l olarak toplam istihdam n (ayn zamanda istihdam ve i gücüne kat lma oranlar n n) artt n, buna ba l olarak da i siz say s nda ve ayn zamanda i sizlik oran nda bir azalma oldu unu görmek mümkündür. Mevsimsellik içeren serilerin önceki ve sonraki dönem verileri ile kar la t r lmas n mümkün k labilmek için orjinal seriler üzerinde mevsimsel düzeltme yap lmas gerekmektedir. Hanehalk i gücü anketi verilerinin mevsimsellikten ar nd r lmas na yönelik çal malar devam etmekle birlikte, henüz mevsimsel olarak düzeltilmi serilerin yay mlanmas na ba lanmam t r. Bu nedenle, her ay aç klanan sonuçlar n, bir önceki ay ile kar la t r lmas do ru de ildir. Soru 10: gücü istatistikleri konusunda geriye dönük ne kadar bilgi mevcuttur? 1950 y l ndan itibaren uygulanan genel nüfus say mlar Türkiye de iktisaden faal nüfus ve ayr nt s hakk nda, il düzeyinde bilgi sa lamaktad r. Ayr ca, yukar da da bahsedildi i gibi 1966 y l ndan itibaren zaman zaman uygulanan hanehalk i gücü anketleri ile Birinci Be Y ll k Plan ( ) döneminden itibaren 1987 y l na kadar, s n rl da olsa i gücü istatistikleri konusunda bilgi derlenmi tir. Soru 11: 2000 y l öncesindeki seri ile 2000 y l ndan sonra uygulanan anket sonuçlar n n kar la t r lmas mümkün müdür? Uygulanmaya ba land tarihten itibaren ILO tan m ve standartlar n n esas al nd hanehalk i gücü anketi sonuçlar n n zaman içinde kar la t r labilirli i konusunda tan m ve kavramlar aç s ndan bir sorun söz konusu de ildir. Ancak, 2000 öncesi ve sonras nda uygulama dönemlerinin farkl olmas nedeniyle, zaman serisi itibariyle yap lacak kar la t rmalarda dönemi için y ll k (aritmetik) ortalamalar n, 2000 sonras içinse y ll k tahminlerin esas al nmas daha do ru olacakt r. Dönemsel sonuçlarda ise mevsimsel etkiler dü ünülerek ayn dönemlerin birbiriyle kar la t r lmas daha anlaml d r.

14 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 12: Anketin tahmin boyutunda (sonuçlar n hangi co rafi kapsamda yay mland ) bir de i iklik olmu mudur? y llar aras nda anket sonuçlar Türkiye geneli, kentsel ve k rsal yerler ayr m nda yay mlanm t r y llar aras nda üçer ayl k sonuçlar Türkiye, kentsel ve k rsal yerler ayr m nda yay mlan rken; y ll k sonuçlar buna ilaveten 7 co rafi bölge ve 9 seçilmi il merkezi (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, stanbul, izmir, Samsun) için de verilmi tir y l ndan itibaren üçer ayl k tahminler yine ayn boyutta (Türkiye, kent ve k r ayr m nda) verilmeye devam ederken, y ll k tahminler istatistiki bölge birimleri s n flamas Düzey 1 e göre (12 bölge) kent/k r ayr nt s nda, Düzey 2 ye göre (26 bölge) ise toplam olarak verilmektedir. Soru 13: Ülkemizde il düzeyinde i gücü verilerine ula mak mümkün müdür? Hanehalk i gücü anketi sonuçlar il düzeyinde bilgi sa lamamaktad r. Örnekleme dayal ara t rmalar ile, özellikle nüfusu fazla olan ülkelerde, alt co rafi kapsamda bilgi üretilmesi, çok yüksek örnek hacmi, uygulama güçlükleri ve yüksek maliyetler nedeniyle mümkün olmamaktad r. Ancak, belirli aral klarla yap lan nüfus say mlar nda yer alan i gücüne dair sorular ile, o y la mahsus olmak üzere il düzeyinde istihdam edilenlerle i arayanlar n say s ve niteliklerine ili kin bilgiler elde edilebilmektedir. Soru 14: Nüfus say mlar d nda il düzeyinde i gücü verilerine ula man n ba ka yolu yok mudur, di er ülkelerde uygulama nas ld r? Di er ülkelerde il veya benzer alt co rafi kapsamdaki bilgiler, genellikle ilgili kamu kurumlar n n idari kay tlar na dayal olarak derlenmektedir. Baz ülkelerde (örne in, Kuzey Avrupa ülkelerinde) kay t sistemleri o denli güçlüdür ki, yerle im yeri düzeyinde çal an ki i say s, çal an fertlerin nitelikleri, elde ettikleri gelirler vb. bilgilere idari kay tlar yoluyla ula labilmektedir. Ayn ekilde, i sizlerin say s ve niteliklerine ili kin bilgiler de, ülkelerin istihdam ofislerinde alt co rafi kapsamlar için bilgi sa layabilecek ekilde tutulmaktad r. Baz ülkeler (Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika vb.) ise il düzeyinde i gücü bilgilerine ula mak için i gücü anketi sonuçlar ile birlikte idari kay tlar da esas alan modelleme çal malar gerçekle tirmektedir. l düzeyinde i gücü bilgilerini örnekleme dayal çal malardan elde edebilen ülke say s oldukça azd r ve bunlar da ço unlukla nüfusu ve dolay s yla bölge say s az olan ülkelerdir.

15 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 15: Hanehalk i gücü anketiyle elde edilen bilgiler AB normlar na uygun mudur? Uygulanmaya ba lad tarihten itibaren, tan m ve kavramlar aç s ndan uluslararas standartlar n takip edildi i hanehalk i gücü anketleri, 2002 y l nda Türkiye nin Avrupa Birli i ne adayl n n kesinle mesi ile birlikte AB ne uyum aç s ndan tekrar ele al nm t r. Bu do rultuda sürdürülen çal malar esnas nda Avrupa Birli i statistik Ofisi nin (Eurostat) talep etti i tüm de i kenlerin kapsand bir soru ka d haz rlanm olup, 2004 y l nda uygulanmaya ba lanan bu soru ka d ile Avrupa Birli i nin i gücü istatistikleri konusundaki norm ve standartlar tamamen kar lanabilmektedir. Soru 16: 2004 y l nda hanehalk i gücü anketiyle ilgili ne tür yenilikler yap lm t r? 2004 y l nda hanehalk i gücü anketinde temel olarak, soru ka d n n içeri inin geli tirilmesi ve örnek hacminin artt r lmas olmak üzere iki yenilik yap lm t r y l ndan itibaren soru ka d ndaki soru say s AB mevzuat nda yer alan de i kenleri derleyecek ekilde artt r larak yakla k iki kat na ç kar lm ve referans haftas nda i lerinin ba nda olmayan ki ilerin istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler, Avrupa Birli i statistik Ofisinin (Eurostat) bu konudaki norm ve standartlar da gözönüne al narak, soru ka d nda daha net tan mlanm t r. Buna göre, kendi hesab na ve i veren olarak çal anlar, referans haftas nda çe itli nedenlerle i lerinin ba nda bulunmasalar dahi istihdamda kabul edilirken, ücretli ve maa l olarak çal an fertler, ancak 3 ay içinde i lerinin ba na geri döneceklerse veya i ten uzak kald klar süre zarf nda maa veya ücretlerinin en az % 50 sini almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir y l na kadar uygulanan anketlerde, ücretli veya maa l olarak çal an ve i leri ile ba lant lar devam eden fertler, i ten uzak kalma süresine ve gelir elde edip etmeme kriterine bak lmaks z n istihdamda kabul edilmekteydi. Referans haftas nda bir saat dahi olsa çal mam olan yevmiyeliler ve ücretsiz aile i çileri ise, önceki uygulamalarda oldu u gibi istihdamda kabul edilmemektedir. Ayr ca 2004 y l nda hanehalk i gücü anketinin örnek hacmi, yine AB standartlar na uygun olarak istatistiki bölge birimleri s n flamas Düzey 2 ye göre tahmin vermek üzere artt r lm t r.

16 6 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 17: Eurostat ile TÜ K in i gücü anketi ile ilgili kulland tan m ve standartlar tümüyle ayn m d r? Eurostat, istihdam ve i sizli in ölçümü konusunda Uluslararas Çal ma Örgütü taraf ndan kabul edilmi olan tan m, kavram ve standartlar bütünüyle benimsemi tir. Sadece, referans haftas nda çal mam olan ücretsiz aile i çilerinin istihdamda kabul edilip edilmemeleri konusunda Eurostat n belirlemi oldu u kriterler, ILO tan mlar ndan farkl l k göstermektedir. ILO referans haftas nda i ba nda olmayan ücretsiz aile i çilerinin, i ten uzak kalma süresine bak lmaks z n, istihdam d nda kabul edilmelerini öngörürken, Eurostat i ten uzak kalma süresi 3 aydan az olan ücretsiz aile i çilerinin istihdamda kabul edilmelerini önermektedir. TÜ K, bu konuda ILO kriterini uygulamakta ve referans haftas nda bir saat bile olsa çal mam olan ücretsiz aile i çilerini istihdamda kabul etmemektedir. Bunun yan s ra TÜ K, istihdam edilenler ve i siz say s ile i gücüne kat lma, istihdam ve i sizlik oranlar n n belirlenmesi konusunda, gerek alan uygulamas, gerekse sonuçlar n yay mlanmas esnas nda bir üst ya s n r tan mlamamakta, i gücüne ili kin tüm verileri 15 ve daha yukar ya takileri esas alarak hesaplanmakta ve yay mlamaktad r. Üst ya s n r konusunda ülke uygulamalar farkl olmakla birlikte, Eurostat i gücüne dair verileri ya grubunu esas alarak yay mlamaktad r. Soru 18: Eurostat n Türkiye ye ili kin yay mlad i gücü verileri ile TÜ K in yay mlad veriler, kullan lan ya s n r d nda tümüyle ayn m d r? Eurostat, i gücü anketine ili kin yasal mevzuat çerçevesinde tüm üye ve aday ülkelerden hanehalk i gücü anketine ili kin mikro verileri standart bir yap da talep etmekte, istihdam ve i sizli e dair verileri tüm ülkeler için bu mikro veri setlerini esas alarak kendisi hesaplamaktad r. Bu uygulama, tüm ülkeler için verilerin tamam yla ayn standartlar esas al narak hesaplanmas n mümkün k lmakta, ancak bazen ülkelerin yay mlad veriler ile Eurostat taraf ndan yay mlanan veriler aras nda farkl l a neden olabilmektedir. Türkiye de 2006 y l ndan itibaren Eurostat a dönemsel olarak i gücü anketi mikro verilerini göndermeye ba lam t r. Eurostat n mikro veri setini esas alarak Türkiye için hesaplam oldu u toplam istihdam rakam ve istihdam ile ilgili tüm de i kenler, yay mlanan hanehalk i gücü anketi sonuçlar ile tamamen ayn d r. Eurostat n web sayfas nda yay mlanan istihdama dair veriler ile TÜ K in aç klad veriler aras ndaki tek fark, önceki soruda aç kland gibi kullan lan ya kriterinin farkl olmas ndan ileri gelmektedir. Ancak, Eurostat n Türkiye nin mikro veri seti üzerinden harmonize tan mlar esas alarak hesaplad i siz say s ve i sizlik oran, TÜ K taraf ndan

17 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri aç klanan rakamlardan farkl l k arz etmektedir. Bu durum, temelde i arama kriterinde farkl sürelerin esas al nmas ndan kaynaklanmaktad r. TÜ K taraf ndan hanehalk i gücü anketinde i sizli in tespitinde, son 3 ay içinde i arama kriteri esas al n rken, Eurostat bu süreyi son 4 hafta olarak belirlemektedir. Eurostat ve TÜ K taraf ndan hesaplanan i siz say s ve i sizlik oran ndaki farkl l n di er, ancak yukar da aç klanan süre kriterine göre etkisi çok daha s n rl olan bir sebebi ise, Eurostat n i sizli in tespitinde sadece aktif i arama kanal na ba vuranlar esas almas, TÜ K in ise pasif i arama kanallar ndan herhangi birine ba vurmu olan ki ileri de i siz olarak kabul etmesidir. ( arama kanallar için Bak n z Soru 79) Bu do rultuda, TÜ K taraf ndan hesaplanan ve aç klanan 2006 y l na ili kin i sizlik oran % 9.9 iken, Eurostat n esas ald harmonize tan mlar üzerinden Türkiye için hesaplam oldu u ve kendi internet sayfas nda yay mlad i sizlik oran % 8.4 tür. Soru 19: Avrupa Birli i ne uyum konusunda i gücü anketinde yeni bir düzenleme dü ünülüyor mu? 2004 y l nda yap lan yeniliklerle birlikte, hanehalk i gücü anketi AB norm ve standartlar ile tamamen uyumlu hale gelmi tir. u a amada, ara t rmaya yönelik kapsaml bir yenilik veya de i iklik planlanmamaktad r. Ancak, Eurostat n i gücü anketi ile derlenen de i kenlerin harmonizasyonu konusundaki yeni önerileri ile ara t rman n kalitesinin art r lmas na yönelik tavsiye kararlar takip edilerek, gerek görülen düzenlemeler ara t rmaya yans t lmaktad r. Bunun yan s ra, Eurostat n i gücü piyasas n n farkl alt alanlar na dair ayr nt l bilgi derlemek üzere her y l farkl bir konuda i gücü anketi ile birlikte uygulanmas n öngördü ü ve TÜ K in ilk kez 2007 y l nda uygulad modüler anketlerin uygulanmas na, önümüzdeki y llarda da devam edilecektir. Soru 20: Türkiye de istihdam ve i sizlik ile ilgili olarak idari kay tlara dayal bilgiler mevcut mudur? stihdam konusunda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal ma Genel Müdürlü ü ile Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan derlenen, ancak sadece sosyal güvenlik sistemine kayd olanlar kapsayan bilgiler mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, henüz tüm çal anlar için ayn kapsamda ve bir arada yay mlanmamakla birlikte, SSK ve Ba -Kur kapsam nda yer alan ki ilere ili kin bilgiler il düzeyinde verilmektedir. Kay tl i siz say s na ili kin bilgiler ise, kuruma yap lan ba vurulara dayal olarak Türkiye Kurumu taraf ndan derlenmekte ve yay mlanmaktad r. Bu kapsamda, kay tl i siz say s na ili kin veriler de il düzeyinde mevcuttur.

18 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 21: Hanehalk i gücü anketi kimlere uygulanmaktad r? Anketin kapsam, kurumsal olmayan sivil nüfus olup, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde bulunan hanelerde ya ayan tüm fertler kapsanmaktad r. Kurumsal yerlerde kalanlar (ikamet edenler) anket kapsam nda yer almamaktad r. Soru 22: Kurumsal nüfus nedir? Günlük ya am gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayal olarak kurulan özel ya da tüzel kurum/kurulu larda k smen ya da tamamen kar lanan, bireysel karar ve davran lar nda yetkili otoritenin kurallar na k smen ya da tamamen ba ml olarak hareket eden, ancak bireysel harcamalar na karar verebilen ki ilerin ya amlar n sürdürdükleri alanlarda ya ayan nüfusa kurumsal nüfus denir. Bu tan ma göre; okul, yurt, otel, çocuk yuvas, huzurevi, hastane ve hapishane ile k la ve ordu evlerinde ikamet edenler kurumsal nüfusa dahildir ve bu ki iler hanehalk i gücü anketinde kapsam d tutulmu tur. Soru 23: Kurumsal olmayan sivil nüfus ne demektir? Kurumsal yerlerde de il, hanelerde ikamet eden nüfustur. Bir ba ka deyi le, okul, yurt, otel, çocuk yuvas, huzurevi, özel nitelikteki hastahane, hapishane, k la ya da orduevinde ikamet edenler d nda kalan nüfustur. Soru 24: Çal ma ça ndaki nüfus ne demektir, neye göre belirlenmektedir? Türkiye için, çal ma ça ndaki nüfus kurumsal olmayan sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukar ya taki nüfus olarak tan mlanm t r. Ya kriteri ülke ko ullar na göre belirlenmekte ve temelde zorunlu e itimin tamamlanma ya esas al nmaktad r. Ülkelerin genelinde 15 ve yukar ya taki nüfus çal ma ça ndaki nüfus olarak kabul edilmekle birlikte, 16 ve daha yukar ya taki nüfusu, çal ma ça ndaki nüfus olarak alan baz ülkeler de vard r ( ngiltere, spanya, zlanda, Norveç gibi). Soru 25: Hanehalk ile ne ifade edilmek istenmektedir? Aralar nda akrabal k ba bulunsun ya da bulunmas n ayn konutta veya ayn konutun bir bölümünde ya ayan, kazanç ve masraflar n ay rmayan, hanehalk hizmet ve yönetimine i tirak eden bir veya birden fazla ki iden olu an topluluktur.

19 9 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 26: Hanehalk i gücü anketinin örnekleme birimi nedir? Hanehalk i gücü anketinde örnekleme birimi adres tir. Dolay s yla, anketör kendisine verilen adrese gitti inde, anketi o hanede ya ayanlar ile gerçekle tirmektedir. Soru 27: Anket uygulanacak olan adresler nas l seçilmektedir? Hanehalk i gücü anketinin örneklem plan dönemini kapsayan 5 y ll k bir master plan çerçevesinde tasarlanm t r. Bu plan kapsam nda, 2000 y l Genel Nüfus Say m nda kullan lan numarataj cetvelleri esas al narak tüm Türkiye her biri yakla k 100 haneden olu an bloklara bölünmü ve her blo a bir numara verilmi tir. Mevcut durumda, hanehalk i gücü anketi örnek hanelerini belirleyebilmek için y lda 4 kez listeleme (blok tarama) çal mas yap lmakta ve seçilen bloklarda yer alan tüm haneler anketörler taraf ndan ziyaret edilerek, hanehalk reisinin ad, soyad ve hane büyüklü ü gibi temel bilgileri al nmaktad r. Her ay uygulanacak olan i gücü anketi örnek haneleri de yap lan bu listeleme çal mas esas al narak seçilmektedir. Soru 28: Anketin örnek büyüklü ü nedir? Hanehalk i gücü anketi için her ay yakla k hane ziyaret edilmekte ve bu hanelerde bulunan tüm fertler ile anket uygulanmaktad r. Anket uygulanan toplam fert say s dönemsel (üç ayl k) olarak yakla k , 15 ve daha yukar ya taki fert say s ise yakla k dir. Soru 29: Anket uygulanacak fertler için bir ya s n r var m d r? Hanehalk i gücü anketinde hanede bulunan tüm fertlerin demografik özelliklerine ili kin bilgiler ile 6 ve daha yukar ya takilerin e itim durumu bilgileri al nmaktad r. Ancak, i gücüne yönelik bilgiler 15 ve daha yukar ya takiler için derlenmektedir. Soru 30: Hanehalk i gücü anketinde bilgiler nas l derlenmektedir? Hanehalk i gücü anketi, 1995 y l ndan itibaren bilgisayar destekli ki isel görü me yöntemi ile uygulanmaktad r. Bu yöntem gere i, anketörler haneleri ziyaretleri esnas nda, ta nabilir bilgisayarlar nda kay tl olan veri giri program n kullanarak, sorular hanede bulunan fertlere yöneltmekte ve ald klar cevab do rudan bilgisayara kaydetmektedir. Bu yöntem ile soru ka d n n ak gere i sorulmas gereken sorulara do rudan geçi olana sa lanmakta, sorulararas tutars zl klar görü me s ras nda giderilmektedir.

20 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Soru 31: Anket için seçilen hanelerin anket öncesinde kendileriyle böyle bir çal ma yap laca ndan haberleri oluyor mu? Nas l? Her anket uygulamas öncesi örne e ç kan hane adreslerine TÜ K taraf ndan, anketin yap lma amac n ve yasal dayana n bildiren ve kendileri ile hanehalk i gücü anketini gerçekle tirmek üzere bir anketörün gelece ini haber veren bir mektup gönderilmektedir. Gönderilen bu mektuplar, ziyaret s ras nda anketörlerin kendilerini tan tmak ve çal man n amac n aç klamak için harcad klar süreyi azaltmaktad r. Soru 32: Anketin alan organizasyonu nas l gerçekle mekte, her ay anket ne kadar sürede tamamlanmaktad r? Hanehalk i gücü anketi örnek adresleri, ilgili ay n referans dönemi (her ay n Pazartesi ile ba layan, Pazar ile biten ilk haftas ) öncesinde, Merkezdeki ilgili birim taraf ndan Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Bölge Müdürlüklerindeki i gücü sorumlular örnek adresleri anketörler aras nda payla t r lmakta ve Merkez d ndaki yerle im yerlerinin (Bölge Müdürlü ü sorumluluk alan nda bulunan di er il, ilçe ve köyler) hangi tarihlerde ziyaret edilece ine dair bir plan haz rlamaktad r. Anketin alan uygulamas referans haftas n n bitimini takip eden Pazartesi günü ba lamakta ve iki ile üç hafta aras nda tamamlanmaktad r. Anket, örnek hacmi dü ük olan yerlerde daha k sa sürede tamamlanabilirken, özellikle büyük ehirlerde gerek örnek hacminin yüksek olmas, gerekse evde görü ülecek ki i bulunamayan hanelerin birden çok ziyaret edilmesi nedeniyle daha uzun sürmektedir. Soru 33: Anket tüm illerde uygulanmakta m d r? Hanehalk i gücü anketi örnek tasar m il düzeyinde tahmin vermeye uygun olmamakla birlikte, anket Türkiye genelinde tüm illerden seçilen yerle im yerlerinde uygulanacak ekilde tasarlanm t r. llerden seçilen yerle im yerleri (ilçe, köy, mahalle) ve yerle im yerlerindeki hane say lar aydan aya de i ebilmektedir. Soru 34: Anketin veri kalitesini sa lamaya yönelik ne gibi çal malar yap lmaktad r? Anketin alanda bilgisayar destekli ki isel görü me yöntemi ile uygulan yor olmas, anketör ve cevaplay c dan kaynakl hatalar minimize etmektedir. Bu yöntem sayesinde, veri giri i esnas nda mant ksal hatalar düzeltilebilmekte, böylece veri alandan, ka t ortam yla kar la t r ld nda daha sa l kl derlenmektedir

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 1 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYHAM, eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri de Üniversite- Sanayi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı