Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.."

Transkript

1 TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

2 içýndekýler Sayfa no. GÝRÝÞ... ENERJÝ BESLEME MONTAJ VE DEVRE ÞEMASI..... SIVI SENSÖRÜ(Seviye Elektrotu)ÞAMANDIRA KURULUM ÞEMASI FONKSÝYON ANAHTARI... PARAMETRE AYARLARI ve KALÝBRASYON.... ÇEÞÝTLÝ UYGULAMALAR ÝÇÝN DEVRE ÞEMALARI..... TEMEL ÝÞLETÝM... ARIZA BULMA TABLOSU U Y A R I!!.. *** Olasý ölümcül elektrik çarpmalarýný önlemek için; Enerji besleme ve baðlantý kablolarýný baðlamadan önce Ana Güç Kaynaðýndan enerjiyi kapatýnýz.! *** EPC Kontrol cihazýnýzý, Güvenli bir alanda muhafaza ediniz.! *** EPC Kontrol cihazýnýzýn montajý, Yetkili Servis veya niteliklerine uygun personel tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.! *** EPC Kontrol cihazýnýz, yaðmur altýnda veya aþýrý nemli koþullara maruz býrakýlmamalýdýr.! *** Cihazýn kablo baðlantýlarý için kitapçýkta yer alan þemalara dikkat ediniz.! UYARILAR DÝKKATE ALINMAZ ÝSE CÝDDÝ YARALANMALARA, BEDENSEL ZARARLARA VE ÖLÜMLERE SEBEP OLABÝLÝR! KONTROL ÜNÝTESÝNÝN KORUMA SINIFI IP 22 DÝR. DIÞ ORTAM ÝÇÝN AYRICA BÝR PANO (IP ) ÝÇÝNE MONTE EDÝLMELÝDÝR.!!!

3 Giriþ, Model TOU 01, direk kalkýþlý 3 fazlý KW güç aralýðýndaki döküm veya paslanmaz çelik derinkuyu dalgýç pompalarýn, otomatik sývý seviye kontrolü, basýnç kontrolü ve etkin koruma yöntemleri ile kumandasýný saðlar. Sahip olduðu teknik özellikler sayesinde, kuru çalýþmaya ve olasý diðer problemlere karþý güvenli ve hassas bir koruma saðlar. Bu pano herhangi bir sývý seviye kontrol probuna veya flatörüne gerek duymaksýzýn saðlýklý ve ekonomik bir iþletme yapar. Kurulum ve Elektrik Þemasý, GENEL GÖRÜNÜM Ön Panel voltmetre a m p e r m e t r e hafýza butonu fonksiyon anahtarý aðarlýk: 3,6 kg kapak ÖN PANEL GÖRÜNÜMÜ EPC Kontrol Panosu Güç Aþýrý Akým Açýk Faz Çalýþma Düþük Voltaj Yüksek Voltaj Kablosuz Su Yok Kuru Baðlantý Çalýþma Depo Dolu Voltmetre Ampermetre

4 KURULUM VE ELEKTRÝK ÞEMASI FONKSÝYON ANAHTARI hafýza tuþu AÞAÐIDA BELÝRTÝLMÝÞ OLAN KOÞULLAR ALTINDA CÝHAZIN MONTAJINI GERÇEKLEÞTÝRMEYÝNÝZ.!! MEKANÝK ÞOK TUZ SÝS KOROYONU AÞINDIRICI SIVI-GAZ YAÐMURLU VE NEMLÝ ORTAMLARDA ORTAM ISISI -25 C ile +55 C ÝKEN YANIZI VE ÇÖZÜCÜ MADDE YANINDA TEKNÝK PARAMETRELER 1. Teknik karekteristik: Kontrol karekteristiði: Sývý seviye ve basýnç kontrolü, Kontrol yöntemi: Manuel / Otomatik kontrol, Sývý kontrolü: Elektrod probu, Basýnç kontrolü: Basýnç anahtarý (N/C) ve Basýnç tanký 2. Temel teknik özellikler: Güç: KW, KW, 15KW (Motor etiket deðeri referans alýnmalýdýr) Çalýþma gerilimi: AC 380V / 50Hz Aþýrý akýmda kesme süresi: 5sn-5dk (Aþýrý akýmýn deðeri ile kesme süresi arasýnda ters orantý vardýr) Faz kaybýnda kesme süresi: <2sn Kýsa devrede kesme süresi: <0.1sn Düþük gerilimde kesme süresi: <5sn

5 Kuru çalýþmada kesme süresi: 6sn Yüksek gerilimde kesme süresi: <5sn Ayarlanmýþ düþük gerilim deðeri: 323V Ayarlanmýþ yüksek gerilim deðeri: 425V Aþýrý yüksek veya düþük gerilim hatasýndan dolayý bekleme süresi: 5 dakika Aþýrý akým hatasýndan dolayý bekleme süresi: 30 dakika Kuru çalýþma hatasýndan dolayý bekleme süresi: 30 dakika Sývý seviye bilgisinin iletilebileceði maksimum mesafe : 1000 metre Çalýþma ortamý: Klasik çalýþma alaný IP koruma seviyesi: IP22 Çalýþma sýcaklýðý: -25 C, +55 C Nem: 20%-%90 RH Titreþim: Deniz seviyesinden 3000m ve altýnda titreþi 0.6G nin altýnda olmalýdýr. NOT: Güç, motorun çýkýþ gücü yani etikette belirtilen deðerdir 1. Ürün teknik özellikleri: Fonksiyon anahtarý Sývý seviye kontrolü yapýlacaðý durumda Fonksiyon anahtarý, Flatör veya sývý seviye probu moduna alýnýr. Basýnç kontrolü yapýlacaðý durumda fonksiyon anahtarý, Basýnç anahtarý veya basýnç tanký moduna alýnýr. Sývý seviye kontrolü ile drenaj yapýlacaðý durumda fonksiyon anahtarý, flatör ve sývý seviye probu moduna alýnýr. Bilgisayar ana modulü ve endüstriyel / domestik pompalar için kart modulü, Su seviyesi çok düþtüðünde otomatik olarak durdurma özelliði. Herhangi bir seviye sensörü, flatör veya prob olmaksýzýn kuru çalýþmaya karþý koruma. Otomatik / Manuel çalýþma anahtarý, Yýldýrým korumasý, Aþýrý akým, Aþýrý yük korumasý, Faz kaybý korumasý, Düþük gerilim korumasý, Yüksek gerilim korumasý, Motor bloke korumasý, Dijital voltmetre, ampermetre ve gerçek zaman ölçer, Çok fonksiyonlu ýþýklý alarm sinyalleri, Tek butonla kalibrasyon, Pompanýn toplam çalýþma süresini görebilme özelliði, Son 5 hatayý görebilme özelliði, Eksik parametre kalibrasyonunda ýþýklý alarm sinyali, Farklý sývý seviye ve basýnç ayarlarýnda durdurup çalýþtýrabilme özelliði, Sývý seviye probu, Kolay anlaþýlýr baðlantý diyagramlarý, Kompakt dizayn, küçük mekanik boyutlar ve kolay kurulum,

6 Kablo Eki Kablolarý Eklemeden önce önce, su geçirmez (kauçuk) bandýn kapalý olan þeffaf filmini soyun. Kablolarýn izolelerini soyup iletken uçlarý birleþtirin. Su geçirmez Kauçuk bantla birleþtirdiðiniz kabloyu sýkýca sarýnýz. Tekrar Bantla Sarýnýz. Su Geçirmez Kauçuk Bant Bandýn Uzunluðu Sarma Yerinin Ýki katý Uzunluðunda Olmalýdýr. Þamandra baðlantý þekli Üst Seviye (ON) Alt Seviye (OFF) Seviye Flatörü Kablosu 3 kablolu ise SÝYAH ve KAHVERENGÝ kablolarý kullanýn. Renkler farklý ise Ölçü Aleti ile Alt Seviye (OFF), Üst Seviye (ON) olacak þekilde baðlayýnýz. Kablolarý metal borular içinde deðil, iletken olmayan borularýn içinden geçiriniz.

7 Fonksiyon anahtarý: Farklý uygulamalara göre kullanýcýlar sývý seviye kontrolünü veya basýnç kontrolünü fonksiyon anahtarý ile ayarlayabilirler. Görüldüðü üzere bir tornavida ile switch ayarý yapýlýr. hafýza Poz Anahtar Poz. Voltmetre göstergesi Uygulama Su temini ve drenaj uygulamalarýnda þamandra veya sývý sensörü ile sývý seviyesi kontrolü Su temini uygulamalarýnda basýnç prosestatý ile sývý seviye kontrolü Farklý uygulamalar için gerekli olan ayrýntýlý elektrik þemalarýný görmek için sayfa 7-9 a bakabilirsiniz. Fonksiyon switch ayarý yapýldýktan sonra kullanýcý kontrol kutusu üzerindeki voltmetrenin göstergesinde okduðu deðerin, tabloda belirtilen deðer ile ayný olduðunu kontrol etmelidir.

8 Parametre kalibrasyonu: Saðlýklý bir iþletme için kurallara uygun bir þekilde montaj yapýldýktan sonra parametre kalibrasyonun yapýlmasý gereklidir. Parametre kalibrasyonu için 2 ayrý yöntem vardýr Yöntem 1: Yöntem 2: Mode butonuna basýp sistemi Manuel moda alýn Mode butonuna basýn ve sistemi manual moda alýn Start butonuna basýp pompayý çalýþtýrýn.çalýþýyor lambasýný görün Start butonuna basýn ve pompayý çalýþtýrýn. Çalýþýyor lambasýnýn yandýðýný görün Sistemin normal bir þekilde çalýþtýðýna emin olun. Sistemin normal bir þekilde çalýþtýðýna emin olun. Hafýza butonuna basýn. Kontrol panosundan Di sesini duyacak sýnýz ve tüm sinyal lambalarý yanýp söne rek flash yapmaya baþlayacaktýr. Sistem 20 den geriye doðru saymaya baþlayacaktýr Pompa duracak ve Çalýþýyor lambasý sönecektir Parametre kalibrasyonu tamamlanmýþ ve pano kullanýma hazýr hale gelmiþ Start butonunu 6-10sn boyunca basýlý tutun ve kontrol ünitesinden Di sesini duyunca serbest býrakýn.tümlambalarýn yanýp sönerek flash yaptýðýný görün. Sistem 20 den geriye doðru saymaya baþlayacaktýr. Pompa duracak ve Çalýþýyor lambasý sönecektir Parametre kalibrasyonu tamamlanmýþ ve pano kullanýma hazýr hale gelmiþ Parametre kalibrasyonun iptal edilmesi: Pompa tam ir edilip yeniden devreye alýnmak istendiðinde veya yenisi ile deðiþtirildiðinde mevcut parametre kalibrasyonun komple iptal edilmesi gereklidir. Yeniden parametre kalibrasyonu aþaðýda belirtilen yol izlenerek yeniden yapýlmalýdýr. Mode butonuna basýn ve sistemi manual moda alýn. DÝKKAT: Pompanýzýn en iyi þekilde korunmasý için, kalibrasyon ayarlarý montajdan hemen sonra yapýlmalýdýr. Pompanýn çalýþmadýðýný ve Çalýþýyor lambasýnýn yanmadýðýný görün 6sn boyunca Stop butonuna basýlý tutun ve kontrol panosundan Di sesini duyduðunuzda serbest býrakýn sn süre sonra kontrol panosu hafýzasýndaki tüm kalibrasyonu silmiþ olacak, fabrika ayarlarýna dönmüþ olacaktýr. DÝKKAT: Pompanýzýn yeniden montaj edildiðinde, ilk olarak fabrika ayarlarýna dönülmesi, sonrasýnda hemen kalibrasyon ayarlarý yapýlmalýdýr. DÝKKAT: Arýzalý bir pompa üzerinde yapýlan k a l i b r a s y o n y e t e r l i k o r u m a saðlayamayacaðýndan TOU 01 pano kurulumu yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.

9 Farklý uygulamalar için elektrik baðlantý þemalarý Elektrotlu baðlantý Þamandralý Baðlantý Sývý seviye sensörü veya þamandra ile seviye kontrolünün yapýldýðý tipik bir su temini uygulamasý; Baþlatma: Yukarýdaki su tankýndaki veya su kulesindeki su seviyesinin alt seviye probunun altýna inmesi durumunda. Alttaki su tankýndaki veya su kuyusundaki sývý seviyesinin alt seviye probunun üzerine çýkmasý durumunda. Durdurma: Yukarýdaki sun tankýndaki veya su kulesindeki sývý seviyesinin üst seviye probuna ulaþmasý durumunda. Alttaki su tankýndaki veya su kuyusundaki sývý seviyesinin alt seviye probuna ulaþmasý durumunda. Panonun derinkuyu dalgýç pompa uygulamalarýnda kullanýlmasý durumunda, seviye probusuz kullanýlabilir ve bu durumda terminalleri kýsa devre edilirse özellikle kuru çalýþmaya karþý koruma hatasýz bir þekilde saðlanýr. SÝNYAL LAMBASI MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM Dolu yeþil sinyal lambasý Tankta su seviyesi üst proba kadar ulaþmýþ demektir. Pompa durur Su seviyesi alt proba kadar düþürülmelidir. Sinyal lambasý söner ve pompa yeniden çalýþmaya baþlar Kuru Çalýþma sarý sinyal lambasý Su seviyesi çok düþük demektir. Kuru çalýþmanýn kalkmasý için ayarlanan süre kadar beklenilmelidir. Bu süre zarfýnda tanka su dolmaya Kýsa Kýrmýzý sinyal lambasý Su seviyesi tanktaki alt probun altýna düþmüþ demektir. Suyun dolmasý için beklenilmelidir.

10 Sývý seviye elektrotu veya þamandra ile seviye kontrolü yapýlan tipik drenaj uygulamasý; ELEKTROTLU BAÐLANTI ÞAMANDRALI BAÐLANTI Baþlatma :Tanktaki su seviyesinin üst proba dokunmasý durumunda Durdurma: Tanktaki su seviyesinin alt proba dokunmasý durumunda SÝNYAL LAMBASI MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM Dolu yeþil sinyal lambasý Tankta su seviyesi üst proba kadar ulaþmýþ demektir. Pompa durur Su seviyesi alt proba kadar düþürülmelidir. Sinyal lambasý söner ve pompa yeniden çalýþmaya baþlar Kuru Çalýþma sarý sinyal lambasý Su seviyesi çok düþük demektir. Kuru çalýþmanýn kalkmasý için ayarlanan süre kadar beklenilmelidir. Bu süre zarfýnda tanka su dolmaya Kýsa Kýrmýzý sinyal lambasý Su seviyesi tanktaki alt probun altýna düþmüþ demektir. Suyun dolmasý için beklenilmelidir.

11 Basýnç anahtarý ve basýnç tanký ile basýnç kontrolü yapýlan tipik bir su temini uygulamasý; Dalgýç pompa ve hidrofor baðlantý þemas seviye elektrotu ile; Dalgýç pompa ve hidrofor baðlantý þemasý þamandra ile; Baþlatma: Basýnç tankýnda basýncýn olmamasý durumunda, basýnç anahtarý ON olur ve pompa çalýþmaya baþlar. Durdurma: Basýnç tankýnda basýnç yüksek olmasý durumunda, basýnç anahtarý OFF olur ve pompa durur. Kuru Çalýma Korumasý: Pompa çalýþýrken tanktaki su seviyesi alt proba düþtüðünde TOU 01 pompayý durdurur ve kuru çalýþma sinyal lambasý yanar. NOT: Panonun derinkuyu dalgýç pompa uygulamalarýnda kullanýlmasý durumunda, seviye probu kullanýlmayabilir ve bu durumda terminalleri kýsa devre edilirse özellikle kuru çalýþmaya karþý koruma hatasýz bir þekilde saðlanýr. SÝNYAL LAMBASI MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM Dolu yeþil sinyal lambasý Kuru Çalýþma sarý sinyal lambasý Basýnç tankýndaki basýncýn yüksekolmasý demektir. Pompa durur Su seviyesi çok düþük demektir. Basýnç tankýndaki basýnç azalana kadar pompa durur,sonra otomatik olarak tekrar çalýþýr. Kuru çalýþmanýn kalkmasý için ayarlanan süre kadar beklenilmelidir. Bu süre zarfýnda tank dolmaya baþlar. Kýsa Kýrmýzý sinyal lambasý Su seviyesi tanktaki alt probun altýna düþmüþ demektir. Suyun dolmasý için beklenilmelidir.

12 Temel Ýþletim Mode butonuna basýn, manuel veye otom atik çalýþma modundan birini seçin. Sinyal lambasý ona göre yanacaktýr. 1. Otomatik çalýþma modu; Mode butonuna basýp otomatik çalýma modunu seçin. Otomatýk mod sinyal lambasý yanacaktýr. Otomatik çalýþma modunda kontrol ünitesi pompayý seviye sensörünün sinyallerine göre çalýþtýrýp durur. Not: Otomatik modda çalýþýrken kullanýcý pompayý durdurmak isterse önce manuel moda almalý sonra pompayý durdurmalýdýr. Not: Otomatik modda çalýþýrken elektrik kesilip geri gelirse pano 10s sayar sonrasýnda devreye girer. Not: Elektrik kesilip geri geldiðinde pompa hangi modda ise o modda çalýþmaya devam eder. 2.Manuel Çalýþma Modu; Mode butonuna basýp manuel çalýþma modunu seçin. Manuel mod sinyal lambasý yanacaktýr. Otomatik mod ayarlarý geçerli olmayacaktýr. Start butonuna basýp pompayý çalýþtýrýn. Çalýþma sinyal lambasý yanacaktýr. Pompa çalýþmaya baþlayacaktýr. Stop butonuna basýn pompayý durdurun. Çalýþma sinyal lambasý sönecektir. Not: Manuel modda iken kontrol ünitesi seviye sensörlerinin sinyallerini dikkate almayacaktýr. Kullanýcý su seviyelerini kendisi kontrol etmelidir. 3.Pompanýn korunmasý; Pompanýn çalýþmasý süresince kuru çalýþma, aþýrý akým, aþýrý gerilim, düþük gerilim veya buna benzer anormal bir durum meydana geldiðinde kontrol ünitesi pompayý aniden durdurur ve sistemin tekrar çalýþmasý için gerekli koþullarýn oluþup oluþmadýðýný kontrol etmeye baþlar. Koþullar uygun hale gelene kadar kontrol ünitesi pompayý tekrar devreye almaz. Eðer pompada herhangi bir kýsadevre olursa kontrol ünitesi sistemi direk þebekeden ayýrýr. 4.Son 5 hatanýn gösterilmesi; TOU 01, son 5 hatayý hafýzasýnda tutar. 4.1 Mode butonuna basýp manuel modu seçin. Manuel mod sinyal lambasý yanacaktýr. Pompanýn çalýþmadýðýndan emin olun. Çalýþma sinyal lambasý sönecektir. 4.2 Stop butonuna basýlý tutun. Ayný anda Mode butonuna basýn. Voltmetre displayi hata kodu gösterir ve sinyal lambasý yanar. Ampermetre displayi arýza sýra nosunu gösterir.

13 Örneðin; Voltmetre 051 V Ampermetre Bu örnekte son gerçekleþmiþ hata Aþýrý akým hatasýdýr. 01 A Hata kodu anlamý; Hata Voltmetre Göstergesindeki kod Hata A fazý açýk 011 Aþýrý akým 051 B fazý açýk 101 Kuru çalýþma 052 C fazý açýk 110 Düþük gerilim 060 Bloke m otor 050 Yüksek gerilim 061 Ampermetre göstergesindeki kod Not: Eðer voltmetre displayindeki kod 000 ise kontrol ünitesi iki defa Di sesi verir. Bu pom pa için herhangi bir sorun yok demektir. 4.3) Stop butonuna basarak hata kodu gösteriminden çýkabilirsiniz. 5)Pompanýn toplam çalýþma zamanýn gösterilmesi; 5.1 Mode butonuna basarak pompayý manuel çalýþma moduna alýn. Manuel mod sinyal lambasý yanacaktýr. Pompanýn çalýþmadýðýndan ve Çalýþma sinyal lam basýnýn yanmadýðýndan emin olun. 5.2 Hafýza butonuna basýlý tutun ve ayný anda Stop butonuna basýn. Voltmetre ve ampermetre displayleri toplam çalýþma zamanýný gösterecektir. Örneðin; Toplam çalýþma zamaný: 861 saat Toplam çalýþma zamaný: saat 5.3) Stop butonuna basarak toplam çalýþma zamaný gösteriminden çýkabilirsiniz. Paket Ýçeriði; Malzeme Adet Malzeme Adet Seviye elektrotu 3 Vida 4 Su sýzdýrmaz bant 1 Kullanma Klavuzu 1 Dübel 4

14 ARIZA BULMA TABLOSU MEVCUT DURUM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜM Power yeþil sinyal lambasý Auto yeþil sinyal lambasý Manuel yeþil sinyal lambasý Run yeþil sinyal lambasý Run yeþil sinyal lambasý flash yapýyorsa Aþýrý Akým kýrmýzý sinyal lambasý Aþýrý akým kýrmýzý sinyal lambasý flash yapýyorsa Kýsa devre kýrmýzý sinyal lambasý flash yapýyorsa Full yeþil sinyal lambasý Kontrol ünitesi þebekeye baðlanmýþ demektir. Kontrol ünitesi ve pompa otoma tik modda Kontrol ünitesi ve pompa ma nuel modda Pompa çalýþýyor. Parametre kalibrasyonu tamamlanmamýþ demektir. Pompa aþýrý yüklenmiþ demektir. Parametre kalibrasyonunu kullaným kýlavuzun da ilgili kýsýmdan takip ederek yapýn. Pano her 30dk da pompayý devreye almak iste yecektir ve akýmýn normalliðini kontrol edecektir. Þamandrada sorun olabilir, sistemi tekrar kon Þamandra trol edin gerekirse þamandrayý deðiþtirmeyi de neyin. Pompa ve motor çalýþmak istiyor ancak devir alamýyor Pompa fanýný kontrol edin. Pompa ve motor çalýþmak Pompa ve motoru kontrol edin. Kum veya istiyor ancak devir alamýyor çamurdan dolayý pompa faný bloke olmuþ Sývý probu veya basýnç anahtarý ters baðlanmýs veya zayýf bir temas olabilir. Sývý probunu veya basýnç anahtarý baðlantýlarýný kontrol edin Aþýrý gerilim kýrmýzý sinyal lambasý Pompaya aþýrý gerilim geliyor olabilir. Aþýrý gerilimi yetkililere bildiriniz. Pano sürekli olarak voltajý kontrol ederek her 5 dk da bir pompayý çalýþtýrma isteyecektir. Düþük gerilim kýrmýzý sinyal lambasý Pompaya düþük gerilim geliyor olabilir. Düþük gerilimi yetkililere bildiriniz. Pano sürekli olarak voltajý kontrol ederek her 5 dk da bir pompayý çalýþtýrma isteyecektir. Açýk faz kýrmýzý sinyal lambasý Þebekeden bir faz gelmiyor veya faz kablolarýnda bir kesik Durumu yetkililere bildiriniz ve tüm þebeke baðlantýlarýný kontrol edin. Otomatik modda iken pompa Sývý prob aralýklarý çok kýsa sýk sýk dur kalk yapýyorsa olabilir veya basýnç farklarý çok az olabilir. Prob aralýklarýný artýrabilirsiniz veya basýnç seviyeleri arasýndaki farklarý artýrabilirsiniz.

TOU 01 ÖZELLİKLER: ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ ve ÖLÇÜLER

TOU 01 ÖZELLİKLER: ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ ve ÖLÇÜLER TOU 01 (Üretici Firma Teknolojik değişiklikler nedeniyle, ürünün gelişimi ile ilgili Ürün özelliklerini önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapabilir.) TOU 01 EPC akıllı kontrol panosu Dalgıç Pompa,

Detaylı

Ürün Görünümü ve Ölçüler

Ürün Görünümü ve Ölçüler Ürün Özellikleri Fonksiyon şalteri değişik uygulamalarda kullanılabilir. Seviye flatörlü,sıvı seviye elektrotlu sistemlerde uygulanır. Basınç şalterli ve genleşme tanklı Hidrofor sistemlerinde uygulanır.

Detaylı

Ters Faz Koruması RS485 Bilgisayar Bağlantısı Ara Birimi. Kalibrasyon Butonu Kullanıcı dostu bağlantı şemaları

Ters Faz Koruması RS485 Bilgisayar Bağlantısı Ara Birimi. Kalibrasyon Butonu Kullanıcı dostu bağlantı şemaları LTB1 (Üretici Firma Teknolojik değişiklikler nedeniyle, ürünün gelişimi ile ilgili Ürün özelliklerini önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapabilir.) TOU 01 EPC akıllı kontrol panosu Dalgıç Pompa,

Detaylı

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı kontrol ünitesi, 0.75-7.5KW (1-10 HP) güç aralığındaki direk kalkışlı üç fazlı ikili derin kuyu pompalarının, hidrofor pompalarının ve drenaj pompalarının

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi )

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 Rölesinin asit ir Şekilde Tanımlanması L3 sıvı seviyesini izleyen ve istenen seviyeyi kontrol altında tutmaya yarayan röledir. Hangi işlemler yapılır? Kontrol Tespit

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU LTB1

KULLANIM KILAVUZU LTB1 LTB1 KULLANIM KILAVUZU LTB1 (Ürün Geliştirme Nenedi ile zaman zaman hizmet güncellenebilir. Üretici Firma Değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapabilir.) CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN.!!

Detaylı

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI https://www.facebook.com/kerimelektromotor H-01 / H-01 M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU GENEL ÖZELLİKLER H-01/H-01M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU Pompa sistemlerinin

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Ürün görünümü ve Ölçüler. için dalgıç pompa,santrafüj pompa,inline pompa,foseptik pompa ve tüm AC380V(50Hz)trifaze 1-10 Hp direk kalkışlı

Ürün görünümü ve Ölçüler. için dalgıç pompa,santrafüj pompa,inline pompa,foseptik pompa ve tüm AC380V(50Hz)trifaze 1-10 Hp direk kalkışlı LTS 1 Teknolojık değişiklikler nedeniyle,üretici Firma önceden haber vermeden değişiklikler yapabilir. Akıllı ve kolay pompa kontrol ünitesi LTS 1 modeli;otomatik seviye kontrolü,basınç şalteri kontrolü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TOU- S02. epc

Kullanım Kılavuzu TOU- S02. epc TOU- S02 epc TOU- S02 Kılavuzda kullanılan simgeler u kılavuzda kullanılan imgeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:! Genel tehlike. Güvenlik kurallarına dikkat edilmez ise cihaz tamir edilemeyecek şekilde

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TOU-S01. Ver.1.1 EPC TOU-S01. www.kampa.com.tr

Kullanım Kılavuzu TOU-S01. Ver.1.1 EPC TOU-S01. www.kampa.com.tr EP www.kampa.com.tr Kılavuzda kullanılan simgeler u kılavuzda kullanılan imgeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:! Genel tehlike. Güvenlik kurallarına dikkat edilmez ise cihaz tamir edilemeyecek şekilde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

EPLC-6 Kontrol Paneli

EPLC-6 Kontrol Paneli EPLC-6 Kontrol Paneli 1. Ürün Bilgisi EPLC-6, 4.3 TFT dokunmatik ekrana sahip özel tasarlanmış PLC ve röle modülünden oluşan bir pompa kontrol ünitesidir. Dokunmatik PLC ünitesi pano kapağına, röle modülü

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TOU- S02. Ver.1.1 EPC TOU S-02.

Kullanım Kılavuzu TOU- S02. Ver.1.1 EPC TOU S-02. TOU- S02 EP TOU S-02 www.epcpanel.com Kılavuzda kullanılan simgeler u kılavuzda kullanılan imgeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:! Genel tehlike. Güvenlik kurallarına dikkat edilmez ise cihaz tamir edilemeyecek

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK ALARM SÝSTEMÝ PIR DEDEKTÖR MARKA: MODEL: BG-GUARD EYE PRO 1A TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SÝSTEMLERÝ VE ELEKTRONÝK TÝC LTD. ÞTÝ. TAÞBASAMAK SOK. ABAY APT. NO:6 D:5 ORTAKÖY 34347 ISTANBUL

Detaylı

1. Ürün Bilgisi. Şekil 1: AVS Pano Dış Görünümü. EPC-6 Kontrol Paneli. Manuel / Otomatik / Kapalı / Seçici / Çalıştırma Butonu

1. Ürün Bilgisi. Şekil 1: AVS Pano Dış Görünümü. EPC-6 Kontrol Paneli. Manuel / Otomatik / Kapalı / Seçici / Çalıştırma Butonu AVS Kontrol Panosu 1. Ürün Bilgisi AVS; değişken hızlı kontrol sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlayan, 4.3 TFT dokunmatik ekrana sahip özel tasarlanmış PLC ve röle modülünden oluşan, bir pompa kontrol

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

5-14 KURULUM AYARLARI CALIŞMA FONKSİYONLARI MEKANÝK KURULUM ARIZA DURUMLARI GÜVENLÝK UYARILARI TEKNÝK ÖZELLÝKLER

5-14 KURULUM AYARLARI CALIŞMA FONKSİYONLARI MEKANÝK KURULUM ARIZA DURUMLARI GÜVENLÝK UYARILARI TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3 4 5-14 2 KURULUM AYARLARI 15-16 CALIŞMA FONKSİYONLARI 17-20 MEKANÝK KURULUM 21-22 ARIZA DURUMLARI 23 GÜVENLÝK UYARILARI 24 TEKNÝK ÖZELLÝKLER 25 3 07 08 06 10 11 09 Perde Radar ( Opsiyonel) 4 07 Kayış

Detaylı

HİDROLİK MANTAR BARİYER KULLANMA KILAVUZU

HİDROLİK MANTAR BARİYER KULLANMA KILAVUZU HİDROLİK MANTAR BARİYER KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GENEL UYARILAR... 1.1.MONTAJ İLE İLGİLİ UYARILAR... 1.2.KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR... 1..BAKIM VE TAMİR İLE İLGİLİ UYARILAR... 4 1.4. NAKLİYE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

EPC MVA-TVA-TOU TİPİ KUMANDA PANOLARI PARAMETRE AYAR KLAVUZU ÖNEMLİ NOT :

EPC MVA-TVA-TOU TİPİ KUMANDA PANOLARI PARAMETRE AYAR KLAVUZU ÖNEMLİ NOT : ÖNEMLİ NOT : 1.) Parametre ayarlarken dünya standartlarındaki oranlar kesinlikle artırılmamalıdır, eğer ihtiyaç duyuluyorsa motoru daha hassas korumak için düşürülebilir. 2.) Parametre ayarlarına girmeden

Detaylı

OTOMATİK KUTULU LCD GÖSTERGELİ MODEL 1 KAZAN KONTROL PANOSU KULLANIM KLAVUZU

OTOMATİK KUTULU LCD GÖSTERGELİ MODEL 1 KAZAN KONTROL PANOSU KULLANIM KLAVUZU OTOMATİK KUTULU LCD GÖSTERGELİ MODEL 1 KAZAN KONTROL PANOSU KULLANIM KLAVUZU Kazan Kontrol Panosu Ürün Açıklaması Pano AÇ/KAPA tuşundan açılır. Cihaz açıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Burada

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C

Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C Parçalar ve Özellikler Otomatik Başlama Cd/Kart Girişi Kağıt Girişi Otomatik Başlama Otomatik Başlama Güç Lambası

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

AKILLI POMPA KONTROL ÜNİTESİ

AKILLI POMPA KONTROL ÜNİTESİ Kontrol ünitesi devreye alınırken şebekeden ayrılmalıdır. WATER WE WATER TAK Kontrol ünitesi yağmurdan ve çok yoğun nemli ortamlardan korunmalıdır. Yetkili personel tarafından devreye alınmalıdır. Kullanım

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Model : EPIGOLD Classic Blend Sayın kullanıcı ; Öncelikle cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızı kullanmadan önce kullanım kitapçığını okumanız

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Fark Seviye Transmitteri

Fark Seviye Transmitteri Temassız Sensörlü Fark Seviye Transmitteri Mekanik Çubuklu Izgaralarda Kullanım İçin Greyline DLT 2.0 Fark Seviyeyi ve Daha Fazlasını Görüntüler, İletir ve Kontrol Eder Basit 5-tuşla Kalibrasyon Üç Adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 ULD-25AL ÇAP ÖLÇER 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ... 5-13 HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ... 14-22 BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 2 ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER MODEL : U25AL ÖLÇÜM YÖNTEMİ.:

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Nice RUN1800 RUN2500. Montaj Kılavuzu

Nice RUN1800 RUN2500. Montaj Kılavuzu Nice RUN1800 RUN500 Montaj Kılavuzu TR 1 387mm 108mm 400mm 53mm 1 3 5 E 3 8 11 6 7 10 D C F 4 C 1 9 F B A 3 4 5 Max. 40mm 40 0 10 0 50 400 6 7 40 0 10 0 50 400 8 9 1 mm 10 11 1 13 3 8 mm 14 1 3 4 3 15

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS

HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS HP SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI Standart Özellikler 0,75 kw - 7,5 kw Direk Yolverme 7,5 kw - 560 kw Yıldız-Üçgen Yolverme NFPA Standartlarına

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı