Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullaným, 18 Ocaklarý kullanmak için pratik öneriler Önlem ve öneriler, 19 Genel güvenlik Cihazýn elden çýkarýlmasý Temizlik ve bakým, 20 Cihazýn kapatýlmasý Cihazýn temizlenmesi Gaz vanalarýnýn bakýmý Arýzalar, 21

2 Montaj! Cihazýnýzdan en iyi performansý alabilmek ve güvenle kullanabilmek için bu kýlavuzu dikkatle okumanýzý tavsiye ederiz.! Bu kýlavuzu gelecekte de kullanabilmek için saklayýnýz ve cihazýn yeni sahiplerine teslim ediniz. Setüstü ocaðýn yerleþtirilmesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklayýnýz. Yutulmasý durumunda tehlikeli olabilirler (önlem ve öneriler bölümüne bakýnýz)! Aþaðýdaki talimatlar yetkili bir teknisyen tarafýndan cihazýn profesyonel ve saðlýklý bir þekilde kurulabilmesi için düzenlenmiþtir. Doðru olmayan montajlar kiþilere zarar verebilir ya da cihazýn hasar görmesine neden olabilir.! Bu ünite B.S / B.S. 5440, Par. 2 and B.S sayýlý Ýngiliz Uygulama Standartlarý'na uygun olarak sürekli þekilde havalandýrýlan mekanlara kurulmalýdýr. Aþaðýdaki özelliklere dikkat edilmelidir: Mekan ocaðýn yanmasý nedeniyle oluþabilecek duman ve gazýn dýþarý çýkmasýný saðlayan bir havalandýrma sistemine sahip olmalýdýr. Bu bir davlumbaz, ya da ocak her çalýþtýðýnda otomatik olarak devreye giren bir elektrikli vantilatör ile saðlanabilir. Bir kaçak durumunda gazýn dýþarý çýkmasýný saðlayabilecek havalandýrma delikleriyle donatýlmýþ olmalýdýr. Bu yüzden, LPG tanklarý boþ ya da yarým dolu olsalar bile yer seviyesinin altýndaki odalara (kiler vb.) yerleþtirilmemelidir. Sadece kullanýlmakta olan LPG tankýný, iç ýsýsýnýn 50 C üzerine çýkmasýna engel olmak için ýsý kaynaklarýndan (fýrýn, þömine vb.) uzak bir þekilde kullanýlan odada tutmak iyi bir fikirdir. Cihazýn Montajý Gazlý ve karma ocaklar aþýrý ýsýnmaya karþý X derece korumaya sahiptir. Cihaz yüksekliði kendisininkini geçmeyen kabinlerin içine monte edilebilir. Cihazýn uygun montajý için aþaðýdaki kurallara uyulmalýdýr: Eðer ocaðýn yakýnýnda olan dolaplar ocaktan daha yüksekse, bunlar ocaðýn kenarýnda en az 600 mm mesafede olmalýdýr; Davlumbazlar ocaða kendi kullaným kýlavuzlarýndaki uzaklýða göre, ancak minimum 650 mm uzaklýða yerleþtirilmelidir. Ocaðýn yan tarafýndaki mutfak dolaplarýnýn tezgaha uzaklýðý minimum 420 mm olmalýdýr (þekle bakýnýz). Ocak bir mutfak dolabýnýn altýna yerleþtiriliyorsa, dolap ocaktan en az 700 mm yüksekte olmalýdýr (þekle bakýnýz). baca ya da boru yoluyla (sadece piþirme cihazlarý için olan) Doðrudan dýþarýya verilerek Mekan ayný zamanda ocaðýn düzgün olarak yanabilmesi için gerekli hava akýmýna da sahip olmalýdýr. Hava akýmý 2 m³/h per kw'dan az olmamalýdýr. Gerekli hava dýþarýdan, yanlýþlýkla týkanmayacak þekilde ve en az 100 cm² geniþliðinde bir açýklýktan girebilir. Cihazýn yerleþtirileceði boþluðun boyutlarý þekildeki gibi olmalýdýr. Cihazý tezgaha sabitlemek için mm boyutlarýnda kancalar saðlanmýþtýr. Düzgün bir sabitleme yapabilmek için tüm kancalarýn kullanýlmasýný tavsiye ederiz. Havalandýrma deliði örnekleri Bitiþik oda Havalandýrýlacak oda Havalandýrma sistemi dolaylý olarak da saðlanabilir, örneðin, mekan dolaylý olarak yukarýda belirtilen havalandýrma sistemine sahip bitiþik odalar kanalýyla havalandýrýlabilir. Ancak bu odalarýn ortak kullaným alaný, yatak odasý ya da yangýn çýkma riski yüksek alanlar olmamasý gerekir. Kanca takma þemasý Pencere ve yer arasýndaki havalandýrma boþluðunun geniþletilmesi Likit petrol gazlarý havadan daha aðýr olduklarý için yere çökerler LPG tanký bulunan mekanlar herhangi Kanca pozisyonu: 20 mm kalýnlýk için Kanca pozisyonu: 30 mm kalýnlýk için 2

3 Kanca pozisyonu 400 mm kalýnlýk için! aksesuar kiti içindeki kancalarý kullanýnýz. Ocak bir fýrýnýn üzerine monte edilmediði durumlarda izolasyon için en az 20 mm kalýnlýðýnda tahta bir panel kullanýlmalýdýr. Havalandýrma Ön Arka Yeterli havalandýrma için ocaðý gömme fýrýnýn üzerine yerleþtirirken fýrýn kabininin arka paneli yerinden çýkarýlmalýdýr. Kabin yüzeyine temas olabilecek durumlarda arka tarafta en az 45x560 mm boyutunda boþluk býrakmayý unutmayýn. (þekle bakýn)! Ocak sadece soðutucu havalandýrma sistemi olan fýrýnlarýn üzerine monte edilebilir. Elektrik baðlantýsý Üç kutuplu elektrik giriþ kablosuna sahip ocaklar, ocaðýn altýndaki levhada belirtilen türdeki elektrik akýmlarýyla kullanýlabilirler(bu levha cihazýn alt kýsmýndadýr). Topraklama hattý yeþil-sarý rengiyle ayýrt edilebilir. Ocaðýn fýrýn üzerine monte edilmesi durumunda, her ikisinin de baðlantýlarý baðýmsýz olmalýdýr. Bunun nedeni sadece güvenlik nedenleri deðil, ayný zamanda gelecekte ikisinden birinin yer deðiþtirmesini kolaylaþtýrmaktýr. Güç kablosunun elektrik baðlantýsý Enerji kablosunu standart bir prize ya da doðrudan ana elektrik kaynaðýna takýnýz. Ana elektrik kaynaðýna baðlantý yapýlacaðý zaman, cihazla elektrik kaynaðý arasýnda tek kutuplu, baðlantýlarýnýn arasýnda minimum 3 mm olan ve güvenlik standartlarýna uyumlu bir anahtar bulunmalýdýr (anahtar topraklama kablosuna temas etmemelidir). Cihazýn enerji kordonu hiçbir zaman oda sýcaklýðýndan 50 derece daha sýcak olmayacak þekilde konumlandýrýlmalýdýr.! Ýþlemi yapan kiþi baðlantýnýn doðru ve güvenlik kurallarýna uygun olduðunu temin etmelidir. Asýl baðlantýyý yapmadan önce aþaðýdakilerden emin olunuz: Elektrik sisteminin kanunen belirlenmiþ þekilde topraklanmýþ olduðundan; Prizin veri levhasýnda belirtilen maksimum güce dayanýklý olduðundan; Sigorta ve elektrik sisteminin cihazla uyumlu olduðundan; Prizin fiþ ve cihazla uyumlu olduðundan. Eðer deðilse yetkili bir teknisyen tarafýndan deðiþtirilmelidir. Bu esnada uzatma kablosu ya da üçlü priz kullanýlmamalýdýr.! Cihazýn elektrik baðlantýsý yapýldýktan sonra kablo ve priz kolay eriþilebilen yerlerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ya da baský altýnda olmamalýdýr.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve yetkili teknisyen tarafýnda deðiþtirilmelidir (teknik servis bölümüne bakýnýz).! Üretici firma bu kurallara uyulmamasýndan kaynaklanan herhangi bir hasarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Ocaðýn gaz baðlantýsý Ocaðýn gaz baðlantýsý güncel düzenlemelere uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihazýn montajý sýrasýnda gaz akýmýný düzenleyecek uygun bir gaz vanasý kullanýlmasý gereklidir. Cihazýn gaz ya da likit gaz baðlantýsý sýrasýnda yürürlükteki güvenlik standartlarýna uyulmalý, ve sadece uygun gaz türü olduðundan emin olunduðunda baðlantý yapýlmalýdýr. Aksi halde, Cihazý deðiþik türdeki gazlara adapte etme bölümüne bakýnýz. Cihazý likit gazla çalýþtýracaðýnýz zaman geçerli güvenlik standartlarýna uygun basýnç regülatörleri kullanýnýz.! Cihazýnýzýn güvenli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasýný garanti etmek için gaz akýmýnýn doðru þekilde düzenlendiðinden emin olun. Gaz basýnç seviyeleri Tablo 1'de belirtilen Gaz beki ve hortum baþlarý özellikleri ne uygun olmalýdýr. Bu deðerler cihazýnýzýn uzun ömürlü ve güvenli bir þekilde kullanýlabilmesini saðlayacaktýr. Esnek olmayan borulara gaz baðlantýsý (bakýr ya da çelik)! Gaz baðlantýsý cihazýn herhangi bir yerine baský yaratmayacak þekilde yapýlmalýdýr. Cihaz L þeklinde bir baðlantý ve gaz kaynaðýna baðlanmak üzere bir contayla donatýlmýþtýr. Baðlantý çevrildiði zaman conta yerine yerleþtirilmelidir (cihazla birlikte saðlanmýþtýr). Cihazýn gaz besleme baðlantýsý yuvarlak gaz borusu için tel, male½ tir. Esnek, eksiz paslanmaz çelik boruya gaz baðlantýsý Cihazýn gaz besleme baðlantýsý yuvarlak gaz borusu için tel, male½ tir. Sadece geçerli güvenlik standartlarýna uygun boru, tüp ve contalarý kullanýnýz. 3

4 Esnek borularýn maksimum uzunluðu 2000 mm olmalýdýr. Baðlantý yapýldýðýnda esnek metal tüpün hareketli herhangi bir parçasýnýn olmamasýna ve hasarlý olmamasýna dikkat ediniz.! Sadece güncel güvenlik standartlarýna uygun borular kullanýnýz. Baðlantýlarýn saðlamlýðýný kontrol edin! Cihaz kurulduðunda tüm baðlantý ve contalarýn sýkýlýðýný sabunlu su kullanarak kontrol edin. Asla alev kullanmayýn. Ocaðý deðiþik gaz türlerine adapte etmek Ocaðý tasarlandýðýndan farklý (ocaðýn altýndaki çýkartmaya ya da ambalaja bakýnýz) bir gaz türüyle çalýþtýrmak için gaz beklerinin hortum baþlarý deðiþtirilmelidir. Þu þekilde: 1. Tencere taþýyýcýlarý kaldýrýn ve gaz beklerini ocaðýn üstünden alýn, 2. Gaz hortumu baþlarýný 7 mm.lik bir penseyle çýkarýn ve yeni gaza uyumlu olanlarla deðiþtirin. (Tablo 1 Gaz beki ve hortum baþlarý özellikleri ne bakýnýz) 3. Çýkardýðýnýz parçalarý yerlerine takýnýz. 4. Ýþlem tamamlandýðýnda ocaðýn altýndaki bilgilendirme çýkartmasýný yeni gaz türünü gösteren biriyle deðiþtiriniz, bu çýkartma yetkili servislerimizde bulunmaktadýr. Ayrýlabilen çift alevli ocaklarýn gaz hortumlarýnýn deðiþtirilmesi 1. Taþýyýcý ýzgaralarý kaldýrýn ve gaz beklerini yerlerinden çýkarýn. Bunlar iki parçadan oluþmaktadýr (þekle bakýn) 2. Ateþleyicileri 7 mm.lik bir tornavidayla yerinden sökün. Ýç kýsmýn bir, dýþ kýsmýn iki adet hortumu vardýr (ikisi de ayný boyutta). Gaz hortumlarýný yeni gaz türüne uygun olanlarla deðiþtirin (tablo 1) 3. Çýkardýðýnýz parçalarý sýrayý tersine izleyerek yerine takýn. Ocaklar için hava akýmýný ayarlama: Herhangi bir ayarlama gerektirmemektedir. Minimum ayarlama 1. Gaz vanasýný minimum konuma getiriniz. 2. Kumanda düðmesini çýkarýn ve regülatör (üst tarafta ya da milin içinde olabilir) alev daha küçük ama düzgün hale gelene kadar saat yönünde çevirin. 3. Düþük ayarlamayý yaptýðýnýzda, kumanda düðmesi çabukça hýzlýdan yavaþa çevrildiðinde alevin sönmediðinden emin olun. 4. Emniyet sistemli cihazlarda minimum ayarlama yapýldýðý zaman bir arýza olduðunda (thermocouple), regülatörü kullanarak minimum ayar seviyesini arttýrýnýz. 5. Ayarlamalar yapýldýktan sonra kullanýlmayacak contalara koruyucu cila ya da uygun bir madde sürün.! DCDR ocak baþlarýnda iki adet minimum ayar vidasý bulunmaktadýr: bunlardan biri DCDR iç, diðeri DCDR dýþ alev sistemi için kullanýlmalýdýr.! Likit gaz kullanýldýðýnda regülatör saat yönünde sonuna kadar sýkýca çevrilmelidir.! Bu iþlem bittiðinde veri etiketini yetkili servislerden edinebileceðiniz bir yenisiyle deðiþtirin.! Gaz basýncý önerilenden biraz da olsa farklý olduðunda uygun bir regülatör kullanýlmalýdýr (bu mevcut ulusal düzenlemeler için gereklidir). VERÝ ETÝKETÝ Elektrik baðlantýlarý Voltaj V 50/60 Hz (veri etiketine bakýnýz) Bu cihaz Avrupa Ekonomik Topluluðunun aþaðýdaki direktiflerine uygundur: - 73/23/EEC of 19/02/73 (Alçak gerilim) ve sonraki deðiþiklikler - 89/336/EEC of 03/05/89 (Elektromanyetik uyumluluk) ve sonraki deðiþiklikler - 93/68/EEC of 22/07/93 ve sonraki deðiþiklikler -90/336/EEC of 29/06/90 (Gaz) ve sonraki deðiþiklikler -2002/96/EC 4

5 Gaz Beki ve Hortum Baþý Özellikleri Tablo 1 Likit gaz Doðal gaz Ocak Çap (mm) Termal güç kw (p.c.s.*) Termal güç kw (p.c.s.*) Geçiþ 1/100 Nozul 1/100 Akým* g/h Termal güç kw (p.c.s.*) Nozul 1/100 Akým* l/h Düþük hýzlý Yarý hýzlý Normal Çok hýzlý Çift alev (DCDR iç) Çift alev DC DR (iç) DC DR (dýþ) Mevcut basýnç * 15 derece sýcaklýk ve 1013 m bar-kuru gaz ** Propan P.C.S. = MJ/Kg *** Butan P.C.S. = MJ/Kg Naturel P.C.S. = MJ/m³ 5

6 Cihazýn tanýtýmý Genel görünüm GAZLI OCAKLAR TENCERELER için taþýyýcý GAZLI OCAKLAR için kontrol düðmeleri GÜVENLÝK SÝSTEMÝ* GAZLI OCAKLAR için ateþleyici* GAZLI OCAKLAR: Bekler boyut ve güç olarak deðiþkenlik gösterir. Piþirme kabýnýza en uygun çapta olaný seçiniz. GAZLI OCAKLAR için kontrol düðmeleri: Alevin büyüklüðü ve þiddetini ayarlar GAZLI OCAKLAR için ateþleyici: Ateþleyici* belli bir ocaðýn otomatik olarak yanmasýný saðlar. GÜVENLÝK SÝSTEMÝ: Alev kazayla söndüðünde gaz akýmýný durdurur. * Sadece bazý modellerde 6

7 Cihazýnýzýn Kullanýmý! Gaz bekleri ve varsa elektrikli gözlerin konumlarý her kontrol düðmesinin üzerinde belirtilmiþtir. Gazlý ocaklar Ocak ilgili kumanda düðmesiyle aþaðýdaki ayarlamalar yapýlarak kontrol edilebilir: Kapalý Yüksek Düþük Bir beki yakmak için, kibrit ya da çakmaðý ateþleyicinin yanýna tutarak kumanda düðmesine bastýrýn ve yüksek konuma gelene kadar saat yönünün tersine çevirin. Seçtiðiniz bir beki yakmak için, önce kumanda düðmesine 2-3 saniye basýlý tutarak yüksek konuma gelene kadar saat yönünün tersine çevirin. Bu güvenlik sistemini de devreye sokarak ocaðý yanmasýný saðlayacaktýr. Ateþleyici bulunan modellerde yakmak istediðiniz ocaðýn düðmesini maksimum high seviyeye gelene kadar saat yönünün tersine çevirip ateþleme yapýlana kadar bastýrarak bekleyiniz. Seçilen ocak kontrol düðmeleri aþaðýdaki gibi kullanýlarak kontrol edilebilir. Off / Kapalý Açýk ve iç bölüm en yüksek ayarda Ýç bölüm en düþük ayarda Her iki bölüm en yüksek ayarda Her iki bölüm en düþük ayarda Ocaðý kapatmak için, kontrol düðmesini saat yönüne doðru alev sönene kadar çeviriniz. (düðme Konumuna gelmelidir.) Gazlý Ocaklarýn kullanýmý için pratik öneriler En yüksek performans için ekli önerileri uygulayýnýz: Piþirme kaplarýnýn kenarlarýna alev gelmemesi için en uygun ýsýtýcýyý kullanýn (tabloya bakýnýz); Her zaman düz tabanlý ve kapaklý piþirme kaplarý kullanýnýz ;! Eðer ateþ yanlýþlýkla sönerse kumanda düðmesini kullanarak gazý kapatýn ve tekrar yakmak için en az 1 dakika bekleyin. Piþirme kabýnýn içindekiler kaynamaya baþladýðýnda kumanda düðmesini düþük konuma getiriniz. Ocaðý kapatmak için, kumanda düðmesini ateþ sönene kadar saat yönüne çeviriniz. (düðme konumuna gelmelidir.) Ayrýlabilen çift alevli ocak Bu ocak ayrý ayrý ya da birlikte çalýþabilen iki üniteden oluþmaktadýr. Çift alevin maksimum ayarda kullanýlmasý geleneksel ocaklara göre piþirme süresini kýsaltabilen çok yüksek bir güç saðlamaktadýr. Ayrýca çift alevin minimum ayarda kullanýmý ýsýnýn tencerenin tabanýna eþit olarak daðýlmasýný saðlamaktadýr. Her boyda tava ve tencere kullanabilirsiniz. Küçük tava ve tencereler için sadece iç alevin kullanýlmasýný öneriyoruz. Ayrýlabilen çift alevli ocaðýn üniteleri için ayrý bir kontrol düðmeleri bulunmaktadýr. iþaretli kontrol düðmesi dýþ, iþaretli kontrol düðmesi iç alevi yakmaktadýr. Ýkisinden birini yakmak için ilgili düðmeyi basýlý tutarak sembolüne gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz. Ocak kontrol düðmesi basýlý tutulduðunda otomatik olarak çalýþan bir ateþleyiciyle donatýlmýþtýr. Ocaklar güvenlik sistemiyle donatýlmýþ olduðundan, alev yandýktan sonra otomatik kontrol düðmesini 2-3 saniye kadar basýlý tutunuz. Ocak Düþük hýzlý (RR) Yarý hýzlý (S) Normal (A) Çok hýzlý (UR) Çift Alev (DCDR Ýç) Çift Alev (DCDR Dýþ) ø Piþiricinin çapý (cm) Ocaðýn özellikleri için Gaz bekleri ve hortum baþlarý özellikleri bölümüne bakýnýz. 7

8 Önlem ve öneriler! Bu cihaz profesyonel olmayan, ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr ve uluslar arasý güvenlik standartlarýna göre üretilmiþtir. Cihazýn güvenli kullanýmý için, aþaðýdakileri okumanýzý öneriyoruz: Genel güvenlik Bu kullaným kýlavuzu sýnýf 3 setüstü ocaklar içindir. Gazlý cihazlar verimli kullanýlabilmek için düzenli hava akýmýna ihtiyaç duyarlar. Ocaðý yerleþtirirken kullaným kýlavuzunun yerleþtirme bölümünü okuyunuz. Bu talimatlar sadece kullaným kýlavuzu ve seri numarasý levhasýnda adý geçen ülkeler için geçerlidir. Bu cihaz sadece ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr ve ticari amaçla kullanýlmamalýdýr. Bu cihaz üzeri kapalý olsa da açýk havada kullanýlmamalýdýr. Yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý ciddi tehlikelere yol açabilir. Cihaza vücudunuzun ýslak kýsýmlarýyla ya da el ve ayaklarýnýz çýplakken dokunmayýn. Cihaz sadece yetiþkinler tarafýndan, bu kýlavuzda belirtilen talimatlar uyarýnca yemek piþirmek için kullanýlmalýdýr. Diðer küçük ev aletlerinin elektrik kablolarýnýn fýrýnýn sýcak bölmelerine deðmediðinden emin olun. Vantilatör ya da ýsý daðýtým deliklerini týkanmamalýdýr. Cihaz kullanýlmadýðýnda kumanda düðmelerinin her zaman / konumunda olduðundan emin olun. Fiþten çýkarmak için cihazýn kendisini ya da besleme kablosunu çekmeyin. Cihaz elektriðe baðlýyken temizlik ve bakým iþlemlerini yapmayýn. Herhangi bir arýza olduðunda, hiçbir zaman cihazý kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn. Yetkili olmayan kiþiler tarafýndan yapýlan tamiratlar yaralanmalara ya da cihazýn daha fazla hasar görmesine yol açabilir. Yetkili servise baþvurun (teknik yardým bölümüne bakýn). Yanýklara neden olmamalarý için tencerelerin saplarý ocaðýn ortasýna doðru çevrilmelidir. Deforme olmuþ ya da düzgün olmayan kaplar kullanmayýn. Düzgün olmayan ya da tehlikeli eylemlerden; Cihazýn doðrudan güneþ ýþýðý ya da yaðmur altýnda kalmasýndan; Cihazýn yanýnda kolay tutuþabilen sývýlar kullanmaktan; Adaptör ve çoklu priz kullanmaktan; Dengeli olmayan ya da deforme olmuþ piþirme kaplarý kullanmaktan; Elektrikli ocak ya da cem-seramik yüzey düðmelerini üzerinde tencere olmadýðý zaman açýk býrakmaktan; Cam-seramik yüzeyi mutfak tezgahý olarak kullanmaktan; Cam-seramik yüzeyin üzerinde alüminyum folyo ya da plastik maddeler varken açmaktan; Ocaðýn cam kapaðýný (eðer varsa) gazlý ya da elektrikli ocaklar soðumadan kapatmaktan; Yetkili personel olmadan cihazý tamir etmeye çalýþmaktan; Yetkili personel aþaðýdaki durumlarda aranmalýdýr: Cihazýn kurulmasý sýrasýnda (üreticinin talimatlarýný izleyerek); Cihazýn çalýþmasý konusunda þüpheleriniz olduðunda; Prizler cihaza uygun olmadýðýnda deðiþtirirken. Yetkili servis merkezleri aþaðýdaki durumlarda aranmalýdýr: Cihazýn ambalajýný açtýðýnýzdaki durumundan þüphe duyduðunuzda; Cihazýn elektrik kablosu hasar gördüðünde ya da deðiþtirilmesi gerektiðinde; Cihaz bozulduðunda ya da düzgün çalýþmadýðýnda; orijinal parçalarý isteyiniz. Cam-seramik yüzey kýrýldýðýnda. Aþaðýdaki tavsiyeleri uygulamak yararlý olabilir: Cihazý sadece yiyecekleri piþirmek için kullanýnýz; Cihazýn ambalajýný açtýktan sonra genel görünümünü kontrol ediniz; Cihaz düzgün çalýþmadýðýnda ya da temizleyeceðiniz zaman cihazý fiþten çekiniz; Cihazýn kullanýlmayacaðý zamanlarda fiþini çekiniz ve varsa gaz vanasýný kapatýnýz; Cihazý uzun süre kullanmayacaðýnýza karar verdiðinizde elektrik saðlayýcý kabloyu devreden çýkarýnýz. Üretici firma yanlýþ kurulum ve kullanýmlardan kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu deðildir. Atýklarýn tasfiyesi Cihazýn ambalaj malzemelerini ya da kendisini elden çýkaracaðýnýz zaman yerel çevre koruma düzenlemelerine uygun davranýnýz. 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði yönetmeliðine göre elektrikli ev aletleri normal atýklar gibi atýlmamalýdýr. Eski cihazlar yeniden kullanýlacak parçalarýnýn deðerlendirilebilmesi ve insan saðlýðýna zararlý etkilerinin azaltýlmasý için ayrý bir yerde toplanmalýdýr. Cihazýnýzýn üzerindeki çarpýlý iþaret size bunu hatýrlatacaktýr. Kullanýcýlar elden çýkaracaklarý cihazlarý atýk toplama alanlarýna, diðer toplu alanlara býrakabilirler ya da yerel yönetmelikler izin verdiði sürece yeni bir eþya ile takas edebilirler. Tüm büyük ev eþyasý üreticileri atýk toplama sistemlerinin yaratýlmasý konusunda öncü durumdadýrlar. 8

9 Temizlik ve Bakým Ocaðýn kapatýlmasý Ocaðýnýzý temizlemeden ya da bakým yapmadan önce elektrik baðlantýsýný kesiniz. Gazlý beklerin yaðlanmasý Zamanla, gazlý bekler yapýþkan ya da zor çevrilen bir hale gelebilir. Bu durumda bu kýsýmlar deðiþtirilmelidir. Emaye kýsýmlar zarar verebilecek aþýndýrýcý toz ve maddeler kullanýlmadan temizlenmelidir: bunlar onarýlamayacak çiziklere neden olabilir. Not: Bu iþlem yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.! Cihazý temizlemek için buharlý ekipmanlar kullanmayýn. Gazlý beklerin ayrýlabilen parçalarý sýklýkla ýlýk su ve sabunla yýkanmalý, yapýþmýþ yemek artýklarýndan arýndýrýlmalýdýr; Paslanmaz çelik kýsýmlar uzun süre kireçli su ve aþýndýrýcý deterjanlarla temas ederse paslanabilir. Bu kýsýmlarýn su ile silindikten sonra kurulanmasý ve artýklardan arýndýrýlmasý önerilmektedir; 9

10 Arýzalar Ocaðýnýzýn düzgün ya da hiç çalýþmadýðý zamanlarda teknik servis çaðýrmadan önce neler yapýlabileceðine bakalým. Öncelikle gaz ve elektrik kaynaklarýnda herhangi bir kesinti olup olmadýðýný, ve özellikle gaz vanalarýnýn açýk olup olmadýðýný kontrol edin. Problem Muhtemel Çözümler Ocak yanmýyor ya da alev ocak etrafýnda eþit daðýlmýyor. Güvenlik sistemli modelde alev yanýk kalmýyor. Düþük konumda alev yanýk kalmýyor. Piþirme kabý düzgün durmuyor. Gaz deliklerinin týkanmýþ olabilir Ocaðýn çýkabilen parçalarýnýn düzgün olarak yerleþtirilmemiþ olabilir. Piþirme yüzeyinde hava akýmý olabilir. Kumanda düðmesine tamamen basýyorsunuz; Kumanda düðmesini emniyet sistemini çalýþtýracak kadar basýlý tutuyorsunuz; Güvenlik sisteminin bulunduðu noktadaki gaz delikleri týkanmýþ deðil. Gaz delikleri týkalý olmamalýdýr. Piþirme yüzeyinde hava akýmý olmamalýdýr. Minimum ayar doðru olarak yapýlmýþ olmalýdýr ( minimum ayarlama bölümüne bakýnýz). Piþirme kabýnýn tabaný tamamen düz olmalýdýr. Piþirme kabý gazlý bek ya da elektrikli gözün tam ortasýna koyulmuþ olmalýdýr. Tencere taþýyýcý ýzgaralar ters dönmemiþ olmalýdýr. Yukarýdaki tüm kontrollere raðmen ocaðýnýz düzgün çalýþmýyor ve problem devam ediyorsa en yakýn Ariston Müþteri Hizmet servisini arayarak þu bilgileri veriniz: Cihazýnýzýn modelinden (Mod.) Cihazýnýzýn seri numarasýndan (S/N) Bu bilgiler cihazýnýzýn teknik veriler plakasý ve/veya ambalajýnda bulunmaktadýr.! Hiçbir zaman üretici tarafýndan yetkilendirilmemiþ teknisyenleri çaðýrmayýnýz ve orijinal olmayan yedek parça kullanýmýný kabul etmeyiniz. Cihazýn ömrü 10 yýldýr 10

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7.

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7. x Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Setüstü Endüksiyon Ocaklar

Setüstü Endüksiyon Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama.

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama. ÝÇERÝK / KOPYA Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU Döküman Deðiþiklikleri Sürüm Tarih Yazar Açýklama 1.0 Þubat, 21 2006 NE Son sürüm - 2004/1 04/EC ye göre

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

GAZ BAĞLANTISI Ocağı değişik gaz tiplerine uyarlamak için yapılması gereken işlemler aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir

GAZ BAĞLANTISI Ocağı değişik gaz tiplerine uyarlamak için yapılması gereken işlemler aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir YETKİLİ SERVİSİ ÇAĞIRMADAN YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ İŞLEVLER SORUN Ocakların Yakılması: Kumanda düğmelerine basıldığında çakmak çalışmıyor. GAZ BAĞLANTISI Ocağı değişik gaz tiplerine uyarlamak için yapılması

Detaylı

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH KULLANIM TALİMATLARI Kurulum Kurulumla ilgili tüm işlemler (elektrik ve gaz bağlantıları, gaz tipine uyarlama, gerekli ayarlamalar, vs.) geçerli standartlara

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 I6GTAG/T Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

BANKET ARABASI (ELEKTRİKLİ)

BANKET ARABASI (ELEKTRİKLİ) KULLANMA VE BAKIM KİTABI BANKET ARABASI (ELEKTRİKLİ) Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar serisi en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmıştır. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Duvara monte gazlı ocaklar

Duvara monte gazlı ocaklar Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar FXH32LVE FXHQ32MVE FXHQ32MAVE FXH63LVE FXHQ63MVE FXHQ63MAVE FXH100LVE FXHQ100MVE FXHQ100MAVE

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar FXH32LVE FXHQ32MVE FXHQ32MAVE FXH63LVE FXHQ63MVE FXHQ63MAVE FXH100LVE FXHQ100MVE FXHQ100MAVE KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana asılı tip FXH32LVE FXHQ32MVE FXHQ32MAVE FXH63LVE FXHQ63MVE FXHQ63MAVE FXH100LVE FXHQ100MVE FXHQ100MAVE Bu Daikin klimayı aldığınız için teşekkür

Detaylı

Setüstü gazlı ızgaralar

Setüstü gazlı ızgaralar Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Ticari Elektrikli Süpürgeler

Ticari Elektrikli Süpürgeler Nilfisk ticari elektrikli süpürge, giriş serisi ticari elektrikli süpürge ailesinin en son üyesidir, ofisler, otel odaları, parakende mağazaları gibi alanların hafif-orta derecedeki temizlik ihityaçları

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı