GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/ :36

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36"

Transkript

1 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/ :36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin toplamý þeklindeki taným aþaðýdakilerden hangisine aittir? Cevap : Kültür 2. Tarihin ilk gerçek baðýmsýzlýk savaþý aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý 3. Aydýnlanma çaðýna en önemli katkýlarý aþaðýdaki ülkelerden hangisinin aydýnlarý verilmiþlerdir? Cevap: Fransa 4. Aþaðýdakilerden Hangisi devrimin niteliklerinden biri deðildir? Cevap: Bir tek kurumun deðiþtirilmesi devrim sayýlýr. 5. Bütün olgularýn ulusal kalýba dökülmesiyle kendine özgü bir model oluþturan devrim aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Türk Devrimi 6. Aþaðýdakilerden hangisi Ýnkýlap kavramýnýn eþ anlamlýsýdýr? Cevap : Devrim 7. Ýnkýlabýn ön aþamasý sayýlan olay aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Ýhtilal 8. Aþaðýdakilerden hangisi bugüne kadar yaþayan en uzun ömürlü anayasadýr? Cevap: Amerikan Anayasasý 9. Ýlk devleti aþaðýdakilerden hangisi kurmuþtur? Cevap: Sümerler 10. Yurttaþlarýn devlet gücü üzerinde hakký olduðu yolunda görüþlerin belirmeye baþladýðý dönem aþaðýdakilerden hangisidir? Aydýnlanma çaðý 11. Amerikalýlar, baðýmsýzlýk savaþlarýný hangi ülkeye karþý yürütmüþtür? Cevap: Ýngiltere 12. Ýhtilal Ýnkýlabýn hangi aþamasýdýr? Cevap: Ön Aþamasýdýr. 13. Osmanlý Saltanat yasasýnda 17. Yüzyýlýn baþýnda meydana getirilen deðiþiklik aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Osmanlý ailesinden en yaþlý erkek üyenin padiþah olmasý 14. Fransýz ihtilali sonrasýnda yayýlan akýmlardan hangisi Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlmasýný hýzlandýrmýþtýr? Cevap: U 15. Osmanlý dönemindeki reformlarýn temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Devleti parçalamaktan kurtarmak Aralýk 1876da ilan edilen Anayasa için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 1. Egemenlik Osmanlý ailesine aitti 2. Yürütmeyi denetleme iþi padiþahýndýr. 3. Yargý güvenliði kesin deðildi. 4. Yasama yetkisi padiþaha aitti 5. Siyasal parti kurma hakký vardý Ocak 1913deki Bab-ý Ali Baskýný sonunda aþaðýdaki sonuçlardan hangisi ortaya çýktý? Cevap: Ýttihat ve Terakki Partisi yönetime tümüyle egemen oldu. 8. II. Mahmutun Ayanlarla 1808 yýlýnda imzaladýðý belge aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Sened-i Ýttifak 9. II. Abdülhamit aþaðýdaki olaylarýn hangisi sonrasýnda tahttan indirilmiþtir? Cevap: 31 Mart Olayý 10. Aþaðýdakilerden hangisi II. Meþrutiyetin Ýlaný sonrasýnda gerçekleþen olaylardan biri deðildir? 1. Bulgaristanýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi. 2. Avusturyanýn Bosna-Herseki topraklarýna katmasý 3. Düyun-u Umumiyenin kurulmasý 4. Giritin Yunanistana baðlanmasý Mart olayýnýn çýkmasý 7. Balkan savaþlarý sýrasýnda aþaðýdakilerden hangisi Osmanlý Devletinden koparak baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir? Cevap: Arn 22. Ýttihak ve Terakki Partisinin diktatörlüðünün baþlamasý hangi olay sonucunda gerçekleþmiþtir? Cevap : Bab-ý Ali Baskýný 23. Ýttihak ve Terakki Cemiyeti imparatorluðun özellikle hangi bölgesinde daha yoðun olarak örgütlenmiþtir? Cevap : Makedonya Yüzyýl baþlarýnda Almanyanýn dengeleri alt-üst ederek Ýngiliz sömürgelerini tehdit etmesi. Bu devletin hangi ülkeyle yakýnlaþmasýna neden olmuþtur? Cevap : Rusya 25. Prens Sabahattin aþaðýdaki fikir akýmlarýndan hangisinin en önde gelen savunucusudur? Cevap: Kiþisel giriþim ve yerinden yönetim 26. Prusya, hangi iki ülkeyi etkisiz hale getirerek Alman siyasal birliðinin kurulmasýný saðlamýþtýr? Cevap: Avusturya-Fransa 27. Rusyanýn Balkanlarda izlediði Panslavizm politikasý hangi ülkenin tepkisine yol açýyordu? Cevap: Osmanlý Devleti-Avusturya 28. Aþaðýdakilerden hangisi Osmanlý Ýmparatorluðunun Birinci Dünya Savaþýna katýlmasýnýn nedenlerinden biri deðildir? 1. Balkan Savaþlarýnda kaybedilen topraklarý geri almak 2. Büyük bir Turan Ýmparatorluðu kurmak 3. Ekonomik kazançlar elde etmek 4. Rusyanýn yýkýlmasýný saðlamak 5. Meþrutiyetin ilanýna ortam hazýrlamak 26. Osmanlý Devleti, Ýngiliz sömürgeciliðine darbe vurmak isteyen Almanyanýn isteðiyle aþaðýdaki cephelerden hangisini açmý a) Kafkas b) Irak c) Kanal d) Galiçya e) Çanakkale 27. I. Dünya Savaþýnýn sonunda Anlaþma Devletleriyle ilk býrakýþmayý imzalayan Baðlaþma Devleti aþaðýdakilerden hangisidi

2 a) Macaristan b) Almanya c) Osmanlý Devleti d) Bulgaristan e) Avusturya 28. Aþaðýdakilerden hangisi Anlaþma Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarýnýn nedenlerinden biri olamaz? 1. Ýtalyanýn kendi taraflarýnda savaþa girmesini saðlamak 2. Rusyaya yardým edebilmek 3. Savaþý kýsa sürede sona erdirmek 4. Osmanlý Devletini savaþ dýþý býrakmak 5. Osmanlý Devletini tarih sahnesinden silmek Mart 1918de imzalanan Brest-Litowsk Antlaþmasý, aþaðýdakilerden hangisiyle doðrudan ilgilidir? 1. Rusyanýn I. Dünya Savaþýndan çekilmesi 2. ABDnin savaþa girmesi 3. Ýtalyanýn taraf deðiþtirmesi 4. Araplarýn Osmanlý Yönetimine karþý ayaklanmasý 5. Avusturyanýn teslim olmasý. 26. Birinci Dünya Savaþý, hangi iki ülkenin yöresel çatýþmasýyla baþlanmýþ ve kýsa zamanda yayýlmýþtýr? Cevap : Avusturya-Sýrbistan 27. Aþaðýdaki þahýslardan hangisi Ýttihat ve Terakkinin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düþünürüdür? Cevap : Ziya GÖKALP 28. Osmanlý Devleti, Ýttihat ve Terakki Partisinin de etkisiyle 20.yüzyýl baþlarýnda aþaðýdaki devletlerin hangisine yaklaþmýþtýr : ALMANYA 29. Osmanlý sýnýrlarý içinde yaþayan Ermeniler, Birini Dünya Savaþý sýrasýnda özellikle hangi cephede yýkýcý faaliyetlerde bulunmuþlardýr? Cevap: DOÐU CEPHESÝ 37. Aþaðýdakilerden hangisi I. Dünya Savaþý sonunda çöken imparatorluklardan biri deðildir? Cevap: Ýngiltere 38. Rusyanýn Osmanlýyý yýkarak Boðazlarý ele geçirmek istemesindeki temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : AÇIK VE SICAK DENÝZLERE ÝNMEK 39. Aþaðýdaki olaylardan hangisi Anlaþma devletlerinin I. Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlý ülkesini paylaþmak için yapmýþ olduklarý planlarda deðiþiklik yapmalarýna neden olmuþtur? Cevap : RUSYANIN SAVAÞTAN ÇEKÝLMESÝ 40. Ýzmirin Yunanistana verilmesi aþaðýdakilerden hangisi sonunda kararlaþtýrýldý? Cevap: Paris Barýþ Konferansý 41. Mavri Mira Cemiyeti, Osmanlý sýnýrlarý içinde yaþayan azýnlýklarýn hangisi tarafýndan kurulmuþtur. Cevap: RUMLAR 42. Aþaðýdakilerden hangisi Doðu Karadeniz bölgesinde kurulan bir Rum derneðidir? Cevap: PONTUS 43. Mondros Ateþkes Antlaþmasýný Osmanlý Devleti adýna imzalayan devlet adamý hangisidir? Cevap : 30 Ekim 1918 Rauf Bey 44. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlý ülkesini paylaþmak için yapýlan gizli anlaþmalarda Ýtalyanýn payýna düþen yer aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Antalya ve Civarý 45. Birinci Dünya savaþýný yenik bitiren Bulgaristan aþaðýdaki antlaþmalardan hangisini imzalamýþtýr? a) Neuilly b) Trianon c) Versay d) St.Germain e) Paris 46. Aþaðýdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaþý sonunda Avusturya-Macaristan topraklarýnda kurulan devletlerden biri deðildir? a) Yugoslavya b) Arnavutluk c) Polonya d) Çekoslovakya e) Macaristan Haziran 1908de Ýngiltere ile Rusya arasýnda Revalde yapýlan görüþmede aþaðýdaki kararlarda hangisi alýnmýþtýr. Cevap : Osmanlý ülkesinin parçalanmasý. 48. Mondros Ateþkes Anlaþmasý sonrasýnda Çukurova aþaðýdaki devletlerin hangisi tarafýndan iþgal edilmiþtir? Cevap : FRANSA 49. Birinci Dünya Savaþý çýktýðý sýrada Mustafa Kemal aþaðýdaki görevlerin hangisinde bulunuyordu? Cevap : Sofya Askeri Ateþeliði 50. Mondros Ateþkes Anlaþmasý sonrasýnda Osmanlý Hükümetinin Anadoluya gönderdiði nasihat heyetlerinin amacý aþaðýdakilerden hangisidir?cevap: Halkýn padiþaha baðlý kalmasý ve direnmemesini ögütlemiþtir. 51. Mondros Ateþkes Anlaþmasý imzalandýðý sýrada aþaðýdakilerden hangisi Osmanlý Sadrazamýydý? Cevap: Ahmet Ýzzet Paþa 52. Mondros Ateþkes Anlaþmasý sonrasýnda ilk kurulan direniþ cemiyeti aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Ýslam Ýhtilali Komitesi 53. Aþaðýdakilerden hangisi Amasya Tamiminin niteliklerinden biri deðildir? 1. Bir Ýhtilal bildirisi niteliði taþýr 2. Ulusal egemenliðe doðru gidiþ söz konusudur. 3. Osmanlý Hükümetinden umut kesilmiþtir. 4. Kurtuluþ savaþýný baþlatma kararý almýþtýr. 5. Ulusal dernekler tek çatý altýnda birleþtirilmiþtir. 54. Mustafa Kemal Paþa, Havzada hangi olayýn protesto edilmesini istemiþtir?cevap:ýzmirin Ýþgal Edilmesini 55. Amasya Tamiminde aþaðýdaki þahýslardan hangisinin imzasý yoktur? 1. Rauf Bey 2. Ýsmet Paþa 3. Mustafa Kemal Paþa 4. Refet Bey

3 5. Ali Fuat Paþa 56. Ankaradaki 20. Kolordu Komutanlýðýna aþaðýdaki þahýslardan hangisi atanmýþtýr? Cevap: Ali Fuat Paþa 57. Kurtuluþ Savaþýnýn ilk cephesi aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Mersin-Tarsus-Osmaniye Kasým 1918de toplanan Kars Ýslam Þurasýnýn temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Ermeni tehditlerine karþý tedbir almak. 59. Mustafa Kemal Paþa, Samsundan sonra ilk olarak hangi yerleþim merkezine gitti? Cevap: HAVZA 60. Aþaðýdakilerden hangisi 9. Ordu komutanlýðýna atanan Mustafa Kemal Paþadan Osmanlý Hükümetinin yerine getirmesini istediði görevlerden biri deðildir? 1. Kurtuluþ mücadelesini ulusa dayandýrmasý 2. Doðu Karadeniz Bölgesinde huzuru saðlamasý 3. Halkýn elinde bulunan silahlarý toplamasýný 4. Türklerin kurduðu direnme cemiyetlerini ortadan kaldýrmasý 5. Türk-Rum çatýþmasýna son vermesi 61. Mustafa Kemal Paþa Kurtuluþ Savaþý örgütlenmesine Doðu Anadoludan baþlamýþtýr. aþaðýdakilerden hangisi bunun bir nedeni sayýlmaz? 1. Kazým Karabekirin Erzurumdaki Kolordunun komutaný olmasý 2. Erzurum ve önemli Doðu illerinin henüz iþgal edilmemiþ olmasý 3. Doðu Anadolunun Ermeni tehdidi altýnda bulunmasý Kolordunun ülkedeki tek derli toplu güç olmasý 5. Doðu Anadolunun coðrafi açýdan önemsiz olmasý 62. Mustafa Kemal Paþa, hangi olay öncesinde tüm resmi görevlerden istifa etmiþtir. Cevap:Erzurum Kongresi (7-8 Temmuz 1919 gecesi görevinden azledildiðini öðrendiði an...) 63. Kurtuluþ Savaþýnda yurtta daðýnýk olan direnme örgütleri aþaðýdaki olaylarýn hangisiyle birleþtirilmiþtir. Cevap : Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919daki Sivas Kongresinde yurtta daðýnýk bir þekilde faaliyet gösteren direnme cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adý altýnda birleþtirmiþti) 64. Egede Kuvayý Milliyenin örgütlenmesine büyük katký saðlayan Hacým Muhittin (Çarýklý) Bey, hangi kongrede, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ý Hukuk Cemiyetine kararý alýnmasýnda etkili olmuþtur? Cevap: (BALIKESÝR Kongresi) 65. Sivas Kongresi sürerken aþaðýdaki þahýslardan hangisi Batý Anadoludaki Kuveyý Milliye birliklerine komutan olarak atanmýþtýr? Cevap : Ali Fuat Paþa 66. Aþaðýdakilerden hangisi Kuvayi Milliyeye karþý Damat Feritin kýþkýrtmasýyla çýkan bir ayaklanmadýr? Cevap: Anzavur Ayaklanmasý 67. Ünlü göz hekimi Esat Beyin giriþimleriyle toplanan kongre aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Milli Kongresi 68. Aþaðýdaki kongrelerden hangisi ulusal nitelik taþýr? Cevap : SÝVAS KONGRESÝ 69. Aþaðýdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alýnan kararlardan biri deðildir? 1. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ý Hukuk Cemiyeti kuruldu 2. Heyet-i Temsiliyenin merkezi Ankara olacaktý 3. Damat Feritin düþürülmesi için uðraþýlmasýna karar verildi. 4. Osmanlý Parlamentosunun toplanmasý için çalýþýlmasý kararlaþtýrýþldý 5. Türklerin yaþadýðý yerlerin terkedilmemesi kararlaþtýrýldý. 70. Manda ve himaye hangi kongrede tam anlamýyla reddedildi? Cevap: Sivas Kongresi 71. Önce Ýngilizlerin iþgal edip daha sonra Fransýzlara teslim ettikleri üç yerleþim merkezi aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Urfa-Maraþ-Antep 72. Erzurum Kongresi süreken Batý Anadolunun hangi kentinde bir kongre düzenlenmiþtir? Cevap: Balýkesir 73. Türk Tarihindeki ilk düzenli siyasal örgütlenme ve muhalefet aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Ýttihak ve Terakki Derneði 74. Aþaðýdakilerden hangisi Ankaranýn ulusal kurtuluþ hareketinin merkezi olarak tercih etmesinde etkisi olmamýþtýr? 1. Ulaþým açýsýndan elveriþli olmasý 2. Stratejik açýdan uygun bir yerde bulunmasý 3. Batý cephesinde yakýn olmasý 4. Coðrafi açýdan uygun bir yerde olmasý 5. Nüfusun yeterli olmasý 75. Osmanlý Devletinde ilk parlamenter dönem aþaðýdaki dönemlerden hangisiyle baþlamýþtýr? Cevap : I. Meþrutiyetin Ýlaný (23 Aralýk 1876) 76. Aþaðýdaki gruplardan hangisi son Osmanlý Mebusan Meclisinde kurulmuþtur? a) Müdafaa-ý Hukuk Grb. b) Felah-ý Vatan Grb. c) Redd-i Ýlhak Grb. d) Halk Zümresi Grb. 77. Aþaðýdakilerden hangisi Misak-ý Millide yer alan hükümlerden biri deðildir? 1. Ýstanbul iþgal edildiði takdirde Meclis Ankaraya taþýnmalýdýr. 2. Ýstanbulun güvenliði saðlandýðý takdirde boðazlar açýlabilir.

4 3. Batý Trakyada halkoyuna baþvurulmasý gerekir. 4. Baðýmsýzlýðý sýnýrlayan siyasal ve ekonomik anlaþmalar kabul edilemez 5. Tüklerin çoðunlukta olduklarý yerler hiçbir biçimde yurttan koparýlamaz. 78. Misak-ý Milli aþaðýdakilerden hangisinde kabul edilmiþtir? Cevap : Osmanlý Mebusan Meclisi Ekim 1919da Mustafa Kemal Paþa ve Salih Paþa arasýnda Amasyada yapýlan görüþmelerin en önemli sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Osmanlý hükümetinin Heyet-i Temsiliyenin varlýðýný tanýmasý 2. Mustafa Kemal Paþanýn kiþisel gücünün artmasý 3. TBMMnin açýlmasýna karar verilmesi 4. Mustafa Kemal Paþaya karþý muhalefetin ortaya çýkmasý 5. Ankaranýn önem kazanmasý 80. Aþaðýdakilerden hangisi Anlaþma devletlerinin Misak-ý Millinin ilan edilmesine karþý gösterdikleri tepkinin bir sonucudur? 1. Ýstanbulun resmen iþgal edilmesi 2. Paris Barýþ Konferansýnýn toplanmasý 3. Sivas Kongresinin engellenmek istenmesi 4. Mustafa Kemal Paþanýn görevinden alýnmasý 5. Urfa ve Maraþýn iþgal edilmesi 81. Ýstanbulun resmen iþgali aþaðýdakilerden hangisine yol açmýþtýr? Cevap: TBMMnin Açýlmasý. 82. Damat Feritin Sivas Kongresi sonrasýndaki baskýlar karþýsýnda istifa etmesiyle yerine aþaðýdaki þahýslardan hangisi sadrazam olmuþtur? Cevap: Ali Rýza Paþa 83. Mustafa Kemal Paþa, Birinci TBMMyi Kurucu Meclis olarak toplamak istemiþse de bundan vazgeçmiþ ve TBMM Olaðanüstü Yetkilere Sahip Meclis olarak toplamýþtýr. Mustafa Kemal Paþanýn Kurucu Mec- lis ifadesinden vazgeçmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Kamuoyunun böyle bir geliþmeye hazýr Olmamasý Nisan 1920de Osmanlý Hükümetinin Kuvayý Milliyeye karþý olarak kurduðu resmi örgüt aþaðýdakiler- den hangisidir? Cevap : Kuvayý Ýnzibatiye 85. TBMMni, Osmanlý Meclis_i Mebusanýndan ayýran en önemli özellik aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Ulusal bir nitelik taþýmasý 86. TBMM, yazýlý bir anayasaya dayanmadýðý dönemde meþruiyetini aþaðýdakilerden hangisinden alýyordu? Cevap: Ulusun Kendisinden 87. TBMM, 30 Mayýs 1920de hangi ülke ile 20 günlük ateþkes anlaþmasý imzalamýþtýr? Cevap: FRANSA 88. Aþaðýdaki kongrelerin hangisinde Kuvayý Milliye birliklerinin birleþmesi tamamlanmýþtýr? Cevap: 5 Aðustos ve 8 Ekim 1920de POZANTI Kongresi 89. Ýzmirin iþgali sonrasýnda Milne Çizgisinde duran Yunan ordusu 22 Haziran 1920de gerçekleþtirdiði ileri harekatta aþaðýdaki yerleþim merkezlerinden hangisini iþgal etmiþtir? Cevap: Balýkesir,Bursa, ve Uþak 90. Aþaðýdakilerden hangisini Birinci TBMM gerçekleþtirmiþtir? Cevap: Hýyanet-i Vataniye Yasasýnýn Çýkarýlmasý 91. Heyet-i Temsiliyenin görev ve yetkileri aþaðýdakilerden hangisiyle sona ermiþtir? Cevap: TBMMnin açýlmasýyla 92. TBMMnin açýlmasýndan bir gün sonra meclis baþkanlýðýna seçilen Mustafa Kemal bu görevini aþaðýdakilerden hangisi sonunda býrakmýþtýr? Cevap: Cumhurbaþkaný Seçilmesiyle 93. Birinci TBMMnin temel amacý aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Baðýmsýzlýk savaþýný kazanmak 94. TBMMnin güçler birliði sistemini benimsemesinin temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Yerinde ve çabuk kararlar alýp, uygulamak için 95. TBMMde Mustafa Kemal Paþa taraftarlarýnýn oluþturduðu gruba ne ad verilir? Cevap: Birinci Müdafaa-ý Hukuk Grubu 96. Aþaðýdakilerden hangisi TBMMnin açýlmasýndan sonra Damat Feritin yaptýðý iþlerden biri deðildir? 1. Anlaþma devletleriyle barýþ görüþmelerini hýzlandýrdý 2. Mustafa Kemal Paþanýn ölüm cezasýna çarptýrýlmasýný saðladý 3. TBMMne karþý ayaklanmalarý kýþkýrttý 4. TBMMnin varlýðýný tanýmak zorunda kaldý 5. TBMMnin otoritesini kabul etmedi Haziran 1920de baþlayan Yunan Saldýrýsý aþaðýdakilerden hangisi amaçlamýþtýr? Cevap : Sevr Antlaþmasý taslaðýnýn kabul edilmesini saðlamak 98. Kuvayý Seyyare aþaðýdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: Çerkes Ethemin Birliklerine verilen Ýsim 99. Kuvayý Milliye birliklerinin kaldýrýlmasýndan sonra yerine aþaðýdakilerden hangisi kurulmuþtur? Cevap: Düzenli Ordu 100. Aþaðýdakilerden hangisi Yunan Ordusunu 22 Haziran 1920de giriþtiði saldýrýsý sonucu ele geçirdiði yerlerden biri deðildir Balýkesir b) Uþak c) Eskiþehir d) Bursa e) Alaþehir 101. Aþaðýdakilerden hangisi Kuvayý Milliye birliklerinin yerine düzenli ordu kurulmasýnýn nedenlerinden biri deðildir?

5 1. Kuvayý Milliye Birliklerinin Yunan kuvvetleri karþýsýnda yeterli olmamasý 2. Bir devletin düzenli ordusunun bulunmasý zorunluluðu 3. Kuvayý Milliyecilerin zaman zaman halka zararlar vermeleri 4. Kuvayý Milliyenin baþýna buyruk davranýþlar sergilemesi 5. Anlaþma Devletlerin Kuvayý Milliyeyi istememeleri 102. TBMM hükümeti Gümrü Antlaþmasýný aþaðýdakilerden hangisiyle imzalamýþtýr? Cevap :ERMENÝLERLE 103. TBMM askere alma iþlerini hýzlandýrmak, kararlara uymayanlarý ve bozguncularý cezalandýrmak için aþaðýdakilerden hangisini kurmuþtur? Cevap : ÝSTÝKLAL MAHKEMELERÝ 104. Ýtalyanýn San Remo kentinde hangi antlaþmanýn taslaðý üzerinde görüþmeler yapýlmýþtýr? Cevap: SEVR BARIÞI 105. Sevr Barýþýna göre Araplarýn yaþadýklarý yerlerin geleceðini nasýl belirlemiþtir? 1. Osmanlý Devletine baðlanmýþlardýr. 2. Ýngiliz ve Fransýz manda yönetimleri kurulmuþtur. 3. Özerk hale getirilmiþlerdir. 4. Baðýmsýz devletler haline gelmiþlerdir 5. Gündeme getirilmemiþtir Ekim 1920de Sadrazamlýktan istifa eden Damat Feritin yerine aþaðýdaki þahýslardan hangisi geçmiþtir? 1. Tevfik Paþa 2. Ali Rýza Paþa 3. Salih Paþa 4. Ahmet Ýzzet Paþa 5. Fevzi Paþa 107. Çerkez Ethem, aþaðýdakilerden hangisine tepki olarak TBMMne karþý ayaklanma çýkarmýþlardýr? 1. Heyet-i Temsiliyenin kurulmasýna 2. Gümrü Barýþýnýn imzalanmasýna 3. Sevr Barýþýnýn reddedilmesine 4. Düzenli ordunun kurulmasýna 5. Ýstiklal mahkemelerinin kurulmasýna 108. TBMM Hükümetinin Londra Konferansýna davet edilmesine neden olan olay aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Gümrü barýþýnýn imzalanmasý 2. Moskova Anlaþmasýnýn imzalanmasý 3. Ýnönü Zaferinin kazanýlmasý (06-10 Ocak 1921) 4. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayýnlanmasý 5. Sakarya zaferinin kazanýlmasý 109. Baþkomutan Mustafa Kemal Paþanýn 7-8 Aðustos 1921de Tekalif-i Milliye Emirlerini yayýnlamasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Orduyu Yunan saldýrýsýna karþý hazýrlamak Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya zaferinin iç siyasetteki sonuçlarýndan biridir? Cevap: TBMMnin Mustafa Kemal Paþaya Gazilik ünvaný ve Mareþallik rütbesi vermesi Aþaðýdaki yerleþim merkezlerinden hangisi TBMMnin açýlmasý öncesinde düþman iþgalinden kurtarýlmýþtýr. Cevap : URFA 112. Çerkez Ethem hangi savaþ sýrasýnda TBMMne karþý ayaklanmýþtýr? Cevap: I.Ýnönü Savaþý 113. Aþaðýdakilerden hangisi Kütahya-Eskiþehir savaþlarýnýn bir sonucudur? Cevap: Mustafa Kemalin Baþkomutan seçilmesi 114. Tekalif-i Milliye Emirlerinin amacý Türk ordusunu hangi savaþa hazýrlamaktýr? Cevap: SAKARYA 115. Sakarya savaþý sonrasýnda Anlaþma Devletlerinin ateþkes önerisini TBMM reddetmiþtir. Bunun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Yunanlýlarýn Anadoluyu boþaltmamalarý Anlaþma Devletleri arasýnda dayanýþmanýn sona ermesi hangi anlaþma ile açýkça ortaya çýkmýþtýr? 1. ANKARA ANTLAÞMASI 2. Lozan Barýþý 3. Gümrü Barýþý 4. Sevr Antlaþmasý 5. Moskova Antlaþmasý 117. TBMM Hükümeti 13 Ekim 1921 Kars Antlaþmasýný hangi üç Sovyet Cumhuriyeti ile imzalamýþtýr? Cevap: Azerbaycan Gürcistan Ermenistan 118. Doðu Trakya aþaðýdakilerden hangisiyle Yunan iþgalinden kurtarýlmýþtýr? 1. Büyük Taarruz 2. Sakarya Savaþý 3. Mudanya Ateþkes Antlaþmasý 4. Lozan Barýþý 5. Londra Konferansý 119. Aþaðýdakilerden hangisi Mudanya Ateþkes Antlaþmasýnda yer almamýþtýr? 1. Türk Yunan çatýþmasý sona erecektir. 2. Yunanlýlar Doðu Trakyayý boþaltacaktýr. 3. Barýþ Anlaþmasý imzalanýncaya kadar Türk ulusu Trakyaya Geçemeyecektir.

6 4. Barýþ Antlaþmasý imzalanýncaya kadar Anlaþma Devletleri boðazlardaki varlýklarýný devam ettireceklerdir. 5. Sevr Antlaþmasý geçersiz hale gelecektir Anlaþma Devletlerinin Lozan Barýþ Konferansýna Osmanlý Hükümetini de çaðýrmalarý üzerine TBMM bunu engellemek için aþaðýdakilerden hangisini gerçekleþtirmiþtir? Cevap: Saltanatýn Kaldýrýlmasýný Saðlamýþtýr Lozan Görüþmeleri sýrasýnda Türk temsilcilerinin hiçbir tavize yanaþmadýðý konu aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Savaþ tazminatý 2. Irak sýnýrý 3. Bðazlar Sorunu 4. Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý 5. Hatay sorunu 122. Lozan görüþmelerinde Türk-Yunan temsilcileri arasýnda anlaþmazlýða neden olan savaþ tazminatý konusu nasýl çözümlen Cevap : Tazminat karþýlýðý olarak Karaaðaç Türk sýnýrlarý içinde kalmýþtýr Boðazlarýn uluslar arasý bir komisyon tarafýndan yönetilmesi hangi anlaþmada yer almýþtýr? 1. Hünkar Ýskelesi Anlaþmasý 2. Londra Sözleþmesi 3. Lozan Barýþý 4. Ankara Antlaþmasý 5. Montrö Sözleþmesi 122. Ýngiliz baþbakan Lioyd George hangi geliþme sonrasýnda görevinden istifa etmek zorunda kalmýþtýr? Cevap : Mudanya Ateþkes Anlaþmasýnýn imzalanmasý Mudanya Ateþkes Anlaþmasý sonucunda TBMM hükümeti aþaðýdaki bölgelerden hangisinin kurtarýlmasýný saðlamýþtýr? 1. Doðu Trakya 2. Batý Anadolu 3. Çukurova 4. Karadeniz 5. Ege Adalarý 122. Büyük Taarruz sonrasýnda Türk-Ýngiliz kuvvetleri aþaðýdaki bölgelerin hangisinde doðrudan karþý karþýya gelmiþtir? 1. Kýbrýs 2. Ýstanbul Boðazý 3. Çanakkale Boðazý 4. Ýzmir Körfezi 5. Ege Adalarý 122. Mudanya Ateþkes Anlaþmasý sonucunda aþaðýdaki komutanlardan hangisi Doðu Trakyanýn teslim alýnmasý iþleriyle görevlendirilmiþtir? 1. Ýsmet Paþa 2. Kazým Karabekir Paþa 3. Refet Paþa 4. Ali Fuat Paþa 5. Fevzi Paþa 122. Son Osmanlý sadrazamý aþaðýdaki þahýslardan hangisidir? 1. Damat Ferit 2. Ali Rýza Paþa 3. Ahmet Ýzzet Paþa 4. Salih Paþa 5. Tevfik Paþa 122. Lozan Barýþ Konferansýna katýlan Türk Temsilciler Kurulu aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Cevap : Ýsmet Paþa Rýza Nur Bey Hasan Bey Eylül 1923te Mustafa Kemal Paþa tarafýndan kurulan Halk Fýrkasý, aþaðýdakilerin hangisinin temelleri üzerinde kurulmuþtur? Cevap: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 124. Þeyh Sait ayaklanmasýnýn çýkmasýna aþaðýdakilerden hangisi uygun bir ortam yaratmýþtýr? Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasýnýn Kurulmasý 125. Osmanlý ailesi mensuplarýnýn yurt dýþýna çýkarýlmalarý aþaðýdakilerden hangisi ile gerçekleþtirilmiþtir? 1. Saltanatýn kaldýrýlmasý 2. Cumhuriyetin Ýlan edilmesi 3. Ankaranýn baþkent olmasý 4. Halifeliðin kaldýrýlmasý Anayasasýnýn yürürlüðe girmesi 122. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin ikinci siyasal partisidir? Cevap : Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý 123. Mustafa Kemal Paþaya Cumhuriyeti ilan etmesi için uygun bir ortam hazýrlayan olay aþaðýdakilerden hangisidir?

7 1. Osmanlý hanedanýnýn yurt dýþýna çýkarýlmýþ olmasý 2. Türkiyede çok partili siyasal yaþamýn baþlamasý 3. Ekonomik sýkýntýlarýn ortadan kalkmasý 4. Þeyh Sait ayaklanmasýnýn çýkmasý 5. Meclis Hükümeti sistemi nedeniyle hükümet bunalýmýnýn çýkmasý (1923 Ekim Ayý Sonlarý) 122. Aþaðýdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasýnýn kurucularýndan biri deðildir? 1. Ali Fethi Bey (Okyar) 2. Kazým Karabekir Paþa 3. Refet Paþa (Bele) 4. Rauf Bey (Orbay) 5. Ali Fuat Paþa (Cebesoy) 122. Türkiyede Meclis Hükümeti sisteminden Kabine sistemine aþaðýdakilerden hangisiyle geçilmiþtir? 1. Saltanatýn kaldýrýlmasýyla 2. TBMMnin açýlmasýyla 3. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 4. Halifeliðin kaldýrýlmasýyla 5. Halk Fýrkasýnýn kurulmasýyla 122. Aþaðýdakilerden hangisi Halifeliðin kaldýrýlmasýnýn nedenlerinden biri deðildir? 1. Halifelik kurumunun laik cumhuriyetle baðdaþmamasý 2. Eski rejim taraftarlarýnýn Halifenin etrafýnda toplanmalarý 3. Halifelik kurumunun Cumhuriyet karþýtlarýna moral vermesi 4. Halifenin kendini TBMMnin üstünde görmesi 5. Batýlý Devletlerinin Halifeliðe karþý olmalarý 122. Son Osmanlý Halifesi aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Vahdettin 2. Abdülmecit Efendi 3. II.Abdülhamit 4. Abdülaziz 5. Mehmet Reþat 122. Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasýnýn programýnda yer alan parti dinsel düþüncelere ve inançlara saygýlýdýr þeklindeki m aþaðýdakilerden hangisinin ortaya çýkmasýnda etkili olmuþtur? Cevap : Þeyh Sait Ayaklanmasý 123. Þeyh Sait Ayaklanmasýný bastýrmak için aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlmýþtýr? 1. Hýymet-i Vataniye Kanunu 2. Tekalif-i Milliye Emirleri 3. Takrir-i Sükun Kanunu 4. Tahkikat Komisyonu 5. Varlýk Vergisi Kanunu 122. Þeyh Sait Ayaklanmasý çýktýðý sýrada Türkiye Cumhuriyeti hangi dýþ sorunla uðraþmaktaydý? 1. Hatay Sorunu 2. Osmanlý Borçlarý sorunu 3. Boðazlar Sorunu 4. Ermeni Sorunu 5. Musul Sorunu 122. Yasama gücünün yanýsýra, yürütme gücünün de bir parlamento içinden bir kurulun yürüttüðü sistem aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Baþkanlýk Hükümeti Sistemi 2. Meclis Hükümeti sistemi 3. Parlamenter sistem 4. Yarý Baþkanlýk Hükümet sitemi 5. Kabine sistemi 122. Türk Tarihinin Ýlk yazýlý anayasasý hangi yýl ilan edildi? Cevap : Nisan 1928de Türk Anayasasýnda yapýlan deðiþiklik aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Laiklik Ýlkesine aykýrý maddeler kaldýrýldý. (1924 Anayasasýnýn 2. Md. Devletin resmi dini Ýslamdýr hükmü kaldýrýldý) Anayasasýný kendisinden önceki anayasalardan ayýran en önemli özellik aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Yapýlan halk oylamasý sonrasýnda yürürlüðe girmesi 146. Aþaðýdakilerden hangisi 1982 Anayasasýnda yer alan Temel Haklar ve Özgürlükler konusundaki egemen anlayýþýdýr? Cevap : Oldukça kýsýtlayýcý bir anlayýþ egemendir TBMM Genel kurulunun Millet Meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki kanattan oluþmasý hangi anayasada yer almýþtýr? Cevap : 1961

8 148. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçý, Devletçi, Laik ve Ýnkýlapçýdýr þeklindeki ifade anayasaya hangi tarihte girmiþtir? Cevap : 05 ÞUBAT dan yürürlüðe giren Osmanlý Anayasasý hangi olay ile varlýðýný kesin olarak yitirmiþtir? 1. Mondros Ateþkes Anlaþmasýyla 2. TBMMnin açýlmasýyla 3. Halifeliðin Kaldýrýlmasýyla 4. Cumhuriyetin Ýlan edilmesiyle 5. Saltanatýn kaldýrýlmasýyla 147. Aþaðýdaki Türk anayasalarýndan hangi ikisi halk oylamasý ile yürürlüðe girmiþtir? Cevap: Anayasasý ile yumuþatýlmýþ bir meclis hükümeti sistemi benimsenmiþtir. Bu sistemi eski meclis Hükümeti sisteminden ayýran fark aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Meclisin yargýyý denetlemesi 2. Bakanlarý meclisin deðil, baþbakanýn saptamasý 3. Yürütme yetkisinin parlamentodan alýnmasý 4. Cumhurbaþkanýnýn meclis tarafýndan seçilmesi 5. Meclisin hükümeti denetlemesi 152. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasayla kurulmuþtur? Cevap : Anayasasý aþaðýdakilerden hangisine son verilmiþtir? 1. Güçler birliði ilkesine 2. Meclisin üstünlüðü anlayýþýna 3. Ulusal egemenliðe 4. Yargý baðýmsýzlýðýna 5. Çok partili siyasal yaþama Aþaðýdakilerden hangisi yýllarý arasýnda yapýlan inkýlaplardan biri deðildir? 1. Tekke, zaviyelerin ve türbelerin kapatýlmasý 2. Harf Ýnkýlabý 3. Þapka giyilmesi hakkýndaki kanun 4. Kadýnlara milletvekili seçme ve seçilme hakkýnýn tanýnmasý 5. Medeni kanunun kabul edilmesi Aþaðýdakilerden hangisi Mustafa Kemalin Fethi Beye Serbest Cumhuriyet Fýrkasýný kurdurmasýnýn nedenlerinden biri deðildir? 1. Dünyadaki ekonomik bunalýmýn Türkiyeye sýçramasý 2. Tek parti yönetiminin sakýncalý olmasý 3. Büyük devletlerin baský yapmasý 4. Hükümetin denetlenmesinin zororunluluðu 5. Demokratik bir yönetimin hedeflenmesi Þubat 1933 yýlýnda gerçekleþen Bursa olayýna gerekçe gösteren geliþme aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Ezanýn Türkçe Okunmasý Aþaðýdaki geliþmelerden hangisi Ýsmet Ýnönünün Cumhurbaþkanlýðý döneminde gerçekleþmemiþtir? 1. Köy Enstitülerinin açýlmasý 2. Doðu ve Batý klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi 3. Teknik öðretimin temellerinin atýlmasý 4. Toprak kanununun çýkarýlmasý 5. Halkevlerinin açýlmasý (Atatürk Döneminde Açýlmýþtýr) Ýsmet Ýnönünün demokrasi konusundaki umut verici sözlerinden sonra 18 Temmuz 1945te kurulan siyasal parti aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : MÝLLÝ KALKINMA PARTÝSÝ 154. Takrir-i Sükun kanunu aþaðýdaki olaylardan hangisiyle ilgili olarak çýkarýlmýþtýr? Cevap : Þeyh Sait Ayaklanmasý Aþaðýdakilerden hangisi yýllarý arasýndaki inkýlaplardan biri deðildir? 1. Üniversite Reformu 2. Uluslar arasý rakamlarýn kabulü 3. Soyadý kanunu 4. Uluslar arasý ölçülerin kabulü 5. Türk Tarih Kurumunun kurulmasý yýlýnda kurulan iki siyasal parti aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Cevap : SERBEST CUMHURÝYET FIRKASI AHALÝ CUMHURÝYET FIRKASI Yýlýnda Atatürk ile anlaþmazlýða düþen Ýsmet Ýnönünün baþbakanlýktan ayrýlmasý üzerine bu göreve aþaðýdaki þahýslardan hangisi gelmiþtir? 1. Rauf Orbay 2. Adnan Menderes 3. Recep Peker 4. Celal Bayar 5. Kazým Karabekir 153. Atatürk aleyhine iþlenen suçlar hakkýndaki kanun hangi siyasal partinin iktidarý zamanýnda çýkarýldý?

9 Cevap: DEMOKRAT PARTÝ 154. Ýsmet Ýnönü döneminde ekonomik alandaki sýkýntýlarýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Ýkinci Dünya Savaþýnýn Çýkmasý 155. Mustafa Kemal Atatürk vasiyetnamesinde servetinin gelirini aþaðýdakilerden hangisine býrakmýþtýr? Cevap : Türk Tarih ve Dil Kurumlarýna yýlýnda Anlaþma devletleri tarafýndan kurulan uluslar kurumuna (Cemiyet-i Akvam) aþaðýdaki ülkelerden hangisi üye olmamýþtýr? 1. Ýngiltere 2. Ýtalya 3. A.B.D. 4. Fransa 5. Japonya 153. Lozan Barýþ Anlaþmasýndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasýnda ortaya çýkan sorun aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Kýbrýs Sorunu 2. Ege Adalarý 3. Türk ve Rum nüfusunun deðiþ tokuþ sorunu 4. Karasularý sorunu 5. Kýta sahanlýðý sorunu 153. Aþaðýdakilerden hangisi Montrö Boðazlar Sözleþmesinde yer alan hükümlerden biri deðildir? 1. Türkiye bir savaþa girerse veya kendisi savaþ tehlikesinde bulursa boðazlarý açýp kapatmakla serbestti. 2. Barýþta ve savaþta Karadenizde kýyýsý olmayan devletlerin geçirebilecekleri savaþ gemilerinin büyüklükleri sýnýrlandýrýlaca 3. Boðazlar Türkiyenin baþkanlýðýndaki bir komisyon tarafýndan yönetilecekti. 4. Bir savaþ durumunda Türkiye tarafsýzca boðazlardan savaþ gemisi geçemeyecekti. 5. Ticaret gemileri boðazlardan serbestçe geçebilecektir Ýkinci Dünya Savaþý Almanyanýn hangi ülkeyi iþgal etmesiyle baþlamýþtýr? Cevap : POLONYA 154. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Türkiye kendisini savaþa sokmak isteyen Ýngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerden aþaðýdakilerden hangisini istemiþtir? Cevap : Türk Ordusunun eksiklerinin tamamlanmasýný Lozan Barýþ Antlaþmasýna imza koymasýna karþýn Montrö Boðazlar sözleþmesine katýlmayan ülke hangisidir) 1. ÝTALYA 2. Fransa 3. Ýngiltere 4. Sovyet Rusya 5. Türkiye 153. Birinci Dünya Savaþý sonunda yeni bir savaþýn çýkmasýný önlemek için Avrupada oluþturulan pakt aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Kelleogg Paktý 173. Balkan Antlantý hangi ülkenin bölgeyi tehditi sonucunda kurulmuþtur? Cevap : ÝTALYA 174. Aþaðýdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktýna katýlmamýþtýr? 1. Irak 2. Pakistan 3. Afganistan 4. Türkiye 5. Ýran 175. Almanya hangi devletle Polonyayý paylaþmýþtýr? Cevap: Sovyet Rusya 176. Hatay Sorununda Ýngiltere, Türkiye ile Fransa arasýnda arabuluculuk yapmýþtýr. Ýngilterenin böyle bir politika izlemesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Doðu Karadenizde saðlam ve ciddi bir baðlaþýk kazanmak Pasifikte Amerikan donanmasýna saldýrarak bu ülkenin savaþa girmesine neden olan devlet hangisidir? Cevap : JAPONYA

10 1-8 ÜNÝTELER DENEME SINAVI 1. Toplumsal kurumlarýn kendiliðinden, hissedilmeden, zamanýn koþullarýna uyarak deðiþmesi, aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : Evrim 2. Aydýnlanma çaðýnda aþaðýdaki anlaþmalardan hangisi belirmiþtir? Cevap: Yurttaþlarýn devlet gücü üzerinde haklarýn olmasý. 3. Mevlana Celaledin, Yunus Emre ve Hacý Bektaþ Veli gibi büyük hümanistler hangi Türk devleti zamanýnda yaþamýþlardýr? Cevap : Anadolu Selçuklu Devleti 4. Aþaðýdakilerden hangisi II. Mahmutun gerçekleþtirdiði reformlardan biri deðildir? 1. Posta teþkilatýnýn kurulmasý 2. Týbbiyenin açýlmasý 3. Her bakanlýðýn kendi görev alanýnda örgütlenmesi 4. Memurlarýn statülerinin deðiþtirilmesi 5. Ýlk Parlamentonun açýlmasý 1. II. Abdulhamitin I. Meþrutiyet dönemine son vermesine neden olan dýþ olay aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap: Osmanlý-Rus Savaþý 2. Osmanlý Devleti Trablusgarp ve Bingaziyi hangi antlaþma ile Ýtalyaya býraktý? Cevap : UÞÝ 7. Özgürlük ve demokrasi umutlarýyla iktidara gelen Ýttihat ve Terakki Partisi, aþaðýdaki olaylarýn hangisiyle ülkede dikta rejimi kurdu? 1. II. Meþrutiyet Mart Olayý 3. Bab-ý Ali Baskýný 4. Reval Görüþmesi 5. Çanakkale Zaferi 8. Osmanlýcýlýk düþüncesi aþaðýdaki dönemlerin hangisinde ilk kez uygulamaya konulmuþtur? 1. Tanzimat Devri 2. Lale Devri 3. Nizam-ý Cedit Dönemi 4. I. Meþrutiyet Devri 5. II. Meþrutiyet Devri 9. Aþaðýdakilerden hangisi Almanyanýn Osmanlý Devletine yaklaþmasýndaki amaçlarýndan biri deðildir? 1. Osmanlý halifesinden yararlanarak Ýngiliz sömürgelerinde huzursuzluk çýkarmak. 2. Osmanlý Devletinde meþrutiyet rejimini sürekli kýlmak 3. Mýsýrý kontrol ederek Ýngiliz sömürge yollarýný tehdit etmek 4. Fazla nüfusu Anadolu topraklarýna yerleþtirmek 5. Anadoluyu bir Alman kolonisi haline getirmek 10. Aþaðýdaki antlaþmalardan hangisi Birinci Dünya savaþý sonunda imzalanmamýþtýr? 1. Versay 2. St.Germain 3. Trianon 4. Neuilly 5. Berlin 10. Aþaðýdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaþý sürerken Osmanlý Devletini paylaþmak için yapýlan gizli anlaþmalardan biridir? 1. Ouchy (Uþi) 2. Sykes-Picot 3. Versay 4. St.Germain

11 5. Neuilly 10. Aþaðýdakilerden hangisi Mondros Ateþkes Anlaþmasýnýn askeri hükümlerinden biri deðildir? 1. Osmanlý ordusu terhis edilecektir 2. Bütün savaþ gemilerine el konulacaktýr 3. Anadolu dýþýnda kalan Osmanlý askerleri Anlaþma devletleri komutanlarýna teslim olacaklardýr 4. Ýran ve Kafkasyadaki Osmanlý birlikleri yerinde kalacaklardý. 5. Anlaþma devletleri Cephane, toplar ve diðer silahlara el koyacaklardýr. 10. Mustafa Kemalin Sofyada askeri ateþe olduðu dönemde aþaðýdakilerden hangisi baþlamýþtýr? Mart olayý 2. Trablusgarp Savaþý 3. Balkan Savaþlarý 4. I. Dünya savaþlarý 5. Bolþevik Ýhtilal 10. Mondros Ateþkes Anlaþmasý imzalandýðý sýrada Mustafa Kemal Paþa aþaðýdaki görevlerin hangisinde bulunuyordu? 1. Edirnede 16. Kolordu Komutanlýðý 2. Tekirdaðdaki 19. Tümen komutanlýðý 3. Filistindeki 7. Ordu Komutanlýðý 4. Sofyada askeri ateþe 5. Erzurumdaki 15. Kolordu Komutanlýðý 10. Amasya Tamiminde aþaðýdakilerden hangisi yer almamýþtýr? 1. Vatanýn bütünlüðü ve ulusun baðýmsýzlýðý tehlikelidir. 2. Direniþ dernekleri tek merkez de birleþtirilecektir 3. Ulusun baðýmsýzlýðýný gene ulusun azim ve kararý kurtaracaktýr 4. Ýstanbul hükümeti sorumluluklarýný yerine getirmektedir 5. Komutanlar birliklerini terhis etmeyeceklerdir. 10. Aþaðýdakilerden hangisi Aðustos 1919 tarihleri arasýnda toplanan Alaþehir Kongresinden çýkan bir sonuç deðildir? 1. Anlaþma Devletleriyle hiçbir þekilde görüþme yapýlmayacaktýr. 2. En büyük düþman Yunanlýlardýr. 3. Yunan iþgaline karþý savaþýlacak 4. Mücadele için gerekirse vergi toplanacak 5. Askere almalar devam edecek 10. Mustafa Kemal Paþa, Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda mücadele eden hangi örgütü daha sonra bir siyasal parti haline getirmiþtir? 1. Ýslam Ýhtilali Komitesi 2. Karakol Cemiyeti 3. Anadolu ve Rumeli Müdafa-ý Hukuk Cemiyeti 4. Yeþil Ordu 5. Kuvayý Seyyare Ekim 1919da Amasyada Salih Paþa ile görüþmeler yapan Mustafa Kemal Paþa, bu görüþmeleri hangi sýfatla, yapmý Ordu Komutaný 2. TBMM Baþkaný 3. Baþkomutan 4. Cumhurbaþkaný 5. Heyet-i Temsiliye Baþkaný 10. TBMMnin açýlmasýný aþaðýdaki olaylardan hangisi kolaylaþtýrmýþtýr? 1. Ýzmirin iþgali 2. Misak-ý millinin Ýlaný 3. Damat Feritin sadrazam olmasý 4. Anzavur ayaklanmasýnýn çýkmasý 5. Ýstanbulun resmen iþgal edilmesi 10. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Güçler Birliði sistemi benimsenmiþtir. Buna göre yasama, yürütme ve yargý aþaðýdakilerden han kontrolüne girmiþtir? 1. Ýcra Vekilleri Heyeti 2. TBMM 3. TBMM Baþkanlýðý 4. Osmanlý Hükümeti 5. Ýstiklal Mahkemeleri 10. Aþaðýdakilerden hangisi bir inkýlap niteliði taþýr? 1. Belli kurumlarýn kýsmi olarak deðiþtirilmesi 2. Yabancý devletlerin etkisi ile bir takým yeniliklerin yapýlmasý 3. Devlet eliyle bazý kurumlarýn kaldýrýlmasý 4. Toplum yapýsýnýn köklü ve hýzlý bir biçimde deðiþtirilmesi 5. Eski ve geleneksel kurumlarýn yeniden canlandýrýlmasý

12 10. Ýttihat ve Terakki Partisi aþaðýdakilerden hangisinde rol oynamamýþtýr? 1. I. Meþrutiyetin ilan edilmesi 2. Babýali Baskýnýnýn gerçekleþtirilmesi Mart ayaklanmasýnýn bastýrýlmasý 4. II. Abdülhamitin tahttan indirilmesi 5. II. Meþrutiyetin ilan edilmesi 23. Osmanlý Devletinin Birinci Dünya Savaþýna girmesindeki temel etken aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Meþrutiyet yönetimini saðlamlaþtýrmak 2. Emperyalist paylaþýmda etkili olmak 3. Ýslam birliðini kurmak 4. Balkan Savaþlarýnda kaybedilen topraklarý geri almak 5. Deniz aþýrý bölgelerde güçlenmek 24. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngiltere, Fransa, Rusya ve Ýtalya arasýnda yapýlan gizli anlaþmalarýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Sömürgeciliði ortadan kaldýrmak 2. Osmanlý topraklarýný paylaþmak 3. Silahlanmayý son vermek 4. Barýþ ortamý kurmak 5. Osmanlý Ýmparatorluðunun parçalanmasýna engel olmak 23. a) I. Amasya görüþmesi b) II. Erzurum Kongresi c) 111. Amasya Tamimi d) IV. Sivas Kongresi Yukarýdaki olaylarýn doðru kronolojik sýralamasý Cevap : III-II-IV-I Ekim 1919daki Amasya Görüþmesinin önemini en iyi aþaðýdakilerden hangisi açýklar? 1. Osmanlý Hükümeti Temsil Kurulunun üstünlüðünü kabul etmiþtir. 2. Ýþgalci devletlerin istekleri yerine getirilmiþtir. 3. TBMMnin açýlmasý yolunda adým atýlmýþtýr. 4. Osmanlý Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye her konuda anlaþmýþlardýr 5. Osmanlý Hükümeti Heyeti Temsiliyenin varlýðýný kabul etmiþtir 23. Osmanlý sadrazamý Damat Ferit aþaðýdakilerden hangisini yapmamýþtýr? 1. Kuvayý Ýnzibatiyeyi kurmuþtur 2. Ýþgalci devletlerin isteklerini yerine getirmiþtir 3. TBMMnin açýlmasý için çalýþmalar yapmýþtýr 4. Kuvayý Milliyenin aleyhine çalýþmýþtýr 5. Anadoludaki ayaklanmalarý kýþkýrtmýþtýr Haziran 1920deki Yunan ileri harekatý aþaðýdaki geliþmelerden hangisini hýzlandýrmýþtýr? 1. Ulusal ordunun kurulmasý 2. Demokrasiye geçilmesini 3. Mustafa Kemalin Baþkomutan seçilmesi 4. Ýstanbulun iþgal edilmesini 5. TBMMnin kurulmasýný 23. Aþaðýdakilerden hangisi Sevr Barýþýnda yer almamýþtýr? 1. Kapitülasyonlar devam edecek 2. Osmanlý Devleti yeni anayasayý kabul edecektir 3. Boðazlar Anlaþma Devletlerinin ortak kontrolünde olacaktýr 4. Ýzmir ve Batý Anadolu Yunanlýlara verilecektir 5. Doðuda bir Ermenistan devleti kurulacaktýr 23. TBMM Hükümetinin katýldýðý ilk uluslar arasý konferans aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Lozan Konferansý 2. Cenecre Konferansý 3. San Remo Konferansý 4. Londra Konferansý 5. Paris Barýþ Konferansý 23. Aþaðýdakilerden hangisi Sakarya Savaþýnýn dýþ siyasetteki sonuçlarýndan biridir? 1. Moskova Antlaþmasýnýn imzalanmasý 2. TBMMnin Londra Konferansýna davet edilmesi 3. Ankara Antlaþmasýnýn imzalanmasý 4. Gümrü Barýþýnýn yapýlmasý 5. Ýngiltere baþbakanýnýn istifa edilmesi 23. TBMMnin Saltanatý kaldýrmasýnda etkili olan ve gerekçe gösterilen olay aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Osmanlý Hükümetinin Lozana davet edilmesi 2. Mudanya Ateþkes Anlaþmasýnýn imzalanmasý

13 3. Mustafa Kemalin meclis baþkaný olmasý 4. Halkýn saltanata büyük tepki göstermesi 5. Damat Feritin Ýstifa etmesi 23. Þeyh Sait Ayaklanmasý çýktýðý sýrada Türkiye Cumhuriyetinin baþbakaný aþaðýdakilerden hangisidir? 1. Ýsmet Paþa (Ýnönü) 2. Rauf Bey (Orbay) 3. Celal Bey (Bayar) 4. Recep Bey (Peker) 5. Fethi Bey (Okyar) 23. Þeyh Sait Ayaklanmasý Türkiyede aþaðýdakilerden hangisinin ertelenmesine neden olmuþtur? 1. Laik düzenin kurulmasý 2. Ýnkýlaplarýn Yapýlmasý 3. Dýþ iliþkiler kurulmasý 4. Ulusal egemenliðin saðlanmasý 5. Çok partili siyasi hayata geçilmesi 23. Ýnsanlar arasýndaki özel veya toplumsal iliþkileri düzenleyen kurallar aþaðýdakilerden hangisini ifade eder? 1. Siyaset 2. Hukuk 3. Tarih 4. Bilim 5. Teknoloji 23. Aþaðýdaki devletlerin hangisinde yarý baþkanlýk hükümet sistemi geçerlidir? 1. ABD b) Ýngiltere c) Almanya d) Fransa e) Ýtalya 23. Aþaðýdakilerden hangisi ezanýn Türkçe okunmasýna tepki olarak geliþen olaylardan biridir? 1. Menemen Olayý 2. Tunceli Olaylarý 3. Bursa Olayý 4. Seyh Sait Olayý Mart Olayý 23. Aþaðýdakilerden hangisi Ýsmet Ýnönünün Cumurbaþkanlýðý döneminde açýlan Köy Enstitülerinin kuruluþ amaçlarýndan biri deðildir? 1. CHPye sadýk kadrolar yetiþtirmek 2. Okuma Yazma bilenlerin sayýsýný artýrmak 3. Eðitimin halka yayýlmasýný saðlamak 4. Kýrsal kesie öðretmen yetiþtirmek 5. Kýrsal kesimin kalkýnmasýný saðlamak 23. Bir Akdeniz ve Kuzey Afrika Ýmparatorluðu kurmak isteyen Ýtalya, 1935 yýlýnda aþaðýdaki ülkelerden hangisine saldýrmýþtýr? a) Libya b) Mýsýr c) Habeþistan d) Sudan e) Somali 24. Boðazlarýn Yönetimi için kurulan komisyon aþaðýdaki anlaþmalarýn hangisi ile kaldýrýldý? 1. Lozan Barýþ Anlaþmasý 2. Montro Sözleþmasi 3. Sevr Barýþý 4. Hünkar Ýskelesi Anlaþmasý 5. Londra Sözleþmesi

14 KÝTABIN ARKA SAYFASINDAKÝ SORULAR-CEVAPLAR 1. Devlet kurma aþamasýna gelemeyen insan topluluklarýnýn özellikleri nedir? 1. Bu insanlarýn konuþma ve düþünme yetenekleri yoktur. 2. Ýnsan birey olarak gerçek yerini henüz bulamamsýdýr 3. Av yetenekleri geliþmemiþtir 4. Þefler arasýnda anlaþmazlýk vardýr 5. Savaþ konusunda yeteneklidirler 1. Devletin belirmesindeki ilk öge hangi toplumsal birimdir? a) Kabile b) Þeflik c) Aile d) Kabileler birliði e) Mutlakiyet 2. Yeniçað baþlarýna kadar oluþan devletlerdeki en belirgin özellik nedir? 1. Bu devletler genellikle hükümdarlýk sistemleriyle yönetilirler 2. Cumhuriyet düþüncesi geliþmeye baþlamýþtýr. 3. Yeniçað baþlarýnda laik düzene geçiþ vardýr 4. Devletler arasýnda büyük birlikler oluþturulmuþtur. 5. Yöneticiler seçimle iþbaþýna gelirler 1. Fransýz Devriminin gerçekleþmesine neden olan esas düþünce ne idi? 1. Kralýn yetkilerini kýsmak 2. Avrupa devletlerine örnek olmak 3. Bireylerin yasal eþitliðini saðlamak 4. Serbest ticareti geliþtirmek 5. Ýþgale uðrayan ülkeyi kurtarmak 1. Hangi kavram Ýnkýlap ile eþdeðerdir? a) Ýhtilal b) Devrim c) Darbe d) Reform e) Evrim 2. Osmanlý Devletinde padiþahýn yaptýðý iþlerin dine uygun oluðunu hangi yetkili saptardý? a) Vezir-i Azam b) Kazasker c) Seyhülislam d) Yeniçeri Aðasý e) Niþancý 3. Islahat hareketleri baþlayýncaya kadar Osmanlý Devletinde en çok ihmal edilen kurum hangisidir? 1. Ordu ve Donanma 2. Toprak Yönetimi 3. Eðitim 4. Bürokrasi 5. Ticaret 1. Osmanlý Islahat hareketlerinin asýl amacý hangisiydi? 1. Kiþiye siyasal özgürlükleri tanýmak 2. Bilim ve eðitim düzeyini yükseltmek 3. Devleti kurtarmak 4. Demokrasiyi kurmak 5. Hükümeti güçlendirmek 1. Tanzimat Fermaný ile saðlanan en önemli güvence hangisidir? 1. Eðitim özgürlüðü 2. Giriþim serbestliði 3. Can güvenliði 4. Eþitlik 5. Genel oy 1. Meþrutiyet sözcüðünün anlamý aþaðýdakilerden hangisi karþýlar? 1. Ýstibdatýn yasal biçimi 2. Cumhuriyetin anayasa ile kurulmasý 3. Bir hükümdarýn yetkilerini anayasa ile sýnýrlamasý 4. Meþru olan her düzenin adý 5. Devlet Baþkanýnýn seçimle belirlenmesi

15 1. Ýttihat ve Terakki Partisinin iktidarý ele geçirmesi hangi olay sonucunda gerçekleþti? 1. Ýkinci Meþrutiyetin ilaný ile Mart Olayýndan sonra 3. Birinci Dünya Savaþýnýn Çýkýþý üzerine 4. Babýali Baskýný üzerine 5. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda 1. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlý ordularýnýn savaþmadýðý cephe hangisidir? 1. Kanal Cephesi 2. Kafkas Cephesi 3. Galiçya Cephesi 4. Afyon Cephesi 5. Irak Cephesi 1. Birinci Dünya savaþýnýn patlak vermesine yol açan suikast olayý hangi ülkede geçti? Cevap : Bosna - Hersek 2. Rus ihtilalinin sonunda hangi olay gerçekleþti? 1. Brest-Litovsk Barýþý imzalandý 2. Uþi Barýþý görüþmeleri baþladý 3. Rusya, Amerika Birleþik Devletlerine yanaþtý 4. Almanya ile Ýngiltere arasýnda bir yakýnlaþma göze çarptý 5. Almanyada demokrasi kuruldu 1. Osmanlý Devletinin Birinci Dünya Savaþýna girmesini kolaylaþtýran olay hangisidir? Cevap : Ýki Alman gemisinin Boðazlarý geçmesi 2. Osmanlý Devleti için Boðaziçindeki Hasta Adam benzetmesini kim yapmýþtýr? Cevap : Rus Çarý 3. Osmanlý Ülkesini paylaþmak için somut antlaþmalar ne zaman yapýldý? Cevap : Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda 4. Hangi Ýmparatorluk Birinci Dünya Savaþý sonunda yýkýlmadý? Cevap : Ýngiliz Ýmparatorluðu 5. Mondros Ateþkes Anlaþmasýný Osmanlý Devleti adýna imzalayan asker-devlet adamý kimdir? Cevap : Rauf Bey (Orbay) 6. Ermenistan ilk kez ne zaman ve nerede kuruldu? Cevap : 1918de Güney Kafkasyada 7. Ateþkes Anlaþmasýndan sonra Yýldýrým Ordularý Komutanlýðý görevi sona eren M.Kemal Paþa bir süre sonra ne yaptý? Cevap : Ýstanbula döndü ve Harbiye nazýrlýðý emrinde bulundu. 8. Mustafa Kemal Paþa Havzada ne yaptý? Cevap : Orduda terhislerin durdurulmasýný istedi 9. Mondros Ateþkesinden sonra subaylarca kurulan ilk örgüt aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap :Ýslam Ýhtilal Komitesi 10. Amasya Tamiminin en önemli özelliði nedir? Cevap : Ulus egemenliði ilkesini ilk kez benimsemesi 11. Amasya Tamimini Mustafa kemal Paþa dýþýnda isteyerek imza eden kimdir? Cevap : Ali Fuat Paþa 12. Mondros Ateþkes Anlaþmasýnýn imzalanmasýndan sonra toplanan ilk kongre hangisidir? Cevap : Kars Ýslam Þurasý 13. Aþaðýdaki kararlarýn hangisi Erzurum Kongresinde alýnmamýþtýr? 1. Doðu Anadolu Ýlleri Yurdun ayrýlmaz bir parçasýdýr. 2. Ermeni tehdidine karþý birleþilecektir 3. Gerekirse Sovyet Rusya ile iþbirliði yapýlacaktýr 4. Kongre sonucunda Doðu illeri içine alan bir örgüt kurulmuþtur 5. Azýnlýklar güvence altýndadýr 1. Tarih sýralamasýna göre ilk cereyan eden olay hangisidir? 1. Erzurum Kongresi 2. Amasya tamimi 3. Ýkinci Balýkesir Kongresi 4. Ali Galip olayý 5. Sivas Kongresi 1. Hangi olay Sivas Kongresi sonunda gerçekleþmiþtir? 1. Yunanlýlar Aydýný boþalttýlar 2. Ýtalyanlar Muðlayý iþgal etti 3. Damat Ferit istifa etti 4. Kuvayý Milliye kuruldu 5. Misak-ý Milli ilan edildi

16 1. Kuvayý Milliyenin en belirgin özelliði nedir? 1. Doðrudan doðruya Heyet-i Temsiliyeye baðlý olmasý 2. Kendi þeflerine baðlý yarý askeri birlikler olmasý 3. Kuvayý Ýnzibatiyenin komutanlarýndan buyruk almasý 4. Doðrudan doðruya Kazým Karabekir Paþaya baðlý olmalarý 5. TBMMne baðlý olmasý 1. Amasya Kararlarýnýn özelliði nedir? 1. Amasya Tamimini uygulamak için alýnan ek kararlardýr. 2. Amasyada Ordu komutanlarý ile yapýlan toplantý sonunda Ermeni tehdidine karþý alýnmýþ kararlardýr 3. Ýstanbul hükümeti temsilcisi ile heyet-i Temsiliye arasýnda gerçekleþmiþtir 4. Balýkesir Kongresine tepki olarak toplanan kurulun kararýdýr 5. Sivasta alýnan kararlarýn uygulanmaya konulmasýdýr 1. Aþaðýdaki hükümet baþkanlarý sýralamalarýndan hangisi doðrudur? Cevap : Damat Ferit, Salih Paþa Ali Rýza Paþa Salih Paþa 2. Hangi hüküm Misak-ý Millide bulunmaz? 1. Ateþkes sýnýrlarý içinde kalan yurt bir bütündür, parçalanamaz 2. Araplarýn oturduðu yerler kendilerine býrakýlacaktýr 3. Ýstanbulun güvenliði saðlanýrsa Boðazlar açýlabilir 4. Baðýmsýzlýðý sýnýrlayýcý hükümler kabul edilemez 5. Kars, Ardahan, Batum için halk oyuna baþvurulabilir 1. Mustafa Kemal Paþa, Ankarada bir Meclis toplanmasýný ne zaman duyurdu? Cevap : Ýstanbulun iþgalinden sonra 2. Meclis-i Mebusan hakkýnda hangi cümle doðrudur? 1. Padiþahýn iradesi yerine ulus iradesini getirmiþtir 2. Ulus egemenliðini padiþahla birlikte paylaþýr 3. Tamamen padiþahýn iradesine baðlýdýr 4. Sadrazam tarafýndan daðýtýlabilir 5. Padiþah meclisi kapatabilir 1. TBMMnin kabul ettiði anayasal sistem hangisiydi? 1. Güçler ayrýlýðý 2. Ilýmlý güçler ayrýlýðý 3. Güçler birliði 4. Saltanatýn ayrýlýðý 5. Parlementer sistem 1. TBMM ilk Anayasasýný hangi yýl yaptý? Cevap : 1921de 2. Büyük Edirne Kongresinin toplanma amacý neydi? 1. Doðu Trakyayý gerekirse anlaþarak katýlma 2. Kuvayý Milliyeye karþý gelme 3. Sivas Kongresine katýlma 4. Ýþgalci güçleri yurttan çýkarma 5. TBMMne kesin olarak katýlma Haziran 1920de baþlayan Yunan saldýrýsý sonunda hangi kentimiz iþgal edilmedi? a) BURSA b) BALIKESÝR c) BÝLECÝK d) BANDIRMA e) ÝNEGÖL 2. Batý Anadolu Kuvayý Milliyesini kesin olarak TBMM otoritesi altýna sokan son kongre hangisidir? 1. Beþinci Balýkesir Kongresi 2. Alaþehir Kongresi 3. Afyon Kongresi 4. Oltu Kongresi 5. Sivas Kongresi 1. Hangi hüküm Sevr Barýþýnda yoktur? 1. Boðazlardan geçiþ serbest olacak 2. Ege bölgesi Yunanlýlara verilecek 3. Ermenistan tanýnmayacak 4. Kapitülasyonlar sürecek 5. Osmanlý ordusu kiþiyi geçmeyecek 1. Ulusal Ordunun kurulmasýný çabuklaþtýran öge hangisidir? 1. Halkýn yardýmý 2. Sovyetler Birliðinden destek 3. Subaylarýn durumu 4. Ýstanbul Hükümetinin tutumu 5. Yunan saldýrýsýnýn hýzla ilerlemesi 1. Aþaðýdaki yerlerden hangisinde bir ayaklanma çýkmadý?

17 a) Düzce b) Konya c) Kayseri d) Zile e) Yozgat 2. Rus Çarlýðýnýn yýkýlmasýndan sonra, Kafkaslarda baðýmsýzlýðýný ilan eden ulus aþaðýdakilerden hangisidir? Cevap : GÜRCÜLER 3. Gümrü Barýþýnda hangi hüküm yoktur? 1. Ermeniler bugünkü sýnýrlarýmýzýn arkasýna çekilecek 2. Sevr Barýþý tanýnmayacak 3. Türkiyeden ayrýlan Ermenilere tazminat verilebilecek 4. Ermenistan isterse yardým edebilecek 5. Dileyen Ermeni, üç yýl içinde Anadoluya yerleþebilecek 1. Son Osmanlý baþbakaný (sadrazamý) kimdir? Cevap : Tevfik Paþa 2. Londra Konferansý hangi olay sonunda toplandý? Cevap : Birinci Ýnönü Savaþýndan sonra Temmuz 1921 tarihinde baþlayan büyük Yunan saldýrýsý sýrasýnda aþaðýdaki yerleþim yerlerinden hangisi elden çýkmad a) Kütahya b) Afyon c) Denizli d) Eskiþehir e) Seyitgazi 4. Fransýzlarla Ankara Antlaþmasý hangi tarihte imzalandý? Cevap : 20 EKÝM Baþkomutanýn yetkileri hangisidir? Cevap : TBMMnin sadece savaþa iliþkin yetkilerini belli bir süre kullanmak. 6. Mudanya Ateþkes Anlaþmasýna göre aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? 1. Ýstanbul 15 gün içinde Türk birliklerine teslim edilecek 2. Ýstanbul Boðazý üzerinde Anlaþma Devletleri denetimine TBMM Hükümeti de katýlacak 3. En geç 30 gün içinde Doðu Trakya TBMMnin denetimine verilecek 4. Yunan birlikleri Batý Trakyadan çýkarýlacak 5. Kapitülasyonlar kaldýrýlacak 1. Saltanatýn kaldýrýlmasýnda en önemli sorun olarak hangisi görüldü? Cevap : Saltanat ve Halifeliðin birbirinden ayrýlamayacaðý. 2. Birinci Dünya Savaþýnýn son Barýþ Anlaþmasý hangisidir? Cevap : Lozan Barýþý (24 Temmuz 1923) 3. Lozana giden Türk Temsilci Kurulu hangi konuda ödün vermeyecekti? Cevap : Ermenilere toprak býrakýlamaz; 4. Lozan Antlaþmasýnýn aksayan hükümlerinden hangisi 1939 yýlýnda düzeltilmiþtir? Cevap : Hatayýn Anayurta katýlmasý; 5. TBMM kurulduðu zaman hangi yönetim sistemini kabul etmiþti? 1. Cumhuriyet 2. Parlamenter Sistem 3. Meclis Hükümeti Sistemi 4. Anayasalý monarþi 5. Baþkanlýk Sistemi 1. Cumhuriyet ilan edilince hangi çeliþki doðdu? Cevap : Bir yanda Halife, bir yanda Cumhurbaþkaný 2. Halifeliðin kaldýrýlmasý ne zaman mümkün oldu? Cevap : Cumhuriyetin ilanýndan sonra; 3. Yeni Türk Devletinin ilk siyasal partisi hangisidir? Cevap : Cumhuriyet Halk Fýrkasý 4. Musul-Kerkük bölgesinin Türk Devletince elde edilememesinin asýl sebebi nedir? Cevap : Bu bölgenin Mondros Mütarekesi sonrasýnda Ýngilizlerce iþgal edilmesi 5. Hangi tarihte bir Türk Anayasasý ilan edilmedi? a) 1876 b) 1921 c) 1924 d) 1960 e) Parlamenter Sistem ne demektir? Cevap : Hükümetle parlamento arasýnda karþýlýklý denge sistemi 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk Anayasasýný hangi tarihte yaptý? Cevap : Laiklik ilkesinin gerçekleþmesi Anayasanýn hangi tarihteki deðiþikliði ile mümkün oldu? Cevap : Bugün yürürlükte bulunan Anayasamýzda hangi hükümet sistemi yer alýr? Cevap: Parlamenter Sistem 10. Hangi devrim 1930 yýlýndan sonra gerçekleþmiþtir? 1. Harf Deðiþikliði 2. Medeni Kanunun Kabulü 3. Ýlke olarak laikliðin kabulü 4. Üniversite reformu 5. Halifeliðin Kaldýrýlmasý 1. Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü siyasal partisidir? 1. Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý

18 2. Ahali Cumhuriyet Fýrkasý 3. Cumhuriyet Halk Fýrkasý 4. Serbest Cumhuriyet Fýrkasý 5. Demokrat parti 1. Menemen olayý doðrudan doðruya aþaðýdaki hangi nedenlerden birine baðlanabilir? Cevap: serbest Fýrkanýn kurulmasý ile Ege Bölgesinde tepkicilerin bir rahat alan bulmalarý 69. Türkiyede çok partili siyasal geçiþte hangi sebep rol oynamýþ sayýlmaz? 1. Ýkinci Dünya Savaþýný demokrasilerin çoðunlukta olduðu kümenin kazanmasýnýn etkisi 2. Demokratik yönetimin Atatürk ilkeleri gereði sayýlmasý 3. Ekonomik sýkýntýlarýn giderek artmasý dolayýsý ile halkýn yeni bir yönetime hasret duymasý 4. Sovyetlerin Türkiye üzreinde açýða vurulan isteklerinin demokrasiye geçiþi zorunlu kýlmasý 5. Hatay sorununun çözülmüþ olmasý 70. Türkiyenin çumhurbaþkanlarý aþaðýya sýralanmýþtýr; ancak bu sýralama yanlýþtýr. Genel bilgilerinize dayanarak bu yanlýþý (Sýralama Doðrudur) 1. M.Kemal Atatürk 2. Ýsmet Ýnönü 3. Celal Bayar 4. Cemal Gürsel 5. Cevdet Sunay 70. a) Birinci Dünya savaþý sonunda Almanyada Cumhuriyet kuruldu (D) 1. Birinci Dünya Savaþý sonunda Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu parçalandý (D) 2. Savaþ sonunda dostlarýn verdikleri sözleri tutmadýðýný gören ABD, Avrupa iþlerine karýþmamaya karar verir (D) 3. Faþist Alman diktatörü Hitler ile Ýtalyan diktatörü Mussolini arasýnda büyük geçimsizlikler vardý (Y) 4. Amerikan yardýmý 1947de Türkiyeye akmaya baþladý (D) 70. Lozandan sonra beliren Türk-Yunan anlaþmazlýðýnýn sebebi nedir? Cevap : Nüfus deðiþ-tokuþunda hangi Rumlarýn Ýstanbullu sayýlacaðý sorunu 71. Hangi Antlaþmada Boðazlar üzerindeki egemenliðimiz sýnýrlandýrýlmýþtý? Cevap: Lozan Barýþý ile 72. Ýkinci Dünya Savaþý hangi olay üzerine patlak verdi? Cevap: Almanlarýn, Sovyetlerle birlikte Polonyayý paylaþmalarý üzerine 73. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðru deðildir? 1. Türkiye NATOya Sovyetlerin isteði üzerine girdi (Y) 2. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Türkiye, Almanya ile bir saldýrmazlýk paktý imzaladý. (D) 3. Ýkinci Dünya Savaþý, Mussolinin linç edilmesi sonucunu da getirdi (D) 4. Türkiye Avrupa Konseyi üyesidir (D) 5. Almanya, Ýtalya ve Japonya Ýkinci Dünya Savaþýnda birlikte hareket ettiler. (D) ============================================================================

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 1908 II. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri 1908 Reval Görüşmesi İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ 1908 İhtilâli ni düzenleyen

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A ) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B ) Monarşi C ) Oligarşi D ) Cumhuriyet E ) Demokrasi F ) İhtilal G ) Devrim H ) Islahat Başlangıç dersi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256)

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) 10. Hafta Ders Notları - 19/04/2017 Arş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz.

İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR. 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. İNKILAP TARİHİ VİZE BÖLÜMÜ ALTIN SORULAR NotCopy Yayınlarının izni dahilinde paylaşılmıştır Başarılar dileriz 1- Osmanlı da ilk kez yabancı ülkeye seyahat eden padişah kimdir? CEVAP: Abdülaziz. 2- Dil,

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar Bazı görevleri Atatürk ün Çeşitli Ve Yönleri(Kişisel özellikleri) 1- Mahalle Mektebi 2- Şemsi Efendi İlkokulu 3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4- Selanik Askeri Rüştiyesi 5- Manastır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı