Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1 KISALTMALAR: AMAÇ VE KAPSAM...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1 KISALTMALAR: AMAÇ VE KAPSAM..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR: AMAÇ VE KAPSAM DAYANAK KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİNİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ Ayaktan Tedavide Hizmet Başı Fiyatlandırma: Yatarak Tedavide Hizmet Başı Fiyatlandırma: PAKET FİYAT LİSTESİ... 7 Paket fiyat Listesi Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan SP/SPR kodlu işlemleri kapsar Yatan Hastalara Uygulanan Paket Fiyat Listesine Dâhil İşlemlerin Kapsamı ve Uygulama Prensipleri: Paket fiyat listesinde yer alan işlemlerin kapsamı: Birden fazla kesi ve birden fazla işlemin yapıldığı durumlar: Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler: Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması: Paket İşlem Sonrası Kontroller ve Testler: TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN FİYATLANDIRILMASI Yoğun Bakım Hizmetleri: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri: Diş Tedavileri: Yardımcı üreme yöntemi tedavileri: Organ nakli tedavileri: TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN FİYATLANDIRMASI ACİL VE AMBULANS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI ADLİ TIP HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI CHECK-UP SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRILMASI SAĞLIK RAPORLARININ FİYATLANDIRILMASI

2 12. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRMA USUL VE ESASLARI KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİ VE TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİNCE (TÜRKÖK) SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRMASI DENEYSEL VE BİLİMSEL AMAÇLI KULLANILACAK HAYVANLAR İLE BU KAPSAMDAKİ HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ DİĞER HUSUSLAR YÜRÜRLÜK

3 KISALTMALAR: Bakanlık SGK GSS KSHFT SHFT STFT SUT TÜRKÖK : Sağlık Bakanlığı : Sosyal Güvenlik Kurumu : Genel Sağlık Sigortası : Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri : Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (Ek-2) : Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) : Sağlık Uygulama Tebliği : Türkiye Kök Hücre Merkezince 3

4 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ, TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM a) Bu tarifenin amacı; Bakanlığımız bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) fiyat tarifeleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. b) Bu tarife; Bakanlığımız bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) tarafından sunulan sağlık hizmetlerini (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) kapsamaktadır. c) Bu fiyat tarifesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, insan sağlığına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sunulması uygun görülen (birinci basamak sağlık hizmetleri ile aile hekimliği hizmetleri hariç) sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. ç) Bu fiyat tarifesi eki Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) listesinde yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. d) (Değişiklik: tarih ve 954 sayılı Makam Olur u) Türkiye Kök Hücre Merkezince talep edilen kemik iliği/kök hücre vericisi adaylarına sunulan sağlık hizmetleri kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularını kapsamaktadır. 2. DAYANAK a) (Değişiklik: tarih ve 954 sayılı Makam Olur u) Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nin 355 inci maddesinin ç bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu nun 28 inci maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 4

5 3. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİNİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, kişiler GSS kapsamında olsa dahi Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden fiyatlandırılır. c) GSS kapsamında olmayan veya GSS kapsamında olduğu halde sağlık hizmet bedelini kendisinin ödeyeceğini beyan eden kişilere sunulan sağlık hizmet bedelleri Ek-2 SHFT üzerinden fiyatlandırılır. ç) 5510 Sayılı Kanun un Geçici 20 nci maddesi kapsamında yer alan banka ve sandık kapsamındaki iştirakçiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin mensuplarına yönelik sunulacak sağlık hizmetleri için Ek-2 SHFT fiyatları uygulanır. d) 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu nun "Karşılanacak Zararlar" başlıklı 7 nci maddesinin (b) bendinde yer alan Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri hükmü ve 4/10/2004 tarihli ve 2004/7955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik gereğince 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören GSS den yararlanmayan kişilerin (Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ) tedavi giderleri SUT ve eklerinde yer alan fiyat tarifeleri üzerinden fatura edilir. 4. HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ 4.1- Ayaktan Tedavide Hizmet Başı Fiyatlandırma: a) Ayaktan tedavide hizmet başına faturalandırma uygulamasında, sağlık tesisi tarafından sunulan sağlık hizmetleri, Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesinde yer alan işlem kodları esas alınarak faturalandırılır. Ancak uygulanan işlem Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesinde yer 5

6 almıyorsa Paket Fiyat Listesi esas alınarak tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılır. b) Hizmet başı fiyatlandırmada sağlık hizmeti sunumunda kullanılan/uygulanan ilaç ve tıbbi malzemeler ayrıca faturalandırılır. c) Hastanın aynı sağlık kurumuna ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına ayaktan başvurularında; hastalardan tekrar muayene işlem bedeli alınmaz. Ancak muayene dışında yapılan işlemler, ilaçlar ve tıbbi malzemelere ait bedeller faturalandırılacaktır. ç) Muayene sonrası aynı sağlık kurumunda randevu verilmek suretiyle ileri bir tarihte işlemlerin yapılması durumunda, ikinci defa muayene bedeli alınmaz. d) Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığı durumlarda; d.1- Aynı kesiden yapılan işlemlerden fiyatı yüksek olan işlemin fiyatı tam, sonraki işlemlerin fiyatı ise her birinin %30'u alınarak, d.2- Ayrı kesiden yapılan işlemlerde fiyatı yüksek olan işlemin fiyatı tam, sonraki işlemlerin fiyatı ise her birinin %50'si alınarak, faturalandırılır. d.3- İşlemler farklı uzmanlık dallarında yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak uygulanır. e) Hekim tarafından muayene sonrası tedavisi planlanan hastalara seanslar halinde uygulanan işlemlerin (Hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL ve ESWT gibi) aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, tekrar muayene işlemi bedeli faturalandırılamayacaktır Yatarak Tedavide Hizmet Başı Fiyatlandırma: a) Yatarak tedavide hizmet başına faturalandırma uygulamasında, sağlık hizmeti bedelleri Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesinde yer alan işlem kodları esas alınarak faturalandırılır. Ancak uygulanan işlemler Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesinde yer almıyorsa, Paket Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak faturalandırılır. b) Yatarak Tedavide Hizmet Başı Fiyatlandırmada hasta yatak bedeli ile refakatçi bedeli ilk günden itibaren ayrıca faturalandırılır. c) 24 saatten kısa süreli gözlem altında yapılan tedaviler, günübirlik tedavi kapsamında değerlendirilerek, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır. 6

7 5. PAKET FİYAT LİSTESİ Paket fiyat Listesi Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan SP/SPR kodlu işlemleri kapsar Yatan Hastalara Uygulanan Paket Fiyat Listesine Dâhil İşlemlerin Kapsamı ve Uygulama Prensipleri: a) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde sağlık hizmeti bedelleri Paket Fiyat Listesi esas alınarak faturalandırılır. b) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemine dâhil olmayan faturalandırılabilir sağlık hizmeti bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. c) Paket fiyat listesinde yer alan işlemler, laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikro cerrahi, robotik cerrahi yöntemi ile yapılması halinde paket fiyat listesindeki fiyatlara %50 ilave edilerek faturalandırılır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler liste fiyatları esas alınarak faturalandırılır. ç) Paket fiyat listesinde yer alan işlemin uygulandığı tarih birinci gün kabul edilmek kaydıyla pakete dâhil yatış süresi 15 gündür. Bu süre kemik iliği nakillerinde 60 gündür. Belirlenen yatış süresinin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakatçi bedeli ile kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılır. d) Eşlik eden hastalığı olmaksızın (Kronik böbrek yetmezliği vb.) uygulanan işlem sonucu ihtiyaç duyulan hemodiyaliz işlem bedeli paket fiyatlara dâhildir Paket fiyat listesinde yer alan işlemlerin kapsamı: a) Yatak bedeli, b) Operasyon ve girişimler, c) Muayeneler ve konsültasyonlar, ç) Anestezi ilaçları, d) İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), e) Sarf malzemesi, f) Laboratuvar (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji tetkikleri), g) Anestezi bedeli (Spinal ve epidural anesteziler dâhil değildir.), ğ) Laboratuvar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, 7

8 h) Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, paket fiyat bedeline dâhildir. ı) EK-2 ve EK-2A Fiyat Listesinin Açıklama bölümünde belirtilen istisnalar dikkate alınacaktır Birden fazla kesi ve birden fazla işlemin yapıldığı durumlar: a) Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem fiyatı yüksek olan işlemin bedeli tam, aynı keside yapılan diğer işlem bedelinin %25 i faturalandırılır. Paket fiyat listesinde yer alan bir işlem ile birlikte paket fiyat listesinde yer almayan bir işlem yapılması halinde de aynı kural geçerlidir. (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Ancak paket fiyat listesinde yer almayan işlemin bedeli paket fiyat listesinde yer alan işlem bedelinden fazla ise paket fiyat listesinde yer almayan işlem bedelinin tamamı, paket fiyat listesinde yer alan işlem bedelinin %75 i faturalandırılır. b) Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla işlem yapılması halinde; işlem fiyatı yüksek olan işlemin bedeli tam, diğer işlem bedelinin %50 si faturalandırılır. Paket fiyat listesinde yer alan bir işlem ile birlikte paket fiyat listesinde yer almayan bir işlem yapılması halinde de aynı kural geçerlidir. (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Ancak paket fiyat listesinde yer almayan işlemin bedeli paket fiyat listesinde yer alan işlem bedelinden fazla ise paket fiyat listesinde yer almayan işlem bedelinin tamamı, paket fiyat listesinde yer alan işlem bedelinin %75 i faturalandırılır Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler: a) Plak, çivi, vida, Ankor b) Kemik çimentosu, c) External fiksatör setleri, ç) Her türlü eklem implantı, d) Omurga implantı, e) Kalp pili, f) Pace elektrodu, g) Her türlü stentler, ğ) Kalp kapakları, h) İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı, ı) Kapaklı kapaksız kondüit, i) Valf ringi, j) Her türlü greft, shunt ve suni damar, 8

9 k) Protezler, l) Aterektomi cihazı, m) Çift yüzlü yamalar (meshler), n) İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, o) Robotik Cerrahi ameliyatlarında kullanılan enstrümanlar, ö) Atroskopi ve eklem cerrahisi malzeme setleri, p) Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (Ek-2) ve Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) açıklama bölümünde paket fiyatlara dâhil olmadığı belirtilen malzemeler ile yukarıda yer alan malzeme gruplarında yer alan tıbbi malzeme ve ilaçların faturalandırılması; Tıbbi malzeme ve ilaçların temin ve ödeme esasları maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre fatura edilir Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması: Ameliyat/girişim kararı verilen hastanın Paket işlem öncesi hazırlık işlemleri aşamasında ölmesi, ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle veya herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçilmesi ve başlanan işlemin herhangi bir aşamada kalarak tamamlanamaması halinde o zamana kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, (Kullanılan Tıbbi malzeme ve ilaçlar; Tıbbi malzeme ve ilaç temin ve ödeme esasları maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre fatura edilir.) işlemler hizmet başı fiyat listesi üzerinden %10 indirimli faturalandırılır Paket İşlem Sonrası Kontroller ve Testler: Hastanın taburcu (Paket fiyat listesinde yer alan işlemler için belirlenen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı uzmanlık dalında; 10 gün içerisinde yapılan muayeneleri ve bu muayene sonucunda gerekli görülen tetkikler (laboratuvar, görüntüleme vb.) ve testler Paket işlem fiyatına dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz. 6. TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN FİYATLANDIRILMASI 6.1- Yoğun Bakım Hizmetleri: a) (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan temin edilen Botulismus Polivelan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu "B01AC, B01AC17 (Tirofiban HCL) AGRASTAT, B05AA01, B01AD, C01CX08, Levosimendan SİMDAX, JO2AX04, R07AA" olan ilaçların parenteral formlar ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu "J02AA, J02AC, J02AX, J06BA02 KİOVİG ve PENTAGLOBİN" olan ilaçların parenteral formları, ATC kodu L04AC07 olan ilaçların intravenöz formları ayrıca faturalandırılacaktır. 9

10 b) (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi ve terapötik hipotermi tedavisi, immün plazma tedarik ve uygulama ayrıca faturalandırılacaktır. c) J06BA ATC kodlu Kiovig ve B02BD ATC kodlu Faktör VIII bedelleri ayrıca faturalandırılacaktır. ç) Trombosit süspansiyonu ve aferez trombosit bedelleri ile aferez trombosit işlemine ilişkin faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri de ayrıca faturalandırılacaktır. d) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılır. e) Yoğun bakımda yatan hastalara uygulanan girişimsel işlemler hizmet başı tedavi fiyat listesinde yer alan fiyatlar üzerinden fatura edilir. Bu işlemlerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ayrıca fatura edilir. f) Yoğun bakımda yatan hastalara uygulanan girişimsel işlemler hizmet başı tedavi fiyat listesinde yer almıyorsa paket fiyat listesinde yer alan işlem fiyatının %50 si faturalandırılır. Paket fiyata dâhil olmayıp bu işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ayrıca faturalandırılır. Hastaya aynı anda birden fazla işlem yapılması halinde indirim tutarına aynı/ayrı kesi tutarları ayrıca uygulanır. g) Hizmet Başı Fiyat Listesinde yer alan bir işlem sonrası hastanın yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyması halinde; Yoğun bakım tedavisi Paket Fiyat Listesi esas alınarak faturalandırılır. Hizmet başı yapılan işlemin bedeli ve bu işlemlerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ayrıca faturalandırılır. ğ) (Değişiklik: tarih ve 293 sayılı Makam Olur u) Paket Fiyat Listesinde yer alan bir işlem sonrası hastanın yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyması halinde; yoğun bakım hizmetleri hizmet başı olarak fatura edilir. h) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri: a) Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi), hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. 10

11 b) Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları en az 60 dakika olarak uygulanır. Ancak tıbbi nedenlerle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasının belirtilen süreden daha önce sona ermesi halinde, işlem bedelinin %50 si faturalandırılır. c) Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki işlem bedelline %50 ilave edilerek faturalandırılır Diş Tedavileri: a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin faturalandırılmasında Diş Tedavileri Fiyat Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti alınmayacaktır. b) Diş paket işlemler başlığı altında yer alan işlemler birlikte fatura edilemez. c) Paket işlem fiyatlarına malzeme dâhil değildir. Paket fiyatlara tüm işlem fiyatları dâhildir. ç) Paket ortodonti tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar hastanın ortodonti tedavisine ihtiyaç duyması durumunda paket fiyatlar yeniden fatura edilir. d) Paket ortodonti tedavileri içerisinde ücretlendirilen işlemlerin hastadan kaynaklı sebepler ile yeniden yapılması halinde (kırılan aparey yapımı, çıkan braket tatbiki, kayıp edilen apareyin yeniden yapımı vb.) işlemler hizmet başı olarak tekrar fatura edilir Yardımcı üreme yöntemi tedavileri: a) (Değişiklik: tarih ve 954 sayılı Makam Olur u) IVF tedavisi, Paket Fiyat Listesinde belirtilen bedel esas alınarak faturalandırılır. Bu bedele; IVF tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon takibi, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, zar inciltilmesi/yardımla tomurculandırma (Asisted Hatcing), işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi dahildir. b) Embriyo freezing bedeli, Hizmet Başı Fiyat Listesinde yer alan bedel üzerinden ayrıca faturalandırılır. c) IVF tedavisinin, freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi ile yapılması durumunda işlemler, Paket Fiyat Listesinde yer alan Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi işlemi üzerinden faturalandırılacaktır. 11

12 6.5- Organ nakli tedavileri: a) Organ nakillerinde ameliyet öncesinde ve pakete dâhil yatış süresi (15 gün) içinde uygulanan muayene, tetkik, görüntüleme, hemodiyaliz hizmet bedelleri organ nakli paket fiyatlarına dâhildir. b) Taburcu sonrası işlemlerde 5.6- Paket İşlem Sonrası Kontroller ve Testler başlığına göre işlem tesis edilir. c) İşlemin yarım kalması halinde 5.5- Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması başlığına göre işlem tesis edilir. 7. TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN FİYATLANDIRMASI a) Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedelleri alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri (merkez payı dâhildir), hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel (her bir hesaplama tıbbi malzemenin alış fiyatı üzerinden hesaplanarak eklenecektir) ilave edilerek fatura edilir. b) (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) İlaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen KDV Dâhil Perakende Fiyat Fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir. Fiyatlara ayrıca KDV eklenmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen KDV Dâhil Perakende Fiyat Fiyatı bulunmayan ilaçlar için alış fiyatı üzerine; %15 işletme gideri (merkez payı dâhildir), hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel (her bir hesaplama ilacın alış fiyatı üzerinden hesaplanarak eklenecektir) ilave edilerek fatura edilir. c) Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir. ç) Sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB veya eşdeğer kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. d) Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait tamir ve bakım-onarım masrafları ile yedek parça, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzeme bedelleri hastalara fatura edilemez. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri hastalara fatura edilir. e) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri hastalara fatura edilemez. 12

13 f) Laboratuvar testlerinde kullanılan tıbbi malzemeler işlem bedeli içerisinde tahsil edildiğinden hastalara ayrıca fatura edilemez. g) Sağlık hizmet sunucuları bünyesinde yer alan ortez-protez merkezlerinde üretilen tıbbi malzeme fiyatları sağlık hizmet sunucularınca belirlenerek en geç 15 Şubat a kadar ilan edilir. %15 işletme gideri (merkez payı dâhildir), hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel (her bir hesaplama tıbbi malzemenin alış fiyatı üzerinden hesaplanarak eklenecektir) ilave edilerek fatura edilir. ğ) (Değişiklik: tarih ve 954 sayılı Makam Olur u) Ayakta veya yatarak tedavi kapsamında kullanılan tüm ilaç ve malzemeler sağlık hizmet sunucusu tarafından temin edilir. Hastalara hiçbir şekilde dışardan ilaç veya tıbbi malzeme aldırılamaz ACİL VE AMBULANS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI edilir. a) 112 Acil ve Ambulans Hizmetleri SA Kodu ile başlayan işlemler üzerinden fatura b) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ; Madde 25- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, acil hastalık ve/veya yaralanma hallerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi yardım ve ambulans hizmetleri ile şehir içi veya şehir dışındaki diğer bir sağlık kurum veya kuruluşuna ambulansla şevkinin gerektiği ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır gereği sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. c) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereği acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi olmayıp ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez. ç) Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi çerçevesinde genel sağlık sigortalısı hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine herhangi bir fatura gönderilmez. edilir. d) Kara ambulansı ücretine kullanılan ilaçlar dâhil olup, tıbbi uygulamalar ayrıca fatura e) Hava ambulansı ücretine yapılan tıbbi müdahale, doktor refakati ve kullanılan ilaçlar dâhildir. 13

14 f) Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. g) Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kişilere Sunulan 112 acil ve ambulans hizmetlerinin faturalandırılması Tarife eki Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi üzerinden yapılır. g.1- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinden İl Sağlık Müdürlüklerinin sunmuş oldukları 112 Ambulans Hizmetlerine ilişkin fatura hastanın bir hastaneye nakil edilmesi durumunda, İl Sağlık Müdürlüklerince hastane adına kesilecektir. Hastaneler de sağlık hizmeti sunulan kişiye yâda sigorta şirketine topluca fatura edecektir. Hastanenin fatura bedelini tahsil etmesi sonrasında tahsil edilen 112 Ambulans hizmet bedeli İl Sağlık Müdürlüklerine aktarılacaktır. 112 Ambulans ekibi hastaya uygulanan işlemlerin detaylı dökümünü vaka sırasında mutlaka hastaneye teslim edecektir. g.2- Hastanece fatura bedeli tahsil edilemediği durumlarda İl Sağlık Müdürlüklerine ödeme yapılmaz. Fatura bedelinin tahsil edilemediği durumlarda alacak takibi hastanenin bildirimi üzerine İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülür. g.3- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri kapsamında hastaya olay yerinde müdahale edilerek işlemin sonlandırılması halinde fatura tahsilatı İl Sağlık Müdürlüğünün kendisince yapılır. g.4- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinde faturalar TL cinsinden düzenlenecek ve TL cinsinden tahsilat yapılacaktır. Ancak, fatura üzerinde gösterilecek TL yi karşılayacak miktarda Döviz ile de tahsilat gerçekleştirilebilecektir. İşletmelerin hesaplarında Döviz bulundurmaları halinde gerek dövizi TL ye çevirirken gerek ise yıl sonunda yapacakları değerlemede o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kuru esas alınarak hesaplama yapılır. g.5- Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında acil sağlık hizmetlerinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden il sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırılır. g.6- Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil hizmet bedeli hastanın getirildiği ilin il sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırılır. g.7- Hava ambulansı talepleri, yurtiçinde 112 acil komuta kontrol merkezi tarafından vaka nakil formu ve yurtdışındaki talepler Türkiye konsoloslukları aracılığıyla yapılır. 14

15 9. ADLİ TIP HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI a) Adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde (Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerince muayene, tetkik, tedavi için sevk edilen tutuklu ve hükümlüler ile herhangi bir adli olaya taraf olan ve adli makamlarca (mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri, polis karakolları) sağlık durumlarının belirlenmesi, adli raporlarının düzenlenmesi amacı ile gönderilen sanık, mağdur, müşteki durumundaki kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavileri) Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. Sağlık Uygulama Tebliği ve eki fiyat listelerinde yer almayan iş ve işlemler, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (Ek-2) üzerinden faturalandırılır. b) Adli tıp hizmetlerine ait işlem fiyatları Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Adli Tıp Fiyat Listesi bölümünde belirlenmiştir. Bu listede yer alan işlem fiyatları tüm sağlık hizmet sunucuları için geçerlidir. c) Sağlık hizmet sunucuları listede yer alan fiyatların dışında herhangi fiyat uygulayamaz. ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu diğer ülke vatandaşları için aynı fiyat uygulanacaktır. d) Sosyal güvencesi bulunmayan adli olaya taraf (tutuklu ve hükümlüler hariç) yabancı uyruklu bireylerin adli olay nedeniyle ilk taburculuk sonrası devam tedavileri genel hükümlere göre kendilerince karşılanır. 10. CHECK-UP SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRILMASI Check-up sağlık hizmetleri için belirlenen paket fiyatlara; muayene, tetkik ve testler dâhildir. Bu amaçla sunulan sağlık hizmetleri yaş, cinsiyet ve hizmetin türü kriterlerine göre belirlenen uygun Check-up paket fiyatları üzerinden faturalandırılır. 11. SAĞLIK RAPORLARININ FİYATLANDIRILMASI a) Sosyal Güvenlik Kurumunca mevzuatı gereği sevk belgesi düzenlenerek gönderilen hak sahiplerinin sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre fatura edilir. b) (a) bendi dışında düzenlenen sağlık kurulu veya sağlık raporları (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) SHFT hükümlerine göre fatura edilir. Bu kapsamdaki kişilerin gereksiz yere katılım payı ödememesi için MEDULA dan provizyon alınmaksızın işlem yapılır. 15

16 c) (b) bendine göre düzenlenen sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, ultrasonografik tetkikler, bilgisayarlı tomografiler, manyetik rezonans görüntüleme, meslek hastalıkları laboratuvar tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen mesleki muayene hizmetleri ile patoloji ortam ölçümleri hariç kişilerden ayrıca ücret talep edilemez. ç) Sağlık raporu almak için başvuran kişilerin, tüm polikliniklerde muayenelerinin tamamlanmaması ve/veya raporun düzenlenmemesi halinde yapılan işlemler; hizmet başına ödeme yöntemi ile (muayene ücreti ve yapılan tetkikler) %10 indirimli olarak ücretlendirilerek fatura edilecektir. Ancak toplam tutar (c) bendinde ayrıca faturalanabileceği belirtilen işlemler hariç hiçbir zaman sağlık raporu için belirlenen paket ücreti geçemez. d) Sağlık raporuna itiraz halinde, aynı sağlık tesisi veya farklı sağlık tesisinde yapılan başvurular ilk müracaat gibi değerlendirilerek fiyatlandırılır. İtiraz sonucu düzenlenecek rapor bedeli (ücretsiz düzenlenecek raporlar hariç) itiraz eden kişi/kurum tarafından ödenir. e) İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen evlilik raporları SHFT üzerinden fiyatlandırılır. f) Sürücü sağlık raporları Tarife eki Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan S100022, S100023, S kodları üzerinden fatura edilir. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kişilere için ise Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak rapor bedeli tahsil edilir. g) Adalet Bakanlığı nın tarih ve /869-04/65-E sayılı Vasi Tayinin ve Özel Durumu Belirtir Rapor Bedelleri konulu yazısı gereği; Başsavcılıklarca ve mahkemelerce talep edilen vasi tayini davalarında düzenlenecek sağlık kurulu raporu, trafik kazaları maluliyet tespit raporu, engelli raporu, cezanın tehiri için gerekli raporlar gibi durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedellerinin Başsavcılığın yargılama giderleri tertibinden ödenmesi gerekmektedir. Bu sebeple mahkemeler veya savcılıklarca talep edilen durum bildirir sağlık raporlarına ilişkin hizmet bedelleri ilgili Başsavcılıklara fatura edilir. ğ) tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden sağlık kurulu rapor bedeli alınmayacağı kararlaştırıldığından, bu kişilerden ücret talep edilmeyecektir. Ancak bu hizmetler ilgili nazım hesaplarda takip edilmek üzere muhasebeleştirilecektir. 16

17 ğ.1- Öğrencilerin öğrenci belgesini ibraz etmesi koşuluyla yurda kayıt, yurt dışı eğitimi, staj gibi eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı, seyahat amaçlı raporlar gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir. Öğrencilerin E-Devlet kapısını kullanarak aldıkları belgeler sağlık hizmet sunucularında kimlik tespiti ve sağlık raporlarında öğrencilik işlemlerine esas işlemlerde kabul edilecektir. Bu sebeple yapılan ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesinin ibrazı halinde okula kayıt, yurda kayıt için talep edilen raporlarından ücret talep edilmeyecektir sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 3 üncü maddesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları işyeri olarak değil bir eğitim-öğretim kurumu olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle bu kurumlara öğrenci kayıtlarında gerekli olan raporlardan öğrenci belgesi veya ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerinin ibrazı koşuluyla ücret tahsil edilmeyecektir. Belgeler e-devlet kapısı internet sitesi üzerinde bulunan belge doğrulama sekmesinden, belge sahibinin T.C. kimlik numarası ve belge üzerindeki barkod numarası girilerek sağlık hizmet sunucusunca kayıt esnasında doğrulanacaktır. ğ.2- Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmeyecektir. ğ.3- Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlardan ücret talep edilecektir. ğ.4- Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formunun (EK-5) imzalatılarak bilgilendirilecektir. Engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücreti tahsil edilecektir. ğ.5) Kamu kurumlarının itirazı dışında engelli raporlarına kişi itirazı sonucu düzenlenecek hakem hastane raporlarından ücret tahsil edilecektir. ğ.6) Kaza ve yaralanmaya bağlı sağlık raporlarına sigorta şirketlerinin itirazı halinde düzenlenecek durum bildirir raporlarda yetkili sağlık hizmet sunucularınca yapılacak tüm işlemler hizmet başı olarak fatura edilir. Ancak kaza veya yaralanmaya maruz kalan kişi/veli ya da vasisi tarafından yapılan itirazlarda S kodlu Sağlık Kurulu Raporu işlemi fatura edilir. h) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenecek raporlarda; 17

18 h.1- Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. h.2- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memurların işe giriş raporlarından ücret talep edilecektir. Ancak sivil memurların göreve başlamasından sonra talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. h.3- Er ve erbaşların yoklama aşamasında veya silah altında olduğu dönemde ihtiyaç duyulan durum bildirir sağlık raporları ve bu raporlara yönelik sağlık hizmetlerinden (Askerliğe elverişli olup olmadığı, komando olup olamayacağı vb.) ücret talep edilmeyecektir. h.4- Askeri personellerin ve emniyet hizmetleri sınıfı personellerin görevleri ile ilgili olmayan Uçucu Sağlık Raporu ve Dalgıç/Denizaltıcı Sağlık Raporu bedelleri kişinin kendisinden tahsil edilir. h.5- Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. h.6- Emniyet hizmetleri sınıfı dışında Emniyet Genel Müdürlüğünce istihdam edilen kişilerin işe giriş raporlarından ücret talep edilecektir. Ancak bu kişilerin göreve başlamasından sonra talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. h.7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personeller için talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. Hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar ise kamu personeli olarak değerlendirilemez. Bu kişilerden sağlık raporlarına yönelik işlemlerden ücret talep edilir. h sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde talep edilen sağlık hizmetleri (Periyodik muayene, Portör taraması ve bunlara yönelik tetkik, tahlil, görüntüleme hizmetleri) Kanun un 15 inci maddesi gereği işverence karşılanır. Bu hizmetlere yönelik mağduriyet oluşmaması için talep edilen hizmet bedellerinin işverence karşılanacağına dair sevk yazısı ile personelin sağlık hizmet sunucularına gönderilmesi gerekmektedir. 18

19 ı) Sağlık hizmet sunucusunda sağlık kurulu raporuna esas olarak nihai karar verilebilmesi amacı ile kişiler laboratuvar ve görüntüleme veya konsültasyon için başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilebilir. Sevkin yapıldığı sağlık hizmet sunucusunda yapılan işlem bedelleri tahsil edilen paket fiyat içerisinde değerlendirilmek sureti ile raporu düzenleyecek sağlık hizmet sunucusu tarafından sevkin yapıldığı sağlık hizmet sunucusuna hizmet başı olarak ödenecek, kişilerden ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ücretsiz düzenlenecek sağlık raporları için talep edilen hizmetler için sevki yapan sağlık hizmet sunucusundan ücret talep edilemez. i) 5510 Sayılı Kanun un Geçici 20 nci maddesi kapsamında yer alan banka ve sandık kapsamındaki iştirakçiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin mensuplarına yönelik ödeme amacı ile hak sahiplerinden talep ettikleri tedavi amaçlı ilaç, tıbbi malzeme ve işlem raporları muayenenin bir parçası olarak değerlendirilecek ayrıca rapor ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 12. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRMA USUL VE ESASLARI a) Bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi nde (Ek-2A) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır. b) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi önerisi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi Ek-2A da yer alan fiyatlara uygulanacak kat sayıyı Rektörlük işlem veya liste bazlı belirleyebilir. c) Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlar için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi önerisi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi Ek-2A da yer alan fiyatlara uygulanacak kat sayıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü işlem veya liste bazlı beliryebilir. ç) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş oldukları sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapacaklardır. Ancak mesai içi hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerinin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebilirler. 19

20 d) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında elde edilen gelirlerin ayrı bir hesapta (yurt dışı satışlar hesabı) izlenmesi zorunludur. e) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık turizmine özel paket fiyatlar düzenleyebilirler. Bu paketlerin içeriğinde, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu ve Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları yer alacak şekilde düzenleyebilirler. f) Özel kuruluşlar/sigorta şirketleri ve sağlık hizmet sunucuları getirmiş oldukları Yönetmelik kapsamındaki hastalardan tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebilir. Bu bedel, faturada sağlık hizmetinden ayrı olarak belirtilecektir. Sağlık kuruluşunun sağlık hizmet bedelinin ayrıntılı dökümünü, faturanın ekinde vermesi zorunludur. Hasta veya özel sigorta, sağlık kuruluşundan sunulan tedavi bedelinin ayrıntısını talep etme hakkına sahiptir. g) Sağlık hizmet sunucuları; yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabilirler. ğ) Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın (geçici koruma altında sayılanlar ile ülkemizde insani ikamet izni vb. kapsamında bulunan yabancı uyruklular dâhil) trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu ndan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak Yönetmelik kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir. h) Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Cumhurbaşkanlığı veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılara Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. ı) Bakanlığımız, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre işlem tesis edilir. 20

21 i) Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalara Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre işlem tesis edilir. j) Türkiye Cumhuriyeti nin imzalamış olduğu ikili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımından faydalanan yurtdışı sigortalılara sunulan ve ilgili anlaşmalar uyarınca ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre fiyatlandırılır. k) Ülkemizle sağlık alanında milletlerarası ikili iş birliği anlaşması ve 3359 sayılı Kanunun Ek-14 üncü maddesi kapsamında tedavi için gelen kişiler için Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlemlerde Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümleri uygulanır. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan sağlık hizmetlerinde ise Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (EK-2) göre işlem tesis edilir. l) Herhangi bir sosyal güvenceden yararlanmayan uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilere sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre fiyatlandırılır. m) İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklu kişilere 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti sunulur. Bu kapsamda sayılan ancak ödeme gücü bulunan kişilere sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre fiyatlandırılır. n) Genel Sağlık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) üzerinden ücretlendirilir. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir. o) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişilere Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) göre işlem tesis edilir. ö) Genel Sağlık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları için sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) üzerinden ücretlendirme yapılır. p) Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılara Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bu kişilerin uyruğunda bulundukları ülke makamlarından aldıkları Türk soylu olduklarını gösterir Apostil şerhli ya da Dışişleri 21

22 Bakanlığınca/Valiliklerce onaylanmış belgeyi veyahut Valilikler bünyesinde bulunan Tayin ve Tespit Komisyonlarınca Türk soylu olunduğuna yönelik kararı ibraz etmeleri gerekir. r) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma ve Başbakanlığın tarih ve 2001/7 sayılı genelgeleriyle yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güçlendirilmesi Eylem Planıyla "Türk Soylu Yabancılar" kapsamından çıkarılarak, Türk vatandaşlarına tanınan ikamet, çalışma, mülk edinme gibi sosyal haklardan aynen yararlanma hakkına kavuşmuşlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da Türk vatandaşları gibi (Genel Sağlık Sigortasından faydalanamayan kişiler) Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) uygulanacaktır. 13. KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİ VE TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİNCE (TÜRKÖK) SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRMASI a) Türkiye Kök Hücre Merkezince sunulan hizmetler Tarife Eki EK-6 TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat Tarifesi ne göre faturalandırılır. b) Tarife eki EK-6 TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat Tarifesi başlığı altında yer alan işlemler sadece Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün tarafından faturalandırılır. c) Türk vatandaşlarına kemik iliği/ kordon kanı temininde SP kodlu Yurtiçi kemik iliği bankalarından kemik iliği/ kordon kanı temini işlem bedeli fatura edilir. Bu bedele vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kemik iliği/kordon kanının toplanması, saklanması, alınan kemik iliği/kordon kanının yine Türkiye deki bir nakil merkezine götürülmesi ve gerektiğinde vericinin ya da kemik iliği/kordon kanının taşınması için görevlendirilen kuryenin ulaşım ve konaklaması dâhildir. ç) Ülkemizde Tedavi Gören Sağlık Turizmi Kapsamındaki Kişilere kemik iliği/ kordon kanı temininde SP kodlu Sağlık Turizmi hastalarına kemik iliği/pbsc temini işlem bedeli paket olarak fatura edilir. Bu bedele, sağlık turizmi fiyat kat sayısı uygulanmaz ve vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kemik iliği/kordon kanının toplanması, saklanması, alınan kemik iliği/kordon kanının yine Türkiye deki bir nakil merkezine götürülmesi ve gerektiğinde vericinin ya da kemik iliği/kordon kanının taşınması için görevlendirilen kuryenin ulaşım ve konaklaması dâhildir. d) (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Ülkemizde Tedavi Gören Sağlık Turizmi Kapsamındaki Kişilere Kemik iliği/kordon kanı temin sürecinde, hastaya bağlı nedenlerle kök hücre toplanmasının ertelenmesi ya da iptali halinde, o aşamaya kadar 22

23 yapılan işlemler SP705500, SP705510, SP705520, SP kodlu işlem bedelleri üzerinden faturalandırılır. d.1- G-CSF Uygulama aşamasında işlemin ertelenmesi veya iptali halinde, SP kodlu işlem bedeline SP işlem bedeli ilave edilerek toplam tutar fatura edilir. d.2- Hücresel ürün toplandıktan sonra işlemin ertelenmesi veya iptali halinde, SP kodlu işlem bedeli, SP işlem bedelinin beş günlük tutarı ve SP kodlu işlem bedeli fatura edilir. e) (Değişiklik: tarih ve 133 sayılı Makam Olur u) Yurtdışına kemik iliği/kordon kanı temin sürecinde, hastaya bağlı nedenlerle kök hücre toplanmasının ertelenmesi ya da iptali halinde, o süreye kadar yapılan işlemler Ek-6 TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat Tarifesinde yer alan SK918010, SK918020, SK918030, SK kodlu işlem bedelleri üzerinden fatura edilir. f) Yurt dışına numune ve hücresel ürün gönderiminde kargo ve posta bedelleri işlemlere dâhil olmayıp ayrıca fatura edilir. g) (Değişiklik: tarih ve 954 sayılı Makam Olur u) TÜRKÖK tarafından kemik iliği/kök hücre taraması için sağlık hizmet sunucularına sevk edilen verici adaylarına yönelik işlemler EK-2-Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi TÜRKÖK Hücresel Ürün Temin İşlemleri bölümünde belirlenen paket fiyatlara göre TÜRKÖK e fatura edilir. İşlemin açıklama bölümünde ayrıca fatura edileceği belirtilen işlem, ilaç ve malzemeler hariç olmak üzere donöre yapılan tüm işlem, ilaç ve malzemeler paket fiyata dahildir. Bu işlemler için hastaya veya başkaca bir kuruma fatura kesilemez. 14. DENEYSEL VE BİLİMSEL AMAÇLI KULLANILACAK HAYVANLAR İLE BU KAPSAMDAKİ HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetlerin ücretlendirilmesi Tarife eki Ek-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi üzerinden yapılacaktır. 15. HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet yürüten merkez referans laboratuvarları ile il sağlık müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetlerle ilgili fiyatlar Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesinde yer almaktadır. 23

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI 1) AMAÇ a) Bu tarifenin amacı; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan

Detaylı

Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1

Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. DAYANAK... 3 3. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİNİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ... 3 4. HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ... 4 4.1- Ayaktan Tedavide Hizmet

Detaylı

Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1 KISALTMALAR: AMAÇ VE KAPSAM...

Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları EK-1 KISALTMALAR: AMAÇ VE KAPSAM... İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 3 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. DAYANAK... 4 3. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİNİN GENEL UYGULAMA İLKELERİ... 5 4. HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ... 5 4.1- Ayaktan Tedavide Hizmet

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Milletler arası İkili Mütekabliyet

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge ile Ülkemize yurtdışından gelen uluslararası hastalar ile turistlere, kamu

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge ile Ülkemize

Detaylı

Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Fiyat Tarifeleri Birim Sorumlusu

Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Fiyat Tarifeleri Birim Sorumlusu TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Fiyat Tarifeleri Birim Sorumlusu SUNUM PLANI Fiyat

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Mustafa ÖZTÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Kurumun tıbbi malzeme politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak, Finansmanı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı Alper KURU Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi Nisan 2015 Kırıkkale Kamu Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi

Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:13.07.2017-30123 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 1-BAKANLAR KURULU KARARLARI 2-SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ LİSTELERDEKİ KISITLAMALAR 3-BAKANLIĞIMIZ SOSYAL POLİTİKALARI 18.04.2014 2 1-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları (1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

TÜRKİYE DE GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar TÜRKİYE DE GENEL SAĞLIK SİGORTASI Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1. Nüfus kapsamı (GSS, m.60): -Bir işverene bağlı olarak çalışanlar (m.4/1,a - SSK) -Muhtarlar ile kendi adına ve hesabına çalışanlar (m4/1,

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2018 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Görevleri Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBL 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden;

Detaylı

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ MADDE 1: 1.9.1 1.9.1 - (İlave ücret alınması) birinci fıkrası ESKİ HALİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.4. Yurt Dışında Tedavi 4.4.1. Yurt Dışında Geçici veya Sürekli Görevle Gönderilme Halinde Sağlanacak Sağlık Hizmetleri (1) (Değişik: 22/06/2012-28331/36 md. Yürürlük: 15/03/2012)

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2011 Firma, Üniversite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından, SUT a ilave edilmesi istenen parametrelere

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden;

Detaylı

f A g L J G İ B İ D İ R

f A g L J G İ B İ D İ R ADNAN M EN D E RES ÜNİVERSİTESİ YÖNET İM K U R U LU NUN 26/02/2014 T ARİH VE (2014-07) SA Y IL I OTURU M U N D A ALINAN K A R A R SURETİ A ŞA Ğ IY A Ç IK A R IL M IŞ T IR K A RAR X IX Uygulama ve Araştırma

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

Detaylı

Dayanak Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden;

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin

Detaylı

KALP, AKCİĞER, KALP-AKCİĞER VE HOMOGREFT NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

KALP, AKCİĞER, KALP-AKCİĞER VE HOMOGREFT NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. KALP, AKCİĞER, KALP-AKCİĞER VE HOMOGREFT NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 Sayfa: 1/2 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı Hakan ALKAN Ek-2/B listesinde toplam 922 adet işlem kodunda, Ek-2/C listesinde toplam 513 adet

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1.2. Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; 1.2.1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve bakmakla 1.2.2. Köy ve mahalle

Detaylı

hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. 1.4.1.B - Birinci basamak özel sağlık kuruluşu (1) İş yeri hekimlikleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ YARARLANMA İLE İLGİLİ BAZI KARARLAR

KAMU HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ YARARLANMA İLE İLGİLİ BAZI KARARLAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU I Karar Sayısı : 2013/4397 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tu 1 / 30 22/2/2013 TARİHLİ

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 2 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 10/7/

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 2 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 10/7/ GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 2 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı : 10/7/2018-30474 Amaç MADDE 1 (1) Bu Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 6.Haziran.2013 2 Anayasamızın 17 inci maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler On5yirmi5.com Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler SGK, sağlık uygulamalarında bazı önemli değişikliklere gitti. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2012 Cumartesi (oluşturma : 11/7/2015) Tedavide hangi uygulamalar

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİȘKİN GENEL BİLGİLER EKİM 2017 Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi GENEL SAĞLIK SİGORTASI genel sağlık sigortasi

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63-

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63- 5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü DUYURU 19.12.2016 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENECEK BAŞVURU, AİDAT, İŞLEM VE SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ACİL HALLERDE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Ekrem TAŞBAŞI* I. GİRİŞ Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi kişilerin sağlık hakkından yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar 30.05.2016/24-1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 60 (G) KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ 25 YAŞINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ HAKKINDA 2016/9 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Resmî Gazete TEBLĐĞ. (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

Resmî Gazete TEBLĐĞ. (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) TEBLĐĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI

GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI Madde 1- Bu Protokolün amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince,

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜ HİZMET ÜCRETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜ HİZMET ÜCRETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜ HİZMET ÜCRETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME (BT-MR- ULTRASONOGRAFİ ) ve RAPORLAMA AMELİYATHANE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı