DEVLETİN YASAMA GÖREVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETİN YASAMA GÖREVİ"

Transkript

1 DEVLETİN YASAMA GÖREVİ TBMM'ye verilmiştir. TBMM bu görevini yerine getirmek için Anayasanın kendisine verdiği yasama yetkisini kullanır. TBMM'nin Kuruluşu Genel oyla seçilen 550 millet vekilinden oluşur. TBMM Ekim ayının ilk günü çalışmalarına başlar. TBMM nin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az 1/3 ü=184 dür. TBMM nin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4 nün bir fazlasından az olamaz=139 Seçimler 5 yılda yapılır. TBMM üyelerinin %5 i boşalırsa ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılmaz. Seçimlerin yönetiminden Yüksek Seçim Kurulu sorumlu ve yetkilidir. 30 yaşını dolduran okur yazar her Türk millet vekili seçilebilir. o ilkokul mezunu olmayanlar o Askerlik görevini yapmamış olanlar. o Kısıtlılar o Bir yıldan fazla ağır hapis cezası almış olanlar. o Yüz kızartıcı suç işleyenler. o Kamu hizmetinde çalışmama cezası almış o- lanlar o Terör faaliyetlerine katılanlar millet vekili seçilemezler. ÖRNEK: 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biridir? A) Bir siyasal partiye üye olmak B) Aday olacağı seçim çevresinde en az 3 yıldır oturuyor olmak C) En az 35 yaşında olmak D) Türk vatandaşı olmak E) Kamu hizmetlerinde en az 10 yıldır çalışıyor olmak TBMM nin Görev ve Yetkileri Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Yasaların hiyerarşi konumu: o Anayasa o Uluslar arası antlaşmalar. o Kanun (yasa) o Kanun Hükmünde Kararname (KHK) o Tüzük o Yönetmelik o Genelge o Talimatname Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek. Para basılmasına karar vermek. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Af ilanına karar vermek, Antlaşmaları onaylamak, Ölüm cezalarını onaylamak. Savaş ilanına karar vermek. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. Anayasa'nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. Bu son duruma göre, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen görev ve yetkiler şunlardır: Cumhurbaşkanını seçmek. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen olağanüstü halin uygun olup olmadığına karar vermek. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkıyönetim, seferberlik savaş halini uzatmak veya kaldırma kararı almak. TBMM'nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. TBMM Üyelerinin Yasama Dokunulmazlığı Milletvekilinin, milletin vekili olarak görevini yapabilmesi için sağlanan güvenceye, Yasama Dokunulmazlığı denir. Yasama dokunulmazlığı iki şekilde ortaya çıkar. ÖRNEK: "Türk Lirası'ndan altı sıfır atılması" uygulamasında son karar mercii aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM B) Bakanlar Kurulu C) Hazine Müsteşarlığı D) TC Merkez Bankası E) Maliye Bakanlığı KPSS 2003/2 o Sorumlu olmama: Meclis çalışmalarında ileri sürdükleri fikirlerinden, yaptıkları konuşmalardan ve kullandıkları oylardan dolayı sorumlu tutulmazlar. Yasama dokunulmazlığı Meclis kararı ile (salt çoğunlukla) kaldırılabilir. Meclis tarafımdan dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda ilgili milletvekili veya başka bir milletvekili, dokunulmazlığın kaldırılması kararırını iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesine başvurma süresi, kararın verildiği tarihten itibaren yedi gündür. 14

2 Anayasa Mahkemesi iptal istemini 15 gün içinde karara bağlar. Siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. o Takip edilmeme: Milletvekili, seçilmeden önce veya seçildikten sonra bir suç işlerse, TBMM'nin kararı olmadan takip edilemez, yakalanamaz, yargılanamaz. ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görevlerinden biri değildir? A) Seçimlerle ilgili itirazları inceleyip kesin karara bağlamak B) Savaş ilanına karar vermek C) Genel af ilanına karar vermek D) Cumhurbaşkanı'nı seçmek E) Devlet bütçesini kabul etmek Cevap: TÜZÜK: Bakanlar Kurulu çıkarır. Danıştay ın incelemesinden geçirilir. YÖNETMELİKLER:Başbakan, bakanlar ve kamu kurum ve kuruluşları kendi iç yapılarını ve çalışma sistemlerini belirlemek amacıyla çıkarırlar. Kanunların hiyerarşik sıralaması o Anayasa o Uluslar arası antlaşmalar o Kanun o KHK o Tüzük o Yönetmelik o Genelge o Talimatname ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin 1982 Anayasası'nda belirtilen görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Hükümeti denetlemek B) Savaş ilanına karar vermek C) Genel ve özel af ilanına karar vermek D) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek E) Kanunları yorumlamak Cevap: E KPSS 2003/1 TBMM KOMİSYONLARI Meclis teki işlerin çoğu, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadan önce komisyonlarda görüşülür. Komisyonlar meclis adına çalışma ve genel kurulun çalışmalarını hazırlayan kuruluşlardır. TBMM içtüzüğünde 16 sürekli komisyon sayılmıştır. o Anayasa Komisyonu o Adalet Komisyonu o Milli Savunma Komisyonu o İçişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu o Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu. o Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. o Çevre Komisyonu o Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu o Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu o Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu o Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu o Dilekçe Komisyonu o Plan ve Bütçe Komisyonu o Kamu iktisadı Teşebbüsleri Komisyonu o İnsan Hakları inceleme Komisyonu MECLİSİN TOPLANMASI VE TATİLİ Anayasaya göre, TBMM her yıl ekim ayında kendiliğinden toplanır. Bu ilke 1876 Kanun-i Esasisinde 1909 değişikliği ile anayasamıza giren bir ilkedir. Dönem: TBMM'nin iki seçim dönemi arasındaki süreye dönem denir. Yasama yılı: Meclisin olağan toplantısına başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süreye yasama yılı denir. Birleşim: Genel kurulun belli bir günde açılan toplantısına birleşim denir. Oturum: Bir birleşim içinde ara vermeden yapılan toplantıya oturum denir. Olağanüstü toplantı: Meclisin tatil veya ara verme sırasında toplanmasıdır. Olağanüstü toplantı çağrısı doğrudan Bakanlar Kurulunun istemi ile Cumhurbaşkanı tarafından veya yine doğrudan üyelerin beşte biri istemiyle Meclis Başkanı tarafından yapılır.istem üzerine çağrı yapmak zorunludur. Anayasaya göre, aksine bir düzenleme yoksa, Meclis üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Üye tamsayısı 550 olduğuna göre, toplantı yeter sayısı en az 184, karar yeter sayısı en az 139'dur. Salt çoğunluk, yarıdan az olmayan çoğunluk demektir. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile milletvekilleri yetkilidir. Kanun tasarısı,bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kanun metinleridir. Kanun teklifi, bir veya birkaç milletvekili tarafından hazırlanan kanun metinleridir. TBMM'de görüşülüp kabul edilen kanunlar yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir. 15

3 Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunların 15 gün içinde ya Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere imzalar yada bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte TBMM'ye geri gönderir. Resmi Gazeteyi Başbakanlık çıkarır. Bütçe kanunları Meclis'e geri gönderilemez. TBMM, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclis'e geri gönderebilir. Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunlar için anayasa Mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir. MECLİS BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ Meclisi temsil etmek ve Meclis toplantılarına başkanlık etmek. Tatil veya ara verme sırasında kendiliğinden, yada milletvekillerinin beşte birinin istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırmak. Cumhurbaşkanına vekillik etmek. Cumhurbaşkanınca, seçimin yenilenmesine karar vermesi konusunda görüş belirtmek. Cumhurbaşkanınca seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde geçici Bakanlar Kurulu'na siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını saptamak. Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek. TBMM Başkanlık Divanı Başkanlık Divanı şunlardan oluşur. Meclis Başkanı Başkan vekilleri Katip üyeler İdare amirleri Milletvekilliğinin Düşmesi Milletvekilliği görevinden istifa etmek (çekilme) ve istifanın kabulü. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır. Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme Kısıtlı olma.(meclis oylama yapmaz.) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmama. Partisinin temelli kapatılmasına beyan veya eylemleriyle sebep olma. ÖRNEK: 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini düşüren nedenlerden biridir? A) Milletvekilinin, Meclis çalışmalarında özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam beş birleşim günü katılmaması B) TBMM'nin, milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırması ve bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun reddedilmesi C) Bakan olan milletvekilinin Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca bakanlıktan azledilmesi D) Milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi E) Milletvekilinin Cumhurbaşkanınca bakan olarak atanması DEVLETİN YÜRÜTME GÖREVİ Anayasamız yürütme görevini iki önemli organa vermiştir, o Cumhurbaşkanı. o Bakanlar Kurulu. 1- CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Bir kimsenin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için Anayasaca aranan şartlara sahip olması gerekir. Bunlar: o 40 yaşını doldurmuş olmak o Yüksek öğrenim görmüş olmak o TBMM üyelerinden 20 kişinin yada genel seçimlerde yüzde on barajını geçen parti yada partilerin teklifi ile aday gösterilir. o T.C. vatandaşı olmak 5 yıllığına en fazla 2 defa seçilir. Görev süresinin dolmasından 60 gün önce veya boşalmasından 60 gün sonra seçimleri tamamlanır. Halk oyuyla seçilir. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar 16

4 görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir. Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya raporlu olduğunda yerine TBMM başkanı vekalet eder. ÖRNEK: 1982 Anayasasına göre, TBMM'de aşağıdakilerden hangisinin gizli oyla yapılması zorunludur? A) Güven oylaması B) Yasa teklif ve tasarılarının oylanması C) Cumhurbaşkanının seçilmesi D) Genel ve katma bütçe tasarılarının oylanması E) Meclis Başkanlık Divanındaki katip üyelerin seçilmesi Cevap: C ÖRNEK: 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Anayasa Mahkemesi'nce yapılır. B) Danıştay'ca yapılır. C) Uyuşmazlık Mahkemesi'nce yapılır. D) Ankara Bölge idare Mahkemesi'nce yapılır. E) Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz Cevap: E CUMHURBAŞKANLARIMIZ M. Kemal ATATÜRK ( ) İsmet İNÖNÜ ( ) Celal BAYAR ( ) Cemal GÜRSEL ( ) Cevdet SUNAY ( ) Fahri KORUTÜRK ( ) Kenan EVREN ( ) Turgut ÖZAL ( ) Süleyman DEMİREL ( ) A.Necdet SEZER ( ) Abdullah Gül ( ) Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Yasama ile ilgili Olanlar: Gerekli görürse yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşması yapmak. Gerektiğinde TBMM'yi toplantıya çağırmak. Kanunları yayımlamak. Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM'ye göndermek. Anayasa değişiklerine dair kanunları, gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak. (Referandum) Kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM içtüzüğünün Anayasaya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Yürütme ile ilgili Olanlar: Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek. Gerekli gördüğü takdirde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek. Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak., Kararnameleri imzalamak. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak. o Devlet denetleme kurulu yargı ve askeri kurumları denetleyemez. Devlet Denetleme Kurulunu inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek. Üniversite rektörlerini seçmek. Yargı ile ilgili Olanlar: Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay ü- yelerini, Askeri Yüksek idare Mahkemesi ü- yelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. ÖRNEK: 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden biri değildir? A) Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurmay Başkanı'nı atamak B) Başbakan'ın teklifi üzerine yeni bir bakanlık kurmak C) Belli konularda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek E) Başbakan'ın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak Cevap: B 17

5 2- BAKANLAR KURULU (Hükümet) Bakanlar kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Bakanlar başbakan tarafından seçilir.cumhurbaşkanınca atanır. Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunun listesini TBMM'ye sunar. Eğer TBMM ara vermiş veya tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanınca atamanın yapılıp listesinin TBMM'ye sunulması ile göreve başlar. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulu ülkenin genel siyasetini tespit eder. Genel Siyaset, ülkenin iç ve dış siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel programları ve bunların uygulaması demektir. Bunun esasları Bakanlar Kurulunca TBMM'de okunan hükümet programında gösterilir. ÖRNEK: Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzüğün Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir? A) Danıştay B) Yargıtay C) Anayasa Mahkemesi D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Ankara idare Mahkemesi Başbakanın Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulunun kurucusu Başbakandır. Bütün bakanlar Başbakana karşı sorumludur. Bakanları seçmek ve Cumhurbaşkanı'na sunmak, Görev esnasında güven isteminde bulunmak, Cumhurbaşkanı katılmadığında Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, Başbakan, bütün görevlerinden dolayı TBMM'ne karşı sorumludur. Başbakanın bu sorumluluğu siyasi bir sorumluluktur. Bakanların Görev ve Sorumlulukları Hükümette görev alan bakanlar, Bakanlar Kurulunca tespit edilen genel politikanın beraber yürütülmesinden sorumludurlar. Her bakan kendi bakanlığına ait işlerin yürütülmesini ve bakanlığı yönetmeyi üstlenir. Bakanlar, bütün bu işlerinden dolayı Başbakana karşı sorumludurlar. ÖRNEK: 1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? A) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet, Dışişleri B) İçişleri, MSB, Ulaştırma C) Adalet, İçişleri, Ulaştırma D) Adalet, MEB, MSB E) MSB, Adalet, Maliye Cevap: C KMS2001 HÜKÜMETİN DENETLENMESİ Anayasamıza göre hükümetin denetlenmesi iki şekilde olur. Birincisi siyasi denetlemelerdir. TBMM tarafından yapılır. ikincisi hukuki denetlemelerdir ve ilgili mahkemeler tarafından yapılır. TBMM tarafından yapılan denetlemeler: o Soru: TBMM üyelerinin Başbakan ve diğer Bakanlar Kurulu üyelerinden memleketin her türlü sorunları hakkında bilgi istemeleridir. o Genel Görüşme: Toplumu ve devleti ilgilendiren bir meselenin genel bir görüşmeye tabi tutulmasıdır. Genel görüşme sonunda bir karar alınmaz. o Meclis Araştırması: her hangi bir konuda TBMM'nin araştırma yapmasıdır. o Meclis Soruşturması: Başbakan' ve Bakanlardan biri hakkında istenebilir. Görevini kötüye kullanmadan dolayı istenir. o Gensoru: Hükümetin veya bir bakanın düşürülmesi için verilir. Gensoru önergesinin amacı, hükümetin genel politikasını veya bir bakanın bakanlıkla ilgili işlerini, Meclis genel kurulunda tartışarak kamuoyuna duyurmak ve onu oyla düşürmektir. ÖRNEK: TBMM'nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur? A) Soru B) Gensoru C) Genel görüşme D) Meclis araştırması E) Güvenoyu ÖRNEK: 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi için meclis soruşturması açılabilir? A) Bakanlar Kurulu üyeleri B) TBMM Başkanı C) Ana muhalefet partisi milletvekilleri D) Meclis Başkanlık Divanı üyeleri E) İktidar partisi milletvekilleri DEVLETİN YARGI GÖREVİ Fertlerinin birbirleri ve devlet ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yargı görevi denir. Devlet bunu kendi kurduğu bağımsız mahkemeler vasıtası ile yapar. 18

6 YÜKSEK MAHKEMELER o Anayasa Mahkemesi o Yargıtay o Danıştay o Askeri Yargıtay o Askeri Yüksek İdare Mahkemesi o Uyuşmazlık Mahkemesidir. ANAYASA MAHKEMESİ Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi görevleri dışında resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşında e- mekliliğe ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliği aşağıdaki hallerden biriyle sona erer. o Emekliye ayrılınca o İstifa ile o Hakimlikten çıkarmayı gerektiren bir suçtan o Hüküm giymesi halinde kendiliğinden o Sağlık sebeplerinden görevini yapamayacağının anlaşılması halinde, Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ile sona erer. ÖRNEK: 2004 Yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa da düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır? A) Askeri Yüksek İdari Mahkemesi B) Devlet Güvenlik Mahkemesi C) Sayıştay D) Danıştay E) Yargıtay Cevap: B KPSS 2005 Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri: Kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa uygunluğunu denetlemek. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa uygunluğunu denetlemek. TBMM iç tüzüğünün şekil ve esas bakımlarından Anayasa uygunluğunu denetlemek. Anayasa değişikliklerini şekil bakımından incelemek ve denetlemek. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ve Sayıştay başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce divan olarak yargılamak. Siyasi partilerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan partilerin temelli kapatılmasına dair davalara bakmak. Siyasi partilerinin gelir ve giderlerinin kanunlara uygun olup olmadığını denetlemek. ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakkı yoktur? A) TBMM üye tamsayısının beşte biri oranındaki üyelerin B) Ana muhalefet partisi meclis grubunun C) İktidar partisi meclis grubunun D) TBMM Başkanının E) Cumhurbaşkanının ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemek B) Siyasal partileri kapatma davalarına bakmak C) Siyasal partilerin mali denetimini yapmak D) Tüzüklerin Anayasa ve kanunlara uygunluğunu denetlemek E) TBMM içtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemek YARGITAY Yargıtay, Adli mahkemelerin üst mahkemesidir. Görevi, Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve başka bir adli mahkemeye bırakılmayan karar ve hükümlerin son inceleme mahkemesidir. Yargıtay ın kuruluş ve işleyişi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göredir. Yargıtay üyeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından; birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten ayrılanlar arasından seçilir. DANIŞTAY Danıştay idari yargı alanında en yüksek mahkemedir. Danıştay'ın görevi, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak çalışmaktadır. Danıştay üyelerinin ¾ birinci sınıfa yükselmiş üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından, ¼ ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Görevleri: Tüzük tasarılarını incelemek İmtiyaz sözleşmelerini incelemek İdari uyuşmazlıkları çözümlemek Başbakan ve Bakanlık Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek. Kanunla gösterilen diğer işleri yapmak. ÖRNEK: Görev yerinin kanunlara aykırı bir şekilde değiştirildiğini düşünen bir öğretmen, bu işlemin iptali için hangi mahkemeye başvurabilir? 19

7 A) Sulh Ceza Mahkemesine B) Asliye Hukuk Mahkemesine C) Yargıtay D) Uyuşmazlık Mahkemesine E) İdare Mahkemesine Cevap: E ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmekte yükümlüdür? A) Yargıtay B) Danıştay C) Askeri Yargıtay D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Askeri Yüksek idare Mahkemesi Cevap:B ASKERİ YARGITAY Askeri mahkeme kararlarının son inceleme merciidir. Askeri Yargıtay üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilir. ASKERİ YÜKSEK idare MAHKEMESİ Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri kişilerin ve askeri işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan yüksek mahkemedir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri hakim olan ve askeri olmayan iki grup üyeden oluşur. Askeri hakim üyeler Cumhurbaşkanınca seçilir. Askeri hakim olmayan üyeleri, kanunda belirtilen rütbe ve niteliklerine göre, Genelkurmay Başkanınca gösterilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca seçer. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ Askeri, idari ve Adli Mahkemeler ve merciler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili mahkemedir. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanı, Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından görevlendirileceği kimselerdir. Olağanüstü Yönetim Usulleri Olağanüstü Haller :Tabii afet, ağır ekonomik bunalım, salgın hastalıklar, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasıdır. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Sıkıyönetim Usulleri Anayasanın kurduğu hür, demokratik düzeni kaldırmaya yönelik ciddi ve vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması Savaş hali, savaşı gerektiren ayaklanma Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir ayaklanmanın olması. Ülke ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşürecek şiddet hareketlerinin yaygınlaşması hallerinde sıkıyönetim ilan edilebilir. HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU (Yüksek mahkeme değildir.) Kurulun başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun 3 asıl, 3 yedek üyesi Yargıtay, 2 asıl, 2 yedek üyesi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri 3 er aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Görev süreleri 4 yıldır. HSYK nun Görevleri o HSYK hakim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme geçici yetki verme, o Yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, o Meslekte kalmamaları gerekenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma, işlerini yapar. o Adalet Bakanının teklifi üzerine bir mahkemenin yerini değiştirme, hakim ve savcının yerinin değiştirilmesine karar verir. o Kurul kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. SAYIŞTAY (Yüksek mahkeme değildir.) Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemesini yapar. Sayıştay üyelerini TBMM seçer. ÖRNEK: Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını aşağıdakilerden hangisi adına denetler? A) Cumhurbaşkanı B) TBMM C) Bakanlar Kurulu D) Maliye Bakanı E) Başbakan Cevap: B 20

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır? A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 25 gün

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır? A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 25 gün 1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur? A) Cumhurbaşkanı B) İktidar partisi meclis grubu C) Anamuhalefet partisi meclis grubu D) TBMM üye tamsayısının

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? Anayasası na göre ara seçim ne demektir?

Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? Anayasası na göre ara seçim ne demektir? 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne karar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELE RİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 16.6.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELE RİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 16.6. 95 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELE RİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.6.007 Sayı: 6554) Kanun No Tarihi MADDE - 7//98 tarihli ve 709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

SERKAN KÜÇÜK ANAYASA VE SON DEĞİŞİKLİKLER

SERKAN KÜÇÜK ANAYASA VE SON DEĞİŞİKLİKLER SERKAN KÜÇÜK ANAYASA VE SON DEĞİŞİKLİKLER 15.07.2018 HUKUKUK KAYNAKLARI YAZILI KAYNAKLAR Anayasa Kanun Milletlerarası Antlaşmalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yönetmelik Genelge YAZISIZ KAYNAKLAR Örf ve

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı. Yargı Örgütü Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı. Yargı Örgütü Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı Yargı Örgütü Dersleri Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve bunu oluşturan çeşitli yargı kolları ANAYASA YARGISI Anayasa Yargısı-1 Anayasa

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ DERS NOTLARI

TÜRK YARGI SİSTEMİ DERS NOTLARI TÜRK YARGI SİSTEMİ DERS NOTLARI Hazırlayan : Tacettin ÇALIK Mail : tcttnhoca@gmail.com İnternet Sitesi : Facebook adresi : https://www.facebook.com/anahtarkelimelerlevatandaslik/ YARGI Yargıya İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Yargı Örgütü Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı. Yargı Örgütü Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Yargı Örgütü Dersleri ÜNİTE IV TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE BUNU OLUŞTURAN ÇEŞİTLİ YARGI KOLLARI TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL

Detaylı

1982 ANAYASASI, ANAYASANIN HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ

1982 ANAYASASI, ANAYASANIN HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII BİRİNCİ BÖLÜM 1982 ANAYASASI, ANAYASANIN HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ I. 1982 ANAYASASI NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ...1 II. 1982 ANAYASASI

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ,

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET Birinci Kısım ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Anayasalar II. Anayasa Mahkemesi Kararları III. Bilimsel Eserler IV. Kaynak Tarama Bölüm 2 ANAYASA HUKUKU KAVRAMI

Detaylı

ANAYASA HUKUKU 2016 Bahar dönemi Yılsonu sınavı CEVAP ANAHTARI

ANAYASA HUKUKU 2016 Bahar dönemi Yılsonu sınavı CEVAP ANAHTARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU 2016 Bahar dönemi Yılsonu sınavı CEVAP ANAHTARI 1. Bir idari işlemin anayasa ve yasalarca yargı denetimi dışına çıkarılması

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Madde 91 E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme Madde 91 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ Hazırlayan : Tacettin ÇALIK Mail : tcttnhoca@gmail.com İnternet Sitesi : www.kpssvatandaslik.com Facebook adresi : https://www.facebook.com/anahtarkelimelerlevatandaslik/

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme GYS 2015 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR?

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? HABER YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan Pazar günü referanduma gidilecek. Biz de Resmi

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

A. Kuruluşu: C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması -1-

A. Kuruluşu: C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması -1- IX. Yargı yetkisi Madde 9 Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi A. Kuruluşu: Madde 75 (Değişik: 23/7/1995-4121/8 md.) Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Yasama yetkisinin genelliği ifadesinden ne anlaşılmaktadır? a) Genel, kişilik dışı, soyut ve objektif sonuçlar doğuran işlemleri, sadece yasama organının yapabilmesi b) Yasama organının, Anayasadan

Detaylı

AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi

AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi AK Parti nin başkanlık sistemi teklifi AK Parti nin Kasım 2012 de TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu na sunduğu başkanlık sistemine ilişkin önerileri de içeren teklifin tam metni ÜÇÜNCÜ KISIM Devletin Temel

Detaylı

Kanun No Tarihi:21/01/2017

Kanun No Tarihi:21/01/2017 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6771 Kabul Tarihi:21/01/2017 MADDE 1 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine bağımsız

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

2017 Türkiye Anayasa Değişikliği 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Madde 9 Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca tarafsız ibaresi eklendi.

2017 Türkiye Anayasa Değişikliği 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Madde 9 Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca tarafsız ibaresi eklendi. 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Madde 9 Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca tarafsız ibaresi eklendi. Madde 75 Türkiye Büyük Millet Meclisindeki koltuk sayısı

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 8831 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı. Yargı Örgütü Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı. Yargı Örgütü Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO HBYS Programı Yargı Örgütü Dersleri Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve bunu oluşturan çeşitli yargı kolları Diğer Yargı Kolları Ülkemizdeki diğer yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda değişiklik yapılmasına dair 6771 sayılı kanunla birlikte, başta yürütme organı olmak üzere pek çok alanda köklü değişikliklere gidilmiştir.

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ FĐNAL SINAVI) Đktisat ve Maliye Bölümü

ANAYASA HUKUKU DERSĐ ( GÜZ DÖNEMĐ FĐNAL SINAVI) Đktisat ve Maliye Bölümü ANAYASA HUKUKU DERSĐ (2011 2012 GÜZ DÖNEMĐ FĐNAL SINAVI) Đktisat ve Maliye Bölümü 1-1982 Anayasasının yürürlüğe giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurucu Meclis B) Kurucu Danışma Kurulu C) Kurucu

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ.

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. BU BAĞLAMDA MEVCUT ANAYASANIN NELER İÇERDİĞİNİ YENİ ANAYASA TEKLİFİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NELER

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2017

Detaylı

Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Cumhurbaşkanı nın Anayasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yürütme Yetkisi ve Görevi - Madde 5 Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3

YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3 YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3 1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Madde 9 IX. Yargı yetkisi Madde 9 Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Madde 75 I. Türkiye Büyük Millet Meclisi A. Kuruluşu: Madde 75

Detaylı

ARALIK 2017 TARİH BASKILI İDARİ YARGI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

ARALIK 2017 TARİH BASKILI İDARİ YARGI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ ARALIK 2017 TARİH BASKILI İDARİ YARGI DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 1, sayfa 5, Seçimler başlığı altındaki paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Seçimler, halkın kamu yönetimine doğrudan

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık GYS 2017 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ, YÖNETMELİK ve KARARI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ, YÖNETMELİK ve KARARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ, YÖNETMELİK ve KARARI (Kavramlara Dair Bir Bilgilendirme) Akın Gencer ŞENTÜRK, Avukat İzmir, 16.11.2018 Anayasamız, Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

HAZIRLAYAN: TACETTİN ÇALIK SORU-CEVAPLARLA ANAYASA HUKUKU DENEME SINAVI

HAZIRLAYAN: TACETTİN ÇALIK SORU-CEVAPLARLA ANAYASA HUKUKU DENEME SINAVI SORU-CEVAPLARLA ANAYASA HUKUKU DENEME SINAVI 1) Aşağıdaki kamu hakları kişi, sosyal ve ekonomik ve siyasi haklar olmak üzere sınıflandırınız!!! Konut dokunulmazlığı Kişi Hakları Özel hayatın gizliliği

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2018 Başbakanlık Personeli

Detaylı

HAZİRAN 2017 TARİH BASKILI TÜRK ANAYASA HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

HAZİRAN 2017 TARİH BASKILI TÜRK ANAYASA HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ HAZİRAN 2017 TARİH BASKILI TÜRK ANAYASA HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ Düzeltmeler daire ( ) içinde gösterilmiştir. 1- Bölüm 2, 37. sayfada Parti Kapatma Davalarında Yargılama Usulü başlığı

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2017 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık en son değişikliklerle Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Kılavuzunda duyurulan 19.10.2014 tarihli sınava uygun olarak hazırlanmıştır. maliye 2014 Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi KANUN (YASA) Kanun Geniş anlamda Dar/Gerçek anlamda Kanun, hukuk kaynaklarından sadece birisidir.

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ 1. MADDE : Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

YENİ ANAYASA YARGI YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK. 19 Ocak 2017 PERŞEMBE

YENİ ANAYASA YARGI YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK. 19 Ocak 2017 PERŞEMBE YARGI YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK Teklif, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişiklik yapıyor. Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız"

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 15:00) 1- Avrupa modeli anayasa yargısıyla ilgili olarak

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ, MEVCUT ANAYASA HÜKÜMLERİ Ve ANAYASA KOMİSYONU METNİ KARŞILAŞTIRMALI METİN

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ, MEVCUT ANAYASA HÜKÜMLERİ Ve ANAYASA KOMİSYONU METNİ KARŞILAŞTIRMALI METİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ, MEVCUT ANAYASA HÜKÜMLERİ Ve ANAYASA KOMİSYONU METNİ KARŞILAŞTIRMALI METİN AÇIKLAMALAR: 1. Değişiklik yapılan her madde ile ilgili üç satır verilmiştir: a. Birinci satırda değişiklik

Detaylı

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 22.03.2010 1982 Anayasası Teklif Metni X. Kanun önünde eşitlik X. Kanun önünde eşitlik

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? KPSS 2009 GK-(52) 52. 1982 Anayasası na göre, TBMM nin seçim dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 2007 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği uyarınca TBMM seçimleri 5 yılda

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

GYS. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Soru Bankası

GYS. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Soru Bankası GYS 2015 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU NUN YAPISI VE GÖREVLERİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU NUN YAPISI VE GÖREVLERİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU NUN YAPISI VE GÖREVLERİ A. GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Avrupa Konseyinin 108 sayılı Sözleşmesi ve Avrupa

Detaylı