Modern Atom Teorisi. Ünite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modern Atom Teorisi. Ünite"

Transkript

1 Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 44

2 ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. Kırmızı ışığın frekansı Hz olduğuna göre bu ışığın 2. enerjisi kaç Joule bulunur? (h = j.s) Atom çapı yaklaşık 10 8 cm'dir. Çekirdekten uzaklaştıkça her bir yörüngenin enerjisi artar AÇIK UÇLU SORULAR Her temel enerji seviyesindeki elektronun belirli bir potansiyel enerjisi vardır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta küresel yörüngelerde bulunur. 5. I. Yün kazağın çıkarılırken çıtırtı sesleri çıkarması II. Saçımıza sürttüğümüz plastik tarağı kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda tarağın kağıt parçalarını çekmesi III. Yünlü kumaşa sürülen balonun musluktan akan suya yaklaştırılmasıyla suyun akış doğrultusunu değiştirmesi Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesinde elektrik yükünün varlığı söz konusudur? 6. I. Elektrik yükü parçacıklar halinde taşınır. II. Aynı yükle yüklenmiş maddeler birbirini iterken farklı yüklerle yüklenmiş maddeler birbirini çekerler. III. Elektrik ve kimyasal değişme arasındaki ilişki Faraday la kanıtlanmıştır. IV. Elektriklenme olayı iki madde arasında atom alışverişi ile olur. Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi yanlıştır? Yörüngeler çekirdekten uzağa doğru K, L, M, N gibi harflerle veya her enerji düzeyi bir tam sayı ile 1, 2, 3, 4... olarak belirtilir. Yukarıdaki kavram haritasında Bohr atom modeline ait bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu bilgilerden hangisi yanlıştır? 7. I. Elektronlar ve benzeri küçük tanecikler bazen dalgaya benzer özellikler gösterirler. II. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilen küçük bir hacimde toplanmıştır. III. Atomun kütlesi yaklaşık olarak çekirdek kütlesine eşittir. Yukarıdakilerden kaç tanesi Rutherford atom modeli ile ilgili bir ifade değildir? 3. Dalga boyu 50 nm olan ışığın frekansı kaç Hz dir? (1 nm= 10 9 m, c = m.s 1 ) 4. Gaz halinde H 2 molekülleri içeren bir tüpten katot ışınları geçirildiğinde pozitif ışınlar oluşur. Pozitif ışınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kanal ışınları olarak da adlandırılırlar. B) (+) yüklü iyonlardan oluşmuşlardır. C) Tüpün içindeki gazın cinsine bağlı değildirler. D) Katot ışınları tüpünde negatif kutba doğru saparlar. E) Katot ışınlarının gidişine ters yönde akarlar. 8. c ışınları Y X Görünür bölge IR. Z Radyo dalgaları Yukarıdaki skalada elektromanyetik ışımalar değişen dalga boylarına göre sıralanmıştır. Buna göre; I. Gama ışınları en uzun dalga boyuna sahiptir. II. X, mor ötesi ışınları gösterir. III. Z, mikro dalgaları gösterir. IV. Z'nin frekansı Y'ninkinden fazladır. yargılarından kaç tanesi doğrudur? , C Soru

3 1. Bir metal yüzeyine düşürülen ışın ile metal yüzeyinden elektron koparılmasına... denir. 2. Alfa ışınları saçılması deneyini... adlı bilim adamı yapmıştır şeklinde öngörülen atom modeli... atom modeline aittir ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ a göre atomda (+) yüklü protonlar bulunur. 5. Katot ışınları elektriksel alandan geçerken... levhaya doğru sapar. 6. Rutherford atom modelinin zaman içinde etkinliğini yitirmesinin nedeni... açıklayamamasıdır. 7. Rutherford a göre,... yüklü tanecikler atomun merkezinde bulunmaktadır. 8. Crooks tüpünde... çıkan elektronlar... doğru hareket ederler. 9. Frekansı Hz olan morötesi ışınlarının boşluktaki dalga boyu... metredir. (c: m/s). 10. Hidrojen atomunun spektrum çizgileri ve yörüngeler arası enerji geçişleri... atom modeli ile açıklanır atom modeline göre, atom dışarıdan enerji alırsa, alınan enerjinin büyüklüğüne göre, elektron daha yüksek enerjili yörüngeye çıkarak uyarılmış hale geçer. 12. Hidrojen atomunun 1. enerji seviyesindeki bir elektronun 5. enerji seviyesine uyarılması ile soğurulan fotonun dalga boyu... cm dir. (h : 6, j.s, c : cm/s) 13. Young ın çift yarıkta girişim deneyinin sonucunda ışıkla ilgili... karakterinin olduğu açıklanabilmiştir. 14. Frekansı Hz olan ışığın dalga boyu... nm dir. (c= m.s 1 ) 15. Elektron yüksek enerjili bir katmandan n = 1 katmanına indiğinde... serisi adını alır. 16. Millikan, elektronun yükünü... deneyi ile hesaplamıştır. 17. AgNO 3 çözeltisinden 1,118 mg Ag açığa çıkaran elektrik yükü miktarı... C'dur. 1. fotoelektrik olay 2. Rutherford 3. Thomson 4. Thomson 5. pozitif 6. atomların yaydığı spektrumları 7. artı 8. katottan, anota Bohr 11. Bohr 12. 9, dalga Lyman 16. yağ damlası

4 1. James Chadwick tarafından atomda keşfedilen tanecik elektrondur. 2. Fotoelektrik olayda metalden koparılan elektronların sayısı fotonun frekansına bağlı değildir. 3. Rutherford a göre, atomda, kütlenin yoğunlaştığı bir çekirdek vardır. 4. Thomson a göre, atomda ( ) yüklü elektronlar vardır. 5. Thomson elektrondaki yük/kütle oranını belirlemiştir. 6. Henry Moseley, X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştir. 7. şeklinde öngörülen atom modeli Bohr a aittir. 8. Elektromanyetik dalgalar yansıma, kırılma, kırınım ve girişim gibi olayları gerçekleştirebilirler. 9. Görünür bölgede renk dizisi kırmızıdan başlar, mora kadar devam eder. 10. Thomson, nötron ile ilgili bir fikir öne sürmüştür. 11. Katot ışınları, anottan katota doğru yayılır. 12. Gaz halindeki bazı maddelerin oluşturduğu kesikli spektruma, sürekli spektrum denir. 13. Hidrojen atomunda n = 6 seviyesinden n = 4 seviyesine geçişte yayınlanan fotonun dalga boyu 2, cm'dir. (h = 6, j.s, c = cm/s) 14. Elektronun 2. enerji düzeyine dönüşü sırasında oluşan spektrum çizgilerine Balmer serisi denir. 15. Fotoelektrik olay ışımanın tanecik özelliğini kanıtlar. 16. Elektromanyetik ışın spektrumunda yer alan radyo dalgalarının dalga boyları büyük, enerjileri ve frekansları küçüktür. 17. Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına frekans denir. 10 Soru 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y 11. Y 12. Y 13. D 14. D 15. D 16. D 17. D

5 TEST 1 ATOM ALTI TANECİKLERİN KEŞFİ - I 1. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bir Crooks tüpünde, katot ışınlarının tüpün içinde bulunan gaz atomlarını pozitif yüklü iyonlar haline getirmesi sonucu oluşan ışınlara, kanal ışınları adı verilir. B) Kanal ışınları, katot tüpündeki gazın türüne bağlıdır. C) Millikan'ın yağ damlacıkları deneyinde X ışınları kullanılmıştır. D) Atoma ait parçacıklardan olan proton, elektrondan daha önce keşfedilmiştir. E) Thomson, elektronların yük / kütle oranını bulurken katot ışınlarından yararlanmıştır. 4. I. Katot tüpünün yakınına bir mıknatıs getirerek elektronların manyetik alandaki davranışını ilk olarak inceleyen bilim adamıdır. II. Faraday'ın çalışmalarına dayanarak atomlarda elektrik yüklü birimlerin bulunduğunu ve bunlara elektron adının verilmesini öneren bilim adamıdır. III. Yağ damlası deneyi ile elektronların yükünü tayin eden bilim adamıdır. Yukarıda verilen yargılara uyan bilim adamları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Crooks Stoney Millikan B) Stoney Crooks Moseley 2. Anot x x x y y y C) Plücker Stoney Millikan D) Moseley Plücker Stoney E) Plücker Thomson Plücker Delikli metal katot Floresan boya ile kaplı yüzey Yukarıda verilen katot tüpünde oluşan ışınlar ve özellikleri ile ilgili; I. x ile gösterilen ışınlar kanal ışınlarıdır. II. y ile gösterilen ışınlar katot ışınlarıdır. III. Her iki ışının da yük/kütle oranları farklıdır. 5. J. J. Thomson katot ışınları ile yaptığı deneyde; I. Işınları oluşturan taneciklerin hep aynı cins olduğunu belirledi. II. Oluşan ışınların cinsinin tüpte kullanılan gazın cinsine bağlı olduğunu belirledi. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III III. Tüm denemelerde e/m oranının hep aynı değerde olduğunu belirledi. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 3. I. Katot ışınlarının kütleleri, kanal ışınlarınınkinden küçüktür. II. Kanal ışınları, katot ışınlarının gidişine ters yönde akarlar. III. Katot ışınları elektron demetidirler. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. Millikan'ın yağ damlası deneyinde; I. Kanal ışınlarının yükünü hesaplamıştır. II. e/m oranından faydalanarak elektronun kütlesini hesaplamıştır. III. Deney sonuçları ışığın dalga modelini desteklemiştir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 1. D 2. C 3. E 4. C 5. C 6. B 11

6 7. Kanal ışınları ile ilgili; 11. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? I. İlk olarak Millikan tarafından araştırılmıştır. II. Pozitif ışınlar olarak da adlandırılır. III. Elektriksel alanda sapmaya uğrarlar. IV. Katot ışınlarından daha hafiftirler. A) II ve IV B) I ve II C) I ve IV 8. I. Elektroliz deneyleri...'a aittir. II. Pozitif (+) ve negatif ( ) olmak üzere iki tür... yükü vardır. III. Elektriklenme olayında... yüklü atom altı A) Millikan, atomun elektrikli yapıda olduğunu ileri süren ilk kişidir. B) Protonun keşfi sırasında, gaz boşaltım tüplerinde katot ışınlarına ters yönde hareket eden pozitif yüklü taneciklere, kanal ışınları denir. C) Thomson'a göre, katot ışınları gerçekte ışın değil, ( ) yüklü parçacıklardır ve bu parçacıklar atomun yapısında mevcuttur. D) Katot ve kanal ışınları ile elektron ve protonun varlığı ortaya konulmuştur. E) Katot ışınları, yükü ve kütlesi olan taneciklerdir. parçacıklar bir maddeden diğerine geçer. IV. Elektriklenme olayında yün kumaşa sürtünmüş ebonit çubuklar birbirine Vakum + Yukarıda verilen cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır. Aşağıdaki kavramlar boşluklara doğru olarak yerleştiri- lirse hangi seçenek boşta kalır? A) Faraday B) statik C) elektrik + D) iter E) negatif Katot Anot 9. I. Faraday, atomdaki elektronun varlığına ışık tutmuştur. II. Faraday, yaptığı deneyleri ile maddenin yapısı ve elektriğin yapısının ilişkili olduğunu göstermiştir. III. Karanlık odada yeni kapatılmış televizyona yaklaşıldığında küçük kıvılcımların oluşumlarınıın gözlenmesi atom Thomson şekildeki gibi vakumlanmış bir cam tüpte katot ışınlarının elektriksel alanda (+) levhaya doğru saptıklarını gözlemlemiştir. Buna göre, katot ışınları ile ilgili; I. Negatif yüklü ışınlardır. altı parçacıkların varlığına kanıttır. II. Katottan çıkan ışınlardır. IV. Kumaşa sürtülen kalemin kağıt parçacıklarını çekmesi III. Hızla akan protonlardır. elektriklenme sonucu oluşmuştur. yargılarından hangileri yanlıştır? Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D) ve yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III elde edilir? D) I ve III E) II ve III A) D, Y, D, Y B) D, D, D, D C) Y, Y, Y, Y D) Y, Y, D, D E) D, D, D, Y 10. I. Katot ışınları elektrodun yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir. II. Millikan, yağ damlası deneyi ile bir protonun yükünü bulmuştur. III. Crooks tüpü, günümüzde kanal ışınları olarak adlandırılır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 13. Katot ve kanal ışınları ile ilgili; I. Yüklü tanecik olma II. Anoda doğru yol alma III. Doğrusal hareket etme özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III D 8. B 9. B 10. A 11. A 12. C 13. D Soru

7 TEST 2 1. I. Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. II. Atomun büyük bir kısmı elektronlardan oluşmuştur. III. Pozitif yükler çekirdekte toplanır. Yukarıda verilenlerden hangileri Rutherford'un öne sürdüğü atom modeline uygundur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III ATOM MODELLERİ VE ELEKTROMANYETİK IŞINLAR 5. Rutherford atom modeli ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Rutherford ince bir altın levha (arka arkaya yaklaşık 100 kadar altın atomu içeren) üzerine alfa ışınlarını göndermiş, alfa ışınlarının hareketlerini inceleyerek atom modelini oluşturmuştur. B) Atomda (+) yükler çok küçük bir hacimde toplanmıştır. C) Elektronlar belirli enerji düzeyindeki yörüngelerde yer alırlar. D) Atomun büyük bir kısmı boşluktan ibarettir. 2. I. Elektronlar orbitallerde bulunurlar. II. Atomun yarıçapı yaklaşık 10 8 cm dir. III. Atom nötr olduğuna göre, (+) yüklü tanecikler de atomun yapısında bulunmalıdır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri Thomson atom modelinde vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 3. I. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. II. Atom nötr (yüksüz) olduğuna göre, yapısında ( ) yükleri nötrleştirecek sayıda (+) yükler de bulunmalıdır. III. Atom küre şeklindedir. Yukarıda verilen yargılardan hangileri Rutherford atom modelinde vardır? E) Atomun kütlesinin tamamına yakını, çekirdek denilen merkezde toplanır. 6. I yılında yüksüz taneciklerin (nötronların) varlığını kanıtlayan bilim insanı Chadwick'tir. II. H. Moseley X-ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin doğru atom numaralarını tahmin edebilmiştir. III. Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına frekans denir. IV. Bir dalgadaki maksimum yüksekliğe veya minimum derinliğe genlik denir. Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D) yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir? A) Y, D, Y, D B) Y, D, D, Y C) D, D, D, Y D) D, D, Y, Y E) D, D, D, D A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 4. Thomson atom modeli ile ilgili; I. Üzümlü keke benzetilir. II. Yüklü tanecikler birbiri içerisinde homojen dağılmıştır. III. Çekirdek hacmi atom hacminin yanında çok küçüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Açıklama Tanım I. Ardışık dalgalarda eş noktalar arasındaki uzaklık. a. Dalga II. υ (nü) ile sembolize edilen nicelik. b. Dalga boyu III. Titreşim hareketi ile bir ortama aktarılan enerjiyi, bir yerden başka bir yere ileten şekil değişikliği. c. Frekans Yukarıda verilen açıklamaların karşılarında yazılan tanımlarıyla uygun olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ia, IIb, IIIc B) Ia, IIc, IIIb C) Ib, IIc, IIIa D) Ib, IIa, IIIc E) Ic, IIb, IIIa 1. C 2. D 3. A 4. B 5. C 6. E 7. C 13

8 8. Görünür bölgede bütün dalga boylarından oluşan beyaz ışık prizmadan geçirilirse renklere ayrılır. Bu olayla ilgili; I. Renk dizisi kırmızıdan başlar, mora kadar devam eder. II. Renkler arasında kırmızı en uzun dalga boyu ve en düşük frekansa; mavi ise en kısa dalga boyu ve en yüksek frekansa sahiptir. III. Farklı dalga boylu ışınların kırılma açılarının farklılığından dolayı renkler oluşur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III 11. a b Yukarıda şekil incelendiğinde; I. a değeri küçüldükçe dalganın frekansı artar. II. b dalganın genliğini gösterir. III. b a oranı frekansı verir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 9. Gama ışınları X Y Görünür bölge Z Mikro dalgalar Radyo dalgaları Yukarıdaki skalada elektromanyetik ışımalar değişen dalga boylarına göre sıralanmıştır. Buna göre; I. Z, Y'den daha uzun dalga boyuna sahiptir. II. X, Y'den daha yüksek frekansa sahiptir. III. Z, Infrared olarak bilinir ve IR ile gösterilir. 12. Bir elementin spektrumu incelendiğinde, hattın birinde oluşan ışığın dalga boyu 1, nanometredir. Buna göre, bu ışığın frekansı kaç s 1 'dir? (c = m/s, 1 nm = m) A) 2, B) 2, C) 5, D) 2, E) 3, A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13. Frekansı /s olan elektromanyetik ışının dalga boyu kaç nanometredir? (c = m/s, 1 nm = m) 10. Elektromanyetik dalgalar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 600 B) 500 C) 400 D) 200 E) 100 A) Gama ışınlarının frekansı, mor ötesi ışınlardan yüksektir. 14 B) Görünür bölgedeki her renk, farklı bir dalga boyuna sahiptir. C) Görünür bölge ışınları mor ötesi ile kızılötesi ışınları arasında kalır. D) Dalga boyu arttıkça frekansları artar. 14. Dalga boyu 200 nanometre olan ışımanın frekansı kaç Hz'dir? (c = m/s, 1 nm = m) E) Tek bir dalga boyuna sahip ışığa monokromatik ışık denir. A) 1, B) C) D) E) 1, C 9. E 10. D 11. C 12. D 13. A 14. A Soru

9 TEST 3 1. I. Çift yarıkta girişim deneyi, ışığın dalga özelliğini kanıtlar. ( ) II. Young deneyinde ışımanın dalga özelliği kanıtlanmıştır. ( ) III. Sürekli spektrum, beyaz ışığın prizmadan geçirilmesi ile elde edilebilir. ( ) IV. Beyaz ışığın spektrumunda tüm renkler bulunur. ( ) Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir? A) D, Y, D, Y B) Y, Y, D, D C) D, D, D, Y D) D, D, D, D E) D, Y, D, D 2. Max Planck'ın kuantum kuramı ile ilgili; I. Işıma enerjisi, belli büyüklüklerde soğurulabilir. II. Işıma enerjisi, kuantumlar halinde alınıp verilebilir. III. Her kuantumun enerjisi, ışımanın frekansı ile doğru orantılıdır. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III IŞIĞIN İKİLİ DOĞASI VE ATOM SPEKTRUMLARI 4. Işıma şiddeti (genlik) 2000 K 1500 K 1000K Siyah cisim ısıtıldığında, görünür bölgedeki tüm ışımalar sırasıyla yayımlanır. Yayımlanan ışığın farklı sıcaklıklardaki dalga boyları ve ışıma şiddeti yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre; I. Düşük sıcaklıkta uzun dalga boylu ışıma olur. II. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artar. III. Yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili ışımalar gerçekleşir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 5. Siyah cisim ışıması ile ilgili; I. Siyah cisimler, düşük sıcaklıkta az enerjili ışımalar yapar. II. Sıcaklık arttıkça oluşan ışımanın dalga boyu artar. III. Siyah cisim, üzerine gelen tüm ışınları soğuran cisimlerdir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. I. Fotoelektrik olayında metal yüzeyine düşen ışıma, elektronları fırlatır. ( ) II. Fotoelektrik olayı, ışığın dalga modeli ile açıklanabilir. ( ) III. Fotoelektrik olayında ışığın frekansı arttıkça yayılan foton sayısı artar. ( ) IV. Fotoelektrik olayda metalden koparılan elektronların sayısı, gelen ışığın şiddetine bağlıdır. ( ) V. Fotoelektrik olayda kopan elektronların hızı, ışımanın frekansı arttıkça artar. ( ) Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tanesini doğru cevap olarak işaretler? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 6. I. Siyah cisim ışıması ve fotoelektrik olay, ışınların tanecik modeli ile açıklanabilir. ( ) II. Fotoelektrik olayda kopan elektron sayısı, ışıma şiddeti arttıkça artarken, frekans arttıkça azalır. ( ) III. Isıtılmış hidrojen gazının yayımladığı ışınların prizmadan geçirilmesi ile kesikli (çizgi) spektrum elde edilir. ( ) IV. Siyah cisim ışımasında sıcaklık arttıkça, ışımanın enerjisi artarken, dalga boyu küçülür. ( ) Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir? A) D, Y, D, D B) Y, D, D, Y C) D, Y, D, Y D) Y, Y, D, D E) D, Y, Y, Y 1. C 2. E 3. B 4. E 5. B 6. A 15

10 7. Elektron ışıma 10. Frekansı s 1 olan bir fotonun enerjisi kaç joule'dür? Metal yüzey Yukarıda metal yüzeyden ışığın elektron koparılması gerçekleşmektedir. Sisteme aşağıda verilen etkiler uygulanıyor. I. etki: ışığın şiddeti artırılıyor. II. etki: ışığın frekansı artırılıyor. Buna göre; I. Birinci etki sonucu aynı enerjili kopan elektron sayısı artar. II. İkinci etki sonucu kopan elektronun hızı artar. III. Fotoelektrik olay gerçekleşmiştir. (h = 6, j.s) A) 3, B) 3, C) 1, D) 2, E) 5, Dalga boyu 500 nanometre olan yeşil ışığın enerjisi kaç joule dir? (c = m/s, h = 6, j.s) A) 3, B) 3, C) 6, A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) 1, E) 3, Aşağıdakilerden hangisi kuantum kuramını ortaya atan bilim adamıdır? A) Young B) Einstein C) Planck D) Millikan E) Rutherford 12. Bir fotonun enerjisi joule olduğuna göre, dalga boyu kaç nanometredir? (h = 6, j.s, c = m/s) A) 11,4 B) 9,82 C) 6,48 D) 3,31 E) 2,21 9. Elektromanyetik ışınları meydana getiren fotonların enerjisini veren bağıntı E = h. υ = h. c şeklindedir. λ Buna göre; I. Radyo dalgaları 13. I. Işığın kırınımı 16 II. Kızıl ötesi ışınlar III. X - ışınları II. Siyah cisim ışıması III. Işığın girişimi yukarıda verilen ışınların fotonlarının enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıdaki olaylardan hangileri ışığın dalga davranışında olduğunun kanıtıdır? A) III > II > I B) I = II = III C) I > II > III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II > III > I E) III > I > II D) I ve II E) II ve III 7. E 8. C 9. A 10. B 11. A 12. D 13. C Soru

11 TEST 4 BOHR ATOM MODELİ VE ENERJİ SERİLERİ 1. Enerji Serisi n = 5 I. Lyman II. Balmer III. Brackett n = 4 n = 3 n = 2 n = 1 p a l Yukarıda bazı enerji serilerinin karşılarında yüksek enerjili katmanlardan düşük enerji seviyesine indiklerindeki son enerji düzeyi verilmiştir. Buna göre, bu geçişler ile yayımlanan enerji serileri eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ia, IIm, IIIe B) Ip, IIa, IIIe C) Ip, IIe. IIIa D) Ip, IIa, IIIm E) Im, IIe, IIIp m e 4. Bohr atom modeli; I. Temel haldeki atomun enerji alarak uyarılmasını II. Çok elektronlu atomların yapısını III. Yörüngelerin enerji değerlerini yukarıda verilenlerden hangilerini açıklar? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 5. Elektronların yüksek enerji düzeylerinden 2. düzeye inişlerini gösteren bir seriye ait dalga boyları şöyledir. Geçiş I. Elektronların bulunduğu enerji seviyeleri atom çekirdeğinden itibaren sırasıyla 1, 2, 3, 4... n ile gösterilir. II. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresinde dairesel yörüngelerde bulunmaktadır. III. Birden fazla elektron içeren atomlara uygulanamamaktadır. Yukarıda verilenlerden hangileri Bohr un öne sürdüğü atom modeline uygundur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III λ (nm) Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) 7-2 arasındaki çizginin enerji farkı en büyüktür. B) Yüksek enerji seviyesinden inen spektrum çizgisinin dalga boyu giderek kısalır. C) 7-2 arasındaki spektrum çizgisi görünür bölgede yer almaz. D) 3-2 arasındaki spektrum çizgisinin frekansı en büyüktür. E) Tablodaki bilgiler Balmer serisine ait spektrum çizgileridir. 3. I. Elektron düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçerken ışın yayar. II. Her yörüngenin belirli bir enerjisi olduğundan elektron, içinde bulunduğu yörüngenin enerjisini alır. III. Çekirdeğe en yakın yörüngede bulunan elektronun enerjisi en düşüktür. IV. Bir atomun elektronları en düşük enerjili düzeyde bulunmak ister. Yukarıda verilen Bohr atom modeli ile ilgili ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Y, D, D, D B) Y, D, D, Y C) D, Y, Y, D D) D, D, Y, D E) Y, D, Y, Y 6. I. n = 3'ten n = 1'e ve n = 2'den n = 1'e elektron geçişleri aynı seride yer alan ışınlar oluşturur. II. Elektron geçişlerinde görünür bölgedeki ışınları içeren seri Balmer serisidir. III. Bohr atom modeline göre, bir atomun ışın yayması veya soğurması için o atomdaki elektronların, farklı enerji düzeyleri arasında geçiş yapması gerekir. IV. Bohr atom modeline göre, atomun elektronu dışarıdan enerji aldığında (uyarıldığında) daha yüksek enerji düzeyine geçebilir. Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) D, Y, D, Y B) D, D, D, Y C) Y, Y, D, D D) Y, D, Y, D E) D, D, D, D 1. B 2. E 3. A 4. C 5. D 6. E 17

12 7. Hidrojen spektrumundaki bir elektronun 3. enerji düzeyinden 1. enerji düzeyine geçişi sırasındaki yayılan fotonun enerjisi yaklaşık olarak kaç jouledür? A) 1, B) 1, C) 2, D) 26, E) 19, He+ iyonundaki bir elektronun n = 3 ten n = 1 e geçişi sırasında yayınlanan ışımanın dalga boyu kaç nanometredir? (h = 6, j/s, c = m/s) A) 2, B) 2,6 C) 26 D) 260 E) Bir hidrojen atomunun enerji düzeyleri aşağıda verilmektedir. E 1 = joule E 2 = joule E 3 = joule Buna göre hidrojen atomunda 2. enerji düzeyinden 1. enerji düzeyine düşen bir elektronun yayınladığı ışığın frekansı kaç Hz dir? (h j/s) A) B) 1, C) D) 2, E) He 1+ iyonunda bir elektronun n = 1 seviyesinden 2 n = 4 seviyesine uyarılması için gereken enerji aşağıdakilerden hangisi ile doğru hesaplanır? A) E = 2, B) E = 2, C) E = 2, D) E = 2, E) E = 2, Hidrojen spektrumundaki bir elektronun 2. enerji seviyesinden 1. enerji seviyesine geçerken yayınlayacağı ışık enerjisinin frekansı yaklaşık kaç Hz dir? (h = 6, j.s) A) 2, B) 2, C) D) E) Hidrojen spektrumunda 4. enerji düzeyine çıkarılan bir elektron 2. enerji düzeyine geri dönüyor. Buna göre, yayılan fotonun frekansı kaç s 1 dir? (h = 6, j.s) A) 6, B) 6, C) 7, D) 7, E) 8, He + iyonunda n = 1 seviyesindeki bir elektronun n = Hidrojen atomu spektrumunda 3. enerji seviyesindeki seviyesine uyarılması için gereken enerji kaç joule bulunur? elektronun 2. enerji seviyesine geçişi sırasında açığa çıkan enerji j olduğuna göre, ışımanın dalga boyu kaç nanometredir? E A.Z, A 2, d = d 2 2 n = n n i n d (h j/s, c = m/s) A) 1, B) 3, C) 6, A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 800 D) 3, E) 6, Soru 7. A 8. C 9. B 10. D 11. D 12. A 13. B 14. E

13 ATOMUN KUANTUM MODELİ AÇIK UÇLU SORULAR 1. I. X: 1s 2 2s 1 2p 2 II. Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 III. Z: 1s 2 2s 2 2p 5 3s 1 Yukarıda verilen elektron dizilimlerinden hangileri Pauli ilkesine uymaz? As5+ iyonu ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a) 3d orbitalindeki toplam elektron sayısı kaçtır? b) p orbitallerindeki toplam elektron sayısı kaçtır? c) Küresel simetri özelliği gösterir mi? d) Tam dolu orbital sayısı kaçtır? 2. n = 3 ve l = 2 enerji düzeyinde toplam 8 elektronu bulunan bir elementin atom numarası kaçtır? s = + olan elekt Atom numarası 9 olan bir atomda m ron sayısı en fazla kaç olabilir? 3. Nötr atomunun elektron orbital şeması 1s 2s 2p olarak verilen X elementi ile ilgili; I. Baş kuantum sayısı 2 dir. II. Tam dolu orbital sayısının yarı dolu orbital sayısına oranı 3/2 dir. III. Atom numarası 8 dir. IV. Diyamanyetik özellik gösterir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? 7. 4p, 3d ve 4s orbitallerinin enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? 8. X = 1s 2 2s 2 Y = 1s 2 2s 1 2p 1 4. n l I. 1 0 II. 3 1 III. 2 1 Yukarıda verilen kuantum sayılarına sahip orbitallerde bulunan maksimum elektron sayıları arasındaki ilişki nasıldır? Elektron dizilimi yukarıdaki gibi olan X ve Y atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan kaç tanesi yanlıştır? I. X ve Y nin atom numaraları farklıdır. II. Y, X in uyarılmış halidir. III. X ve Y nin kimyasal özellikleri farklıdır. IV. Y, X ten daha kararlıdır. V. X ve Y nin fiziksel özellikleri aynıdır. 1. I, III III = II > I 5. a. 10, b. 12, c. gösterir, d p > 3d > 4s

14 1. n = 3, l = 1 ve m l = +1 de maksimum... elektron bulunabilir. 2. 5f orbitallerinin enerjisi, 7s orbitallerinin enerjisinden... tür. 3. Temel halde ilk 7 orbitali tam dolu olan X atomunun 2 yüklü iyonunun elektron dizilişi... ile sonlanır. 4. Modern atom teorisine göre, elektronlar ilk önce... orbitaline yerleşirler. 5. Elektronların yörünge içinde bulunma ihtimalinin en fazla olduğu hacimsel bölgeye... denir. 6. Bir orbitalde zıt spinli olarak en fazla... elektron bulunabilir K atomunun elektron dizilişindeki son orbital için açısal momentum kuantum sayısı... dır enerji seviyesinde en fazla... elektron bulunur. 9. En az bir tane eşlenmemiş elektron içeren ve mıknatıs tarafından çekilen elementler... maddelerdir. 10. Temel haldeki elektron dizilimi 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 şeklinde olan elementin tam dolu obital sayısı... 'dır. 11. X 2+ iyonunun elektron dağılımı 3d 5 ile bittiğine göre, nötr X atomunun elektron dizilişi... ile sonlanır temel enerji düzeyinde toplam... orbital bulunur. 13. Temel halde s orbitallerinde toplam 8 elektronu bulunan ve d orbitallerinde ise 2 elektronu bulunan elementin atom numarası... dir. 14. l = 2 kuantum sayısında m s = değerine sahip en fazla... elektron vardır O, 11 Na ve 12 Mg atomlarından... tanesi küresel simetri özelliği gösterir. 16. Bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde, atomun elektronlarından birisinin daha yüksek enerjili bir yörüngeye geçmesine... denir. 17. Bir atomun temel halinde son orbitalinin tam dolu ya da yarı dolu olması durumu... dir. 20 Soru büyük 3. 3p s 5. orbital 6. iki 7. sıfır paramanyetik d uyarılma 17. küresel simetri

15 1. Bir atomda n = 3, l = 2 ve m l = 1 kuantum sayılarına sahip olan en çok 4 elektron bulunabilir. 2. Düşük enerji seviyeli elektronların üst enerji seviyelerindeki elektronlarla çekirdek arasındaki çekim etkisini azaltmasına perdeleme etkisi denir. 3. Elektronlar özdeş orbitalleri öncelikle birer birer doldururlar. 4. Atom numarası 25 olan Mn elementinin l = 2 alt kabuğunda 5 tane elektron bulunur. 5. 4d orbitallerinin enerjisi, 5s orbitallerinin enerjisinden azdır elektron orbital şeması şekildeki gibi verilen taneciğin m s = olan 5 elektronu vardır. 7. n = 3 ise l = 0, 1, 2 değerlerini alır. 8. Temel hal elektron dağılımı ns 2 ile biten bir atom küresel simetri özelliği göstermez. 9. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda ölçülemez. 10. De Broglie'ye göre elektronlar hareket halindeyken dalga hareketi yapar Y 2+ iyonunun s orbitallerinde toplam 6 elektron bulunur Zn 2+ iyonunda 3d orbitalleri tam doludur temel enerji düzeyi s, p ve d orbitallerini içerir. 14. Modern atom teorisine göre, 4 kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. 15. n + l değeri arttıkça orbital enerjisi artar. 16. Bir orbital için n = 3, m l = 1 kuantum sayılarında l = 0 olabilir. 17. [Ne]4s 1 şeklinde elektron dizilimine sahip X atomu uyarılmış haldedir. ( 10 Ne) 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D 11. D 12. D 13. Y 14. D 15. D 16. Y 17. D 21

16 TEST 1 1. l = h/m. V bağıntısını türeten ve ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği gösterdiğini ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) De Broglie B) Planck C) Heisenberg KUANTUM MEKANİĞİNİN (DALGA) TARİHSEL GELİŞİMİ, KUANTUM SAYILARI D) Bohr E) Davisson - Germer 5. I. Bir elektronun yeri ve hızı aynı hassasiyetle belirlenemez. II. Maddenin kütlesi arttıkça dalga davranışı ihmal edilir. III. Elektronun dalga davranışı protonun dalga davranışı yanında ihmal edilir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Heisenberg belirsizlik ilkesini anlatmak için kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 2. Hareket hızı 14,6 m/s olan elektronun dalga boyu yaklaşık olarak kaç metredir? (1 j = 1 kg. m 2 /s 2, m e = 9, kg, h = 6, j.s) A) 1, B) 2, C) D) 6, E) 6, Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi kuantum mekaniğinden hareket ederek bir atom modeli oluşturmuştur? A) John Dalton B) E. Rutherford C) J. J. Thomson D) E. Schrödinger E) A. Einstein 7. De Broglie dalga boyu (l) eşitliğini; 3. Kütlesi kg olan bir elektronun hızı yaklaşık olarak m/s'dir. Buna göre, bu elektronun De Broglie dalga boyu kaç nanometredir? I. Elektronlar enerjiyi kuantumlar halinde alıp verirler. II. Maddeler de ışık gibi dalga hareketi yaparlar. III. Elektronlar belirli çizgisel yörüngelerde hareket ederler. yukarıdakilerden hangilerine dayanarak elde etmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (1 nm = m, h = j.s) A) 20 B) 80 C) 100 D) 120 E) I. Metal levhadan geçen elektronun kırınım yapması dalga davranışı yaptığını göstermektedir. II. Davisson - Germer deneylerinde, elektronun davranışının X-ışınları ile aynı olduğu gözlemlenmiştir. III. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi Bohr'un yörünge kavramını desteklemiştir Işık hızının 1000 'i hızla hareket eden bir elektrona ait dalgaların De Broglie dalga boyu kaç nanometredir? 22 (h = 6, kg m 2 /s 2, m e = kg) A) 2,45 B) 24,5 C) 245 D) 2450 E) A 2. C 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C IV. Davisson - Germer deneyi elektron gibi taneciklerin dalga davranışı gösterdiğini ispatlamıştır. Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde, sıralama aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A) D, D, Y, Y B) D, Y, D, Y C) D, D, Y, D D) Y, Y, D, D E) Y, D, Y, D Soru

17 9. 4p orbitalleri için baş kuantum sayısı (n) ile açısal momentum kuantum sayısının (l ) değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? n A) 3 1 B) 3 0 C) 2 1 D) 4 1 E) 4 2 l 10. Baş kuantum sayısı 3 olan bir elektron için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? 1 A) m s = B) l = 2 C) m 2 l = 2 D) l = 0 E) m l = n = 4 seviyesinde manyetik kuantum sayısının (m l ) aldığı en büyük sayısal değer aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) p ve 3p orbitallerinin; I. Baş kuantum sayısı II. Açısal momentum kuantum sayısı III. Manyetik kuantum sayısı niceliklerinden hangileri birbirine eşittir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 11. Öğretmeni Alin'den kuantum sayıları ile ilgili öğrendiklerini yazmasını istiyor. Alin'de; I. m s, bir orbitalde +1/2 ve 1/2 olmak üzere iki değer alır. II. Her l değeri için m l = 2l + 1 kadar farklı değer alabilir. III. l = 0 değerine sahip tüm orbitaller s orbitalidir. IV. Baş kuantum sayısı n = 2 değerini aldığında açısal momentum kuantum sayısı l = 0, 1 değerlerini alabilir. V. n = 3 ve m l = +2 olan bir orbital için açısal momentum kuantum sayısı l = 2'dir. cümlelerini yazıyor. 15. Aşağıda verilen kuantum sayılarının hangi değeri alması mümkün değildir? n l m l m s A) /2 B) /2 C) /2 D) /2 E) /2 Buna göre, Alin'in yazdığı cümlelerden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) d orbitallerinin alabileceği manyetik kuantum sayısı (m l ) değerlerinin tümü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 1 A) 2, + 2 B) 2, 1, 0, +1, +2 C) 1, 0, +2 D) 1, 0, +1 1 E) 2, 0, Aşağıdaki orbitaller için verilen baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı değerlerinden hangisi yanlıştır? A) 2s orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 0'dır. B) 4d orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. C) 4p orbitalinin baş kuantum sayısı 4'tür. D) 2s orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. E) 5f orbitalinin baş kuantum sayısı 5'tir. 9. D 10. E 11. A 12. B 13. C 14. D 15. E 16. D 23

18 TEST 2 1. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) d orbitaline en fazla 10 elektron yerleşir. B) Çekirdek etrafındaki herhangi bir elektronun konumu 4 kuantum sayısıyla belirtilir. C) 2. enerji seviyesinde 4 orbital bulunur. D) 3. enerji seviyesine en fazla 8 elektron yerleşir. E) Tüm enerji seviyelerinde s orbitalleri bulunur. ORBİTAL TÜRLERİ, ELEKTRONLARIN ORBİTALLERE YERLEŞTİRİLMESİ 5. n = 3, l = 1 ve m l = 1 kuantum sayılarına sahip atomun elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 B) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 C) 1s 2 2s 2 2p 6 D) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 E) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 6. X atomunun temel haldeki elektron dağılımı, 2. n = 3 enerji seviyesinde m s değeri +1/2 olan elektron sayısı en fazla kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 15 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 şeklindedir. Buna göre, elektron dağılımındaki son terimin kuantum sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş olabilir? n l m s 3. Açısal momentum kuantum sayısı l = 1 için en fazla kaç tane m s = 1/2 olan elektron vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) /2 B) /2 C) 3 0 1/2 D) 4 1 1/2 E) 4 2 1/2 4. I. n = 4 ve l = 0 kuantum sayısında en fazla 2 elektron bulunur. (D) (Y) II. 2. enerji düzeyinde iki tür orbital vardır. (D) (Y) III. İlk dört orbitali tam dolu olan bir atomun l = 0 olan 4 elektronu bulunur. (D) (Y) 7. Orbitallerin enerjilerinin kıyaslanması aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? A) 3s > 2s B) 3p > 1s C) 4f > 3d D) 4p > 3s E) 2p > 3s 24 IV. n = 3 ve l = 1 kuantum sayılarında en fazla 6 elektron bulunabilir. (D) (Y) V. l = 2 kuantum sayısında m s = +1/2 değerine sahip en fazla 2 elektron vardır. (D) (Y) Yukarıda verilen her cümlenin sonunda doğru (D) ve yanlış (Y) sembolleri bulunmaktadır. Buna göre, bu cümleleri okuyan bir öğrenci kaç tanesini yanlış (Y) olarak işaretler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. I. II. III. 1s 2s 2p 3s 3p D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. A 7. E 8. B Yukarıda verilen elektron dizilişlerinden hangileri Hund kuralına uymaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Soru

19 9. X Y I. p 5 d 5 II. s 1 p 1 III. s 2 d 2 Yukarıda temel halde elektron dağılımlarındaki son terimleri verilen X ve Y elementlerinden hangileri eşit sayıda yarı dolu orbital içerir? 10. Enerji A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 4s 2s 1s 3s 3d Yanda çok elektronlu 3p 2p bir atomun orbitallerinin enerji diyagramı verilmiştir. Orbital 12. n = 3 ve l = 1 kuantum sayılarında m s = +1/2 olan 3 tane elektron, m s = 1/2 olan 2 tane elektron bulunduran X elementinin atom numarası kaçtır? A) 17 B) 15 C) 14 D) 8 E) Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) 4s orbitallerinin enerjisi, 3d orbitallerinin enerjisinden yüksektir. B) n = 4 ve l = 2 kuantum sayılarında en fazla 10 elektron bulunabilir. C) Aynı enerjiye sahip üç tane p orbitali bulunabilir. D) n = 4, l = 3 ve m l = +2 kuantum sayılarında en fazla 2 elektron bulunur. E) 3. enerji seviyesinde f orbitali bulunmaz. Buna göre; I. Baş kuantum sayısı büyüdükçe orbital enerjisi değişmez. II. 4s orbitalinin enerjisi 3p'ninkinden yüksek, 3d'ninkinden düşüktür. III. 3d orbitalindeki elektron 4s orbitaline enerji vererek kayabilir. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. 3s < I < 4s 3d < II < 5s 5p < III < 4f D) I ve III E) II ve III Aufbau kuralı dikkate alındığında orbitallerin enerjilerinin ilişkisi ile ilgili yukarıdaki örneklerde belirtilen yerlere gelmesi gereken orbitaller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) 3p 4s 5p B) 3p 4p 6s C) 3d 4d 4d D) 3d 4p 4p E) 3p 4s 6s 14. I. I. 4Be = 1s 2 2s II. II. 13 Al = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p III. 7 Ne = 1s 2 2s 2 2p Yukarıda verilen elementlerden hangilerinin elektron dağılımları Pauli ilkesine uymaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 15. I. Elektronlar düşük enerjili orbitalden dolmaya başlar. II. Bir orbital dolmadan hiçbir zaman sonraki orbitale elektron yerleşmez. III. Bir atomda kuantum sayıları aynı olan iki elektron yoktur. Yukarıda verilen yargılardan hangileri Aufbau ilkesi içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 9. A 10. B 11. B 12. A 13. A 14. E 15. C 25

20 TEST 3 1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen element atomunun temel hal elektron dağılımı yanlış verilmiştir? A) 9 X = 1s2 2s 2 2p 5 B) 24 Y = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 C) 21 Z = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 1 D) 31 T = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 1 E) 7 Q = 1s2 2s 2 2p 3 ATOMLARIN VE İYONLARIN ELEKTRON DİZİLİMLERİNİN YAZILMASI 5. I. 3 yüklü iyonunun elektron dağılımı 4p 6 ile sona eren bir atomun 5+ yüklü iyonunun elektron dizilişi 3d 10 ile sona erer. II. Temel haldeki elektron dizilişinde 3d orbitalinden sadece biri dolu olan elementin atom numarası 26'dır. III. Atom numarası 28 olan elementin yarı dolu orbital sayısı 2'dir. IV. 22 X 2+ iyonu ile 20 Y atomunun s orbitallerindeki elektron sayıları eşittir. Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? A) D, Y, D, Y B) Y, Y, D, D C) D, D, D, D 2. Nötral X, Y ve Z atomlarının temel enerji düzeyindeki elektron dağılımları aşağıda gösterildiği gibi sonlanmaktadır. X =... 4s 2 Y =... 3p 2 Z =... 3d 5 Buna göre, elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) X > Y > Z B) Y > Z > X C) Z > X > Y D) Z > Y > X E) Y > X > Z 3. Aşağıdaki atomların hangisinde yarı dolu orbital sayısı en fazladır? A) 15 P B) 10 A C) 14 L D) 26 M E) 7 E 6. 1s 2 2s 2 2p 6 D) Y, D, Y, D E) D, D, D, Y Yukarıda verilen elektron dağılımı aşağıdaki taneciklerden hangisine ait olamaz? A) 11 Na 1+ B) 7 N 3 C) 12 Mg S atomu ile ilgili, D) 8 O 2+ E) 9 F I. Paramanyetik özellik gösterir. II. Yarı dolu orbitali yoktur. III. p orbitallerinde toplam 4 elektron vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 4. 8O atomunun temel haldeki elektron dizilişi ile ilgili; 26 I. 2p orbitalindeki elektronların hepsi aynı spinlidir. II. Elektronlarının 4 tanesi s, 4 tanesi de p orbitallerindedir. III. 2. enerji düzeyinde toplam 6 tane elektron bulunur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 8. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 1. C 2. C 3. D 4. D 5. E 6. D 7. A 8. B A) Atom numarası 25 olan elementin 4s orbitalinde 2 tane elektron bulunur. B) 2 tam dolu, 2 yarı dolu orbitali bulunan atomun proton sayısı 4'tür. C) Atom numarası 7 olan elementin yarı dolu orbital sayısı tam dolu orbital sayısından bir fazladır. D) Temel halde 2p orbitallerinde 1 tam dolu orbitali bulunan elementin atom numarası 8'dir. E) Temel halde 6 tam dolu, 1 yarı dolu orbitali bulunan elementin elektron dizilişindeki son orbitali için l = 1'dir. Soru

21 9. 21 X3+ iyonu ile ilgili; I. m l = 0 olan 10 elektronu vardır. II. 3. enerji düzeyinde 8 elektronu bulunur. III. Elektronlarının 6 tanesi s, 12 taneside p orbitallerindedir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 12. Bir X atomuna ait en yüksek enerjili elektronların kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Kuantum sayıları n 4 l 1 m l 1, +1 m s 1/2 Buna göre, nötr X atomunun sahip olduğu elektron sayısı kaçtır? A) 34 B) 32 C) 22 D) 20 E) Nötr atomunun elektron orbital şeması s 2s 2p 3s olarak verilen X elementi ile ilgili; I. s orbitallerindeki toplam elektron sayısı, p orbitallerindeki elektron sayısından fazladır. II. 3s orbitalinin enerjisi, 2p'ninkinden fazladır. III. Elektron dizilişindeki en son orbitalinin l değeri 0'dır. IV. Diyamanyetik özellik gösterir. yargılarından hangileri yanlıştır? 13. Kütle numarası 27 olan X atomunun 3+ yüklü iyonu 10 elektron içermektedir. Buna göre, X atomu ile ilgili; I. p orbitallerinde toplam 7 elektron bulunur. II. Nötron sayısı 14'tür. III. Yarı dolu orbitali yoktur. IV. Paramanyetik özellik gösterir. A) Yalnız I B) I ve IV C) I ve II D) I, III ve IV E) I, II ve III A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. X 2+ katyonunun 28 elektronu vardır. Buna göre X atomu ile ilgili; I. Elektron dizilişi...4s 2 3d 8 ile sonlanır. II. 3d orbitalleri tam doludur. III. Proton sayısı elektron sayısından büyüktür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III yüklü iyonunun elektron dizilişi 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 şeklinde olan nötr atom ile ilgili; I. Enerjisi en yüksek orbitalinin l değeri 2'dir. II. En dıştaki orbitali 4p'dir. III. l = 0 olan 8 elektronu vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 9. E 10. A 11. B 12. B 13. C 14. E 27

22 TEST 4 UYARILMIŞ HAL VE KÜRESEL SİMETRİ 1. I. 11 X II. 16 Y 2 III. 26 Z 2+ IV. 32 T 4+ V. 9 K VI. 17 L 1 Yukarıda verilen taneciklerden kaç tanesinin elektron dağılımı küresel simetriktir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. X = Y = 1s 2s 2p 3s Yukarıda orbital şemaları verilen X ve Y atomları ile ilgili; I. Y, X'in uyarılmış halidir. II. İkisi de uyarılmıştır. III. Y daha kararsızdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 2. I. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 II. 1s 2 2s 1 2p 4 III. 1s 2 2s 2 2p 6 3p 1 Yukarıda verilen elektron dağılımlarından hangileri uyarılmış bir atoma aittir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II X ve 33Y elementleri ile ilgili; I. Küresel simetriktirler. II. En yüksek enerjili orbitallerinin baş kuantum sayıları aynıdır. III. Dolu orbital sayıları eşittir. 6. Elektron dağılımı 1s 2 2s 2 2p 6 4s 1 şeklinde olan yüksüz X atomu ile ilgili; I. s orbitallerindeki toplam elektron sayısı 5'tir. II. 5 tane tam dolu, 1 tane yarı dolu orbitali vardır. III. Çekirdek yükü 11'dir. A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 4. 24X atomu ile ilgili; D) I ve III E) II ve III I. Elektron dizilişi küresel simetriktir. II. 6 tane yarı dolu orbital içerir. III. s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. 7. X : 1s 2 2s 2 2p 6 Y : 1s 2 2s 2 2p 5 3s 1 Yukarıda elektron dizilişleri verilen X ve Y elementleri ile ilgili; I. X ile Y aynı elementin atomlarıdır. II. Y, X'in uyarılmış halidir. III. Y, X haline dönüşürken çevreye ısı verir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 1. C 2. D 3. C 4. B 5. B 6. E 7. E 28 Soru

23 8. X 2+ iyonunun elektron dizilişi 3p 6 ile bitmektedir. Buna göre, X elementi ile ilgili; I. s orbitallerindeki toplam elektron sayısı 6'dır. II. Değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Küresel simetri özelliği gösterir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. Temel haldeki elektron dağılımında p orbitallerinde 10 elektron bulunduran X atomu ile ilgili; I. Küresel simetri özelliği gösterir. II. 7 tam, 2 yarı dolu orbitali vardır. III. 3. enerji düzeyinde 6 elektron bulundurur. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 9. 23X atomu ile ilgili aşağıdaki elektron dağılımları veriliyor. 12. s orbitallerinde 4'er elektron bulunduran X, Y ve Z elementlerinin p orbitallerinde sırasıyla 3, 4 ve 5 elektron bulunmaktadır. Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili; I. Temel hal : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 II. Uyarılmış hal : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 3 5s 1 III. 3+ yüklü iyon : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Buna göre, verilen elektron dağılımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III I. Yarı dolu orbital sayıları arasındaki ilişki Z > Y > X şeklindedir. II. Üçünün de elektron dizilişlerinin son teriminin açısal momentum kuantum sayısı aynıdır. III. Üçü de küresel simetri özelliği gösterir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 10. Nötr haldeki elektron dizilişi bilinen bir atomun, I. Baş kuantum sayısı II. Çekirdek yükü III. Küresel simetri gösterip göstermediği yukarıda verilenlerden hangileri bulunabilir? A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III 13. X 1+, Y 2 ve Z 1 iyonlarının elektron dizilişleri 2p 6 ile bitmektedir. Buna göre X, Y ve Z atomları ile ilgili; I. Y ve Z küresel simetri özelliği göstermez. II. X'in değerlik elektron sayısı en küçüktür. III. Üçünün de değerlik elektronları s ve p orbitallerindendir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. D 9. D 10. E 11. D 12. B 13. B 29

24 PERİYODİK SİSTEM VE PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ AÇIK UÇLU SORULAR 1. Aşağıda temel haldeki elektron dizilişlerinin son terimleri verilen elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini yazınız. 4. X = 1s 2 2s 2 2p 5 Y = 1s 2 2s 2 2p 3 Z = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 a.... 2p 2 b.... 3s 1 c.... 3p 5 d.... 4s 1 Temel halde elektron dizilişleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Aynı periyotta bulunanlar hangileridir? b. Yarı dolu orbital sayısı en fazla olan hangisidir? c. Değerlik orbital türü aynı olan hangileridir? e.... 3d 2 d. Değerlik elektron sayısı en fazla olan hangisidir? f.... 4p 3 g.... 1s 2 h.... 2p 6 e. Aynı blokta bulunanlar hangileridir? f. s orbitallerinde toplam elektron sayıları aynı olanlar hangileridir? g. Tüm orbitalleri tam dolu olan element hangisidir? 2. Element E 1 E 2 E 3 E 4 X Y Z Yukarıdaki tabloda A gruplarında bulunan X, Y ve Z elementlerine ait ilk dört iyonlaşma enerjisi kkal/mol cinsinden verildiğine göre, aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Değerlik elektron sayısı en çok olan hangisidir? b. Z ile Y nin atom hacimleri ilişkisi nasıldır? c. X in ve Y nin temel haldeki elektron dizilişlerinin son terimi nedir? d. Y ile Z nin atom numaraları ilişkisi nasıldır? e. Aynı blokta bulunan elementler hangileridir? 2 3. CO iyonundaki toplam elektron sayısı, X 3+ iyonunun 3 elektron sayısına eşit olduğuna göre, X in periyodik cetveldeki yeri neresidir? ( 6 C, 8 O) 5. X :... 2p 5 Y :... 3s 1 Z :... 3p 3 Nötr atomlarının temel haldeki elektron dağılımları yukarıda belirtilen orbitaller ile biten elementler ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? b. İkinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? c. Atom çapları arasındaki ilişki nasıldır? d. Elektron ilgileri arasındaki ilişki nasıldır? e. Atom numarası en büyük olan hangisidir? f. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösteren hangisidir? 30 Soru 1. a. 2.p 4A b. 3.p 1A c. 3.p 7A d. 4.p 1A e. 4.p 4B f. 4.p 5A g. 1.p 8A h. 2.p 8A 2. a. X b. Z > Y c. X : p 1, Y : s 2 d. Z > Y e. Y ve Z 3. 4.p 7A 4. a. X ve Y b. Y c. X ve Y d. X e. X ve Y f. X ve Y g. Z 5. a. X > Z > Y b. Y > X > Z c. Y > Z > X d. X > Z > Y e. Z f. Y

25 6. Birinci iyonlaşma enerjisi (kkal/mol) X Y Z K L Q Atom numarası Birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği yukarıda verilen 3. periyottaki X, Y, Z, K, L ve Q elementleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Hangileri küresel simetri özelliği gösterir? b. Atom hacmi en büyük olan hangisidir? c. Elektron ilgisi en büyük olan hangisidir? 8. Periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan ve atom numaraları sırasıyla ardışık olan X, Y ve Z elementlerinden Y'nin temel haldeki elektron dizilişi s 2 ile sonlandığına göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Z'nin atom numarası kaçtır? b. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? c. Atom çapı en büyük olan hangisidir? d. Tam dolu orbital sayısı aynı olan hangileridir? d. Değerlik elektron sayısı 5 olan hangisidir? e. Elektron alma isteği en fazla olan hangisidir? f. Atom numarası 14 olan element hangisidir? g. Tam dolu orbital sayıları eşit olan hangileridir? 9. X K Z T Q Y 7. X 1+, Y 3 ve Z 2 iyonlarının elektron dizilişleri aşağıdaki gibidir. X 1+ = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Y 3 = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Z 2 = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Buna göre, aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. İyon çapları arasındaki ilişki nasıldır? b. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki nasıldır? c. Y ile Z atomlarının birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıldır? d. Atom numarası en büyük olan hangisidir? L Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a. Y ile T nin atom numaraları ilişkisi nasıldır? b. Y ile X in atom numaraları ilişkisi nasıldır? c. Q ile Z nin atom yarıçapı ilişkisi nasıldır? d. T ile Y nin elektronegatiflikleri ilişkisi nasıldır? e. K ile Z nin elektron verme istekleri nasıldır? f. Metalik aktifliği en fazla olan hangisidir? g. K ile L nin erime noktaları ilişkisi nasıldır? 6. a. Z ve Q b. X c. L d. Z e. L f. Y g. X, Y ve Z 7. a. Y 3 > Z 2 > X 1+ b. Z > Y > X c. Y > Z d. X 8. a. 13 b. Y > Z > X c. X d. Y ve Z 9. a. T > Y b. Y > X c. Z > Q d. T > Y e. K > Z f. L g. K > L 31

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ATOM MODELLERİ.

ATOM MODELLERİ. ATOM MODELLERİ THOMSON ATOM MODELİ ÜZÜMLÜ KEK MODELİ Kek pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson Atom Modeline göre; Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.(+)

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. ATOM TEORİLERİ DEMOCRİTUS DEMOCRİTUS Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

Atom ve Elektrik. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. D) II ve III E) I, II ve III

Atom ve Elektrik. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. D) II ve III E) I, II ve III Siyah isim Işıması Siyah cisim ideal bir cisimdir ve üzerine gelen tüm ışımaları soğurur. 1. Üzerine düşen bütün ışınları absorplar. 2. Her dalga boyunda ışıma yapar. 3. Işıma şiddeti ve spektrumu sıcaklığa

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

KİMYA ADF. Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ATOMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE ATOM MODELLERİ MADDENİN ELEKTRİK YAPISI

KİMYA ADF. Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ATOMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE ATOM MODELLERİ MADDENİN ELEKTRİK YAPISI KİMYA ÜNİTE 1: MODEN ATOM TEOİSİ Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ADF 01 ATOMLALA İLGİLİ DÜŞÜNCELE VE ATOM MODELLEİ Dalton Atom Modeli Elementler atom denilen en küçük partiküllerden oluşur.

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ATOM VE ELEKTRİK KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur.

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

kimya LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ İsmail GÜRDAL Öğrenci Kitaplığı

kimya LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ İsmail GÜRDAL Öğrenci Kitaplığı kimya SORU BANKASI İsmail GÜRDAL LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı kimya SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 37 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar:

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö

DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö 500 lü yıllarda DEMOKRİTOS maddelerin bölünemez ve parçalanamaz anlamına gelen atom olarak adlandırılan taneciklerden oluştuğunu öne sürmüştür. DALTON ATOM TEORİSİ Dalton denel

Detaylı

ATOMUN KUANTUM MODELİ

ATOMUN KUANTUM MODELİ ATOMUN KUANTUM MODELİ 926 yıllarında Erwin Schrödinger Heisenberg den bağımsız olarak de Broglie nin hipotezinden ilham alarak tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği oluşturmuştur.

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOMUN YAPISI. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATOMUN YAPISI ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: * Cisimden cisme

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

Proton, Nötron, Elektron

Proton, Nötron, Elektron Atomun Yapısı Atom Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Farklı yüklere sahip bu parçacıklar birbirini etkileyerek bir arada bulunur ve atomu oluşturur. Atomda bulunan yükler negatif ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi 464 soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Teşekkürler Değerli öğretmenlerimiz Bülent ERTEN, Burhan ACARSOY, Sevim AKGÜNLÜ ve

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Etkinlik A nın Yanıtları 1. Elektromanyetik spektrum şekildeki gibidir.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin Bu ürünün bütün hakları ÇÖÜM DERGİSİ AINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi bir

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017

Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017 Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017 Maddeden kuark a maddenin yapıtaşının serüveni Elementlerin Varlığının Keşfi Maddenin yapıtaşı arayışı M.Ö. 2000 lerde Eski Yunan

Detaylı

Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü

Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü ATOMUN YAPISI 1 Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü iki cisim birbirini çeker. Bütün maddeler

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin şekil almış halidir. Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler

Detaylı

3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler

3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler 3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler 1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır. Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı 2.Sıvı 3.Gaz 1.Katı

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

4. Millikan yaptığı yağ damlacığı deneyi ile,

4. Millikan yaptığı yağ damlacığı deneyi ile, TEST-1 1. Elektrik-kimyasal değişme arasındaki nicel ilişki ilk kez kim tarafından bulunmuştur? A) Benjamin Franklin B) Michael Faraday C) George Stoney D) William Gilbert E) Ernest Rutherford 4. Millikan

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

KİMYA 10 DERS NOTLARI ATOM VE ELEKTRİK

KİMYA 10 DERS NOTLARI ATOM VE ELEKTRİK KİMYA 10 DERS NOTLARI ATOM VE ELEKTRİK Madde ve Elektriksel Yük Maddelerin elektrikli yapıda olduğu eski çağlardan beri bilinmektedir. Örneğin antik dönemde Greekler yüne sürülen kehribar taşının(ağaç

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? . FÖY FEN BİLİMLERİ Maddenİn VE ENDÜSTRİ LGS Neler Öğreneceğiz? Ders Saati PERİYODİK SİSTEM Ünite: 4 Periyodik Sistem Periyodik Sistemin Özellikleri Elementlerin Periyot ve Gruplarını Belirleme Periyodik

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Atomlar Eşya malzeme madde element atom Temel parçacıklar (lepton ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter

Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter youtube kanalı Video Defter 1. Ünite Modern Atom Teorisi A. Atomun Kuantum Modeli 1873 yılında J. C. Maxwell ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımayı açıklamıştır. 1900

Detaylı

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması Dalga Nedir Enerji taşıyan bir değişimin bir yöne doğru taşınmasına dalga denir.

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 38 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Ebru Şenel

BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Ebru Şenel BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 1. SPEKTROSKOPİ Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

ATOM YAPISI ve MODELLERİ. Kimya Ders Notu

ATOM YAPISI ve MODELLERİ. Kimya Ders Notu ATOM YAPISI ve MODELLERİ Kimya Ders Notu ATOM ve ELEKTRİK Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Maddelerin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri atomun elektrik yapısı

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı