ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1"

Transkript

1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı ımlar ise farklı tür atomlardan olu ur. Bile ik olu urken farklı tür atomlar kimyasal özelliklerini kaybederek bir araya gelir. Karı ımlarda ise, element ya da bile ikler özelliklerini de i tirmeden bir araya gelmi tir. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ Atomun yapısında farklı türden birçok tanecik bulunur. Bu taneciklerden proton, nötron ve elektronlara atomun temel tanecikleri denir. Bu taneciklerin kütleleri ve elektriksel yükleri a a ıdaki tabloda verilmi tir. Tanecik türü Kütlesi Elektriksel yükü Proton akb + Nötron akb 0 Elektron akb 840 Elektronlar dı ındaki tanecikler (proton, nötron, ) atomun çekirdek adı verilen bölgesinde bulunur. Çekirdek, atomun en yo un bölgesidir ve atom kütlesi, önemli oranda çekirdekte yo unla mı tır. Elektronlar, çekirdek çevresinde enerji düzeyleri adı verilen uzaysal bölgelerde bulunur. Atom çekirde i, protonlar nedeniyle pozitif (+) yüklüdür. Çekirde in bu pozitif yüküne, çekirdek yükü adı verilir. Çekirdek yükü, sayısal olarak atomun toplam proton sayısına e ittir. Aynı tür elemente ait bütün atomların proton sayıları ve çekirdek yükleri birbirine e ittir. Farklı tür elementlere ait iki atomun proton sayısı (çekirdek yükü) aynı olamaz. Fakat kütle numarası ve nötron sayısı aynı olabilir. ÖRNEK 35 CI atomunun proton sayısı ve nötron sayısı kaçtır? 7 Atom numarası, sembolün sol alt kö esinde yazılı olan sayıdır. Atom numarası = proton sayısı = 7 dir. Kütle numarası, sembolün sol üst kö esinde yazılı olan sayıdır. Kütle numarası = proton sayısı (p) + nötron sayısı (n) = n = 35 n = 8 dir. Yanıt : p = 7, n = 8 dir. ÖRNEK 2 Atomun yapısı ile ilgili, I. Atomun kütlesi, proton ve nötronların kütlelerinin toplamına e ittir. II. Çekirde in elektriksel yükü, proton sayısına e ittir. III. Atom numarası, nötron sayısı ile elektron sayısının toplamına e ittir. Atomun kütlesi, yalnızca proton ve nötronların de il, yapısında bulunan bütün taneciklerin kütleleri toplamına e ittir. Çekirdek yükünü, protonların toplam pozitif yükü olu turur. Atom numarası, proton sayısına ve yüksüz durumdayken elektron sayısına e ittir. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlı, II. açıklama do rudur. Her elementin kendine özgü bir sembolünün oldu unu biliyoruz. Örne in, sodyumun sembolü Na, potasyumun sembolü K dir. Elementlerin atom numarası ve kütle numarası, sembolü ile birlikte gösterilebilir. Örne in, element sembolü X ise, A yazılımında; Z : Atom numarası, A : Kütle numarasıdır. Z X Bir elementin atom numarası, proton sayısına (çekirdek yüküne) ve yüksüz (nötr) iken elektron sayısına e ittir. Kütle numarası ise, proton sayısı ile nötron sayısının toplamına e ittir. Çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına nükleon sayısı da denir. Yanıt : Yalnız II İZOTOP ATOMLAR Aynı elementin atomlarının proton sayılarının farklı olamayaca ını belirtmi tik. Ancak aynı elementin atomlarının nötron sayıları, dolayısı ile kütle numaraları farklı olabilir. Proton sayıları (atom numaraları) aynı, nötron sayıları farklı olan, dolayısıyla nükleon sayıları (kütle numaraları) da farklı olan atomlara izotop atom adı verilir. Bugün do ada birçok elementin iki ya da daha çok izotopunun oldu u bilinmektedir.

2 Örne in, ( ) ( ) H, H D, H T hidrojen atomunun, 6 7 O, O oksijen atomunun, izotoplarıdır. 8 8 zotop atomların, Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Çekirdek yükleri (proton sayısı) aynı, nükleon sayıları (kütle numarası) farklıdır. Ba ka bir elementle olu turdukları aynı tür bile iklerin mol kütlesi ve kütlece yüzde bile imleri farklıdır. Elementler, do ada izotoplarının karı ımı halinde bulunur. zotopların, do ada bulunma yüzdeleri genellikle birbirinden farklıdır. İZOTON ATOMLAR Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton atom adı verilir. zoton atomlar farklı elementlerin atomlarıdır. Bu nedenle, izoton atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Örne in, Na ile Mg ve K ile CI atomlarının nötron sayıları e ittir. Öyle ise, bu atom çiftleri birbirinin izotonu olan atomlardır. İZOBAR ATOMLAR Bazı atomların proton ve nötron sayıları farklı olmasına kar ın, nükleon sayıları (kütle numaraları) aynı olabilir. Bu tür atomlar birbirinin izobarı olan atomlardır. zobar atomlar farklı elementlerin atomlarıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. ÖRNEK 3 2n+ 4 2n 4 2n 3 n X, + n 2 Y ve + X, Y ve Z elementlerinin + + n+ Z atomları ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) X ile Y izobardır. B) Y ile Z izotondur. C) X ile Z izotoptur. D) X ile Y nin kimyasal özellikleri aynıdır. E) Y nin nötron sayısı ile proton sayısı e ittir. Atom Proton sayısı Nötron sayısı Kütle numarası X n+ n+3 2n+4 Y n+2 n+2 2n+4 Z n+ n+2 2n+3 ALLOTROPLUK Aynı elementin atomları farklı sayıda ve farklı kimyasal ba larla bir araya gelerek, fiziksel özellikleri farklı olan maddeler olu turabilir. Örne in, oksijen gazı (O 2 ) ile ozon gazı (O 3 ) oksijen atomlarının farklı kimyasal ba larla ba lanmasıyla olu mu birbirlerinin allotropu olan maddelerdir. Grafit ve elmas, karbon (C) elementinin; kırmızı ve beyaz fosfor, fosfor (P) elementinin; rombik ve monoklin kükürt, kükürt (S) elementinin allotroplarıdır. Allotrop maddelerin; Kimyasal ba yapısı ve molekül ekilleri Özkütle, erime ve kaynama noktası, çözünürlük, elektriksel iletkenlik gibi fiziksel özellikleri Kimyasal tepkimelere girme istekleri (kimyasal etkinlikleri) farklıdır. Allotroplar, ba ka bir elementle birle tiklerinde aynı bile i- i olu turur. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİK Bir elementin kimyasal özelli ini, proton ve elektron sayıları belirler. Kimyasal özellikler, nötron sayısına ve kütle numarasına ba lı de ildir. ki atomik taneci in kimyasal özelliklerinin aynı olması için, hem proton hem de elektron sayılarının birbirine e it olması gerekir. Farklı element atomlarının proton sayıları farklı oldu u için, kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Bir elementin nötr atomu ile iyonunun elektron sayıları farklı oldu u için, kimyasal özellikleri farklıdır. ÖRNEK 4 I. Elmas ve grafitin fiziksel özellikleri aynıdır. II K ile K + taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır. 9 9 III. 60 Co ve 60 Ni atomlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Elmas ve grafit, karbon (C) elementinin allotroplarıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır K ile K + izotop atomlara ait taneciklerdir. Proton 9 9 sayıları aynı, fakat elektron sayıları farklı oldu undan, kimyasal özellikleri farklıdır. 60 Co ve 60 Ni farklı elementlerin atomlarıdır. Bu nedenle, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. X ile Y atomlarının, proton sayıları farklı, kütle numaraları aynı oldu u için, X ile Y izobardır. Farklı elementlerin atomlarıdır. Kimyasal özellikleri farklıdır. Y ile Z atomlarının, proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı oldu u için, Y ile Z izotondur. X ile Z atomlarının, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı oldu u için, X ile Z izotoptur. Y nin nötron sayısı ile proton sayısı e it olup n+2 dir. Yanıt : D Buna göre, I. ve II. açıklamalar yanlı, III. açıklama do rudur. Yanıt : Yalnız III İYON KAVRAMI Yüksüz durumdaki taneciklerde proton sayısı ile elektron sayısı birbirine e ittir. Protonlar pozitif (+), elektronlar negatif ( ) yüklü taneciklerdir.

3 Proton sayısı ile elektron sayısı e it olmayan tanecikler, elektriksel bakımda pozitif (+) ya da negatif ( ) yüklüdür. Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Proton sayısı, elektron sayısından fazla olan iyonlar elektriksel olarak pozitif (+) yüklüdür. Pozitif (+) yüklü olan bu iyonlara katyon denir. Elektron sayısı, proton sayısından fazla olan iyonlar elektriksel olarak negatif ( ) yüklüdür. Negatif ( ) yüklü olan bu iyonlara anyon denir. Örne in, Na +, Mg +2, AI +3, NH + gibi iyonlar katyondur CI,OH,NO,O,CO,N,PO gibi iyonlar ise anyondur. Nötr bir atomdan (+) ya da ( ) yüklü iyonlar olu urken, atom çekirde inde de i me olmaz. Enerji tabakalarındaki elektron sayıları de i ir. Buna göre, iyon haline dönü en bir atomun, proton ve nötron sayıları de i mez. Elektron sayısı, atom hacmi, fiziksel ve kimyasal özellikleri de i ir. Bir atom ya da iyon elektron verdi inde yükü (de erli i) verdi i elektron sayısı kadar artar. Bu olaya yükseltgenme adı verilir. Yükseltgenme olayının sonunda taneci in hacmi ve çapı küçülür. Bir atom ya da iyon elektron aldı ında yükü (de erli i) aldı ı elektron sayısı kadar azalır. Bu olaya indirgenme adı verilir. ndirgenme olayının sonunda taneci in hacmi ve çapı büyür. Mg Mg e (Yükseltgenme) F + e F ( ndirgenme) ÖRNEK 5 Kimyasal bir olay sırasında AI atomundan, AI +3 iyonu olu- uyor. Buna göre, bu olay sırasında AI atomundaki değişmelerle ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Nötron sayısı de i mez. B) Çapı küçülür. C) Çekirdek yükü de i ir. D) Elektron sayısı azalır. E) Kimyasal özellikleri de i ir. AI atomu, AI +3 iyonuna dönü ürken 3 elektron verir. Bu olay sırasında, AI atomunun çekirde indeki proton sayısı (çekirdek yükü), nötron sayısı de i mez. Elektron verdi i için elektron sayısı azalır ve çapı küçülür. Fiziksel ve kimyasal özellikleri de i ir. Yanıt : C ÖRNEK 6 37 X a iyonunun, 20 nötronu ve 8 elektronu vardır. Buna göre, 37 X a iyonu ile ilgili, I. Anyondur. II. Çekirdek yükü +8 dir. III. yonun yükü a= dir. Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı e itli inden 37 = p + 20, Proton sayısı = 7 bulunur. Elektron sayısı 8 oldu una göre, elektron sayısı, proton sayısından bir fazladır ve yüklü bir iyon (anyon) dur. Çekirdek yükü, proton sayısına e it olup +7 dir. Yanıt : I ve III İZOELEKTRONİK TANECİKLER Elektron sayısı ve elektron da ılımı aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir. Örne in, Na +, 2 Mg +2, 0 Ne, 7 N 3, 9 F taneciklerinin elektron sayıları e it olup izoelektronik taneciklerdir. zoelektronik taneciklerden proton sayısı fazla olanın çapı en küçüktür. ÖRNEK X ile Y + iyonlarının elektron (e ), proton (p) ve 7 20 nötron (n) sayılarından hangileri birbirine eşittir? A) Yalnız elektronlar B) Yalnız protonlar C) Yalnız nötronlar D) Elektron ve nötronlar E) Proton ve nötronlar 37 7 X iyonunda, p = 7 n = 20 e = 8 dir X iyonunda, p = n = 20 e = 8 dir. O halde, her iki iyonda elektron sayısı ve nötron sayısı e ittir. Yanıt : D

4 LÜ TEST. Atomun yapısı ile ilgili, I. Pozitif (+) yükler çekirdekte toplanmı tır. II. Negatif ( ) yükler çekirde in çevresindeki enerji seviyelerinde bulunur. III. Atomun hacmi, çekirde in hacmine e ittir. IV. Atomun kütlesi, çekirde in kütlesine e ittir CI + iyonunun aşağıdaki niceliklerinden hangisi, 35 CI iyonununkinden daha büyüktür? A) Elektron sayısı B) yon çapı C) Nötron sayısı D) Çekirde inin elektriksel yükü E) Proton sayısı A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve IV D) I ve III E) I, II ve III Atomun çekirde inde pozitif (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Negatif ( ) yüklü elektronlar, çekirdek çevresindeki enerji seviyelerinde bulunur. Atomun hacmi, çekirdekten en uzakta bulunan elektronun bulunabildi i noktalarla belirlenir. Çekirdek hacmi, atom hacminden çok küçüktür. Atomun kütlesi, çekirdekte yer alan tanecikler ve enerji seviyelerindeki elektronların kütleleri toplamına e ittir. Öyleyse, I. ve II. açıklamalar do ru, III. ve IV. açıklamalar yanlı tır. Yanıt : A 2. X elementinin atomları farklı sayıda ve farklı kimyasal ba larla ba lanarak X 2 ve X 4 moleküllerini olu turuyor. Buna göre, X 2 ve X 4 molekülleri ile ilgili, I. Fiziksel özellikleri aynıdır. II. Birbirinin allotropudur. III. Kimyasal etkinlikleri aynıdır. açıklamalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III CI elementine ait bütün atom ve iyonların atom numarası (proton sayısı) aynıdır. CI nin atom numarasını a kabul edelim. 37 a CI+ iyonunun, proton sayısı a, elektron sayısı (a ), nötron sayısı (37 a), çekirde inin elektriksel yükü +a dır. 35 CI iyonunun, proton sayısı a, elektron sayısı (a + ), nötron sayısı (35 a), çekirde inin elektriksel yükü +a dır. Atomlar elektron verirse çapları küçülür, elektron alırsa çapları büyür. Öyleyse, CI iyonunun çapı, CI + iyonunun çapından büyüktür. Yanıt : C 4. Nötron sayısı, proton sayısının 2 katı olan X + H taneciği için, I. Elektronu yoktur. 7 II. Li ile izobardır. 3 III. Trityumdur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III H nin proton sayısı dir. Öyleyse, nötron sayısı, n =.2 = 2 dir. Kütle numarası, X = + 2 = 3 tür. Aynı elemente ait atomların farklı kimyasal ba larla ba lanarak olu turdu u maddelere allotrop denir (O 2 ile O 3, P 2 ile P 4, S 2 ile S 8 birbirinin allotropudur). Allotropların fiziksel özellikleri ve kimyasal etkinlikleri farklıdır. Ba ka bir elementle olu turdukları bile iklerin kimyasal yapısı ise aynıdır. Örne in, H 2 ile O 2 ve H 2 ile O 3 ten olu turulan H 2 O moleküllerinin kimyasal özellikleri aynıdır. Öyleyse, II. açıklama do ru, I. ve III. açıklama yanlı tır. Yanıt : D H + in elektron sayısı, proton sayısından eksik oldu undan e = = 0 dır. Kütle numarası birbirine e it olan farklı element atomları 3 7 izobardır. Bu nedenle, H ile Li izobar de ildir. 3 H atomunun bilinen izotopları, 2 3 H, H (döteryum) ve ir. H (trityum) d Öyleyse, I. ve III. açıklamalar do ru, II. açıklama yanlı tır. Yanıt : C

5 KONU TESTİ 2a+. taneciğinin proton sayısı (p), nötron sayısı (n) ve elektron sayısı (e ) ile a X ilgili, I. n = e dir. II. n = p + dir. III. e = p dir Cu ve Cu + tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Nükleon sayıları farklıdır. B) Çekirdek yükleri aynıdır. C) Nötron sayıları farklıdır. D) Kimyasal özellikleri aynıdır. E) Elektron sayıları farklıdır. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III n 3 X ve Y 2 b iyonlarında 8 er tane elektron bulunmaktadır X 2 iyonunun nötron sayısı, elektron sayısına e ittir. Buna göre, X atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) Buna göre, I. Y nin atom numarası (b) 2 dir. II. X in de erli i (n) 3 tür. III. X in nötron sayısı 24 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Tanecik Kütle numarası Nötron sayısı X 35 8 Y Z Yukarıdaki tabloda kütle numaraları ve nötron sayıları verilen tek atomlu taneciklerden hangileri 39 taneciği ile hem 9 T+ izoton hem izoelektroniktir? A) Yalnız X B) Yalnız Y +2 C) Yalnız Z D) X ve Z E) Y +2 ve Z 7. Proton Kütle Atom Nötron sayısı sayısı numarası X Y 25 3 Z Nötr X, Y ve Z atomlarının bazı nicelikleri yukarıdaki tabloda verilmi tir. Buna göre, I. X ile Y izobardır. II. Y ile Z izotoptur. III. X ile Y nin çekirdek yapıları aynıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4. Nötr haldeki Br atomu elektron aldı ında (indirgendi- inde) X taneci i, elektron verdi inde (yükseltgendi- inde) Y taneci i olu uyor. 8. I. H II. 2 D + III. 3 T Buna göre, X ve Y tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A) X katyondur. B) Y anyondur. C) X ve Y nin kimyasal özellikleri aynıdır. D) X ve Y nin çapları aynıdır. E) X ve Y nin çekirdek yükleri aynıdır. tanecikleri ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Üç tanecik birbirinin izotopudur. B) III. de elektron sayısı, nötron sayısına e ittir. C) I. nin çekirde inde nötron yoktur. D) I. ve II. nin kimyasal özellikleri aynıdır. E) II. nin elektron sayısı sıfırdır.

6 9. Atomlarla ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Elementin özelli ini ta ıyan en küçük taneciktir. B) Çekirdek yükü, elektron sayısına e it ise nötrdür. C) Proton sayısı, elektron sayısından fazla ise katyondur. D) Nükleon sayısı, proton sayısı ile nötron sayısının toplamına e ittir. E) yon haline geçerken proton sayısı de i ir. 3. X elementinin Y ve Z iyonlarında proton (p), nötron (n) ve elektron (e ) sayıları arasındaki ili ki a a ıdaki gibidir. Y : p = n > e ve Z : n = e > p Buna göre, Y ve Z iyonları ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Y katyondur. B) Z anyondur. C) Nükleon sayıları farklıdır. D) yon çapları aynıdır. E) Çekirdek yükleri aynıdır X, Y +, Z + iyonlarının aşağıdaki niceliklerinden hangisi eşit 9 2 değildir? A) Y + iyonunun elektron ve nötron sayısı B) Z +2 iyonunun proton ve nötron sayısı C) Y + ve Z +2 iyonlarının nötron sayısı D) X ve Y + iyonlarının elektron sayısı E) X iyonunun elektron ve nötron sayısı. Bir atomlu negatif ( ) yüklü iyonlar ile ilgili, I. Ametal iyonlarıdır. II. Proton sayıları, elektron sayılarından azdır. III. Anyon olarak adlandırılırlar. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III b b X ile Y iyonlarının, a a+ I. Elektron sayısı II. Nötron sayısı III. Tanecik çapı niceliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki tanecik aynı elemente aittir? A) zoton iki atom B) Elektron sayısı e it olan anyon ve katyon C) zotop iki atom D) Elektron sayısı e it olan nötr atom ve iyon E) zobar iki atom 2. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin temel tanecikleri arasında, n = e > p ilişkisi vardır? (n=nötron sayısı, p=proton sayısı, e =elektron sayısı) 35 A) CI B) 32 S 2 C) 3 P D) K + E) Ca+ 6. n X a iyonunun elektron sayısı, n 2 Y atomunun elektron sayısına e ittir. Buna göre, X iyonunun değerliği (a) aşağıdakilerden hangisidir? A) +4 B) +2 C) + D) 2 E) 4.C 2.E 3.B 4.E 5.D 6.C 7.A 8.D 9.E 0.A.E 2.A 3.D 4.B 5.C 6.B

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 2 Atomun Yapısı Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atomun yapısını bilecek, Atom numarası ve atomu oluşturan parçacıkları tanıyacak, Atomların periyodik cetveldeki yerlerini bilecek, Periyod ve

Detaylı

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun ATOMUN YAPISI Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır. 1. Hafta 1) GİRİŞ veya A : Çekirdeğin Kütle Numarası (Nükleer kütle ile temel kütle birimi arasıdaki orana en yakın bir tamsayı) A > Z Z: Atom Numarası (Protonların sayısı ) N : Nötronların Sayısı A =

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 5 ATOM ÇEKİRDEĞİNİN

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Atom Yapısı ve Atomlar Arası Bağlar Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo

Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo Büyük Fikirler Basit Fikirlerdir Bölüm 4, Ders 2: Periyodik Tablo Temel Kavramlar Periyodik tablo tüm maddeleri oluşturan atomlar hakkında bilgi içeren bir tablodur. Element tek cins atomlardan oluşan

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Malzemelerin Atom Yapısı

Malzemelerin Atom Yapısı Malzemelerin Atom Yapısı Ders içeriği Atom modeli Atom ağırlığı Elektron düzeni Elementlerin periyodik sistemi Malzeme Bilimi Slaytları 2/42 Atom modeli Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ 1.1. KİMYA... 2 1.2. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 1.3. MADDELERİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMİ DÖNGÜSÜ... 4 1.4. MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 5 1.5. MADDELERİN AYIRT

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI 3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI Doğada 103 elementin olduğu bilinmektedir. Bunlardan 84 metal elementlerdir. Metal elementler toksik olan ve toksik olmayan elementler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 1. FÖY. 2 Ders Saati PERİYODİK SİSTEM. Ünite: 4. Periyodik Sistem. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? . FÖY FEN BİLİMLERİ Maddenİn VE ENDÜSTRİ LGS Neler Öğreneceğiz? Ders Saati PERİYODİK SİSTEM Ünite: 4 Periyodik Sistem Periyodik Sistemin Özellikleri Elementlerin Periyot ve Gruplarını Belirleme Periyodik

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Anahtar Kavramlar iyon katyon anyon TANEC KLER N DÜNYASI Hikâyemizde bulunan karakterlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kloryum, Natrium ve Asiller

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı