İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I."

Transkript

1 İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI

2 I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: TARAFLAR 1- İZBAN İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş 2- Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası MADDE 2: TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinde; a) İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. İŞVEREN, b) İşletmenin bütününü işveren adına sevk ve idareye yetkili olanlar İŞVEREN VEKİLİ, c) Bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacak üyelerini temsil eden Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası; DEMİRYOL-İŞ, d) Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçi; ÜYE, e) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan esas işin yapıldığı yerlerle işin niteliği ve yürütümü bakımından bağlı iş yerleri ile her türlü eklenti, araç ve tamamlayıcılar; İŞYERİ, f) İşyeri seviyesindeki işbu toplu iş sözleşmesi; SÖZLEŞME Olarak adlandırılmıştır. MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI İşbu toplu iş sözleşmesi, işkolları tüzüğünün 19. sırasında yer alan Demiryolu Taşımacılığı işkoluna dâhil olan İŞVEREN e ait mevcut bütün işyerlerini ve ileride açılacak tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklerini kapsamına alır ve buralarda işçi niteliğinde çalışan ve DEMİRYOL-İŞ'e üye olan işçilere uygulanır. Ancak Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Müdürler, Genel Müdürlük asistanları, Mühendisler(Kendi işkolunda kendi işini yapanlar), Müşavir ve Danışmanlar(En fazla 10 kişi), Sivil Savunma Uzmanı, İşyeri Hekimi, Bölüm Şefleri(İstasyon şefleri hariç) ve Şef niteliğindeki bölüm sorumluları(yönetim sorumluluğu almış kişiler) TİS kapsamı dışındadır. MADDE 4: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ Toplu İş Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş 1

3 sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar işçi hizmet akdi hükmü olarak devam eder. Her türlü genel mevzuatta işçi lehine yapılacak değişiklikler bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere de aynen uygulanır. MADDE 5: SÖZLEŞME YORUMU VE UYGULAMASI Sözleşmenin hükümleri amaca aykırı yorumlanamaz. Sözleşme gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse özü ile bir bütündür. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar. Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları bizzat veya görevlendirecekleri temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanak ile tespit edilir. MADDE 6: TARAFLARIN TEMSİLİ İşbu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda DEMİRYOL-İŞ ve İzban İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. adına işyerlerinin bütününün yönetiminde görev alan ve üçüncü şahıslara karşı şirketi temsilde işvereni imzası ile temsile yetkili kılınan işveren vekilleri ile Demiryol-İş sendikası ve İzmir şubesi yöneticileri ile Demiryol-İş in atayacağı görevliler temsil eder. MADDE 7: YARARLANMA KOŞULLARI İşbu toplu iş sözleşmesinden DEMİRYOL-İŞ' e üye olan işçiler yararlanırlar. DEMİRYOL-İş e üye olmayanların Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmaları hakkında kanun hükümleri uygulanır. MADDE 8: SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ İşveren, gerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun maddelerinde öngörülen (Genel Hizmet Sözleşmesi) gerekse 4857 sayılı Kanun a dayanılarak (Takım Sözleşmesi) yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi hizmet akitleriyle; bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla DEMİRYOL-İŞ Sendikasına üye olmayanlara, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz. 2

4 MADDE 9: YÜRÜRLÜK VE SÜRE : Bu toplu iş sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir. II. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMADA İŞBİRLİĞİ MADDE 10: KOMİTELER VE İHTİLAFLARIN HALLİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin tatbikatından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları taraflar, bünyeleri içinde halletmeyi prensip olarak kabul ederler. DEMİRYOL-İŞ tarafından işveren işyerlerinde gösterilen sendika temsilcileri ile işveren vekillerinin bu Toplu İş Sözleşmesi tatbikatından doğan aksaklıklara dair birbirlerine müracaat hakları saklı kalmak şartıyla, ihtilafların halli İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. düzeyinde 4 üyeden oluşan İŞYERİ KOMİTESİ teşekkül eder. İşyeri Komitesinin 2 üyesi işveren temsilcilerinden, 2 üyesi de İzmir Şubesinin teklifi ile DEMİRYOL-İş in atayacağı temsilcilerden olacaktır. Komite Başkanlığı İşveren üyelerinden biri tarafından yürütülür. Toplu İş Sözleşmesinin imza edildiği tarihten itibaren komite en geç 20 gün içinde teşekkül eder. Komitenin yazışma ve haberleşme işleri İşverence tayin edilecek bir görevli tarafından komite kararlarına uygun olarak yürütülür. Görevle işyerlerinden ayrılan, izinli ve hastalığı dolayısıyla komite toplantısına katılamayan komite üyeleri yerine, bu üyeleri seçen taraf başka bir üyeyi geçici olarak gönderir. Bu durum bir yazı ile Komiteye bildirilir. Komitenin toplantılarına katılan ve işyerinde çalışan işçi üyelerin toplantı dolayısıyla ücretlerinden kesinti yapılmaz. Komitenin kendisine gelen meseleyi geldiği günden başlayarak en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorunluluğu vardır. Toplantıya katılmayan komite üyeleri hakkında tarafların şikayeti üzerine mensup olduğu teşkilatça kendi statüleri dâhilinde gerekli tedbirler alınır. Komite, oy çokluğu ile karar alır. Başkan dâhil her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır. Komitenin kararlarına uymayan taraf kanuni yollara başvurmakta serbesttir. 3

5 Komitenin, çalışmaları dolayısıyla tahkikat ve sorguya çekmeye yetkisi olmayıp, incelemelerini gerçeği istinat ettirebilmek maksadıyla yazılı olarak ilgililerden konu ile ilgili bilgileri talep ederek yapar. MADDE 11: EĞİTİM Temel eğitim, sendikal eğitim, mesleki ve toplumsal eğitimi kapsayan konularda sendikaca hazırlanan programların uygulanması bakımından sendikanın her kademesindeki görevli yöneticilerin toplu iş sözleşmesi ile kurulması ön görülen kurul üyelerine temsilcilerine ve konfederasyon, sendika genel merkez ile şube genel kurulu delegelerine, sendika tarafından belirlenecek görevlilere, kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine işverence mutabık kalınacak işçilere talep edilen tarihler için ücretli izin verilir. Bir defada iş yeri işçi sayısının % 7 sinden fazlasının eğitim izni kullanması işverenin onayına bağlıdır. Ancak genel kurullar için bu oran aranmaz, her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 10 gün önceden işverene bildirmek zorundadır. Yukarıda adı geçen kurs, seminer, panel ve konferanslara gerektiğinde işçinin eş ve çocukları da katılabilir. Yukarıda açıklanan kurslar dışında işveren tarafından mesleki amaçla meslek geliştirme, intibak vb. nedenlerle düzenlenebilecek kurslar ile yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen kurs ve seminerlere katılanların ücretlerinden bu seminer ve kursların iş saatine giren kısmı ile ilgili bir kesinti yapılamaz. İşveren tarafından düzenlenen her türlü aktivitenin masrafları işveren tarafından karşılanır. İş saati içerisine girmeyen kısmı için de sözleşme şartları içinde ücret ödenir. MADDE 12: İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ DEMİRYOL-İŞ İzmir Şubesinin teklifi ile işveren işyerlerinde aşağıda belirtilen sayıda işyeri sendikası temsilcileri, sendikaca atanır. I- İşçi sayısı 50'ye kadar olan işyerlerinde 1 temsilci, II- İşçi sayısı 51 ila 100'e kadar olan işyerlerinde 2 temsilci, III- İşçi sayısı 101 ila 500'e kadar olan işyerlerinde 3 temsilci, IV- İşçi sayısı 501 ila 1000'e kadar olan işyerlerinde 4 temsilci V- İşçi sayısı 1001 ila 2000'e kadar olan işyerlerinde 6 temsilci, VI- İşçi sayısı 2000'den fazla olan işyerlerinde 8 temsilci gösterilir. Bu temsilcilerin biri Baş temsilci olarak atanır. Atanan temsilcilerin 15 gün içinde kimlikleri İşverene bildirilir. 4

6 a) Baş temsilci ve temsilciler Toplu İş Sözleşmesi süresince ve temsilcilik görevi müddetince sözleşmenin iyi yürümesi, verimlilik ve iş nizamı gibi hususlarda şubesi tarafından verilecek talimat ve alınmış kararlar çerçevesinde ve işçilerin ferdi ve topluca müracaatlarına ve bu suretle doğacak olan iş kaybına meydan verilmemesi için bu görevini iş saatleri dâhilinde 2821 sayılı kanunun 35. maddesindeki esaslara uygun olarak ifa eder. Bu suretle doğacak çeşitli ücret kayıpları işverence ödenir. b) Sendika temsilcilerinin bulunduğu işyerlerinde temsilcilikle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi için işverence münasip bir oda tahsisi yapılır. (Halen temsilci odası bulunmayan işyerlerinde işyeri amiri ile sendika baştemsilcisinin müştereken işyerlerinde tespit edecekleri bir oda verilir) c) İşyeri amiri ile Baş temsilci arasında varılacak anlaşma sonunda tespit edilen iş saatleri içinde sendika İşyeri baştemsilcisi ve İşyeri temsilcileri bu odada toplanarak sözleşmenin tatbikatından çıkan aksaklıkları veya işyerlerinde meydana gelen anlaşmazlıkları müzakere ederler. d) Temsilcilik odalarına işveren imkânlarından azami şekilde istifade edilmek suretiyle birer telefon temin edilir. e) Sendika Baş temsilcisi 08:00 18:00 saatleri arasında çalıştırılır. Sendika yönetici ve temsilcilerinin iş ve işyeri değişikliklerinde muvafakatleri aranır. MADDE 13: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI a) İşyerinde çalışan sendika şube yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu başkan ve üyeleriyle sendika işyeri baştemsilcisi ve temsilcilerinin yazılı izini olmadıkça işyeri değiştirilemez. Hizmet akitleri feshedilemez. b) Yetkili sendika yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerinden ayrılan işçiler; bu görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması halinde işe alınmalarını talep eder. İşveren bu talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işine veya eski işine uygun başka bir işe almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması teşekkülündeki görevin sona ermesinden başlayarak 3 ay içinde geçerlidir. Özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartı ile işten ayrılma tarihinden başlayarak idarecilik süresi içinde bu hak devam eder sayılı yasanın 29. maddesine tabi işçiye yasada belirli işinin verilmemesi halinde ilgiliye kıdem tazminatı hizmet akdinin askıya alındığı tarihten sonra yapılmış toplu sözleşmelerle getirilmiş tüm haklarda ilave edilmek suretiyle verilir. Hizmet akdi askıya alınan yöneticiler tekrar işe dönmek istediklerinde aynı iş veya benzer bir iş verilmemesi halinde iş kanunu hükümlerine göre iş şartları tek taraflı değiştirilmiş kabul edilir ve ilgiliye bu toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş şekle göre kıdem tazminatı ödenir. 5

7 MADDE 14: SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON VE GEREÇLER Sendika; eğitim, seminer, konferans, Şube genel kurulu ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işverenle önceden anlaşmak kaydı ile ücretsiz yararlanır. Ayrıca sendika üyesi işçiler ile sendikanın ikamet ettiği binada bulunan telefonlarla direkt bağlantı kurabilmek için işverene ait telefon santralinden bir abonelik tahsis edilir. Hat kirası sendika tarafından ödenir. Ayrıca işyeri temsilcilik odasına işveren tarafından internet bağlantısı olan bir adet bilgisayar temin edilir. MADDE 15:İLAN TAHTALARI TÜRK-İŞ, DEMİRYOL-İŞ ve İzmir Şubesinin kendi bünyeleri icabı üyelerine yapacağı genelge bildiri, haber vesaire gibi hususların ilan edilmesine mahsus ve kendilerince temin edilen ilan tahtalarının işyerlerinde üyelerin görebileceği münasip bir mahalle asılmasına İşverence müsaade edilir. Bu tahtalara asılacak yazılarda baş temsilci ve şube yetkililerinin imzalarının bulunması icap eder. Yazıların bir nüshası işveren vekiline verilir. Asılacak yazıların sorumluluğu sendikaya aittir. MADDE 16: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNE SENDİKAL ÇALIŞMALAR KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK a) Demiryol - İş sendikası iş yerinde işçilerin tek temsilcisidir. b) Taraflar ilişkilerde birbirine her türlü kolaylığı gösterirler. c) Sendika gerekli gördüğü takdirde üyeleri ile önceden işverene sözlü veya yazılı haber vermek ve işverenin onayını almak koşulu ile iş yerinin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir. d) Demiryol-İş sendikası şube yönetim kurulu üyeleri işverene haber vermek ve işin yapılmasını engellememek şartıyla üyesi olan işçileri işyerinde ziyaret edebilir.(makinist mahalli hariç) MADDE 17: ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ Sendika üyesi olup ta ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listeleri ile en geç her ayın sonunda sendikanın istemine gerek olmaksızın düzenli olarak aidat listelerinde işaret edilmek suretiyle sendikaya gönderilir. 6

8 III. BÖLÜM ÇALIŞMA ESASLARI MADDE 18: SÜRESİ BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ AKİTLERİ İşçiler belirli ve belirsiz süreli iş akitleri ile işe alınırlar, sözleşme kapsamındaki işçiler unvansız çalıştırılamazlar. 1- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler süresi belirli olmayan iş akitleri ile işe alınıp çalıştırılan işçilerdir. 2- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen mevsimlik ve belirli bir işin yapılması için işe alınan işçiler ile yapılan akitler süresi belirli iş akitleridir. 3- Süresi belirli iş akitlerinin devam süreleri ile ilgili 4857 sayılı iş kanununun 11 ve 12. maddelerinin hükümleri uygulanır. 4- a) 4857 sayılı İş Kanunun 29.maddesine göre, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe almalarda, b) Kurum kanalı ile işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçilerin yeniden işe alınmalarında Kurum aracılığı gerekmez. İşe alınmalarda sırasıyla kıdemi fazla olan, İşverenin işyerlerinde çalışmakta iken ölen, emekli olanların çocukları aranan niteliklere sahip ise tercih edilir. 5- Yeni işe alınacak işçilerin imtihan usul ve esasları İşverence belirlenir. MADDE 19: DENEME SÜRESİ İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren 3 (üç) aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilgisi ihbar önellerine uyulmaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonunda işçinin ilgisi kesilmemiş ise artık kadrolu işçi vasfını iktisap etmiş olur. Evvelce işyerinde çalışırken tenkisatla veya makul mazeretlerle işinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz, derhal daimi işçi kadrosuna alınırlar. MADDE 20: TEKRAR İŞE ALMA a) Hastalığının kronik olmaması kaydı ile, hastalığı sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar, b) Maluliyet işlemine tabi tutulmuş olup sigortaca yapılan kontrol muayenesi sonucu maluliyet aylığı kesilen ve yaşlılık aylığına hak kazanamayanlar, 7

9 Müracaatları halinde ayrıldıkları tarihten itibaren 4 (dört) ay geçmemiş ise ayrıldıkları tarihteki ücret ve kazanılmış haklarına ek olarak toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski işlerine ve yerlerine alınırlar. MADDE 21: ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMASI ve ASKERLİK YARDIMI I- Muvazzaf Askerlik a) Muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılan işçiye, iş yerinden ayrılacakları tarihten 7 gün önce kıdem tazminatı ödenir. b) Muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılanlardan, terhisini müteakip 1 ay içinde müracaat edenler askerlik öncesi çalışmış olduğu departmana yeni işçi alımında öncelikli olarak işe alınır. II- Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra, talim veya Sivil Savunma maksadıyla mükellefiyet altına alınan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez. Yükümlülük altına alan makamlarca herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde, yükümlülük altında kaldıkları müddete ait ücretleri tam olarak ödenir. Bahsi geçen makamlarca bir ödeme yapılıp da bu ödemenin miktarı işçinin ücretinden az olduğu takdirde işveren yalnız aradaki farkı öder. Yükümlülük altında kaldığı süreler yokluktan sayılmaz. Yükümlülük süresinin bir aya kadar olan kısmının ücreti avans olarak ödenir. Yükümlülük süresi bir ayı geçerse ücret ödenmez. Bu fıkra hükmü yükümlülüğün bitiminden sonra 5 gün içinde tekrar işe dönenlere uygulanır. MADDE 22: GÖZALTI, TUTUKLULUK VE MAHKUMUYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE ALINMA 1- İşçi yüz kızartıcı suçlar hariç herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı taktirde hizmet sözleşmesi fesih edilmiş sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. 2- Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçilerin hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır. 3- Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı, b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, c) Beraat kararı verilmesi, d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, 8

10 nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 4- Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır. 5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden: a) 6 ay ve daha az ceza alan, b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler. 6- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar. 7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler, sürücüler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla; a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde, b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır. c) Kamu davalarına tanık olarak çağrılanların bu sebeple işten ayrı kaldıkları süre için ücretlerinden bir kesinti yapılamaz. d) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile karayollarında meydana gelecek kazalarda görevlendirilmiş ehliyetli şirket personeli şoför ve sürücünün kusuru kesinleşen trafik veya bilirkişi raporuna göre tali kusurlu veya daha az ise kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence karşılanır. 9

11 8- Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik hükümlerine göre makinist işçileri ile mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörleri, demiryolu üzerinde işverene ait demiryolu araçlarını kullanırken meydana gelecek kaza/olaylarda gözaltı veya tutuklandıkları takdirde; a) Gözaltı süresi ile 6 aya kadar süren tutukluluk hallerinde aylık ücretinin 1/2' si ödenir. b) Kaza/olaylar ile ilgili yapılan idari soruşturmalar neticesinde Kurum tarafından yapılan soruşturma ve disiplin/kaza kurulu kararlarında kusurlu görülmeyenlerin (a) bendinde belirtilen ödenmeyen aylık ücretlerinin arta kalan 1/2' si daha ödenir. c) Kaza/olaylardan dolayı 6 ay tutuklu kaldığı süre içinde sonuçlanmayan davalardan sonraki adli yargılama süresince ücretsiz izinli sayılır. Adli yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi halinde, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başvurması halinde işyerinde tekrar işe alınır. İşe başlatılanların ücretsiz izinli kaldığı süreler kıdeminden sayılmaz. MADDE 23: AİLE BEYANNAMESİ İşçiler; işe başladıkları günden itibaren en geç bir hafta içinde eş, çocuk, ana, baba, kardeş gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseleri gösterir imzalı bir aile beyannamesini işverene verir. Bu aile beyannamesinin şekli işverence tespit edilir. Aile beyannamesinde kayıtlı bulunan kimselerde vukua gelecek değişiklikler veya aile beyannamesine yapılacak ilaveler değişikliğin vukuundan itibaren en geç bir ay içerisinde işverene bildirilir. Herhangi bir nedenle işten ayrılıp, bilahare tekrar işe alınanlar da yeniden bir aile beyannamesi vermeye mecburdurlar. MADDE 24: HİZMET AKDİNİN SON BULMASI İŞTEN ÇIKARILMA 1- Bireysel Çıkarma: a) Deneme süresi içinde işverence b) Belirli süreli akitlerde sürenin bitiminde işverence c) İş yasasının 25/II. maddesine göre tazminatsız olarak sözleşmede belirtilen kural ve ilkelere göre disiplin kurulunca d) İşçinin; iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşlarından aldığı rapor süresince iş akdi fes edilemez. e) İşçi rapor almayı alışkanlık haline getirmişse ve bu durumda işçinin açık suistimali görülürse disiplin kurulu kararı ile işine son verilebilir. 10

12 2- Zorunlu Toplu Çıkarma: a) Kendi isteği ile ayrılacak olanlar b) Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar c) Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler. d) Sosyal Sigortalar Kurumundan emeklilik hakkının kazanılmasına 1 yıl veya daha az bir zaman kalmış bulunan işçiler, bu süre bitene kadar işten çıkartılamazlar. e) Zorunlu toplu işten çıkarmayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde, 4857 sayılı iş yasası hükümleri uygulanır. f) Sendika yöneticileri (yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile iş yeri sendika temsilcileri her halükarda çalıştığı departmandan en son çıkarılırlar.) g) Zorunlu işten çıkarmalarda aynı işi yapanlar arasında işe ilk giren işçi en son işten çıkarılır ilkesi uygulanır. MADDE 25: AKDİN FESHİ VE BİLDİRİM ÖNELLERİ Süresi belirli olmayan hizmet akitleri ile çalışan daimi işçilerin hizmet akitlerinin işveren tarafından iş kanununun 25. maddesinde yazılı haller dışında fes edilmesi halinde a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 2 hafta sonunda b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 4 hafta sonunda c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 6 hafta sonunda d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 8 hafta önceden durum yazılı olarak bildirilir. Bildirim şartına uyulmadığı takdirde işçiye yukarıdaki yazılı tazminat tutarı ödenir. Bu tazminatın ödenmesinde 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi esas alınır. Bildirim önerilerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi suretiyle iş akdinin fes edildiği durumlarda işçinin bildirim önelinin hesabında nakdi ve ayni haklarının tümü dikkate alınır. Akdin feshi durumunda işçiye yapılacak her türlü ödemenin fesihten itibaren 15 günü geçmesi halinde her geçen gün için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Akdin feshi iş yasasının 17. maddesinin sondan 2. fıkrasındaki koşulları taşıyorsa anılan fıkradaki 3 kat tutarı ibaresi uygulanır. 11

13 MADDE 26: YENİ İŞ ARAMA İZNİ Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda işçiye bildirim önelleri sırasında ve çalışma saatleri içinde, günde 2 saat yeni iş arama izni verilir. İşçi isterse işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlamak kaydıyla iş arama iznini topluca kullanabilir. MADDE 27: İŞ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ : İş ve iş yeri değişikliği çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olmaksızın; İşçiler, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye hudutları içindeki bir başka iş yerine işverence nakledilmeleri mümkündür. İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki iş yerlerine daimi olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz. Ancak bu süre 3 ayı geçemez. Belediye hudutları dışındaki iş yerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde iş sözleşmeleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nakle rıza gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir. İş ve iş yeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. MADDE 28: İŞ SÜRELERİ İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işverenin bütün işyerlerinde haftalık iş süresi genel olarak 45 saat esasına göre 5 veya 6 gün uygulanır. İşyeri komitesi tarafından çalışma gün ve saatleri, işe başlama, dinlenme, paydos saatleri işin mahiyetine, mevsimine işe gelip gitme imkânlarına, mahalli örf ve adetlere göre işe başlama, dinlenme ve paydos saatlerinde değişiklik yapabilir, bu değişiklik ilan edilir. a) Bir ve ikili posta ile çalışan işyerlerinde günlük çalışma 9 saati geçmemek üzere, işe başlama, dinlenme ve paydos saatleri işyeri komitesince tespit edilir. b) Üçlü vardiya ile çalışılan işyerlerinde işçilerin işe başlama ve paydos saatleri; haftalık çalışma süresi 6 gün ve 45 saat olmak ve bir gün dinlenme verilmek kaydıyla işyeri komitesince tespit edilir. c) Giriş çıkış kaydını unutan işçilerin çalıştığı, amiri tarafından belirlendiğinde ücreti tam olarak ödenir. 12

14 Personel devam kontrol sistemini kullanmamayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili disiplin kovuşturması yapılır. MADDE 29: ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER a) İş kanunun 66. maddesinde sayılan hususlar, b) İşverenin işini yaparken meydana gelen olaylardan dolayı mahkeme, karakol ve hastanede geçen süreler, c) Gün içinde verilen idari izin süreleri, d) Hastalıkları sebebiyle işyeri hekimine veya SSK, Belediye Sağlık Tesisleri, Sağlık Ocakları, Devlet Hastaneleri veya sevkle gönderilen 2. sağlık ünitelerine gidilmesi halinde teşhis, tetkik, tedavi için geçirilen süreler ile yolda geçirilen süreler, Çalışılmış gibi sayılır. MADDE 30: İŞE GEÇ GELME a) İşçiler işyerinde ilan edilmiş olan işe başlama dinlenme ve paydos saatlerine riayet etmek zorundadırlar. İşveren işe geç gelen işçileri işe başlatıp başlatmamakta serbesttir. Ancak; 1 maaş ayında 2 defaya kadar olan ve 10 dakikayı geçmeyen gecikme süreleri iş müddetinden sayılır. b) Çeşitli tabiat şartlarının (yangın, deprem, su baskını vb.) oluşması halinde ulaşım araçlarının çalışamaması nedeniyle işe geç kalınan süreler iş süresinden sayılır. Bu nedenlerle ücretlerinden kesinti yapılmaz ve yıllık izinlerinden mahsup edilmez. IV. BÖLÜM ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER MADDE 31: ÜCRET ZAMMI 1.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük yevmiyelerine tarihinden itibaren günlük brüt 2.50-(ikilira ellikuruş)tl seyyanen zam yapılmıştır. 1.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı : 13

15 İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. 2.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. 2.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. MADDE 32: YENİ İŞE ALINACAKLARIN ÜCRETLERİ İzban İzmir banliyö taşımacılığı A.Ş. nin bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki iş yerlerine yeni alınacak işçilere asgari ücret ödenir. 3 aylık deneme süresinin sonunda Demiryol-İş sendikasına üye olmaları halinde, üyeliğin sendikaca onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere iş bu toplu iş sözleşmesinin ücretleri belirleyen ilgili maddesine göre ücret ödenir. (Bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe alınan ve sendikaya üye olan işçilere sendikaya üye olduktan sonra alacakları ücret 31. Maddede belirlenecektir. MADDE 33: POSTA USULÜ ÇALIŞMA İşin gerektirdiği hallerde işçiler tekli, ikili veya üçlü postalar halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi arka arkaya iki haftadan fazla gece postasında çalıştırılamaz. Posta cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. İki hafta gece çalışan işçi, takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Postalar halinde çalıştırılan işçiler 12 saat dinlenmeden önce işe çağrılamazlar. Posta değişimlerinde 32 saat geçmedikçe işe çağırılamazlar. MADDE 34: GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ Saat 20:00-06:00 arasında yapılan çalışmalar Gece Çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 15 zamlı ödenir. MADDE 35: İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI a) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden Teknikerler, Teknisyenler ve Makinistlere fiilen çalışılan günlerde 2.-(iki)TL/gün iş güçlüğü tazminatı ödenir. b) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden a fıkrasında yazılı olanların dışındaki işçilere 14

16 fiilen çalışılan günler için (birlira ellikuruş)tl/gün işgüçlüğü tazminatı ödenir. MADDE 36: KASA TAZMİNATI Vezne ve gişe çalışanlarına çalıştıkları süreyle orantılı olarak % 5 (yüzde beş) kasa tazminatı ödenir. Başka bir ad altında bir ödemenin yapılması bu tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez. MADDE 37: FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ Fazla çalışma konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak fazla çalışma ücreti % 60 zamlı olarak ödenir. MADDE 38: HAFTA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: a) Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili Pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili, çalışmaya başlandığı 6. Günü takip eden 7. Gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir. b) Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir. (a) ve (b) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. MADDE 39: ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELERİN YAPILMASI a) İşyerinde çalışan her işçi için adı soyadı, işe giriş tarihi, saat ücreti ve işini gösterir puantaj kartları düzenlenir. Bu kartlar, normal mesai ve fazla çalışmaya ait sütunları ihtiva eder. b) İşçiye ücret ödenirken bütün tahakkukları, kesintileri, eline geçmesi gereken net miktarı gösteren bir ücret hesap pusulası verilir. c) İşçi ücretleri her ayın en geç 7. gününe kadar banka hesabına yatırılır. MADDE 40- ÜCRET AVANSI ÖDENMESİ İşçinin talebi halinde her ayın 22 sin de ilk hak edişinden kesilmek üzere 15 günlük ücreti tutarında avans verilir. 15

17 MADDE 41: İKRAMİYE : İşveren, Sendika üyesi işçilere, her yıl Eylül ve Mart aylarında 25 er günlük olmak üzere yılda toplam 50 günlük ikramiye ödemesinde bulunur. MADDE 42: GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Eski uygulamaya devam edilir. MADDE 43: YEMEK YARDIMI İşçilere, işverence fiilen çalıştıkları her gün için yemek verilmesi esastır. Mevcut uygulamadaki oranlarla devam edilir. a) İşçilere çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2500 kalorili doyurucu, besleyici ve kaliteli yemek verilir. (Tatlı, meyve, komposto, cacık, yoğurt, salata ve benzeri yardımcı yiyecekler 3 kap yemeğe ilave olarak ayrıca verilir.) b) Yemek verilememesi durumu ile sağlık kuruluşlarından perhiz raporu alan, Ramazan ve Muharrem aylarında oruç tutanlara fiilen çalışılan günler için tarihine kadar mevcut uygulamaya devam olunur tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için net 8.- (sekiz)tl/gün, tarihinden itibaren net (sekizlira ellikuruş)tl/gün yemek yardımı ödenir. MADDE 44: BAYRAM HARÇLIKLARI Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından 2 gün önce ayrı ayrı brüt 200,00 TL bayram harçlığı verilir. MADDE 45: YAKACAK YARDIMI İşçilere, her ay yakacak yardımı olarak 30.-(otuz)TL/ay yakacak yardımı ödenir. MADDE 46: EVLENME YARDIMI İşçilere, evlenmeleri halinde Nikâh belgesini ibraz etmeleri koşulu ile işverence brüt 175,00 TL(YÜZYETMİŞBEŞ) tutarında evlenme yardımı yapılır. Evlenenler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa, bu yardım her ikisine de ayrı ayrı bir defa yapılır. 16

18 MADDE 47: DOĞUM YARDIMI İşçinin eşinin doğum yapması yada işçi kadın ise, kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek koşulu ile işverence işçiye 2 çocuğa kadar brüt 175,00TL(YÜZYETMİŞBEŞ) tutarında doğum yardımı yapılır. Bir batında birden fazla çocuk doğması halinde her bir çocuk için bu doğum yardımı ayrı ayrı yapılır. Çocuğun ölü doğması halinde, sadece doğum yardımı yapılır. Eşlerin ikisi de aynı işverende çalışıyorsa, bu yardım birine verilir. MADDE 48: ÖLÜM YARDIMI I. İşçilerin: a) Eceli ile ölümlerinde 1 (bir) aylık ücretleri tutarında, b) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçilerin ölümünde 3 aylık ücreti tutarında ölüm yardımı kanuni varislerine ödenir. II. İşçinin eşi, çocukları, ana, baba, kardeş gibi bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ölümü halinde ise işçiye brüt 120,00TL(YÜZYİRMİ) tutarında ölüm yardımı ödenir. MADDE 49: AFET YARDIMI Maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları deprem yangın sel gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye brüt 700,00TL ye(yediyüz) kadar tabii afet yardımı ödenir. Tabii afete uğrayanları sendika ile işveren müştereken tespit eder. Bu tespitte hasar yukarıda belirtilen limitleri aşması halinde yardımın tavanı ödenir. MADDE 50: ÇOCUK YARDIMI İşveren sendika üyesi işçilere, iki çocukla sınırlı olmak üzere her ay 20.- (yirmi)tl çocuk yardımı ödemesinde bulunur. MADDE 51: ÖĞRENİM YARDIMI Üye işçilere, tahsilde olan her bir çocuğu için yılda bir defa 15 Eylül tarihinde aşağıda yazılı miktarlarda öğrenim yardımı yapılır. Hazırlık ve İlköğretimde okuyan her çocuk için 150,00(YÜZELLİ) TL Orta, Lise ve dengi okullarda okuyan her çocuk için 200,00(İKİYÜZ) TL Yüksek öğrenim gören her çocuk için 300,00(ÜÇYÜZ) TL 17

19 MADDE 52: İZİN PARASI Yıllık ücretli izne çıkan işçiye brüt 150,00TL(YÜZELLİ) izin parası verilir. MADDE 53: ULAŞIM ve HABERLEŞME Bu konuda işyerindeki Kent Kart uygulamasına devam olunur. MADDE 54: KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ: A) Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi İş Kanun unda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminat ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilere her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. B) Hesaplaması ve Ödemesi : Bu konuda Kanun hükümleri uygulanır. V. BÖLÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MADDE 55: İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI I- a) İşyerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. b) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı işçilere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin hasta kaldığı müddete ait ücretlerinin tutarından az olduğu takdirde SGK dan ödenek alındığı belgelenmek şartıyla farkı işverence ödenir. Bu madde gereğince yapılacak ödemeler SGK ca ödenek verildiği sürece devam eder. II- a) İş yerinde meydana gelen iş kazaları, derhal o yer yetkili zabıtasına ve en geç iki gün içinde de ilgili SGK şubesine bildirilir. Bu bildirim kurumca hazırlanan ve SGK şubelerinden temin olunacak haber verme kâğıtlarının doldurulması ve SGK şubesine verilmek suretiyle olur. 18

20 b) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile meydana gelecek trafik kazalarında istihdam edilen şoförün ve sürücünün kusuru trafik ve bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise, metro hattında meydana gelen kazalarda da sürücünün veya şoförün kusuru, trafik veya bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise, kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence karşılanır. Yukarıdaki hükümlerden yararlanan işçilere disiplin hükümleri uygulanır. MADDE 56: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER İşveren bu toplu iş sözleşmesine konu işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmeliklerin tüm hükümlerini uygulamakla beraber 4857 sayılı iş kanununun maddelerinin ve bunlara bağlı yönetmelik ve tüzüklerin işyerinde uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu tüzüklerin yanı sıra işveren işyerlerinde çalıştırılan işçi sayılarına uygun olarak işçilerin sağlıklı bir şekilde soyunmalarını temin edecek yeterli sayıda soyunma dolabının içinde bulunduğu mevsim şartlarına göre ısıtılabilen ve soğutulabilen soyunma yerlerini işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdür. Yine özellikle tamir ve bakım ünitelerinin yoğunlukta olduğu bölümlerde işçilerin rahatça yıkanıp banyo yapabilecekleri sıcak-soğuk su tesisatlı banyo mahallerini işçi sayısına göre düzenlemekle yükümlüdür. Hafta sonları işyerlerinin çalışması halinde de banyolarda sıcak su bulundurulacaktır. İşveren işçilerin ara dinlenmesi saatlerinde rahatça yemek yenebilecek mahalleri işyerlerinde düzenlemekle yükümlüdür. İşçilerin yemek sonrası veya çıkacak işleri beklerken oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri dinlenme yerleri işyeri içerisinde temin edilir. MADDE 57: HASTALIK YARDIMI 1. Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin 5 (beş) gün ve daha fazla istirahatlı olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. 2. İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde, iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır. 19

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) İLE PRATT&WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LİMİDET ŞİRKETİ ARASINDA AKDEDİLECEK 1. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN. TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN. TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI (T Ü H Ġ S ) Ġ L E ÖZ ORMANCILIK VE TARIM, AVCILIK VE BALIKÇILIK

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 01.01.2013-31.12.2015 1 2 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE HARB SANAYİ VE YARDIMCI

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER TANIMLAMALAR: Madde 1: Bu Toplu İş Sözleşmesinin metni içinde: a) Bu sözleşmede taraf olan, Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi 1. Sok No:7/A Yenimahalle-

Detaylı

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAVIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ : TEZ-KOOP-İŞ (Uyuşmazlık Konusu Maddeleri Yüksek Hakem

Detaylı

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-IS KAMU İSLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-IS TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TARAFLAR ve TANIMLAR Madde - 1 Bu Toplu İş

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-Hukuki Niteliği: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), aralarında imzaladıkları

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ İTHY A.O 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDELER 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 OR-KOOP TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER ANKARA 29/07/ 2002 PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE : 1- Bu Yönetmelik, (OR-KOOP) S.S.

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 963

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 963 DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı: 12586 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa: 1849 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı