İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I."

Transkript

1 İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI

2 I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: TARAFLAR 1- İZBAN İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş 2- Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası MADDE 2: TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinde; a) İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. İŞVEREN, b) İşletmenin bütününü işveren adına sevk ve idareye yetkili olanlar İŞVEREN VEKİLİ, c) Bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacak üyelerini temsil eden Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası; DEMİRYOL-İŞ, d) Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçi; ÜYE, e) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan esas işin yapıldığı yerlerle işin niteliği ve yürütümü bakımından bağlı iş yerleri ile her türlü eklenti, araç ve tamamlayıcılar; İŞYERİ, f) İşyeri seviyesindeki işbu toplu iş sözleşmesi; SÖZLEŞME Olarak adlandırılmıştır. MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI İşbu toplu iş sözleşmesi, işkolları tüzüğünün 19. sırasında yer alan Demiryolu Taşımacılığı işkoluna dâhil olan İŞVEREN e ait mevcut bütün işyerlerini ve ileride açılacak tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklerini kapsamına alır ve buralarda işçi niteliğinde çalışan ve DEMİRYOL-İŞ'e üye olan işçilere uygulanır. Ancak Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, Müdürler, Genel Müdürlük asistanları, Mühendisler(Kendi işkolunda kendi işini yapanlar), Müşavir ve Danışmanlar(En fazla 10 kişi), Sivil Savunma Uzmanı, İşyeri Hekimi, Bölüm Şefleri(İstasyon şefleri hariç) ve Şef niteliğindeki bölüm sorumluları(yönetim sorumluluğu almış kişiler) TİS kapsamı dışındadır. MADDE 4: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ Toplu İş Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş 1

3 sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar işçi hizmet akdi hükmü olarak devam eder. Her türlü genel mevzuatta işçi lehine yapılacak değişiklikler bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere de aynen uygulanır. MADDE 5: SÖZLEŞME YORUMU VE UYGULAMASI Sözleşmenin hükümleri amaca aykırı yorumlanamaz. Sözleşme gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse özü ile bir bütündür. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar. Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları bizzat veya görevlendirecekleri temsilcileri aracılığı ile ortaklaşa çözümlerler ve sonuç bir tutanak ile tespit edilir. MADDE 6: TARAFLARIN TEMSİLİ İşbu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda DEMİRYOL-İŞ ve İzban İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. adına işyerlerinin bütününün yönetiminde görev alan ve üçüncü şahıslara karşı şirketi temsilde işvereni imzası ile temsile yetkili kılınan işveren vekilleri ile Demiryol-İş sendikası ve İzmir şubesi yöneticileri ile Demiryol-İş in atayacağı görevliler temsil eder. MADDE 7: YARARLANMA KOŞULLARI İşbu toplu iş sözleşmesinden DEMİRYOL-İŞ' e üye olan işçiler yararlanırlar. DEMİRYOL-İş e üye olmayanların Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmaları hakkında kanun hükümleri uygulanır. MADDE 8: SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ İşveren, gerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun maddelerinde öngörülen (Genel Hizmet Sözleşmesi) gerekse 4857 sayılı Kanun a dayanılarak (Takım Sözleşmesi) yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi hizmet akitleriyle; bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla DEMİRYOL-İŞ Sendikasına üye olmayanlara, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz. 2

4 MADDE 9: YÜRÜRLÜK VE SÜRE : Bu toplu iş sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir. II. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMADA İŞBİRLİĞİ MADDE 10: KOMİTELER VE İHTİLAFLARIN HALLİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin tatbikatından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları taraflar, bünyeleri içinde halletmeyi prensip olarak kabul ederler. DEMİRYOL-İŞ tarafından işveren işyerlerinde gösterilen sendika temsilcileri ile işveren vekillerinin bu Toplu İş Sözleşmesi tatbikatından doğan aksaklıklara dair birbirlerine müracaat hakları saklı kalmak şartıyla, ihtilafların halli İZBAN İzmir banliyö taşımacılığı sistemi ticaret A.Ş. düzeyinde 4 üyeden oluşan İŞYERİ KOMİTESİ teşekkül eder. İşyeri Komitesinin 2 üyesi işveren temsilcilerinden, 2 üyesi de İzmir Şubesinin teklifi ile DEMİRYOL-İş in atayacağı temsilcilerden olacaktır. Komite Başkanlığı İşveren üyelerinden biri tarafından yürütülür. Toplu İş Sözleşmesinin imza edildiği tarihten itibaren komite en geç 20 gün içinde teşekkül eder. Komitenin yazışma ve haberleşme işleri İşverence tayin edilecek bir görevli tarafından komite kararlarına uygun olarak yürütülür. Görevle işyerlerinden ayrılan, izinli ve hastalığı dolayısıyla komite toplantısına katılamayan komite üyeleri yerine, bu üyeleri seçen taraf başka bir üyeyi geçici olarak gönderir. Bu durum bir yazı ile Komiteye bildirilir. Komitenin toplantılarına katılan ve işyerinde çalışan işçi üyelerin toplantı dolayısıyla ücretlerinden kesinti yapılmaz. Komitenin kendisine gelen meseleyi geldiği günden başlayarak en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorunluluğu vardır. Toplantıya katılmayan komite üyeleri hakkında tarafların şikayeti üzerine mensup olduğu teşkilatça kendi statüleri dâhilinde gerekli tedbirler alınır. Komite, oy çokluğu ile karar alır. Başkan dâhil her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır. Komitenin kararlarına uymayan taraf kanuni yollara başvurmakta serbesttir. 3

5 Komitenin, çalışmaları dolayısıyla tahkikat ve sorguya çekmeye yetkisi olmayıp, incelemelerini gerçeği istinat ettirebilmek maksadıyla yazılı olarak ilgililerden konu ile ilgili bilgileri talep ederek yapar. MADDE 11: EĞİTİM Temel eğitim, sendikal eğitim, mesleki ve toplumsal eğitimi kapsayan konularda sendikaca hazırlanan programların uygulanması bakımından sendikanın her kademesindeki görevli yöneticilerin toplu iş sözleşmesi ile kurulması ön görülen kurul üyelerine temsilcilerine ve konfederasyon, sendika genel merkez ile şube genel kurulu delegelerine, sendika tarafından belirlenecek görevlilere, kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine işverence mutabık kalınacak işçilere talep edilen tarihler için ücretli izin verilir. Bir defada iş yeri işçi sayısının % 7 sinden fazlasının eğitim izni kullanması işverenin onayına bağlıdır. Ancak genel kurullar için bu oran aranmaz, her iki durumda da sendika isim listesini yazılı olarak 10 gün önceden işverene bildirmek zorundadır. Yukarıda adı geçen kurs, seminer, panel ve konferanslara gerektiğinde işçinin eş ve çocukları da katılabilir. Yukarıda açıklanan kurslar dışında işveren tarafından mesleki amaçla meslek geliştirme, intibak vb. nedenlerle düzenlenebilecek kurslar ile yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen kurs ve seminerlere katılanların ücretlerinden bu seminer ve kursların iş saatine giren kısmı ile ilgili bir kesinti yapılamaz. İşveren tarafından düzenlenen her türlü aktivitenin masrafları işveren tarafından karşılanır. İş saati içerisine girmeyen kısmı için de sözleşme şartları içinde ücret ödenir. MADDE 12: İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ DEMİRYOL-İŞ İzmir Şubesinin teklifi ile işveren işyerlerinde aşağıda belirtilen sayıda işyeri sendikası temsilcileri, sendikaca atanır. I- İşçi sayısı 50'ye kadar olan işyerlerinde 1 temsilci, II- İşçi sayısı 51 ila 100'e kadar olan işyerlerinde 2 temsilci, III- İşçi sayısı 101 ila 500'e kadar olan işyerlerinde 3 temsilci, IV- İşçi sayısı 501 ila 1000'e kadar olan işyerlerinde 4 temsilci V- İşçi sayısı 1001 ila 2000'e kadar olan işyerlerinde 6 temsilci, VI- İşçi sayısı 2000'den fazla olan işyerlerinde 8 temsilci gösterilir. Bu temsilcilerin biri Baş temsilci olarak atanır. Atanan temsilcilerin 15 gün içinde kimlikleri İşverene bildirilir. 4

6 a) Baş temsilci ve temsilciler Toplu İş Sözleşmesi süresince ve temsilcilik görevi müddetince sözleşmenin iyi yürümesi, verimlilik ve iş nizamı gibi hususlarda şubesi tarafından verilecek talimat ve alınmış kararlar çerçevesinde ve işçilerin ferdi ve topluca müracaatlarına ve bu suretle doğacak olan iş kaybına meydan verilmemesi için bu görevini iş saatleri dâhilinde 2821 sayılı kanunun 35. maddesindeki esaslara uygun olarak ifa eder. Bu suretle doğacak çeşitli ücret kayıpları işverence ödenir. b) Sendika temsilcilerinin bulunduğu işyerlerinde temsilcilikle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi için işverence münasip bir oda tahsisi yapılır. (Halen temsilci odası bulunmayan işyerlerinde işyeri amiri ile sendika baştemsilcisinin müştereken işyerlerinde tespit edecekleri bir oda verilir) c) İşyeri amiri ile Baş temsilci arasında varılacak anlaşma sonunda tespit edilen iş saatleri içinde sendika İşyeri baştemsilcisi ve İşyeri temsilcileri bu odada toplanarak sözleşmenin tatbikatından çıkan aksaklıkları veya işyerlerinde meydana gelen anlaşmazlıkları müzakere ederler. d) Temsilcilik odalarına işveren imkânlarından azami şekilde istifade edilmek suretiyle birer telefon temin edilir. e) Sendika Baş temsilcisi 08:00 18:00 saatleri arasında çalıştırılır. Sendika yönetici ve temsilcilerinin iş ve işyeri değişikliklerinde muvafakatleri aranır. MADDE 13: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI a) İşyerinde çalışan sendika şube yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu başkan ve üyeleriyle sendika işyeri baştemsilcisi ve temsilcilerinin yazılı izini olmadıkça işyeri değiştirilemez. Hizmet akitleri feshedilemez. b) Yetkili sendika yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerinden ayrılan işçiler; bu görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması halinde işe alınmalarını talep eder. İşveren bu talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işine veya eski işine uygun başka bir işe almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması teşekkülündeki görevin sona ermesinden başlayarak 3 ay içinde geçerlidir. Özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartı ile işten ayrılma tarihinden başlayarak idarecilik süresi içinde bu hak devam eder sayılı yasanın 29. maddesine tabi işçiye yasada belirli işinin verilmemesi halinde ilgiliye kıdem tazminatı hizmet akdinin askıya alındığı tarihten sonra yapılmış toplu sözleşmelerle getirilmiş tüm haklarda ilave edilmek suretiyle verilir. Hizmet akdi askıya alınan yöneticiler tekrar işe dönmek istediklerinde aynı iş veya benzer bir iş verilmemesi halinde iş kanunu hükümlerine göre iş şartları tek taraflı değiştirilmiş kabul edilir ve ilgiliye bu toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş şekle göre kıdem tazminatı ödenir. 5

7 MADDE 14: SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON VE GEREÇLER Sendika; eğitim, seminer, konferans, Şube genel kurulu ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon, araç ve gereçlerinden işverenle önceden anlaşmak kaydı ile ücretsiz yararlanır. Ayrıca sendika üyesi işçiler ile sendikanın ikamet ettiği binada bulunan telefonlarla direkt bağlantı kurabilmek için işverene ait telefon santralinden bir abonelik tahsis edilir. Hat kirası sendika tarafından ödenir. Ayrıca işyeri temsilcilik odasına işveren tarafından internet bağlantısı olan bir adet bilgisayar temin edilir. MADDE 15:İLAN TAHTALARI TÜRK-İŞ, DEMİRYOL-İŞ ve İzmir Şubesinin kendi bünyeleri icabı üyelerine yapacağı genelge bildiri, haber vesaire gibi hususların ilan edilmesine mahsus ve kendilerince temin edilen ilan tahtalarının işyerlerinde üyelerin görebileceği münasip bir mahalle asılmasına İşverence müsaade edilir. Bu tahtalara asılacak yazılarda baş temsilci ve şube yetkililerinin imzalarının bulunması icap eder. Yazıların bir nüshası işveren vekiline verilir. Asılacak yazıların sorumluluğu sendikaya aittir. MADDE 16: SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNE SENDİKAL ÇALIŞMALAR KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK a) Demiryol - İş sendikası iş yerinde işçilerin tek temsilcisidir. b) Taraflar ilişkilerde birbirine her türlü kolaylığı gösterirler. c) Sendika gerekli gördüğü takdirde üyeleri ile önceden işverene sözlü veya yazılı haber vermek ve işverenin onayını almak koşulu ile iş yerinin salon veya uygun bir yerinde toplantı yapabilir. d) Demiryol-İş sendikası şube yönetim kurulu üyeleri işverene haber vermek ve işin yapılmasını engellememek şartıyla üyesi olan işçileri işyerinde ziyaret edebilir.(makinist mahalli hariç) MADDE 17: ÇALIŞAN İŞÇİLERİN LİSTESİNİN VERİLMESİ Sendika üyesi olup ta ölen, emekli olan, işten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan işçilerin onaylı isim listeleri ile en geç her ayın sonunda sendikanın istemine gerek olmaksızın düzenli olarak aidat listelerinde işaret edilmek suretiyle sendikaya gönderilir. 6

8 III. BÖLÜM ÇALIŞMA ESASLARI MADDE 18: SÜRESİ BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ AKİTLERİ İşçiler belirli ve belirsiz süreli iş akitleri ile işe alınırlar, sözleşme kapsamındaki işçiler unvansız çalıştırılamazlar. 1- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler süresi belirli olmayan iş akitleri ile işe alınıp çalıştırılan işçilerdir. 2- Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen mevsimlik ve belirli bir işin yapılması için işe alınan işçiler ile yapılan akitler süresi belirli iş akitleridir. 3- Süresi belirli iş akitlerinin devam süreleri ile ilgili 4857 sayılı iş kanununun 11 ve 12. maddelerinin hükümleri uygulanır. 4- a) 4857 sayılı İş Kanunun 29.maddesine göre, çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe almalarda, b) Kurum kanalı ile işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçilerin yeniden işe alınmalarında Kurum aracılığı gerekmez. İşe alınmalarda sırasıyla kıdemi fazla olan, İşverenin işyerlerinde çalışmakta iken ölen, emekli olanların çocukları aranan niteliklere sahip ise tercih edilir. 5- Yeni işe alınacak işçilerin imtihan usul ve esasları İşverence belirlenir. MADDE 19: DENEME SÜRESİ İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren 3 (üç) aylık deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin ilgisi ihbar önellerine uyulmaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonunda işçinin ilgisi kesilmemiş ise artık kadrolu işçi vasfını iktisap etmiş olur. Evvelce işyerinde çalışırken tenkisatla veya makul mazeretlerle işinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz, derhal daimi işçi kadrosuna alınırlar. MADDE 20: TEKRAR İŞE ALMA a) Hastalığının kronik olmaması kaydı ile, hastalığı sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar, b) Maluliyet işlemine tabi tutulmuş olup sigortaca yapılan kontrol muayenesi sonucu maluliyet aylığı kesilen ve yaşlılık aylığına hak kazanamayanlar, 7

9 Müracaatları halinde ayrıldıkları tarihten itibaren 4 (dört) ay geçmemiş ise ayrıldıkları tarihteki ücret ve kazanılmış haklarına ek olarak toplu iş sözleşmesi ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski işlerine ve yerlerine alınırlar. MADDE 21: ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMASI ve ASKERLİK YARDIMI I- Muvazzaf Askerlik a) Muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılan işçiye, iş yerinden ayrılacakları tarihten 7 gün önce kıdem tazminatı ödenir. b) Muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılanlardan, terhisini müteakip 1 ay içinde müracaat edenler askerlik öncesi çalışmış olduğu departmana yeni işçi alımında öncelikli olarak işe alınır. II- Muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra, talim veya Sivil Savunma maksadıyla mükellefiyet altına alınan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez. Yükümlülük altına alan makamlarca herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde, yükümlülük altında kaldıkları müddete ait ücretleri tam olarak ödenir. Bahsi geçen makamlarca bir ödeme yapılıp da bu ödemenin miktarı işçinin ücretinden az olduğu takdirde işveren yalnız aradaki farkı öder. Yükümlülük altında kaldığı süreler yokluktan sayılmaz. Yükümlülük süresinin bir aya kadar olan kısmının ücreti avans olarak ödenir. Yükümlülük süresi bir ayı geçerse ücret ödenmez. Bu fıkra hükmü yükümlülüğün bitiminden sonra 5 gün içinde tekrar işe dönenlere uygulanır. MADDE 22: GÖZALTI, TUTUKLULUK VE MAHKUMUYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE ALINMA 1- İşçi yüz kızartıcı suçlar hariç herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı taktirde hizmet sözleşmesi fesih edilmiş sayılır. 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. 2- Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçilerin hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır. 3- Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı, b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, c) Beraat kararı verilmesi, d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, 8

10 nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 4- Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet sözleşmeleri fesih edilmiş sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır. 5- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden: a) 6 ay ve daha az ceza alan, b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler. 6- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar. 7- İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler, sürücüler ve iş makineleri operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla; a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 gün içinde, b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır. c) Kamu davalarına tanık olarak çağrılanların bu sebeple işten ayrı kaldıkları süre için ücretlerinden bir kesinti yapılamaz. d) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile karayollarında meydana gelecek kazalarda görevlendirilmiş ehliyetli şirket personeli şoför ve sürücünün kusuru kesinleşen trafik veya bilirkişi raporuna göre tali kusurlu veya daha az ise kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence karşılanır. 9

11 8- Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik hükümlerine göre makinist işçileri ile mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörleri, demiryolu üzerinde işverene ait demiryolu araçlarını kullanırken meydana gelecek kaza/olaylarda gözaltı veya tutuklandıkları takdirde; a) Gözaltı süresi ile 6 aya kadar süren tutukluluk hallerinde aylık ücretinin 1/2' si ödenir. b) Kaza/olaylar ile ilgili yapılan idari soruşturmalar neticesinde Kurum tarafından yapılan soruşturma ve disiplin/kaza kurulu kararlarında kusurlu görülmeyenlerin (a) bendinde belirtilen ödenmeyen aylık ücretlerinin arta kalan 1/2' si daha ödenir. c) Kaza/olaylardan dolayı 6 ay tutuklu kaldığı süre içinde sonuçlanmayan davalardan sonraki adli yargılama süresince ücretsiz izinli sayılır. Adli yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi halinde, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başvurması halinde işyerinde tekrar işe alınır. İşe başlatılanların ücretsiz izinli kaldığı süreler kıdeminden sayılmaz. MADDE 23: AİLE BEYANNAMESİ İşçiler; işe başladıkları günden itibaren en geç bir hafta içinde eş, çocuk, ana, baba, kardeş gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseleri gösterir imzalı bir aile beyannamesini işverene verir. Bu aile beyannamesinin şekli işverence tespit edilir. Aile beyannamesinde kayıtlı bulunan kimselerde vukua gelecek değişiklikler veya aile beyannamesine yapılacak ilaveler değişikliğin vukuundan itibaren en geç bir ay içerisinde işverene bildirilir. Herhangi bir nedenle işten ayrılıp, bilahare tekrar işe alınanlar da yeniden bir aile beyannamesi vermeye mecburdurlar. MADDE 24: HİZMET AKDİNİN SON BULMASI İŞTEN ÇIKARILMA 1- Bireysel Çıkarma: a) Deneme süresi içinde işverence b) Belirli süreli akitlerde sürenin bitiminde işverence c) İş yasasının 25/II. maddesine göre tazminatsız olarak sözleşmede belirtilen kural ve ilkelere göre disiplin kurulunca d) İşçinin; iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık kuruluşlarından aldığı rapor süresince iş akdi fes edilemez. e) İşçi rapor almayı alışkanlık haline getirmişse ve bu durumda işçinin açık suistimali görülürse disiplin kurulu kararı ile işine son verilebilir. 10

12 2- Zorunlu Toplu Çıkarma: a) Kendi isteği ile ayrılacak olanlar b) Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar c) Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler. d) Sosyal Sigortalar Kurumundan emeklilik hakkının kazanılmasına 1 yıl veya daha az bir zaman kalmış bulunan işçiler, bu süre bitene kadar işten çıkartılamazlar. e) Zorunlu toplu işten çıkarmayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde, 4857 sayılı iş yasası hükümleri uygulanır. f) Sendika yöneticileri (yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile iş yeri sendika temsilcileri her halükarda çalıştığı departmandan en son çıkarılırlar.) g) Zorunlu işten çıkarmalarda aynı işi yapanlar arasında işe ilk giren işçi en son işten çıkarılır ilkesi uygulanır. MADDE 25: AKDİN FESHİ VE BİLDİRİM ÖNELLERİ Süresi belirli olmayan hizmet akitleri ile çalışan daimi işçilerin hizmet akitlerinin işveren tarafından iş kanununun 25. maddesinde yazılı haller dışında fes edilmesi halinde a) İşi 6 aydan az sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 2 hafta sonunda b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 4 hafta sonunda c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 6 hafta sonunda d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra 8 hafta önceden durum yazılı olarak bildirilir. Bildirim şartına uyulmadığı takdirde işçiye yukarıdaki yazılı tazminat tutarı ödenir. Bu tazminatın ödenmesinde 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi esas alınır. Bildirim önerilerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi suretiyle iş akdinin fes edildiği durumlarda işçinin bildirim önelinin hesabında nakdi ve ayni haklarının tümü dikkate alınır. Akdin feshi durumunda işçiye yapılacak her türlü ödemenin fesihten itibaren 15 günü geçmesi halinde her geçen gün için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Akdin feshi iş yasasının 17. maddesinin sondan 2. fıkrasındaki koşulları taşıyorsa anılan fıkradaki 3 kat tutarı ibaresi uygulanır. 11

13 MADDE 26: YENİ İŞ ARAMA İZNİ Gerek işçinin gerekse işverenin bildirimli olarak hizmet akdini feshettiği durumlarda işçiye bildirim önelleri sırasında ve çalışma saatleri içinde, günde 2 saat yeni iş arama izni verilir. İşçi isterse işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlamak kaydıyla iş arama iznini topluca kullanabilir. MADDE 27: İŞ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ : İş ve iş yeri değişikliği çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olmaksızın; İşçiler, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye hudutları içindeki bir başka iş yerine işverence nakledilmeleri mümkündür. İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki iş yerlerine daimi olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz. Ancak bu süre 3 ayı geçemez. Belediye hudutları dışındaki iş yerlerine nakledilen işçilerin nakle rıza göstermemeleri halinde iş sözleşmeleri bildirimli olarak işverence feshedilebilir. Nakle rıza gösteren işçilerin yerine 6 ay içinde işçi ihtiyacı duyulması halinde, nakli yapılan işçi eski işine dönmeyi kabul etmediği takdirde yeni işçi alınabilir. İş ve iş yeri değişikliği hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. MADDE 28: İŞ SÜRELERİ İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işverenin bütün işyerlerinde haftalık iş süresi genel olarak 45 saat esasına göre 5 veya 6 gün uygulanır. İşyeri komitesi tarafından çalışma gün ve saatleri, işe başlama, dinlenme, paydos saatleri işin mahiyetine, mevsimine işe gelip gitme imkânlarına, mahalli örf ve adetlere göre işe başlama, dinlenme ve paydos saatlerinde değişiklik yapabilir, bu değişiklik ilan edilir. a) Bir ve ikili posta ile çalışan işyerlerinde günlük çalışma 9 saati geçmemek üzere, işe başlama, dinlenme ve paydos saatleri işyeri komitesince tespit edilir. b) Üçlü vardiya ile çalışılan işyerlerinde işçilerin işe başlama ve paydos saatleri; haftalık çalışma süresi 6 gün ve 45 saat olmak ve bir gün dinlenme verilmek kaydıyla işyeri komitesince tespit edilir. c) Giriş çıkış kaydını unutan işçilerin çalıştığı, amiri tarafından belirlendiğinde ücreti tam olarak ödenir. 12

14 Personel devam kontrol sistemini kullanmamayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili disiplin kovuşturması yapılır. MADDE 29: ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER a) İş kanunun 66. maddesinde sayılan hususlar, b) İşverenin işini yaparken meydana gelen olaylardan dolayı mahkeme, karakol ve hastanede geçen süreler, c) Gün içinde verilen idari izin süreleri, d) Hastalıkları sebebiyle işyeri hekimine veya SSK, Belediye Sağlık Tesisleri, Sağlık Ocakları, Devlet Hastaneleri veya sevkle gönderilen 2. sağlık ünitelerine gidilmesi halinde teşhis, tetkik, tedavi için geçirilen süreler ile yolda geçirilen süreler, Çalışılmış gibi sayılır. MADDE 30: İŞE GEÇ GELME a) İşçiler işyerinde ilan edilmiş olan işe başlama dinlenme ve paydos saatlerine riayet etmek zorundadırlar. İşveren işe geç gelen işçileri işe başlatıp başlatmamakta serbesttir. Ancak; 1 maaş ayında 2 defaya kadar olan ve 10 dakikayı geçmeyen gecikme süreleri iş müddetinden sayılır. b) Çeşitli tabiat şartlarının (yangın, deprem, su baskını vb.) oluşması halinde ulaşım araçlarının çalışamaması nedeniyle işe geç kalınan süreler iş süresinden sayılır. Bu nedenlerle ücretlerinden kesinti yapılmaz ve yıllık izinlerinden mahsup edilmez. IV. BÖLÜM ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER MADDE 31: ÜCRET ZAMMI 1.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük yevmiyelerine tarihinden itibaren günlük brüt 2.50-(ikilira ellikuruş)tl seyyanen zam yapılmıştır. 1.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı : 13

15 İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. 2.Yıl 1.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. 2.Yıl 2.Altı Ay Ücret Zammı : İşverence işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. MADDE 32: YENİ İŞE ALINACAKLARIN ÜCRETLERİ İzban İzmir banliyö taşımacılığı A.Ş. nin bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki iş yerlerine yeni alınacak işçilere asgari ücret ödenir. 3 aylık deneme süresinin sonunda Demiryol-İş sendikasına üye olmaları halinde, üyeliğin sendikaca onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere iş bu toplu iş sözleşmesinin ücretleri belirleyen ilgili maddesine göre ücret ödenir. (Bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra işe alınan ve sendikaya üye olan işçilere sendikaya üye olduktan sonra alacakları ücret 31. Maddede belirlenecektir. MADDE 33: POSTA USULÜ ÇALIŞMA İşin gerektirdiği hallerde işçiler tekli, ikili veya üçlü postalar halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi arka arkaya iki haftadan fazla gece postasında çalıştırılamaz. Posta cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. İki hafta gece çalışan işçi, takiben iki hafta gündüz çalıştırılır. Postalar halinde çalıştırılan işçiler 12 saat dinlenmeden önce işe çağrılamazlar. Posta değişimlerinde 32 saat geçmedikçe işe çağırılamazlar. MADDE 34: GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ Saat 20:00-06:00 arasında yapılan çalışmalar Gece Çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 15 zamlı ödenir. MADDE 35: İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI a) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden Teknikerler, Teknisyenler ve Makinistlere fiilen çalışılan günlerde 2.-(iki)TL/gün iş güçlüğü tazminatı ödenir. b) İş yerinde çalışmakta olan işçilerden a fıkrasında yazılı olanların dışındaki işçilere 14

16 fiilen çalışılan günler için (birlira ellikuruş)tl/gün işgüçlüğü tazminatı ödenir. MADDE 36: KASA TAZMİNATI Vezne ve gişe çalışanlarına çalıştıkları süreyle orantılı olarak % 5 (yüzde beş) kasa tazminatı ödenir. Başka bir ad altında bir ödemenin yapılması bu tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez. MADDE 37: FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ Fazla çalışma konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak fazla çalışma ücreti % 60 zamlı olarak ödenir. MADDE 38: HAFTA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: a) Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili Pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili, çalışmaya başlandığı 6. Günü takip eden 7. Gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir. b) Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir. (a) ve (b) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. MADDE 39: ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELERİN YAPILMASI a) İşyerinde çalışan her işçi için adı soyadı, işe giriş tarihi, saat ücreti ve işini gösterir puantaj kartları düzenlenir. Bu kartlar, normal mesai ve fazla çalışmaya ait sütunları ihtiva eder. b) İşçiye ücret ödenirken bütün tahakkukları, kesintileri, eline geçmesi gereken net miktarı gösteren bir ücret hesap pusulası verilir. c) İşçi ücretleri her ayın en geç 7. gününe kadar banka hesabına yatırılır. MADDE 40- ÜCRET AVANSI ÖDENMESİ İşçinin talebi halinde her ayın 22 sin de ilk hak edişinden kesilmek üzere 15 günlük ücreti tutarında avans verilir. 15

17 MADDE 41: İKRAMİYE : İşveren, Sendika üyesi işçilere, her yıl Eylül ve Mart aylarında 25 er günlük olmak üzere yılda toplam 50 günlük ikramiye ödemesinde bulunur. MADDE 42: GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Eski uygulamaya devam edilir. MADDE 43: YEMEK YARDIMI İşçilere, işverence fiilen çalıştıkları her gün için yemek verilmesi esastır. Mevcut uygulamadaki oranlarla devam edilir. a) İşçilere çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2500 kalorili doyurucu, besleyici ve kaliteli yemek verilir. (Tatlı, meyve, komposto, cacık, yoğurt, salata ve benzeri yardımcı yiyecekler 3 kap yemeğe ilave olarak ayrıca verilir.) b) Yemek verilememesi durumu ile sağlık kuruluşlarından perhiz raporu alan, Ramazan ve Muharrem aylarında oruç tutanlara fiilen çalışılan günler için tarihine kadar mevcut uygulamaya devam olunur tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için net 8.- (sekiz)tl/gün, tarihinden itibaren net (sekizlira ellikuruş)tl/gün yemek yardımı ödenir. MADDE 44: BAYRAM HARÇLIKLARI Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından 2 gün önce ayrı ayrı brüt 200,00 TL bayram harçlığı verilir. MADDE 45: YAKACAK YARDIMI İşçilere, her ay yakacak yardımı olarak 30.-(otuz)TL/ay yakacak yardımı ödenir. MADDE 46: EVLENME YARDIMI İşçilere, evlenmeleri halinde Nikâh belgesini ibraz etmeleri koşulu ile işverence brüt 175,00 TL(YÜZYETMİŞBEŞ) tutarında evlenme yardımı yapılır. Evlenenler aynı işverenin emrinde çalışıyorsa, bu yardım her ikisine de ayrı ayrı bir defa yapılır. 16

18 MADDE 47: DOĞUM YARDIMI İşçinin eşinin doğum yapması yada işçi kadın ise, kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek koşulu ile işverence işçiye 2 çocuğa kadar brüt 175,00TL(YÜZYETMİŞBEŞ) tutarında doğum yardımı yapılır. Bir batında birden fazla çocuk doğması halinde her bir çocuk için bu doğum yardımı ayrı ayrı yapılır. Çocuğun ölü doğması halinde, sadece doğum yardımı yapılır. Eşlerin ikisi de aynı işverende çalışıyorsa, bu yardım birine verilir. MADDE 48: ÖLÜM YARDIMI I. İşçilerin: a) Eceli ile ölümlerinde 1 (bir) aylık ücretleri tutarında, b) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçilerin ölümünde 3 aylık ücreti tutarında ölüm yardımı kanuni varislerine ödenir. II. İşçinin eşi, çocukları, ana, baba, kardeş gibi bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ölümü halinde ise işçiye brüt 120,00TL(YÜZYİRMİ) tutarında ölüm yardımı ödenir. MADDE 49: AFET YARDIMI Maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları deprem yangın sel gibi tabii afetlere maruz kalan işçiye brüt 700,00TL ye(yediyüz) kadar tabii afet yardımı ödenir. Tabii afete uğrayanları sendika ile işveren müştereken tespit eder. Bu tespitte hasar yukarıda belirtilen limitleri aşması halinde yardımın tavanı ödenir. MADDE 50: ÇOCUK YARDIMI İşveren sendika üyesi işçilere, iki çocukla sınırlı olmak üzere her ay 20.- (yirmi)tl çocuk yardımı ödemesinde bulunur. MADDE 51: ÖĞRENİM YARDIMI Üye işçilere, tahsilde olan her bir çocuğu için yılda bir defa 15 Eylül tarihinde aşağıda yazılı miktarlarda öğrenim yardımı yapılır. Hazırlık ve İlköğretimde okuyan her çocuk için 150,00(YÜZELLİ) TL Orta, Lise ve dengi okullarda okuyan her çocuk için 200,00(İKİYÜZ) TL Yüksek öğrenim gören her çocuk için 300,00(ÜÇYÜZ) TL 17

19 MADDE 52: İZİN PARASI Yıllık ücretli izne çıkan işçiye brüt 150,00TL(YÜZELLİ) izin parası verilir. MADDE 53: ULAŞIM ve HABERLEŞME Bu konuda işyerindeki Kent Kart uygulamasına devam olunur. MADDE 54: KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ: A) Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi İş Kanun unda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminat ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan işçilere her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. B) Hesaplaması ve Ödemesi : Bu konuda Kanun hükümleri uygulanır. V. BÖLÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MADDE 55: İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI I- a) İşyerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. b) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı işçilere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin hasta kaldığı müddete ait ücretlerinin tutarından az olduğu takdirde SGK dan ödenek alındığı belgelenmek şartıyla farkı işverence ödenir. Bu madde gereğince yapılacak ödemeler SGK ca ödenek verildiği sürece devam eder. II- a) İş yerinde meydana gelen iş kazaları, derhal o yer yetkili zabıtasına ve en geç iki gün içinde de ilgili SGK şubesine bildirilir. Bu bildirim kurumca hazırlanan ve SGK şubelerinden temin olunacak haber verme kâğıtlarının doldurulması ve SGK şubesine verilmek suretiyle olur. 18

20 b) İşverenin mülkiyetindeki taşıtlar ile meydana gelecek trafik kazalarında istihdam edilen şoförün ve sürücünün kusuru trafik ve bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise, metro hattında meydana gelen kazalarda da sürücünün veya şoförün kusuru, trafik veya bilirkişi raporuna göre 3/8 veya daha az ise, kaza sonucu doğan maddi hasarlar işverence karşılanır. Yukarıdaki hükümlerden yararlanan işçilere disiplin hükümleri uygulanır. MADDE 56: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER İşveren bu toplu iş sözleşmesine konu işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmeliklerin tüm hükümlerini uygulamakla beraber 4857 sayılı iş kanununun maddelerinin ve bunlara bağlı yönetmelik ve tüzüklerin işyerinde uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu tüzüklerin yanı sıra işveren işyerlerinde çalıştırılan işçi sayılarına uygun olarak işçilerin sağlıklı bir şekilde soyunmalarını temin edecek yeterli sayıda soyunma dolabının içinde bulunduğu mevsim şartlarına göre ısıtılabilen ve soğutulabilen soyunma yerlerini işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdür. Yine özellikle tamir ve bakım ünitelerinin yoğunlukta olduğu bölümlerde işçilerin rahatça yıkanıp banyo yapabilecekleri sıcak-soğuk su tesisatlı banyo mahallerini işçi sayısına göre düzenlemekle yükümlüdür. Hafta sonları işyerlerinin çalışması halinde de banyolarda sıcak su bulundurulacaktır. İşveren işçilerin ara dinlenmesi saatlerinde rahatça yemek yenebilecek mahalleri işyerlerinde düzenlemekle yükümlüdür. İşçilerin yemek sonrası veya çıkacak işleri beklerken oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri dinlenme yerleri işyeri içerisinde temin edilir. MADDE 57: HASTALIK YARDIMI 1. Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin 5 (beş) gün ve daha fazla istirahatlı olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. 2. İşçinin, iş yerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde, iş yerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır. 19

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Sözleşmelerin içeriği, süresi, dönemi ve yenilenmesi MADDE 6- (3) Sözleşme dönemi süresince verilen ihtar puanı toplamının 80 ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz.

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Birinci Baskı Mayıs 2016 ISBN: 978 605 63241 7 8

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 1 - Vakıf Senedinin 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tahsise

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve hedefler MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir;

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir; T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 87338262-916.99/5805 19/08/2013 Konu : 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması GENELGE NO: 704 Kamu İşletmeleri İşverenleri

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı