YABANCI UYRUKLU PERSoNEL istittoami ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI UYRUKLU PERSoNEL istittoami ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"

Transkript

1 YABACI UYRUKLU PRSL istittami Yiiksekdsretim Kurumlarrnda 2547 sayfikanunun 34. maddesi uyarmca yabancr uyruklu O$retim elemanr gahqtrrrlmasr iglemleri. GRKLI BLGLR A) ilk DFA QALr$TTRTLACAKLan iqi : Universite Ydnetim Kurulu Kararr Bilei Frmu Bilgi Derleme Frmu Astk Kimlik Vie Talep Frmu Tip Scilesmesi (Yclkte uygun gdrtildiikten snra) Gerekge Akademik kariyerini gsterir belgenin terciimeli rnegi Yabancr dil egitimi verecekler igin uluslararasr genel kabul gren sertifika Gtincel vesikahk ft[raf ( adet) (Ykte uygun griildi.ikten snra) Universite inceleme ve delerlendirme kmisyn rapru - Qahgmalin Makbuu (ykte uygun gdriildiikten sffa) - turmaiinmakbuu (ykte uygun gcirilldtikten snra)

2 B) OCD AYII YRD QALI$ALAR iqi : Universite Ycinetim Kurulu Kararr Gerekge Universite inceleme ve deferlendirme kmisyn rapru 2 adet ftraf Siire Uatma Frmu Bilgi Derleme Frmu - QahgmalinMakbuu (Ykte uygun gdrtildilkten snra) - Oturmaiin Makbuu (Ykte uygun grtldiikten snra) Tip Slesmesi (Ykte uygun gdrtildiikten snra) 2527 SAYTLI KAU UYARICA TURK SOYLU YABACI UYRUKLU OGnpTiv LMALARII ui-tpvid GRVLDiRiTMgLnp ili$k igreuren Gerekli belgeler: Universite Ynetim Kurulu Kararr. Ogrenim durumu ile ilgili belgeler Agrk Kimlik rkekler igin askerlik belgesi

3 YABACI UYRUKLU TiUTiT BiLGi FORMU YUKsKilGRriu runulu (Freigners ldentity Infrmatin Frm) YABAcI KiMLiK UMARAsI* (Freigners ld ) GAL $ACAGt yurserneriv xunuuu /rarurre/elurvr (Wrking n Higher ducatin Instutin/Faculty/ Department ) ADI (tame) SOYADI (Surname) AA ADI (Mthers ame) BABA ADI (Fathers ame) DOGUM YRi lrrace f Birth) DOUM TARiHi (Date f Birth) (DD/MM/yyyy) MDi HAL (Maritat Status) tr tr D Bekar (Single) vli (Married) B$anmrS (Divrced) Dul (Widw) r vlili!in Feshi (Terminatin f Marriage) a vliliain iptali (Annulment f Marriagpl citrtsiyrt (sex) UYRUU (atinatity) GORV BAS -AGtg rari Hi (Beginning Date f mplyment) (DD/MM/YYYY) Ulke Kdu (cuntry cde) : Ulke ndr (Cuntry ame) : GORV Biri$ rarihi (nding Date f mplyment) (DD/MM/YYYY) TAS DtGt pasaprtu CiSi, UMARASt, farihi v GgRLiLiK sursi (Passprt type. Passprt number,date and validity perid) +Daha iince yabancr kimlik numarasr allnmrg ise belirtilmesi runludur, Incase the freigners identificatin number is available, it is t be stated. rue ruli: Frmun pasaprt bilgileri ba alrnarak dldurulmasr ve sadece Latin alfabesine ait karakterler kullanrlmasr esasttr, PLAS T THAT: Filling the frm n the basis f the passprt infrmatin is essential. It is essential that the frms be filled ut using nlv Latin characters.

4 ilx err gallgtlrllagak YABAGt UYRUKLU Gneriru LMALARTun iligriru eilileni csrenin rabl (1) KURUM ADI AIJI-SOYADI UYRUGU DOGUM YR V YILI SO MZU OLDUGU OKUL V BOLUMU MZU YT TARiHi AKADMiK KAR YR (1) AKADMIK UVAI(2) HAFTALTK DRS YUKU (4) DAHA C QALtgTtGt YRLR AYLIK BRUT SOZL$M UCRTII TSBiTiD M KADRO UVAI DRCSI BRUT UCRTI TKLIF DIL BRUT SOZLSM UCRT ;ALtgACAGtAABILtM, AASAAT DALTV BOLUM tl tlgtlt BiLGILR (5) AABILIM/AASAAT DALI BiLGiLRI BOLUM IL ILGILI BILGILR BILIM DALI solumu ADI CGRCI SAYISI ]GRCI SAYISI KADR Uruvnrur PROFSOR DOQT YARD DOCT OKUTMA cr9.gor UZMA IOPLAM KADRO SAYISI PRSOL SAYISI() KADRO UVAI ]ROFSOR )OCT rard DOCT f,kutma \R5 GOR JZMA IOPLAM KADRO SAYISI PRSOL SAYISI() ACIKLAMALAR: Bu tabl ve eklerinin eksik lmasr halinde talepler de$erlendirmeye alrnmayacaktrr, Prfes0r Dktr, Dgent Dktr gibi akademik kariyeri yarlacaktrr YUksekgretim Kurumunda hangi akademik Unvanda grev yapacagr yarlacaktrr O$retim Uyeleri igin10 saat, digerleri igin 12 saatten a lmamak Uere belirlenecektir Bu blumdeki bilgiler anabilim dalt ve blume (veya egitim prgramtna )ait en sn durumu gsterecek gekilde dldurulacaktrr Sadece kadrlu persnel sayrsr yarlacaktrr. TABLOYA KLCK BLGLR : lkametgah ve galrgma iin belgesi, Ynetim Kurulu Kararr, Diplma ve akademik kariyerlerini gsterir belgelerin Universitece naylr ve tercumeli rnekleri, Yabancr dil egitimi verecekler igin uluslararasr kabul gren sertifika, Onceki akademik tecrubesi, bilimsel kitap, makale ve galrgmalarrnr et larak gdsteren istihdam galrgmasr

5 YABACI UYRUKLU Gneriv LMAI gitci rrtrm FRMU (LUTF nrrronri ACTKLAMALART OKUyUUZ) r.ad,: I I I I I I I I 4.D[umrarihi: 3.BabaAdr: I I I I I 7.Kdu:.Uyrugu: lllllllll 8.Qift Uyruklumu: L_l Lvet 2.Hayr 9,Medeni Durumu: l0.akademik Crevi: I I l.bekar 2.vli 3.Bsanmrs/Dul l.prfesr 2.Dgent 3.Yard,Dgent 4.Ogretim Grevlisi 5.Okutman.Uman T.Aras.Gr.gitim-Ogretim 8.Qevirici Planlamacrsr l l.grevli ldugu Universite birimi : Universite Fakiilte Yiiksekkul/nstitii Aragtrrma ve Uygulama Merkei/Knservatuvar B0liim Anabilim Dah(varsa I 2.Briit Slegme Ucreti: Burs Ahyr mu? L l l.vet 2.Hayr Cevap vet (1) ise; Aldrgr Yer: AldrSrUcret: l3.verdigi Dersler: Haftahk Ders Saati: I Snbahar Kr$ Ya l Kredisi (varsa): L l tl l4.bildigi yabancr diller (Bilimsel bir tebligi yapabilecek seviyede lanlan yatru) A) lrr B) c) ttl tll ttl ttl ttl ttl l.almanca 2.Arapga 4.Fransrca 5.Ingilice T.italyanca 8.Rusga 9.Diler (Belirtini): 3.Farsga.ispanylcu l0.bilmiy I 5.Diplma ve ijnvanlar: A) Onlisans B) Lisans C) Y.Lisans )Y.D9. F) Dgentlik H) Prfesdrl0k Universiten in Adr ltttttttl l ttttttl rtil l ttttl lllltttl littttltttl D)Dktra/rrp.U./Sanyet. I I I I llllt t tttttrtll lllllttlilttlttttttt lll tttl Dalr

6

7 VIZ TALP FORMU ADI-SOYADI DOGUM TARiHi V YRi A ADI BABA ADI UYRUGU MSLGi runriynyn cnr,ig AMACr v KALACAGT sunb rumiyndki RFRAST v AgrK nlnnsi ragrdrcr pasaprru cins UMARASI, t.+.nihi vn cnqnnrilix sunnsi RFAKATiBrir,nn ralp pnirn vin qrgii nususi KAyTTLAR YURTDT$nnari HAGr nrs----_---- rnusit cit ivritr eau$nra vinsi Rr,acRGr

8 .- x. s 14 ( an v. r.= Y.g a =J F,= lll ttr f () ) ;-F < iii <.=4 -t (t> 0a> <; -^!=" >J IJJ CO, (r< A= trii -i-< ;a3s Hstr (=d 9< uj T d_ <u) Ft =*, ;, I.JJ IJJ, tft r.! >,5 V r- QT Zm,.t (D i =u.l Jl! =tr uj t J v t TJJ r!> )-= l! < >s J-- >-- Y>< _.:> OO = QZ *4 =Y (I]< -- F tjj utff 5l -a t f,.! q) q) c = g c Q). c : = C) 2 l c) = (s a - Y.f c 0).

9 f LlJ J F g g! f, Y g F G... q,,d - e Y q i: d DY F g (9? F :v) lrj,, ;iuj >t * eq H x v>r h;<4 d<h īlj e< J IIJ,(,0 O IJJ = = J f =t lj. J. Y lrj

10 Oceemig rnmnl xilvuir eiuciueni ADIVSOYADI : Guru veni : Gun rnnlni : vnerct ir-i : UZMALIK ALAI : nraervrix Unvanmnt tuhivensiresi ve rnninit uisltts vurser lisrus DOKTORA gehn-ix pnres0nlur HAL a- b- c- d-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 1/5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SN KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU 1 38324430941002 B.30.20170000300 ADI DERS KAYDI (YARIYIL KAYITLARI) TANIMI H İZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI Madde/3 İlan Edilen Süre İçinde Bahar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ I. GENEL Eğitim - Öğretim Düzeyleri: Madde 1. Yakın Doğu Üniversitesi'nde önlisans. Lisans ve Lisansüstü düzeylerindeki eğitim ve öğretim

Detaylı

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır.

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ / /2015 Çalışma Belgesi Kurum Bilgileri:

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Yeni Bir Kadro Politikası Olarak ÖYP Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 03.12.2012 5502 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI DUYURUSU Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel

Detaylı

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri Başvuru Türü: Yeni Başvuru Sertifikada Değişiklik 1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: Unvanı: Firmanın kuruluş tarihi: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler

Detaylı

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans :

Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans : T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI MÜZİK ANABİLİM DALI( YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR : Müzik Anabilim

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı