ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR"

Transkript

1 ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR 1

2 ÖNSÖZ Çalışma hayatını düzenleyen yasaların başında 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gelmektedir Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu işçilerin, işverenlerin ve kamu çalışanlarının sosyal güvenlik yasaları gereğince bildirim esaslarını ve sigortalının statülerini açıklamaktadır. Adı geçen kanunda sigortalıların çalışma kapsamları, çalışma statüleri, müracaat şekilleri ve şartları ele alınmaktadır sayılı İş Kanununda işçi-işveren-devlet ilişkileri ele alınmaktadır. Taraflar arasında yapılacak olan sözleme, çalışma süreleri, yine taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ve bu ilişkilerden doğabilecek olan İdari Para Cezaları bu kanunda ele alınmaktadır sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin kanunda belirtilen koşullara göre başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin sorunları ele alırken yukarıda adı geçen yasal nazarı dikkate alınarak bir sınıflama yapılmıştır. Yine aynı sınıflamadan hareketle çözüm önerilerimizi sıralamış bulunmaktayız. Ülkemizde sosyal barışın sağlanması ancak tarafların çalışma yaşamlarındaki huzurunun sağlanması ile oluşacaktır. İSMMMO olarak bu sorunların çözümlenmesi ve çalışma yaşamına katkıda bulunulması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bilgilerinize sunarım.. Saygılarımla YAHYA ARIKAN İSMMMO Başkanı 2

3 İçindekiler ÖNSÖZ 2 I. YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR 5 A- İdari Para Cezaları Yeniden Düzenlenmelidir 5 B- Verilmesi Gereken Bildirim Çeşitleri ve Süreleri Yeniden Belirlenmelidir. 6 1-Sigortalı bildirimi ve tescilindeki Yaşanan Sorunlar Giderilmelidir Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Sorunlar Giderilmelidir Eksik Gün Bildirimi Kaldırılmalıdır 8 4.Türkiye İş Kurumu'na Verilen Bildirimler Kaldırılmalıdır. 9 C- Maktu Ücretten Kaynaklanan Sorunlar Giderilmelidir. 9 D- Sosyal Güvenlik Usul Yasası Çıkarılmalıdır. 10 E- İş Kazası Bildirimleri Yeniden Düzenlenmelidir. 11 F- Sigorta Prim Teşvik Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Hesaplama Kriterleri de Yeniden Düzenlenmelidir. 11 G sayılı Yasanın 4/b Maddesi Kapsamına Giren Sigortalılarda Prim Matrahı Yeniden Belirlenmelidir. 12 H- Süresinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülüklerle İlgili Olarak Kolaylık Sağlayan Düzenlemeler Yapılmalıdır 13 I Belge Türü ve Kanun Türü aynı APHB İçinde Düzenlenmelidir 13 J- İşyeri Dosya Kapanışı E-Bildirge Şifresi İle Yapılabilmelidir. 13 K- Part-Time Çalışan İşçilerden GSS Primi İstenmemelidir. 14 L-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden ve Muhtasar Beyannameden Damga Vergisi alınmamalıdır. 14 M- Fazla Çalışma Onayının Her Yıl Alınması Uygulaması Sona Erdirilmelidir. 15 3

4 II. BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI İLE İLGİLİ SORUNLAR 16 A- Kurumlar Arası İşbirliği Sağlanmalıdır. 16 B- SGK İnternet Sayfası daha işlevsel hale getirilmelidir. 16 C- Vadeyi Aşan Tahsilatları Yapan Yetkili Banka Sayısı Arttırılmalıdır 17 D- İşyeri Bildirgesi Elektronik Ortamda Verilmelidir. 17 E- Borç Sorgulama ve Borç Döküm Yazıları İle ilgili Sorunlar Çözülmelidir. 17 F- Şifre alımı ile ilgili sorunlar çözülmelidir. 18 G- Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler çoğaltılmalıdır 18 H. e-tedbir Uygulamaları Dikkatli Uygulanmalıdır. 19 I- Mevcut Uygulama Yazılımları Geliştirilmelidir. 19 J- 4/A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilince 4/B Sigortalılığı Sonlanmalıdır. 19 K- 4/A SGDP Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/B SGDP Kesintisi sonlanmalıdır. 20 M- Basın Çalışanları İçin 2008/10 İla 2013/1 Dönemleri İçin Düzenlenecek APHB-E Bildirge Şifresi Verilmelidir. 20 N- Asıl İşveren Alt İşveren İşçilerine ait APHB Hizmet Belgelerini Görebilmelidir. 20 O- SGK E Bildirge Sisteminde Toplu İşe Giriş Ve Toplu İşten Çıkış Yapılabilmelidir. 21 4

5 Yasal düzenlemelerden ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, SGK bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar. olarak iki ana başlıkta sınıflandırılmıştır. I. YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR A- İdari Para Cezaları Yeniden Düzenlenmelidir sayılı Yasada yer alan idari para cezaları, asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır sayılı Yasada düzenlenen idari para cezaları genellikle her bir işçi başına ayrı ayrı hesaplandığı göz önünde alındığında ceza tutarı ile fiil arasında ölçülülük prensibinden uzaklaşılmaktadır sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile; Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. şeklinde değiştirilerek idari para cezalarında indirim sağlanmıştır. Özellikle sigortasız işçi çalıştırana da, şekli bir hatada bulunana da aynı cezaların uygulanması hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca idari para cezası dışında beş puan indirim yasağı da getirildiğinden dolayı işletmeler üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. ÇÖZÜM : Ancak uygulamada mevzuat gereğince yapılan kusurlar internet üzerinden gerçekleşen işlemler üzerinden oluşmaktadır. SGK nın bu kusurlardan online haberi olmaktadır. Kanunda olmayan fiiller için idari para cezası uygulandığı gibi idari para cezaları genel yazılarla olması gerekenin üzerinde uygulanmaktadır. Hatta idari para cezası uygulanması gerekmeyen iptal Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri (APHB) için dahi idari para cezaları uygulandığı görülmektedir. 5

6 Yine işe iade davası sonucu ek APHB nin süresi dışında verilmesi fiiline genel yazı doğrultusunda iki asgari ücret uygulanmaktadır. Oysa bu ceza 1/8 asgari ücret olmalıdır. Süre ve pişmanlık dikkate alınarak İdari Para Cezalarında bir Usül Hukuku düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. İdari para cezaları ile ilgili ihtilafları sonlandırma adına geniş kapsamlı bir genelge düzenlenmelidir. Ayrıca idari para cezalarında işyerinin kapanmasına neden olacak ağırlıkta cezalar oluşması nedeni ile uygulanacak idari para cezalarının kaçırılan prim miktarının bir katını aşamayacağı yönünde bir hüküm konularak, yıkıcı idari para cezalarının uygulanmasının önüne geçilebilir. B- Verilmesi Gereken Bildirim Çeşitleri ve Süreleri Yeniden Belirlenmelidir. 1.Sigortalı bildirimi ve tescilindeki sorunlar giderilmelidir sayılı Yasanın 8 nci maddesinde düzenlenen sigortalı bildirimi ve tescili başlığı altına yapılan düzenlemede Yasanın 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılık başlangıç tarihinden önce kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme sonucunda; Aynı gün işe başlayan işçinin bildiriminin gerçeğe aykırı olarak başladığı gün bildirimde bulunulup, işe başlama tarihinin ertesi gün olarak bildirilmesi, Portör raporlarında kişi bazen işe başlamadığı gibi, bazen de farklı bir işyeri için rapor almasına rağmen yalan beyanda bulunarak çalışmadığı işyerinin adı üzerinden belge almakta ve bunun sonucunda da KADİM uyarınca çalışılmış gibi rapor çıkartılan işyerine cezalar uygulanmakta ve beş puan indirimi yasaklanması, gibi uygulama sorunları doğmaktadır. Uygulamada portör raporu alan işçilerin hatalı bilgi vermeleri halinde işverenlere ciddi para cezaları uygulandığı gibi beş puan prim indiriminden de bir yıl süreyle yararlandırılmadıklarından dolayı haksız yere cezalandırma olmaktadır. İşe giriş bildirgesi verilen işçiler işbaşı yapmadıkları takdirde iptal edilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. İşe iade davalarında geriye dönük verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri kağıt ortamında verildiğinden dolayı her müdürlükte farklı uygulamalar olmakta, çoğu SGK müdürlükleri beş puanlık prim indiriminden yararlandırmadığı gibi idari para cezası uygulamaktadır. 6

7 ÇÖZÜM : Yukarıda özetlenen nedenler dikkate alınarak sigortalı bildirim süresinin, işe başladığı gün veya 10 gün içinde yapılmasına izin verecek değişikliğin yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca işe başlamayan işçilerin işe giriş bildirimlerinin de 7 gün içinde internet üzerinden yapılabilmesine olanak tanınmalıdır. Ayrıca KADİM uyarınca işyerlerinin durumu net olarak anlaşılmadan, sigortasız işçi çalıştırılmış gibi işlem yapılmamalı, portör raporlarını düzenleyen sağlık birimleri işverenden imza-kaşeli kağıt aldıktan sonra rapor düzenlemelidir. Sağlık mevzuatı ile SGK mevzuatı arasındaki karmaşıklık giderilmelidir. SGK uygulamasında, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi istenmektedir. İşe iade kararları gereği düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi için sayılı Genelgede belirlenen süre İş Kanununun ilgili hükümleri ile çelişmektedir. İşçinin işverene işe iade talebinde bulunduğu tarihi izleyen 30. günü takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi uygulaması getirilmelidir. İşe iade davalarında geriye dönük verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin de e-bildirge sisteminden verilmesi sağlanarak, SGK müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıkları kaldırılmalıdır. 2.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Yaşanan Sorunlar Çözümlenmelidir sayılı Yasanın 16 ncı maddesi uyarınca hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin ödenebilmesi için sigortalının rapor bilgi girişinin sistemde yapılması ve raporlu olduğu günler için de işverence ücret ödenmemesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada işverenlerce raporlu olduğu günler için de ücret ödenebilmekte bu durum da uygulamada hesaplama sorunlarına yol açmaktadır sayılı Yasanın 4/b (eski statüsü Bağ-Kur'lu) maddesi kapsamında sigortalı olan ( Örneğin SMMM ANNE ) vergi mükellefi ve esnaflara da doğum nedeniyle raporlu oldukları süreler için, tıpkı 4/a kapsamındakiler gibi rapor parası alacakları da adı geçen Yasanın 16 ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı, mali müşavir olan Bağ-Kur sigortalısı bayanın doğum yapması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği talep etmesini doğru bulmamış ve taşra birimlerini bu yönde talimatlandırmıştır. 7

8 Ancak, 5510 sayılı Yasada, 4/b (Bağ-Kur'lu) kapsamında sigortalı olan kadınların doğum yaptıklarında geçici iş göremezlik ödeneği almayacaklarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, 5510 sayılı Yasanın 4/b kapsamında olan sigortalı kadınların doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık (çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık) sürede geçici iş göremezlik ödeneği alma haklarından yararlandırılması kanun emri olup, uygulamada karşılaşılan sorunun giderilmesi yararlı olacaktır. ÇÖZÜM : Esasen kanunda yer almamasına rağmen şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur kapsamına giren kadınlara da doğum nedeniyle rapor parası verilmelidir. Aynı primi ödeyen sigortalıların bir kısmına rapor parası denilen geçici iş göremezlik ödeneği verilip, bir kısmına verilmemesi son derece yanlıştır. 3.Eksik Gün Bildirimi Kaldırılmalıdır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 102 nci maddesi uyarınca verilmesi gereken eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) Kuruma verilmekte veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürede gönderilmektedir. Diğer taraftan adı geçen Yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan "Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve serma-yesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır.'' Biçimindeki düzenleme ile istisna da getirilmiştir. ÇÖZÜM : Halbuki istisna kapsamına alınan işyerleri, işçi sayısı 30'un altında olan işyerlerinden daha fazla düzenli olup, bu yükümlükleri yerine getirebilecek yeterli personel sayısında ve ön muhasebe elemanlarına sahip işyerleridir. Küçük ölçekteki, bir başka deyişle işçi sayısı 30 işçinin altındaki işyerlerinde de eksik gün bildiriminin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli görülerek, bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet aranmaması eşitlik prensibi açısından gerekli olup, 8

9 bu konuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ve artık eksik gün bildirimi istenmemesi yararlı olacaktır. Bunun mümkün görülmemesi halinde ek-10 eksik gün bilgi formunun pdf formatında e-bildirge şifresi ile verilmesine yönelik program yapılmalıdır. Örneğin; yabancıların çalışma izin başvurularında bu yöntem uygulanmaktadır. 4.Türkiye İş Kurumu'na Verilen Bildirimler Kaldırılmalıdır sayılı Yasanın 5 nci maddesi ile 5510 sayılı Yasaya eklenen Ek Madde l'de işverenler tarafından, 5510 sayılı Yasanın 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca, adı geçen kurum görevlerini ifa edebilmek için, işverenlerden faaliyete geçirdikleri işyerleri hakkında kendisine bilgi vermesini istemektedir. Çözüm : Çalışan işçi sayısı 10'u aşan işyerlerinde zorunlu olan aylık işgücü çizelgesi İŞ-KUR A da verilmektedir. İşçilerin bu durumları e-sgk da bildirildiğinden mükerrer bilgi verilmesine neden olunmaktadır. Bu nedenle, İşkura verilen Aylık İşgücü çizelgesinin kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla, yukarıda açıklanan sorunların çözümü için 4904 sayılı yasada açık düzenleme yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. C- Maktu Ücretten Kaynaklanan Sorunlar Giderilmelidir sayılı Yasanın 18/b maddesi uyarınca, aynı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Dolayısıyla geçici iş göremezlik ödeneği ilk iki gün için hesaplanmamaktadır. 9

10 4857 sayılı İş Kanunu nun 48. Maddesindeki İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. hükmüne sağlık raporu alınması veya ücretsiz izin kullanılması halinde ücretin ödenip ödenmeyeceği daha net olarak belirtilmelidir. Zira uygulamada iş müfettişi denetimlerinde raporlu işçinin ücretinin ödenmesi sorunu ortaya çıkabilmektedir. Özellikle İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde maktu ücretli olduğu iddia edilen işçilere raporlu günlerde ücretin tam ödenmemesi nedeniyle idari para cezaları uygulanmakta ve ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bu gerekçeyle 31 gün çeken aylar için ilave bir günlük ücret istenmesi de sıklıkla karşılaşılan bir uygulama olarak işverenleri zor durumda bırakmaktadır. Diğer taraftan, sigortalıya, hastalık nedeniyle sağlık izni verildiğinde, gerek 5510 sayılı Yasada gerekse 4857 sayılı İş Yasasında söz konusu iki güne ait ücretlerin işveren tarafından ödeneceğine dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu da işçi-işveren ilişkisini olumsuz şekilde etkilemektedir. Çözüm : Bu durumda, sağlık izni alan sigortalı için iki gün ücret ödenmemesi durumu ile karşılaşılmaktadır. Hastalık gibi nedenlerle işçinin kusuru olmaksızın kısa süre için iş ifa edemediğinde ücretinin işveren tarafından ödeneceğine dair amir hüküm bulunduğundan, bu hükümden yararlanılarak işçilerin ücretlerinin ödenmesi istenebilmektedir. Yasalar arasındaki bu uyumsuzluk uygulamada karmaşa yarattığı gibi çalışan aleyhine sonuçlar da doğurabilmektedir. Dolayısıyla, BK'ndaki hüküm dikkate alınarak 5510 sayılı Yasada değişiklik yapılması gerekmektedir. D- Sosyal Güvenlik Usul Yasası Çıkarılmalıdır. SGK primlerine ilişkin düzenlemeler, 5510 sayılı Yasada düzenlenmiştir. Vergi benzeri bir mali yükümlülük olarak da ifade edilebilen bu yükümlülükler, hem maddi hem de şekli ödevleri de beraberinde getirmektedir. Ancak, 5510 sayılı Yasada hem maddi hem şekli yükümlülükler bir arada düzenlenmiş olup, yasada yer alan yetkiye istinaden de SGK'nca çıkarılan düzenleyici işlemlerle, şekli yükümlülüklerin yerine getirilme biçimi belirlenmeye çalışılmıştır. 10

11 Çözüm: Bu durum uygulamada 5510 sayılı Yasanın uygulanmasını daha da karmaşık hale getirdiğinden, bu Yasa kapsamında yerine getirilmesi gereken şekli ödevleri içeren -VUK gibi- bir Yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. SGK Usul Yasasının çıkarılması, 5510 sayılı Yasanın uygulanmasında ortaya çıkan uygulama farklılıklarını da azaltabilecektir. E- İş Kazası Bildirimleri Yeniden Düzenlenmelidir sayılı Yasanın 13 üncü maddesi uyarınca iş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK na da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin işveren tarafından yapılacak olan e- işgöremezlik bildirimi tıbbi açıklamalarının yazıldığı bölümleri çok detaylı olup, bilgilerin girilmesi oldukça zor ve zaten SGK sisteminde bulunan bir çok bilginin mükerrer şekilde istenerek gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaktadır. Ayrıca meydana gelen kazaların en yakın kolluk kuvvetine bildiriminde halen sorunlar yaşanmaktadır. Karakollar işverenler tarafından yapılan bildirimleri almamakta ve gereksiz zaman ve emek kaybı oluşmaktadır. Çözüm : Hekim raporunun bildiriminin yeterli olması sorunu çözmeye yetecektir. Yada en azından iş kazasının internet üzerinden yapılmasında bir çok verinin kurumun sisteminden çekilmesi ve iş yükünün azaltılması sağlanmalı, mükerrer ve gereksiz sorular önlenmelidir. Hatta pdf dosya transferi şeklinde de bir uygulama getirilerek bildirimler basitleştirilebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda yapılan bildirimlerin online ilgili Karakola da yapılmış sayılması yada sağlık hizmet sunucuları tarafından 10 gün içinde yapılması gereken bildirimin elektronik ortamda yapılması ve bu bildirimin hem Sosyal Güvenlik Kurumuna hem de en yakın kolluk kuvvetine sağlanacak bir alt yapı ile eş zamanlı gönderilmesi uygulamada iş kazası bildirimlerinde yaşanan bu sorunu da ortadan kaldıracaktır. F- Sigorta Prim Teşvik Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Hesaplama Kriterleri de Yeniden Düzenlenmelidir. Ülkemizde çeşitli Kanunlarla yapılan düzenlemeler ile sigorta prim teşviği sağlanmaktadır. Bu Yasaların birçoğu geçici mahiyette olduğundan uygulamada teşvik şartlarının takip edilmesini zorlaştırdığı gibi teşvikten yararlanılamamasına da yol açmaktadır. Bu nedenle, sigorta prim teşviklerinin 5510 sayılı Yasada toplanmasında yarar bulunmaktadır. 11

12 Ayrıca, 5510 sayılı Yasanın 81/A maddesinde öngörülen % 5 hazine payı teşviki ile ilgili olarak da uygulamada sorun yaşanmaktadır. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu fıkrada yararlanılan "teşvik" uygulamasında, mevzuatları gereğince zorunlu olarak istihdam edilen personelin de teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Zorunlu istihdam edilen personel için uygulanmış teşvik uygulamalarının Kurum tarafından iade edilmesi de istenebilmektedir. Çözüm : Dolayısıyla, bu sorunun açık yasa hükmü ile giderilmesinde yarar bulunmaktadır. Kalkınma öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik kapsamında işverenlerin bu bölgelerde işyeri açmalarını sağlayan teşvik tarih itibariyle sona ermiştir. Bu teşvikten yararlanma süresinin uzatılması gerekmektedir. Yine esasen istihdamın artırılması isteniyorsa tüm teşviklerin tekleştirilerek basit bir modelde ve işverenlerin SGK na karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri yükümlülüklerinin sürekliliğine göre 5 puanlık indirim teşviğinin kademeli olarak 10 puana kadar çıkarılması şeklinde uygulanmalıdır. Sigorta prim teşvikleri için aranan ortalamaya ilave işçinin belirlenmesinde e- bildirge programına simülasyon menüsü eklenmeli ve APHB vermeden önce ortalamaya ilave işveren tarafından teyit edilebilmelidir. G sayılı Yasanın 4/b Maddesi Kapsamına Giren Sigortalılarda Prim Matrahı Yeniden Belirlenmelidir Sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında sigortalı olan işverenlerin aylık prime esas kazancı, aynı Yasanın 80.maddesi uyarınca, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamamaktadır. Söz konusu tutar da ölçülü değildir. Özellikle, işverenin yatırım amaçlı, yüksek düzeyde maaşı olan bir personel istihdam etmek zorunda kalması halinde, bu işveren için ayrıca çalıştırdığı işçinin ücretine göre kendi SGK prim maliyetine katlanmaktadır. Ayrıca, bu düzenleme yüksek ücret ödemelerinde işverenleri kayıt dışı kalmaya yönlendirebilmektedir. Çözüm : Yasada yer alan "otuz kat" ölçüsünün makul bir seviyeye çekilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda değişiklik yapılarak, "otuz kat" ibaresi kaldırılarak bunun yerine 4-b kapsamındaki sigortalılar için asgari ücretin günlük tutarının az 12

13 olmamak kaydıyla, 4-b kapsamındaki sigortalılar tarafından serbestçe belirlenebilmesine izin verilmesi gerekmektedir. H- Süresinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülüklerle İlgili Olarak Kolaylık Sağlayan Düzenlemeler Yapılmalıdır İşverenlere önemli yükümlülük ve ödevler yükleyen 5510 sayılı Yasada, Vergi Kanunlarında yer alan pişmanlık, uzlaşma, düzeltme ve indirim gibi kolaylıklar yer almadığı gibi, mücbir sebeplere de bu Yasada yer verilmemiştir. Çözüm : 5510 sayılı Yasada yapılacak yeni düzenlemelerle, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan pişmanlık, uzlaşma, düzeltme ve indirim mekanizmalarına benzer kolaylıklar ile mücbir sebep hallerin de Yasada yer verilmesinde yarar bulunmaktadır. Mücbir sebep hali ile düzenleme yapılırken, işverenlerin yükümlülüklerini işveren adına yerine getiren meslek mensupları nezdinde gerçekleşen mücbir sebeplerin de kapsama alınarak düzenleme yapılmalıdır. I- Belge Türü ve Kanun Türü aynı APHB içinde düzenlenmelidir. Sigortalıların niteliklerine göre farklı kanun türü ve belge türü olan APHB düzenlenmekte ve sonuç olarak işverenler aynı ay içinde çok sayıda APHB düzenlemektedir. Öyle ki; aynı ay içinde bir Arge çalışanı için üç farklı APHB verilmesi gerekmektedir. Oysa APHB içine kanun türü ve belge türü eklenerek her işveren ait olduğu ay için tek APHB verebilmelidir. Çözüm : Belge türü ve Kanun türünün ilgili aydaki APHB içinde sigortalıların isimlerinin bulunduğu satıra yazılmalıdır. Öyle ki; bu yapıldığı takdirde 6111 kanun teşviki bilgisayar programı tarafından otomatik olarak da hesaplanabilir hale gelecektir. Ayrıca aynı bildirge içinde farklı kanun türü ve belge türü ile çalışan sigortalılar bulunacağından dolayı işlemler basitleştirileceği gibi, kuruma ve işverenlere de yük getirilmemiş olacaktır. Özellikle şubat ayı gün sayısından kaynaklanan sorunlarda giderilmiş olacaktır. J- İşyeri Dosya Kapanışı E-Bildirge Şifresi İle Yapılabilmelidir. İşveren işyerinde sigortalı çalıştırmaya ara vermiş ise bunu e-bildirge şifresi ile beyan edebilmekte ancak işyerini kapatmışsa veya artık sigortalı çalıştırmayacak ise kapanış işlemini E-Bildirge şifresi ile yapamamakta mutlaka SGK Merkezlerine gitmektedir. Bu işlem emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Çözüm : İşyeri dosyasının kapatılması işlemlerinin E-Bildirge Şifresi ile yapılabilmesine izin verilmelidir. 13

14 K- Part-Time çalışan İşçilerden GSS Primi istenmemelidir. 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu tutulmuştur. Bu da uygulamada part-time çalışan öğrencilerin ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Eksik gün nedeni puantaj kaydı olarak işaretlenen kişilerden veya diğer eksik gün çalışması olanların ise eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu değildir. Bu durum tüm kısmi süreli çalışanlar için eşitlenmelidir. Çözüm : 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde yer alan; "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir." Hükmünün kaldırılması gerekmektedir. L- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden ve Muhtasar Beyannameden Damga Vergisi Alınmamalıdır Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve Muhtasar Beyannameden alınan damga vergisi alınmaktadır. Hem istihdam artışını isteyip hem de bu tür gereksiz yükleri artırmak son derece yanlıştır. Çözüm : İşverenler üzerinde büyük bir yük oluşturan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve Muhtasar Beyannameden alınan damga vergisi yükü de azaltılmış olacaktır. 14

15 M- FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI SONA ERDİRİLMELİDİR 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddedeki fazla çalışma onayının yönetmelikte her yıl alınması istenmektedir. Bu durum işyerinde işçi-işveren arasında huzursuzluklara sebebiyet vermekte ve ciddi bir emek ve zaman kaybına yol açmaktadır. Çözüm: 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddedeki fazla çalışma onayı için iş sözleşmesindeki işçinin onayı yeterli kabul edilmeli ve yönetmelikte her yıl ifadesi kaldırılmalıdır. Çünkü, sadece sözleşmeyle onay alan ve her yıl ayrıca onay almayan işverenlere uygulanacak İPC ihtilaflı olmaktadır. Zira yönetmelikle getirilen düzenlemeye ceza verilemez, ancak uygulamada ceza verilmektedir. Ayrıca işçiden her yıl fazla çalışma onayı alınması uygulamada sorunlara neden olmaktadır. 15

16 II. BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI İLE İLGİLİ SORUNLAR A- Kurumlar Arası İşbirliği Sağlanmalıdır. İş-Kura verilen Aylık İşgücü Çizelgesi kaldırılmalıdır. 10 işçiyi aşan işyerlerinde zorunlu olan aylık işgücü çizelgesi İş-Kura verilmektedir. İşçilerin bu durumları e-sgk ; da zaten mevcut olup kurumlar arası bir düzenlemeyle sağlıklı bilgi akışı sağlanabilir. Bu kapsamda, İş -Kur ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin tamamen kaldırılması ve kurumlar arası koordinasyon sağlanarak bilgilere ulaşması sağlanmalıdır. Bildirim listeleri sosyal güvenlik kurumu sitesinde verildiğinden ilgili kuruluşların bu giriş ve çıkışları temin ederek meslek mensuplarından ikinci bir bildirim istememesi (İş Kur'un meslek mensuplarından liste istemesi vb.) için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır. Çalışmadığına dair bildirim girişleri işçinin raporuna göre yapılmaktadır. Bu rapor SGK hastaneleri tarafından verilmektedir. İşgörmezlik bildirimlerinin elektronik ortamda doğrudan sağlık kurumlarınca SGK'ya bildirilmesi faydalı olacaktır. Elektronik raporlar ile manuel raporların girişlerinde sorun yaşanmaktadır. İşçiye verilen raporun elektronik mi, yoksa manuel rapor mu olduğu hakkında yazılı bilgi verilmelidir. B- SGK İnternet Sayfası daha işlevsel hale getirilmelidir. 1. SGK nın internet sitesi sık sık kapanmakta ve ağırlaşmaktadır. Özellikle aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesine son iki üç gün kala yoğunluk nedeniyle sisteme ulaşılamamaktadır. SGK internet sitesinin zaman zaman ağırlaşmasını engellemek için altyapı destek takviyesi yapılmalıdır. 2. Meslek mensuplarının çalışma hayatını kolaylaştırmak için hizmet vermekte olduğu işveren ve çalışanlarının SGK bilgilerine ulaşımını sağlamak amacıyla meslek mensuplarına özel SGK sisteminde yeni bir sayfa hazırlanması ve Gelir İşleri Başkanlığı ve Noterler Birliği tarafından uygulanmakta olduğu gibi meslek mensuplarının sisteme ulaşımı için şifre tahsis edilmesi sağlanmalıdır. Çünkü bazı durumlarda gece yarılarına kadar sistemin açılması beklenmektedir. 3. Gelir İdaresi Başkanlığında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu da değişikliklerle ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, tebliğleri gibi yasal düzenlemeleri e-posta ile gönderirse, değişiklikler daha iyi takip edilebilir ve gereksiz yere işverenin cezai durumlar muhatap olması önlenebilir. 16

17 C- Vadeyi Aşan Tahsilatları Yapan Yetkili Banka Sayısı Arttırılmalıdır.. Zamanında ödenmeyen sosyal güvenlik primleri hali hazırda günü geçtikten yetersiz sayıda banka tarafından tahsil edilmektedir. Geçmiş tahsilata yetkili banka sayısının artırılması faydalı olacaktır. Kısmi ödemeye de olanak tanınmalıdır. Bir işverenin prim borcunun tamamını ödeyememesi ve bunu yerine kısmen primini ödemek istemesi halinde tahsilat yapılabilmelidir. Tahsilattan kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Sistemde yıllar öncesine ait ödenmiş borçlar tekrar işverenlerin önlerine çıkartılmakta ve kurumun sisteminden kaynaklanan hatalardan dolayı işverenler mağdur olmaktadır. Bu nedenle kurumun öncesine ait küsurat hatalarını borç olmaktan çıkartması gerekmektedir. Özel bina inşaatlarında inşaat bitiminde ilişiksizlik belgesi alırken o aya ait ödenecek SGK primlerini bankadaki sistemler görememektedir. Bundan dolayı tekrar SGK'ya gidip çıktıyı aldıktan sonra ödeme gerçekleşmektedir. Bu tamamen zaman kaybına neden olmakta aynı zamanda iş yükünü arttırmaktadır. Bu tür özellikli durumlarda ödemelerin internet ortamında alınabilmesi için çalışma yapılmalıdır. Özel bina inşaatlarında zaten asgari işçilik yapılmaktadır. Bu uygulama yapılırken bir de dosya kapanışlarında işveren/alt iş everenlerin zaten kuruma verilmiş olan işe giriş-işten çıkış-eksik gün bildirimi gibi belgeler kaldırılmalıdır. Yine inşaatlarda asgari işçilik olduğundan eksik gün bildirimi kaldırılmalıdır. D- İşyeri Bildirgesi Elektronik Ortamda Verilmelidir. İşyeri bildirgesi elden verilmektedir. İşyeri bildirgelerinin de elektronik ortamda verilmesi için gerekli alt yapı çalışması tamamlanmalıdır. Böylece aynı gün işyeri sicil numarası da alınabilecektir. E- Borç Sorgulama ve Borç Dökü Yazıları İle ilgili Sorunlar Çözülmelidir. SGK prim borçları KDV iade alacağından mahsup edildiğinde her işlemde SGK dan borç dökümü yazısı istemektedir. Bazı SGK müdürlüklerinden bu yazıların alınmasının sorun olmaktadır. Cari dönem borçları için tahakkukun yeterli olması ve mahsup işlemini kolaylaştırıcı olması adına bu yazının ivedilikle verilmesi için gerekli çalışmanın yapılması faydalı olacaktır. Ayrıca Maliye Bakanlığı ile SGK arasında bu bilgilerin elektronik ortamda aktarılması da sağlanmalıdır. 17

18 F- Şifre alımı ile ilgili sorunlar çözülmelidir. İnternetten işlemleri yapabilmek için alman e-bildirge şifresi ile aynı zamanda "İnternet e-borcu Yoktur" şifre müracaatı yapılmamalıdır, İnternet E-Borcu Yoktur şifresi için meslek mensuplarından müracaat formu istenmemelidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri tescil ve bildirge şifre müracaatları ayrı ayrı yapılmaktadır. Ayrıca işyeri tescil ve bildirge şifreleri SGK'ca meslek mensuplarına ancak mükelleflerin noter kanalıyla vekâlet vermesi halinde verilmektedir. Mükelleflerle yapılan sözleşmeler göz önünde bulundurularak sözleşme ibrazı halinde mükellef şifrelerinin meslek mensuplarına verilmesi sağlanmalıdır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığının uygulamaları için meslek mensuplarına verilen tek şifre ile meslek mensupları Sosyal Güvenlik kurumuna bildirimleri yapabilmesi değerlendirilmelidir. Ayrıca meslek mensupları mükelleflerden şifre zarfını teslim almak için vekalet alındığında ve şifre zarfını teslim almak için başvurulduğunda bazı Sosyal Güvenlik Merkezleri şifrenin ada olmadığını söyleyerek şifre teslim etmemekte, ödenmeyen SGK primlerinden dolayı riskli olduğundan firmaların her şifre başvurusunda firma sahipleri SGK'ya çağırılmak zorunda kalınmaktadır. Ankara da bu konuyla ilgili olarak da Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi. şifreyi teslim etmekte,ancak Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi vermemektedir. SGK şubeleri arasında uygulama farklılıklarının giderilmesi gerekmektedir. Şifre ve işyeri numarası almak için başka ilçelere gidildiğinde, aynı günde işyeri numarası ve şifre alınamamaktadır. Bu durumda meslek mensuplarında iş ve zaman kaybına yol açmaktadır Daha önceden İl Müdürlüklerinden alınan şifreler, artık merkez müdürlüklerinden alındığından, merkez müdürlüklerinin de her ilçede bulunması durumunda, ilden şifre almak için ilçelere gidilmesi nedeniyle il merkezinde muhasebesi düzenlenen işyerlerinin bağlı bulundukları illerden de şifrelerinin verilmesinin daha uygun olacaktır. Ayrıca il dışındaki işlerde işverenler e-bildirge şifresini kendi merkez SGK Müdürlüğünden alabilmelidir. G- Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler çoğaltılmalıdır. Kuruma internet ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kanuni süresinden sonra olası hatalardan dolayı kuruma verilmesi gereken iptal ve ek mahiyetteki aylık pirim ve hizmet belgelerinin kuruma elden/posta ile verilmesi uygulamasının yerine bu bilgilerin internet ortamında girişinin yapılmasına olanak sağlanmalıdır. (Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamalarında bu sistem mevcuttur) SGK'ya bildirilen eksik gün bildirimleri ve nedenleri aylık bildirgede bildirildiğinden ayrıca kağıt ortamında kuruma bildirilmesine gerek olmaması gerektiği düşünülmektedir, 18

19 Aylık prim ve hizmet bildirgesinin kanuni süresini geçtikten sonra internetten gönderilebilmesi sağlanmalıdır. H. e-tedbir Uygulamaları Dikkatli Uygulanmalıdır. İşverenin prim veya diğer (iş kazası rücu gibi) borçlarından dolayı tapu ve trafik sicil de konulan tüm e-tedbir uygulamaları nedenleriyle işverenler mağdur olduklarından borç tutarlarına uygun tedbir konularak işverenin korunması ve dava konusu edilerek zarar verdirilmemesi uygun olacaktır. I- Mevcut Uygulama Yazılımları Geliştirilmelidir. Meslek mensuplarına hata yaptırmayacak, e-bildirge vb bildirimlerde elektronik ortam düzenleyicisi görevlileri gerekli tedbirleri almalı, buna göre program geliştirmeleri yönünde acil uygulamaya geçilmelidir. Aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken, puantaj ı sehven unutulan işçi ile ilgili bir önceki dönem aylık hizmet belgesi karşılaştırılarak uyarı vermesini sağlayıcı sistemin sağlanması hataları azaltıcı bir işlev gösterecektir. İşe giriş bildirge sindeki mesleki kodlar ile teşviklerdeki mesleki kodlar uyum sağlamadığından meslekle ilgili teşvikten eksik faydalanılması sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu uyumun sağlanması gerekmektedir. Hatalı ve yanlış verilen işçi giriş ve çıkışlarım sistem uyarmadığından meslek mensupları cezai müeyyideye maruz kalabilmektedir. Sisteme uyarı ikazı getirilmesi değerlendirilmelidir. İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verildiği bölümde tarih aralığı verilerek sorgulama yapılabilmelidir. E-Bildirge sorgulama sisteminde iki tarih arasında olan tüm bilgilerin aynı anda görüntülenebilmesi sağlanmalıdır. Aylık Bildirgeler iptal edildiğinde yeni XML dosyası sisteme tekrar yüklenemiyor. Bu nedenle istihdam edilen personelin bilgilerinin tekrar manuel olarak girilmek zorunda kalınmaması için tekrar XML dosyası sisteme yüklenebilmesi sağlanmalıdır. J- 4/A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilince 4/B Sigortalılığı Sonlanmalıdır. 4/b Kapsamında sigortalı olmakla birlikte bir işveren yanında çalıştığı için 4/a kapsamındaki sigortalılığı geçerli hale gelen kişilerin 4/b kapsamındaki sigortalılıkları 19

20 otomatik olarak durdurulmalı, 4/a kapsamındaki sigortalılığın sona ermesini müteakip işten çıkış bildirgesi verilince 4/b kapsamındaki sigortalılık yeniden başlatılmalıdır. K- 4/A SGDP Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilince 4/B SGDP Kesintisi Sonlanmalıdır. Yaşlılık aylığı alan ve aynı zamanda ticari faaliyet içine girdiği için 4/b kapsamında SGDP ödeme yükümlüsü olanlardan bir işveren yanında çalıştığı için 4/a kapsamındaki SGDP sigortalılığı geçerli hale gelen kişilerin maaşlarındaki SGDP kesintisi kaldırılmalı, 4/a kapsamındaki sigortalılığın sona ermesini müteakip işten çıkış bildirgesi verilince SGDP kesintisi yeniden başlatılmalıdır. M- Basın Çalışanları için 2008/10 ila 2013/1. Dönemler İçin Düzenlenecek APHB E-Bildirge Şifresi İle Verilmelidir sayılı Kanun değişikliği ile birlikte basın çalışanları için yeniden yıpranma getirilmiş ve işverenlerden kağıt ortamında APHB istenmesine yönelik Genelge hükmü getirilmiştir. Oysa bu dönemler için düzenlenmesi gereken APHB ler E-Bildirge şifresi ile otomatik yapılmalıdır. Basın emekçilerine yeniden getirilen yıpranma payında 2008/10 ila 2013/1. Dönemlerde işverenlerden geriye dönük 32 belge türü ile düzeltme bildirgeleri istenmekte ve gazetecilerden de bu tutarın primlerini ödemeleri istenmektedir. Öncelikle gazetecilerden bu şekilde prim istenmesi sosyal güvenliğin ruhuna aykırıdır. İşverenlerin kimlerin sarı basın kartı sahibi olduklarını bilebilmeleri mümkün olmadığı gibi, geçmiş yıllarda çalışıp ayrılan kişilerin bilgilerine ulaşılması da mümkün değildir. Burada sarı basın kartı sahiplerinin isimleri ve bilgileri SGK ya iletilmiş olup ayrıca işverenlerden belge istenmesi doğru değildir. Ayrıca sadece sarı basın kartı taşıyan gazetecilerin bu haktan yararlandırılması son derece yanlıştır. Tüm basın emekçileri bu haktan yararlanmalıdır. N- Asıl İşveren Alt İşveren İşçilerine Ait APHB Hizmet Belgelerini Görebilmelidir. Asıl işveren alt işveren yanında çalışan işçinin sigortalı bildiriminden, prim ödemesinden v.b. diğer sosyal güvenlik yükümlülüklerinden sorumlu tutulmasına rağmen asıl işveren alt işveren yanında çalışan işçilerin sigortalı olup olmadığına ilişkin APHB Hizmet Belgelerini E-Bildirge şifresi ile alamamaktadır. Bu nedenle asıl işveren 20

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN MART 2012 RAPOR SONUCU. GERÇEKLEŞEN ve GERÇEKLEŞMEYENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN MART 2012 RAPOR SONUCU. GERÇEKLEŞEN ve GERÇEKLEŞMEYENLER 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN MART 2012 RAPOR SONUCU GERÇEKLEŞEN ve GERÇEKLEŞMEYENLER 0 İSMMMO olarak Mart / 2012 tarihinde SGK ile Uygulamada

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR 2013 SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR SGK DAN BEKLEDİĞİMİZ PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ SGK, Dünyada E-Bildirge sistemine geçen üçüncü sıradaki ülkedir. Buna rağmen halen

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI 11 resul kurt:layout 1 11/9/10 3:13 PM Page 173 EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULAMA SORUNLARI Dr. Resul KURT I- GİRİŞ Son dönemlerde Meslek Mensuplarının en çok sorun yaşadığı konuların başında eksik gün bildirimi

Detaylı

Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak

Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak Belirlendi Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak Belirlendi 4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı SSK kanunda yapılan düzenleme de sigortalıların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER İşyeri Bildirgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Verilmesi Sağlanmıştır: 2014 yılı

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Mevzuatı 5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları 28 Ocak 2017 Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Mevzuatı 5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları 28 Ocak 2017 Güncel Group Vergi Hizmetleri www.guncelgroup.com.tr Sosyal Güvenlik Mevzuatı 5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları 28 Ocak 2017 Güncel Group Vergi Hizmetleri İDARİ PARA CEZALARI İşyeri Bildirgesi (102/1/b)* İşe Giriş Bildirgesi

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 19.04.2017/55-1 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI ÖZET : 2016 yılında işverenlerimize verilen ve 2017 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 018 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 297 Seri No.lu GVK Tebliği nde; 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesi kapsamında beş puanlık prim desteği 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu geçici 7. ve geçici 9. madde kapsamında teşvikler 6111 sayılı kanunla

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Aralık

SİRKÜLER. Sayı: Aralık SİRKÜLER Sayı: Aralık 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı... 2 2. Mesleki Eğitim Kanununda(Stajyer ve Tamamlayıcı Eğitim) değişiklik... 2 2. BÖLÜM... 3

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 16.12.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 KONU: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, daha önce yayımlanmış olan İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ?

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ İşyerlerinde istihdam edilen sigortalıların hekim muayenesi neticesinde sağlık sorunları nedeniyle istirahat

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler. Kamber Kaya

Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler. Kamber Kaya Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler Kamber Kaya 23.02.2017 Sunum Planı Otomatik BES Konusunda hatırlatmalar 4 b sigorta primlerinde beş puanlık indirim Prime Esas kazanç üst limitinde değişiklik Asgari

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir? Güncel Group Vergi Hizmetleri Vergi ve Mali Hukuk Bülteni-2017-VH-Aralık-08 5510 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri vezamanı ile sigorta primleri Bu yazımızda işsizlik ödeneği, miktarı ödeme süreleri, hangi hallerde kesileceği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Sayı : 13695507-201.01-E.6651561 09/12/2016 Konu : FETÖ/PDY GENEL YAZI İlgi : a) 2/8/2016 tarihli ve 2016/16 sayılı Genelge, b) 18/11/2016 tarihli ve 6223626 sayılı Genel yazı. Bilindiği üzere, 23/7/2016

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

KAMBER GEZGİNCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

KAMBER GEZGİNCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Yayınlandı. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS

Detaylı

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir:

/38-1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge de belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir: 04.08.2016/38-1 667 VE 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE KAPATILAN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016/16 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR. ÖZET : 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı