ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR"

Transkript

1 ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR 1

2 ÖNSÖZ Çalışma hayatını düzenleyen yasaların başında 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gelmektedir Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu işçilerin, işverenlerin ve kamu çalışanlarının sosyal güvenlik yasaları gereğince bildirim esaslarını ve sigortalının statülerini açıklamaktadır. Adı geçen kanunda sigortalıların çalışma kapsamları, çalışma statüleri, müracaat şekilleri ve şartları ele alınmaktadır sayılı İş Kanununda işçi-işveren-devlet ilişkileri ele alınmaktadır. Taraflar arasında yapılacak olan sözleme, çalışma süreleri, yine taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ve bu ilişkilerden doğabilecek olan İdari Para Cezaları bu kanunda ele alınmaktadır sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin kanunda belirtilen koşullara göre başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin sorunları ele alırken yukarıda adı geçen yasal nazarı dikkate alınarak bir sınıflama yapılmıştır. Yine aynı sınıflamadan hareketle çözüm önerilerimizi sıralamış bulunmaktayız. Ülkemizde sosyal barışın sağlanması ancak tarafların çalışma yaşamlarındaki huzurunun sağlanması ile oluşacaktır. İSMMMO olarak bu sorunların çözümlenmesi ve çalışma yaşamına katkıda bulunulması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bilgilerinize sunarım.. Saygılarımla YAHYA ARIKAN İSMMMO Başkanı 2

3 İçindekiler ÖNSÖZ 2 I. YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR 5 A- İdari Para Cezaları Yeniden Düzenlenmelidir 5 B- Verilmesi Gereken Bildirim Çeşitleri ve Süreleri Yeniden Belirlenmelidir. 6 1-Sigortalı bildirimi ve tescilindeki Yaşanan Sorunlar Giderilmelidir Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Sorunlar Giderilmelidir Eksik Gün Bildirimi Kaldırılmalıdır 8 4.Türkiye İş Kurumu'na Verilen Bildirimler Kaldırılmalıdır. 9 C- Maktu Ücretten Kaynaklanan Sorunlar Giderilmelidir. 9 D- Sosyal Güvenlik Usul Yasası Çıkarılmalıdır. 10 E- İş Kazası Bildirimleri Yeniden Düzenlenmelidir. 11 F- Sigorta Prim Teşvik Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Hesaplama Kriterleri de Yeniden Düzenlenmelidir. 11 G sayılı Yasanın 4/b Maddesi Kapsamına Giren Sigortalılarda Prim Matrahı Yeniden Belirlenmelidir. 12 H- Süresinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülüklerle İlgili Olarak Kolaylık Sağlayan Düzenlemeler Yapılmalıdır 13 I Belge Türü ve Kanun Türü aynı APHB İçinde Düzenlenmelidir 13 J- İşyeri Dosya Kapanışı E-Bildirge Şifresi İle Yapılabilmelidir. 13 K- Part-Time Çalışan İşçilerden GSS Primi İstenmemelidir. 14 L-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden ve Muhtasar Beyannameden Damga Vergisi alınmamalıdır. 14 M- Fazla Çalışma Onayının Her Yıl Alınması Uygulaması Sona Erdirilmelidir. 15 3

4 II. BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI İLE İLGİLİ SORUNLAR 16 A- Kurumlar Arası İşbirliği Sağlanmalıdır. 16 B- SGK İnternet Sayfası daha işlevsel hale getirilmelidir. 16 C- Vadeyi Aşan Tahsilatları Yapan Yetkili Banka Sayısı Arttırılmalıdır 17 D- İşyeri Bildirgesi Elektronik Ortamda Verilmelidir. 17 E- Borç Sorgulama ve Borç Döküm Yazıları İle ilgili Sorunlar Çözülmelidir. 17 F- Şifre alımı ile ilgili sorunlar çözülmelidir. 18 G- Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler çoğaltılmalıdır 18 H. e-tedbir Uygulamaları Dikkatli Uygulanmalıdır. 19 I- Mevcut Uygulama Yazılımları Geliştirilmelidir. 19 J- 4/A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilince 4/B Sigortalılığı Sonlanmalıdır. 19 K- 4/A SGDP Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/B SGDP Kesintisi sonlanmalıdır. 20 M- Basın Çalışanları İçin 2008/10 İla 2013/1 Dönemleri İçin Düzenlenecek APHB-E Bildirge Şifresi Verilmelidir. 20 N- Asıl İşveren Alt İşveren İşçilerine ait APHB Hizmet Belgelerini Görebilmelidir. 20 O- SGK E Bildirge Sisteminde Toplu İşe Giriş Ve Toplu İşten Çıkış Yapılabilmelidir. 21 4

5 Yasal düzenlemelerden ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, SGK bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar. olarak iki ana başlıkta sınıflandırılmıştır. I. YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR A- İdari Para Cezaları Yeniden Düzenlenmelidir sayılı Yasada yer alan idari para cezaları, asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır sayılı Yasada düzenlenen idari para cezaları genellikle her bir işçi başına ayrı ayrı hesaplandığı göz önünde alındığında ceza tutarı ile fiil arasında ölçülülük prensibinden uzaklaşılmaktadır sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile; Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. şeklinde değiştirilerek idari para cezalarında indirim sağlanmıştır. Özellikle sigortasız işçi çalıştırana da, şekli bir hatada bulunana da aynı cezaların uygulanması hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca idari para cezası dışında beş puan indirim yasağı da getirildiğinden dolayı işletmeler üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. ÇÖZÜM : Ancak uygulamada mevzuat gereğince yapılan kusurlar internet üzerinden gerçekleşen işlemler üzerinden oluşmaktadır. SGK nın bu kusurlardan online haberi olmaktadır. Kanunda olmayan fiiller için idari para cezası uygulandığı gibi idari para cezaları genel yazılarla olması gerekenin üzerinde uygulanmaktadır. Hatta idari para cezası uygulanması gerekmeyen iptal Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri (APHB) için dahi idari para cezaları uygulandığı görülmektedir. 5

6 Yine işe iade davası sonucu ek APHB nin süresi dışında verilmesi fiiline genel yazı doğrultusunda iki asgari ücret uygulanmaktadır. Oysa bu ceza 1/8 asgari ücret olmalıdır. Süre ve pişmanlık dikkate alınarak İdari Para Cezalarında bir Usül Hukuku düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. İdari para cezaları ile ilgili ihtilafları sonlandırma adına geniş kapsamlı bir genelge düzenlenmelidir. Ayrıca idari para cezalarında işyerinin kapanmasına neden olacak ağırlıkta cezalar oluşması nedeni ile uygulanacak idari para cezalarının kaçırılan prim miktarının bir katını aşamayacağı yönünde bir hüküm konularak, yıkıcı idari para cezalarının uygulanmasının önüne geçilebilir. B- Verilmesi Gereken Bildirim Çeşitleri ve Süreleri Yeniden Belirlenmelidir. 1.Sigortalı bildirimi ve tescilindeki sorunlar giderilmelidir sayılı Yasanın 8 nci maddesinde düzenlenen sigortalı bildirimi ve tescili başlığı altına yapılan düzenlemede Yasanın 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılık başlangıç tarihinden önce kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme sonucunda; Aynı gün işe başlayan işçinin bildiriminin gerçeğe aykırı olarak başladığı gün bildirimde bulunulup, işe başlama tarihinin ertesi gün olarak bildirilmesi, Portör raporlarında kişi bazen işe başlamadığı gibi, bazen de farklı bir işyeri için rapor almasına rağmen yalan beyanda bulunarak çalışmadığı işyerinin adı üzerinden belge almakta ve bunun sonucunda da KADİM uyarınca çalışılmış gibi rapor çıkartılan işyerine cezalar uygulanmakta ve beş puan indirimi yasaklanması, gibi uygulama sorunları doğmaktadır. Uygulamada portör raporu alan işçilerin hatalı bilgi vermeleri halinde işverenlere ciddi para cezaları uygulandığı gibi beş puan prim indiriminden de bir yıl süreyle yararlandırılmadıklarından dolayı haksız yere cezalandırma olmaktadır. İşe giriş bildirgesi verilen işçiler işbaşı yapmadıkları takdirde iptal edilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. İşe iade davalarında geriye dönük verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri kağıt ortamında verildiğinden dolayı her müdürlükte farklı uygulamalar olmakta, çoğu SGK müdürlükleri beş puanlık prim indiriminden yararlandırmadığı gibi idari para cezası uygulamaktadır. 6

7 ÇÖZÜM : Yukarıda özetlenen nedenler dikkate alınarak sigortalı bildirim süresinin, işe başladığı gün veya 10 gün içinde yapılmasına izin verecek değişikliğin yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca işe başlamayan işçilerin işe giriş bildirimlerinin de 7 gün içinde internet üzerinden yapılabilmesine olanak tanınmalıdır. Ayrıca KADİM uyarınca işyerlerinin durumu net olarak anlaşılmadan, sigortasız işçi çalıştırılmış gibi işlem yapılmamalı, portör raporlarını düzenleyen sağlık birimleri işverenden imza-kaşeli kağıt aldıktan sonra rapor düzenlemelidir. Sağlık mevzuatı ile SGK mevzuatı arasındaki karmaşıklık giderilmelidir. SGK uygulamasında, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi istenmektedir. İşe iade kararları gereği düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi için sayılı Genelgede belirlenen süre İş Kanununun ilgili hükümleri ile çelişmektedir. İşçinin işverene işe iade talebinde bulunduğu tarihi izleyen 30. günü takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi uygulaması getirilmelidir. İşe iade davalarında geriye dönük verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin de e-bildirge sisteminden verilmesi sağlanarak, SGK müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıkları kaldırılmalıdır. 2.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Yaşanan Sorunlar Çözümlenmelidir sayılı Yasanın 16 ncı maddesi uyarınca hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin ödenebilmesi için sigortalının rapor bilgi girişinin sistemde yapılması ve raporlu olduğu günler için de işverence ücret ödenmemesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada işverenlerce raporlu olduğu günler için de ücret ödenebilmekte bu durum da uygulamada hesaplama sorunlarına yol açmaktadır sayılı Yasanın 4/b (eski statüsü Bağ-Kur'lu) maddesi kapsamında sigortalı olan ( Örneğin SMMM ANNE ) vergi mükellefi ve esnaflara da doğum nedeniyle raporlu oldukları süreler için, tıpkı 4/a kapsamındakiler gibi rapor parası alacakları da adı geçen Yasanın 16 ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı, mali müşavir olan Bağ-Kur sigortalısı bayanın doğum yapması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği talep etmesini doğru bulmamış ve taşra birimlerini bu yönde talimatlandırmıştır. 7

8 Ancak, 5510 sayılı Yasada, 4/b (Bağ-Kur'lu) kapsamında sigortalı olan kadınların doğum yaptıklarında geçici iş göremezlik ödeneği almayacaklarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, 5510 sayılı Yasanın 4/b kapsamında olan sigortalı kadınların doğumdan önceki sekiz ve doğumdan sonraki sekiz haftalık (çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık) sürede geçici iş göremezlik ödeneği alma haklarından yararlandırılması kanun emri olup, uygulamada karşılaşılan sorunun giderilmesi yararlı olacaktır. ÇÖZÜM : Esasen kanunda yer almamasına rağmen şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur kapsamına giren kadınlara da doğum nedeniyle rapor parası verilmelidir. Aynı primi ödeyen sigortalıların bir kısmına rapor parası denilen geçici iş göremezlik ödeneği verilip, bir kısmına verilmemesi son derece yanlıştır. 3.Eksik Gün Bildirimi Kaldırılmalıdır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 102 nci maddesi uyarınca verilmesi gereken eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) Kuruma verilmekte veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürede gönderilmektedir. Diğer taraftan adı geçen Yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan "Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve serma-yesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır.'' Biçimindeki düzenleme ile istisna da getirilmiştir. ÇÖZÜM : Halbuki istisna kapsamına alınan işyerleri, işçi sayısı 30'un altında olan işyerlerinden daha fazla düzenli olup, bu yükümlükleri yerine getirebilecek yeterli personel sayısında ve ön muhasebe elemanlarına sahip işyerleridir. Küçük ölçekteki, bir başka deyişle işçi sayısı 30 işçinin altındaki işyerlerinde de eksik gün bildiriminin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli görülerek, bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet aranmaması eşitlik prensibi açısından gerekli olup, 8

9 bu konuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ve artık eksik gün bildirimi istenmemesi yararlı olacaktır. Bunun mümkün görülmemesi halinde ek-10 eksik gün bilgi formunun pdf formatında e-bildirge şifresi ile verilmesine yönelik program yapılmalıdır. Örneğin; yabancıların çalışma izin başvurularında bu yöntem uygulanmaktadır. 4.Türkiye İş Kurumu'na Verilen Bildirimler Kaldırılmalıdır sayılı Yasanın 5 nci maddesi ile 5510 sayılı Yasaya eklenen Ek Madde l'de işverenler tarafından, 5510 sayılı Yasanın 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca, adı geçen kurum görevlerini ifa edebilmek için, işverenlerden faaliyete geçirdikleri işyerleri hakkında kendisine bilgi vermesini istemektedir. Çözüm : Çalışan işçi sayısı 10'u aşan işyerlerinde zorunlu olan aylık işgücü çizelgesi İŞ-KUR A da verilmektedir. İşçilerin bu durumları e-sgk da bildirildiğinden mükerrer bilgi verilmesine neden olunmaktadır. Bu nedenle, İşkura verilen Aylık İşgücü çizelgesinin kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla, yukarıda açıklanan sorunların çözümü için 4904 sayılı yasada açık düzenleme yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. C- Maktu Ücretten Kaynaklanan Sorunlar Giderilmelidir sayılı Yasanın 18/b maddesi uyarınca, aynı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Dolayısıyla geçici iş göremezlik ödeneği ilk iki gün için hesaplanmamaktadır. 9

10 4857 sayılı İş Kanunu nun 48. Maddesindeki İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. hükmüne sağlık raporu alınması veya ücretsiz izin kullanılması halinde ücretin ödenip ödenmeyeceği daha net olarak belirtilmelidir. Zira uygulamada iş müfettişi denetimlerinde raporlu işçinin ücretinin ödenmesi sorunu ortaya çıkabilmektedir. Özellikle İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde maktu ücretli olduğu iddia edilen işçilere raporlu günlerde ücretin tam ödenmemesi nedeniyle idari para cezaları uygulanmakta ve ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bu gerekçeyle 31 gün çeken aylar için ilave bir günlük ücret istenmesi de sıklıkla karşılaşılan bir uygulama olarak işverenleri zor durumda bırakmaktadır. Diğer taraftan, sigortalıya, hastalık nedeniyle sağlık izni verildiğinde, gerek 5510 sayılı Yasada gerekse 4857 sayılı İş Yasasında söz konusu iki güne ait ücretlerin işveren tarafından ödeneceğine dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu da işçi-işveren ilişkisini olumsuz şekilde etkilemektedir. Çözüm : Bu durumda, sağlık izni alan sigortalı için iki gün ücret ödenmemesi durumu ile karşılaşılmaktadır. Hastalık gibi nedenlerle işçinin kusuru olmaksızın kısa süre için iş ifa edemediğinde ücretinin işveren tarafından ödeneceğine dair amir hüküm bulunduğundan, bu hükümden yararlanılarak işçilerin ücretlerinin ödenmesi istenebilmektedir. Yasalar arasındaki bu uyumsuzluk uygulamada karmaşa yarattığı gibi çalışan aleyhine sonuçlar da doğurabilmektedir. Dolayısıyla, BK'ndaki hüküm dikkate alınarak 5510 sayılı Yasada değişiklik yapılması gerekmektedir. D- Sosyal Güvenlik Usul Yasası Çıkarılmalıdır. SGK primlerine ilişkin düzenlemeler, 5510 sayılı Yasada düzenlenmiştir. Vergi benzeri bir mali yükümlülük olarak da ifade edilebilen bu yükümlülükler, hem maddi hem de şekli ödevleri de beraberinde getirmektedir. Ancak, 5510 sayılı Yasada hem maddi hem şekli yükümlülükler bir arada düzenlenmiş olup, yasada yer alan yetkiye istinaden de SGK'nca çıkarılan düzenleyici işlemlerle, şekli yükümlülüklerin yerine getirilme biçimi belirlenmeye çalışılmıştır. 10

11 Çözüm: Bu durum uygulamada 5510 sayılı Yasanın uygulanmasını daha da karmaşık hale getirdiğinden, bu Yasa kapsamında yerine getirilmesi gereken şekli ödevleri içeren -VUK gibi- bir Yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. SGK Usul Yasasının çıkarılması, 5510 sayılı Yasanın uygulanmasında ortaya çıkan uygulama farklılıklarını da azaltabilecektir. E- İş Kazası Bildirimleri Yeniden Düzenlenmelidir sayılı Yasanın 13 üncü maddesi uyarınca iş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK na da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin işveren tarafından yapılacak olan e- işgöremezlik bildirimi tıbbi açıklamalarının yazıldığı bölümleri çok detaylı olup, bilgilerin girilmesi oldukça zor ve zaten SGK sisteminde bulunan bir çok bilginin mükerrer şekilde istenerek gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaktadır. Ayrıca meydana gelen kazaların en yakın kolluk kuvvetine bildiriminde halen sorunlar yaşanmaktadır. Karakollar işverenler tarafından yapılan bildirimleri almamakta ve gereksiz zaman ve emek kaybı oluşmaktadır. Çözüm : Hekim raporunun bildiriminin yeterli olması sorunu çözmeye yetecektir. Yada en azından iş kazasının internet üzerinden yapılmasında bir çok verinin kurumun sisteminden çekilmesi ve iş yükünün azaltılması sağlanmalı, mükerrer ve gereksiz sorular önlenmelidir. Hatta pdf dosya transferi şeklinde de bir uygulama getirilerek bildirimler basitleştirilebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda yapılan bildirimlerin online ilgili Karakola da yapılmış sayılması yada sağlık hizmet sunucuları tarafından 10 gün içinde yapılması gereken bildirimin elektronik ortamda yapılması ve bu bildirimin hem Sosyal Güvenlik Kurumuna hem de en yakın kolluk kuvvetine sağlanacak bir alt yapı ile eş zamanlı gönderilmesi uygulamada iş kazası bildirimlerinde yaşanan bu sorunu da ortadan kaldıracaktır. F- Sigorta Prim Teşvik Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Hesaplama Kriterleri de Yeniden Düzenlenmelidir. Ülkemizde çeşitli Kanunlarla yapılan düzenlemeler ile sigorta prim teşviği sağlanmaktadır. Bu Yasaların birçoğu geçici mahiyette olduğundan uygulamada teşvik şartlarının takip edilmesini zorlaştırdığı gibi teşvikten yararlanılamamasına da yol açmaktadır. Bu nedenle, sigorta prim teşviklerinin 5510 sayılı Yasada toplanmasında yarar bulunmaktadır. 11

12 Ayrıca, 5510 sayılı Yasanın 81/A maddesinde öngörülen % 5 hazine payı teşviki ile ilgili olarak da uygulamada sorun yaşanmaktadır. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu fıkrada yararlanılan "teşvik" uygulamasında, mevzuatları gereğince zorunlu olarak istihdam edilen personelin de teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Zorunlu istihdam edilen personel için uygulanmış teşvik uygulamalarının Kurum tarafından iade edilmesi de istenebilmektedir. Çözüm : Dolayısıyla, bu sorunun açık yasa hükmü ile giderilmesinde yarar bulunmaktadır. Kalkınma öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik kapsamında işverenlerin bu bölgelerde işyeri açmalarını sağlayan teşvik tarih itibariyle sona ermiştir. Bu teşvikten yararlanma süresinin uzatılması gerekmektedir. Yine esasen istihdamın artırılması isteniyorsa tüm teşviklerin tekleştirilerek basit bir modelde ve işverenlerin SGK na karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri yükümlülüklerinin sürekliliğine göre 5 puanlık indirim teşviğinin kademeli olarak 10 puana kadar çıkarılması şeklinde uygulanmalıdır. Sigorta prim teşvikleri için aranan ortalamaya ilave işçinin belirlenmesinde e- bildirge programına simülasyon menüsü eklenmeli ve APHB vermeden önce ortalamaya ilave işveren tarafından teyit edilebilmelidir. G sayılı Yasanın 4/b Maddesi Kapsamına Giren Sigortalılarda Prim Matrahı Yeniden Belirlenmelidir Sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında sigortalı olan işverenlerin aylık prime esas kazancı, aynı Yasanın 80.maddesi uyarınca, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamamaktadır. Söz konusu tutar da ölçülü değildir. Özellikle, işverenin yatırım amaçlı, yüksek düzeyde maaşı olan bir personel istihdam etmek zorunda kalması halinde, bu işveren için ayrıca çalıştırdığı işçinin ücretine göre kendi SGK prim maliyetine katlanmaktadır. Ayrıca, bu düzenleme yüksek ücret ödemelerinde işverenleri kayıt dışı kalmaya yönlendirebilmektedir. Çözüm : Yasada yer alan "otuz kat" ölçüsünün makul bir seviyeye çekilmesinde yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda değişiklik yapılarak, "otuz kat" ibaresi kaldırılarak bunun yerine 4-b kapsamındaki sigortalılar için asgari ücretin günlük tutarının az 12

13 olmamak kaydıyla, 4-b kapsamındaki sigortalılar tarafından serbestçe belirlenebilmesine izin verilmesi gerekmektedir. H- Süresinde Yerine Getirilmeyen Yükümlülüklerle İlgili Olarak Kolaylık Sağlayan Düzenlemeler Yapılmalıdır İşverenlere önemli yükümlülük ve ödevler yükleyen 5510 sayılı Yasada, Vergi Kanunlarında yer alan pişmanlık, uzlaşma, düzeltme ve indirim gibi kolaylıklar yer almadığı gibi, mücbir sebeplere de bu Yasada yer verilmemiştir. Çözüm : 5510 sayılı Yasada yapılacak yeni düzenlemelerle, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan pişmanlık, uzlaşma, düzeltme ve indirim mekanizmalarına benzer kolaylıklar ile mücbir sebep hallerin de Yasada yer verilmesinde yarar bulunmaktadır. Mücbir sebep hali ile düzenleme yapılırken, işverenlerin yükümlülüklerini işveren adına yerine getiren meslek mensupları nezdinde gerçekleşen mücbir sebeplerin de kapsama alınarak düzenleme yapılmalıdır. I- Belge Türü ve Kanun Türü aynı APHB içinde düzenlenmelidir. Sigortalıların niteliklerine göre farklı kanun türü ve belge türü olan APHB düzenlenmekte ve sonuç olarak işverenler aynı ay içinde çok sayıda APHB düzenlemektedir. Öyle ki; aynı ay içinde bir Arge çalışanı için üç farklı APHB verilmesi gerekmektedir. Oysa APHB içine kanun türü ve belge türü eklenerek her işveren ait olduğu ay için tek APHB verebilmelidir. Çözüm : Belge türü ve Kanun türünün ilgili aydaki APHB içinde sigortalıların isimlerinin bulunduğu satıra yazılmalıdır. Öyle ki; bu yapıldığı takdirde 6111 kanun teşviki bilgisayar programı tarafından otomatik olarak da hesaplanabilir hale gelecektir. Ayrıca aynı bildirge içinde farklı kanun türü ve belge türü ile çalışan sigortalılar bulunacağından dolayı işlemler basitleştirileceği gibi, kuruma ve işverenlere de yük getirilmemiş olacaktır. Özellikle şubat ayı gün sayısından kaynaklanan sorunlarda giderilmiş olacaktır. J- İşyeri Dosya Kapanışı E-Bildirge Şifresi İle Yapılabilmelidir. İşveren işyerinde sigortalı çalıştırmaya ara vermiş ise bunu e-bildirge şifresi ile beyan edebilmekte ancak işyerini kapatmışsa veya artık sigortalı çalıştırmayacak ise kapanış işlemini E-Bildirge şifresi ile yapamamakta mutlaka SGK Merkezlerine gitmektedir. Bu işlem emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Çözüm : İşyeri dosyasının kapatılması işlemlerinin E-Bildirge Şifresi ile yapılabilmesine izin verilmelidir. 13

14 K- Part-Time çalışan İşçilerden GSS Primi istenmemelidir. 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu tutulmuştur. Bu da uygulamada part-time çalışan öğrencilerin ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Eksik gün nedeni puantaj kaydı olarak işaretlenen kişilerden veya diğer eksik gün çalışması olanların ise eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu değildir. Bu durum tüm kısmi süreli çalışanlar için eşitlenmelidir. Çözüm : 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde yer alan; "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir." Hükmünün kaldırılması gerekmektedir. L- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden ve Muhtasar Beyannameden Damga Vergisi Alınmamalıdır Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve Muhtasar Beyannameden alınan damga vergisi alınmaktadır. Hem istihdam artışını isteyip hem de bu tür gereksiz yükleri artırmak son derece yanlıştır. Çözüm : İşverenler üzerinde büyük bir yük oluşturan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve Muhtasar Beyannameden alınan damga vergisi yükü de azaltılmış olacaktır. 14

15 M- FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI SONA ERDİRİLMELİDİR 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddedeki fazla çalışma onayının yönetmelikte her yıl alınması istenmektedir. Bu durum işyerinde işçi-işveren arasında huzursuzluklara sebebiyet vermekte ve ciddi bir emek ve zaman kaybına yol açmaktadır. Çözüm: 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddedeki fazla çalışma onayı için iş sözleşmesindeki işçinin onayı yeterli kabul edilmeli ve yönetmelikte her yıl ifadesi kaldırılmalıdır. Çünkü, sadece sözleşmeyle onay alan ve her yıl ayrıca onay almayan işverenlere uygulanacak İPC ihtilaflı olmaktadır. Zira yönetmelikle getirilen düzenlemeye ceza verilemez, ancak uygulamada ceza verilmektedir. Ayrıca işçiden her yıl fazla çalışma onayı alınması uygulamada sorunlara neden olmaktadır. 15

16 II. BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI İLE İLGİLİ SORUNLAR A- Kurumlar Arası İşbirliği Sağlanmalıdır. İş-Kura verilen Aylık İşgücü Çizelgesi kaldırılmalıdır. 10 işçiyi aşan işyerlerinde zorunlu olan aylık işgücü çizelgesi İş-Kura verilmektedir. İşçilerin bu durumları e-sgk ; da zaten mevcut olup kurumlar arası bir düzenlemeyle sağlıklı bilgi akışı sağlanabilir. Bu kapsamda, İş -Kur ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin tamamen kaldırılması ve kurumlar arası koordinasyon sağlanarak bilgilere ulaşması sağlanmalıdır. Bildirim listeleri sosyal güvenlik kurumu sitesinde verildiğinden ilgili kuruluşların bu giriş ve çıkışları temin ederek meslek mensuplarından ikinci bir bildirim istememesi (İş Kur'un meslek mensuplarından liste istemesi vb.) için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır. Çalışmadığına dair bildirim girişleri işçinin raporuna göre yapılmaktadır. Bu rapor SGK hastaneleri tarafından verilmektedir. İşgörmezlik bildirimlerinin elektronik ortamda doğrudan sağlık kurumlarınca SGK'ya bildirilmesi faydalı olacaktır. Elektronik raporlar ile manuel raporların girişlerinde sorun yaşanmaktadır. İşçiye verilen raporun elektronik mi, yoksa manuel rapor mu olduğu hakkında yazılı bilgi verilmelidir. B- SGK İnternet Sayfası daha işlevsel hale getirilmelidir. 1. SGK nın internet sitesi sık sık kapanmakta ve ağırlaşmaktadır. Özellikle aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesine son iki üç gün kala yoğunluk nedeniyle sisteme ulaşılamamaktadır. SGK internet sitesinin zaman zaman ağırlaşmasını engellemek için altyapı destek takviyesi yapılmalıdır. 2. Meslek mensuplarının çalışma hayatını kolaylaştırmak için hizmet vermekte olduğu işveren ve çalışanlarının SGK bilgilerine ulaşımını sağlamak amacıyla meslek mensuplarına özel SGK sisteminde yeni bir sayfa hazırlanması ve Gelir İşleri Başkanlığı ve Noterler Birliği tarafından uygulanmakta olduğu gibi meslek mensuplarının sisteme ulaşımı için şifre tahsis edilmesi sağlanmalıdır. Çünkü bazı durumlarda gece yarılarına kadar sistemin açılması beklenmektedir. 3. Gelir İdaresi Başkanlığında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu da değişikliklerle ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, tebliğleri gibi yasal düzenlemeleri e-posta ile gönderirse, değişiklikler daha iyi takip edilebilir ve gereksiz yere işverenin cezai durumlar muhatap olması önlenebilir. 16

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar

Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu Sıkça Sorulan Sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Cevaplar ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Aşağıda yer alan soru - cevaplar

Detaylı

G E N E L G E 2011/50

G E N E L G E 2011/50 G E N E L G E 2011/50 İÇİNDEKİLER A- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ... 3 1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI... 3 1.1. İş Kazası... 3 2. MESLEK HASTALIĞI... 8 2.1. Kapsam ve Tanımı... 8 2. 2. Meslek

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler

DOSYA. 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler 6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 (11 Eylül 2014 tarihli ve

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı