T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-"

Transkript

1 Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik olduğu anlaşılmış olmakla dişhekimlerine verilen disiplin cezaları ile bu yöndeki Disiplin Yönetmeliğinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655 Davacılar : 1-2- Davalılar : 1-Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av.Tezcan Çakır 2-Sağlık Bakanlığı-Ankara İstemin Özeti : Davacılar tarafından reklam amacına yönelik duyurular yapıldığı gerekçesiyle İzmir Diş Tabipleri Odası Disiplin Kurulunca verilen ve Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulunca onaylanan para cezalarının kaldırılması ve Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin (3) numaralı bendinin; ilanlarının, ortağı bulundukları Teknik Dış Ticaret Limitet Şirketinin Müdürü tarafından verildiği, ilanlarda kendi isim ve unvanlarının bulunmadığı, bu nedenle adlarına para cezası verilemeyeceği, Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının kesin olduğuna ilişkin, Yönetmeliğin 15/3. maddesinin hukuka aykırı olduğu savlarıyla iptali istenilmektedir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti : Davacılar için ayrı ayrı işlem yapılmasına karşın tek dilekçe ile dava açılmasının 2577 sayılı Yasanın 5.maddesine aykırı olduğu, iptali istenilen yönetmelik kuralının davacıların yararını zedelemediği gibi dava açmalarını da engellemediği, davacılara Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesine aykırı davranmaları nedeniyle Disiplin Yönetmeliğinin 11/C-5 maddesi uyarınca para cezası verilmesinin yerinde olduğu savunulmaktadır. Sağlık Bakanlığının Savunmasının Özeti :Davacılar tarafından iptali istenilen Türk Dişhekimleri Birliği Oda Disiplin Yönetmeliğinin ve bu yönetmelik uyarınca verilen cezaların, Dişhekimleri Odalarınca ve Türk Dişhekimleri Birliğince uygulandığı bu nedenle Bakanlığın bu davada taraf olmaması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi : Yeniay Kaya Danıştay Savcısı Yurdanur Şendir in Düşüncesi : Davacılar, Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin ve 1219 sayılı Kanunun 24.üncü, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9uncu maddesine ve Türk Dişçileri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 11.maddesinin o fıkrasının 1 inci, 2 nci ve 5 inci maddelerine aykırı hareket ettiklerinden bahisle, sözü geçen yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin İzmir Dişhekimleri Odasınca verilen kararın tasdiki hakkındaki Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptalini istemektedirler.

2 Davacıların 2 nci bir dilekçe ile aynı sebeple aynı mercilerce verilen yeni kararların da iptalini istedikleri anlaşılmakta ise de, bu isteğin davanın tevsii mahiyetinde olması sebebiyle bu davada, incelenmesi mümkün değildir. Davacılar, Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin 3.fıkrasının iptalini istemekte iseler de, Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği kararların kesin olması, bu kararlara karşı bir üst mercie gidilemeyeceği manasında olup, bu kararların aleyhine idari yargıya müracaat edilemeyeceğini göstermediğinden bu husustaki taleplerinin reddi gerekir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde Tabip ve Diş tabiplerinin gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adreslerini, ihtisasını akademi unvanını belirtebilecekleri hükme bağlanmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 11.maddesinin c fıkrasının 1, 2 ve 5 inci bentlerinde ise, gazetelerde ve diğer basın yayın organlarında, reklam amacına yönelik yazılar yazmak ve yazdırmanın, gazete ve diğer yayın organlarındaki duyurularında ve reçete kağıtlarında ad, soyadı, adres, ihtisas ve akademik unvanı dışında yazıları bulunmasının, el ilanları tabelalar ve benzeri yollarla meslektaşlar arası rekabete yol açacak duyurular yapmanın para cezası verilmesi gerektiren fiiller olduğu belirtilmiştir. Montrö-Çankaya hattı üzerindeki elektrik direklerine yapıştırılan ve gazetelerde çıkan ilanların reklam amacına yönelik ve meslektaşlar arasında rekabete yol açacak nitelikte oldukları dosyanın incelenmesinden anlaşılmakta olduğundan, sözü edilen yönetmeliğin 11 inci maddesinin c fıkrası gereğince para cezası ile tecziyelerinde kanunsuzluk yoktur. Davacıların her ne kadar bu ilanların kendileri tarafından verilmediğini çalıştıkları şirket müdürü tarafından verildiğini iddia etmekte ve ispat için, şirket müdürünün ifadesini ibraz etmekte iseler de şirket müdürünün bu şekilde hareketine mani olmaları gerekeceğinden bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir. Bu sebeple davanın reddi gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için belli edilen gününde davacılar ile nun ve davalı Sağlık Bakanlığı temsilcisinin geldikleri, diğer davalı Türk Dişhekimleri Birliği vekilinin gelmediği anlaşıldıktan, tarafların iddiaları dinlendikten sonra ve Danıştay Savcısının düşüncesi alındıktan sonra işin gereği görüşüldü: Davalı, Türk Dişhekimleri Birliğinin, davacıların tek dilekçe ile dava açmalarının yasaya aykırı olduğuna ilişkin savı yerinde bulunmayarak işin esasına geçildi. Dava, İzmir Dişhekimleri Disiplin Kurulunca verilen ve Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulunca onaylanan para cezasının kaldırılması ve Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin (3) numaralı bendinin iptali istemiyle açılmıştır Sayılı Tababet ve Şuabatı SanatlarınınTarzı icrasına Dair Yasanın 40.maddesinde, dişhekimleri ve dişçilerin, hasta kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini

3 bildiren ilanlar düzenleyebilecekleri, başka şekilde reklam yapmalarının yasak olduğu kuralı yer almıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 9.maddesinde de hekim ve dişhekimlerinin, gazete ve diğer yayınlarla yapacağı ilanlarda ve reçete kâğıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adreslerinin, ihtisas şubelerini, akademik unvan, muayene gün ve saatlerini yazabilecekleri belirtilmiştir sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının, meslek mensuplarına verilecek disiplin cezalarını düzenleyen 44.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Disiplin cezalarını gerektiren eylemler başlıklı 11.maddesinin ( c ) fıkrasının ( 1 ), ( 2 ) ve ( 5 ) numaralı bentlerinde, gazetelerde ve diğer basın yayın organlarında reklam amacına yönelik bilimsel içerikte olmayan yazılar yazmak ve yazdırmak, çeşitli yayın organlarındaki duyurularda ve reçete kağıtlarında, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 9. maddesinde belirtilenler dışında yazılar yazmak, el ilanları, tabelalar ve benzeri yollarla meslektaşlar arsı rekabete yol açacak duyurular yapmanın para cezası ile cezalandırılacak eylemler olduğuna yer verilmiştir. Olayda, davacıların çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların ( gazete ilanı, el ilanı gibi ) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda belirtilen yasaklara uymayan davacıların para cezası ile cezalandırılmalarında yasa ve yönetmelik kurallarına aykırılık yoktur. Disiplin Yönetmeliğinin 15.maddesinin ( 3 ) numaralı fıkrasının iptali istemine gelince; Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun görevlerini belirleyen Yönetmeliğin bu maddesindeki, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının kesin olduğuna ilişkin kural, sadece bu kurulun vereceği kararlara karşı bir başka kuruluşa itiraz edilemeyeceği anlamında olup, bu kararlara karşı yargı yolunun açık olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, davacıların günlü dilekçeleri, dava açma süresinden çok sonra verildiği ve davayı genişletme niteliğinde olduğundan, bu dilekçede ileri sürdükleri savlarda yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca lira avukatlık ücretinin davacıdan alınıp davalı Türk Dişhekimleri Birliğine verilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Metin Fevzi Semih Tekin Birsen Rüştü Güven Tuzkaya Telli Çırakman Altay

4 ÖZET: Bir klinikte sorumlu müdür olarak görev yapan davacının, internet web sayfalarında kliniği ile ilgili reklam ve haksız rekabet amacı taşıyan bölümlere yer verildiğinden bahisle disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2003/2431 Karar No :2300/5300 Temyiz İsteminde Bulunan : Karşı Taraf Vekili :Türk Dişhekimleri Birliği Ankara :Av. Mehmet Emrah Güzel Strazburg Cad. No:31/15 Sıhhiye-Ankara İstemin Özeti :Dişhekimi olan ve bir klinikte sorumlu müdür olarak görev yapan davacının, internet web sayfalarında kliniği ile ilgili reklam ve haksız rekabet amacı taşıyan bölümlere yer verildiğinden bahisle Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesi uyarınca lira para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2001/39 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; yapılan soruşturma sonucunda üstüne atılı suçu gerçekleştirdiği saptanan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 9.İdare Mahkemesinin günlü ve E:2001/1376, K:2002/1491 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti: Temyiz talebinin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Halil Yüksel in Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Zümrüt Öden in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulması için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerden bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İdare Mahkemelerince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Turan Ayla Dr.Tacettin Alaattin Demirkan Falcıoğlu Alkıvılcım Şimeşek Öğüş

5 Özet: Özel Hastane Başhekimi olan davacıya, çalıştığı hastanenin Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı tıbbi hizmetlerden yararlanma imkanı sunduğu yolunda verilen gazete ilanı nedeniyle para cezası verilmesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin hukuka aykırı olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 2004/1589 Karar No: 2005 /4529 Davacı : 1-2- Vekilleri Davalı lar : Av.Umur Yaşar, Av. Servet Yeşil Cumhuriyet Cd. N:16 k:6 Ka Han Elmadağ / ANKARA : Türk Tabipleri Birliği Vekili : Av.Mustafa Güler Strazburg Cd. N:28/28 Sıhhiye / ANKARA Vekili 2 İstanbul Tabip Odası Başkanlığı : Av.O.Meriç Eyüpoğlu İstiklal Cd. N:73-75 K:2 D:3 Beyoğlu / İSTANBUL Davanın Özeti : Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin; Sağlık Bakanlığının yetkisinde olan konuda işlem tesis edildiği, kaldı ki ilgili mevzuatta reklam ve ilan vermeyi yasaklayan hiç bir hüküm bulunmadığı öne sürülerek iptali istemidir. Savunmaların Özeti : Disiplin cezasının muhatabının davacı şirket olmadığı, bu nedenle dava açma yetkisi bulunmadığı, işin esası açısından ise; her ne suretle olursa olsun hekimlerin reklam yapmasının yasak olduğu, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün dava konusu düzenlemelerinde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim ÖZDEMİR in Düşüncesi : Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK ün Düşüncesi : Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istenilmektedir.

6 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair Kanunun 24. maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbı Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesselerine, ticari bir veçhe verilmeyeceği, tabip ve diş tabibinin her ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamını yapamayacağı, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında reklam mahiyetinde teşekkür ilanı yazdıramayacağı, anılan tüzüğün 9. maddesinde, gazete ve diğer neşir vasıtaları ile yapılan ilanlarda ancak ad ve soyad ile adresini ihtisas şubesi ile akademik unvanı ve muayene gün ve saatlerini yazabileceği hükme bağlanmıştır sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28. maddesinde de, sinema, radyo ve sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek idare heyetinin vazifeleri arasında sayılmış ve 39. maddesinde de, haysiyet divanının evrakı kendisine tevdi edilen cezanın fiiline göre inzibati cezalar vereceği belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden Özel Hastane Başhekimi olan davacıya, çalıştığı hastanenin Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı tıbbi hizmetlerden yararlanma imkanı sunduğu yolunda verilen gazete ilanı nedeniyle para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Gazeteye verilen ilanın içeriği, hastaların bu özel hastaneye yönelmelerini sağlayacak nitelikte olduğu açıktır. Hekimlik mesleği insan sağlığı ile ilgili olup, hekimlerin reklam yapmaları, yapılan reklamdan yararlanmaları, rekabet yaratmalarının meslek etiği ile bağdaşmayacağı kuşkusuzdur. Davacı hakkında tesis edilen işlemde ve reklam niteliğindeki ilanların yapılmasının yasaklanmasına ilişkin dava konusu Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde hukuka aykırılık görülmemiştir. Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği, günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlemin ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali isteminin reddine, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddelerinin iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü; Dava; Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28. maddesinin d fıkrasında, sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek Türk Tabipleri Birliği İdare Heyetinin vazifeleri arasında sayılmış, 39. maddesinde ise, Haysiyet Divanının evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre bu maddede belirtilen inzibati cezaları vereceği belirtilmiştir.

7 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimlerde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabiplerinin, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur oldukları, ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamlarını yapamayacakları, 9. maddesinde, tabip ve diş tabiplerinin gazete ve sair vasıtalarla yapacakları ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubelerini, akademik unvanlarını ve muayene gün ve sanatlarını yazabilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, davacıya başhekim olarak çalıştığı Özel Hastanenin, Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekleri yolunda verilen ve gününde Milliyet Gazetesinde çıkan ilan nedeniyle para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan yasa hükmünde, hekimin reklam yapmalarının, bu reklamdan yararlanarak, rekabet oluşturmalarının yasak olduğu açıkça belirtildiğine göre, davacıya verilen cezanın dayanağı Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Dava konusu cezayı neden olarak gösterilen ilanın içeriği, göz ameliyatları, anjio ve by pass ameliyatlarının ücretsiz yapılacağına ilişkin olduğundan, Emekli Sandığı mensuplarının bu yolla anılan hastaneye yönelmelerini sağlayacak nitelikte olduğu açıktır. Bu nedenle verilen cezada da hukuka aykırılık yoktur. Diğer taraftan, dava konusu işlemin diğer dayanağı Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlem ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istemine ilişkin kısmının reddine, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddelerine ilişkin kısma hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca YTL. Avukatlık ücretimin davacılardan alınarak davalı idarelere verilmesine gününde oybirliği karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Ayla Tacettin Yeniay Alaatin DEMİRKAN ALKIVILCIM ŞİMŞEK KAYA ÖĞÜŞ

8 T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/1828 Karar No :2007/2572 Davacı : Vekilleri : Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara Vekili :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad Sıhhiye-Ankara 2-İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili :Av. Behlül Abak İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han K:5 Beyoğlu-İstanbul Davacının Özeti: Dişhekimi olan davacının, bir ay süre ile meslekten geçici alıkonulma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası, Disiplin Kurulunun gün ve 181 sayılı kararının 1.085,70 YTL para cezası şekilde düzeltilerek onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/2 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, savunma hakkının engellendiği reklam niteliği taşıyan bir eylem olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti: İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir. Danıştay tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Hüseyin Yıldız ın Düşüncesi: Dava dişhekimi olan davacının, meslekten geçici alıkonulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Kararının, Para cezası verilmesi şeklinde düzelterek onayan Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun günlü ve 2 sayılı işlemi ile bu işleme dayanak alınan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde Dişhekimlerine verilecek disiplin cezaları sıralamalı olarak tanımlanarak Disiplin cezalarını gerektiren fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterilir. Hükmü uyarınca hazırlanan ve tarihli ve sayılı resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin değişik 8 inci maddesinin günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Yeni Maddeler Eklanmesi Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesiyle değişik 8/a maddesinde reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri

9 araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik veya haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına göz yummak para cezasını gerektiren hal ve hareketler olarak belirlenmiştir. Yönetmelik hükmü ile Yasaya belirtilen yasağın özel olarak dişhekimleri bakımından kapsam ve yaptırımı gösterildiğinden Anayasaya yasa ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır. İşlemin iptaline gelince, davacının mesul müdürü olduğu hastanenin günlük gazetede yaptığı reklam karşısında verilen disiplin cezasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince davacının, davanın ihbarını istediği Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş ne dilekçelerin gönderilmesine karşın belirtilen kurumların katılma talebinde bulunmadıkları anlaşılarak işin gereği görüşüldü: Dava, dişhekimi olan davacının, bir ay süre ile meslekten geçici alıkonma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası, Disiplin Kurulunun gün ve 181 sayılı kararının 1.085,70 YTL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/2 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Davalı Türk Dişhekimleri Birliğinin İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumundan çıkarılmasına ilişkin itirazı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin 24, 25 ve 26.maddelerinde yer alan kurallar birlikte değerlendirildiğinde yerinde görülmemiştir sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı İcrasına Dair Yasanın 24.maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar terkibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalarının yasak olduğu kurala bağlanmıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde; tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabibinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olduğu, tabip ve diş tabibinin, gazetelerde ve diğer b neşir vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramayacağı, 9.maddesinde, tabip ve diş tabibinin, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyad ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabileceği, 39.maddesinde, tabip ve diş tabibinin meslektaşlarının hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

10 Öte yandan, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde, dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde; Özel Hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerinin bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde; Özel Hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de; özel Hastanelerin Tıbbi Deontoloji ve Mesleki Etik kurallarına aykırı şekilde insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarında başka hastaları tedavi ettiği intibahı uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamayacağı ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamayacağı, özel hastanelerin ruhsatında kayıtlı ismi dışında bir isim kullanamayacağı, böyle faaliyet gösteremeyeceği, rekabetin korunması ve haksız rekabet diğer mevzuat hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 11.maddesinde de, hekimin mesleğini icra ederken reklam yapamayacağı, ticari reklamlara araç olamayacağı, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceği, insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacağı, hekimin yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirilebileceği öngörülmüştür. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı Özel Diş Hastanesinin tarihli bir gazetenin ekinde yer alan "Çene eklemimizin hayatımızdaki önemini biliyor musunuz" başlıklı ilanın, metin başlığı ve içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle İstanbul Dişhekimleri Odasınca, Yönetmeliğin 8/a ve daha önce de benzer eylemlerde bulunduğundan bahisle 12/a maddesi uygulanarak bir üst ceza olan meslekten bir ay geçici alıkonulma cezası ile cezalandırılmasına yönelik olarak verilen karara itiraz üzerine dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı açıktır. Davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan ilanın incelenmesinden; söz konusu ilanın reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu Yönetmelik maddesinde ve bu Yönetmelik uyarınca davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

11 Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 450,00.-YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Türk Dişhekimleri Birliğine verilmesine, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan V. Üye Üye Üye Üye Ayla Dr.Tacettin Yeniay Alaattin Sıddık ALKIVILCIM ŞİMŞEK KAYA ÖĞÜŞ YILDIZ

12 ÖZET: Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturulmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı; Diş Hastanesi adına kendi imzasıyla bir mektup ekinde gönderdiği reklam broşürü ve indirim kartının içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/4326 Karar No :2007/2059 Davacı : Vekilleri :Av. Zafer Karaca, Av. Mustafa Kılın Koreşehitleri Cad. No:1 Yonca Apt A Blok K:2 D:8 Zincirlikuyu-Esentepe-İstanbul Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara Vekili :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad Sıhhiye-Ankara 2-İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili :Av. Behlül Abak İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han K:5 Beyoğlu-İstanbul Davanın Özeti: Dişhekimi olan davacının, 1.161,30 YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, savunma hakkının zedelendiği, reklam niteliği taşıyan bir eylemin söz konusu olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti: İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti: Yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki nin Düşüncesi: Dava, Dişhekimi olan davacının para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işlemin dayanağı olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptalleri istemiyle açılmıştır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir.

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. Kitapçık taleplerinizi info@tusdata.com ve bilgi@ankarahukukburosu.org e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz. Tusdata

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676 SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 03.03.2009 No : 30676 Ö TEMYİZ KURULU KARARI ğretim elemanlarının katkısı olmadan elde edilen matbaa gelirlerinin, sağlık merkezi tedavi gelirlerinin

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1597 Karar No : 2010/38 Özeti : Vali yardımcıları hakkında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1691 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.B :Av. Y.P : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir.

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU EsasNo : 2011/927 Karar No : 2014/2198 Özeti: Bilgi seviyesini ölçmeye yönelik soruların da sorulduğu sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı