T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-"

Transkript

1 Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik olduğu anlaşılmış olmakla dişhekimlerine verilen disiplin cezaları ile bu yöndeki Disiplin Yönetmeliğinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655 Davacılar : 1-2- Davalılar : 1-Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av.Tezcan Çakır 2-Sağlık Bakanlığı-Ankara İstemin Özeti : Davacılar tarafından reklam amacına yönelik duyurular yapıldığı gerekçesiyle İzmir Diş Tabipleri Odası Disiplin Kurulunca verilen ve Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulunca onaylanan para cezalarının kaldırılması ve Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin (3) numaralı bendinin; ilanlarının, ortağı bulundukları Teknik Dış Ticaret Limitet Şirketinin Müdürü tarafından verildiği, ilanlarda kendi isim ve unvanlarının bulunmadığı, bu nedenle adlarına para cezası verilemeyeceği, Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının kesin olduğuna ilişkin, Yönetmeliğin 15/3. maddesinin hukuka aykırı olduğu savlarıyla iptali istenilmektedir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti : Davacılar için ayrı ayrı işlem yapılmasına karşın tek dilekçe ile dava açılmasının 2577 sayılı Yasanın 5.maddesine aykırı olduğu, iptali istenilen yönetmelik kuralının davacıların yararını zedelemediği gibi dava açmalarını da engellemediği, davacılara Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesine aykırı davranmaları nedeniyle Disiplin Yönetmeliğinin 11/C-5 maddesi uyarınca para cezası verilmesinin yerinde olduğu savunulmaktadır. Sağlık Bakanlığının Savunmasının Özeti :Davacılar tarafından iptali istenilen Türk Dişhekimleri Birliği Oda Disiplin Yönetmeliğinin ve bu yönetmelik uyarınca verilen cezaların, Dişhekimleri Odalarınca ve Türk Dişhekimleri Birliğince uygulandığı bu nedenle Bakanlığın bu davada taraf olmaması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi : Yeniay Kaya Danıştay Savcısı Yurdanur Şendir in Düşüncesi : Davacılar, Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin ve 1219 sayılı Kanunun 24.üncü, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9uncu maddesine ve Türk Dişçileri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 11.maddesinin o fıkrasının 1 inci, 2 nci ve 5 inci maddelerine aykırı hareket ettiklerinden bahisle, sözü geçen yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin İzmir Dişhekimleri Odasınca verilen kararın tasdiki hakkındaki Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptalini istemektedirler.

2 Davacıların 2 nci bir dilekçe ile aynı sebeple aynı mercilerce verilen yeni kararların da iptalini istedikleri anlaşılmakta ise de, bu isteğin davanın tevsii mahiyetinde olması sebebiyle bu davada, incelenmesi mümkün değildir. Davacılar, Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin 3.fıkrasının iptalini istemekte iseler de, Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun vereceği kararların kesin olması, bu kararlara karşı bir üst mercie gidilemeyeceği manasında olup, bu kararların aleyhine idari yargıya müracaat edilemeyeceğini göstermediğinden bu husustaki taleplerinin reddi gerekir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde Tabip ve Diş tabiplerinin gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adreslerini, ihtisasını akademi unvanını belirtebilecekleri hükme bağlanmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 11.maddesinin c fıkrasının 1, 2 ve 5 inci bentlerinde ise, gazetelerde ve diğer basın yayın organlarında, reklam amacına yönelik yazılar yazmak ve yazdırmanın, gazete ve diğer yayın organlarındaki duyurularında ve reçete kağıtlarında ad, soyadı, adres, ihtisas ve akademik unvanı dışında yazıları bulunmasının, el ilanları tabelalar ve benzeri yollarla meslektaşlar arası rekabete yol açacak duyurular yapmanın para cezası verilmesi gerektiren fiiller olduğu belirtilmiştir. Montrö-Çankaya hattı üzerindeki elektrik direklerine yapıştırılan ve gazetelerde çıkan ilanların reklam amacına yönelik ve meslektaşlar arasında rekabete yol açacak nitelikte oldukları dosyanın incelenmesinden anlaşılmakta olduğundan, sözü edilen yönetmeliğin 11 inci maddesinin c fıkrası gereğince para cezası ile tecziyelerinde kanunsuzluk yoktur. Davacıların her ne kadar bu ilanların kendileri tarafından verilmediğini çalıştıkları şirket müdürü tarafından verildiğini iddia etmekte ve ispat için, şirket müdürünün ifadesini ibraz etmekte iseler de şirket müdürünün bu şekilde hareketine mani olmaları gerekeceğinden bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir. Bu sebeple davanın reddi gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için belli edilen gününde davacılar ile nun ve davalı Sağlık Bakanlığı temsilcisinin geldikleri, diğer davalı Türk Dişhekimleri Birliği vekilinin gelmediği anlaşıldıktan, tarafların iddiaları dinlendikten sonra ve Danıştay Savcısının düşüncesi alındıktan sonra işin gereği görüşüldü: Davalı, Türk Dişhekimleri Birliğinin, davacıların tek dilekçe ile dava açmalarının yasaya aykırı olduğuna ilişkin savı yerinde bulunmayarak işin esasına geçildi. Dava, İzmir Dişhekimleri Disiplin Kurulunca verilen ve Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulunca onaylanan para cezasının kaldırılması ve Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 15.maddesinin (3) numaralı bendinin iptali istemiyle açılmıştır Sayılı Tababet ve Şuabatı SanatlarınınTarzı icrasına Dair Yasanın 40.maddesinde, dişhekimleri ve dişçilerin, hasta kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini

3 bildiren ilanlar düzenleyebilecekleri, başka şekilde reklam yapmalarının yasak olduğu kuralı yer almıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 9.maddesinde de hekim ve dişhekimlerinin, gazete ve diğer yayınlarla yapacağı ilanlarda ve reçete kâğıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adreslerinin, ihtisas şubelerini, akademik unvan, muayene gün ve saatlerini yazabilecekleri belirtilmiştir sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının, meslek mensuplarına verilecek disiplin cezalarını düzenleyen 44.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Disiplin cezalarını gerektiren eylemler başlıklı 11.maddesinin ( c ) fıkrasının ( 1 ), ( 2 ) ve ( 5 ) numaralı bentlerinde, gazetelerde ve diğer basın yayın organlarında reklam amacına yönelik bilimsel içerikte olmayan yazılar yazmak ve yazdırmak, çeşitli yayın organlarındaki duyurularda ve reçete kağıtlarında, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 9. maddesinde belirtilenler dışında yazılar yazmak, el ilanları, tabelalar ve benzeri yollarla meslektaşlar arsı rekabete yol açacak duyurular yapmanın para cezası ile cezalandırılacak eylemler olduğuna yer verilmiştir. Olayda, davacıların çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların ( gazete ilanı, el ilanı gibi ) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda belirtilen yasaklara uymayan davacıların para cezası ile cezalandırılmalarında yasa ve yönetmelik kurallarına aykırılık yoktur. Disiplin Yönetmeliğinin 15.maddesinin ( 3 ) numaralı fıkrasının iptali istemine gelince; Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun görevlerini belirleyen Yönetmeliğin bu maddesindeki, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının kesin olduğuna ilişkin kural, sadece bu kurulun vereceği kararlara karşı bir başka kuruluşa itiraz edilemeyeceği anlamında olup, bu kararlara karşı yargı yolunun açık olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, davacıların günlü dilekçeleri, dava açma süresinden çok sonra verildiği ve davayı genişletme niteliğinde olduğundan, bu dilekçede ileri sürdükleri savlarda yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca lira avukatlık ücretinin davacıdan alınıp davalı Türk Dişhekimleri Birliğine verilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Metin Fevzi Semih Tekin Birsen Rüştü Güven Tuzkaya Telli Çırakman Altay

4 ÖZET: Bir klinikte sorumlu müdür olarak görev yapan davacının, internet web sayfalarında kliniği ile ilgili reklam ve haksız rekabet amacı taşıyan bölümlere yer verildiğinden bahisle disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2003/2431 Karar No :2300/5300 Temyiz İsteminde Bulunan : Karşı Taraf Vekili :Türk Dişhekimleri Birliği Ankara :Av. Mehmet Emrah Güzel Strazburg Cad. No:31/15 Sıhhiye-Ankara İstemin Özeti :Dişhekimi olan ve bir klinikte sorumlu müdür olarak görev yapan davacının, internet web sayfalarında kliniği ile ilgili reklam ve haksız rekabet amacı taşıyan bölümlere yer verildiğinden bahisle Türk Dişhekimleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesi uyarınca lira para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2001/39 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; yapılan soruşturma sonucunda üstüne atılı suçu gerçekleştirdiği saptanan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 9.İdare Mahkemesinin günlü ve E:2001/1376, K:2002/1491 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. Savunmanın Özeti: Temyiz talebinin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Halil Yüksel in Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Zümrüt Öden in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulması için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerden bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İdare Mahkemelerince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Turan Ayla Dr.Tacettin Alaattin Demirkan Falcıoğlu Alkıvılcım Şimeşek Öğüş

5 Özet: Özel Hastane Başhekimi olan davacıya, çalıştığı hastanenin Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı tıbbi hizmetlerden yararlanma imkanı sunduğu yolunda verilen gazete ilanı nedeniyle para cezası verilmesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin hukuka aykırı olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 2004/1589 Karar No: 2005 /4529 Davacı : 1-2- Vekilleri Davalı lar : Av.Umur Yaşar, Av. Servet Yeşil Cumhuriyet Cd. N:16 k:6 Ka Han Elmadağ / ANKARA : Türk Tabipleri Birliği Vekili : Av.Mustafa Güler Strazburg Cd. N:28/28 Sıhhiye / ANKARA Vekili 2 İstanbul Tabip Odası Başkanlığı : Av.O.Meriç Eyüpoğlu İstiklal Cd. N:73-75 K:2 D:3 Beyoğlu / İSTANBUL Davanın Özeti : Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin; Sağlık Bakanlığının yetkisinde olan konuda işlem tesis edildiği, kaldı ki ilgili mevzuatta reklam ve ilan vermeyi yasaklayan hiç bir hüküm bulunmadığı öne sürülerek iptali istemidir. Savunmaların Özeti : Disiplin cezasının muhatabının davacı şirket olmadığı, bu nedenle dava açma yetkisi bulunmadığı, işin esası açısından ise; her ne suretle olursa olsun hekimlerin reklam yapmasının yasak olduğu, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün dava konusu düzenlemelerinde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim ÖZDEMİR in Düşüncesi : Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK ün Düşüncesi : Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istenilmektedir.

6 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair Kanunun 24. maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbı Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesselerine, ticari bir veçhe verilmeyeceği, tabip ve diş tabibinin her ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamını yapamayacağı, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında reklam mahiyetinde teşekkür ilanı yazdıramayacağı, anılan tüzüğün 9. maddesinde, gazete ve diğer neşir vasıtaları ile yapılan ilanlarda ancak ad ve soyad ile adresini ihtisas şubesi ile akademik unvanı ve muayene gün ve saatlerini yazabileceği hükme bağlanmıştır sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28. maddesinde de, sinema, radyo ve sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek idare heyetinin vazifeleri arasında sayılmış ve 39. maddesinde de, haysiyet divanının evrakı kendisine tevdi edilen cezanın fiiline göre inzibati cezalar vereceği belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden Özel Hastane Başhekimi olan davacıya, çalıştığı hastanenin Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı tıbbi hizmetlerden yararlanma imkanı sunduğu yolunda verilen gazete ilanı nedeniyle para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Gazeteye verilen ilanın içeriği, hastaların bu özel hastaneye yönelmelerini sağlayacak nitelikte olduğu açıktır. Hekimlik mesleği insan sağlığı ile ilgili olup, hekimlerin reklam yapmaları, yapılan reklamdan yararlanmaları, rekabet yaratmalarının meslek etiği ile bağdaşmayacağı kuşkusuzdur. Davacı hakkında tesis edilen işlemde ve reklam niteliğindeki ilanların yapılmasının yasaklanmasına ilişkin dava konusu Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde hukuka aykırılık görülmemiştir. Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği, günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlemin ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali isteminin reddine, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddelerinin iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü; Dava; Özel Hastanesi Başhekimi olan davacıya lira para cezası verilmesine ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunun tarih ve 33 sayılı kararı ile Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddeleri ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28. maddesinin d fıkrasında, sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek Türk Tabipleri Birliği İdare Heyetinin vazifeleri arasında sayılmış, 39. maddesinde ise, Haysiyet Divanının evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre bu maddede belirtilen inzibati cezaları vereceği belirtilmiştir.

7 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimlerde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabiplerinin, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur oldukları, ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamlarını yapamayacakları, 9. maddesinde, tabip ve diş tabiplerinin gazete ve sair vasıtalarla yapacakları ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubelerini, akademik unvanlarını ve muayene gün ve sanatlarını yazabilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, davacıya başhekim olarak çalıştığı Özel Hastanenin, Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz olarak bazı sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekleri yolunda verilen ve gününde Milliyet Gazetesinde çıkan ilan nedeniyle para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan yasa hükmünde, hekimin reklam yapmalarının, bu reklamdan yararlanarak, rekabet oluşturmalarının yasak olduğu açıkça belirtildiğine göre, davacıya verilen cezanın dayanağı Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Dava konusu cezayı neden olarak gösterilen ilanın içeriği, göz ameliyatları, anjio ve by pass ameliyatlarının ücretsiz yapılacağına ilişkin olduğundan, Emekli Sandığı mensuplarının bu yolla anılan hastaneye yönelmelerini sağlayacak nitelikte olduğu açıktır. Bu nedenle verilen cezada da hukuka aykırılık yoktur. Diğer taraftan, dava konusu işlemin diğer dayanağı Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlem ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinin iptali istemine ilişkin kısmının reddine, Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/a-b maddelerine ilişkin kısma hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca YTL. Avukatlık ücretimin davacılardan alınarak davalı idarelere verilmesine gününde oybirliği karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Ayla Tacettin Yeniay Alaatin DEMİRKAN ALKIVILCIM ŞİMŞEK KAYA ÖĞÜŞ

8 T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/1828 Karar No :2007/2572 Davacı : Vekilleri : Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara Vekili :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad Sıhhiye-Ankara 2-İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili :Av. Behlül Abak İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han K:5 Beyoğlu-İstanbul Davacının Özeti: Dişhekimi olan davacının, bir ay süre ile meslekten geçici alıkonulma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası, Disiplin Kurulunun gün ve 181 sayılı kararının 1.085,70 YTL para cezası şekilde düzeltilerek onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/2 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, savunma hakkının engellendiği reklam niteliği taşıyan bir eylem olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti: İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir. Danıştay tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Hüseyin Yıldız ın Düşüncesi: Dava dişhekimi olan davacının, meslekten geçici alıkonulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Kararının, Para cezası verilmesi şeklinde düzelterek onayan Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun günlü ve 2 sayılı işlemi ile bu işleme dayanak alınan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde Dişhekimlerine verilecek disiplin cezaları sıralamalı olarak tanımlanarak Disiplin cezalarını gerektiren fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterilir. Hükmü uyarınca hazırlanan ve tarihli ve sayılı resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin değişik 8 inci maddesinin günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Yeni Maddeler Eklanmesi Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesiyle değişik 8/a maddesinde reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri

9 araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik veya haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına göz yummak para cezasını gerektiren hal ve hareketler olarak belirlenmiştir. Yönetmelik hükmü ile Yasaya belirtilen yasağın özel olarak dişhekimleri bakımından kapsam ve yaptırımı gösterildiğinden Anayasaya yasa ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır. İşlemin iptaline gelince, davacının mesul müdürü olduğu hastanenin günlük gazetede yaptığı reklam karşısında verilen disiplin cezasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince davacının, davanın ihbarını istediği Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş ne dilekçelerin gönderilmesine karşın belirtilen kurumların katılma talebinde bulunmadıkları anlaşılarak işin gereği görüşüldü: Dava, dişhekimi olan davacının, bir ay süre ile meslekten geçici alıkonma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası, Disiplin Kurulunun gün ve 181 sayılı kararının 1.085,70 YTL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/2 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Davalı Türk Dişhekimleri Birliğinin İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumundan çıkarılmasına ilişkin itirazı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinin 24, 25 ve 26.maddelerinde yer alan kurallar birlikte değerlendirildiğinde yerinde görülmemiştir sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı İcrasına Dair Yasanın 24.maddesinde, mesleklerini uygulayan hekimlerin, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar terkibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalarının yasak olduğu kurala bağlanmıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde; tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabibinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olduğu, tabip ve diş tabibinin, gazetelerde ve diğer b neşir vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramayacağı, 9.maddesinde, tabip ve diş tabibinin, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyad ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabileceği, 39.maddesinde, tabip ve diş tabibinin meslektaşlarının hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

10 Öte yandan, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde, dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde; Özel Hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerinin bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde; Özel Hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de; özel Hastanelerin Tıbbi Deontoloji ve Mesleki Etik kurallarına aykırı şekilde insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarında başka hastaları tedavi ettiği intibahı uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamayacağı ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamayacağı, özel hastanelerin ruhsatında kayıtlı ismi dışında bir isim kullanamayacağı, böyle faaliyet gösteremeyeceği, rekabetin korunması ve haksız rekabet diğer mevzuat hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 11.maddesinde de, hekimin mesleğini icra ederken reklam yapamayacağı, ticari reklamlara araç olamayacağı, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceği, insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacağı, hekimin yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirilebileceği öngörülmüştür. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı Özel Diş Hastanesinin tarihli bir gazetenin ekinde yer alan "Çene eklemimizin hayatımızdaki önemini biliyor musunuz" başlıklı ilanın, metin başlığı ve içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle İstanbul Dişhekimleri Odasınca, Yönetmeliğin 8/a ve daha önce de benzer eylemlerde bulunduğundan bahisle 12/a maddesi uygulanarak bir üst ceza olan meslekten bir ay geçici alıkonulma cezası ile cezalandırılmasına yönelik olarak verilen karara itiraz üzerine dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı açıktır. Davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan ilanın incelenmesinden; söz konusu ilanın reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu Yönetmelik maddesinde ve bu Yönetmelik uyarınca davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

11 Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 450,00.-YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Türk Dişhekimleri Birliğine verilmesine, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan V. Üye Üye Üye Üye Ayla Dr.Tacettin Yeniay Alaattin Sıddık ALKIVILCIM ŞİMŞEK KAYA ÖĞÜŞ YILDIZ

12 ÖZET: Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturulmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı; Diş Hastanesi adına kendi imzasıyla bir mektup ekinde gönderdiği reklam broşürü ve indirim kartının içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/4326 Karar No :2007/2059 Davacı : Vekilleri :Av. Zafer Karaca, Av. Mustafa Kılın Koreşehitleri Cad. No:1 Yonca Apt A Blok K:2 D:8 Zincirlikuyu-Esentepe-İstanbul Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara Vekili :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad Sıhhiye-Ankara 2-İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili :Av. Behlül Abak İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han K:5 Beyoğlu-İstanbul Davanın Özeti: Dişhekimi olan davacının, 1.161,30 YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, savunma hakkının zedelendiği, reklam niteliği taşıyan bir eylemin söz konusu olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti: İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti: Yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki nin Düşüncesi: Dava, Dişhekimi olan davacının para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işlemin dayanağı olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptalleri istemiyle açılmıştır.

13 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40.maddesinde, icrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçilerin hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimlerde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabipliklerinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur oldukları, ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamlarını yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Öte yandan 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı bulunduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetmekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de, özel hastanelerin talep yaratmaya yönelik eylemlerde bulunamayacakları, reklam yapamayacakları ve bu düzenlemelerdeki esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı Özel Hastanesi ile ilgili ihbar üzerine yapılan denetim sonucu tutulan tutanağa göre tarihinde Metrocity alışveriş merkezindeki diş taraması sırasında dağıttığı broşürler ve hastane kartları ile talep yaratmaya yönelik reklam yaptığı ve haksız rekabet yaratmayı amaçladığı, bu durumun yukarıda anılan mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikte olduğunun tespit edilmesi üzerine, davacının bu suçun karşılığı olarak 2004 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Asgari Muayene ücretinin (50) katı olan 1.161,30 YTL para cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan yasa hükümlerinde, hekimlerin reklam yapmalarının, bu reklamdan yaralanarak, rekabet oluşturmalarının, yasak olduğu açıkça belirtildiğine göre, davacıya verilen cezanın dayanağı yönetmelik maddesinde yasaya ve hukuka aykırılık görülmemiştir. Ayrıca para cezası verilmesine konu yazılı belgelerin incelenmesinden, bu belgelerin içeriklerinin reklam ve haksız rekabeti amaçlayan unsurları taşıdığı anlaşıldığından davacı hakkında tesis edilen işlemde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

14 Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için önceden belirlenen gününde davacı vekili Av. Zafer Karaca ile davalı idarelerden Türk Dişhekimleri Birliğini temsilen Av. Mustafa Güler ile Av. Yalçın Akbal ın geldikleri İstanbul Dişhekimleri Odasını temsilen gelen olmadığı görülerek tarafların sav ve savunmaları ile Danıştay Savcısının düşüncesi dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, Dişhekimi olan davacının, 1.161,30 YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Davalı Türk Dişhekimleri Birliği İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumundan çıkarılmasına ilişkin itirazı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 24, 25 ve 26.maddelerinde yer alan kurallar birlikte değerlendirildiğinde yerinde görülmemiştir sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasanın 24.maddesinde, Mesleklerini uygulayan hekimlerin, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar terkibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalarının yasak olduğu kurala bağlanmıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde; takiplik ve diş tabibinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olduğu, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamayacağı, tabip ve diş tabibinin, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarda, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramayacağı, 9.maddesinde, tabip ve diş tabibinin, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet ihtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını muayene gün ve saatlerini yazabileceği, 39.maddesinde, tabip ve diş tabibinin meslek taşlarının hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde, dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezaladınrdaki yöntem ve usullerin Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamda dahil olma üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde; özel hastaneler tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerinin bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde; Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de; özel hastanelerin tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde

15 insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları tedavi ettiği intibahını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamayacağı ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamayacağı, özel hastanelerin ruhsatında kayıtlı ismi dışında bir isim kullanamayacağı, böyle faaliyet gösteremeyeceği, rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 11.maddesinde de, hekimin mesleğini icra ederken reklam yapamayacağı, ticari reklamlara araç olamayacağı, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceği, insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacağı, hekimin yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet uzmanlık Tüzüğüne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirilebileceği öngörülmüştür. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünün yaptığı Özel Diş Hastanesi adına kendi imzasıyla bir mektup ekinde gönderdiği reklam broşürü ve indirim kartının içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturulmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı açıktır. Davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan reklam broşürü ve indirim olanağı sağlayan yazının incelenmesinden; bu belgelerin, reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu Yönetmelik maddesinde ve bu Yönetmelik maddesinde ve bu Yönetmelik uyarınca davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.000,00 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan V. Üye Üye Üye Üye Ayla Dr.Tacettin Yeniay Alaattin Sıdık ALKIVILCIM ŞİMŞEK YENİAY ÖĞÜŞ YILDIZ

16 ÖZET: Özel Diş Hastanesinin İstanbul un değişik yerlerinde asılmış bulunan ilanların içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığı; Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali reklamdan yaralanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/4329 Karar No :2007/2058 Davacı : Vekilleri :Av. Zafer Karaca, Av. Mustafa Kılın Koreşehitleri Cad. No:1 Yonca Apt A Blok K:2 D:8 Zincirlikuyu-Esentepe-İstanbul Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara Vekili :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad Sıhhiye-Ankara 2-İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili :Av. Behlül Abak İstiklal Cad. Sahne Sok. Ali Han K:5 Beyoğlu-İstanbul Davanın Özeti :Dişhekimi olan davacının, 1.161,30 YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin, savunma hakkının zedelendiği, reklam niteliği taşıyan bir eylemin söz konusu olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti: İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti: Yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki nin Düşüncesi: Dava, Dişhekimi olan davacının para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla, anılan işlemin dayanağı olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptalleri istemiyle açılmıştır.

17 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40.maddesinde, icrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçilerin hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar verebilecekleri, diğer biçimlerde ilan, reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde, tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemeyeceği, tabip ve diş tabipliklerinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur oldukları, ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamlarını yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Öte yandan 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı bulunduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetmekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de, özel hastanelerin talep yaratmaya yönelik eylemlerde bulunamayacakları, reklam yapamayacakları ve bu düzenlemelerdeki esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı Özel Hastanesi ile ilgili ihbar üzerine yapılan denetim sonucu tutulan tutanağa göre tarihinde Metrocity alışveriş merkezindeki diş taraması sırasında dağıttığı broşürler ve hastane kartları ile talep yaratmaya yönelik reklam yaptığı ve haksız rekabet yaratmayı amaçladığı, bu durumun yukarıda anılan mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikte olduğunun tespit edilmesi üzerine, davacının bu suçun karşılığı olarak 2004 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Asgari Muayene ücretinin (50) katı olan 1.161,30 YTL para cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan yasa hükümlerinde, hekimlerin reklam yapmalarının, bu reklamdan yaralanarak, rekabet oluşturmalarının, yasak olduğu açıkça belirtildiğine göre, davacıya verilen cezanın dayanağı yönetmelik maddesinde yasaya ve hukuka aykırılık görülmemiştir. Ayrıca para cezası verilmesine konu yazılı belgelerin incelenmesinden, bu belgelerin içeriklerinin reklam ve haksız rekabeti amaçlayan unsurları taşıdığı anlaşıldığından davacı hakkında tesis edilen işlemde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

18 Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince duruşma için önceden belirlenen gününde davacı vekili Av. Zafer Karaca ile davalı idarelerden Türk Dişhekimleri Birliğini temsilen Av. Mustafa Güler ile Av. Yalçın Akbal ın geldikleri İstanbul Dişhekimleri Odasını temsilen gelen olmadığı görülerek tarafların sav ve savunmaları ile Danıştay Savcısının düşüncesi dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, Dişhekimi olan davacının, 1.161,30 YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 201 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/25 sayılı kararıyla anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Davalı Türk Dİşhekimleri Birliği İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumundan çıkarılmasına ilişkin itirazı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 24, 25 ve 26.maddelerinde yer alan kurallar birlikte değerlendirildiğinde yerinde görülmemiştir sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasanın 24.maddesinde, Mesleklerini uygulayan hekimlerin, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar terkibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalarının yasak olduğu kurala bağlanmıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde; takiplik ve diş tabibinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olduğu, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamayacağı, tabip ve diş tabibinin, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarda, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramayacağı, 9.maddesinde, tabip ve diş tabibinin, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet ihtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını muayene gün ve saatlerini yazabileceği, 39.maddesinde, tabip ve diş tabibinin meslek taşlarının hastalarını elde etmeye matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde, dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezaladınrdaki yöntem ve usullerin Birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamda dahil olma üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz yummak fiilinin para cezası ile cezalandırılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16.maddesinde; özel hastaneler tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerinin bir mesul müdür sorumluluğunda yürütüleceği, 17.maddesinde; Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemekle görevli olan kişinin mesul müdür olduğu düzenlemesine yer verilmiş, 60.maddesinde de; özel hastanelerin tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde

19 insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları tedavi ettiği intibahını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamayacağı ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamayacağı, özel hastanelerin ruhsatında kayıtlı ismi dışında bir isim kullanamayacağı, böyle faaliyet gösteremeyeceği, rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 11.maddesinde de, hekimin mesleğini icra ederken reklam yapamayacağı, ticari reklamlara araç olamayacağı, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceği, insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacağı, hekimin yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet uzmanlık Tüzüğüne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirilebileceği öngörülmüştür. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının mesul müdürlüğünü yaptığı Özel Diş Hastanesinin İstanbul un değişik yerlerinde asılmış bulunan ilanların içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığından bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali reklamdan yaralanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı açıktır. Davacıya para cezası verilmesine konu teşkil eden ve dosya içinde yer alan söz konusu ilanların incelenmesinden; bu ilanların, reklam unsuru içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek alıntısı yapılan Yasal ve düzenleyici kuralların ihlali sonucunu doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu Yönetmelik maddesinde ve bu Yönetmelik uyarınca davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.000,00 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan V. Üye Üye Üye Üye Ayla Dr.Tacettin Yeniay Alaattin Sıdık ALKIVILCIM ŞİMŞEK YENİAY ÖĞÜŞ YILDIZ

20 ÖZET: Özel Diş Hastanesinin bir gazetede yer alan "bembeyaz gülüşler" başlıklı ilanın içeriği nedeniyle reklam ve haksız rekabet niteliği taşıdığı; Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali reklamdan yaralanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı hk. T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2005/4330 Karar No:2007/2057 Davacı : Vekilleri : Davalılar : 1- Türk Dişhekimleri Birliği - ANKARA Vekili : Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. 28/28 - Sıhhiye/ANKARA 2- İstanbul Dişhekimleri Odası Vekili : Av. Behlül Ablak İstiklal Cad. Sahne Sk. Ali Han K:5 - Beyoğlu/İSTANBUL Davanın Özeti : Dişhekimi olan davacının, YTL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 200 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/24 sayılı kararıyla, anılan işleme dayanak yapılan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin sözlü savunma imkanı verilmediği, reklam niteliği taşıyan bir eylemin söz konusu olmadığı, Yönetmeliğin dayanağı Yasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptalleri istemidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin Savunmasının Özeti : İstanbul Dişhekimleri Odasının hasım konumuna alınmasının hatalı olduğu ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. İstanbul Dişhekimleri Odasının Savunmasının Özeti : Yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Melek SENDİL YAN'ın Düşüncesi : Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radive TİRYAKİ'nin Düşüncesi : Dava, Diş Hekimi olan davacının para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulunun gün ve 200 sayılı kararının aynen onanmasına ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun gün ve 2005/24 sayılı kararıyla, anılan işlemin dayanağı olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinin iptalleri istemiyle açılmıştır sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40.maddesinde,icrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçilerin hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar verebilecekleri.diğer biçimlerde ilan,reklam ve benzerlerini yapmalarının yasak olduğu,tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.maddesinde,tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine ticari bir veche verilemeyeceği, tabip ve diş tabiplerinin yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün, tutmaya mecbur oldukları.ne suretle olursa olsun yazılarında kendi reklamını yapmayacakları hükme bağlanmıştır. Öte yandan 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Yasasının Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları tek tek sayılarak, disiplin cezalarını gerektiren fiiller ve bu fiillere uygulanacak disiplin cezalarındaki yöntem ve usullerin birlikçe düzenlenecek bir yönetmelikle gösterileceği hükme bağlanmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesinde; reçete kağıtları,el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlarda dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik ve haksız rekabeti

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655 Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253

Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253 Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253 Davacı : Alper Cücenoğlu : Av. Erdoğan Tuncer, Yeni Levent 1. Blok Kat:6/23

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan : Türk Dişhekimleri Birliği - ANKARA. : Av. Mehmet Emrah GÜZEL (Aynı Yerde)

Temyiz İsteminde Bulunan : Türk Dişhekimleri Birliği - ANKARA. : Av. Mehmet Emrah GÜZEL (Aynı Yerde) ÖZET: 3 tabela sınırlamasının her bir işyeri için geçerli olduğu belirtilmişse de, 1219 sayılı yasanın 43. maddesi uyarınca, davacının ikinci işyeri açması ve faaliyette bulunması hukuken mümkün değildir.

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231

T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231 T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231 DAVACI :. :.. DAVALI :Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara :Av.Mustafa Güler-Av.Mehmet Emrah Güzel Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. Hüküm veren Danıştay Sekizince Dairesince işin gereği görüşüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA. Hüküm veren Danıştay Sekizince Dairesince işin gereği görüşüldü; Özet: İki ayrı yerde iş yeri bulunduğundan, dişhekimi olan davacının beş ay süreyle meslekten yasaklanma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Birlik Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali. T.C. Sekizinci

Detaylı

:Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA. :Av.Mustafa Güler Av.M. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye / ANKARA

:Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA. :Av.Mustafa Güler Av.M. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye / ANKARA T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1999 / 477 Karar No : 2001 / 251 Davacı Davalı Vekilleri :Bursa Dişhekimleri Odası :Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA :Türk Dişhekimleri Birliği :Av.Mustafa

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

T.C. ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ Esas No :2006/1644 Karar No :2008/363 Davacı : İstiklal Cad. 111 Sok. 86/12 Özaslan Apt. Mersin Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara 2-Mersin Dişhekimleri Odası Başkanlığı-Mersin

Detaylı

SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI. Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi.

SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI. Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi. SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi Nisan 2015 Ankara Türkiye Sağlık Sektörü 2013 84.390 milyar TL Toplam sağlık

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk.

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE Esas No :2003/2706 Karar No :2006/7458

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DİĞER BELEDİYE SINIRINDA

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde DAVACI: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş VEKİLİ: Av. İsmail ATAK, Hafta Sok. No:23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

Detaylı

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği ) T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/45 K. 2011/256 T. 21.4.2011 TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Vekili Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA : Av.Nurten Çağlar Yakış (Aynı yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: Musa Kiper Çınarlı Mah. 17.sok Sapmaz Yurt

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI YARGI KARARLARI YARGI KARARLARI 338 Yargı Kararları Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi VERGİ DAVA DAİRELERİ 2007 57 2006 228 26/01/2007 KARAR METNİ ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK,

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR Davacılar Vekilleri Davalı : 1-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı - Kızılay/ANKARA 2- Noyan Özkan 3- Ömer Erlat 4- Serkan Cengiz 5- Arif Ali Cangı : Av.Arif Ali Cangı 858 Sokak No:9 Paykoç işhanı

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

-'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA. Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA

-'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA. Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA =D:..::a:...:.v.=a=.c,-I: Ali Yılmaz -'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA 2) Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü BURSA istemin

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir.

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU EsasNo : 2011/927 Karar No : 2014/2198 Özeti: Bilgi seviyesini ölçmeye yönelik soruların da sorulduğu sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak

Detaylı

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. T.C. DANIŞTAY Beşinci Daire Esas No: 1993/7472 Karar No: 1996 /1326 Temyiz İsteminde Bulunan Davacı:.. Vekili : Av.Ferhunde İnal Karşı Taraf : Balıkesir Valiliği Vekili : Av.Seval Töner - BALIKESİR İstemin

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok.

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. Davacı Vekili Davalı : Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. No:6/301 : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza, B-3 Blok Bilkent/ANKARA

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

Davacı ]_ Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ; Av. İbrahim Ünal Haydar Aliyev Cad. No:57 B Blok K:4, D:11 Bayraklı Karşıyaka - İZMİR

Davacı ]_ Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ; Av. İbrahim Ünal Haydar Aliyev Cad. No:57 B Blok K:4, D:11 Bayraklı Karşıyaka - İZMİR Davacı ]_ Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili ; Av. İbrahim Ünal Haydar Aliyev Cad. No:57 B Blok K:4, D:11 Bayraklı Karşıyaka - İZMİR Davalı ; Rekabet Kurumu Bilkent Plaza B-3 Blok

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007 ESAS NO : 20142471 DAVACI: İSMAİL EVİN VEKİLİ: AV. MUHSİN ÖZKALE İnönü Cad. Günep Plaza Kat:1 No:102 -Seyhan DAVALI: OSMANİYE VALİLİĞİOSMANİYE VEKİLİ: AV. İSMAİL İSKAN İl Milli Eğitim MüdürüğüOSMANİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2009/4035 Karar No : 2012/11178 Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Özeti: Hopur 1, Hopur 2,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR-

Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR- ASKİ Genel Müdürlüğünün 2005 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2006 gün ve 11 sayılı raporu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA : Av. Aynur Özdemir, Mithatpaşa Cad. No:7, Sıhhiyet J' ~.

: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA : Av. Aynur Özdemir, Mithatpaşa Cad. No:7, Sıhhiyet J' ~. ONUNCU DAiRE Davacı Vekili Davalı Vekili : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. 28/28, Sıhhiye/ ANKARA : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA : Av. Aynur Özdemir, Mithatpaşa

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Yargılama Usulü Kararları İdari Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/943 Karar No : 2013/4759 İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2010/4406 Karar No : 2011/1696 : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2010/4406 Karar No : 2011/1696 : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı T.C. D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2010/4406 Karar No : 2011/1696 Davacı : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı Vekili : Av. Davalı : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Davanın Özeti : Davacı,

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600 ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600 D A V A C I: Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. V E K İ L İ: Av. Nazif AKTAŞ, Hürriyet Mah. Yurt sok. No:33/3 Çağlayan Kağıthane / İSTANBUL

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı