TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU"

Transkript

1

2 Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

3 Qafqaz Universiteti TİKA MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER ELMİ ŞURA / BİLİM KURULU Prof.Dr. Fahreddin İsayev Prof.Dr. Sami Karahan Dr. Server Süleymanov Prof.Dr. Ömer Ulukapı Prof.Dr.Yavuz Atar Dr. Murat Erguvan Prof.Dr. Mehmet Ayan Dr. Hakan Acar TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Prof. Dr. Erol Oral Prof. Dr. Niftali Qocayev Prof. Dr. Hamzağa Orucov Dr. Hakan Acar Dr. Server Süleymanov Dr. Ferhat Mehdiyev Dr. Osman Nuri Aras Dr. Cihan Bulut Tariyel Aliyev Mübariz Yolçuyev Vügar Hacıyev DİZAYN Sahib Kazımov Copyright Qafqaz University Bakı Azərbaycan

4

5 MÜNDƏRİCAT İÇİNDEKİLER İtirilmiş Şans, Yoxsa Səbəbin Olmaması? Səbəbli Əlaqənin Tam Mənada Qurula Bilmədiyi Hallarda Qüsurlu Müalicəyə Görə Məsuliyyət Kaybedilmiş Şans mı Yoksa Sebebin Olmaması mı? İlliyet Bağının Tam Olarak Kurulamadığı Durumlarda Yanlış Tedaviden Sorumluluk Prof. Dr. Gerald MÄSCH 1 Prof. Dr. Gerald MÄSCH Mülki Prosessual Hüquqa Ümumi Giriş Medeni Usul Hukukuna Genel Bir Giriş Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 17 Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Türkiyə Hüququnda Müqavilənin Standart Şərtləri və Türkiyə Öhdəliklər Qanunu Layihəsinin Bu Baxımdan Təhlili Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulları ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Bu Yönden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Cevdet YAVUZ 31 Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Fərdi Mülkiyyətin Tarixi və Əhəmiyyəti Ferdî (Özel) Mülkiyetin Tarihçesi ve Önemi Prof. Dr. Mehmet ÜNAL 45 Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Yeni Türk Ticarət Qanunu Layihəsini Hazırlayan Faktorlar, Layihənin Hazırlanması və Layihənin Ümumi Təhlili Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısını Hazırlayan Faktörler, Tasarının Hazırlanışı ve Tasarıya Genel Bir Bakış Prof. Dr. Sami KARAHAN 53 Prof. Dr. Sami KARAHAN İşsizlik Sığortası İşsizlik Sigortası Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER 89 Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İnkişaf Edən Ölkələr Sənaye Mülkiyyəti Hüququna Dair Qanunvericilik Aktlarini Qəbul Edərkən Nələri Nəzərə Almalıdırlar? Gelişmekte Olan Ülkeler Sınai Haklarla İlgili Mevzuatını Düzenlerken Neleri Göz Önünde Bulundurmalı? Doç. Dr. Arslan KAYA 99 Doç. Dr. Arslan KAYA Beynəlxalq Ticarətdə Düzgün Hüquq Seçilməsi Mövzusunun Təhlili Uluslararası Ticarette Doğru Hukuk Seçiminin Müzakere Edilmesi Doç. Dr. Christiana FOUNTOULAKİS 109 Doç. Dr. Christiana FOUNTOULAKİS Azərbaycan Hüququnda Əmək Müqaviləsinin Əsas Xüsusiyyətlərinin Türkiyə Hüququ ilə Müqayisəli Olaraq Təhlili Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak) Doç. Dr. M. Fatih UŞAN 123 Doç. Dr. M. Fatih UŞAN i

6 Sığortaçının Regress Hüququ Sigortacının Rücu Hakkı Doç. Dr. Mustafa ÇEKER 160 Doç. Dr. Mustafa ÇEKER İnsan Hüquqlarından Biri Olan Mülkiyyət Hüququ, İcra Hakimiyyəti Tərəfindən Məhdudlaşdırılması Üsulu və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Yanaşması Bir İnsan Hakkı Olarak Mülkiyet Hakkı, İdare Tarafından Sınırlandırılması Rejimi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı Doç. Dr. Yücel OĞURLU 177 Doç. Dr. Yücel OĞURLU Bazar İqtısadiyyatı, Xüsusi Hüquq və İqtisadi Tənzimləmə Serbest Piyasa, Özel Hukuk ve Ekonomik Düzenleme Dr. Mahmud BAGERİ 197 Dr. Mahmud BAGERİ Mülkiyyət Haqqında Əsas Yanaşmalar və Türkiyə Konstitusiyasında Mülkiyyət Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet Doç. Dr. Nihat BULUT 233 Doç. Dr. Nihat BULUT Türkiyədə Marka Hüququnun İnkişafı və Bugünü Türkiye de Marka Hukukunun Gelişimi ve Bugünü Doç. Dr. Ayşe Tülün YÜRÜK 245 Doç. Dr. Ayşe Tülün YÜRÜK Əqli və Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Hüquqi Mühafizə Dairəsinin Genişlənməsi və Bunun Dövlətin Hüquq Siyasəti Baxımından Təhlili Fikri ve Sınai Hukukun Koruma Alanının Genişlemesi ve Ülke Hukuk Politikası Açısından Değerlendirmeler Doç. Dr. Tekin MEMİŞ 258 Doç. Dr. Tekin MEMİŞ Səhmdar Cəmiyyətlərdə Daxili Nəzarət Mexanizminin Təşkilati İdarəetmədə Rolu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER İxtilafların Mülki Prosessual İcraata Alternativ Olan Metodlarla Həll Edilməsi Anonim Şirketlerde İç Denetim Yapısının Kurumsal Yönetime Katkısı 272 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER Uyuşmazlığın Medeni Yargıya Alternatif Yöntemlerle Çözümlenmesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY 289 Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY İqtisadi Böhran İçərisində Olan Müəssisələrin Xilas Edilməsi Zor Durumdaki İşletmelerin Kurtarılması Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERCAN 301 Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERCAN Haqsız Rəqabətə Dair İsveçrə, Almaniya və Avropa İttifaqı Hüququndaki Yeniliklər və Türkiyə Haqsız Rəqabət Hüququ İsviçre, Alman ve Avrupa Birliği Hukukunda Haksız Rekabetle İlgili Gelişmeler ve Türk Haksız Rekabet Hukuku Yrd. Doç. Dr. Nevval OKAN 332 Yrd. Doç. Dr. Nevval OKAN ii

7 Azərbaycan Arbitraj Hüquq Sistemi ve Problemləri Azerbaycan Tahkim Hukuku Sistemi ve Problemleri Dr. Hakan ACAR 348 Dr. Hakan ACAR Azərbaycan Mülki Prosessual Hüququnda Qəti Dəlil Növü Olaraq Etiraf Azerbaycan Medeni Yargılama Hukuku nda Kesin Delil Nevi Olaraq İkrar Dr. Sərvər SÜLEYMANOV 360 Dr. Sərvər SÜLEYMANOV Müqavilənin Bağlanılması Mərhələsində Həyata Keçirilən Müzakirələrdən Meydana Gələn Məsuliyyət və Mövzunun Almaniya Hüququndakı Yeri Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk ve Konunun Alman Hukukunda Düzenlenişi Meral GÜRBÜZ 369 Araş. Gör. Meral GÜRBÜZ İctimai Əmlakda Mülkiyyət Problemi Kamu Mallarında Mülkiyet Sorunu Şerife YILDIZ 384 Araş.Gör. Şerife YILDIZ Ticari (İqtisadi) Məhkəmə Prosesi Ticari Yargı Mübariz YOLÇİYEV 397 Mübariz YOLÇİYEV Azerbaycan da Çevre Sorunları ve Çevre Hukuku Musa KULAKLIKAYA, Dr. Eyüp ZENGİN 422 Qаzахıstаn Rеspublikаsının Mülki - Prоsеssuаl Qаnunvеriciliyin Bir Nеçə Məsələləri Bаrədə Hesenpaşa GÜLPAŞAYEV 436 Аzərbаycаn Rеspublikаsındа Əcnəbilərin Hüquqi Vəziyyəti və Хаrici İnvеstisiyаlаrın Qоrunmаsı Dr. Fuаd HÜSЕYNОV 441 Mülki Prоsеssuаl Qаnunvеriciliyin Təkmilləşdirilməsinin Bəzi Məsələləri Dos. Mаhir TАĞIYЕV 447 iii

8 iv

9 ĐTĐRĐLMĐŞ ŞANS, YOXSA SƏBƏBĐN OLMAMASI? SƏBƏBLĐ ƏLAQƏNĐN TAM MƏNADA QURULA BĐLMƏDĐYĐ HALLARDA QÜSURLU MÜALĐCƏYƏ GÖRƏ MƏSULĐYYƏT 1. Giriş Prof. Dr. Gerald MÄSCH Münister Universiteti Hüquq Fakültəsi Mülki Hüquq müəllimi Qəbul e dilən ümumi prinsipə görə peşəkar mənada qüsurlu müalicənin zərərçəkəni, Alman hüququnda da olduğu kimi, uğradığı zərəri müqaviləyə, deliktə dair müddəalara ayrılıqda və ya hər ikisinə birlikdə əsaslanaraq tələb edə bilər. Eynilə ümumi qəbul edilmiş olan digər bir prinsip də müqaviləyə və ya deliktə əsaslanan bir tələbin hüquqa uyğun olaraq qəbul edilə bilməsinin şərtlərindən birinin etina mükəlləfiyyətinə zidd davranış ilə müştərinin uğradığı zərər arasında uyğun səbəbli əlaqə olması zərurətidir. Bu qaydaya misal kimi Azərbaycan Mülki Məcəlləsinin 21.1 maddəsi göstərilə bilər. Sə bəbli əlaqənin olub-olmadığını tez və asanlıqla təsbit edə bilmək üçün bir sınaq [1] aparılmalıdır. Bu sınaq olmazsa olmaz şərt (contiditio sine qua non [2] ) sınağıdır. Əgər qüsurlu hərəkəti edən mütəxəssisin bu hərəkəti olmasaydı zərər meydana gəlməyəcəkdimi? Təəssüf ki, bəzi hallarda bu sınağın nəticəsində səbəbli əlaqə haqqındakı suala var və ya yox demək o qədər də asan olmur. Bunun səbəbi, bu sınaqda qərar verərkən fərziyyə mahiyyətli suallara əsaslanılmasıdır. Əgər mütəxəssisin qüsuru olmasaydı nəticə daha fərqli ola bilərdimi? sualı Meydana gəlməyən bəzi şeylər olmuş olsaydı nəticə fərqli ola bilərdimi? kimi bəzi mücərrəd sualları da doğurur. Belə bir nəzəri izah xüsusilə tibbi xidmət sahəsindəki hadisələr baxımından daha böyük problemlər yaradır. Əgər həkim yanlış müayinə və qüsurlu müalicə tətbiq etmiş olmasaydı xəstə tam mənada sağala biləcəkdimi? Daha konkretləşdirsək xərçəng xəstəliyinə düçar olduqda xəstə, xəstəliyin həkim tərəfindən daha əvvəlki mərhələsində diaqnozunun qoyulduğu təqdirdə yaşaya biləcəkdimi? Bu suallara dəqiq və qəti şəkildə cavab verilə bilməsi üçün; - Məhkəmə xəstənin, həkimin bir hərəkət etmək məcburiyyətində olduğu andakı və ya et- KAYBEDĐLMĐŞ ŞANS MI YOKSA SEBEBĐN OLMAMASI MI? ĐLLĐYET BAĞININ TAM OLARAK KURULAMADIĞI DURUMLARDA YANLIŞ TEDAVĐDEN SORUMLULUK 1. Giriş Prof. Dr. Gerald MÄSCH Münister Universitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Genel kabul görmüş bir prensip olarak profosyonel anlamda bir yanlış tedavinin mağduru, Alman hukukunda da olduğu gibi, uğramış olduğu zararı sözleşmeye, haksız fiile ilişkin hükümlere veya her ikisine dayanarak talep edebilir. Aynı şekilde bir diğer genel kabul görmüş prensip de, sözleşmeye veya haksız fiile dayanan bir talebin hukuka uygun olarak kabul edilebilmesinin şartlarından birisinin özen borcuna aykırı davranış ile müşterinin uğradığı zarar arasında uygun illiyet bağının bulunmasının gerekliliğidir. Bu kurala bir örnek olarak, Azerbaycan MM. m gösterilebilir. Đlliyet bağının var olup olmadığını kolay ve çabuk tespit edebilmek için bir testin [1] yapılması gereklidir. Bu test olmazsa olmaz şart (contiditio sine qua non [2] ) testidir. Eğer kusurlu fiili işleyen meslek erbabının bu fiili olmasaydı zarar meydan meydana gelmeyecek miydi? Malesef bazı durumlarda bu testin neticesinde illiyet bağı ile ilgili soruya evet veya hayır netliğinde cevap verilememektedir. Bunun nedeni, bu testte hüküm verilirken varsayımsal sorulara dayanmanın gerekli olmasıdır. Eğer meslek erbabının kusuru olmasaydı sonuç daha farklı olabilir miydi?, sorusu Meydana gelmeyen bazı şeyler olmuş olsaydı farklı bir sonuç ortaya çıkabilir miydi? gibi bazı soyut kavramları beraberinde getirmektedir. Bu teorik izah özellikle tıbbi hizmet sahasındaki durumlarda çok daha büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu makalede ben bu konular üzerinde duracağım. Hasta eğer doktor yanlış bir teşhis veya hatalı bir tedavi uygulamamış olsaydı gerçek anlamda tam bir sıhhate kavuşmuş olacak mıydı? Daha spesifik olarak bir kanser vakasının varlığı halinde, hasta, hastalığın doktor tarafından daha önceki bir aşamada teşhis edilmiş olması halinde yaşayabilecek miydi? Bu soruların net ve kesin bir şekilde cevaplanabilmesi için; 1

10 Mülki hüquq beynəlxalq simpozium diyi hərəkətdən fərqli bir hərəkət etməli olduğu andakı ümumi vəziyyəti haqqında ətraflı məlumata ehtiyac hiss edir. - Məhkəmə xəstəliyin səbəbi, müalicə üsulu və niyə bu müalicənin tətbiq edildiyi ilə əlaqədar tam elmi məlumata ehtiyac hiss edir. - Sonda, məhkəmə hər hansı bir xəstənin doğru müalicəyə necə reaksiya verəcəyini də bilməlidir. Onun ümumi vəziyyəti nəticəyə nə qədər təsir edəcəkdir? Müalicə vaxtı onun müqaviməti necə olmalıydı? O, həkim ilə birlikdə həqiqətən xəstəliyə qarşı mübarizə aparmış, yoxsa özünü taleyin hökmünə təslim etmişdi? Əksəriyyət etibarilə, bu cür faktorların konkret bir hadisə içərisindəki fərz edilən təsiri, mütəxəssis həkimlərin ekspert hesabatlarının yardımı olsa da tam mənada dəyərləndirməyə mane olur. Mütəxəssislərin sahib olduqları şey, əksəriyyət etibarilə oxşar hadisələrdən istifadə edilərək hazırlanmış statistikalardır. Onlar həkimin qüsurunun xəstənin uğradığı zərərə səbəb olma ehtimalının dərəcəsini müəyyənləşdirə bilərlər. Belə bir halı Đngiltərə məhkəmələri tərəfindən 1987-ci ildə baxılmış məşhur Hotson v. East Berkshire Area Health Authority [3] iddiasında görə bilərik. Hotson iddiasında, iddiaçı, 13 yaşlı uşağın çanaq sümüyü ağacdan yıxıldığına görə sınmışdır. Xəstəxanada səhlənkarlıq nəticəsində beş gün keçməsinə baxmayaraq sınıq olduğu müəyyənləşdirilməmişdir. Uşaqda avascular necrosis yəni, sümüyün üst hissəsində əmələ gələn və sümüyün inkişafına mane olan, sümük ölümü adlanan xəstəlik yaranmışdır. Bunun səbəbi sınıqdan ötrü çanaq sümüyünə kifayət qədər qanın getməməsidir. Hakim yıxılma nəticəsində meydana gələn sınıq səbəbiylə qan damarlarının kəsilməsinin zərəri qaçılmaz etdiyini, fəqət oxşar hadisələrin dörddə birində təcili müdaxilə ilə yaranan qan cərəyanının zərəri aradan qaldırdığını müəyyənləşdirmişdir. Başqa deyişlə, xəstəxananın səhlənkarlığı nəticəsində meydana gələn qüsurlu davranış olmasaydı zərərin yenə də meydana gələcəyindən tam mənada əmin olmaq mümkün deyildir. Təcili müdaxilə həyata keçirilmiş olsaydı belə uşağın eyni aqibətə uğrama ehtimalı 75% idi. Ancaq statistika göstərir ki, uşağın çanaq sümüyünün birləşdirilməsi ilə damarlarının birləşməsi və sağlamlığını əldə etməsi 25%-lik ehtimal içərisində idi. - Mahkeme, doktorun bir fiilde bulunması gerektiği andaki veya yaptığından daha farklı bir fiilde bulunması gerektiği andaki, hastanın genel durumu hakkında detaylı bir anlayışa ihtiyaç duymaktadır. - Mahkeme hastalığın sebebi, tedavi şekli ve neden bu tedavinin uygulandığı ile alakalı tam bir bilimsel bilgiye ihtiyaç duymaktadır. - Son olarak mahkeme, herhangi bir hastanın doğru tedaviye ne şekilde reaksiyon vereceğini de bilmek zorundadır. Onun genel durumu sonucu ne kadar etkileyecektir? T edavi zamanında onun dayanıklılığı nasıl olmalıydı? O doktor ile beraber gerçekten hastalığa karşı mücadele etmiş miydi yoksa kendisini kadere mi bırakmıştı? Genellikle, bu tip faktörlerin özel bir olay içerisindeki varsayımsal etkisi, uzman doktorların bilirkişi raporlarının yardımı olsa da tam bir değerlendirme yapmaya engel olmaktadır. Uzmanların genellikle sahip olduğu şey benzer olaylardan yola çıkarak hazırlanmış istatistiklerdir. Onlar doktorun kusurunun hastanın uğradığı zarara sebep olma ihtimalinin derecesini belirleyebilirler. Bu durumu Đngiliz mahkemelerine 1987 yılında konu olmuş meşhur Hotson v. East Berkshire Area Health Authority [3] davasında görebiliriz. Hotson davasında 13 yaşındaki bir erkek çocuk olan davacı, ağaçtan düşüp kalçasını kırmıştır. Hastane ihmal neticesinde kalça kırığını beş gün geçmesine rağmen teşhis edememiştir. Çocukta avascular necrosis yani, kemiğinin üst kısmında oluşmuş kemiğin daha fazla gelişmesine mani olan, kemik ölümü denilen hastalık gelişmiştir. Bunun sebebi kırık sebebiyle kalça kıkırdağına yeterli kanın gitmemesidir. Hakim düşme neticesinde ortaya çıkan kırık nedeniyle kan damarlarının kesilmesinin zararı kaçınılmaz hale getirdiğini, fakat benzer her dört olaydan birinde acil müdahale ile gerçekleşecek kan akımının zararı önleyebildiğini tespit etmiştir. Başka bir ifade ile, hastanenin ihmali neticesinde ortaya çıkan kusurlu davranışı olmasaydı zararın yine de ortaya çıkacağından tam olarak emin olmak mümkün değildir. Acil müdahale yapılmış olsaydı dahi çocuğun yine de aynı akıbete maruz kalması %75 lik bir oranda muhtemeldi. Fakat aynı zamanda bu istatistik göstermektedir ki çocuk %25 nispetinde acil müdahale yapılmasıyla kalça kemiğinin 2

11 Özel Hukuk Uluslararası Sempozyum Belə olduqda uşa q gələcəyə olan bütün ümidlərinin puç olması səbəbiylə zərərinin kompensasiya edilməsini tələb edə bilər? Ya da həkim burada ancaq ümidin itirilməsindən danışıldığı üçün tamamilə məsuliyyətdən yaxasını qurtara bilər? Mən burada Alman, Fransız və Đngilis Hüquq sistemləri baxımından tibbi olaraq qüsurlu olan fəaliyyətdə səbəbli əlaqənin müəyyən edilə bilmədiyi hallarda problemin necə həll ediləcəyini görmənin faydalı olacağını düşünürəm. 2. Alman Hüququnda a. Ümumi Qayda Ümumi qayda kimi səbəbli əlaqənin sübut edilməsi iddiaçının üzərinə düşür [4]. Bu, zərərinin kompensasiya edilməsini tələb edən iddiaçının, mütəxəssisin qüsurlu davranışı ilə zərər arasında səbə bli əla qəni qurmaq məcburiyyətində olduğunu göstərir. Alman hüququndakı isbat ilə əlaqədar qaydalar çox ağırdır. Alman Mülki Prosessual Qanununun (ZPO) 286-cı maddəsinə görə iddiaçı bu əlaqəni məhkəmədə dəqiqliklə qurmalıdır. [5] Burada ehtimal nisbəti %-lik bir dəqiqlik olmalıdır. Əgər iddiaçı bu səviyyəyə çatmasa, hətta 97%-lik bir səviyyə əldə etsə də iddiası təmin edilməyəcəkdir. b. Tibbi mənada qüsurlı müalicə Tibbi mənada qüsurlu fəaliyyət olduğu təqdirdə məhkəmə tətbiqatında yuxarıda ifadə edilmiş olan ümumi mənadakı isbat öhdəliyi tam olaraq qəbul edilmir. Bu qaydanın tətbiqi səbəbli əlaqənin tam olaraq təsbit edilə bilmədiyi hallarda iddiaçını (xəstəni) çox çətin vəziyyətə salır. Almaniya məhkəmələrinin bunu qəbul etməkdə könülsüz olduqları və normal insanların məsələni gördükləri kimi qiymətləndirməyə meylli olduqları müşahidə edilir. Xüsusilə bunun bir şəxs tərəfindən ödənməsinə qərar vermələri lazım gəldikdə (həkim və ya xəstəxana kimi) sığortalı olan tərəfin əleyhinə qərar verirlər. Buna görə Alman Mülki Qanunu və Prosessual Qanununda tam mənada əsası olmasa da Alman məhkəmələri səbəbli əla qənin isbatı mükəlləfiyyətini cavabdehin, yəni müalicədəki ağır qüsurundan (grober Behandlungsfehler) [6] ötrü həkimin üzərinə qoyurlar. Bu halda, həkim, xəstənin iddiasının əsassız olduğunu sübut edə bilmək üçün, qüsurlı hərəkətinin xəstəni hər hansı bir zərərə uğratmadıbirleştirilmesi ve dolayısıyla da damarların birleştirilerek çocuğun sağlığına kavuşması mümkün olabilirdi. Bu durumda çocuk geleceğe ait bütün ümitlerinin sonu olduğu gerekçesiyle zararının tazmin edilmesini talep edebilir mi? Ya da doktor burada söz konusu olanın sadece çocuğun kaybettiği bir ümit olması nedeniyle tamamıyla sorumluluktan kurtulacak ve dolayısıyla da şanslı mı kabul edilecektir? Ben burada Alman, Fransız ve Đngiliz hukukları gibi farklı batı hukuk sistemlerinde tıbbi anlamda yanlış bir muamelede illiyet bağının belirlenemediği dur umlarda problemin ne şekilde çözümlendiğini görmede fayda olduğun u düşünüyorum. 2. Alman Hukukundaki Durum a. Genel Kural Genel bir kural olarak illiyet bağının ispat külfeti davacıya aittir [4]. Bu zararın tazminini talep eden davacının, meslek erbabının kusurlu davranışı ile zarar arasındaki illiyet bağını kurmak zorunda olduğu manasına gelmektedir. Alman hukukundaki ispat ile ilgili kurallar çok ağırdır. Alman Medeni Usul Kanununun (ZPO) 286. maddesine göre, davacı bu bağı mahkemede açık bir kesinlik içerisinde kurmalıdır [5]. Bu da ihtimal yüzdesi olarak %99-100lük bir kesinliği ifade etmektedir. Eğer davacı bu seviyeye ulaşamazsa, hatta %97lik bir seviyeye ulaşsa dahi dava reddedilecektir. b. Tıbbi anlamda yanlış tedavi Tıbbi anlamda bir yanlış muamelenin yapılmış olması halinde mahkeme tatbikatında yukarıda ifade edilen genel anlamdaki ispat etme külfeti tam anlamıyla kabul edilmemektedir. Bu kuralın tatbiki illiyet bağının tam olarak tespit edilemediği durumlarda davacıyı (hastayı) çok sıkıntılı bir durum içerisine sokmaktadır. Almanya mahkemelerinin bu durumu kabul etmeye gönülsüz oldukları ve normal insanların meseleyi gördükleri gibi değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Özellikle bunun bir şahıs tarafından karşılanmasına karar verme durumunda olduklarında (doktor veya hastane gibi) sigortalı olan tarafın aleyhine karar vermektedirler. Buna göre Alman Medeni Kanunu ve Usul Kanununda tam bir dayanağı olmasa da Alman mahkemeleri illiyet bağının ispatı mükellefiye- 3

12 Mülki hüquq beynəlxalq simpozium ğını sübut etməlidir. Burada həkimin qüsurlu davranışının yaralanmağa səbəbiyyət vermədiyini (məhkəmələrin həkimlərin cavabdeh olduqlarına dair ümumi qənaətlərindən ötrü) sübut etməsi demək olar ki, qeyri mümkündür. Məsələn Hotson iddiasında xəstəxana uşağın lap əvvəldən etibarən hər hansı bir şansının olmadığını necə sübut edə biləcək? Bu halda həkimin vəzifəsinə ağır səhlənkarlıqla yanaşıb yanaşmadığı sualına xəstənin tələbi ilə cavab veriləcək. Bu Bundesgerichof un qırx ildir davam etdirdiyi və bütün alt instansiya məhkəmələrinin riayət etdiyi yanaşmadır. Bu yanaşma tərzi hələ də tənqid edilməkdədir. aa. Müalicədə ağır qüsur termininin izahı Hər şeydən əvvəl, yüngül və ağır qüsur arasında dəqiq bir xəttin çəkilməsi mümkün deyildir. Bundesgerichtshof (BGH) müalicədə ağır qüsur terminini, - Mütləq mənada olmaması lazım gələn bir qüsur - obyektiv olaraq törədilməsi ağlabatan olmayan bir qüsur - etina öhdəliyinin məcbur etdiyi davranışların açıq şəkildə zədələnməsi olaraq qiymətləndirməkdədir [7]. Bunlar hər bir adamın öz istəyinə görə yoza biləcəyi əhəmiyyətsiz ifadələrdir. Almaniyadakı tibbi mənada qüsurlu davranışa dair iddiaların udulması və ya uduzulması böyük miqyasda şahid qismində olan ekspertlərin tutumlarına görə dəyişir. Bəzi ekspertlərin özlərinə ifrat inam içərisində həmkarlarının səhvlərini amansızca tənqid etmələri ( Mənim birinci kursda oxuyan tələbələrim belə bu səhvi eləməzdilər ), başqa bir ekspertin isə daha diqqətli yanaşması ( Hər kəs səhv edə bilər və mən qətiyyən öz xəstəxanamda fövqəladə hallarda belə səhvlərin meydana gəlməsi ehtimalını istisna etmirəm) yol verilən səhv haqqında hakimdə qənaət yaradır. Nəticə etibarilə Alman məhkəmələrinin bu iddialardakı qərarlarının ekspertlərin şəxsi xüsusiyyətlərindən asılı olması və buna əlavə və ya alternativ olaraq məhkəmənin tərəflərə olan simpatiya və ya antipatiyasından asılı olması səbəbilə əvvəlcədən təxmin edilə bilməsi çətindir. Çünki məhkəmə zərəri qəti şəkildə cavabdehə kompensasiya etdirmək qənaətinə qəlmişsə buna görə qərar vermək üçün ekspertin yuxarıda qeyd edilən sözlərindən istifadə etmək yolunu seçəcək. tini davalıya, yani tedavideki ağır kusurundan (grober Behandlungsfehler) [6] dolayı doktora yüklemektedirler. Bu durumda, doktorun, hastanın iddiasını çürütebilmesi için, kusurlu fiilinin hastayı herhangi bir zarara uğratmadığını ispat etmesi gerekmektedir. Burada tıb erbabının kusurlu davranışlarının yaralanmaya sebep olmadığını (mahkemelerin doktorların sorumlu olduğu konusundaki kesin kanaatlerinden dolayı) ispat etmeleri neredeyse imkansız gibidir. Mesela Hotson davasında hastanenin çocuğun ta baştan beri herhangi bir şansının olmadığını nasıl ispat edebilecektir? Bu durumda doktorun görevini ağır bir şekilde ihmal edip etmediği sorusuna hastanın talebi doğrultusunda cevap verilecektir. Bu Bundesgerichof un kırk yıldır devam ettirdiği ve bütün alt derece mahkemelerinin uyduğu görüşüdür. Bu görüş hala eleştiriye açıktır. aa. Tedavide ağır kusur kavramının tanımlanması Öncelikle, hafif ve ağır kusur arasında net bir çizginin çekilebilmesi mümkün değildir. Bundesgerichtshof (BGH) tedavide ağır kusur kavramını - mutlak olarak olmaması gereken bir kusur - objektif olarak işlenilmesi makul olmayan bir kusur - özen borcunun gerektirdiği davranışların açık bir şekilde zedelenmesi olarak nitelendirmektedir [7]. Bunlar elbette herkesin kendi arzusuna göre yorumlayabileceği içi boş nitelikteki kelimelerdir. Almanya daki tıbbi anlamda kusurlu davranışa ilişkin davaların kazanılması ya da kaybedilmesi büyük oranda şahit kürsüsünde bulunan bilirkişilerin tavırlarına göre değişmektedir. Bazı bilirkişiler kendine aşırı bir güven içerisinde meslektaşlarının hatasını ağır bir dille eleştirmeleri ( Benim birinci sınıf tıp talebelerim bile bu hatayı yapmazlardı ) başka bir bilirkişinin daha dikkatli bir şekildeki değerlendirmeleri ( Herkes hata yapar ve ben kesinlikle kendi hastanemde olağanüstü durumlarda bu hataların ortaya çıkmasını tam olarak istisna etmiyorum.) şeklinde yapılan hatayı tanımlamaktadırlar. Sonuç olarak Alman mahkemelerinin bu davalardaki kararları bilirkişilerin şahsiyetine bağlı olarak ve buna ek ya da alternatif bir şekilde 4

13 Özel Hukuk Uluslararası Sempozyum bb. Bir Maneə kimi Ağır Qüsur Burada daha mürəkkəb ikinci bir hal isə nə üçün ağır qüsurun etibarlı olmayan bir kriteriyasının səbəbli əlaqənin tam olaraq qurula bimədiyi qüsurlu müalicədə müəyyən edici olduğudur. Bizim Bundesgerichtshof [8] tərəfindən irəli sürülən bütün arqumentləri burada mübahisə etməyə vaxtımız çatmaz. Ancaq, qüsurun dərəcəsinin səbəbli əlaqənin qurulmasında açıq şəkildə hər hansı bir təsirinin olmamasına görə belə bir mübahisənin eyni zamanda lüzumsuz olduğu da qeyd edilməlidir. Hotson iddiası da bu baxımdan misal təşkil edir: Əgər məhkəmə müalicədəki gecikməninin yüngül qüsurun əksinə, ağır qüsur təşkil etdiyi nəticəsinə gələrsə, uşağa edilməli olan təcili müdaxilənin ona xeyri olub olmayacağı sualına verilən cavab böyük ehtimalla müsbət olmayacaqdır. Bunun səbəbi aşağıdakı kimidir: Başlanğıcda ifadə edildiyi kimi, hər bir xüsusi hadisədə səbəbli əlaqə problemini sınaq vasitəsilə həll edə bilməyimiz üçün, Mütəxəssis qüsurlu olmasaydı nə olardı? kimi fərziyyə sualına cavab verməliyik. Bu cavab qüsurun qiymətləndirilməsində məntiqi olaraq təsirli olmayacağı üçün nəzərə alınmamalıdır. Alman məhkəmələri tərəfindən nəzərdə tutulan həll variantının haqqlılığı üçün ciddi olaraq irəli sürülə bilən tək arqument həkimin cəzalandırılması fikridir: Etina öhdəliyinin tələblərini yerinə yetirməmiş həkim və ya sığortaçısı səbəbli əlaqə tam olaraq qurulmamış olsa da zərəri kompensasiya etməlidirsə, hansısa etirazı irəli sürə bilməyəcək [9]. Ancaq bilindiyi kimi Alman hüququnda cəzalandırıcı mahiyyətdə kompensasiya yoxdur. Qitə Avropası hüquq ənənəsində zərərin ödənməsi meydana gəlmiş olan ziyanı aradan qaldırmağa və zərərçəkəni əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa yönəldilmişdir [10]. Nə çox nə də az. Cəzalandırma isə ancaq cəza hüququna görə mümkün ola bilər. Alternativ kimi, Alman məhkəmələri qüsurlu müalicə faktlarında ümumiyyətlə ədalətli bir həll axtardıqlarını qeyd edirlər (eine billige und gerechte Lösung des Einzelfalls) [11]. Bu bir hədəf kimi məqbul bir şey olsa da səbəbli əlaqənin qeyri müəyyən olduğu hallarda tutarsız bir anlayışa bəhanə təşkil edə bilməz. Fransızların dediyi kimi, çox artıq ədalət ədaləti öldürər. (Trop d equité tue l equité). Burada mənim bildiyimə görə Alman hüququnun bu nöqtədə Avropadan və dünyadan tamamilə ayrıldığında şübhə yoxdur. Heç bir hüquq sistemi mahkemenin taraflara olan sempati veya antipatisine bağlı olması nedeniyle önceden tahmin edilebilir nitelikte değildir. Çünkü mahkeme zararı kesinlikle davalıya tazmin ettirmek kanaatine varmışsa buna göre karar vermek için bilirkişinin yukarıda belirtilen şekilde bir sözünden istifade etmek yolunu tercih edecektir. bb. Bir Engel Olarak Ağır Kusur Burada daha karışık ikinci bir durum ise neden ağır kusurun güvenilir olmayan bir kriterinin illiyet bağının tam olarak kurulamadığı hatalı tedavilerde belirleyici olduğudur. Bizim Bundesgerichtshof [8] tarafından ileri sürülen bütün argümanları burada tartışmaya zamanımız bulunmamaktadır. Ancak, kusurun derecesinin illiyet bağının kurulmasında açık bir şekilde herhangi bir etkisinin olmaması dolayısıyla böyle bir tartışma aynı zamanda gereksizdir de. Hotson davası bu konuda iyi bir örnektir: Eğer mahkeme tedavideki gecikmenin hafif kusurun aksine, ağır bir kusur olduğu konusunda karar verirse, çocuğa yapılacak acil müdahalenin ona yardımcı olup olmayacağı sorusuna verilecek cevap büyük ihtimalle evet olmayacaktır. Bu bir sebepten dolayıdır: Başlangıçta ifade ettiğim gibi, her bir özel olayda illiyet bağı problemini test yoluyla çözebilmemiz için, Meslek erbabının kusuru olmasaydı ne olurdu? varsayımsal sorusuna cevap vermemiz gerekmektedir. Bu soruya verilecek cevap kusurun değerlendirilmesinde mantiki olarak etkin olmayacağı için dikkate alınmamalıdır. Alman mahkemelerince öngörülen çözümün haklılığı için ciddi şekilde ileri sürülebilecek tek argüman doktorun cezalandırılması fikridir: Özen borcunun gereğini yerine getirmemiş birisi olarak doktor eğer o veya sigortası illiyet bağı tam olarak kurulamamış olsa dahi zararı tazmin etmek zorundaysa herhangi bir itirazda bulunamayacaktır [9]. Fakat bilindiği gibi Alman hukukunda cezalandırıcı nitelikte tazminat söz konusu değildir. Kıta avrupası hukuk geleneğinde, zararın ödenmesi meydana gelmiş olan ziyanı karşılamaya ve mağduru eski haline getirmeye yöneliktir [10]. Ne fazla ne de az. Cezalandırma ise ancak ceza hukukuna göre olacaktır. Alternatif olarak, Alman mahkemeleri yanlış tedavi uygulamalarında genellikle adil bir çözüm aradıklarını ifade ederler (eine billige und gerechte Lösung des Einzelfalls) [11]. Bu bir hedef olarak güzel bir şey olsa da saygı du- 5

14 Mülki hüquq beynəlxalq simpozium səbəbli əlaqənin tam mənada qurula bilmədiyi qüsurlu müalicə hadisəsində problemi Alman hüququnda olduğu kimi həll etməmişdir. 3. Fransız Hüququnda Məşhur fransız deyimini ifadə etmişkən, indi də, problemimizin öhdəsindən gəlmək üçün daha gözəl bir yol olduğunu düşündüyüm Fransız hüququndakı həll yolunu izah etməyə çalışacağam. Başlanğıc nöqtəsi Alman hüququ ilə eynidir: Xəstə ancaq məhkəmənin həkimin qüsurunun nəticələri haqqında qəti qənaətə duyulan ehtiyac mənasında olan un dommage certain [12] halında kompensasiya tələb edə biləcəkdir. Müəyyən olmayan səbəbli əlaqənin mövcudluğu halında Fransız hüququ öz nəzəriyyəsini irəli sürür. Bu Fransızca perte d une chance nəzəriyyəsi yəni bir şansın itkisi (loss of a chance) adlandırılması mümkün olan nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə görə, səbəbli əlaqənin qəti şəkildə qurula bilməməsi halında məhkəmələr pis nəticədən yayınma şansının itirilməsi səbəbiylə meydana gələn zərərlərin kompensasiya edilməsi haqqında qərar qəbul edəcəkdir. Bu doktrina tibb sahəsindəki səhv tətbiqatlara, Fransa Apellyasiya Məhkəməsinin 1962-ci ildə Qrenoblda qə bul etdiyi bir qərarla tətbiq edilməyə başlanılmışdır [13]. Đddianı belə xülasə edə bilərik; 1952-ci ildə bir fəhlənin biləyi burxulmuşdur. Fəhlə bir həkimə müraciət etmiş və rentgen müayinəsindən sonra həkim ciddi bir problem olmadığını bildirmişdir. Yeddi il sonra, cu ildə, ağır bir şey qaldırma nəticəsində fəhlənin biləyi qırılmış və qismən əlil olmuşdur cu ildə xəstəni müayinə edən həkim, 1952-ci ildə çəkilmiş olan rentgen şəklinə də baxmış və orada mövcud olan sınığın ilk həkimin səhlənkarlığı nəticəsində müəyyən edilmədiyini qeyd etmişdir. Birinci həkimi 1959-cu ildəki xəsarətdən ötrü məsuliyyətə cəlb edə bilmək üçün xəstə, birinci həkimin sınığı müalicə etməməsindən meydana gələn qüsuru olmasaydı, biləyinin qırılmayacağını sübut etməlidir. Məhkəmədə ifadəsi dinlənilən ekspert bu mövzuda əmin olmadığını bildirdi. Ekspert ikinci sınığın, birinci sınığın müalicə edilməməsi nəticəsində bilək zəiflədiyi zaman meydana gəldiyini, ancaq zəiflik səbəbilə meydana gəlmədiyini ifadə etmişdir (un accident survenu yulabilecek bir hedef, illiyetin belirsiz olduğu bir durumun varlığı halinde tutarsız bir kavram için mazeret olamaz. Fransızların dediği gibi çok fazla adalet adaleti öldürür (Trop d equité tue l equité). Burada benim bilgime göre Alman hukukunun bu noktada Avrupadan ve dünyadan tamamıyla ayrıldığında şüphe yoktur. Hiçbir hukuk sistemi illiyet bağının tam olarak kurulamadığı bir yanlış tedavide Alman hukukunda olduğu şekliyle problemi çözme yoluna gitmemektedir. 3. Fransız Hukukundaki Durum Meşhur fransız deyişini ifade etmişken, şimdi de, problemimizin üstesinden gelmek için daha güzel bir yol olduğunu düşündüğüm başlangıçta belirttiğim görüşümü netleştirmek için Fransız hukukundaki çözüm yöntemine döneceğim. Başlangıç noktası Alman hukuku ile aynıdır: Hasta ancak mahkemenin doktorun kusurunun sonuçları üzerindeki kesinliğe duyulan ihtiyaç manasına gelen un dommage certain [12] halinde tazminat talep edebilecektir. Belirli olmayan illiyet bağının varlığı halinde Fransız hukuku kendi doktrinini geliştirmiştir. Bu Fransızca perte d une chance doktrini yani bir şansın kaybı (loss of a chance) isimlendirilebilecek olan doktrindir. Bu doktrine göre, illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamaması halinde mahkemeler kötü neticeden kaçınma şansının kaybedilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminine hükmedeceklerdir. Bu doktrin tıbb sahasındaki yanlış uygulamalara, Fransız istinaf mahkemesinin 1962 yılında Grenoble de verdiği bir kararla tatbik edilmeye başlamıştır [13]. Davayı özetleyecek olursak; 1952 yılında bir işçi bileğini incitmiştir. Işçi bir doktora gitmiş ve doktor çekmiş olduğu röntgen neticesinde ciddi bir incinmenin olmadığını tespit etmiştir. Yedi yıl sonra, 1959 yılında, ağır bir şey kaldırmasının neticesinde bileğini kırmış netice itibariyle kısmen sakat kalmıştır yılında hastaya bakan doktor, 1952 yılında çekilen filmi incelemiş ve ilk doktorun bir ihmal neticesinde filmde var olan kırığı farketmediğini tespit etmiştir. Birinci doktoru 1959 yılındaki kırık dolayı tamamen sorumlu tutabilmek için hastanın birinci doktorun kırığı tedavi etmemesinden doğan kusuru olmasaydı, bileğinin kırılmayacağını ispat etmesi gereklidir. Mahkemede dinlenilen bilirkişi 6

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8.

Yaþam hakký. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap. Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8. Yaþam hakký Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasýna Ýliþkin Kýlavuz Kitap Douwe Korff COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Ýnsan Haklarý El Kitaplarý, No. 8 Yaşam hakkı Avrupa

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 2010 ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu İşbirliği ile Düzenlenen

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER I. Giriş Yrd. Doç.Dr. Çağlar ÖZEL* Sözleşme dışı sorumluluk hukuku, kapsamına sözleşmeden doğan sorumluluğu da alan geniş

Detaylı

İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ

İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 3 MAYIS 2013 İKALE VE ALTERNATİF BİR ÖNERİ OLARAK SULH SÖZLEŞMESİ Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Galatasaray

Detaylı

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ Mustafa SALDIRIM Samsat Cumhuriyet Savcısı Giriş Mendel ile başladığı genellikle kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları

I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya Çıkışı Ülkemizde bir kısım insanlar dini inançları gereği faize yaklaşmamaktadırlar.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR ÜZERİNDEN alinan VERGİ ORaNLaRININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR anket UYGULaMaSININ SONUÇLaRI

TÜRKİYE DE GELİR ÜZERİNDEN alinan VERGİ ORaNLaRININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR anket UYGULaMaSININ SONUÇLaRI n VERGİ SİYaSƏTİ UDC 336.201:336.2 (560) TÜRKİYE DE GELİR ÜZERİNDEN alinan VERGİ ORaNLaRININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR anket UYGULaMaSININ SONUÇLaRI Yakup Yıldız Vergi Müfettiş Yardımcısı Atatürk üniversitesi

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI?

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? Av. Dr. Sami NARTER Ankara Barosu ÖZET Geçersiz sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açıp

Detaylı

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Kapsamında Mülkiyet Hakkı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Kapsamında Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar ve Ana Vilfan

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Musa AYGÜL * ÖZET Milletlerarası ticarî tahkimde, tahkim yerinin tarafsız olması sebebiyle

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı